29.6.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 167/26


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 546/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Ιουνίου 2009

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 σχετικά με τη σύσταση του ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 159 τρίτο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006 (4) συνέστησε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση («ΕΤΠ»), με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στην Κοινότητα να παρέχει στήριξη και να δείχνει την αλληλεγγύη της προς τους εργαζομένους που απολύονται ως αποτέλεσμα σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω παγκοσμιοποίησης.

(2)

Με την ανακοίνωσή της τής 2ας Ιουλίου 2008, η Επιτροπή υπέβαλε την πρώτη ετήσια έκθεσή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. Η Επιτροπή κατέληγε στο συμπέρασμα ότι θα ήταν σκόπιμο να ενισχυθεί ο αντίκτυπος του ΕΤΠ στη δημιουργία θέσεων εργασίας και ευκαιριών κατάρτισης για τους ευρωπαίους εργαζομένους.

(3)

Τόσο οι «Κοινές αρχές όσον αφορά την ευελιξία με ασφάλεια (flexicurity)», τις οποίες υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 14 Δεκεμβρίου 2007, όσο και η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας: Πρόβλεψη και κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας και των αναγκών σε δεξιότητες» επισημαίνουν τους στόχους που έγκεινται στην τόνωση της συνεχούς προσαρμοστικότητας και απασχολησιμότητας των εργαζομένων μέσω καλύτερων ευκαιριών μάθησης σε όλα τα επίπεδα και με στρατηγικές ανάπτυξης δεξιοτήτων οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων, παραδείγματος χάρη, δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη μετάβαση σε μια οικονομία που βασίζεται σε χαμηλές εκπομπές άνθρακα και στη γνώση.

(4)

Στις 26 Νοεμβρίου 2008, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας, με βάση τις θεμελιώδεις αρχές της αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της κρίσης, οι κανόνες του ΕΤΠ χρειάζεται να αναθεωρηθούν ώστε να προβλεφθεί παρέκκλιση για να διευρυνθεί προσωρινά το πεδίο δράσης του ΕΤΠ και για να μπορέσει να αντιδράσει αποτελεσματικότερα στην κρίση. Τα κράτη μέλη που υποβάλλουν αίτηση για συμβολή του ΕΤΠ σύμφωνα με την παρούσα παρέκκλιση πρέπει να επιδεικνύουν άμεση και αποδείξιμη σχέση μεταξύ των απολύσεων και της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

(5)

Για να εξασφαλισθεί ότι τα κριτήρια παρέμβασης εφαρμόζονται με διαφάνεια, θα πρέπει να εισαχθεί ο ορισμός του γεγονότος που συνιστά απόλυση. Το κατώφλιο (κατώτατο όριο) των απολύσεων θα πρέπει να μειωθεί, σε μια προσπάθεια να δοθεί μεγαλύτερο περιθώριο ευελιξίας στα κράτη μέλη να υποβάλλουν αιτήσεις και να επιτυγχάνουν αποτελεσματικότερα τον στόχο της αλληλεγγύης.

(6)

Σύμφωνα με τον στόχο της δίκαιης και χωρίς διακρίσεις μεταχείρισης, όλοι οι εργαζόμενοι η απόλυση των οποίων μπορεί σαφώς να συνδεθεί με το ίδιο γεγονός που συνιστά απόλυση θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επωφελούνται από τη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που υποβάλλονται για συνεισφορά του ΕΤΠ.

(7)

Η τεχνική βοήθεια κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής θα πρέπει να χρησιμοποιείται προκειμένου να διευκολύνεται η υλοποίηση του ΕΤΠ.

(8)

Με σκοπό να παρασχεθεί πρόσθετη στήριξη από το ΕΤΠ κατά τη διάρκεια της περιόδου της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, το ποσοστό συγχρηματοδότησης θα πρέπει να αυξηθεί προσωρινά.

(9)

Για να βελτιωθεί η ποιότητα των ενεργειών και να δοθεί επαρκής χρόνος ώστε τα μέτρα να παράγουν αποτελέσματα όσον αφορά την επανένταξη των πιο ευάλωτων εργαζομένων στην απασχόληση, η περίοδος κατά την οποία οι επιλέξιμες ενέργειες πρέπει να πραγματοποιηθούν θα πρέπει να επεκταθεί και να αποσαφηνισθεί.

(10)

Κρίνεται σκόπιμο να επανεξετασθεί η λειτουργία του ΕΤΠ, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής παρέκκλισης με σκοπό τη στήριξη των εργαζομένων που απολύθηκαν εξαιτίας της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

(11)

Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 1, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«1α.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, το ΕΤΠ προβλέπει επίσης τη στήριξη των εργαζομένων που απολύθηκαν ως άμεσο αποτέλεσμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, υπό τον όρο ότι οι αιτήσεις πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία α), β) ή γ). Τα κράτη μέλη που υποβάλλουν αίτηση για συμβολή του ΕΤΠ σύμφωνα με την παρούσα παρέκκλιση επιδεικνύουν άμεση και αποδείξιμη σχέση μεταξύ των απολύσεων και της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

Η παρούσα παρέκκλιση εφαρμόζεται σε όλες τις αιτήσεις που υποβάλλονται πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2011.»·

2)

Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 2

Κριτήρια παρέμβασης

Το ΕΤΠ χορηγεί χρηματοδοτική συνεισφορά στις περιπτώσεις που μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου προκαλούν σοβαρή οικονομική αναστάτωση, και ιδίως ουσιαστική αύξηση των εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή ταχεία μείωση του μεριδίου αγοράς της ΕΕ σε συγκεκριμένο κλάδο ή μετεγκατάσταση σε τρίτες χώρες, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα:

α)

τουλάχιστον 500 απολύσεις σε χρονικό διάστημα 4 μηνών σε επιχείρηση κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που απολύουν οι προμηθευτές της ή οι παραγωγοί των επόμενων σταδίων του προϊόντος, ή

β)

τουλάχιστον 500 απολύσεις σε χρονικό διάστημα 9 μηνών, ιδίως σε επιχειρήσεις μικρού ή μεσαίου μεγέθους, σε τμήμα NACE 2 σε μία περιφέρεια ή σε δύο όμορες περιφέρειες σε επίπεδο NUTS II,

γ)

σε μικρές αγορές εργασίας ή σε εξαιρετικές περιστάσεις, οι οποίες δικαιολογούνται δεόντως από το οικείο κράτος μέλος, η αίτηση χορήγησης συνεισφοράς από το ΕΤΠ μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη, ακόμη και αν τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζουν τα στοιχεία α) ή β) δεν τηρούνται πλήρως, όταν οι απολύσεις έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην απασχόληση και στην τοπική οικονομία. Το κράτος μέλος διευκρινίζει ότι η αίτησή του δεν ικανοποιεί πλήρως τα κριτήρια παρέμβασης που προβλέπονται στα στοιχεία α) ή β). Το συνολικό ποσό των συνεισφορών για εξαιρετικές περιστάσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15 % του μέγιστου ετήσιου ποσού του ΕΤΠ.

Για τον υπολογισμό του αριθμού των απολύσεων που προβλέπονται στα προαναφερθέντα στοιχεία α), β) και γ), η απόλυση υπολογίζεται από:

την ημερομηνία της προσωπικής ειδοποίησης του εργοδότη για τη διακοπή της απασχόλησης ή την καταγγελία της σύμβασης εργασίας του εργαζομένου,

την ημερομηνία της de facto καταγγελίας της σύμβασης εργασίας πριν από τη λήξη της, ή

την ημερομηνία κατά την οποία ο εργοδότης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, παράγραφος 1 της οδηγίας 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις (5), κοινοποιεί γραπτώς στην αρμόδια δημόσια αρχή τις σχεδιαζόμενες συλλογικές απολύσεις. Στην περίπτωση αυτή, το ή τα αιτούντα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή πρόσθετες πληροφορίες για τον πραγματικό αριθμό των απολύσεων που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τα στοιχεία α), β) ή γ), καθώς και για τις εκτιμούμενες δαπάνες του συντονισμένου πακέτου εξατομικευμένων υπηρεσιών, πριν από τη συμπλήρωση της αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού.

Για κάθε συγκεκριμένη επιχείρηση, το ή τα κράτη μέλη διευκρινίζουν στην αίτηση με ποιο τρόπο καταμετρώνται οι απολύσεις.

3)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 3α

Επιλέξιμα πρόσωπα

Τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠ στους θιγόμενους εργαζομένους στους οποίους μπορούν να περιλαμβάνονται:

α)

εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν απολυθεί εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στο άρθρο 2 στοιχεία (α), (β) ή (γ), και

β)

εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν απολυθεί πριν ή μετά από το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στο άρθρο 2 στοιχεία (α) ή (γ), στις περιπτώσεις που η υποβαλλόμενη αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο (γ) παρεκκλίνει από τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 2 στοιχείο (α), υπό την προϋπόθεση ότι οι απολύσεις πραγματοποιήθηκαν μετά τη γενική ανακοίνωση των σχεδιαζόμενων απολύσεων και ότι μπορεί να αποδειχθεί σαφής αιτιώδης σχέση με το γεγονός που προκάλεσε τις απολύσεις κατά την περίοδο αναφοράς.».

4)

Στο άρθρο 5, παράγραφος 2, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

τεκμηριωμένη ανάλυση της σχέσης που συνδέει τις απολύσεις με τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, αποδείξεις για τον αριθμό των απολύσεων καθώς και εξηγήσεις για τον απρόβλεπτο χαρακτήρα αυτών των απολύσεων.»

5)

Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 8

Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής

1.

Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, εντός του ανωτάτου ορίου του 0,35 % του μέγιστου ετήσιου ποσού του ΕΤΠ, το ΕΤΠ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων προετοιμασίας, παρακολούθησης, πληροφόρησης και δημιουργίας μιας βάσης γνώσεων σχετικά με την υλοποίηση του ΕΤΠ. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, λογιστικού ελέγχου, επιθεώρησης και αξιολόγησης, οι οποίες είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2.

Εντός του ανωτάτου ορίου που καθορίζεται στην παράγραφο 1, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή διαθέτει ποσό για τεχνική βοήθεια στην αρχή κάθε έτους κατόπιν πρότασης της Επιτροπής.

3.

Τα καθήκοντα που ορίζονται στην παράγραφο 1 εκτελούνται σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, καθώς και σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογής που ισχύουν για αυτή τη μορφή εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

4.

Η τεχνική βοήθεια της Επιτροπής περιλαμβάνει την παροχή πληροφοριών και καθοδήγησης για τα κράτη μέλη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του ΕΤΠ. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμοποίηση του ΕΤΠ στους ευρωπαίους και εθνικούς κοινωνικούς εταίρους.»·

6)

Στο άρθρο 10, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Βάσει της εκτίμησης που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5, και ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εργαζομένων που πρέπει να υποστηριχθούν, τις προτεινόμενες ενέργειες και το εκτιμώμενο κόστος, η Επιτροπή εκτιμά και προτείνει το ταχύτερο δυνατόν το ποσό της τυχόν χρηματοδοτικής συνεισφοράς που μπορεί να χορηγηθεί εντός των ορίων των διαθέσιμων πόρων. Το ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50 % του συνολικού εκτιμώμενου κόστους που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο δ). Για αιτήσεις που υποβάλλονται πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος (1α), το ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 65 %.»·

7)

Στο άρθρο 11, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«2. Στην περίπτωση επιχορηγήσεων, οι έμμεσες δαπάνες που δηλώνονται σε κατ’ αποκοπή βάση είναι επιλέξιμες ως δαπάνες για συνεισφορά από το ΕΤΠ ύψους έως 20 % των άμεσων δαπανών μιας ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι οι έμμεσες δαπάνες προκύπτουν σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών κανόνων.»

8)

Στο άρθρο 13, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Το ή τα κράτη μέλη διενεργούν όλες τις επιλέξιμες ενέργειες που περιλαμβάνονται στη συντονισμένη δέσμη των εξατομικευμένων υπηρεσιών όσο το δυνατόν ταχύτερα, αλλά όχι αργότερα από 24 μήνες μετά την ημερομηνία της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 5, ή μετά την ημερομηνία έναρξης αυτών των μέτρων, υπό την προϋπόθεση ότι η τελευταία αυτή ημερομηνία μεσολαβεί εντός τριμήνου το αργότερο από την ημερομηνία της αίτησης.».

9)

Στο άρθρο 20, μετά το πρώτο εδάφιο, παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Με βάση πρόταση της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να επανεξετάσουν τον παρόντα κανονισμό, καθώς και την προσωρινή παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1α.».

Άρθρο 2

Μεταβατικές διατάξεις

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλες τις αιτήσεις για ενίσχυση από το ΕΤΠ, οι οποίες παραλαμβάνονται από 1ης Μαΐου 2009. Όσον αφορά τις αιτήσεις που έχουν παραληφθεί πριν από την εν λόγω ημερομηνία, οι εν ισχύι κανόνες κατά την ημερομηνία της αίτησης εξακολουθούν να εφαρμόζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ενίσχυσης από το ΕΤΠ.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18ης Ιουνίου 2009.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο

Ο πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλι

Ο πρόεδρος

Š. FÜLE


(1)  Γνώμη της 24ης Μαρτίου 2009 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Γνώμη της 22ας Απριλίου 2009 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα)

(3)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 11ης Ιουνίου 2009.

(4)  ΕΕ L 48 της 22.2.2008, σ. 82.

(5)  ΕΕ L 225 της 12.8.1998, σ. 16