13.5.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 118/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 383/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 5ης Μαΐου 2009

για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επεβλήθη στις εισαγωγές ορισμένων συρμάτων και πολύκλωνων συρματόσχοινων προέντασης και μετέντασης από μη κραματοποιημένο χάλυβα (PSC σύρματα και πολύκλωνα συρματόσχοινα) καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) (εφεξής «ο βασικός κανονισμός»), και ιδίως το άρθρο 9,

την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή κατόπιν διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

1.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.1.   Προσωρινά μέτρα

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1129/2008 της 14ης Νοεμβρίου 2008 (2) («προσωρινός κανονισμός») η Επιτροπή επέβαλε προσωρινό δασμό αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων συρμάτων και πολύκλωνων συρματόσχοινων προέντασης και μετέντασης από μη κραματοποιημένο χάλυβα («PSC σύρματα και πολύκλωνα συρματόσχοινα») καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας («ΛΔΚ»).

(2)

Σημειώνεται ότι η διαδικασία ξεκίνησε κατόπιν καταγγελίας που υποβλήθηκε από την ευρώostress Information Service (ESIS) εξ ονόματος παραγωγών που αντιπροσωπεύουν μεγάλο μέρος της συνολικής κοινοτικής παραγωγής PSC συρμάτων και πολύκλωνων συρματόσχοινων, στην προκειμένη περίπτωση πάνω από το 57 %.

(3)

Όπως ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 13 του προσωρινού κανονισμού, η έρευνα για την πρακτική ντάμπινγκ και τη ζημία κάλυψε την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως την 31η Δεκεμβρίου 2007 (εφεξής «περίοδος έρευνας» ή «ΠΕ»). Η εξέταση των τάσεων που ήταν σημαντικές για την εκτίμηση της ζημίας κάλυψε την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2004 έως το τέλος της περιόδου έρευνας («εξεταζόμενη περίοδος»).

1.2.   Επακόλουθη διαδικασία

(4)

Μετά τη γνωστοποίηση των ουσιωδών πραγματικών περιστατικών και των εκτιμήσεων βάσει των οποίων αποφασίστηκε η επιβολή προσωρινών μέτρων αντιντάμπινγκ («κοινοποίηση προσωρινών πορισμάτων»), αρκετά ενδιαφερόμενα μέρη υπέβαλαν γραπτώς παρατηρήσεις για να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους σχετικά με τα προσωρινά πορίσματα. Τα μέρη τα οποία το ζήτησαν, έγιναν δεκτά σε ακρόαση. Η Επιτροπή εξακολούθησε να αναζητεί και να επαληθεύει όλες τις πληροφορίες που έκρινε αναγκαίες για τα οριστικά της πορίσματα.

(5)

Η Επιτροπή διερεύνησε περαιτέρω την εν λόγω υπόθεση σε σχέση με το κοινοτικό συμφέρον και ανέλυσε τα δεδομένα που περιλαμβάνονταν στις απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο τις οποίες απέστειλαν ορισμένοι χρήστες στην Κοινότητα μετά την επιβολή των προσωρινών μέτρων αντιντάμπινγκ.

(6)

Πραγματοποιήθηκαν τέσσερις επιπλέον επιτόπιοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις των ακόλουθων εταιρειών-χρηστών:

Hormipresa SL, Santa Coloma de Queralt, Ισπανία,

Grup Pacadar SA, Μαδρίτη, Ισπανία,

Strongforce Engineering plc, Dartford, Ηνωμένο Βασίλειο,

Hanson Building Products Limited, Somercotes, Ηνωμένο Βασίλειο.

(7)

Όλα τα μέρη ενημερώθηκαν για τα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά και τις εκτιμήσεις, βάσει των οποίων επρόκειτο να προταθούν η επιβολή οριστικών μέτρων αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές PSC συρμάτων και πολύκλωνων συρματόσχοινων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και η οριστική είσπραξη των ποσών που είχαν καταβληθεί ως εγγύηση υπό μορφή προσωρινού δασμού. Επίσης, τους δόθηκε προθεσμία εντός της οποίας μπορούσαν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους μετά την εν λόγω κοινοποίηση.

(8)

Οι προφορικές και γραπτές παρατηρήσεις που υπέβαλαν τα ενδιαφερόμενα μέρη ελήφθησαν υπόψη και, όπου κρίθηκε σκόπιμο, τροποποιήθηκαν αντιστοίχως τα σχετικά πορίσματα.

2.   ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΜΟΕΙΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝ

2.1.   Υπό εξέταση προϊόν

(9)

Ένα ενδιαφερόμενο μέρος ισχυρίστηκε ότι ένας συγκεκριμένος τύπος πολύκλωνου συρματόσχοινου με 19 σύρματα πρέπει να εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας λόγω του ότι αυτός ο τύπος προϊόντος χρησιμοποιείται για πολύ συγκεκριμένες εφαρμογές και δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για τον οπλισμό σκυροδέματος, για στοιχεία αιώρησης και για καλωδιωτές γέφυρες που συνιστούν τις κύριες εφαρμογές του υπό εξέταση προϊόντος, ενώ δεν παράγεται στην Κοινότητα. Ζητήθηκε η γνώμη του κοινοτικού κλάδου παραγωγής ο οποίος επιβεβαίωσε ότι το περιγραφέν προϊόν, δηλαδή το πολύκλωνο συρματόσχοινο με 19 σύρματα, αλλά και τα πολύκλωνα συρματόσχοινα με περισσότερα από 19 σύρματα, δεν συνιστούν το υπό εξέταση προϊόν. Ο ισχυρισμός έγινε κατά συνέπεια δεκτός και τα πολύκλωνα συρματόσχοινα με 19 ή περισσότερα σύρματα θα εξαιρεθούν από το πεδίο κάλυψης του προϊόντος.

(10)

Ελλείψει άλλων παρατηρήσεων όσον αφορά το υπό εξέταση προϊόν και το ομοειδές προϊόν, επιβεβαιώνονται οι αιτιολογικές σκέψεις 14 έως 20 του προσωρινού κανονισμού.

3.   ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

3.1.   Καθεστώς οικονομίας της αγοράς (ΚΟΑ)

(11)

Ένας κινέζος παραγωγός-εξαγωγέας αμφισβήτησε τα προσωρινά πορίσματα όσον αφορά τον καθορισμό του ΚΟΑ και ισχυρίστηκε ότι πληρούνται τα κριτήρια 1 έως 3 που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού.

(12)

Όσον αφορά το κριτήριο 1 του άρθρου 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού, η έρευνα σχετικά με το ΚΟΑ έδειξε ότι το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για τον εν λόγω παραγωγό-εξαγωγέα, το οποίο αποτελεί σημαντικό μέρος του συνολικού κόστους κατασκευής, δεν ήταν αξιόπιστο. Διαπιστώθηκε ότι το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας τιμολογούνταν μέσω τρίτης εταιρείας η οποία τελούσε υπό εκκαθάριση (αντί να τιμολογείται απευθείας από τον πάροχο της ηλεκτρικής ενέργειας). Διευκρινίστηκε ότι η εν λόγω εταιρεία, στην οποία ανήκαν αρχικά οι εγκαταστάσεις παραγωγής όπου παραγόταν το υπό εξέταση προϊόν, αλλά η οποία στο μεταξύ τελούσε υπό εκκαθάριση, εξακολουθούσε να θεωρείται ο ιδιοκτήτης μέρους των εγκαταστάσεων. Κατά συνέπεια, η εταιρεία ηλεκτρισμού εξακολουθούσε να τιμολογεί το σύνολο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην υπό εκκαθάριση εταιρεία η οποία με τη σειρά της τιμολογούσε το κόστος αυτό στον εν λόγω παραγωγό-εξαγωγέα.

(13)

Παρόλα αυτά, επαληθεύτηκε ότι ο παραγωγός-εξαγωγέας αγόρασε τις εγκαταστάσεις παραγωγής κατά την ΠΕ το 2007 και ήταν για τουλάχιστον ένα μέρος της ΠΕ ο νόμιμος ιδιοκτήτης των εγκαταστάσεων παραγωγής. Πέραν τούτου, δεν κατέστη δυνατή η αντιστοίχιση των ποσών που αναφέρθηκαν με τους λογαριασμούς του παραγωγού-εξαγωγέα. Τέλος, η εταιρεία δεν υπέβαλε, μετά την κοινοποίηση προσωρινών συμπερασμάτων, καμία πληροφορία ή αποδεικτικό στοιχείο που θα μπορούσε να αποδείξει την αξιοπιστία του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και θα μπορούσε συνεπώς να μεταβάλει τα προσωρινά πορίσματα ως προς το σημείο αυτό.

(14)

Ο ίδιος παραγωγός-εξαγωγέας επανέλαβε ότι η περιορισμένης διάρκειας επιχειρηματική του άδεια δεν δείχνει σημαντική κρατική παρέμβαση κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) κριτήριο 1 του βασικού κανονισμού, όπως έδειξε η έρευνα σχετικά με το ΚΟΑ. Ως προς το σημείο αυτό, σημειώνεται ότι η περιορισμένη διάρκεια της επιχειρηματικής άδειας διαπιστώθηκε ότι συνιστά εμπόδιο για τη λήψη μακροπρόθεσμων επιχειρηματικών αποφάσεων και για μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό σχεδιασμό. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι οι εταιρείες που βρίσκονταν σε παρόμοια κατάσταση επωφελούνταν συνήθως από κατά πολύ μεγαλύτερης διάρκειας επιχειρηματικές άδειες. Ωστόσο, σε συνέχεια της κοινοποίησης των προσωρινών συμπερασμάτων, κατέστη δυνατό να διευκρινιστεί ότι η έγκαιρη παράταση της επιχειρηματικής άδειας του παραγωγού-εξαγωγέα συνιστούσε απλή τυπική διαδικασία η οποία δεν μπορούσε πλέον να θεωρείται εμπόδιο για τη λήψη μακροπρόθεσμων επιχειρηματικών αποφάσεων και για μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό σχεδιασμό.

(15)

Με βάση τα ανωτέρω, συνήχθη το συμπέρασμα ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση η διάρκεια της επιχειρηματικής άδειας δεν είναι πράγματι δυνατόν να θεωρηθεί σημαντική κρατική παρέμβαση κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) κριτήριο 1 και τα επιχειρήματα του παραγωγού-εξαγωγέα έγιναν δεκτά. Τα προσωρινά πορίσματα αναθεωρήθηκαν καταλλήλως.

(16)

Ο εν λόγω παραγωγός-εξαγωγέας αμφισβήτησε επίσης το πόρισμα ότι δεν πληρούσε τους όρους του άρθρου 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) κριτήριο 2 του βασικού κανονισμού, δηλαδή ότι τηρεί σαφή λογιστική καταγραφή, υποκείμενη σε ανεξάρτητο έλεγχο, βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων. Σημειώνεται ότι η έρευνα σχετικά με το ΚΟΑ αποκάλυψε ότι σημαντικά ποσά ενός επαναλαμβανόμενου δανείου είχαν καταχωριστεί σε λάθος σημείο. Παρά το γεγονός ότι ο παραγωγός-εξαγωγέας ισχυρίστηκε ότι το πόρισμα αυτό δεν είναι σύμφωνο με τα πραγματικά περιστατικά, δεν υπέβαλε καμία πειστική εξήγηση ή οιοδήποτε έγκυρο αποδεικτικό στοιχείο προς υποστήριξη του ισχυρισμού του. Συνεπώς, ο ισχυρισμός αυτός έπρεπε να απορριφθεί.

(17)

Τέλος, ο ίδιος παραγωγός-εξαγωγέας ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχουν μείζονες στρεβλώσεις προερχόμενες από το παλαιό σύστημα που δεν ακολουθούσε την οικονομία της αγοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) κριτήριο 3 του βασικού κανονισμού. Πιο συγκεκριμένα, ο παραγωγός-εξαγωγέας αμφισβήτησε το πόρισμα ότι μπορούσε να δανείζεται χρήματα με επιτόκιο που ήταν κατά πολύ μικρότερο του επιτοκίου της αγοράς. Ωστόσο, ο παραγωγός-εξαγωγέας δεν παρέσχε καμία νέα πληροφορία ή αποδεικτικό στοιχείο που να μπορεί να οδηγήσει σε αναθεώρηση των προσωρινών πορισμάτων ως προς το σημείο αυτό. Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός αυτός έπρεπε να απορριφθεί.

(18)

Με βάση τα ανωτέρω και παρά τα πορίσματα που περιγράφηκαν στην ανωτέρω αιτιολογική σκέψη 14, τα πορίσματα σχετικά με το ΚΟΑ όσον αφορά τον εν λόγω παραγωγό-εξαγωγέα όπως παρατίθενται στην αιτιολογική σκέψη 35 του προσωρινού κανονισμού επιβεβαιώνονται.

(19)

Ελλείψει άλλων παρατηρήσεων σχετικά με τον καθορισμό του ΚΟΑ, επιβεβαιώνονται τα προσωρινά πορίσματα, όπως αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις 25 έως 36 του προσωρινού κανονισμού.

3.2.   Ατομική μεταχείριση (ΑΜ)

(20)

Ο παραγωγός-εξαγωγέας στον οποίο δεν χορηγήθηκε ΑΜ ισχυρίστηκε ότι η διαδικασία λήψης των αποφάσεων ήταν επαρκώς ανεξάρτητη από κρατική παρέμβαση κατά την έννοια του άρθρου 9 παράγραφος 5 στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού.

(21)

Προς υποστήριξη του ισχυρισμού αυτού, ο παραγωγός-εξαγωγέας μπόρεσε να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και τα δικαιώματα ψήφου των μετόχων της. Με τον τρόπο αυτόν, ο παραγωγός-εξαγωγέας μπόρεσε να αποδείξει ότι η εταιρεία ήταν σε επαρκή βαθμό ανεξάρτητη από πιθανή κρατική παρέμβαση όσον αφορά τον καθορισμό των τιμών της κατά την έννοια του άρθρου 9 παράγραφος 5 στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού. Επιπροσθέτως, ο παραγωγός-εξαγωγέας, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 14 ανωτέρω, μπόρεσε να αποδείξει επίσης ότι η διάρκεια της επιχειρηματικής άδειας δεν είναι δυνατόν να εκληφθεί ως σημαντική κρατική παρέμβαση. Ως εκ τούτου, καθώς ο εν λόγω παραγωγός-εξαγωγέας πληρούσε τις απαιτήσεις για ΑΜ όπως ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού, έπρεπε να υπολογιστεί ατομικός οριστικός δασμός που θα ισχύει για τα προϊόντα που παράγονται και εξάγονται από την εταιρεία αυτή.

(22)

Όσον αφορά δύο από τους παραγωγούς-εξαγωγείς στους οποίους χορηγήθηκε ΑΜ, νέες πληροφορίες που διατέθηκαν μετά την επιβολή των προσωρινών μέτρων έδειξαν ότι στελέχη των εταιρειών αυτών ήταν μέλη κρατικών φορέων κατά την έννοια του άρθρου 9 παράγραφος 5 στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού. Και οι δύο εταιρείες παρέλειψαν να αναφέρουν την πληροφορία αυτή στο πλαίσιο του αιτήματός τους για χορήγηση ΚΟΑ/ΑΜ.

(23)

Θεωρήθηκε ότι η παράλειψη αυτής της πληροφορίας ήταν παραπλανητική κατά την έννοια του άρθρου 18 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού και ότι πρέπει να μη ληφθούν υπόψη οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν στα σχετικά αιτήματά τους για χορήγηση ΚΟΑ/ΑΜ. Στις εν λόγω εταιρείες δόθηκε η δυνατότητα να παράσχουν περαιτέρω εξηγήσεις σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού. Παρόλα αυτά, καμία από τις εν λόγω εταιρείες δεν παρέσχε ικανοποιητικές εξηγήσεις. Ως εκ τούτου, δεν χορηγήθηκε ΑΜ στις ανωτέρω εταιρείες.

(24)

Όσον αφορά την τρίτη εταιρεία στην οποία χορηγήθηκε ΑΜ, ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής αμφισβήτησε κατά πόσο ανήκε πράγματι εξ ολοκλήρου σε αλλοδαπούς και επομένως κατά πόσο πληρούσε το κριτήριο που ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 5 στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού. Ωστόσο, όλες οι σχετικές πληρωμές και τραπεζικές μεταβιβάσεις κατά την απόκτηση της εταιρείας κατέστη δυνατό να επαληθευθούν και να αντιστοιχηθούν κατά την έρευνα, γεγονός που αποδεικνύει ότι η εταιρεία ανήκε εξ ολοκλήρου σε αλλοδαπό. Συνεπώς, ο ισχυρισμός αυτός έπρεπε να απορριφθεί.

4.   ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

4.1.   Ανάλογη χώρα

(25)

Ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη ισχυρίστηκαν ότι η επιλογή της ανάλογης χώρας δεν ήταν κατάλληλη. Διατυπώθηκε συγκεκριμένα ο ισχυρισμός ότι, καθώς στην τουρκική αγορά υπήρχε μόνον ένας παραγωγός PSC συρμάτων και πολύκλωνων συρματοσχοίνων, το επίπεδο ανταγωνισμού στην Τουρκία δεν ήταν επαρκές ώστε να βασιστεί η κανονική αξία στα στοιχεία του εν λόγω παραγωγού.

(26)

Τα μέρη αυτά, ωστόσο, δεν υπέβαλαν νέα αποδεικτικά στοιχεία για τον σκοπό αυτόν, παρά μόνον επανέλαβαν τους ισχυρισμούς που είχαν διατυπώσει πριν από την επιβολή των προσωρινών μέτρων. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 44 του προσωρινού κανονισμού, αν και υπάρχει μόνον ένας παραγωγός στην Τουρκία, οι εισαγωγές στην εν λόγω χώρα είναι σημαντικές, δηλαδή αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50 % της συνολικής αγοράς. Σε αυτή τη βάση και λαμβανομένου υπόψη ότι κανείς από τους παραγωγούς των άλλων πιθανών ανάλογων χωρών δεν συνεργάστηκε κατά την παρούσα έρευνα, επιβεβαιώνεται ότι η Τουρκία συνιστά κατάλληλη ανάλογη χώρα κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού.

(27)

Ελλείψει άλλων παρατηρήσεων σχετικά με την ανάλογη χώρα, επιβεβαιώνονται τα προσωρινά πορίσματα, όπως αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις 40 έως 45 του προσωρινού κανονισμού.

4.2.   Μέθοδος υπολογισμού της κανονικής αξίας

(28)

Ένας παραγωγός-εξαγωγέας ισχυρίστηκε ότι η κανονική αξία που χρησιμοποιήθηκε δεν ήταν κατάλληλη διότι για τους περισσότερους τύπους προϊόντος, όπως αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις 48 και 49 του προσωρινού κανονισμού, η κανονική αξία κατασκευάστηκε με βάση το κόστος κατασκευής του τούρκου παραγωγού. Ο εν λόγω παραγωγός-εξαγωγέας ισχυρίστηκε ότι η κανονική αξία, όσον αφορά τους τύπους προϊόντος που εξάγουν οι κινέζοι εξαγωγείς, θα έπρεπε να έχει βασιστεί στο κόστος παραγωγής των ίδιων των κινέζων εξαγωγέων.

(29)

Σημειώνεται ότι το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού ορίζει ρητώς ότι η κανονική αξία καθορίζεται με βάση την τιμή ή την κατασκευασμένη αξία σε τρίτη χώρα με οικονομία αγοράς. Ως εκ τούτου, το γεγονός ότι η κανονική αξία καθορίστηκε με βάση κατασκευασμένες αξίες δεν οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι αξίες που χρησιμοποιήθηκαν δεν ήταν κατάλληλες. Σημειώνεται ότι, καθώς στον εν λόγω εξαγωγέα δεν χορηγήθηκε ΚΟΑ, το κόστος του όσον αφορά τα μοντέλα εξαγωγής δεν θεωρήθηκε αξιόπιστο. Σκοπός της επιλογής ανάλογης χώρας είναι ο καθορισμός αξιόπιστου κόστους και τιμών με βάση τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί σε κατάλληλη ανάλογη χώρα. Καθώς καθορίστηκε ότι η Τουρκία συνιστά κατάλληλη επιλογή, δεν υπήρχαν λόγοι να θεωρηθεί ότι το κόστος που συνεπάγεται το υπό εξέταση προϊόν δεν ήταν αξιόπιστο ή κατάλληλο.

(30)

Ο εν λόγω παραγωγός-εξαγωγέας δεν υπέβαλε συγκεκριμένο λόγο (πέραν εκείνων που παρατίθενται στην αιτιολογική σκέψη 24 ανωτέρω) ότι η επιλογή της ανάλογης χώρας δεν ήταν κατάλληλη, ιδιαίτερα δε τους λόγους για τους οποίους θεωρήθηκε ότι οι τύποι προϊόντων που παρήγαγε και πωλούσε αυτός ο παραγωγός εξαγωγέας και εκείνοι που παρήγαγε και πωλούσε ο παραγωγός της ανάλογης χώρας δεν ήταν συγκρίσιμοι. Επομένως, οι ισχυρισμοί αυτοί έπρεπε να απορριφθούν.

(31)

Ελλείψει άλλων παρατηρήσεων σχετικά με τη μέθοδο υπολογισμού της κανονικής αξίας, επιβεβαιώνονται τα προσωρινά πορίσματα, όπως αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις 46 έως 50 του προσωρινού κανονισμού.

4.3.   Τιμή εξαγωγής

(32)

Ο παραγωγός-εξαγωγέας που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 52 του προσωρινού κανονισμού και ο οποίος έκανε εξαγωγικές πωλήσεις μέσω του συνδεδεμένου εισαγωγέα στην Κοινότητα ισχυρίστηκε ότι κατά την κατασκευή της τιμής εξαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 9 του βασικού κανονισμού, έπρεπε να χρησιμοποιηθεί το πραγματικό κέρδος του συνδεδεμένου εισαγωγέα από τη μεταπώληση συρμάτων και πολύκλωνων συρματόσχοινων PSC στην Κοινότητα.

(33)

Σημειώνεται ότι οι τιμές πώλησης μεταξύ των συνδεδεμένων μερών θεωρούνται μη αξιόπιστες λόγω της σχέσης μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή. Συνεπώς, το περιθώριο κέρδους από τη μεταπώληση πρέπει επίσης να θεωρηθεί μη αξιόπιστο. Ο παραγωγός-εξαγωγέας δεν υπέβαλε κανένα αποδεικτικό στοιχείο ότι το περιθώριο κέρδους του συνδεδεμένου εισαγωγέα είναι μολοταύτα αξιόπιστο. Συνεπώς, ο ισχυρισμός αυτός έπρεπε να απορριφθεί.

(34)

Σημειώνεται ότι, όσον αφορά τον παραγωγό-εξαγωγέα που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 32, δεν έγινε δεκτή η χορήγηση ΑΜ για τους λόγους που παρατίθενται στις αιτιολογικές σκέψεις 22 και 23 και, καθώς το περιθώριο ντάμπινγκ γι’ αυτόν τον παραγωγό-εξαγωγέα καθορίστηκε συνεπώς με βάση τη μεθοδολογία που αναλύεται κατωτέρω στην αιτιολογική σκέψη 41, το ερώτημα σχετικά με την εφαρμοζόμενη μεθοδολογία κατά τον καθορισμό της τιμής εξαγωγής αυτού του παραγωγού-εξαγωγέα κατέστη άνευ αντικειμένου.

(35)

Όσον αφορά έναν από τους παραγωγούς-εξαγωγείς στους οποίους χορηγήθηκε ΑΜ, ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής αμφισβήτησε την αξιοπιστία της τιμής εξαγωγής που αναφέρθηκε. Διατυπώθηκε ο ισχυρισμός ότι η μικρή εξαχθείσα ποσότητα κατά την ΠΕ, καθώς και οι ιδιαίτερες συνθήκες (πιο συγκεκριμένα, το εξαχθέν προϊόν δεν διέθετε το απαιτούμενο πιστοποιητικό έγκρισης) δείχνουν την ύπαρξη σχέσης μεταξύ του εισαγωγέα και του παραγωγού-εξαγωγέα και ότι, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η αντίστοιχη τιμή εξαγωγής. Παρόλα αυτά, ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής δεν κατέστη δυνατό να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία προς υποστήριξη του ισχυρισμού του. Η έρευνα δεν απέδειξε επίσης την ύπαρξη οιασδήποτε σχέσης μεταξύ του παραγωγού-εξαγωγέα και του μη συνδεδεμένου εισαγωγέα. Συνεπώς, ο ισχυρισμός αυτός έπρεπε να απορριφθεί.

(36)

Ελλείψει άλλων παρατηρήσεων σχετικά με τον καθορισμό της τιμής εξαγωγής, επιβεβαιώνονται τα προσωρινά πορίσματα, όπως αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 51 του προσωρινού κανονισμού.

4.4.   Σύγκριση

(37)

Ελλείψει άλλων παρατηρήσεων σχετικά με τη σύγκριση της κανονικής αξίας και της τιμής εξαγωγής, επιβεβαιώνονται τα προσωρινά πορίσματα, όπως αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις 53 και 54 του προσωρινού κανονισμού.

5.   ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

5.1.   Συνεργασθείς παραγωγός στον οποίο χορηγήθηκε ΑΜ

(38)

Για τις εταιρείες στις οποίες χορηγήθηκε ΑΜ, η σταθμισμένη μέση κανονική αξία συγκρίθηκε με τη σταθμισμένη μέση τιμή εξαγωγής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφοι 11 και 12 του βασικού κανονισμού.

(39)

Το οριστικό μέσο σταθμισμένο περιθώριο ντάμπινγκ, εκφρασμένο ως ποσοστό της τιμής CIF ελεύθερο στα σύνορα της Κοινότητας, πριν από την καταβολή του δασμού, είναι:

Εταιρεία

Οριστικό περιθώριο ντάμπινγκ

Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao

26,8 %

Ossen MaanShan Steel Wire and Co. Ltd, Maanshan, and Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiag

49,8 %

5.2.   Όλοι οι άλλοι παραγωγοί-εξαγωγείς

(40)

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 57 του προσωρινού κανονισμού, το επίπεδο συνεργασίας ήταν χαμηλό.

(41)

Ως εκ τούτου, κρίθηκε σκόπιμο να υπολογιστεί το περιθώριο ντάμπινγκ σε εθνική κλίμακα με βάση τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από εταιρείες στις οποίες δεν είχε χορηγηθεί ΚΟΑ ή ΑΜ.

(42)

Σε αυτή τη βάση, το επίπεδο ντάμπινγκ σε εθνική κλίμακα για όλους τους παραγωγούς-εξαγωγείς στους οποίους δεν χορηγήθηκε ατομική μεταχείριση καθορίστηκε στο 50,0 % της τιμής CIF ελεύθερο στα σύνορα της Κοινότητας πριν από τον δασμό.

6.   ΖΗΜΙΑ

6.1.   Κοινοτική παραγωγή και ορισμός του κοινοτικού κλάδου παραγωγής

(43)

Ελλείψει παρατηρήσεων σχετικά με την παραγωγή και τον ορισμό του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, επιβεβαιώνονται οι αιτιολογικές σκέψεις 60 έως 63 του προσωρινού κανονισμού.

6.2.   Κοινοτική κατανάλωση

(44)

Ελλείψει παρατηρήσεων σχετικά με την κοινοτική κατανάλωση, επιβεβαιώνονται οι αιτιολογικές σκέψεις 64 έως 66 του προσωρινού κανονισμού.

6.3.   Εισαγωγές στην Κοινότητα από τη ΛΔΚ

(45)

Ένα ενδιαφερόμενο μέρος ισχυρίστηκε ότι η μέση τιμή των κινεζικών εισαγωγών ήταν όμοια με τη μέση τιμή πώλησης του κοινοτικού κλάδου παραγωγής. Ως προς το σημείο αυτό, τα πορίσματα της Επιτροπής, τα οποία βασίστηκαν σε στοιχεία της Eurostat για τις τιμές εισαγωγής από τη ΛΔΚ και σε επαληθευμένα στοιχεία για τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής, έδειξαν ότι ο εν λόγω ισχυρισμός δεν ήταν ορθός. Επομένως, ο ισχυρισμός αυτός έπρεπε να απορριφθεί.

(46)

Ελλείψει άλλων σχετικών παρατηρήσεων, επιβεβαιώνονται οι αιτιολογικές σκέψεις 67 έως 70 του προσωρινού κανονισμού.

6.4.   Κατάσταση του κοινοτικού κλάδου παραγωγής

(47)

Ένας χρήστης ισχυρίστηκε ότι οι μέσες τιμές του κοινοτικού κλάδου παραγωγής το 2004 και το 2005 ήταν υψηλότερες από αυτές που αναφέρονταν στον προσωρινό κανονισμό και ότι, ως εκ τούτου, δεν ήταν ορθές. Αναφορικά με τον ισχυρισμό αυτό, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι τα υφιστάμενα πορίσματα αποτελούν προϊόν έρευνας σε επίπεδο ΕΕ και όχι σε περιφερειακό επίπεδο ή επίπεδο χώρας. Λόγω του ότι το ενδιαφερόμενο μέρος δεν υπέβαλε κανένα αποδεικτικό στοιχείο προς υποστήριξη του εν λόγω ισχυρισμού, ο ισχυρισμός αυτός έπρεπε να απορριφθεί.

(48)

Ελλείψει άλλων παρατηρήσεων σχετικά με την κατάσταση του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, επιβεβαιώνεται το συμπέρασμα που αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις 71 έως 91 του προσωρινού κανονισμού, ότι δηλαδή ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής υπέστη σημαντική ζημία.

7.   ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ

7.1.   Οι συνέπειες από τις εισαγωγές με ντάμπινγκ

(49)

Ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη ισχυρίστηκαν ότι το μερίδιο αγοράς των κινεζικών εισαγωγών δεν ήταν αρκετό ώστε να προκαλέσει τη ζημία που υπέστη ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής. Όπως εξηγήθηκε με σαφήνεια στην αιτιολογική σκέψη 93 του προσωρινού κανονισμού, η μαζική αύξηση κατά 2 106 % του όγκου των εισαγωγών που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ μεταξύ του 2004 και της ΠΕ και η αντίστοιχη αύξηση του μεριδίου αγοράς τους από 0,4 % το 2004 σε 8,2 % κατά την ΠΕ στην κοινοτική αγορά, καθώς και η διαπιστωθείσα μείωση τιμών κατά 18 % στη διάρκεια της ΠΕ, συνέπεσαν με την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης του κοινοτικού κλάδου παραγωγής.

(50)

Επιπροσθέτως, η αύξηση του κόστους της κύριας πρώτης ύλης που είναι το χονδρόσυρμα και αντιστοιχεί στο 75 % του κόστους κατασκευής, θα έπρεπε να έχει επηρεάσει όλους τους παράγοντες στην αγορά. Όμως, οι μέσες κινεζικές τιμές για το χονδρόσυρμα μειώθηκαν κατά 45 % από το 2004 έως την ΠΕ. Συνάγεται επομένως το συμπέρασμα ότι η πίεση που ασκήθηκε από τις εισαγωγές με ντάμπινγκ, οι οποίες αυξήθηκαν σημαντικά ως προς τον όγκο και το μερίδιο αγοράς από το 2006 και μετά, είχε καθοριστική συμβολή στη ζημία που υπέστη ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής. Κατά συνέπεια, ο ισχυρισμός αυτός απορρίπτεται.

(51)

Με βάση τα παραπάνω, τα πορίσματα και τα συμπεράσματα που παρουσιάζονται στις αιτιολογικές σκέψεις 92 έως 94 του προσωρινού κανονισμού επιβεβαιώνονται.

7.2.   Οι συνέπειες από άλλους παράγοντες

(52)

Ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη ισχυρίστηκαν ότι η ζημία που υπέστη ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής προκλήθηκε από εισαγωγές από άλλες τρίτες χώρες. Όπως αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις 95 και 96 του προσωρινού κανονισμού, ο όγκος των εισαγωγών από άλλες τρίτες χώρες αυξήθηκε κατά 112 % από το 2004 έως το τέλος της ΠΕ. Ωστόσο, οι μέσες τιμές των εισαγωγών αυτών ήταν κατά πολύ υψηλότερες από εκείνες των κινέζων παραγωγών-εξαγωγέων καθώς και από εκείνες του κοινοτικού κλάδου παραγωγής. Επομένως, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνέβαλαν στη ζημία που υπέστη ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής.

(53)

Δύο από τις άλλες τρίτες χώρες που κατέχουν συνδυασμένο μερίδιο αγοράς ύψους 2,5 % διαπιστώθηκε ότι είχαν τιμές χαμηλότερες από τις τιμές εισαγωγής του υπό εξέταση προϊόντος από την ΛΔΚ. Ωστόσο, λόγω του σχετικά χαμηλού όγκου των εν λόγω εισαγωγών, αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί αρκετό ώστε να άρει την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ των εισαγωγών από τη ΛΔΚ που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ και της ζημίας που υπέστη ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής.

(54)

Με βάση τα παραπάνω, τα πορίσματα και τα συμπεράσματα που παρουσιάζονται στις αιτιολογικές σκέψεις 95 και 96 του προσωρινού κανονισμού επιβεβαιώνονται.

7.3.   Εξαγωγικές επιδόσεις του κοινοτικού κλάδου παραγωγής που περιλαμβανόταν στο δείγμα

(55)

Ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη υποστήριξαν ότι η ζημία που υπέστη ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής προκλήθηκε από εξαγωγές που γίνονταν σε τιμές χαμηλότερες του κόστους παραγωγής. Οι εξαγωγές προς χώρες που δεν είναι μέλη της Κοινότητας αντιστοιχούσαν μόνον στο 14 % περίπου του συνόλου των πωλήσεων του ομοειδούς προϊόντος από τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής κατά την ΠΕ. Οι εξαγωγές αυτές αυξήθηκαν κατά 16 % περίπου από το 2004 έως την ΠΕ. Παρόλα αυτά, η τιμή πώλησης μονάδας κατά την εξαγωγή των κοινοτικών παραγωγών μειώθηκε κατά 8 %, από 715 ευρώ ανά τόνο το 2004 σε 660 ευρώ ανά τόνο κατά την ΠΕ. Όπως επεξηγήθηκε στην αιτιολογική σκέψη 98 του προσωρινού κανονισμού, δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι οι πωλήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν σε τιμές χαμηλότερες από το κόστος παραγωγής. Τούτο οφείλεται σε σημαντικές διαφορές ως προς το κόστος και τις τιμές μεταξύ εταιρειών και χρονικής περιόδου. Η μείωση της τιμής εξαγωγής οφειλόταν στην πίεση από τις κινεζικές εξαγωγές και στις κύριες εξαγωγικές αγορές του κοινοτικού κλάδου παραγωγής μέσω εξαιρετικής συμπίεσης των τιμών.

(56)

Με βάση τα παραπάνω, τα πορίσματα και τα συμπεράσματα που παρουσιάζονται στις αιτιολογικές σκέψεις 97 έως 99 του προσωρινού κανονισμού επιβεβαιώνονται.

(57)

Ελλείψει παρατηρήσεων σχετικά με την αύξηση του κόστους παραγωγής και του ανταγωνισμού από άλλους παραγωγούς στην Κοινότητα, τα συμπεράσματα που συνάγονται στις αιτιολογικές σκέψεις 100 έως 102 του προσωρινού κανονισμού επιβεβαιώνονται.

7.4.   Συμπεράσματα σχετικά με την αιτιώδη συνάφεια

(58)

Με βάση την ανωτέρω ανάλυση κατά την οποία διαχωρίστηκαν οι επιπτώσεις όλων των άλλων γνωστών παραγόντων στην κατάσταση του κοινοτικού κλάδου παραγωγής από τις ζημιογόνες επιπτώσεις των εισαγωγών με ντάμπινγκ, επιβεβαιώνεται ότι οι άλλοι αυτοί παράγοντες δεν επηρεάζουν το γεγονός ότι η εκτιμώμενη σημαντική ζημία πρέπει να αποδοθεί στις εισαγωγές που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ.

(59)

Επομένως, επιβεβαιώνεται ότι οι εισαγωγές PSC συρμάτων και πολύκλωνων συρματόσχοινων καταγωγής ΛΔΚ που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ προκάλεσαν σημαντική ζημία στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 6 του βασικού κανονισμού.

(60)

Ελλείψει άλλων σχετικών παρατηρήσεων, τα συμπεράσματα που αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις 103 έως 104 του προσωρινού κανονισμού επιβεβαιώνονται.

8.   ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

8.1.   Συμφέρον του κοινοτικού κλάδου παραγωγής και των άλλων κοινοτικών παραγωγών

(61)

Ελλείψει άλλων παρατηρήσεων σχετικά με το συμφέρον του κοινοτικού κλάδου παραγωγής και το συμφέρον άλλων παραγωγών, επιβεβαιώνονται οι αιτιολογικές σκέψεις 105 έως 111 του προσωρινού κανονισμού.

8.2.   Συμφέρον των εισαγωγέων

(62)

Ένα ενδιαφερόμενο μέρος που εισάγει PSC σύρματα και πολύκλωνα συρματόσχοινα από τη ΛΔΚ ισχυρίστηκε ότι η επιβολή μέτρων αντιντάμπινγκ θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην κατάσταση των εισαγωγέων διότι δεν θα είναι σε θέση να μετακυλίσουν την αύξηση των τιμών στους πελάτες τους.

(63)

Η έρευνα έδειξε ότι τα περιθώρια κέρδους των εισαγωγέων όσον αφορά το υπό εξέταση προϊόν ήταν σχετικά μεγάλα. Επιπλέον, η χαμηλή αναλογία του κόστους που συνεπάγεται το υπό εξέταση προϊόν στο συνολικό κόστος των πελατών αναμένεται να διευκολύνει τους εισαγωγείς στη μετακύλιση οποιασδήποτε αύξησης της τιμής στους πελάτες. Επιπροσθέτως, οι όροι των συμβάσεων με τους προμηθευτές δεν εμποδίζουν τους εισαγωγείς να αλλάξουν προμηθευτή του υπό εξέταση προϊόντος, στρεφόμενοι είτε προς εταιρείες με χαμηλούς ή καθόλου δασμούς είτε προς άλλες προμηθεύτριες χώρες όπως η Ταϊλάνδη και η Νότια Αφρική. Επομένως, ο ισχυρισμός αυτός έπρεπε να απορριφθεί.

(64)

Ελλείψει άλλων παρατηρήσεων ως προς το θέμα αυτό, επιβεβαιώνονται τα πορίσματα των αιτιολογικών σκέψεων 112 έως 114 του προσωρινού κανονισμού.

8.3.   Συμφέρον των χρηστών

(65)

Ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη ισχυρίστηκαν ότι η επιβολή μέτρων αντιντάμπινγκ θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην κατάσταση των χρηστών PSC συρμάτων και πολύκλωνων συρματόσχοινων διότι δεν θα είναι σε θέση να μετακυλίσουν την αύξηση των τιμών στους πελάτες τους.

(66)

Όπως αναφέρθηκε στις αιτιολογικές σκέψεις 4 και 5, οι πιθανές επιπτώσεις των μέτρων στην κατάσταση των βιομηχανιών-χρηστών εξετάστηκε περαιτέρω μετά την επιβολή προσωρινών μέτρων μέσω της διενέργειας πρόσθετων επιτόπιων ελέγχων στις εγκαταστάσεις τεσσάρων χρηστών. Οι εν λόγω χρήστες ήταν στο σύνολό τους ενδιάμεσοι χρήστες που παράγουν και προμηθεύουν συγκεκριμένα στοιχεία για τον οπλισμό σκυροδέματος, για στοιχεία αιώρησης και για καλοδιωτές γέφυρες.

(67)

Τα πορίσματα της Επιτροπής έδειξαν ότι, για τον πιο αντιπροσωπευτικό από τους χρήστες που επισκέφθηκε και για τις περισσότερες εφαρμογές, το υπό εξέταση προϊόν αντιστοιχούσε μόνον στο 5 % του συνολικού κόστους παραγωγής. Ωστόσο, κατά μέσο όρο η αναλογία για τους χρήστες είναι δυνατόν να αντιστοιχεί σε ποσοστό έως 13 %. Ο αντίκτυπος του δασμού αντιντάμπινγκ στο κόστος τους εκτιμήθηκε ότι κυμαίνεται μεταξύ 0 και 6 %. Παρόλα αυτά, όσον αφορά του τελικούς τους χρήστες (κυρίως εταιρείες κατασκευών), ο αντίκτυπος του δασμού θα είναι ελάχιστος και σε κάθε περίπτωση δεν θα ξεπερνά το 1 % του συνολικού κόστους παραγωγής. Κατά συνέπεια, δεν θα δυσκολευθούν πολύ να μετακυλίσουν το δασμό στους πελάτες τους. Επομένως, ο ισχυρισμός αυτός έπρεπε να απορριφθεί.

(68)

Ένα ενδιαφερόμενο μέρος ισχυρίστηκε ότι η επιβολή μέτρων αντιντάμπινγκ θα έχει ως αποτέλεσμα έλλειψη PSC συρμάτων και πολύκλωνων συρματόσχοινων στο Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) λόγω της εξάρτησης της αγοράς του ΗΒ από τις εισαγωγές. Ως προς το σημείο αυτό, πρέπει να υπομνηστεί ότι τα υφιστάμενα πορίσματα αντλήθηκαν σε επίπεδο ΕΕ και όχι σε επίπεδο περιφερειών ή χώρας. Παρόλα αυτά, όσον αφορά μόνον την αγορά του ΗΒ, τα πορίσματα έδειξαν ότι οι παραγωγοί του ΗΒ που αποτέλεσαν αντικείμενο εξέτασης διαθέτουν μεγάλη μη χρησιμοποιούμενη παραγωγική ικανότητα για προμήθεια της αγοράς. Επιπλέον, ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής στο σύνολό του διαθέτει επαρκή μη χρησιμοποιούμενη παραγωγική ικανότητα προκειμένου να προμηθεύει το σύνολο της κατανάλωσης της ΕΕ. Επομένως, ο ισχυρισμός αυτός έπρεπε να απορριφθεί.

(69)

Ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη ισχυρίστηκαν ότι στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής PSC συρμάτων και πολύκλωνων συρματόσχοινων υπάρχει καρτέλ. Ως προς το σημείο αυτό, αναφέρεται ότι τον Οκτώβριο του 2008 η Επιτροπή εξέδωσε κοινοποίηση αιτιάσεων αναφορικά με ορισμένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην προμήθεια χάλυβα προέντασης. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν έχει λάβει τελική απόφαση για το θέμα αυτό. Η αποστολή κοινοποίησης αιτιάσεων δεν προδικάζει την τελική έκβαση της διαδικασίας. Εάν πρέπει να αποδειχθεί η ύπαρξη ενός καρτέλ στην κοινοτική αγορά, τα μέτρα μπορούν να επανεξεταστούν όταν κρίνεται αναγκαίο.

(70)

Ελλείψει άλλων παρατηρήσεων ως προς το θέμα αυτό, επιβεβαιώνονται τα πορίσματα που αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις 115 έως 117 του προσωρινού κανονισμού.

8.4.   Συμπέρασμα σχετικά με το κοινοτικό συμφέρον

(71)

Λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων της περαιτέρω εξέτασης των πτυχών του κοινοτικού συμφέροντος, επιβεβαιώνονται τα πορίσματα που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 118 του προσωρινού κανονισμού.

9.   ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

9.1.   Επίπεδο εξάλειψης της ζημίας

(72)

Πολλά ενδιαφερόμενα μέρη αμφισβήτησαν το προσωρινό πόρισμα σύμφωνα με το οποίο ένα περιθώριο κέρδους 8,5 % είναι το περιθώριο κέρδους που μπορεί λογικά να επιτευχθεί από μια βιομηχανία του κλάδου αυτού υπό κανονικές συνθήκες ανταγωνισμού.

(73)

Ένα ενδιαφερόμενο μέρος ισχυρίστηκε ότι η κερδοφορία του 2005 δεν έπρεπε να ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό του περιθωρίου κέρδους του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, διότι επρόκειτο για έτος κατά το οποίο ο τομέας γνώρισε εξαιρετική κερδοφορία. Όπως διαπιστώθηκε, οι συνθήκες αυτές συντρέχουν και συνεπώς το επιχείρημα έγινε δεκτό. Ως αποτέλεσμα, για τον υπολογισμό του επιπέδου εξάλειψης της ζημίας χρησιμοποιήθηκε περιθώριο κέρδους 6,2 %, το οποίο είχε επιτευχθεί το 2004 όταν οι ποσότητες εισαγωγής από τη ΛΔΚ δεν ήταν σημαντικές και οι τιμές ήταν κατά πολύ υψηλότερες από αυτές του κοινοτικού κλάδου παραγωγής.

(74)

Εν συνεχεία, καθορίστηκε η αναγκαία αύξηση της τιμής με βάση τη σύγκριση της μέσης σταθμισμένης τιμής εισαγωγής, η οποία χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό των χαμηλότερων τιμών από τις κοινοτικές, και της μη ζημιογόνου τιμής των προϊόντων που πωλήθηκαν από τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής στην αγορά της Κοινότητας. Οι τυχόν διαφορές που προέκυψαν από την εν λόγω σύγκριση εκφράστηκαν στη συνέχεια ως ποσοστό της συνολικής αξίας εισαγωγής CIF.

(75)

Ένα ενδιαφερόμενο μέρος ισχυρίστηκε ότι το περιθώριο των μέσων σταθμισμένων πωλήσεων σε τιμές χαμηλότερες των κοινοτικών πρέπει να υπολογιστεί κάνοντας χρήση της ποσότητας κάθε τύπου προϊόντος που πωλείται από τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής ως στάθμιση. Αποτελεί σταθερή πρακτική η χρήση της τιμή CIF των εξαγωγών κάθε τύπου προϊόντος ως στάθμιση για τον υπολογισμό του περιθωρίου των μέσων σταθμισμένων πωλήσεων σε χαμηλότερες τιμές από τις κοινοτικές. Το σκεπτικό για τον υπολογισμό αυτό είναι ότι ένας δασμός που υπολογίζεται με τον τρόπο αυτό, εάν εφαρμοστεί στις πωλήσεις της εταιρείας κατά την ΠΕ, έχει ως αποτέλεσμα μηδενικές πωλήσεις σε τιμές χαμηλότερες από τις κοινοτικές, δηλαδή μη ζημιογόνο τιμή. Αυτό δεν ισχύει εάν η ποσότητα κάθε τύπου προϊόντος που πωλείται από τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής χρησιμοποιείται ως στάθμιση, σύμφωνα με τον ισχυρισμό.

(76)

Το επίπεδο εξάλειψης της ζημίας ενός από τους κινέζους παραγωγούς-εξαγωγείς στον οποίο χορηγήθηκε ΑΜ όπως αναφέρθηκε στην αιτιολογική σκέψη 24 ανωτέρω, υπολογίστηκε εκ νέου λόγω λογιστικού σφάλματος κατά τον προσωρινό καθορισμό. Ως αποτέλεσμα, το επίπεδο εξάλειψης της ζημίας ανερχόταν σε λιγότερο από το 2 %, το οποίο θεωρείται ότι είναι το ελάχιστο επίπεδο. Συνεπώς, κανένας δασμός δεν πρέπει να επιβληθεί στις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος που παράγεται από την εν λόγω εταιρεία.

(77)

Ελλείψει άλλων παρατηρήσεων όσον αφορά το επίπεδο εξάλειψης της ζημίας, επιβεβαιώνονται οι αιτιολογικές σκέψεις 119 έως 122 του προσωρινού κανονισμού.

(78)

Το επίπεδο εξάλειψης της ζημίας σε επίπεδο χώρας υπολογίστηκε εκ νέου με βάση τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από εταιρείες στις οποίες δεν χορηγήθηκε ΚΟΑ ή ΑΜ.

9.2.   Μορφή και επίπεδο των δασμών

(79)

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού, πρέπει να επιβληθεί οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ σε επίπεδο επαρκές για την εξάλειψη της ζημίας από τις εισαγωγές που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ, χωρίς αυτός να υπερβαίνει το περιθώριο ντάμπινγκ που διαπιστώθηκε.

(80)

Το ποσοστό των οριστικών δασμών προσδιορίζεται οριστικά ως εξής:

Εταιρεία

Περιθώριο ντάμπινγκ

Περιθώριο εξάλειψης ζημίας

Οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ

Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao

26,8 %

0 %

0 %

Ossen MaanShan Steel Wire and Co. Ltd, Maanshan, and Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiag

49,8 %

31,1 %

31,1 %

Όλες οι άλλες εταιρείες

50,0 %

46,2 %

46,2 %

(81)

Οι ατομικοί συντελεστές δασμού αντιντάμπινγκ σε επίπεδο εταιρείας, που προσδιορίστηκαν στον παρόντα κανονισμό, καθορίστηκαν βάσει των διαπιστώσεων της παρούσας έρευνας. Συνεπώς, οι δασμοί αυτοί αντικατοπτρίζουν την κατάσταση που διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας όσον αφορά τις εν λόγω εταιρείες. Οι δασμοί αυτοί (σε αντίθεση με το δασμό σε εθνικό επίπεδο που εφαρμόζεται σε «όλες τις άλλες εταιρείες») εφαρμόζονται επομένως αποκλειστικά στις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής της οικείας χώρας, που παράγονται από τις εταιρείες για τις οποίες γίνεται ειδική μνεία. Τα εισαγόμενα προϊόντα που παράγονται από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία η οποία δεν αναφέρεται ρητώς στο διατακτικό του παρόντος κανονισμού με την επωνυμία και τη διεύθυνσή της, συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων που συνδέονται με τις εταιρείες που αναφέρονται ρητώς, δεν μπορούν να επωφεληθούν από αυτούς τους συντελεστές και υπόκεινται στο δασμολογικό συντελεστή που ισχύει για «όλες τις άλλες εταιρείες».

(82)

Οποιοδήποτε αίτημα για την εφαρμογή του εν λόγω δασμού αντιντάμπινγκ για μεμονωμένες εταιρείες (π.χ. μετά από αλλαγή της επωνυμίας της επιχείρησης ή μετά τη δημιουργία νέας επιχείρησης παραγωγής ή πωλήσεων) θα πρέπει να απευθύνεται πάραυτα στην Επιτροπή (3) μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες και, ιδίως, οποιαδήποτε αλλαγή των δραστηριοτήτων της εταιρείας που σχετίζεται με την παραγωγή, τις εγχώριες και εξαγωγικές πωλήσεις, όπως, για παράδειγμα, αλλαγή της επωνυμίας ή των εν λόγω επιχειρήσεων παραγωγής και πωλήσεων. Αν κριθεί σκόπιμο, ο κανονισμός θα τροποποιηθεί στη συνέχεια ανάλογα, με επικαιροποίηση του καταλόγου των εταιρειών για τις οποίες ισχύουν ατομικοί συντελεστές δασμών.

9.3.   Οριστική είσπραξη των προσωρινών δασμών

(83)

Δεδομένου του μεγέθους των διαπιστωθέντων περιθωρίων ντάμπινγκ και λαμβανομένου υπόψη του επιπέδου της ζημίας που προκλήθηκε στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής, θεωρείται απαραίτητο τα ποσά που καταβλήθηκαν ως εγγύηση υπό μορφή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ, που επεβλήθη με τον προσωρινό κανονισμό, να εισπραχθούν οριστικά στο ύψος του οριστικά επιβληθέντος δασμού. Εάν οι οριστικοί δασμοί είναι χαμηλότεροι από τους προσωρινούς δασμούς, τα ποσά που καταβλήθηκαν ως εγγύηση πέραν του οριστικού συντελεστή του δασμού αντιντάμπινγκ, αποδεσμεύονται. Εάν οι οριστικοί δασμοί είναι υψηλότεροι από τους προσωρινούς δασμούς, εισπράττονται οριστικά μόνο τα ποσά που καταβλήθηκαν ως εγγύηση στο ύψος του προσωρινού δασμού. Τα ποσά που έχουν καταβληθεί προσωρινά ως εγγύηση για προϊόντα που εξαιρούνται από το πεδίο κάλυψης προϊόντων, σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 9, πρέπει να αποδεσμευθούν.

9.4.   Ειδική παρακολούθηση

(84)

Για να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι καταστρατήγησης λόγω της μεγάλης διαφοράς που παρουσιάζουν οι δασμολογικοί συντελεστές μεταξύ των παραγωγών-εξαγωγέων, κρίνεται απαραίτητη η λήψη ειδικών μέτρων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των δασμών αντιντάμπινγκ. Τα εν λόγω ειδικά μέτρα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

(85)

Την υποχρέωση προσκόμισης στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών έγκυρου εμπορικού τιμολογίου το οποίο πρέπει να συμφωνεί με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού. Οι εισαγωγές που δεν συνοδεύονται από το συγκεκριμένο τιμολόγιο υπόκεινται στο δασμό αντιντάμπινγκ υπολοίπων εταιρειών, δηλαδή στο δασμό που εφαρμόζεται σε όλους τους άλλους εξαγωγείς.

(86)

Εάν οι εξαγωγές των εταιρειών που επωφελούνται από χαμηλότερους ατομικούς συντελεστές δασμού, αυξηθούν σημαντικά σε όγκο μετά την επιβολή των εν λόγω μέτρων, αυτή καθαυτή η αύξηση του όγκου θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι συνιστά μεταβολή του εμπορικού πλαισίου, λόγω της επιβολής μέτρων κατά την έννοια του άρθρου 13 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού. Σε αυτές τις περιπτώσεις και με τον όρο ότι πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί έρευνα κατά της καταστρατήγησης. Η έρευνα αυτή θα μπορούσε, μεταξύ άλλων, να εξετάσει την ανάγκη κατάργησης των ατομικών δασμών και τη συνακόλουθη επιβολή δασμού σε επίπεδο χώρας.

10.   ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

(87)

Ύστερα από την κοινοποίηση των ουσιωδών πραγματικών γεγονότων και του σκεπτικού βάσει του οποίου επρόκειτο να προταθεί η επιβολή οριστικών δασμών αντιντάμπινγκ, ένας παραγωγός-εξαγωγέας στον οποίο είχε χορηγηθεί ατομική μεταχείριση προσέφερε ανάληψη υποχρέωσης ως προς τις τιμές σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού.

(88)

Η προσφορά αυτή εξετάστηκε και αποδείχθηκε ότι κατά την ΠΕ οι τιμές του προϊόντος παρουσίαζαν εξαιρετικές διακυμάνσεις, δηλαδή η διαφορά μεταξύ της χαμηλότερης και της υψηλότερης τιμής πώλησης προς την ΕΕ για την ίδια κατηγορία του προϊόντος ήταν δυνατόν να αποκλίνει κατά ποσοστό που έφθανε έως και το 46 % όσον αφορά την εν λόγω εταιρεία. Επιπροσθέτως, διαπιστώθηκαν σημαντικές διακυμάνσεις των τιμών πώλησης του κοινοτικού κλάδου παραγωγής κατά την υπό εξέταση περίοδο. Κατά συνέπεια, το προϊόν δεν προσφέρεται για την ανάληψη υποχρέωσης ως προς μια καθορισμένη τιμή. Η εταιρεία πρότεινε την αναπροσαρμογή της ελάχιστης τιμής με βάση την εξέλιξη της τιμής μιας κύριας πρώτης ύλης, του χονδροσύρματος. Παρόλα αυτά, ελλείψει διαθέσιμων στο κοινό πληροφοριών σχετικά με την τιμή της πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται για το υπό εξέταση προϊόν και λαμβανομένης υπόψη της αντίθετης τάσης που παρατηρήθηκε ως προς την τιμή μιας συγκρίσιμης πρώτης ύλης, του χονδροσύρματος για πλέγματα, δεν κατέστη δυνατό να γίνει συσχετισμός μεταξύ των τιμών πώλησης του τελικού προϊόντος στην Κοινότητα και της κύριας πρώτης ύλης. Η πρόταση για ανάληψη υποχρέωσης θεωρήθηκε ότι παρουσιάζει πρακτικές δυσκολίες κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού καθώς δεν θα είχε ως αποτέλεσμα την εξουδετέρωση του ζημιογόνου ντάμπινγκ που διαπιστώθηκε.

(89)

Πέραν τούτου, υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι του υπό εξέταση προϊόντος. Για να διευκολύνει την υποβολή παρατηρήσεων που ζητήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας, η εταιρεία απλοποίησε τα κριτήρια ταξινόμησης του προϊόντος και πέτυχε να ομαδοποιήσει τον αριθμό των παραγόμενων και πωλούμενων τύπων του προϊόντος. Αυτό, ωστόσο, δεν αλλάζει το γεγονός ότι η εταιρεία παρήγαγε και πωλούσε αρκετούς τύπους σύρματος και πολύκλωνων συρματόσχοινων στην ΕΕ κατά την ΠΕ. Για να περιοριστεί ο κίνδυνος διασταυρούμενης αντιστάθμισης μεταξύ των διαφόρων τύπων του προϊόντος, η εταιρεία πρότεινε να τηρεί τρεις ελάχιστες τιμές εισαγωγής, μία για τα σύρματα PSC και δύο για τα πολύκλωνα συρματόσχοινα αναλόγως της διαμέτρου. Παρόλα αυτά, με βάση το σκεπτικό που περιγράφηκε στην αιτιολογική σκέψη 88, η ανάληψη υποχρέωσης που προσεφέρθη από τον εν λόγω παραγωγό-εξαγωγέα δεν ήταν δυνατόν να γίνει αποδεκτή.

11.   ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ

(90)

Ένας από τους εξεταζόμενους παραγωγούς-εξαγωγείς, ένας όμιλος αποτελούμενος από δυό σχετιζόμενες εταιρείες, η εταιρεία Ossen MaanShan Steel Wire and Co. Ltd, Maanshan, and Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiaνg, άλλαξε την επωνυμία του μετά την ΠΕ και κατά τη διάρκεια της παρούσας έρευνας σε Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd, Maanshan, and Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang.

(91)

Η αλλαγή αυτή δεν συνιστά ουσιαστική αλλαγή που θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στα πορίσματα της παρούσας έρευνας και, κατά συνέπεια, συνήχθη το συμπέρασμα ότι τα οριστικά πορίσματα όσον αφορά την Ossen MaanShan Steel Wire and Co. Ltd, Maanshan, και την Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiαng ισχύουν για την εταιρεία Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd, Maanshan, and Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Επιβάλλεται οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές συρμάτων από μη κραματοποιημένο χάλυβα μη επενδυμένων ή επικαλυμμένων, συρμάτων από μη κραματοποιημένο χάλυβα επενδυμένων ή επιψευδαργυρωμένων και πολύκλωνων συρματόσχοινων, έστω και επενδυμένων ή επικαλυμμένων, με 18 σύρματα κατ’ ανώτατο όριο από μη κραματοποιημένο χάλυβα που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα, των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 3 mm, που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 και ex 7312 10 69 (κωδικοί Taric 7217109010, 7217209010, 7312106111, 7312106191, 7312106511, 7312106591, 7312106911 και 7312106991), καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

2.   Ο συντελεστής του δασμού αντιντάμπινγκ που εφαρμόζεται στην καθαρή τιμή «ελεύθερο στα σύνορα της Κοινότητας», πριν από την επιβολή δασμού, για τα προϊόντα που περιγράφονται στην παράγραφο 1 και παράγονται από τις εταιρείες που απαριθμούνται κατωτέρω, καθορίζεται ως εξής:

Εταιρεία

Δασμός αντιντάμπινγκ

Πρόσθετος κωδικός Taric

Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao

0 %

A899

Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd, Maanshan, και Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang

31,1 %

A952

Όλες οι άλλες εταιρείες

46,2 %

A999

3.   Η εφαρμογή του ατομικού δασμολογικού συντελεστή που καθορίζεται για τις εταιρείες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 εξαρτάται από την προσκόμιση στην τελωνειακή υπηρεσία του κράτους μέλους έγκυρου εμπορικού τιμολογίου το οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα. Εάν δεν προσκομιστεί αυτό το τιμολόγιο, ισχύει ο συντελεστής δασμού που επιβάλλεται σε όλες τις άλλες εταιρείες.

4.   Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους δασμούς.

Άρθρο 2

Εισπράττονται οριστικά τα ποσά που καταβλήθηκαν ως εγγύηση υπό τη μορφή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1129/2008 της Επιτροπής, της 14ης Νοεμβρίου 2008, στις εισαγωγές ορισμένων συρμάτων και πολύκλωνων συρματόσχοινων προέντασης και μετέντασης από μη κραματοποιημένο χάλυβα (PSC σύρματα και πολύκλωνα συρματόσχοινα) καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Τα ποσά που έχουν καταβληθεί προσωρινά ως εγγύηση για τα προϊόντα που δεν καλύπτονται από το άρθρο 1 παράγραφος 1 αποδεσμεύονται.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2009.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. KALOUSEK


(1)  ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 306 της 15.11.2008, σ. 5.

(3)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, Office N-105 4/92, 1049 Βρυξέλλες, Βέλγιο.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το έγκυρο εμπορικό τιμολόγιο που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 πρέπει να περιλαμβάνει δήλωση υπογεγραμμένη από υπάλληλο της εταιρείας, η οποία να περιέχει τα ακόλουθα:

1.

Το ονοματεπώνυμο και τα καθήκοντα του υπαλλήλου της εταιρείας που εξέδωσε το εμπορικό τιμολόγιο.

2.

Την ακόλουθη δήλωση:

«Ο υπογράφων βεβαιώνω ότι ο [όγκος] PSC συρμάτων και πολύκλωνων συρματόσχοινων που πωλήθηκε προς εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και καλύπτεται από το παρόν τιμολόγιο, κατασκευάστηκε από (επωνυμία και έδρα της εταιρείας) (πρόσθετος κωδικός Taric) στη (χώρα). Δηλώνω ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στο παρόν τιμολόγιο είναι πλήρη και ακριβή.

Ημερομηνία και υπογραφή»