19.3.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 73/5


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 213/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Μαρτίου 2009

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1003/2005 όσον αφορά τον έλεγχο και τις δοκιμές για σαλμονέλα σε σμήνη αναπαραγωγής του είδους Gallus gallus και γαλοπουλών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για τον έλεγχο της σαλμονέλας και άλλων συγκεκριμένων τροφιμογενών ζωονοσογόνων παραγόντων (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 6 και το άρθρο 13,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σκοπός του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 είναι να εξασφαλισθεί η λήψη κατάλληλων και αποτελεσματικών μέτρων για την ανίχνευση και τον έλεγχο της σαλμονέλας και άλλων ζωονοσογόνων παραγόντων σε όλα τα συναφή στάδια της παραγωγής, της μεταποίησης και της διανομής, ιδίως σε επίπεδο πρωτογενούς παραγωγής, ώστε να μειωθεί ο επιπολασμός τους καθώς και ο κίνδυνος που δημιουργούν για τη δημόσια υγεία.

(2)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2160/2003, ισχύουν ειδικές απαιτήσεις για τα σμήνη αναπαραγωγής Gallus gallus όποτε ορισμένη ανάλυση δειγμάτων επισημαίνει παρουσία της Salmonella Enteritidis ή της Salmonella Typhimurium στα σμήνη αυτά. Σκοπός των απαιτήσεων αυτών είναι να προληφθεί η εξάπλωση της λοίμωξης στην αλυσίδα παραγωγής αυγών και κρέατος κοτόπουλων πάχυνσης, συγκεκριμένα από τους γεννήτορες στους απογόνους τους. Παρόμοιες απαιτήσεις πρέπει να ισχύσουν για την παραγωγή γαλοπουλών, έτσι ώστε να αποφευχθεί η μετάδοση της λοίμωξης στην αλυσίδα παραγωγής κρέατος γαλοπούλας. Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1003/2005 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2005, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 όσον αφορά τον κοινοτικό στόχο για τη μείωση του επιπολασμού ορισμένων οροτύπων σαλμονέλας σε σμήνη αναπαραγωγής του είδους Gallus gallus (2), θεσπίζει κοινοτικό στόχο για τη μείωση του επιπολασμού ορισμένων ειδών σαλμονέλας σε σμήνη αναπαραγωγής Gallus gallus. Επιπροσθέτως, στο παράρτημα του εν λόγω κανονισμού παρατίθεται το πρόγραμμα δοκιμών που είναι αναγκαίο για να επαληθευθεί η επίτευξη του κοινοτικού στόχου.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1003/2005, η Επιτροπή πρέπει να αναθεωρήσει τον κοινοτικό στόχο υπό το πρίσμα των αποτελεσμάτων από το πρώτο έτος εφαρμογής των εθνικών προγραμμάτων ελέγχου τα οποία εγκρίθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2160/2003. Το έτος 2007 ήταν το πρώτο έτος εφαρμογής.

(5)

Σύμφωνα με την οδηγία 2003/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την παρακολούθηση των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων (3), τα κράτη μέλη διαβίβασαν στην Επιτροπή τα αποτελέσματα της παρακολούθησης για το έτος 2007. Λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων αυτών, δεν φαίνεται απαραίτητο να τροποποιηθεί ο κοινοτικός στόχος.

(6)

Για την αποτελεσματική κατανομή των πόρων, πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη που πέτυχαν τον κοινοτικό στόχο να μειώσουν τον αριθμό των επίσημων ελέγχων. Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1003/2005 πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(7)

Η επανεξέταση του προγράμματος δοκιμών που παρατίθεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1003/2005 έφερε στο φως δυσκολίες στην εφαρμογή των οδηγιών δειγματοληψίας ενώ παράλληλα κατέστησαν διαθέσιμες νέες πληροφορίες σχετικά με την ευαισθησία των προγραμμάτων δοκιμών. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα δοκιμών πρέπει να τροποποιηθεί.

(8)

Κατά συνέπεια, οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1003/2005 πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο παράρτημα ΙΙ μέρος Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003, ο τίτλος και το σημείο 1 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Γ.   Ειδικές απαιτήσεις για τα σμήνη αναπαραγωγής του Gallus gallus και τις γαλοπούλες αναπαραγωγής

1.

Τα μέτρα που θεσπίζονται στα σημεία 3 έως 5 πρέπει να λαμβάνονται όποτε η ανάλυση δειγμάτων που πραγματοποιείται σύμφωνα με το μέρος Β ή σύμφωνα με τα προγράμματα δοκιμών που παρατίθενται στα παραρτήματα των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1003/2005 (4) και (ΕΚ) αριθ. 584/2008 (5), επισημαίνει παρουσία της Salmonella Εnteritidis ή της Salmonella Τyphimurium σε σμήνος αναπαραγωγής του είδους Gallus gallus ή σε γαλοπούλες αναπαραγωγής υπό τις συνθήκες που ορίζονται στο σημείο 2.

Άρθρο 2

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1003/2005 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο, το άρθρο 2 εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2009 και το άρθρο 1 από την 1η Ιανουαρίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2009.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 325 της 12.12.2003, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 170 της 1.7.2005, σ. 12.

(3)  ΕΕ L 325 της 12.12.2003, σ. 31.

(4)  ΕΕ L 170 της 1.7.2005, σ. 12.

(5)  ΕΕ L 162 της 21.6.2008, σ. 3.».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πρόγραμμα δοκιμών που είναι αναγκαίο για να επαληθευθεί η επίτευξη του κοινοτικού στόχου για τη μείωση των Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium και Salmonella Virchow σε ενήλικα σμήνη αναπαραγωγής του είδους Gallus gallus

1.   ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Το πλαίσιο δειγματοληψίας καλύπτει όλα τα ενήλικα σμήνη αναπαραγωγής κατοικίδιων ορνίθων (Gallus gallus), τα οποία αριθμούν τουλάχιστον 250 πτηνά (“σμήνη αναπαραγωγής”).

2.   ΕΠΙΤΉΡΗΣΗ ΣΕ ΣΜΗΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

2.1.   Χώρος, συχνότητα και καθεστώς της δειγματοληψίας

Οι δειγματοληψίες στα σμήνη αναπαραγωγής διενεργούνται με πρωτοβουλία του υπευθύνου της πτηνοτροφικής μονάδας και αποτελούν μέρος των επίσημων ελέγχων.

2.1.1.   Δειγματοληψία με πρωτοβουλία του υπευθύνου της πτηνοτροφικής μονάδας

Η δειγματοληψία πρέπει να πραγματοποιείται κάθε δύο εβδομάδες στο χώρο που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή βάσει των ακόλουθων δύο δυνατών επιλογών:

α)

στο εκκολαπτήριο ή

β)

στην πτηνοτροφική εκμετάλλευση.

Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει να εφαρμόσει μία από τις επιλογές που αναφέρονται στα στοιχεία α) ή β) σε όλο το πρόγραμμα δοκιμών για όλα τα σμήνη αναπαραγωγής κοτόπουλων πάχυνσης και μία από τις επιλογές αυτές για τα σμήνη αναπαραγωγής ωοτόκων ορνίθων. Η δειγματοληψία στις πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, που κατά κύριο λόγο εξάγουν ή εμπορεύονται αυγά για επώαση προς άλλα κράτη μέλη, λαμβάνει χώρα σε κάθε περίπτωση στην πτηνοτροφική εκμετάλλευση. Η αρμόδια αρχή ορίζει μια διαδικασία, έτσι ώστε η ανίχνευση των οροτύπων σαλμονέλας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 (“σχετική σαλμονέλα”) κατά τη δειγματοληψία με πρωτοβουλία του υπευθύνου της εκμετάλλευσης να κοινοποιείται χωρίς καθυστέρηση στην αρμόδια αρχή από το εργαστήριο που έκανε τις αναλύσεις. Η έγκαιρη κοινοποίηση της ανίχνευσης σαλμονέλας, συμπεριλαμβανομένου του οροτύπου, παραμένει ευθύνη του υπευθύνου της εκμετάλλευσης και του εργαστηρίου που έκανε τις αναλύσεις.

Κατά παρέκκλιση, εάν ο κοινοτικός στόχος έχει επιτευχθεί για τουλάχιστον δύο συνεχή ημερολογιακά έτη, η συχνότητα της δειγματοληψίας στην εκμετάλλευση μπορεί να παραταθεί, έτσι ώστε να λαμβάνει χώρα κάθε τρεις εβδομάδες, κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής. Η αρμόδια αρχή δύναται να αποφασίσει να επανέλθει στη διενέργεια δοκιμής κάθε δύο εβδομάδες στην περίπτωση ανίχνευσης θετικού σμήνους στην εκμετάλλευση ή/και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο από την αρμόδια αρχή.

2.1.2.   Επίσημη δειγματοληψία ελέγχου

Με την επιφύλαξη του παραρτήματος II μέρος Γ.2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003, οι επίσημες δειγματοληψίες συνίστανται στα εξής:

2.1.2.1.

Εάν η δειγματοληψία με πρωτοβουλία του υπευθύνου της πτηνοτροφικής εκμετάλλευσης πραγματοποιείται στο εκκολαπτήριο:

α)

τακτική δειγματοληψία κάθε 16 εβδομάδες στο εκκολαπτήριο και

β)

τακτική δειγματοληψία στην εκμετάλλευση σε δύο στάδια του κύκλου παραγωγής, εκ των οποίων το πρώτο πρέπει να είναι εντός τεσσάρων εβδομάδων από τη μετάβαση στη φάση ωοτοκίας ή στη μονάδα ωοτοκίας, ενώ το δεύτερο κατά τα τέλη της περιόδου ωοτοκίας, όχι όμως περισσότερο από οκτώ εβδομάδες πριν από τη λήξη του κύκλου παραγωγής·

γ)

δειγματοληψία επαλήθευσης στην πτηνοτροφική εκμετάλλευση, ύστερα από την ανίχνευση σχετικής σαλμονέλας στα δείγματα που συλλέχθηκαν στο εκκολαπτήριο.

2.1.2.2.

Εάν η δειγματοληψία με πρωτοβουλία του υπευθύνου της πτηνοτροφικής εκμετάλλευσης πραγματοποιείται σε αυτήν, η τακτική δειγματοληψία διενεργείται τρεις φορές στη διάρκεια του κύκλου παραγωγής:

α)

εντός τεσσάρων εβδομάδων από τη μετάβαση στη φάση ωοτοκίας ή τη μονάδα ωοτοκίας·

β)

κατά τα τέλη της φάσης ωοτοκίας, όχι όμως νωρίτερα από οκτώ εβδομάδες πριν από τη λήξη του κύκλου παραγωγής·

γ)

στη διάρκεια της παραγωγής, οποιαδήποτε στιγμή επαρκώς απομακρυσμένη από τις δειγματοληψίες που αναφέρονται στα σημεία α) και β).

2.1.2.3

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των σημείων 2.1.2.1 και 2.1.2.2 και εάν έχει επιτευχθεί ο κοινοτικός στόχος για τουλάχιστον δύο συνεχή ημερολογιακά έτη, η αρμόδια αρχή δύναται να αντικαταστήσει τις τακτικές δειγματοληψίες με δειγματοληψία:

α)

στην εκμετάλλευση μία φορά οιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής και μία φορά ετησίως στο εκκολαπτήριο ή

β)

στην εκμετάλλευση δύο φορές οιαδήποτε στιγμή, οι οποίες πρέπει να είναι επαρκώς απομακρυσμένες μεταξύ τους κατά τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.

Η δειγματοληψία που διενεργείται από την αρμόδια αρχή μπορεί να αντικαταστήσει τη δειγματοληψία με πρωτοβουλία του υπευθύνου της πτηνοτροφικής μονάδας.

2.2.   Πρωτόκολλο δειγματοληψίας

2.2.1.   Δειγματοληψία στο εκκολαπτήριο

Λαμβάνεται τουλάχιστον ένα δείγμα ανά σμήνος αναπαραγωγής σε κάθε δειγματοληψία. Η δειγματοληψία πρέπει να πραγματοποιείται σε ημέρα εκκόλαψης όταν δείγματα από όλα τα σμήνη αναπαραγωγής είναι διαθέσιμα και όλο το υλικό από όλες τις εκκολαπτικές μηχανές από τις οποίες λαμβάνονται οι εκκολαφθέντες νεοσσοί την ημέρα της δειγματοληψίας πρέπει να συμβάλει στο σύνολο των δειγμάτων κατά αναλογικό τρόπο. Εάν υπάρχουν περισσότερα από 50 000 αυγά ενός σμήνους στις εκκολαπτικές μηχανές, συλλέγεται δεύτερο δείγμα από το σμήνος αυτό.

Το δείγμα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

α)

ένα σύνθετο δείγμα από ορατώς λερωμένες εσωτερικές επενδύσεις καλάθων εκκόλαψης, που λαμβάνονται τυχαία από πέντε διαφορετικούς κάλαθους εκκόλαψης ή χώρους στην εκκολαπτική μηχανή, έτσι ώστε να καλύπτεται συνολική επιφάνεια δειγματοληψίας τουλάχιστον 1 m2· ωστόσο, εάν τα αυγά επώασης από ένα σμήνος αναπαραγωγής καταλαμβάνουν περισσότερες από μία εκκολαπτικές μηχανές, τότε λαμβάνεται ένα τέτοιο σύνθετο δείγμα από όλες τις εκκολαπτικές μηχανές (πέντε κατ’ ανώτατο όριο)· ή

β)

ένα δείγμα που έχει ληφθεί με ένα ή πολλά υγρά υφασμάτινα μάκτρα από συνολική επιφάνεια τουλάχιστον 900 cm2 και το οποίο έχει ληφθεί αμέσως μετά την απομάκρυνση των ορνίθων από το σύνολο της επιφάνειας του πάτου τουλάχιστον πέντε καλάθων εκκόλαψης συνολικά, ή από χνούδια από πέντε μέρη, συμπεριλαμβανομένου του δαπέδου, σε όλες τις έως πέντε εκκολαπτικές μηχανές με επωασμένα αυγά από το σμήνος, εξασφαλίζοντας ότι λαμβάνεται τουλάχιστον ένα δείγμα ανά σμήνος από το οποίο παράγονται αυγά· ή

γ)

10 g θραύσματα κελυφών αυγών από συνολικά 25 διαφορετικούς κάλαθους εκκόλαψης (δηλαδή 250 g αρχικού δείγματος) σε πέντε κατ’ ανώτατο όριο εκκολαπτικές μηχανές με επωασμένα αυγά από το σμήνος, τα οποία πρέπει να θρυμματιστούν, να αναμιχθούν και να αποτελέσουν αντικείμενο υποδειγματοληψίας, έτσι ώστε να σχηματίσουν υποδείγμα 25 g για δοκιμή.

Η διαδικασία που περιγράφεται στα στοιχεία α), β) και γ) ακολουθείται τόσο για τη δειγματοληψία με πρωτοβουλία του υπευθύνου της εκμετάλλευσης όσο και για την επίσημη δειγματοληψία. Η συμπερίληψη εκκολαπτικής μηχανής με αυγά από διαφορετικά σμήνη δεν είναι υποχρεωτική εάν το 80 % τουλάχιστον των αυγών βρίσκονται σε άλλες εκκολαπτικές μηχανές που αποτελούν αντικείμενο δειγματοληψίας.

2.2.2.   Δειγματοληψία στην εκμετάλλευση:

2.2.2.1.   Τακτική δειγματοληψία με πρωτοβουλία του υπευθύνου της πτηνοτροφικής μονάδας

Η δειγματοληψία συνίσταται κυρίως σε δείγματα περιττωμάτων και αποσκοπεί στο να ανιχνεύσει ποσοστό επιπολασμού 1 % εντός του σμήνους, με όριο εμπιστοσύνης 95 %. Για το σκοπό αυτόν, τα δείγματα περιλαμβάνουν ένα από τα εξής στοιχεία:

α)

Ομαδοποιημένα περιττώματα που προέρχονται από ξεχωριστά δείγματα νωπών περιττωμάτων, εκ των οποίων έκαστο ζυγίζει όχι λιγότερο από 1 g, τα οποία λαμβάνονται τυχαία από έναν αριθμό χώρων στον ορνιθώνα όπου παραμένει το σμήνος ή, όταν το σμήνος έχει ελεύθερη πρόσβαση σε περισσότερους του ενός ορνιθώνες μιας εκμετάλλευσης, από κάθε ομάδα ορνιθώνων της εκμετάλλευσης όπου παραμένει το σμήνος. Τα περιττώματα μπορούν να ομαδοποιηθούν για ανάλυση σε δύο ομάδες το ελάχιστο.

Ο αριθμός των χώρων από τους οποίους πρέπει να λαμβάνονται χωριστά δείγματα περιττωμάτων ώστε να αποτελούν σύνθετο δείγμα έχει ως εξής:

Αριθμός πτηνών στο σμήνος

Αριθμός δειγμάτων περιττωμάτων που πρέπει να λαμβάνονται στο σμήνος

250-349

200

350-449

220

450-799

250

800-999

260

1 000 ή περισσότερα

300

β)

Μάκτρα για μπότες ή/και δείγματα σκόνης:

Τα μάκτρα για μπότες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι αρκετά απορροφητικά ώστε να απορροφούν την υγρασία. Δεκτές για το σκοπό αυτόν είναι επίσης “κάλτσες” από κυλινδρική γάζα.

Η επιφάνεια των μάκτρων για μπότες πρέπει να υγραίνεται με τη χρήση των κατάλληλων διαλυτικών ουσιών (όπως π.χ. 0,8 % χλωριούχο νάτριο, 0,1 % πεπτόνη σε αποστειρωμένο απιονισμένο νερό, αποστειρωμένο νερό ή οιαδήποτε άλλη διαλυτική ουσία που είναι εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή).

Τα δείγματα λαμβάνονται κατά τη διάρκεια περιδιάβασης του ορνιθώνα κατά τρόπο ώστε να λαμβάνονται αντιπροσωπευτικά δείγματα όλων των μερών του ορνιθώνα ή του σχετικού τομέα. Στην περιδιάβαση αυτή περιλαμβάνονται οι περιοχές με στρωμνή και σχαρωτό δάπεδο, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχάρες είναι ασφαλείς για περιδιάβαση. Στη δειγματοληψία περιλαμβάνονται όλοι οι ξεχωριστοί θάλαμοι ενός ορνιθώνα. Αφού ολοκληρωθεί η δειγματοληψία στον επιλεχθέντα τομέα, τα μάκτρα πρέπει να αφαιρούνται προσεκτικά ώστε να μην αποκολληθούν τα υλικά που έχουν προσκολληθεί σε αυτά.

Τα δείγματα αποτελούνται από:

i)

πέντε ζεύγη μάκτρων για μπότες, το καθένα εκ των οποίων αντιστοιχεί σε 20 % περίπου της έκτασης του ορνιθώνα· τα μάκτρα για μπότες μπορούν να ομαδοποιηθούν για ανάλυση σε δύο ομάδες το ελάχιστο· ή

ii)

τουλάχιστον ένα ζεύγος μάκτρων για μπότες που αντιστοιχεί σε όλη την έκταση του ορνιθώνα και ένα πρόσθετο δείγμα σκόνης που συλλέγεται από πολλαπλά μέρη σε όλο τον ορνιθώνα από επιφάνειες με εμφανή παρουσία σκόνης. Για τη συλλογή αυτού του δείγματος σκόνης χρησιμοποιείται ένα ή περισσότερα υγρά υφασμάτινα μάκτρα για συνολική έκταση επιφάνειας τουλάχιστον 900 m2.

γ)

Σε σμήνη που εκτρέφονται σε κλωβούς, η δειγματοληψία μπορεί να συνίσταται σε δείγματα περιττωμάτων που έχουν αναμιχθεί με φυσιολογικό τρόπο από ιμάντες απομάκρυνσης κοπριάς, ξύστες ή συστήματα βαθιάς τάφρου, ανάλογα με το είδος της συστοιχίας εκτροφής. Συλλέγονται δύο δείγματα τουλάχιστον 150 g για να υποβληθούν σε ατομική δοκιμή:

i)

ιμάντες απομάκρυνσης κοπριάς κάτω από κάθε συστοιχία κλωβών οι οποίοι τίθενται σε λειτουργία τακτικά και αδειάζουν σε έναν ατέρμονα κοχλία μεταφοράς·

ii)

σύστημα τάφρου κοπριάς, όπου οι εκτροπείς κάτω από τους κλωβούς καθαρίζονται με απόξεση και τα απορρίμματα πέφτουν σε μια βαθιά τάφρο κάτω από τον ορνιθώνα·

iii)

σύστημα τάφρου κοπριάς σε ορνιθώνες με πυραμιδοειδείς κλωβοστοιχίες όταν οι κλωβοί έχουν διαφορετική κατακόρυφη διεύθυνση και τα περιττώματα πέφτουν απευθείας στην τάφρο.

Κανονικά υπάρχουν πολλές κλωβοστοιχίες μέσα σε έναν ορνιθώνα. Τα ομαδοποιημένα περιττώματα από κάθε κλωβοστοιχία πρέπει να εκπροσωπούνται στο συνολικό ομαδοποιημένο δείγμα. Λαμβάνονται δύο ομαδοποιημένα δείγματα από κάθε σμήνος όπως περιγράφεται στο ακόλουθο τρίτο έως έκτο εδάφιο:

Σε συστήματα όπου υπάρχουν ιμάντες ή ξύστες, πρέπει να τεθούν σε λειτουργία την ημέρα της δειγματοληψίας πριν διεξαχθεί η δειγματοληψία.

Σε συστήματα όπου υπάρχουν εκτροπείς κάτω από τους κλωβούς και ξύστες πρέπει να συγκεντρώνονται τα ομαδοποιημένα περιττώματα που έχουν κολλήσει στο ξύστη μετά τη λειτουργία του.

Σε πυραμιδοειδείς κλωβοστοιχίες όπου δεν υπάρχει σύστημα ιμάντα ή ξύστη πρέπει να συλλεχθούν ομαδοποιημένα περιττώματα από όλη τη βαθιά τάφρο.

Συστήματα με ιμάντα απομάκρυνσης κοπριάς: πρέπει να συλλέγονται ομαδοποιημένα υλικά περιττωμάτων από το άκρο όπου αδειάζει ο ιμάντας.

2.2.2.2.   Επίσημη δειγματοληψία

α)

Η τακτική δειγματοληψία διενεργείται όπως περιγράφεται στο σημείο 2.2.2.1.

β)

Ύστερα από την ανίχνευση σχετικής σαλμονέλας κατά τη δειγματοληψία στο εκκολαπτήριο, η δειγματοληψία επαλήθευσης διενεργείται όπως περιγράφεται στο σημείο 2.2.2.1. Είναι δυνατό να συλλεχθούν πρόσθετα δείγματα για δοκιμή με στόχο τη διερεύνηση αντιμικροβιακών παραγόντων ή κάποιου παράγοντα ανασταλτικού για την ανάπτυξη βακτηρίων, ως εξής: πτηνά λαμβάνονται τυχαία από κάθε ορνιθώνα στην εκμετάλλευση, κανονικά έως και πέντε πτηνά ανά ορνιθώνα, εκτός εάν η αρμόδια αρχή εκτιμά αναγκαία τη δειγματοληψία σε μεγαλύτερο αριθμό πτηνών. Στην περίπτωση που δεν έχει επαληθευθεί η πηγή της μόλυνσης, διενεργείται αντιμικροβιακή δοκιμή ή διενεργείται νέα βακτηριολογική δοκιμή για τη σαλμονέλα στο σμήνος ή στους απογόνους του πριν από την άρση των εμπορικών περιορισμών. Στην περίπτωση που ανιχνευθούν αντιμικροβιακοί παράγοντες ή παράγοντες ανασταλτικοί για την ανάπτυξη βακτηρίων, η μόλυνση από σαλμονέλα θεωρείται ότι έχει επαληθευθεί.

γ)

Ύποπτες περιπτώσεις

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η αρμόδια αρχή έχει λόγους να αμφισβητεί το αποτέλεσμα (λανθασμένα θετικά ή λανθασμένα αρνητικά αποτελέσματα), μπορεί να αποφασίσει να επαναλάβει τη δοκιμή σύμφωνα με το στοιχείο β).

3.   ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

3.1.   Προετοιμασία των δειγμάτων:

3.1.1.   Εσωτερικές επενδύσεις καλάθων εκκόλαψης:

α)

τοποθετήστε τα σε 1 λίτρο ρυθμιστικό υδατικό διάλυμα πεπτόνης (BPW) το οποίο έχει προθερμανθεί σε θερμοκρασία δωματίου και αναμείξτε ελαφρά·

β)

συνεχίστε την καλλιέργεια του δείγματος με τη μέθοδο ανίχνευσης που περιγράφεται στο σημείο 3.2.

3.1.2.   Μάκτρα για μπότες και δείγματα σκόνης:

α)

Το/τα ζεύγος/ζεύγη μάκτρων για μπότες/κάλτσες και το δείγμα σκόνης (υφασμάτινα μάκτρα) ξετυλίγονται προσεκτικά, ώστε να αποφεύγεται η αποκόλληση των περιττωμάτων ή του ασταθούς υλικού σκόνης που είναι προσκολλημένα επάνω στα μάκτρα. Στη συνέχεια, τοποθετούνται σε 225 ml ρυθμιστικού υδατικού διαλύματος πεπτόνης (BPW), το οποίο έχει προθερμανθεί σε θερμοκρασία δωματίου. Τα μάκτρα για μπότες/κάλτσες και τα υφασμάτινα μάκτρα βυθίζονται πλήρως σε BPW, έτσι ώστε να παρασχεθεί επαρκές ελεύθερο υγρό γύρω από το δείγμα για τη μετανάστευση της σαλμονέλας μακριά από το δείγμα και, ως εκ τούτου, είναι δυνατό να προστεθεί περισσότερο BPW, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο. Ξεχωριστές προετοιμασίες γίνονται για τα μάκτρα για μπότες και το υφασμάτινο μάκτρο.

β)

Εάν ομαδοποιήσετε πέντε ζεύγη μάκτρων για μπότες/κάλτσες σε δύο δείγματα, τοποθετείστε κάθε ομαδοποιημένο δείγμα σε 225 ml BPW ή περισσότερο εάν χρειαστεί, έτσι ώστε να βυθιστεί πλήρως και να παρασχεθεί επαρκές ελεύθερο υγρό γύρω από το δείγμα για τη μετανάστευση της σαλμονέλας μακριά από το δείγμα.

γ)

Στροβιλίστε για να κορεστεί πλήρως το δείγμα και συνεχίστε την καλλιέργεια με τη μέθοδο ανίχνευσης που περιγράφεται στο σημείο 3.2.

3.1.3.   Άλλα δείγματα υλικών περιττωμάτων:

α)

Τα δείγματα περιττωμάτων ομαδοποιούνται και αναμειγνύονται πλήρως, και συλλέγεται υποδείγμα 25 γραμμαρίων για καλλιέργεια.

β)

Το υποδείγμα των 25 γραμμαρίων προστίθεται στα 225 ml ρυθμιστικού υδατικού διαλύματος πεπτόνης, το οποίο έχει προθερμανθεί σε θερμοκρασία δωματίου·

γ)

Η καλλιέργεια του δείγματος συνεχίζεται με τη μέθοδο ανίχνευσης που περιγράφεται στο σημείο 3.2.

Εάν έχουν συμφωνηθεί πρότυπα ISO σχετικά με την προετοιμασία των σχετικών δειγμάτων με σκοπό την ανίχνευση σαλμονέλας, εφαρμόζονται και αντικαθιστούν τις παραπάνω διατάξεις για την προετοιμασία της δειγματοληψίας.

3.2.   Μέθοδος ανίχνευσης

Η ανίχνευση ειδών σαλμονέλας διενεργείται σύμφωνα με την τροποποίηση 1 του EN/ISO 6579-2002/Amd1:2007. “Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the detection of Salmonella spp. — Amendment 1: Annex D: Detection of Salmonella spp. in animal faeces and in environmental samples from the primary production stage”.

Όσον αφορά τα δείγματα των μάκτρων για μπότες, των δειγμάτων σκόνης και των άλλων δειγμάτων περιττωμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3.1, είναι δυνατόν να ομαδοποιηθεί ο επωασμένος ζωμός εμπλουτισμού από BPW για μελλοντική καλλιέργεια. Για να γίνει αυτό, πρέπει και τα δύο δείγματα να επωασθούν μέσα σε BPW όπως συνήθως. Στη συνέχεια πρέπει να ληφθεί 1 ml επωασμένου ζωμού από κάθε δείγμα, να αναμιχθεί καλά και με 0,1 ml του μείγματος αυτού πρέπει να εμβολιαστούν οι πλάκες με το ημιστερεό μέσο (MSRV) κατά το συνήθη τρόπο.

Δεν αναμειγνύετε, στροβιλίζετε ή καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπο αναταράσσετε τα δείγματα στο BPW μετά την επώαση διότι κάτι τέτοιο θα ελευθερώσει ανασταλτικά σωματίδια και θα μειώσει την επακόλουθη απομόνωση σε MSRV.

3.3.   Προσδιορισμός του οροτύπου

Προσδιορίζεται ο ορότυπος τουλάχιστον ενός απομονωθέντος οργανισμού από κάθε δείγμα που δείχνει θετική αντίδραση, σύμφωνα με το σύστημα Kaufmann-White.

4.   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Για να επαληθευθεί η επίτευξη του κοινοτικού στόχου, ένα σμήνος αναπαραγωγής θεωρείται ότι έχει μολυνθεί όταν ανιχνεύεται η παρουσία σχετικής σαλμονέλας (εκτός από τα στελέχη εμβολίων) σε ένα ή περισσότερα δείγματα (ή εάν υπάρξει δευτερεύουσα επίσημη επιβεβαίωση στο κράτος μέλος, στα σχετικά δείγματα περιττωμάτων ή στα δείγματα οργάνων των πτηνών), τα οποία έχουν συλλεχθεί στην πτηνοτροφική εκμετάλλευση, ακόμη και εάν η σαλμονέλα έχει ανιχνευθεί μόνον στο δείγμα σκόνης. Αυτό δεν ισχύει σε εξαιρετικές περιπτώσεις ύποπτων σμηνών αναπαραγωγής, όπου η ανίχνευση σαλμονέλας στην εκμετάλλευση με πρωτοβουλία του υπευθύνου της εκμετάλλευσης δεν επιβεβαιώθηκε από επίσημη δειγματοληψία.

Για στατιστικούς λόγους, ένα μολυσμένο σμήνος συνυπολογίζεται μία φορά ανεξαρτήτως της συχνότητας με την οποία έχει ανιχνευθεί σαλμονέλα στο σμήνος αυτό κατά την περίοδο παραγωγής.

Οι εκθέσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α)

αναλυτική περιγραφή των επιλογών που εφαρμόστηκαν στο δειγματοληπτικό πρόγραμμα και είδος των δειγμάτων που ελήφθησαν, κατά περίπτωση·

β)

τον αριθμό των υπαρχόντων σμηνών αναπαραγωγής και εκείνων που υποβλήθηκαν σε έλεγχο·

γ)

αποτελέσματα της ανάλυσης·

δ)

ερμηνεία των αποτελεσμάτων, ειδικότερα όσον αφορά τις περιπτώσεις που αποτελούν εξαίρεση.»