24.3.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 77/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 206/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 5ης Μαρτίου 2009

σχετικά με την εισαγωγή στην Κοινότητα αποστολών προϊόντων ζωικής προέλευσης σε ποσότητες για προσωπική χρήση και για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 136/2004

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 97/78/EΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1997, για καθορισμό των αρχών οργάνωσης των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 5, το άρθρο 16 παράγραφος 3 και 4 και το άρθρο 17 παράγραφος 7,

την οδηγία 2002/99/EΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (2), και ιδίως την τρίτη περίπτωση του άρθρου 8 παράγραφος 5,

τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (3), και ιδίως το άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και δ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 97/78/EΚ προβλέπει τη διενέργεια κτηνιατρικών ελέγχων σε αποστολές ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες.

(2)

Δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 1 και 2 της εν λόγω οδηγίας, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε καμία αποστολή προερχόμενη από τρίτη χώρα να μην εισέρχεται στην Κοινότητα, εάν δεν έχει υποβληθεί στους κτηνιατρικούς ελέγχους της παρούσας οδηγίας (συστηματικούς ελέγχους) και ώστε κάθε αποστολή να εισέρχεται στην Κοινότητα μέσω συνοριακού σταθμού επιθεώρησης.

(3)

Δυνάμει του άρθρου 16 της οδηγίας 97/78/EΚ, οι εν λόγω απαιτήσεις δεν ισχύουν για προϊόντα τα οποία αποτελούν μέρος των προσωπικών αποσκευών ταξιδιωτών και προορίζονται για προσωπική τους κατανάλωση, εφόσον η ποσότητά τους δεν υπερβαίνει την ποσότητα που ορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην οδηγία. Επίσης, οι εν λόγω απαιτήσεις δεν ισχύουν για προϊόντα που αποστέλλονται σε μικρές συσκευασίες προς ιδιώτες, εφόσον πρόκειται για εισαγωγές μη εμπορικού χαρακτήρα, και εφόσον η ποσότητα δεν υπερβαίνει ποσότητα που θα οριστεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην εν λόγω οδηγία.

(4)

Στην απόφαση 2007/275/EΚ της Επιτροπής, της 17ης Απριλίου 2007, σχετικά με τους καταλόγους ζώων και προϊόντων που πρέπει να υποβάλλονται σε ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς επιθεώρησης σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβουλίου 91/496/ΕΟΚ και 97/78/ΕΚ (4), παρατίθενται τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που πρέπει να υποβάλλονται σε κτηνιατρικούς ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς επιθεώρησης.

(5)

Στο άρθρο 8 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 136/2004 της Επιτροπής για τη θέσπιση διαδικασιών κτηνιατρικών ελέγχων στους συνοριακούς σταθμούς επιθεώρησης της Κοινότητας κατά τη εισαγωγή προϊόντων που προέρχονται από τρίτες χώρες (5) θεσπίζεται όριο βάρους 1 kg για την εξαίρεση από συστηματικούς κτηνιατρικούς ελέγχους για τα προϊόντα που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο από εγκεκριμένες χώρες ή μέρη αυτών. Στο εν λόγω άρθρο θεσπίζονται επίσης όρια βάρους για άλλα συγκεκριμένα προϊόντα ζωικής προέλευσης που εισάγονται στην Δανία, μεταξύ άλλων, από τη Γροιλανδία και τις Νήσους Φερόε, καθώς και όσον αφορά ορισμένους ιχθείς που εισάγονται στην Φινλανδία και τη Σουηδία από τη Ρωσία.

(6)

Στο παράρτημα II της απόφασης 2007/275/EΚ παρατίθενται τα σύνθετα προϊόντα που εξαιρούνται από τους κτηνιατρικούς ελέγχους. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω προϊόντα πρέπει να εξαιρούνται και από τους συστηματικούς κτηνιατρικούς ελέγχους όταν αποτελούν μέρος των αποσκευών ταξιδιωτών και προορίζονται για προσωπική τους κατανάλωση ή όταν αποστέλλονται ως μικρές συσκευασίες προς ιδιώτες.

(7)

Οι απαιτήσεις και ιδίως τα όρια βάρους για την εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης σε ποσότητες για προσωπική κατανάλωση θεσπίζονται, ως εκ τούτου, σε διάφορα νομοθετικά κείμενα. Οι εν λόγω απαιτήσεις, εντούτοις, πρέπει να είναι εύκολα κατανοητές από τις αρχές εφαρμογής, τους ταξιδιώτες και το ευρύ κοινό. Συνεπώς, δέον να απλοποιηθούν και να ενοποιηθούν σε ένα κανονισμό οι τύποι και οι ποσότητες των προϊόντων ζωικής προέλευσης για τα οποία μπορεί να χορηγηθεί εξαίρεση από τους κτηνιατρικούς ελέγχους που έχουν θεσπιστεί για τις εμπορικές εισαγωγές.

(8)

Στο πλαίσιο της θέσπισης μέτρων ρύθμισης αυτού του είδους των εισαγωγών πρέπει πάντα να εξετάζεται ο ενδεχόμενος κίνδυνος εισαγωγής ασθενειών των ζώων στην Κοινότητα μέσω της εισαγωγής προϊόντων ζωικής προέλευσης. Το επίπεδο του κινδύνου για την υγεία των ζώων ποικίλει βάσει διαφόρων παραγόντων, όπως ο τύπος του προϊόντος, το είδος του ζώου από το οποίο παράγονται τα προϊόντα και η πιθανότητα παρουσίας του παθογόνου παράγοντα.

(9)

Μία από τις πλέον επικίνδυνες νόσους που θα μπορούσαν δυνητικά να εισαχθούν στην Κοινότητα είναι ο αφθώδης πυρετός (FMD). Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EΑΑΤ) έχει αξιολογήσει τον κίνδυνο εισαγωγής του FMD στην Κοινότητα. Η εν λόγω αξιολόγηση καταδεικνύει σαφώς ότι η εισαγωγή κρέατος και προϊόντων κρέατος και γάλακτος και προϊόντων γάλακτος αποτελούν δυνητικές οδούς εισόδου του ιού του αφρώδους πυρετού (FMD) στην Κοινότητα.

(10)

Για την αποφυγή της εισαγωγής τέτοιων ασθενειών, η Κοινότητα έχει θεσπίσει, εδώ και πολλά χρόνια, ένα πλήρες σύνολο κανόνων ρύθμισης των εισαγωγών ζωντανών ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης για εμπορικούς σκοπούς.

(11)

Στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 745/2004 της Επιτροπής (6) θεσπίζονται μέτρα για τις εισαγωγές κρέατος και προϊόντων κρέατος και γάλακτος και προϊόντων γάλακτος για προσωπική κατανάλωση. Δυνάμει του εν λόγω κανονισμού το κρέας και τα προϊόντα κρέατος και το γάλα και τα προϊόντα γάλακτος δεν μπορούν να εισάγονται στην Κοινότητα από ταξιδιώτες, εκτός εάν αυτού του είδους τα προϊόντα συμμορφώνονται πλήρως με τους κοινοτικούς κανόνες εμπορικών εισαγωγών.

(12)

Η εν λόγω αρχή πρέπει να διατηρηθεί στο μέλλον προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Κοινότητα θα παραμείνει απαλλαγμένη από τον ιό FMD. Ως εκ τούτου, η ποσότητα του κρέατος και των προϊόντων κρέατος και του γάλακτος και των προϊόντων γάλακτος που μεταφέρουν οι ταξιδιώτες και η οποία πρέπει να εξαιρείται από τους συστηματικούς κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα βάσει της οδηγίας 97/78/EΚ πρέπει να είναι μηδενική.

(13)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό ισχύουν με την επιφύλαξη της κοινοτικής κτηνιατρικής νομοθεσίας περί του ελέγχου και της εξάλειψης των ασθενειών των ζώων ή της κτηνιατρικής νομοθεσίας που αφορά ορισμένα μέτρα προστασίας.

(14)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό ισχύουν με την επιφύλαξη του κανονισμού (EΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (7).

(15)

Θα πρέπει επίσης να διασφαλιστεί η ενημέρωση των ταξιδιωτών και του ευρέως κοινού σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους και τους ισχύοντες κανόνες για την εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης.

(16)

Ορισμένες τρίτες χώρες, λόγω της γεωγραφικής τους γειτνίασης και της κατάστασης υγείας των ζώων τους, μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστούν ελάχιστο κίνδυνο για την υγεία των ζώων της Κοινότητας. Περιορισμένες ποσότητες κρέατος και προϊόντων κρέατος και γάλακτος και προϊόντων γάλακτος από τις χώρες αυτές θα πρέπει, επομένως, να εξαιρούνται από τους συστηματικούς κτηνιατρικούς ελέγχους.

(17)

Επιπλέον, ορισμένες γειτονικές τρίτες χώρες έχουν ειδικές συμφωνίες με την Κοινότητα σε σχέση με συναφείς πτυχές της κοινοτικής κτηνιατρικής νομοθεσίας.

(18)

Το παράρτημα 11 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με την εμπορία γεωργικών προϊόντων (8) τροποποιήθηκε στον τομέα των συναλλαγών με γεωργικά προϊόντα. Ως συνέπεια αυτών των τροπολογιών, οι κτηνιατρικοί έλεγχοι σε αντίστοιχες αποστολές που προέρχονται από την Ελβετία καταργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2009.

(19)

Σύμφωνα με την απόφαση 2007/658/EΚ του Συμβουλίου για τη σύναψη συμπληρωματικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν με την οποία επεκτείνεται προς το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με το εμπόριο γεωργικών προϊόντων (9), οι κτηνιατρικοί έλεγχοι σε αντίστοιχες αποστολές που προέρχονται από το Λιχτενστάιν καταργήθηκαν επίσης από την 1η Ιανουαρίου 2009.

(20)

Αποστολές προϊόντων ζωικής προέλευσης για προσωπική χρήση σε ποσότητες έως ένα ορισμένο όριο από τις εν λόγω τρίτες χώρες που έχουν ειδικές συμφωνίες με την Κοινότητα, συμπεριλαμβανόμενης της Ανδόρας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας, του Αγίου Μαρίνου και της Ελβετίας, πρέπει, ως εκ τούτου, να παραμείνουν εκτός του πεδίου εφαρμογής των συστηματικών κτηνιατρικών ελέγχων που προβλέπονται βάσει της οδηγίας 97/78/EΚ. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ακριβής ενημέρωση των ταξιδιωτών, τέτοιες τρίτες χώρες πρέπει να αναφέρονται ως εξαιρούμενες χώρες σε κάθε σχετικό ενημερωτικό υλικό.

(21)

Γενικά, η κατάσταση της υγείας των ζώων στην Κροατία μπορεί να θεωρηθεί ότι παρουσιάζει ελάχιστο κίνδυνο για την υγεία των ζώων στην Κοινότητα. Προϊόντα ζωικής προέλευσης σε ποσότητες έως ορισμένο όριο τα οποία αποτελούν μέρος των αποσκευών ταξιδιωτών ή αποστέλλονται σε μικρές ποσότητες σε καταναλωτές από την Κροατία πρέπει να παραμείνουν εκτός του πεδίου εφαρμογής των συστηματικών κτηνιατρικών ελέγχων που προβλέπονται βάσει της οδηγίας 97/78/EΚ. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ακριβής ενημέρωση των ταξιδιωτών, η Κροατία πρέπει να αναφέρεται ως εξαιρούμενη χώρα σε κάθε σχετικό ενημερωτικό υλικό που καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό.

(22)

Λόγω της σημερινής κατάστασης της κλασικής πανώλης των χοίρων στην Κροατία, το χοίρειο κρέας και τα προϊόντα χοιρείου κρέατος θα μπορούσαν, ωστόσο, να ενέχουν εν δυνάμει κίνδυνο για την υγεία των ζώων στην ΕΕ. Για την αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος, η Κροατία συμφώνησε να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τέτοιου είδους προϊόντα που προορίζονται για την Κοινότητα και μεταφέρονται από ταξιδιώτες ή αποστέλλονται ταχυδρομικά σε ιδιώτες δεν πρόκειται να εξέρχονται από τη χώρα σε περίπτωση εκδήλωσης εστίας της κλασσικής πανώλους των χοίρων.

(23)

Επιπλέον, πρέπει να διασαφηνιστεί ότι διατάξεις που ισχύουν για ορισμένα προϊόντα ζωικής προέλευσης τα οποία προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο πρέπει επίσης να ισχύουν για προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για τη διατροφή ζώων συντροφιάς, προκειμένου να αποτρέπεται η παράκαμψη εκ μέρους ταξιδιωτών ή καταναλωτών των κανόνων που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(24)

Θα πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν σαφή αντικίνητρα που να εμποδίζουν την εισαγωγή μη εμπορικών αποστολών προϊόντων ζωικής προέλευσης τα οποία δεν συμμορφώνονται με τις κοινοτικές απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου χωρίς την απαιτούμενη κτηνιατρική άδεια. Τα κράτη μέλη πρέπει να επιβάλουν την κάλυψη των εξόδων και τις απαραίτητες κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων απόρριψης των προϊόντων, στα άτομα που παραβαίνουν τους κανόνες εισαγωγής στην Κοινότητα προϊόντων ζωικής προέλευσης.

(25)

Τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν να παρέχουν τις κατάλληλες πληροφορίες στην Επιτροπή σχετικά με τους μηχανισμούς που έχουν θεσπίσει για να θέσουν σε εφαρμογή τους κανόνες που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Επιπλέον, οι παρεχόμενες πληροφορίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, στη συνέχεια, για την αναθεώρηση των κανόνων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(26)

Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική μετάδοση των πληροφοριών σχετικά με τις απαιτήσεις για την εισαγωγή στην Κοινότητα προϊόντων ζωικής προέλευσης στους ταξιδιώτες και στο ευρύ κοινό, τα κράτη μέλη και οι διεθνείς εταιρείες μεταφοράς επιβατών πρέπει να γνωστοποιούν τις εν λόγω απαιτήσεις στο ευρύ κοινό και στους επιβάτες που μεταφέρονται στην Κοινότητα.

(27)

Ενόψει των δυσχερειών ταξινόμησης των πληροφοριών σχετικά με τα ταχυδρομικά κέντρα διαλογής, πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος στα κράτη μέλη όσον αφορά την υποβολή των εν λόγω πληροφοριών.

(28)

Για λόγους συνεκτικότητας και σαφήνειας της κοινοτικής νομοθεσίας, θα πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 8 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 136/2004 και να καταργηθεί ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 745/2004.

(29)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με την εισαγωγή στην Κοινότητα μη εμπορικών αποστολών προϊόντων ζωικής προέλευσης σε ποσότητες για προσωπική χρήση που αποτελούν τμήμα αποσκευών ταξιδιωτών ή αποστέλλονται σε μικρές ποσότητες προς ιδιώτες ή παραγγέλλονται εξ αποστάσεως (για παράδειγμα, μέσω ταχυδρομείου, τηλεφωνικά ή μέσω του Διαδικτύου) και παραδίδονται στον καταναλωτή.

2.   Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στις αποστολές των εν λόγω προϊόντων από την Ανδόρα, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία, τον Άγιο Μαρίνο και την Ελβετία. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στις αποστολές αλιευτικών προϊόντων σε ποσότητες για προσωπική χρήση από τις Νήσους Φερόε και την Ισλανδία. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ακριβής ενημέρωση των ταξιδιωτών, τέτοιες τρίτες χώρες πρέπει να αναφέρονται ως εξαιρούμενες χώρες σε κάθε σχετικό ενημερωτικό υλικό.

3.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της κοινοτικής κτηνιατρικής νομοθεσίας που έχει ως στόχο της την εξάλειψη των ζωονόσων ή αφορά ορισμένα μέτρα προστασίας.

4.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των σχετικών κανόνων για την πιστοποίηση που προβλέπονται στη νομοθεσία για την εφαρμογή του κανονισμού (EΚ) αριθ. 338/97 για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους.

Άρθρο 2

Κανόνες για την εισαγωγή στην Κοινότητα αποστολών προϊόντων ζωικής προέλευσης σε ποσότητες για προσωπική χρήση

1.   Αποστολές προϊόντων ζωικής προέλευσης σε μικρές ποσότητες για προσωπική κατανάλωση από τον άνθρωπο, όπως αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο α), β) και δ), και στο άρθρο 16 παράγραφος 4 της οδηγίας 97/78/EΚ, δεν υπόκεινται στους κανόνες που ορίζονται στο κεφάλαιο I της εν λόγω οδηγίας, υπό την προϋπόθεση ότι ανήκουν σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α)

προϊόντα που παρατίθενται στο μέρος 1 του παραρτήματος I και δεν καλύπτονται από το άρθρο 6 παράγραφος 1 της απόφασης 2007/275/EΚ, και η συνολική τους ποσότητα δεν υπερβαίνει το όριο βάρους των 0 χιλιόγραμμων·

β)

προϊόντα που παρατίθενται στο μέρος 1 του παραρτήματος II και η συνολική τους ποσότητα δεν υπερβαίνει το όριο βάρους των 2 χιλιόγραμμων·

γ)

εκσπλαχνισμένα νωπά ή παρασκευασμένα αλιευτικά προϊόντα, ή μεταποιημένα αλιευτικά προϊόντα, κατά την έννοια των σημείων 3.5, 3.6 ή 7.4 του παραρτήματος I του κανονισμού (EΚ) αριθ. 853/2004, και η συνολική τους ποσότητα δεν υπερβαίνει το όριο βάρους των 20 χιλιόγραμμων ή το βάρος ενός ιχθύος, όποιο από τα δύο είναι υψηλότερο·

δ)

προϊόντα διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στα στοιχεία α), β), γ) ή στο άρθρο 6 παράγραφος 1 της απόφασης 2007/275/EΚ και η συνολική τους ποσότητα δεν υπερβαίνει το όριο βάρους των 2 χιλιόγραμμων.

2.   Αποστολές προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για τη διατροφή ζώων συντροφιάς δεν υπόκεινται στους κανόνες που ορίζονται στο κεφάλαιο I της οδηγίας 97/78/EΚ, υπό την προϋπόθεση ότι ανήκουν σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α)

προϊόντα που παρατίθενται στο μέρος 2 του παραρτήματος I και η συνολική τους ποσότητα δεν υπερβαίνει το όριο βάρους των 0 χιλιόγραμμων·

β)

προϊόντα που παρατίθενται στο μέρος 2 του παραρτήματος II και η συνολική τους ποσότητα δεν υπερβαίνει το όριο βάρους των 2 χιλιόγραμμων.

3.   Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 στοιχείο α), 1 στοιχείο β), 1 δ) και 2, αποστολές προϊόντων ζωικής προέλευσης σε ποσότητες για προσωπική χρήση, οι οποίες προέρχονται από την Κροατία, τις Νήσους Φερόε, τη Γροιλανδία ή την Ισλανδία, δεν υπόκεινται στους κανόνες που ορίζονται στο κεφάλαιο I της εν λόγω οδηγίας, υπό την προϋπόθεση ότι ανήκουν σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α)

προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα I και δεν καλύπτονται από το άρθρο 6 παράγραφος 1 της απόφασης 2007/275/EΚ, και η συνολική τους ποσότητα δεν υπερβαίνει το όριο βάρους των 10 χιλιόγραμμων·

β)

προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα II και η συνολική τους ποσότητα δεν υπερβαίνει το όριο βάρους των 10 χιλιόγραμμων·

γ)

προϊόντα που δεν αναφέρονται στις παραγράφους 1 στοιχείο γ), 3 στοιχείο α), 3 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου ή στο άρθρο 6 παράγραφος 1 της απόφασης 2007/275/EΚ και η συνολική τους ποσότητα δεν υπερβαίνει το όριο βάρους των 10 χιλιόγραμμων.

Άρθρο 3

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν τα κράτη μέλη προς τους ταξιδιώτες και το ευρύ κοινό

1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι σε όλα τα σημεία εισόδου στην Κοινότητα, οι ταξιδιώτες που αφικνούνται από τρίτες χώρες ενημερώνονται για τους υγειονομικούς όρους που ισχύουν για προϊόντα ζωικής προέλευσης σε ποσότητες για προσωπική χρήση που εισάγονται στην Κοινότητα.

2.   Στις πληροφορίες που παρέχονται προς τους ταξιδιώτες δυνάμει της παραγράφου 1 περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι πληροφορίες μίας από τις αφίσες που ορίζονται στο παράρτημα III, υπό τη μορφή ανακοινώσεων που είναι τοποθετημένες σε εμφανή σημεία.

3.   Τα κράτη μέλη δύνανται να συμπληρώσουν τις εν λόγω πληροφορίες με πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων:

α)

των πληροφοριών που ορίζονται στο παράρτημα IV·

β)

των πληροφοριών που ανταποκρίνονται στις τοπικές συνθήκες καθώς και με την εθνική τους νομοθεσία που έχει θεσπιστεί με βάση την οδηγία 97/78/EΚ.

4.   Οι πληροφορίες που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 συντάσσονται σε:

α)

τουλάχιστον μια από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους εισαγωγής στην Κοινότητα·

β)

μια δεύτερη γλώσσα η οποία θεωρείται κατάλληλη από την αρμόδια αρχή· η εν λόγω δεύτερη γλώσσα μπορεί να είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται στην γειτονική χώρα ή, σε περίπτωση αεροδρομίων και λιμένων, η γλώσσα την οποία είναι πιθανότερο να χρησιμοποιούν οι επιβάτες που αφικνούνται σε αυτά.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το ευρύ κοινό καθίσταται ενήμερο των απαιτήσεων που αφορούν την εισαγωγή στην Κοινότητα προϊόντων ζωικής προέλευσης τα οποία αποστέλλονται σε μικρές ποσότητες προς ιδιώτες ή παραγγέλλονται εξ αποστάσεως από τελικούς καταναλωτές.

Άρθρο 4

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τις διεθνείς εταιρείες μεταφοράς επιβατών και τις ταχυδρομικές υπηρεσίες προς τους πελάτες τους

Οι διεθνείς εταιρείες μεταφοράς επιβατών, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών και των ταξιδιωτικών γραφείων καθώς και των ταχυδρομικών υπηρεσιών εφιστούν την προσοχή των πελατών τους στους κανόνες που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, παρέχοντας, ειδικότερα, τις πληροφορίες που ορίζονται στα παραρτήματα III και IV, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3.

Άρθρο 5

Έλεγχοι

1.   Η αρμόδια αρχή ή αρχές καθώς και οι αρχές που διενεργούν επίσημους ελέγχους, σε συνεργασία με τις εταιρείες θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών καθώς και με τους παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για άλλα σημεία εισόδου προϊόντων ζωικής προέλευσης σε ποσότητες για προσωπική χρήση, διοργανώνουν αποτελεσματικούς ελέγχους στα σημεία εισόδου στην Κοινότητα.

2.   Οι έλεγχοι που προβλέπονται στην παράγραφο 1 αποσκοπούν στην ανίχνευση της παρουσίας προϊόντων ζωικής προέλευσης σε ποσότητες για προσωπική χρήση και στον έλεγχο του εάν πληρούνται οι όροι που ορίζονται στο άρθρο 2.

3.   Οι έλεγχοι που προβλέπονται στην παράγραφο 1 μπορεί να διοργανώνονται χρησιμοποιώντας προσέγγιση που βασίζεται στην αξιολόγηση κινδύνου, περιλαμβάνοντας, εάν κρίνεται απαραίτητο από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, τη χρήση αποτελεσματικών βοηθημάτων ανίχνευσης, όπως εξοπλισμός σάρωσης και εκπαιδευμένοι σκύλοι, για τον έλεγχο μεγάλου όγκου προσωπικών αποσκευών για την παρουσία προϊόντων ζωικής προέλευσης σε ποσότητες για προσωπική χρήση.

Άρθρο 6

Κυρώσεις

1.   Η αρμόδια αρχή ή αρχές που διενεργούν επίσημους ελέγχους:

α)

εντοπίζουν τις αποστολές σε ποσότητες για προσωπική χρήση που παραβαίνουν τους κανόνες που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό·

β)

κατάσχουν και καταστρέφουν τέτοιου είδους αποστολές σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

2.   Η αρμόδια αρχή ή αρχές που διενεργούν επίσημους ελέγχους δύνανται να επιβάλλουν την κάλυψη των εξόδων ή κυρώσεις στο άτομο που είναι υπεύθυνο για τυχόν αποστολές σε ποσότητα για προσωπική χρήση το οποίο διαπιστώνεται ότι παραβαίνει τους κανόνες που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

3.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η εθνική νομοθεσία, η οποία εφαρμόζεται για την κατάσχεση και καταστροφή αποστολών σε ποσότητες για προσωπική χρήση, προσδιορίζει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τα έξοδα της καταστροφής κάθε τέτοιου είδους αποστολής που κατάσχεται.

Άρθρο 7

Υποχρεώσεις σύνταξης εκθέσεων

1.   Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή, ετησίως, μια έκθεση όπου συνοψίζονται οι συναφείς πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν για την κοινοποίηση και εφαρμογή των κανόνων που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό και τα αποτελέσματά τους.

2.   Η έκθεση έχει τη μορφή συμπληρωμένου πίνακα όπως καθορίζεται στο παράρτημα V, και υποβάλλεται έως την πρώτη ημέρα του Μαΐου κατά το έτος που ακολουθεί αμέσως μετά το τέλος της εκάστοτε ετήσιας περιόδου αναφοράς. Η περίοδος αναφοράς διαρκεί από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου.

Άρθρο 8

Τροποποίηση

Το άρθρο 8 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 136/2004 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Άρθρο 8

Ειδικοί κανόνες για προϊόντα τα οποία αποτελούν μέρος αποσκευών ταξιδιωτών ή αποστέλλονται ως αποστολές προς ιδιώτες

Προϊόντα ζωικής προέλευσης τα οποία αποτελούν μέρος αποσκευών ταξιδιωτών ή αποστέλλονται ως μικρές αποστολές προς ιδιώτες πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 206/2009 της Επιτροπής (10).

Άρθρο 9

Κατάργηση

Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 745/2004 καταργείται.

Οι παραπομπές στον καταργηθέντα κανονισμό λογίζονται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος VII.

Άρθρο 10

Μεταβατικές διατάξεις

Τα κράτη μέλη μπορούν υποβάλλουν στην Επιτροπή συμπληρωμένο τον πίνακα του παραρτήματος VI αντί του παραρτήματος V όπως απαιτείται στο άρθρο 7 για τις περιόδους αναφοράς πριν την 1η Ιανουαρίου 2011, έως την πρώτη ημέρα του Μαΐου κατά το έτος που ακολουθεί αμέσως μετά τη λήξη της εκάστοτε ετήσιας περιόδου αναφοράς. Η περίοδος αναφοράς διαρκεί από την 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου.

Άρθρο 11

Θέση σε ισχύ και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από 1ης Μαΐου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 2009.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9.

(2)  ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11.

(3)  ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1, όπως διορθώθηκε στην ΕΕ L 191 της 28.5.2004, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 116 της 4.5.2007, σ. 9.

(5)  ΕΕ L 21 της 28.1.2004, σ. 11.

(6)  ΕΕ L 122 της 26.4.2004, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 114 της 30.4.2002, σ. 132.

(9)  ΕΕ L 270 της 13.10.2007, σ. 5.

(10)  ΕΕ L 77 της 24.3.2009, σ. 1.».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΜΕΡΟΣ 1

Κατάλογος προϊόντων ζωικής προέλευσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Προσδιορισμός και εξήγηση

ex κεφάλαιο 2

(0201-0210)

Κρέατα και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων.

Εκτός από βατραχοπόδαρα (Κωδικός ΣΟ 0208 90 70)

0401-0406

Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας.

Όλα

0504 00 00

Έντερα, κύστεις και στομάχια ζώων (άλλα από εκείνα των ψαριών), ολόκληρα ή σε τεμάχια, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα ή σε άλμη, αποξηραμένα ή καπνιστά.

Όλα, εκτός των περιβλημάτων

1501 00

Χοιρινά λίπη (συμπεριλαμβανομένου και του saindoux) και λίπη πουλερικών, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0209 ή 1503.

Όλα

1502 00

Λίπη βοοειδών, αιγοπροβάτων, άλλα από εκείνα της κλάσης 1503.

Όλα

1503 00

Στεατίνη, λάδι με την ονομασία «saindoux», ελαιοστεατίνη, ελαιομαργαρίνη και στεατέλαιο, που δεν έχουν γαλακτωματοποιηθεί ούτε αναμειχθεί ούτε αλλιώς παρασκευασθεί.

Όλα

1506 00 00

Άλλα λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα.

Όλα

1601 00

Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα· παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά.

Όλα

1602

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος.

Όλα

1702 11 00

1702 19 00

Γαλακτόζη και σιρόπι γαλακτόζης.

Όλα

ex 1901

Εκχυλίσματα βύνης· παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, πλιγούρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν κακάο ή που περιέχουν λιγότερο από 40 % κατά βάρος κακάο σε πλήρως απολιπανθείσα βάση και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού· παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404, που δεν περιέχουν κακάο ή περιέχουν λιγότερο από 5 % κατά βάρος κακάο, σε πλήρως απολιπανθείσα βάση, και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.

Μόνον τα παρασκευάσματα που περιέχουν κρέας και/ή γάλα

ex 1902

Ζυμαρικά εν γένει, έστω και μαγειρευμένα ή παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα όπως σπαγέτα, μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, νιόκι, ραβιόλια, κανελόνια, αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασμένο.

Μόνον τα παρασκευάσματα που περιέχουν κρέας και/ή γάλα

ex 1905 90

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου. όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες και παρόμοια προϊόντα.

Μόνον τα παρασκευάσματα που περιέχουν κρέας και/ή γάλα

ex 2004

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006.

Μόνον τα παρασκευάσματα που περιέχουν κρέας και/ή γάλα

ex 2005

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006.

Μόνον τα παρασκευάσματα που περιέχουν κρέας και/ή γάλα

ex 2103

Σάλτσες και παρασκευάσματα για σάλτσες· αρτύματα και καρυκεύματα, σύνθετα· αλεύρι και σιμιγδάλι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη.

Μόνον τα παρασκευάσματα που περιέχουν κρέας και/ή γάλα

ex 2104

Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα· παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα.

Μόνον τα παρασκευάσματα που περιέχουν κρέας και/ή γάλα

ex 2105 00

Παγωτά και άλλα είδη εδώδιμων παγωτών, ανεξάρτητα αν περιέχουν κακάο ή όχι.

Μόνον τα παρασκευάσματα που περιέχουν γάλα

ex 2106

Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.

Μόνον τα παρασκευάσματα που περιέχουν κρέας και/ή γάλα


ΜΕΡΟΣ 2

Κατάλογος προϊόντων ζωικής προέλευσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Προσδιορισμός και εξήγηση

0511

Προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Νεκρά ζώα των κεφαλαίων 1 ή 3, ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου

 

ex 2309

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων

Μόνον ζωοτροφές για ζώα συντροφιάς, δερμάτινα κόκαλα για σκύλους και τα μείγματα αλεύρων που περιέχουν κρέας ή γάλα

Σημειώσεις:

1.

Στήλη 1: Όταν σε κάποιον κωδικό απαιτείται ορισμένα μόνο προϊόντα να υποβάλλονται σε κτηνιατρικούς ελέγχους και δεν υπάρχει ειδική υποδιαίρεση για τον κωδικό αυτόν στην ονοματολογία εμπορευμάτων, ο κωδικός φέρει τη σήμανση Ex (π.χ. ex 1901: περιλαμβάνονται μόνον τα παρασκευάσματα που περιέχουν κρέας και/ή γάλα).

2.

Στήλη 2: Η περιγραφή των εμπορευμάτων είναι αυτή που ορίζεται στη στήλη περιγραφής του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87. Για περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την ακριβή κάλυψη του κοινού δασμολογίου παρακαλείστε να ανατρέξετε στην τελευταία τροποποίηση του εν λόγω παραρτήματος.

3.

Στήλη 3: Η στήλη αυτή παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που καλύπτονται.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΜΕΡΟΣ 1

Αποστολές προϊόντων ζωικής προέλευσης σε ποσότητες για προσωπική χρήση όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Παιδικό γάλα σε σκόνη, παιδικές τροφές και ειδικές τροφές που απαιτούνται για ιατρικούς λόγους, υπό τον όρο ότι τα προϊόντα αυτά:

i)

δεν χρειάζονται ψυγείο πριν ανοιχτούν·

ii)

είναι συσκευασμένα ιδιοσκευάσματα για άμεση πώληση στον τελικό καταναλωτή, και

iii)

η συσκευασία τους δεν είναι ανοιγμένη εκτός εάν καταναλώνονται εκείνη την ώρα.

ΜΕΡΟΣ 2

Αποστολές προϊόντων ζωικής προέλευσης σε ποσότητες για προσωπική χρήση όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Ειδικές ζωοτροφές για ζώα συντροφιάς που απαιτούνται για ιατρικούς λόγους, υπό τον όρο ότι τα προϊόντα αυτά:

i)

δεν χρειάζονται ψυγείο πριν ανοιχτούν·

ii)

είναι συσκευασμένα ιδιοσκευάσματα για άμεση πώληση στον τελικό καταναλωτή, και

iii)

η συσκευασία τους δεν είναι ανοιγμένη εκτός εάν καταναλώνονται εκείνη την ώρα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

(Μπορείτε να βρείτε τα σημειώματα στην διεύθυνση: http://ec.europa.eu/food/fs/ah_pcad/ah_pcad_importposters_en.html).

Image

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4

Μέρος 1 — Φυλλάδιο

Image

Κρατήστε τις μεταδοτικές ασθένειες των ζώων έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση!

Τα προϊόντα ζωικής προέλευσης ενδέχεται να μεταφέρουν παθογόνους μικροοργανισμούς οι οποίοι προκαλούν μεταδοτικές ασθένειες

Λόγω του κινδύνου εισαγωγής ασθενειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), υπάρχουν αυστηρές διαδικασίες για την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης στην ΕΕ. Οι εν λόγω διαδικασίες δεν ισχύουν για τις μετακινήσεις προϊόντων ζωικής προέλευσης μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ ή για προϊόντα ζωικής προέλευσης που προέρχονται από την Ανδόρα, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία, τον Άγιο Μαρίνο και την Ελβετία.

Όλα τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που δεν συμμορφώνονται με τους εν λόγω κανόνες πρέπει να παραδίδονται κατά την άφιξή τους στην ΕΕ για επίσημη απόρριψη. Η παράλειψη δήλωσης τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή προστίμου ή ποινική δίωξη.

1.   Μικρές ποσότητες κρέατος και γάλακτος καθώς και των προϊόντων τους (εκτός από παιδικό γάλα σε σκόνη, παιδικές τροφές και ειδικές τροφές ή ειδικές ζωοτροφές για ζώα συντροφιάς που απαιτούνται για ιατρικούς λόγους)

Επιτρέπεται μόνον η εισαγωγή ή αποστολή στην ΕΕ μικρών ποσοτήτων για προσωπική χρήση κρέατος και γάλακτος καθώς και των προϊόντων τους (εκτός από παιδικό γάλα σε σκόνη, παιδικές τροφές και ειδικές τροφές ή ειδικές ζωοτροφές για ζώα συντροφιάς που απαιτούνται για ιατρικούς λόγους), υπό τον όρο να προέρχονται από την Κροατία, τις Νήσους Φερόε, τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν ή την Ελβετία και το βάρος τους δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιόγραμμα κατ' άτομο.

2.   Παιδικό γάλα σε σκόνη, παιδικές τροφές και ειδικές τροφές που απαιτούνται για ιατρικούς λόγους

Επιτρέπεται μόνον η εισαγωγή ή αποστολή στην ΕΕ μικρών ποσοτήτων για προσωπική χρήση παιδικού γάλακτος σε σκόνη, παιδικών τροφών, και ειδικών τροφίμων που απαιτούνται για ιατρικούς λόγους υπό τον όρο ότι:

προέρχονται από την Κροατία, τις Νήσους Φερόε, τη Γροιλανδία ή την Ισλανδία, και η συνολική ποσότητά τους δεν υπερβαίνει το όριο βάρους των 10 χιλιόγραμμων κατ' άτομο και ότι:

το προϊόν δεν χρειάζεται ψυγείο πριν καταναλωθεί,

είναι συσκευασμένο ιδιοσκεύασμα και

η συσκευασία δεν είναι ανοιγμένη εκτός και αν καταναλώνεται εκείνη την ώρα.

προέρχονται από άλλες χώρες (εκτός της Κροατίας, τις Νήσους Φερόε, τη Γροιλανδία ή την Ισλανδία), και η συνολική ποσότητά τους δεν υπερβαίνει το όριο βάρους των 2 χιλιόγραμμων κατ' άτομο και ότι:

το προϊόν δεν χρειάζεται ψυγείο πριν καταναλωθεί,

είναι συσκευασμένο ιδιοσκεύασμα και

η συσκευασία δεν είναι ανοιγμένη εκτός και αν καταναλώνεται εκείνη την ώρα.

3.   Ζωοτροφές για ζώα συντροφιάς που απαιτούνται για ιατρικούς λόγους

Επιτρέπεται μόνον η εισαγωγή ή αποστολή στην ΕΕ ποσοτήτων για προσωπική χρήση ζωοτροφών που απαιτούνται για ιατρικούς λόγους υπό τον όρο ότι:

προέρχονται από την Κροατία, τις Νήσους Φερόε, τη Γροιλανδία, ή την Ισλανδία, και η συνολική ποσότητά τους δεν υπερβαίνει το όριο βάρους των 10 χιλιόγραμμων κατ' άτομο και ότι:

το προϊόν δεν χρειάζεται ψυγείο πριν καταναλωθεί,

είναι συσκευασμένο ιδιοσκεύασμα και

η συσκευασία δεν είναι ανοιγμένη εκτός και αν καταναλώνεται εκείνη την ώρα

προέρχονται από άλλες χώρες (εκτός της Κροατίας, τις Νήσους Φερόε, τη Γροιλανδία, ή την Ισλανδία), και η συνολική ποσότητά τους δεν υπερβαίνει το όριο βάρους των 2 χιλιόγραμμων κατ' άτομο και ότι:

το προϊόν δεν χρειάζεται ψυγείο πριν καταναλωθεί,

είναι συσκευασμένο ιδιοσκεύασμα και

η συσκευασία δεν είναι ανοιγμένη εκτός και αν καταναλώνεται εκείνη την ώρα.

4.   Μικρές ποσότητες αλιευτικών προϊόντων για προσωπική κατανάλωση από τον άνθρωπο

Επιτρέπεται η εισαγωγή ή αποστολή στην ΕΕ μικρών ποσοτήτων αλιευτικών προϊόντων σε ποσότητες για προσωπική χρήση (συμπεριλαμβανομένων νωπών, αποξηραμένων, μαγειρεμένων, παστών ή καπνιστών ψαριών και ορισμένων οστρακοειδών, όπως γαρίδες, αστακούς, νεκρά μύδια και νεκρά στρείδια) υπό τον όρο ότι:

τα νωπά ψάρια είναι εκσπλαχνισμένα,

το βάρος των αλιευτικών προϊόντων δεν υπερβαίνει, κατ' άτομο, τα 20 χιλιόγραμμα ή το βάρος ενός ιχθύος, όποιο από τα δύο βάρη είναι μεγαλύτερο.

Οι εν λόγω περιορισμοί δεν ισχύουν για αλιευτικά προϊόντα που προέρχονται από τις Νήσους Φερόε ή την Ισλανδία.

5.   Μικρές ποσότητες άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης για προσωπική κατανάλωση από τον άνθρωπο

Επιτρέπεται η εισαγωγή ή αποστολή στην ΕΕ άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης, όπως μέλι, ζώντα στρείδια, ζώντα μύδια και σαλιγκάρια για παράδειγμα, υπό τον όρο ότι:

προέρχονται από την Κροατία, τις Νήσους Φερόε, τη Γροιλανδία, ή την Ισλανδία, και η συνολική ποσότητά τους δεν υπερβαίνει το όριο βάρους των 10 χιλιόγραμμων κατ' άτομο,

προέρχονται από άλλες χώρες (εκτός της Κροατίας, τις Νήσους Φερόε, τη Γροιλανδία, ή την Ισλανδία), και η συνολική ποσότητά τους δεν υπερβαίνει το όριο βάρους των 2 χιλιόγραμμων κατ' άτομο.

Επισημαίνεται ότι επιτρέπεται η εισαγωγή σε μικρές ποσότητες διαφόρων ζωικών προϊόντων από τις προαναφερόμενες πέντε κατηγορίες (παράγραφοι 1-5) υπό τον όρο ότι συμμορφώνονται με τους κανόνες που εξηγούνται στις αντίστοιχες παραγράφους.

6.   Μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων ζωικής προέλευσης

Επιτρέπεται η εισαγωγή ή αποστολή στην ΕΕ μεγαλύτερων ποσοτήτων προϊόντων ζωικής προέλευσης, εφόσον ικανοποιούν τις απαιτήσεις για τις εμπορικές αποστολές, στις οποίες περιλαμβάνονται:

απαιτήσεις πιστοποίησης, όπως ορίζονται στο κατάλληλο επίσημο κοινοτικό κτηνιατρικό πιστοποιητικό,

η παρουσίαση των προϊόντων, με τη σωστή τεκμηρίωση, σε εξουσιοδοτημένο κοινοτικό συνοριακό σταθμό επιθεώρησης για κτηνιατρικό έλεγχο, κατά την άφιξη στην ΕΕ.

7.   Εξαιρούμενα προϊόντα ζωικής προέλευσης

Τα ακόλουθα προϊόντα εξαιρούνται από τους κανόνες που επεξηγήθηκαν παραπάνω:

Προϊόντα αρτοποιίας, μπισκοτοποιίας, ζαχαροπλαστικής (συμπεριλαμβανομένων των ζαχαρωδών παρασκευασμάτων) που δεν είναι αναμεμειγμένα ή παραγεμισμένα με προϊόντα κρέατος,

Συμπληρώματα διατροφής συσκευασμένα για τον τελικό καταναλωτή,

Εκχυλίσματα κρέατος και συμπυκνώματα κρέατος,

Ελιές γεμιστές με ψάρια,

Ζυμαρικά και νούγιες που δεν είναι αναμεμειγμένα ή παραγεμισμένα με προϊόντα κρέατος,

Σούπες και αρωματικές ουσίες συσκευασμένες για τον τελικό καταναλωτή,

Οποιοδήποτε άλλο προϊόν διατροφής το οποίο δεν περιέχει νωπό ή μεταποιημένο κρέας ή γαλακτοκομικά προϊόντα και με λιγότερο από 50 % μεταποιημένων προϊόντων αυγών ή αλιευτικών προϊόντων.

8.   Προϊόντα ζωικής προέλευσης από προστατευόμενα είδη

Για ορισμένα προστατευόμενα είδη ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετοι περιορισμοί. Για παράδειγμα, για το χαβιάρι οξυρύγχου, το όριο βάρους είναι κατά μέγιστο 125 γραμμάρια κατ' άτομο.

Μέρος 2 — Βίντεο

Οι πληροφορίες που ορίζονται στο μέρος 1 μπορούν να μεταδοθούν μέσω βίντεο, όπως αυτό που δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον ακόλουθο δικτυακό τόπο:

http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/index_en.htm


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Αριθμοί σχετικά με τα αποτελέσματα εφαρμογής των κανόνων για την εισαγωγή αποστολών προϊόντων ζωικής προέλευσης σε ποσότητες για προσωπική χρήση

Image

Image

Image

Image

Πρέπει να υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αργότερο την πρώτη ημέρα του Μαΐου το έτος που ακολουθεί αμέσως μετά τη λήξη κάθε ετήσιας περιόδου αναφοράς.

Η περίοδος αναφοράς διαρκεί από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου.

Μπορείτε να βρείτε τις ταξινομημένες και συνοψισθείσες πληροφορίες στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/index_en.htm.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Αριθμοί σχετικά με τα αποτελέσματα εφαρμογής των κανόνων για τις προσωπικές εισαγωγές κρέατος και γάλακτος

Image

Image

Πρέπει να υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αργότερο την πρώτη ημέρα του Μαΐου το έτος που ακολουθεί αμέσως μετά τη λήξη κάθε ετήσιας περιόδου αναφοράς.

Η περίοδος αναφοράς διαρκεί από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 745/2004

Ο παρών κανονισμός

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 2

Άρθρο 1 παράγραφος 3

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 1 παράγραφος 4

Άρθρο 1 παράγραφος 2

Άρθρο 2

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 1 και άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 4

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 5

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 6 παράγραφος 2 και άρθρο 6 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 7

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Παραρτήματα V και VI

Άρθρο 6

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 11

Άρθρο 7 παράγραφος 2

Άρθρο 11

Άρθρο 7 παράγραφος 3

Παράρτημα I

Παράρτημα II

Παράρτημα II

Παράρτημα III

Παράρτημα III

Παράρτημα IV

Παράρτημα IV

Παραρτήματα V και VI

Παράρτημα V

Παράρτημα I