5.8.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 203/52


ΟΔΗΓΊΑ 2009/68/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 13ης Ιουλίου 2009

σχετικά με την έγκριση τύπου των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδοτήσεως των γεωργικών δασικών ελκυστήρων με τροχούς

(κωδικοποιημένη έκδοση)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης (2),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)

H οδηγία 79/532/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1979, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στην επικύρωση των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδοτήσεως των γεωργικών δασικών ελκυστήρων με τροχούς (3), έχει τροποποιηθεί επανειλημμένως και ουσιωδώς (4). Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση της εν λόγω οδηγίας.

(2)

Η οδηγία 79/532/ΕΟΚ είναι μία από τις επιμέρους οδηγίες του συστήματος έγκρισης ΕΚ τύπου που προβλεπόταν από την οδηγία 74/150/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 4ης Μαρτίου 1974, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στην έγκριση των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, η οποία αντικαταστάθηκε από την οδηγία 2003/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, σχετικά με την έγκριση τύπου γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, των ρυμουλκουμένων και των εναλλάξιμων ρυμουλκούμενων μηχανημάτων τους, καθώς και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών ενοτήτων των οχημάτων αυτών (5), και θεσπίζει τις τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με τη σύλληψη και την κατασκευή των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων όσον αφορά τις διατάξεις φωτισμού και φωτεινής σηματοδοτήσεως. Οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών ενόψει της εφαρμογής, για κάθε τύπο ελκυστήρα, της διαδικασίας έγκρισης ΕΚ τύπου που προβλέπεται από την οδηγία 2003/37/ΕΚ. Κατά συνέπεια, οι διατάξεις της οδηγίας 2003/37/ΕΚ σχετικά τους γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες, τα ρυμουλκούμενά τους και τα εναλλάξιμα ρυμουλκούμενα μηχανήματά καθώς και τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις χωριστές τεχνικές ενότητες των οχημάτων εφαρμόζονται στην παρούσα οδηγία.

(3)

Με την οδηγία 2009/61/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με την εγκατάσταση των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδοτήσεως των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (6), θεσπίστηκαν κοινές προδιαγραφές περί εγκαταστάσεως των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδοτήσεως των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς. Αυτές οι διατάξεις φωτισμού και φωτεινής σηματοδοτήσεως έχουν τα αυτά χαρακτηριστικά με εκείνες των μηχανοκίνητων οχημάτων. Εφεξής οι διατάξεις που έχουν λάβει σήμα έγκρισης ΕΚ τύπου στοιχείου συμφώνως προς τις ήδη θεσπισθείσες οδηγίες αυτού του τομέα, εντός του πλαισίου της εγκρίσεως ΕΚ τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, δύνανται να χρησιμοποιηθούν επίσης για τους ελκυστήρες.

(4)

Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής των οδηγιών που παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ, μέρος Β,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

1.   Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «ελκυστήρας» (γεωργικός ή δασικός) νοείται κάθε μηχανοκίνητο όχημα, με τροχούς ή ερπύστριες, που έχει τουλάχιστον δύο άξονες, του οποίου η λειτουργία έγκειται βασικώς στην ισχύ έλξεώς του και το οποίο είναι ειδικώς σχεδιασμένο για να έλκει, να ωθεί, να φέρει ή να θέτει σε κίνηση ορισμένα εργαλεία, μηχανές ή ρυμουλκούμενα, προοριζόμενα για χρήση στη γεωργική ή δασική εκμετάλλευση. Είναι δυνατόν να διαρρυθμισθεί για να μεταφέρει φορτίο και συνοδούς.

2.   Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται μόνο για τους οριζόμενους στην παράγραφο 1 ελκυστήρες που κινούνται με ελαστικά και που έχουν εκ κατασκευής μέγιστη ταχύτητα από 6 έως 40 km/h.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη δεν δύνανται να αρνηθούν τη χορήγηση έγκρισης ΕΚ τύπου ούτε την εθνική έγκριση τύπου ελκυστήρα για λόγους που αφορούν τους παρακάτω φανούς ή ανακλαστήρες, εάν αυτοί φέρουν το σήμα έγκρισης ΕΚ τύπου στοιχείου, το προβλεπόμενο στο Παράρτημα Ι, και εάν είναι τοποθετημένοι σύμφωνα με τις οριζόμενες στην οδηγία 2009/61/ΕΚ προδιαγραφές:

α)

τους προβολείς που λειτουργούν ως φανοί πορείας ή/και φανοί διασταυρώσεως, καθώς και τους ηλεκτρικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως για τους προβολείς αυτούς·

β)

τους φανούς όγκου·

γ)

τους φανούς εμπροσθίας θέσεως·

δ)

τους φανούς οπισθίας θέσεως·

ε)

τους φανούς πεδήσεως·

στ)

τους φανούς-δείκτες πορείας·

ζ)

τους ανακλαστήρες·

η)

τις διατάξεις φωτισμού της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας·

θ)

τους εμπρόσθιους φανούς ομίχλης καθώς και τους λαμπτήρες για τους φανούς αυτούς·

ι)

τους οπίσθιους φανούς ομίχλης·

ια)

τους φανούς οπισθοπορείας·

ιβ)

τους φανούς σταθμεύσεως.

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη δεν δύνανται να αρνηθούν την καταχώριση στα μητρώα ή να απαγορεύσουν την πώληση, την έναρξη κυκλοφορίας ή τη χρήση ελκυστήρα για λόγους που αφορούν τους παρακάτω φανούς ή ανακλαστήρες, εάν αυτοί φέρουν το σήμα έγκρισης ΕΚ τύπου στοιχείου, το προβλεπόμενο στο Παράρτημα Ι, και εάν είναι τοποθετημένοι σύμφωνα με τις οριζόμενες στην οδηγία 2009/61/ΕΚ προδιαγραφές:

α)

τους προβολείς που λειτουργούν ως φανοί πορείας ή/και φανοί διασταυρώσεως, καθώς και τους ηλεκτρικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως για τους προβολείς αυτούς·

β)

τους φανούς όγκου·

γ)

τους φανούς εμπροσθίας θέσεως·

δ)

τους φανούς οπισθίας θέσεως·

ε)

τους φανούς πεδήσεως·

στ)

τους φανούς-δείκτες πορείας·

ζ)

τους ανακλαστήρες·

η)

τις διατάξεις φωτισμού της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας·

θ)

τους εμπρόσθιους φανούς ομίχλης καθώς και τους λαμπτήρες για τους φανούς αυτούς·

ι)

τους οπίσθιους φανούς ομίχλης·

ια)

τους φανούς οπισθοπορείας·

ιβ)

τους φανούς σταθμεύσεως.

Άρθρο 4

Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για να προσαρμοσθούν στην τεχνολογική πρόοδο οι προδιαγραφές του παραρτήματος I, θεσπίζονται σύμφωνα με την αναφερομένη στο άρθρο 20 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/37/ΕΚ διαδικασία.

Άρθρο 5

Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 6

Η οδηγία 79/532/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με τις οδηγίες που παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ, μέρος Α καταργείται, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής των οδηγιών που εμφαίνονται στο Παράρτημα ΙΙ, μέρος Β.

Οι αναφορές στην καταργούμενη οδηγία νοούνται ως αναφορές στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του Παραρτήματος ΙΙΙ.

Άρθρο 7

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2010.

Άρθρο 8

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2009.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρο

E. ERLANDSSON


(1)  ΕΕ C 162 της, 25.6.2008, σ. 40.

(2)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 2009.

(3)  ΕΕ L 145 της, 13.6.1979, σ. 16.

(4)  Βλέπε Παράρτημα ΙΙ, μέρος Α.

(5)  ΕΕ L 171 της 9.7.2003, σ. 1.

(6)  Βλέπε σελίδα 19 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

1.

Προβολείς που λειτουργούν ως φανοί πορείας ή/και φανοί διασταυρώσεως καθώς και ηλεκτρικοί λαμπτήρες πυρακτώσεως για τους προβολείς αυτούς:

 

Το σήμα έγκρισης ΕΚ τύπου στοιχείου είναι το προβλεπόμενο από την οδηγία 76/761/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους προβολείς των οχημάτων που λειτουργούν ως φανοί πορείας ή και φανοί διασταύρωσης καθώς και τις φωτεινές πηγές (λαμπτήρες πυρακτώσεως και λοιποί) προς χρήση σε εγκεκριμένους φανούς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (1).

 

Οι διατάξεις της οδηγίας 76/761/ΕΟΚ εφαρμόζονται επίσης για την επικύρωση ειδικών προβολέων για γεωργικούς ή δασικούς ελκυστήρες, προοριζομένων για τη σύγχρονη λήψη μιας φωτεινής δέσμης πορείας και μιας φωτεινής δέσμης διασταυρώσεως και διαμέτρου D μικρότερης των 160 μμ με τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

α)

τα ορισθέντα ελάχιστα όρια φωτισμού από το σημείο 2.1 των Παραρτημάτων ΙΙ έως VΙ, VIII και IX της οδηγίας 76/761/ΕΟΚ εξάγονται από το πηλίκο:

((D – 45/160 – 45))2

με την επιφύλαξη να μη λαμβάνουν τιμές κατώτερες των εξής απολύτων ελαχίστων ορίων:

3 lux, είτε στο σημείο 75 R είτε στο σημείο 75 L,

5 lux, είτε στο σημείο 50 R είτε στο σημείο 50 L,

1,5 lux, εντός της ζώνης IV.

Σημείωση: Αν η εμφανής επιφάνεια του ανακλαστήρα δεν είναι κυκλική, η θεωρουμένη διάμετρος είναι η διάμετρος του κύκλου που έχει το αυτό εμβαδό με την ωφέλιμη εμφανή επιφάνεια του ανακλαστήρα.

β)

αντί του συμβόλου CR που προβλέπεται στο σημείο 5.2.3.5 του Παραρτήματος I της οδηγίας 76/761/ΕΟΚ, το σύμβολο Μ, εντός ενός τριγώνου κατευθυνόμενου προς τα κάτω, τίθεται επί του προβολέως·

2.

Φανοί όγκου, φανοί εμπροσθίας θέσεως, φανοί οπισθίας θέσεως και φανοί πεδήσεως:

Το σήμα έγκρισης ΕΚ τύπου στοιχείου είναι το προβλεπόμενο από την οδηγία 76/758/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τους φανούς όγκου, τους εμπρόσθιους φανούς θέσης, τους οπίσθιους φανούς θέσης και τους φανούς πέδησης, φανούς ημέρας και φανούς πλευρικής σήμανσης των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (2).

3.

Φανοί-δείκτες πορείας:

Το σήμα έγκρισης ΕΚ τύπου στοιχείου είναι το προβλεπόμενο από την οδηγία 76/759/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στους φανούς-δείκτες πορείας των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους (3).

4.

Ανακλαστήρες:

Το σήμα έγκρισης ΕΚ τύπου στοιχείου είναι το προβλεπόμενο από την οδηγία 76/757/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τους αντανακλαστήρες των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους (4).

5.

Διατάξεις φωτισμού της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας:

Το σήμα έγκρισης ΕΚ τύπου στοιχείου είναι το προβλεπόμενο από την οδηγία 76/760/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις διατάξεις φωτισμού της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους (5).

6.

Εμπρόσθιοι φανοί ομίχλης και λαμπτήρες για τους φανούς αυτούς:

Το σήμα έγκρισης ΕΚ τύπου στοιχείου είναι το προβλεπόμενο από την οδηγία 76/762/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους εμπρόσθιους φανούς ομίχλης των μηχανοκίνητων οχημάτων και τους λαμπτήρες τους (6).

7.

Οπίσθιοι φανοί ομίχλης:

Το σήμα έγκρισης ΕΚ τύπου στοιχείου είναι το προβλεπόμενο από την οδηγία 77/538/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1977, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τους οπισθίους φανούς ομίχλης των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους (7).

8.

Φανοί οπισθοπορείας:

Το σήμα έγκρισης ΕΚ τύπου στοιχείου είναι το προβλεπόμενο από την οδηγία 77/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1977, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τους φανούς οπισθοπορείας των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους (8).

9.

Φανοί σταθμεύσεως:

Το σήμα έγκρισης ΕΚ τύπου στοιχείου είναι το προβλεπόμενο από την οδηγία 77/540/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1977, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τους φανούς σταθμεύσεως των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους (9).


(1)  ΕΕ L 262 της , 27.9.1976, σ. 96.

(2)  ΕΕ L 262 της , 27.9.1976, σ. 54.

(3)  ΕΕ L 262 της , 27.9.1976, σ. 71.

(4)  ΕΕ L 262 της , 27.9.1976, σ. 32.

(5)  ΕΕ L 262 της , 27.9.1976, σ. 85.

(6)  ΕΕ L 262 της , 27.9.1976, σ. 122.

(7)  ΕΕ L 220 της , 29.8.1977, σ. 60.

(8)  ΕΕ L 220 της , 29.8.1977, σ. 72.

(9)  ΕΕ L 220 της , 29.8.1977, σ. 83.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΜΕΡΟΣ Α

Καταργούμενη οδηγία με κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεών της

(κατά το άρθρο 6)

Οδηγία 79/532/EOK του Συμβουλίου

(ΕΕ L 145 της 13.6.1979, σ. 16)

 

Οδηγία 82/890/EOK του Συμβουλίου

(ΕΕ L 378 της 31.12.1982, σ. 45)

Άρθρο 1 παράγραφος 1, μόνον όσον αφορά την αναφορά στην οδηγία 79/532/ΕΟΚ

Οδηγία 97/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(ΕΕ L 277 της 10.10.1997, σ. 24)

Άρθρο 1, πρώτη περίπτωση, μόνον όσον αφορά την αναφορά στην οδηγία 79/532/ΕΟΚ

ΜΕΡΟΣ B

Κατάλογος καταληκτικών ημερομηνιών ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής

(κατά το άρθρο 6)

Οδηγία

Λήξη προθεσμίας ενσωμάτωσης

Ημερομηνία εφαρμογής

79/532/EOK

21η Νοεμβρίου 1980

82/890/EOK

21η Ιουνίου 1984

97/54/EK

22α Σεπτεμβρίου 1998

23η Σεπτεμβρίου 1998


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Οδηγία 79/532/EOK

Παρούσα οδηγία

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2, εισαγωγική πρόταση και τελική φράση

Άρθρο 2, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 2, περιπτώσεις

Άρθρο 2 στοιχεία α)-ιβ)

Άρθρο 3, εισαγωγική πρόταση και τελική φράση

Άρθρο 3, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 3, περιπτώσεις

Άρθρο 3 στοιχεία α)-ιβ)

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 6

Άρθρο 8

Παράρτημα

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ

Παράρτημα ΙΙΙ