30.7.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 198/9


ΟΔΗΓΊΑ 2009/59/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 13ης Ιουλίου 2009

σχετικά με τα κάτοπτρα οδήγησης των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς

(κωδικοποιημένη έκδοση)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 251 της συνθήκης (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

H οδηγία 74/346/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1974, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα κάτοπτρα οδηγήσεως των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (3) έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα ουσιωδώς (4). Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση της εν λόγω οδηγίας.

(2)

Η οδηγία 74/346/ΕΟΚ συγκαταλέγεται στις επιμέρους οδηγίες για το σύστημα έγκρισης ΕΚ τύπου που προβλεπόταν από την οδηγία 74/150/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 4ης Μαρτίου 1974, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στην έγκριση των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, η οποία αντικαταστάθηκε από την οδηγία 2003/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, σχετικά με την έγκριση τύπου γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, των ρυμουλκουμένων και των εναλλάξιμων ρυμουλκούμενων μηχανημάτων τους, καθώς και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών ενοτήτων των οχημάτων αυτών (5) και θεσπίζει τις τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με τη σύλληψη και την κατασκευή των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων όσον αφορά τα κάτοπτρα οδηγήσεως. Αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών ενόψει της εφαρμογής, για κάθε τύπο ελκυστήρα, της διαδικασίας έγκρισης ΕΚ τύπου που προβλέπεται από την οδηγία 2003/37/ΕΚ. Κατά συνέπεια, οι διατάξεις της οδηγίας 2003/37/ΕΚ σχετικά τους γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες, τα ρυμουλκούμενά τους και τα εναλλάξιμα ρυμουλκούμενα μηχανήματα καθώς και τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις χωριστές τεχνικές ενότητες των οχημάτων εφαρμόζονται στην παρούσα οδηγία.

(3)

Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά στις προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής των οδηγιών που εμφαίνονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

1.   Ως «ελκυστήρας» (γεωργικός ή δασικός) νοείται κάθε όχημα, φέρον κινητήρα με τροχούς ή ερπύστριες, έχον τουλάχιστον δύο άξονες, του οποίου η λειτουργία έγκειται βασικά στην ισχύ έλξεώς του και το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο για να σύρει, ωθεί, φέρει ή θέτει σε κίνηση ορισμένα εργαλεία, μηχανές ή ρυμουλκούμενα προοριζόμενα για χρήση στη γεωργική ή δασική εκμετάλλευση. Είναι δυνατό να διαρρυθμιστεί για να μεταφέρει φορτίο και συνοδούς.

2.   Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται μόνο για τους οριζόμενους στην παράγραφο 1 ελκυστήρες που κινούνται με ελαστικά, που έχουν εκ κατασκευής μέγιστη ταχύτητα από 6 έως 40 km/h.

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη δεν δύνανται να αρνηθούν ούτε την έγκριση ΕΚ ούτε τη χορήγηση του εγγράφου που προβλέπεται στο άρθρο 2 στοιχείο κα) της οδηγίας 2003/37/ΕΚ, ούτε την εθνική έγκριση για ένα τύπο ελκυστήρα, για λόγους σχετικούς με τους καθρέφτες, αν αυτοί τηρούν τις προδιαγραφές του παραρτήματος Ι.

2.   Τα κράτη μέλη δεν δύνανται να χορηγήσουν το έγγραφο του άρθρου 2 στοιχείο κα) της οδηγίας 2003/37/ΕΚ για ένα τύπο ελκυστήρα αν δεν τηρεί τις προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη δύνανται να αρνηθούν την εθνική έγκριση ενός τύπου ελκυστήρα αν δεν τηρεί τις προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη δεν δύνανται να αρνηθούν την καταχώριση στα μητρώα ούτε να απαγορεύσουν την πώληση, την πρώτη θέση σε κυκλοφορία ή τη χρήση των ελκυστήρων για λόγους που αναφέρονται στα κάτοπτρα οδήγησης, αν αυτά τηρούν τις αναφερόμενες στο παράρτημα Ι προδιαγραφές.

Άρθρο 4

Οι αναγκαίες τροποποιήσεις για την προσαρμογή των προδιαγραφών του παραρτήματος Ι στην τεχνική πρόοδο θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/37/ΕΚ.

Άρθρο 5

Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων του εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 6

Η οδηγία 74/346/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με τις οδηγίες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, καταργείται, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής των οδηγιών που εμφαίνονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β.

Οι αναφορές στην καταργούμενη οδηγία θεωρούνται ότι γίνονται στη παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που εμφαίνεται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Άρθρο 7

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2010.

Άρθρο 8

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2009.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

E. ERLANDSSON


(1)  ΕΕ C 256 της 27.10.2007, σ. 31.

(2)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Σεπτεμβρίου 2007 (ΕΕ C 219 Ε της 28.8.2008, σ. 67) και απόφαση του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 2009.

(3)  ΕΕ L 191 της 15.7.1974, σ. 1.

(4)  Βλέπε παράρτημα ΙΙ μέρος Α.

(5)  ΕΕ L 171 της 9.7.2003, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

1.   ΟΡΙΣΜΟΣ

1.1.

Ως «κάτοπτρο οδηγήσεως» νοείται η διάταξη που έχει σκοπό να εξασφαλίσει εντός του οπτικού πεδίου οριζομένου γεωμετρικά στο σημείο 2.5 μία καλή ορατότητα προς τα οπίσω και, μέσα σε λογικά πλαίσια, μη εμποδιζόμενη από τα στοιχεία του ελκυστήρα ή από τους επιβάτες αυτού του ελκυστήρα. Τα συμπληρωματικά κάτοπτρα και κάτοπτρα οδήγησης που σχεδιάζονται για την επιτήρηση των εργαλείων κατά τη διάρκεια της εργασίας στους αγρούς δεν υπόκεινται υποχρεωτικά σε έγκριση, αλλά πρέπει να είναι τοποθετημένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές ανάρτησης που προβλέπονται στα σημεία 2.3.3 έως 2.3.5.

1.2.

Ως «εσωτερικό κάτοπτρο οδηγήσεως» νοείται η διάταξη η οριζόμενη στο σημείο 1.1 και τοποθετημένη στο εσωτερικό του χώρου επιβατών.

1.3.

Ως «εξωτερικό κάτοπτρο οδηγήσεως» νοείται η διάταξη η οριζόμενη στο σημείο 1.1 που είναι αναρτημένη σε σημείο της εξωτερικής επιφάνειας του ελκυστήρα.

1.4.

Ως «κλάση κάτοπτρων οδηγήσεως» νοείται το σύνολο των διατάξεων που διαθέτουν ένα ή περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά ή λειτουργίες. Τα εσωτερικά κάτοπτρα οδηγήσεως κατατάσσονται στην κλάση Ι. Τα εξωτερικά κάτοπτρα οδηγήσεως κατατάσσονται στην κλάση II.

2.   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΣ

2.1.   Γενικότητες

2.1.1.

Δύνανται να τοποθετηθούν επί ενός ελκυστήρος μόνο κάτοπτρα οδηγήσεως των κλάσεων I και II που φέρουν το σήμα επικυρώσεως ΕΚ που προβλέπεται από την οδηγία 2003/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Νοεμβρίου 2003, για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την έγκριση τύπου των συσκευών έμμεσης όρασης, καθώς και των οχημάτων που είναι εξοπλισμένα με τις εν λόγω διατάξεις, για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ και την κατάργηση της οδηγίας 71/127/ΕΟΚ (1).

2.1.2.

Κάθε κάτοπτρο οδηγήσεως πρέπει να έχει στερεωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παραμένει σε σταθερή θέση υπό κανονικές συνθήκες οδηγήσεως του ελκυστήρα.

2.2.   Αριθμός

Κάθε ελκυστήρας πρέπει να είναι εφοδιασμένος με ένα τουλάχιστον εξωτερικό κάτοπτρο οδηγήσεως που είναι τοποθετημένο στην αριστερή πλευρά του ελκυστήρα, στα κράτη μέλη στα οποία η κυκλοφορία διεξάγεται στα δεξιά και στη δεξιά πλευρά, στα κράτη μέλη στα οποία η κυκλοφορία διεξάγεται στα αριστερά.

2.3.   Θέση

2.3.1.

Το εξωτερικό κάτοπτρο οδηγήσεως πρέπει να είναι τοποθετημένο κατά τρόπο που να επιτρέπει στον οδηγό, καθήμενο επί του καθίσματός του σε κανονική στάση οδηγήσεως, να ελέγχει το τμήμα της οδού που ορίζεται στο σημείο 2.5.

2.3.2.

Το εξωτερικό κάτοπτρο οδηγήσεως πρέπει να είναι ορατό διά μέσου του τμήματος του αλεξινέμου που σαρώνεται από τον υαλοκαθαριστήρα ή διά μέσου των πλευρικών υαλοπινάκων, όταν υπάρχουν, στο θεωρούμενο ελκυστήρα.

2.3.3.

Το κάτοπτρο οδηγήσεως σε σχέση με το εξωτερικό περίγραμμα του μεμονωμένου ελκυστήρα ή του συνόλου ελκυστήρας-ρυμουλκούμενο δεν πρέπει να προεξέχει αισθητά περισσότερο από αυτό που είναι αναγκαίο για την τήρηση του οπτικού πεδίου που προδιαγράφεται στο σημείο 2.5.

2.3.4.

Όταν το κατώτερο άκρο ενός εξωτερικού κατόπτρου οδηγήσεως ευρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 2 μ από το έδαφος με φορτωμένο τον ελκυστήρα, αυτό το κάτοπτρο οδηγήσεως δεν πρέπει να προεξέχει περισσότερο των 0,20 μ σε σχέση προς το ακρότατο του πλάτους απ’ άκρο σε άκρο το οποίο κείται προς την πλευρά του κατόπτρου του μεμονωμένου ελκυστήρα ή του συνόλου ελκυστήρας-ρυμουλκούμενο, που δεν είναι εφοδιασμένο με κάτοπτρο οδηγήσεως.

2.3.5.

Υπό τις συνθήκες τις αναφερόμενες στα σημεία 2.3.3 και 2.3.4 τα κάτοπτρα οδηγήσεως δύνανται να προεξέχουν από τα μέγιστα επιτρεπόμενα πλάτη των ελκυστήρων.

2.4.   Ρύθμιση

2.4.1.

Το εσωτερικό κάτοπτρο οδηγήσεως πρέπει να ρυθμίζεται από τον οδηγό ενώ ευρίσκεται στη θέση οδηγήσεως.

2.4.2.

Το εξωτερικό κάτοπτρο οδηγήσεως πρέπει να δύναται να ρυθμίζεται από τον οδηγό χωρίς αυτός να εγκαταλείπει τη θέση οδήγησης. Η ασφάλιση στην τελική θέση δύναται πάντως να πραγματοποιείται έξωθεν.

2.4.3.

Δεν υπόκεινται στις προδιαγραφές του σημείου 2.4.2 τα εξωτερικά κάτοπτρα οδηγήσεως τα οποία αφού αναδιπλωθούν υπό την επίδραση μιας ωθήσεως, επιστρέφουν αυτόματα στην αρχική θέση ή είναι δυνατόν να επαναφέρονται σε θέση χωρίς εργαλεία.

2.5.   Οπτικό πεδίο

2.5.1.   Κράτη μέλη στα οποία η κυκλοφορία διεξάγεται στα δεξιά

Το οπτικό πεδίο του αριστερού εξωτερικού κατόπτρου οδηγήσεως πρέπει να είναι τέτοιο ώστε ο οδηγός να δύναται να βλέπει προς τα οπίσω τουλάχιστον ένα τμήμα οδού επιπέδου έως τον ορίζοντα, κείμενο στο αριστερό ενός επιπέδου παραλλήλου προς το κατακόρυφο διάμεσο διάμηκες επίπεδο που εφάπτεται στο αριστερό ακρότατο του πλάτους απ’ άκρο σε άκρο του μεμονωμένου ελκυστήρα ή του συνόλου ελκυστήρας-ρυμουλκούμενο.

2.5.2.   Κράτη μέλη στα οποία η κυκλοφορία διεξάγεται στα αριστερά

Το οπτικό πεδίο του δεξιού εξωτερικού κατόπτρου οδηγήσεως πρέπει να είναι τέτοιο ώστε ο οδηγός να δύναται να βλέπει προς τα οπίσω τουλάχιστον ένα τμήμα οδού επιπέδου έως τον ορίζοντα, κείμενο στο δεξιό επιπέδου παραλλήλου προς το κατακόρυφο διάμεσο διάμηκες επίπεδο που εφάπτεται στο δεξιό ακρότατο του πλάτους απ’ άκρου εις άκρο του μεμονωμένου ελκυστήρα ή του συνόλου ελκυστήρας-ρυμουλκούμενο.


(1)  ΕΕ L 25 της 29.1.2004, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΜΕΡΟΣ A

Καταργούμενη οδηγία με κατάλογο των διαδοχικών της τροποποιήσεων

(κατά το άρθρο 6)

Οδηγία 74/346/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(ΕΕ L 191 της 15.7.1974, σ. 1).

 

Οδηγία 82/890/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(ΕΕ L 378 της 31.12.1982, σ. 45).

Μόνον όσον αφορά τις αναφορές στην οδηγία 74/346/ΕΟΚ που περιέχονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1

Οδηγία 97/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(ΕΕ L 277 της 10.10.1997, σ. 24).

Μόνον όσον αφορά τις αναφορές στην οδηγία 74/346/ΕΟΚ που περιέχονται στο άρθρο 1 πρώτη περίπτωση

Οδηγία 98/40/ΕΚ της Επιτροπής

(ΕΕ L 171 της 17.6.1998, σ. 28).

 

ΜΕΡΟΣ B

Κατάλογος ημερομηνιών ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής

(κατά το άρθρο 6)

Οδηγία

Λήξη προθεσμίας ενσωμάτωσης

Ημερομηνία εφαρμογής

74/346/ΕΟΚ

2 Ιανουαρίου 1976

82/890/ΕΟΚ

22 Ιουνίου 1984

97/54/ΕΚ

22 Σεπτεμβρίου 1998

23 Σεπτεμβρίου 1998

98/40/ΕΚ

30 Απριλίου 1999 (1)


(1)  Σύμφωνα με το άρθρο 2 της οδηγίας 98/40/ΕΚ:

«1.   Από την 1η Μαΐου 1999, τα κράτη μέλη δεν δύνανται:

ούτε να αρνούνται, για συγκεκριμένο τύπο ελκυστήρα, την έγκριση ΕΚ τύπου ή την έκδοση του εγγράφου που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 τρίτη περίπτωση της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ ή την έγκριση σε εθνικό επίπεδο,

ούτε να απαγορεύουν την πρώτη θέση σε κυκλοφορία των ελκυστήρων,εφόσον οι εν λόγω ελκυστήρες ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της οδηγίας 74/346/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από την παρούσα οδηγία.

2.   Από την 1η Οκτωβρίου 1999, τα κράτη μέλη:

δεν δύνανται πλέον να εκδίδουν το έγγραφο που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 τρίτη περίπτωση της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ για συγκεκριμένο τύπο ελκυστήρα, εφόσον δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της οδηγίας 74/346/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από την παρούσα οδηγία,

δύνανται να αρνούνται την έγκριση τύπου σε εθνικό επίπεδο συγκεκριμένου τύπου ελκυστήρα, εφόσον δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της οδηγίας 74/346/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από την παρούσα οδηγία».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Πίνακας Αντιστοίχιας

Οδηγία 74/346/ΕΟΚ

Οδηγία 98/40/ΕΚ

Παρούσα οδηγία

Άρθρο 1

 

Άρθρο 1

 

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρα 3 και 4

 

Άρθρα 3 και 4

Άρθρο 5 παράγραφος 1

 

Άρθρο 5 παράγραφος 2

 

Άρθρο 5

 

Άρθρο 6

 

Άρθρο 7

Άρθρο 6

 

Άρθρο 8

Παράρτημα

 

Παράρτημα Ι

 

Παράρτημα ΙΙ

 

Παράρτημα ΙΙΙ