9.5.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 116/18


ΟΔΗΓΊΑ 2009/47/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 5ης Μαΐου 2009

για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τους μειωμένους συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 93,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (3) επιτρέπει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν έναν ή δύο μειωμένους συντελεστές που δεν μπορεί να είναι κατώτεροι του 5 % και εφαρμόζονται αποκλειστικά σε έναν περιορισμένο κατάλογο παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών.

(2)

Στην ανακοίνωση σχετικά με τους συντελεστές ΦΠΑ εκτός των κανονικών συντελεστών ΦΠΑ την οποία υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το 2007, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε υπηρεσίες που παρέχονται σε τοπικό επίπεδο δεν συνεπάγεται καμία ουσιαστική βλάβη για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και, μπορεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να έχει θετικές επιπτώσεις στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην καταπολέμηση της παραοικονομίας. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ σε υπηρεσίες έντασης εργασίας που καλύπτονται από προσωρινές διατάξεις με λήξη ισχύος στο τέλος του 2010, καθώς και οι υπηρεσίες εστίασης και τροφοδοσίας.

(3)

Όσον αφορά τον εφοδιασμό με αλκοολούχα ή/και μη αλκοολούχα ποτά, στο πλαίσιο των υπηρεσιών εστίασης και τροφοδοσίας, μπορεί να δικαιολογηθεί η πρόβλεψη διαφορετικής μεταχείρισης των εν λόγω ποτών από τη μεταχείριση που προβλέπεται στο πλαίσιο του εφοδιασμού με τρόφιμα· ενδείκνυται να προβλεφθεί ρητά ότι ένα κράτος μέλος μπορεί να συμπεριλάβει ή να απαλλάξει τον εφοδιασμό με αλκοολούχα ή/και μη αλκοολούχα ποτά όταν εφαρμόζει μειωμένο συντελεστή στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και τροφοδοσίας που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

(4)

Η οδηγία 2006/112/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί περαιτέρω προκειμένου να μπορούν να εφαρμοσθούν μειωμένοι συντελεστές ή απαλλαγή αντίστοιχα, σε περιορισμένο αριθμό συγκεκριμένων περιπτώσεων για κοινωνικούς λόγους ή λόγους υγείας και προκειμένου να διασαφηνισθεί και να προσαρμοσθεί στην τεχνική πρόοδο η αναφορά στα βιβλία που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙΙ αυτής.

(5)

Το περιεχόμενο ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά υφιστάμενες παρεκκλίσεις και ο κατάλογος του παραρτήματος ΙV αυτής, θα καλυφθούν από τον κατάλογο των παραδόσεων προϊόντων και παροχών υπηρεσιών για τις οποίες υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής μειωμένου συντελεστή βάσει της παρούσας οδηγίας. Για λόγους σαφήνειας, οι εν λόγω διατάξεις και το παράρτημα ΙV της οδηγίας 2006/112/ΕΚ θα πρέπει να απαλειφθούν.

(6)

Σύμφωνα με το σημείο 34 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας (4), τα κράτη μέλη παροτρύνονται να καταρτίζουν, προς ιδία χρήση και προς όφελος της Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι αποτυπώνουν στο μέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία της παρούσας οδηγίας με τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, και να τους δημοσιοποιούν.

(7)

Η οδηγία 2006/112/ΕΚ θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 2006/112/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 104α

Η Κύπρος μπορεί να εφαρμόζει έναν από τους δύο μειωμένους συντελεστές οι οποίοι προβλέπονται στο άρθρο 98, στην παράδοση υγραερίου (LPG) σε φιάλες.»

2)

Το άρθρο 105 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 105

1.   Η Πορτογαλία μπορεί να εφαρμόζει έναν από τους δύο μειωμένους συντελεστές, οι οποίοι προβλέπονται στο άρθρο 98, στα διόδια στις γέφυρες της περιοχής της Λισσαβόνας.

2.   Η Πορτογαλία μπορεί, για τις συναλλαγές που διεξάγονται στις αυτόνομες περιοχές των Αζορών και της Μαδέρας και για τις άμεσες εισαγωγές στις δύο αυτές περιοχές, να εφαρμόζει συντελεστές κατώτερους από εκείνους που εφαρμόζονται στην ηπειρωτική χώρα.»

3)

Το κεφάλαιο 3 του τίτλου VIII διαγράφεται.

4)

Το ακόλουθο σημείο προστίθεται στο άρθρο 111 με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2011:

«γ)

από τη Μάλτα, για τις παραδόσεις τροφίμων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και φαρμακευτικών προϊόντων.».

5)

Στο άρθρο 114 παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα κράτη μέλη του πρώτου εδαφίου μπορούν επίσης να εφαρμόζουν τον συντελεστή αυτό στα παιδικά ενδύματα και υποδήματα και τη στέγαση.».

6)

Το άρθρο 115 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 115

Τα κράτη μέλη τα οποία, την 1η Ιανουαρίου 1991, εφάρμοζαν μειωμένο συντελεστή στα παιδικά ενδύματα και υποδήματα ή στη στέγαση, μπορούν να εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν το συντελεστή αυτό στην παράδοση αυτών των αγαθών ή στην παροχή αυτών των υπηρεσιών.»

7)

Το άρθρο 116 διαγράφεται.

8)

Η παράγραφος 1 του άρθρου 117 διαγράφεται.

9)

Η παράγραφος 2 του άρθρου 125 διαγράφεται.

10)

Το άρθρο 127 διαγράφεται με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2011.

11)

Η παράγραφος 2 του άρθρου 128 διαγράφεται.

12)

Η παράγραφος 1 του άρθρου 129 διαγράφεται.

13)

Το παράρτημα III τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

14)

Το παράρτημα IV διαγράφεται.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την πρώτη μέρα του πρώτου μήνα μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2009.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. KALOUSEK


(1)  Γνώμη της 19ης Φεβρουαρίου 2009 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Γνώμη της 25ης Φεβρουαρίου 2009 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3)  ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1.

(4)  ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα III της οδηγίας 2006/112/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Το σημείο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6)

η παράδοση, συμπεριλαμβανομένου του χρησιδανεισμού από βιβλιοθήκες, βιβλίων σε όλες τις μορφές (στα οποία περιλαμβάνονται τα παντός είδους φυλλάδια, έντυπα και παρόμοιο έντυπο υλικό, τα παιδικά εικονογραφημένα βιβλία και τετράδια ιχνογραφίας και χρωματισμού, οι έντυπες ή χειρόγραφες μουσικές παρτιτούρες, οι χάρτες και οι υδρογραφικοί ή παρόμοιοι χάρτες), εφημερίδων και περιοδικών, εκτός από υλικό που προορίζεται εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο για διαφημιστικούς σκοπούς,».

2)

Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία:

«10α)

ανακαίνιση και επισκευή ιδιωτικών κατοικιών, εξαιρουμένων των υλικών που αποτελούν σημαντικό μέρος της αξίας της παροχής υπηρεσίας,

10β)

καθαρισμός υαλοπινάκων και καθαρισμός ιδιωτικών κατοικιών,».

3)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο:

«12α)

οι υπηρεσίες εστίασης και τροφοδοσίαςμε δυνατότητα απαλλαγής του εφοδιασμού με (αλκοολούχα και/ή μη αλκοολούχα) ποτά,».

4)

Προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:

«19)

οι μικροεπισκευές ποδηλάτων, υποδημάτων και δερμάτινων προϊόντων, ενδυμάτων και υφασμάτινων ειδών οικιακής χρήσης (περιλαμβανομένων των εργασιών επιδιόρθωσης και μετατροπής)·

20)

η παροχή υπηρεσιών οικιακής φροντίδας, όπως η παροχή βοήθειας και η φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων, ασθενών ή αναπήρων·

21)

οι υπηρεσίες κομμωτικής.».