29.12.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 348/71


ΣΫΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 22ας Δεκεμβρίου 2009

σχετικά με τον εμβολιασμό για την εποχική γρίπη

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2009/1019/ΕΕ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 168 παράγραφος 6,

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η εποχική γρίπη είναι μια μολυσματική ιογενής νόσος, η οποία λαμβάνει διαστάσεις επιδημίας κατά τους χειμερινούς μήνες στην Ευρώπη. Είναι ένα από τα σημαντικότερα και συνηθέστερα μεταδοτικά νοσήματα και αποτελεί σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας σε όλα τα κράτη μέλη.

(2)

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επιπλοκές ξεπερνούν την αυτοπεριοριζόμενη λοίμωξη του αναπνευστικού και καταλήγουν σε βαρειάς μορφής πνευμονία ή σε άλλες δευτερεύουσες επιπλοκές που ενδέχεται να επιφέρουν μερικές φορές θάνατο. Οι επιπλοκές αυτές είναι συνηθέστερες στους ηλικιωμένους και στα άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα.

(3)

Η εποχική γρίπη μπορεί να μετριαστεί με τον εμβολιασμό, αλλά η αντιγονική σύνθεση του ιού αλλάζει συχνά και, συνεπώς, η σύνθεση του εμβολίου επανεξετάζεται τακτικά από τις ομάδες εμπειρογνωμόνων της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ).

(4)

Η Παγκόσμια Συνέλευση για την Υγεία εξέδωσε το 2003 το ψήφισμα υπ’ αριθ. 56.19 για να αυξηθεί η εμβολιαστική κάλυψη όλων των ατόμων υψηλού κινδύνου για τη γρίπη, με σκοπό να επιτευχθεί κάλυψη του πληθυσμού των ηλικιωμένων κατά 50 % τουλάχιστον έως το 2006 και κατά 75 % έως το 2010.

(5)

Στις 26 Οκωβρίου 2005 και στις 14 Ιουνίου 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψηφίσματα με τίτλο «Στρατηγική κατά μιας πανδημίας της γρίπης» και «Σχεδιασμός ετοιμότητας και αντίδρασης σε πανδημία γρίπης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα» αντιστοίχως, με τα οποία καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τον εμβολιασμό για τη γρίπη σύμφωνα με τις συστάσεις της ΠΟΥ. Με τα ψηφίσματα αυτά κλήθηκαν επίσης τα κράτη μέλη να αυξήσουν την εμβολιαστική κάλυψη κατά την περίοδο μεταξύ δύο πανδημιών σύμφωνα με τις συστάσεις της ΠΟΥ.

(6)

Συνεπώς, θα πρέπει να γίνουν συντονισμένες ενέργειες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον μετριασμό των επιπτώσεων της εποχικής γρίπης με την παρότρυνση για εμβολιασμό των ομάδων κινδύνου και του νοσηλευτικού προσωπικού. Σκοπός της παρούσας σύστασης είναι να επιτευχθεί η εμβολιαστική κάλυψη του 75 % της ομάδας των ηλικιωμένων, όπως συνιστά η ΠΟΥ, όσο το δυνατόν ταχύτερα και κατά προτίμηση μέχρι τη χειμερινή περίοδο 2014-2015. Ο στόχος αυτός του 75 % θα πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, να επεκταθεί στην ομάδα κινδύνου των ατόμων που πάσχουν από χρόνια νοσήματα, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

(7)

Τα αυξημένα ποσοστά εμβολιασμού των ομάδων κινδύνου θα συνεισφέρουν επίσης στην αύξηση των ποσοστών εμβολιασμού γενικότερα, συμπεριλαμβανομένου του νοσηλευτικού προσωπικού.

(8)

Για την πραγματοποίηση των αλλαγών αυτών, το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι όλοι οι συμμετέχοντες του τομέα της υγείας, οι ομάδες κινδύνου, το νοσηλευτικό προσωπικό, οι ιατροί, τα διοικητικά στελέχη του τομέα της υγείας και οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων να ενημερωθούν για το πρόβλημα της εποχικής γρίπης μέσω εκστρατειών που θα απευθύνονται στο ευρύ κοινό και τους επαγγελματίες. Το νοσηλευτικό προσωπικό θα πρέπει να συνειδητοποιήσει τον ιδιαίτερο κινδυνο που αντιμετωπίζουν οι πλέον ευάλωτοι ασθενείς του. Το νοσηλευτικό προσωπικό θα πρέπει επίσης να συνειδητοποιήσει ότι είναι υπεύθυνο να δώσει στους ασθενείς του τις κατάλληλες συμβουλές σχετικά με τον εμβολιασμό.

(9)

Είναι ιδίως σημαντικό να συλλεγούν σε εθνικό επίπεδο εξειδικευμένα και συγκρίσιμα στοιχεία για τα ποσοστά εμβολιασμού των ομάδων κινδύνου, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η κατάσταση σε όλα τα κράτη μέλη. Μέχρι σήμερα, τα στοιχεία αυτά δεν ήταν πάντα διαθέσιμα. Βάσει των δεδομένων αυτών, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να ανταλλάξουν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές με τις τρίτες χώρες μέσω των υφιστάμενων διαύλων διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της υγείας.

(10)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 851/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (1) το ECDC επιφορτίζεται με την αποστολή της παροχής τεχνικής και επιστημονικής εμπειρογνωσίας στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο των εργασιών του ECDC λειτουργεί ειδικό δίκτυο επιτήρησης της εποχικής γρίπης σύμφωνα με την απόφαση 2000/96/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 1999, για τις μεταδοτικές ασθένειες που θα καλυφθούν προοδευτικά από το δίκτυο της Κοινότητας, δυνάμει της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2). To ECDC θα πρέπει, συνεπώς, να συνδράμει τα κράτη μέλη στην παροχή επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με τη χορήγηση των εμβολίων για την εποχική γρίπη.

(11)

Στα πλαίσια του εμβολιασμού για την εποχική γρίπη, ο στόχος να επιτευχθεί η εμβολιαστική κάλυψη του 75 % της ομάδας των ηλικιωμένων, όπως συνιστά η ΠΟΥ, θα διευκολυνθεί σαφώς με συντονισμένη δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ:

1)

Ενθαρρύνονται τα κράτη μέλη να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν, αναλόγως, εθνικά, περιφερειακά ή τοπικά σχέδια δράσης, ή πολιτικές, με σκοπό τη βελτίωση της εμβολιαστικής κάλυψης για την εποχική γρίππη, με στόχο να επιτύχουν, όσο το δυνατόν νωρίτερα και κατά προτίμηση κατά το χειμώνα 2014-2015, ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης 75 % για τις ομάδες των ηλικιωμένων και, εφόσον είναι δυνατόν, για άλλες ομάδες κινδύνου που αναφέρονται στο σημείο 2 στοιχείο α), εάν αυτό δεν έχει ήδη επιτευχθεί. Ενθαρρύνονται επίσης τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την εμβολιαστική κάλυψη μεταξύ του νοσηλευτικού προσωπικού.

Το σχέδιο δράσης ή οι πολιτικές θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα κενά που εντοπίζονται σε εθνικό επίπεδο, και να οργανώνει τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο σημείο 2 στοιχεία β) και γ).

2)

Στο πλαίσιο των σχεδίων δράσης ή πολιτικών που αναφέρονται στο σημείο 1 τα κράτη μέλη προτρέπονται:

α)

να λάβουν υπόψη τον ορισμό των «ομάδων ηλικιωμένων» και των «ομάδων κινδύνου» που περιλαμβάνονται στις οδηγίες που εξέδωσε το ECDC·

β)

να μετρήσουν τη λήψη των εμβολίων σε όλες τις ομάδες κινδύνου και να αναλύσουν τους λόγους για τους οποίους ορισμένα άτομα δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν·

γ)

να ενισχύουν την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τις ανταλλαγές πληροφοριών για την εποχική γρίπη και τον εμβολιασμό με τη διοργάνωση:

i)

ενημερωτικών ενεργειών για το νοσηλευτικό προσωπικό·

ii)

ενημερωτικών εκστρατειών για τις ομάδες κινδύνου και τις οικογένειές τους όσον αφορά τους σχετικούς κινδύνους και την πρόληψη της γρίπης·

iii)

αποτελεσματικών ενημερωτικών ενεργειών για την άρση των εμποδίων όσον αφορά τη λήψη των εμβολίων.

3)

Προτρέπονται τα κράτη μέλη να υποβάλουν έκθεση στην Επιτροπή, σε εθελοντική βάση, σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας σύστασης, συγκεκριμένα για την εμβολιαστική κάλυψη των ομάδων κινδύνου.

4)

Καλείται η Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Συμβούλιο για την εφαρμογή της παρούσας σύστασης βάσει των δεδομένων που θα καταστήσουν διαθέσιμα τα κράτη μέλη.

5)

Καλείται η Επιτροπή να εξακολουθήσει να υποστηρίζει την έρευνα για τη γρίπη μέσω ερευνητικών προγραμμάτων-πλαισίων.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2009.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. CARLGREN


(1)  ΕΕ L 142 της 30.4.2004, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 28 της 3.2.2000, σ. 50.