28.10.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 281/7


ΚΟΙΝΉ ΘΈΣΗ 2009/788/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 27ης Οκτωβρίου 2009

για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Δημοκρατίας της Γουινέας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 15,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) καταδίκασε έντονα τη βίαιη καταστολή των πολιτικών διαδηλωτών στο Κονακρύ από τις δυνάμεις ασφαλείας στις 28 Σεπτεμβρίου και ζήτησε την απελευθέρωση των συλληφθέντων διαδηλωτών και των μελών της αντιπολίτευσης. Η ΕΕ παρότρυνε τις αρχές της Δημοκρατίας της Γουινέας να διενεργήσουν αμέσως διεξοδική έρευνα των επεισοδίων.

(2)

Στις 6 Οκτωβρίου 2009, η ΕΕ, εκφράζοντας τον αποτροπιασμό της για τις αναφερόμενες παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων μετά την καταστολή και ανησυχώντας έντονα για την εξέλιξη της κατάστασης στη Δημοκρατία της Γουινέας, απηύθυνε έκκληση προς το Εθνικό Συμβούλιο για τη Δημοκρατία και την Ανάπτυξη (NCDD), τα πολιτικά κόμματα και όλους τους ενδιαφερομένους παράγοντες στη Δημοκρατία της Γουινέας να αναλάβουν άμεση δράση για να αποκατασταθεί το κράτος δικαίου και να επανέλθει η χώρα στη συνταγματική τάξη και τη δημοκρατία.

(3)

Εν όψει της σοβαρότητας της σημερινής κατάστασης στη Δημοκρατία της Γουινέας, το Συμβούλιο κρίνει ότι είναι ανάγκη να θεσπίσει μέτρα κατά των μελών του NCDD και των ατόμων που συνδέονται με αυτά, τα οποία ευθύνονται για τη βίαιη καταστολή ή το πολιτικό αδιέξοδο της χώρας και να επιβάλει εμπάργκο οπλισμού κατά της Δημοκρατίας της Γουινέας.

ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ:

Άρθρο 1

Απαγορεύονται η πώληση, η προμήθεια, η μεταβίβαση ή η εξαγωγή στη Δημοκρατία της Γουινέας οπλισμού και κάθε είδους συναφούς υλικού, συμπεριλαμβανομένων των όπλων και πυρομαχικών, των στρατιωτικών οχημάτων και εξοπλισμού, του παραστρατιωτικού εξοπλισμού και των ανταλλακτικών των ανωτέρω, από πολίτες των κρατών μελών ή από τα εδάφη κρατών μελών, ή με τη χρησιμοποίηση σκάφων ή αεροσκαφών που φέρουν τη σημαία τους, είτε αυτά κατάγονται είτε όχι από τα εδάφη τους.

Άρθρο 2

1.   Το άρθρο 1 δεν εφαρμόζεται:

α)

στην πώληση, την προμήθεια, τη μεταβίβαση ή την εξαγωγή μη φονικού στρατιωτικού εξοπλισμού που προορίζεται αποκλειστικά για ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση, ή για προγράμματα οικοδόμησης θεσμών των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ), της ΕΕ και της Κοινότητας, ή για επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ και των ΗΕ,

β)

στην πώληση, την προμήθεια, τη μεταβίβαση ή την εξαγωγή μη πολεμικών οχημάτων τα οποία κατασκευάσθηκαν ή συναρμολογήθηκαν με υλικά προκειμένου να παρέχουν προστασία κατά βλημάτων και τα οποία χρησιμεύουν μόνο για την προστασία του προσωπικού της ΕΕ και των κρατών μελών της στη Δημοκρατία της Γουινέας,

υπό τον όρον ότι η αρμόδια αρχή έχει εγκρίνει εκ των προτέρων τις εν λόγω εξαγωγές.

2.   Το άρθρο 1 δεν εφαρμόζεται στον προστατευτικό ιματισμό, συμπεριλαμβανομένων των αλεξίσφαιρων γιλέκων και των στρατιωτικών κρανών, που εξάγονται προσωρινά στη Δημοκρατία της Γουινέας από το προσωπικό των τα ΗΕ, το προσωπικό της ΕΕ, της Κοινότητας ή των κρατών μελών της, εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης και μέλη ανθρωπιστικών ή αναπτυξιακών οργανώσεων και συναφές προσωπικό, αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση.

Άρθρο 3

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εμποδίζουν την είσοδο ή τη διέλευση από τα εδάφη τους των μελών του Εθνικού Συμβουλίου για τη Δημοκρατία και την Ανάπτυξη (NCDD) και των ατόμων που συνδέονται με αυτά, τα οποία ευθύνονται για τη βίαιη καταστολή της 28ης Σεπτεμβρίου 2009 ή το πολιτικό αδιέξοδο της χώρας και τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα.

2.   Η παράγραφος 1 δεν υποχρεώνει τα κράτη μέλη να αρνούνται στους υπηκόους τους την είσοδο στο έδαφός τους.

3.   Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των περιπτώσεων κατά τις οποίες ένα κράτος μέλος δεσμεύεται από υποχρέωση του διεθνούς δικαίου και συγκεκριμένα:

α)

ως χώρα υποδοχής διεθνούς διακυβερνητικής οργάνωσης,

β)

ως χώρα υποδοχής διεθνούς διάσκεψης που συγκαλείται από τα ΗΕ ή διεξάγεται υπό την αιγίδα τους, ή

γ)

δυνάμει πολυμερούς συμφωνίας περί παροχής προνομίων και ασυλιών, ή

δ)

δυνάμει της συνθήκης Συμφιλίωσης του 1929 (σύμφωνο του Λατερανού) που έχει συναφθεί μεταξύ της Αγίας Έδρας (Κράτος του Βατικανού) και της Ιταλίας.

4.   Η παράγραφος 3 θεωρείται ότι εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις όπου κράτος μέλος είναι η χώρα υποδοχής του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).

5.   Το Συμβούλιο ενημερώνεται δεόντως σε όλες τις περιπτώσεις που ένα κράτος μέλος παραχωρεί απαλλαγή σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 4.

6.   Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν εξαιρέσεις από τα μέτρα που επιβάλλει η παράγραφος 1, όταν το ταξίδι δικαιολογείται για επείγοντες ανθρωπιστικούς λόγους ή για συμμετοχή σε διακυβερνητικές συνόδους, μεταξύ των οποίων και συνεδριάσεις που υποστηρίζονται από την ΕΕ, ή συνεδριάσεις που φιλοξενούνται από κράτος μέλος που ασκεί την προεδρία του ΟΑΣΕ, κατά τις οποίες διεξάγεται πολιτικός διάλογος για την άμεση προαγωγή της δημοκρατίας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στη Δημοκρατία της Γουινέας.

7.   Το κράτος μέλος που επιθυμεί να χορηγήσει τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 6 εξαιρέσεις απευθύνει γραπτή κοινοποίηση στο Συμβούλιο. Η εξαίρεση θεωρείται χορηγηθείσα εκτός εάν ένα ή περισσότερα από τα μέλη του Συμβουλίου διατυπώσουν αντιρρήσεις γραπτώς εντός δύο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης της προτεινόμενης εξαίρεσης. Αν ένα ή περισσότερα μέλη του Συμβουλίου εγείρει αντίρρηση, το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, μπορεί να αποφασίσει να χορηγήσει την προτεινόμενη εξαίρεση.

8.   Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4, 6 και 7, ένα κράτος μέλος επιτρέπει την είσοδο ή τη διέλευση από το έδαφός του των απαριθμούμενων στο παράρτημα προσώπων, η άδεια περιορίζεται στον σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκε και στα πρόσωπα τα οποία αφορά.

Άρθρο 4

Το Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης κράτους μέλους ή της Επιτροπής, θεσπίζει τροποποιήσεις των καταλόγων του παραρτήματος εφόσον το επιβάλλουν οι πολιτικές εξελίξεις στη Δημοκρατία της Γουινέας.

Άρθρο 5

Για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των προαναφερόμενων μέτρων, η ΕΕ παροτρύνει τα τρίτα κράτη να θεσπίσουν περιοριστικά μέτρα παρόμοια με αυτά που περιέχονται στην παρούσα κοινή θέση.

Άρθρο 6

Η παρούσα κοινή θέση ισχύει επί δωδεκάμηνο. Επανεξετάζεται διαρκώς. Ανανεώνεται ή τροποποιείται καταλλήλως εάν το Συμβούλιο διαπιστώσει ότι οι στόχοι της δεν έχουν επιτευχθεί.

Άρθρο 7

Η παρούσα κοινή θέση παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία της έκδοσής της.

Άρθρο 8

Η παρούσα κοινή θέση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λουξεμβούργο, 27 Οκτωβρίου 2009.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

C. BILDT


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφος 1

 

Όνομα (ονοματεπώνυμο, ενδεχ. προσωνύμια)

Αναγνωριστικά στοιχεία (αξίωμα/τίτλος, ημερομηνία και τόπος γεννήσεως (ημερ. γεν. και τόπος γεν.), αριθμός διαβατηρίου (διαβ.)/δελτίου ταυτότητας…)

1.

Λοχαγός Moussa Dadis CAMARA

Πρόεδρος του CNDD

ημερ. γεν.: 01/01/64 ή 29/12/68

διαβ.: R0001318

2.

Στρατηγός Mamadouba Toto CAMARA

Υπουργός Ασφάλειας και Πολιτικής Προστασίας και μέλος του CNDD

3.

Στρατηγός Sékouba KONATÉ

Υπουργός Εθνικής Άμυνας και μέλος του CNDD

ημερ. γεν.: 01/01/1964

διαβ.: R0003405

4.

Συνταγματάρχης Mathurin BANGOURA

Υπουργός Τηλεπικοινωνιών και Νέων Τεχνολογιών των Πληροφοριών και μέλος του CNDD

ημερ. γεν.: 15/11/1962

διαβ.: R0003491

5.

Αντισυνταγματάρχης Aboubacar Sidiki (άλλως Idi Amin) CAMARA

Υπουργός Μόνιμος Γραμματέας του CNDD, καθαιρέθηκε από το Στρατό στις 26/01/09

6.

Ταγματάρχης Oumar BALDÉ

Μέλος του CNDD

ημερ. γεν.: 26/12/1964

διαβ.: R0003076

7.

Ταγματάρχης Mamadi MARA

Μέλος του CNDD

8.

Ταγματάρχης Almamy CAMARA

Μέλος του CNDD

ημερ. γεν.: 17/10/75

διαβ.: R0023013

9.

Αντισυνταγματάρχης Mamadou Bhoye DIALLO

Μέλος του CNDD

ημερ. γεν.: 01/01/1956

διαβ.: υπηρεσιακό R0001855

10.

Λοχαγός Koulako BÉAVOGUI

Μέλος του CNDD

11.

Αντισυνταγματάρχης Kandia MARA

Μέλος του CNDD

διαβ.: R0178636

12.

Συνταγματάρχης Sékou MARA

Αναπληρωτής Διευθυντής της Εθνικής Αστυνομίας, Μέλος του CNDD

13.

Morciré CAMARA

Μέλος του CNDD

ημερ. γεν.: 01/01/1949

διαβ.: R0003216

14.

Alpha Yaya DIALLO

Μέλος του CNDD

15.

Ταγματάρχης Mamadou Korka DIALLO

Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και ΜΜΕ και μέλος του CNDD

ημερ. γεν.: 19/02/1962

16.

Ταγματάρχης Kelitigui FARO

Υπουργός Γενικός Γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας και μέλος του CNDD

ημερ. γεν.: 03/08/1972

διαβ.: R0003410

17.

Συνταγματάρχης Fodeba TOURÉ

Υπουργός Νεολαίας και μέλος του CNDD,

καθαιρέθηκε από το Στρατό στις 07/05/09,

ημερ. γεν.: 07/06/1961

διαβ.: R0003417/R0002132

18.

Ταγματάρχης Cheick Tidiane CAMARA

Μέλος του CNDD

19.

Συνταγματάρχης Sékou (άλλως Sékouba) SAKO

Μέλος του CNDD

20.

Υπολοχαγός Jean-Claude PIVI (άλλως COPLAN)

Υπουργός αρμόδιος για την ασφάλεια του Προέδρου και μέλος του CNDD

21.

Υπολοχαγός Saa Alphonse TOURÉ

Μέλος του CNDD

22.

Ταγματάρχης Moussa KEITA

Υπουργός Μόνιμος Γραμματέας του CNDD, αρμόδιος για τις σχέσεις με τους δημοκρατικούς θεσμούς και μέλος του CNDD

23.

Αντισυνταγματάρχης Aïdor (άλλως Aëdor) BAH

Μέλος του CNDD

24.

Ταγματάρχης Bamou LAMA

Μέλος του CNDD

25.

κ. Mohamed Lamine KABA

Μέλος του CNDD

26.

Λοχαγός Daman (άλλως Dama) CONDÉ

Μέλος του CNDD

27.

Ταγματάρχης Aboubacar Amadou DOUMBOUYA

Μέλος του CNDD

28.

Λοχαγός Moussa Tiégboro CAMARA

Υπουργός Προεδρίας αρμόδιος για τις ειδικές υπηρεσίες καταπολέμησης των ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος και μέλος του CNDD

ημερ. γεν.: 01/01/1968

διαβ.: 7190

29.

Λοχαγός Issa CAMARA

Κυβερνήτης του Mamou και μέλος του CNDD

30.

Συνταγματάρχης Dr. Abdoulaye Chérif DIABY

Υπουργός Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής και μέλος του CNDD

ημερ. γεν.: 26/02/1957

διαβ.: 13683

31.

Mamady CONDÉ

Μέλος του CNDD (ΜΑ στον ΟΗΕ)

ημερ. γεν.: 28/11/52

διαβ.: R0003212

32.

Ανθυπολοχαγός Cheikh Ahmed TOURÉ

Μέλος του CNDD

33.

Ταγματάρχης Aboubacar Biro CONDÉ

Μέλος του CNDD

ημερ. γεν.: 15/10/1962

διαβ.: 2443

34.

Bouna KEITA

Μέλος του CNDD

35.

Idrissa CHERIF

Ιδιαίτερο Γραφείο του Προέδρου

ημερ. γεν.: 13/11/1967

διαβ.: R0105758

36.

κ. Mamoudou CONDÉ

Υφυπουργός ειδικών καθηκόντων, αρμόδιος για στρατηγικά θέματα και την αειφόρο ανάπτυξη

ημερ. γεν.: 09/12/1960

διαβ.: R0020803

37.

Υπολοχαγός Aboubacar Chérif (άλλως Toumba) DIAKITÉ

Υπασπιστής του Προέδρου

38.

Ibrahima Khalil DIAWARA

Ειδικός Σύμβουλος του «Toumba» Diakité

ημερ. γεν.: 01/01/1976

διαβ.: R0000968

39.

Ανθυπολοχαγός Marcel KOIVOGUI

Αναπληρωτής του Toumba Diakité

40.

κ. Papa Koly KOUROUMA

Υπουργός Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης

ημερ. γεν.: 03/11/1962

διαβ.: R11914

41.

Nouhou THIAM

Εκπρόσωπος του CNDD

42.

Αστυνόμος Β' Théodore KOUROUMA

Ακόλουθος του ιδιαίτερου γραφείου του Προέδρου

ημερ. γεν.: 13/05/1971

διαβ.: υπηρεσιακό R0001204