17.2.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 46/53


ΚΟΙΝΉ ΔΡΆΣΗ 2009/133/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 16ης Φεβρουαρίου 2009

για την τροποποίηση και παράταση της θητείας του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Νότιο Καύκασο

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 14, το άρθρο 18 παράγραφος 5 και το άρθρο 23 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 20 Φεβρουαρίου 2006, το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή δράση 2006/121/ΚΕΠΠΑ (1) για τον διορισμό του Peter SEMNEBY ως ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) για τον Νότιο Καύκασο.

(2)

Στις 18 Φεβρουαρίου 2008, το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή δράση 2008/132/ΚΕΠΠΑ (2) για την τροποποίηση και την παράταση της θητείας του ΕΕΕΕ μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2009.

(3)

Με βάση αναθεώρηση της κοινής δράσης 2008/132/ΚΕΠΠΑ, η θητεία του ΕΕΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθεί και να παραταθεί για ένα δωδεκάμηνο.

(4)

Ο ΕΕΕΕ θα εκτελέσει την εντολή του στα πλαίσια κατάστασης η οποία ενδέχεται να επιδεινωθεί και η οποία θα μπορούσε να υπονομεύσει τους στόχους της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, όπως καθορίζονται στο άρθρο 11 της συνθήκης,

ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ειδικός εντεταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η θητεία του κ. Peter SEMNEBY, ως ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Νότιο Καύκασο, παρατείνεται μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2010.

Άρθρο 2

Στόχοι πολιτικής

1.   Η εντολή του ΕΕΕΕ βασίζεται στους στόχους πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Νότιο Καύκασο. Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν:

α)

την παροχή βοήθειας προς την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και τη Γεωργία προκειμένου να φέρουν εις πέρας πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, κυρίως στους τομείς του κράτους δικαίου, του εκδημοκρατισμού, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της χρηστής διακυβέρνησης, της ανάπτυξης και της μείωσης της φτώχειας·

β)

σύμφωνα με τους υπάρχοντες μηχανισμούς, την πρόληψη των συγκρούσεων στην περιοχή, τη συμβολή στην ειρηνική διευθέτηση των συγκρούσεων, μεταξύ άλλων με την προώθηση της επιστροφής των προσφύγων και των εντός της χώρας εκτοπισμένων·

γ)

τη δημιουργία εποικοδομητικών σχέσεων με τους κύριους ενδιαφερομένους σχετικά με την περιοχή·

δ)

την ενθάρρυνση και περαιτέρω στήριξη της συνεργασίας μεταξύ των κρατών της περιοχής, ιδίως μεταξύ των κρατών του Νότιου Καυκάσου, μεταξύ άλλων σε οικονομικά και ενεργειακά θέματα καθώς και σε θέματα μεταφορών·

ε)

την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της προβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή.

2.   Ο ΕΕΕΕ υποστηρίζει το έργο του γενικού γραμματέα/ύπατου εκπροσώπου (ΓΓ/ΥΕ) στην περιοχή.

Άρθρο 3

Εντολή

Για την επίτευξη των στόχων πολιτικής, η εντολή του ΕΕΕΕ συνίσταται στα εξής:

α)

ανάπτυξη επαφών με τις κυβερνήσεις, τα κοινοβούλια, τον δικαστικό κλάδο και την κοινωνία των πολιτών στην περιοχή·

β)

ενθάρρυνση της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας να συνεργάζονται σε περιφερειακά θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως απειλές κατά της κοινής ασφάλειας και καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του λαθρεμπορίου και του οργανωμένου εγκλήματος·

γ)

συμβολή στην πρόληψη των συγκρούσεων και βοήθεια για τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την επίτευξη προόδου όσον αφορά τη διευθέτηση συγκρούσεων, μεταξύ άλλων με συστάσεις για δράση σχετική με την κοινωνία των πολιτών και την ανασυγκρότηση των εδαφικών περιοχών, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής δυνάμει της συνθήκης ΕΚ·

δ)

συμβολή στη διευθέτηση συγκρούσεων και στη διευκόλυνση της υλοποίησης της εν λόγω διευθέτησης σε στενό συντονισμό με τον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τον ειδικό αντιπρόσωπό του για τη Γεωργία, την Ομάδα φίλων του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη Γεωργία, τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και την Ομάδα Μινσκ του ΟΑΣΕ, και τον μηχανισμό επίλυσης των συγκρούσεων για τη Νότια Οσετία·

ε)

παροχή επιτόπιας πολιτικής καθοδήγησης στον αρχηγό της αποστολής παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γεωργία (EUMM Georgia)·

στ)

παροχή βοηθείας στο Συμβούλιο για την περαιτέρω ανάπτυξη ολοκληρωμένης πολιτικής έναντι του Νοτίου Καυκάσου·

ζ)

μέσω ομάδας υποστήριξης:

υποβολή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκθέσεων και συνεχών εκτιμήσεων της συνοριακής κατάστασης,

διευκόλυνση της οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ της Γεωργίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική συνεργασία και ο σύνδεσμος με όλους τους σχετικούς παράγοντες,

σύναψη των σχετικών επαφών στις περιοχές σύγκρουσης, παρέχοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην ομάδα τη δυνατότητα να συμβάλει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και να εκτιμήσει ζητήματα που σχετίζονται με τα σύνορα των περιοχών αυτών, μετά από εντολή που θα έχει συμφωνηθεί με τη γεωργιανή κυβέρνηση και μετά από διαβουλεύσεις που θα διεξαχθούν με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εξαιρουμένων των επιτόπιων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων στην Αμπχαζία και τη Νότια Οσετία),

παροχή συνδρομής στη γεωργιανή αστυνομία συνόρων και σε άλλα σχετικά κυβερνητικά όργανα στην Τιφλίδα κατά την υλοποίηση της συνολικής στρατηγικής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων,

συνεργασία με τις γεωργιανές αρχές για να ενισχυθούν οι επικοινωνίες μεταξύ Τιφλίδας και συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης. Αυτό πρέπει να πραγματοποιηθεί σε διασύνδεση και σε στενή συνεργασία με όλα τα επίπεδα της δομής διοίκησης μεταξύ Τιφλίδας και συνόρων (εξαιρουμένων των επιτόπιων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων στην Αμπχαζία και τη Νότια Οσετία)·

η)

συμβολή στην υλοποίηση της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στην εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά τα παιδιά και τις γυναίκες σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις, ειδικότερα παρακολουθώντας και μελετώντας τις εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα.

Άρθρο 4

Εκτέλεση της εντολής

1.   Ο ΕΕΕΕ είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση της εντολής του και ενεργεί υπό την αιγίδα και την επιχειρησιακή καθοδήγηση του ΓΓ/ΥΕ.

2.   Η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ) αποτελεί προνομιούχο συνομιλητή του ΕΕΕΕ και συνιστά το πρωταρχικό σημείο της επαφής του με το Συμβούλιο. Η ΕΠΑ παρέχει στον ΕΕΕΕ στρατηγική καθοδήγηση και πολιτική κατεύθυνση στο πλαίσιο της εντολής του.

Άρθρο 5

Χρηματοδότηση

1.   Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που απορρέουν από την εντολή του ΕΕΕΕ, για το χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου 2009 έως την 28η Φεβρουαρίου 2010, ανέρχεται σε 2 510 000 EUR.

2.   Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το ποσό που ορίζεται στην παράγραφο 1 είναι επιλέξιμες από 1ης Μαρτίου 2009. Η διαχείριση των δαπανών γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανόνες που ισχύουν για τον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

3.   Η διαχείριση των δαπανών αποτελεί αντικείμενο σύμβασης μεταξύ του ΕΕΕΕ και της Επιτροπής. Ο ΕΕΕΕ είναι υπόλογος στην Επιτροπή για όλες τις δαπάνες.

Άρθρο 6

Σύσταση και σύνθεση της ομάδας

1.   Εντός των πλαισίων της εντολής του και των αντίστοιχων διαθέσιμων οικονομικών μέσων, ο ΕΕΕΕ είναι υπεύθυνος για τη σύσταση της ομάδας του έπειτα από διαβούλευση με την προεδρία, επικουρούμενος από τον ΓΓ/ΥΕ και με πλήρη σύμπραξη της Επιτροπής. Η ομάδα διαθέτει την εμπειρογνωμοσύνη σε ειδικά ζητήματα πολιτικής που απαιτεί η εντολή. Ο ΕΕΕΕ ενημερώνει τον ΓΓ/ΥΕ, την προεδρία και την Επιτροπή για τη σύνθεση της ομάδας του.

2.   Τα κράτη μέλη και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να προτείνουν την απόσπαση προσωπικού στην υπηρεσία του ΕΕΕΕ. Οι αποδοχές του αποσπασμένου από κράτος μέλος ή από όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσωπικού στον ΕΕΕΕ καλύπτονται από το κράτος μέλος ή το όργανο της ΕΕ, αντιστοίχως. Μπορούν επίσης να διορισθούν εμπειρογνώμονες παρά τω ΕΕΕΕ οι οποίοι είναι αποσπασμένοι από τα κράτη μέλη στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου. Το διεθνές συμβασιούχο προσωπικό έχει την εθνικότητα κράτους μέλους της ΕΕ.

3.   Όλο το αποσπασμένο προσωπικό παραμένει υπό τη διοικητική εξουσία του αποστέλλοντος κράτους μέλους ή του οργάνου της ΕΕ και εκτελεί τα καθήκοντά του και ενεργεί υπέρ της εντολής του ΕΕΕΕ.

Άρθρο 7

Προνόμια και ασυλίες του ΕΕΕΕ και του προσωπικού του

Τα προνόμια, οι ασυλίες και λοιπές εγγυήσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση και την ομαλή διεξαγωγή της αποστολής του ΕΕΕΕ και των μελών του προσωπικού του συμφωνούνται από κοινού με το φιλοξενούν μέρος/μέρη ανάλογα με την περίπτωση. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή παρέχουν την απαιτούμενη υποστήριξη για τον σκοπό αυτόν.

Άρθρο 8

Ασφάλεια των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ

Ο ΕΕΕΕ και τα μέλη της ομάδας του τηρούν τις αρχές ασφαλείας και τους στοιχειώδεις κανόνες που θεσπίσθηκαν με την απόφαση 2001/264/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για την έγκριση των κανονισμών ασφαλείας του Συμβουλίου (3), ιδίως κατά τη διαχείριση των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ.

Άρθρο 9

Πρόσβαση στις πληροφορίες και υλικοτεχνική στήριξη

1.   Τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου μεριμνούν ώστε να παρέχεται πρόσβαση στον ΕΕΕΕ σε κάθε σχετική πληροφορία.

2.   Η προεδρία, η Επιτροπή και/ή τα κράτη μέλη, ανάλογα με την περίπτωση, παρέχουν υλικοτεχνική στήριξη στην περιοχή.

Άρθρο 10

Ασφάλεια

Σύμφωνα με την πολιτική της ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια του προσωπικού που εκτελεί επιχειρησιακά καθήκοντα εκτός της ΕΕ δυνάμει του τίτλου V της Συνθήκης, ο ΕΕΕΕ λαμβάνει κάθε ευλόγως εφαρμόσιμο μέτρο, σε συμφωνία με την εντολή του και με την κατάσταση της ασφάλειας στη γεωγραφική περιοχή που υπάγεται στην αρμοδιότητά του, για την ασφάλεια του συνόλου του προσωπικού υπό την άμεση εξουσία του, κυρίως δε:

α)

καταρτίζει ειδικό σχέδιο ασφάλειας για την αποστολή το οποίο βασίζεται στην καθοδήγηση της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου, που περιλαμβάνει ειδικά υλικά, οργανωτικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, που διέπουν τη διαχείριση της ασφάλειας κινήσεων του προσωπικού προς την περιοχή αποστολής, καθώς και εντός αυτής, καθώς και τη διαχείριση συμβάντων που αφορούν την ασφάλεια, περιλαμβανομένου ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης και εκκένωσης της αποστολής·

β)

εξασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό που αναπτύσσεται εκτός της ΕΕ διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη έναντι υψηλού κινδύνου όπως απαιτείται λόγω των συνθηκών στον τόπο αποστολής·

γ)

μεριμνά ώστε όλα τα μέλη της ομάδας του που θα αναπτυχθούν εκτός της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού που προσλαμβάνεται επιτόπου, να έχουν λάβει την κατάλληλη κατάρτιση όσον αφορά την ασφάλεια προτού ή μόλις φθάσουν στην περιοχή αποστολής τους, με βάση τις διαβαθμίσεις κινδύνου που έχει ορίσει η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου για τον τόπο αποστολής·

δ)

μεριμνά για την εφαρμογή όλων των εγκεκριμένων συστάσεων που έχουν διατυπωθεί στα πλαίσια των τακτικών αξιολογήσεων ασφάλειας και υποβάλλει γραπτές εκθέσεις για την εφαρμογή τους και για άλλα ζητήματα ασφάλειας στο πλαίσιο των ενδιάμεσων εκθέσεων και των εκθέσεων σχετικά με την εκτέλεση της εντολής στον ΓΓ/ΥΕ, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Άρθρο 11

Υποβολή εκθέσεων

Ο ΕΕΕΕ υποβάλλει τακτικά γραπτές και προφορικές εκθέσεις στον ΓΓ/ΥΕ και στην ΕΠΑ. Ο ΕΕΕΕ υποβάλλει επίσης εκθέσεις ανάλογα με τις ανάγκες στις ομάδες εργασίας. Τακτικές γραπτές εκθέσεις διανέμονται μέσω του δικτύου COREU. Κατόπιν σύστασης του ΓΓ/ΥΕ ή της ΕΠΑ, ο ΕΕΕΕ μπορεί να υποβάλει εκθέσεις στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων.

Άρθρο 12

Συντονισμός

1.   Ο ΕΕΕΕ προάγει τον συνολικό πολιτικό συντονισμό της ΕΕ. Συμβάλλει στη συνεκτική εμπλοκή όλων των επιτόπιων μέσων της ΕΕ για την επίτευξη των πολιτικών στόχων της ΕΕ. Οι δραστηριότητες του ΕΕΕΕ συντονίζονται με εκείνες της προεδρίας και της Επιτροπής, καθώς και με τις δραστηριότητες άλλων ΕΕΕΕ που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, και ιδίως με τον ΕΕΕΕ για την κρίση στη Γεωργία, λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικούς στόχους της αποστολής του τελευταίου. Ο ΕΕΕΕ ενημερώνει τακτικά τις αποστολές των κρατών μελών και τις αντιπροσωπείες της Επιτροπής.

2.   Επιτόπου, διατηρείται στενή επαφή με την προεδρία, την Επιτροπή και τους αρχηγούς αποστολής των κρατών μελών, οι οποίοι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να συνδράμουν τον ΕΕΕΕ στην εκπλήρωση της εντολής του. Ο ΕΕΕΕ παρέχει επιτόπια πολιτική καθοδήγηση στον αρχηγό της αποστολής παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γεωργία (EUMM Georgia). Ο ΕΕΕΕ και ο διοικητής μη στρατιωτικών επιχειρήσεων διαβουλεύονται ανάλογα με την περίπτωση. Ο ΕΕΕΕ συνεργάζεται επίσης επιτόπου με άλλους διεθνείς και περιφερειακούς παράγοντες.

Άρθρο 13

Επανεξέταση

Η υλοποίηση της παρούσας κοινής δράσης και η συνοχή της με άλλες συμβολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή υπόκεινται σε τακτική επανεξέταση. Ο ΕΕΕΕ υποβάλλει στον ΓΓ/ΥΕ, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή έκθεση προόδου πριν από το τέλος Ιουνίου του 2009 και συγκεφαλαιωτική έκθεση για την εκτέλεση της εντολής του έως τα μέσα Νοεμβρίου του 2009. Οι εκθέσεις αυτές αποτελούν τη βάση για την αξιολόγηση της παρούσας κοινής δράσης από τις αρμόδιες ομάδες εργασίας και την ΕΠΑ. Στο πλαίσιο των γενικών προτεραιοτήτων για επιτόπου ανάπτυξη, ο ΓΓ/ΥΕ προβαίνει σε συστάσεις προς την ΕΠΑ όσον αφορά την απόφαση του Συμβουλίου για ανανέωση, τροποποίηση ή τερματισμό της εντολής.

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα κοινή δράση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία υιοθέτησής της.

Άρθρο 15

Δημοσίευση

Η παρούσα κοινή δράση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2009.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

O. LIŠKA


(1)  ΕΕ L 49 της 21.2.2006, σ. 14.

(2)  ΕΕ L 43 της 19.2.2008, σ. 30.

(3)  ΕΕ L 101 της 11.4.2001, σ. 1.