4.12.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 318/41


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Νοεμβρίου 2009

σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας bifenthrin στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή την ουσία

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 9196]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2009/887/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ προβλέπει ότι ένα κράτος μέλος μπορεί, επί περίοδο 12 ετών από την ημερομηνία κοινοποίησης της εν λόγω οδηγίας, να εγκρίνει τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία περιέχουν δραστικές ουσίες που δεν αναφέρονται στο παράρτημα I της εν λόγω οδηγίας και τα οποία διατίθενται ήδη στην αγορά δύο έτη μετά την ημερομηνία κοινοποίησης, ενώ παράλληλα οι εν λόγω ουσίες εξετάζονται σταδιακά στο πλαίσιο σχετικού προγράμματος εργασίας.

(2)

Οι κανονισμοί της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 451/2000 (2) και (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 (3) καθορίζουν λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του τρίτου σταδίου του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και θεσπίζουν κατάλογο δραστικών ουσιών που πρέπει να αξιολογηθούν με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώρισή τους στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει την ουσία bifenthrin.

(3)

Για την ουσία bifenthrin εκτιμήθηκαν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον σύμφωνα με τις διατάξεις που θεσπίζονται στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 451/2000 και (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 για μια σειρά χρήσεων που προτάθηκαν από τον κοινοποιούντα. Επιπλέον, οι εν λόγω κανονισμοί ορίζουν τα κράτη μέλη-εισηγητές που πρέπει να υποβάλουν τις σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης και συστάσεις στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1490/2002. Για την ουσία bifenthrin κράτος μέλος-εισηγητής ορίστηκε η Γαλλία, και στις 15 Δεκεμβρίου 2005 υποβλήθηκαν όλες οι σχετικές πληροφορίες.

(4)

Η έκθεση αξιολόγησης εξετάστηκε από τα κράτη μέλη και την ΕΑΑΤ, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας για την αξιολόγηση, και υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις 30 Σεπτεμβρίου 2008 με τη μορφή συμπερασμάτων της ΕΑΑΤ για την επιστημονική επανεξέταση της εκτίμησης κινδύνου από φυτοπροστατευτικά προϊόντα όσον αφορά τη δραστική ουσία bifenthrin (4). Η εν λόγω έκθεση εξετάστηκε από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων και οριστικοποιήθηκε στις 12 Μαρτίου 2009 υπό τη μορφή έκθεσης ανασκόπησης της Επιτροπής για την ουσία bifenthrin.

(5)

Κατά την αξιολόγηση αυτής της δραστικής ουσίας προσδιορίστηκαν διάφοροι λόγοι ανησυχίας. Ειδικότερα, βάσει των στοιχείων που υπέβαλε ο κοινοποιών μέσα στις νόμιμες προθεσμίες, δεν κατέστη δυνατόν να αξιολογηθεί η πιθανή επιμόλυνση των υπόγειων υδάτων από ένα σημαντικό προϊόν αποδόμησης της ουσίας στο έδαφος (οξύ TFP). Επιπλέον, διατυπώθηκαν ανησυχίες για πιθανή υποεκτίμηση του κινδύνου για τους καταναλωτές, λόγω του περιορισμένου αριθμού των στοιχείων που ήταν διαθέσιμα σχετικά με τα υπολείμματα και της απουσίας ερευνών για τον τρόπο μεταβολισμού των δύο ισομερών που περιέχουν bifenthrin. Όσον αφορά την οικοτοξικολογία, ο κίνδυνος για τα υδρόβια σπονδυλωτά δεν αποδείχθηκε ότι οδηγεί σε αποδεκτές χρήσεις, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα όσον αφορά τις συνέπειες της διαπιστωθείσας βιοσυσσώρευσης της δραστικής ουσίας στα ψάρια. Επιπλέον, διαπιστώθηκαν υψηλοί κίνδυνοι για τα θηλαστικά (μακροπρόθεσμος κίνδυνος και δευτερογενής δηλητηρίαση), για τους γεωσκώληκες (μακροπρόθεσμος κίνδυνος) και για τα μη στοχευόμενα αρθρόποδα (στους αγρούς), ενώ δεν εξετάστηκε επαρκώς ο κίνδυνος για τα μη στοχευόμενα φυτά και για τους μη στοχευόμενους μακροοργανισμούς του εδάφους. Κατά συνέπεια δεν κατέστη δυνατόν να εξαχθεί το συμπέρασμα, βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν μέσα στις νόμιμες προθεσμίες, ότι η ουσία bifenthrin πληροί τα κριτήρια του παραρτήματος Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

(6)

Η Επιτροπή κάλεσε τον κοινοποιούντα να υποβάλει τα σχόλιά του σχετικά με τα αποτελέσματα της επιστημονικής επανεξέτασης και σχετικά με την πρόθεσή του ή μη να στηρίξει περαιτέρω την ουσία. Ο κοινοποιών υπέβαλε τα σχόλιά του, τα οποία εξετάστηκαν προσεκτικά. Ωστόσο, παρά τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν από τον κοινοποιούντα, οι ανησυχίες που προσδιορίστηκαν παραμένουν, ενώ οι αξιολογήσεις που έγιναν με βάση τα στοιχεία που υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν κατά τις συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων της ΕΑΑΤ δεν απέδειξαν ότι είναι δυνατόν, υπό τις προτεινόμενες συνθήκες χρήσης, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την ουσία bifenthrin να πληρούν γενικά τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

(7)

Επομένως, η ουσία bifenthrin δεν πρέπει να καταχωριστεί στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

(8)

Πρέπει να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι οι υπάρχουσες εγκρίσεις για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την ουσία bifenthrin θα ανακληθούν εντός καθορισμένης προθεσμίας και ότι δεν θα ανανεωθούν ούτε θα χορηγηθούν νέες εγκρίσεις για τέτοιου είδους προϊόντα.

(9)

Τυχόν περίοδος χάριτος που χορηγείται από κράτος μέλος για απόσυρση προς καταστροφή, αποθήκευση, διάθεση στην αγορά και χρησιμοποίηση των υφιστάμενων αποθεμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν bifenthrin θα πρέπει να περιορίζεται σε δώδεκα μήνες, ώστε να επιτραπεί η χρησιμοποίηση των υφιστάμενων αποθεμάτων για μία ακόμη καλλιεργητική περίοδο και να εξασφαλιστεί έτσι ότι τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν bifenthrin θα παραμείνουν διαθέσιμα στους αγρότες για 18 μήνες από την έκδοση της παρούσας απόφασης.

(10)

Η παρούσα απόφαση δεν αποκλείει την υποβολή αίτησης για την ουσία bifenthrin σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής της οποίας θεσπίστηκαν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 33/2008 της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την καθιέρωση συνήθους και ταχείας διαδικασίας εκτίμησης των δραστικών ουσιών που συμπεριλαμβάνονταν στο πρόγραμμα εργασίας το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας, αλλά δεν έχουν περιληφθεί στο παράρτημα I (5), με σκοπό την πιθανή καταχώρισή της στο παράρτημα Ι.

(11)

Η μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων δεν διατύπωσε γνώμη για τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση εντός της προθεσμίας που καθορίστηκε από τον πρόεδρό της και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα μέτρα αυτά. Επειδή, έως την εκπνοή της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, το Συμβούλιο δεν είχε εκδώσει τα προτεινόμενα μέτρα ούτε είχε εκδηλώσει την αντίθεσή του σ’ αυτά, τα μέτρα θα πρέπει να εκδοθούν από την Επιτροπή,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η ουσία bifenthrin δεν καταχωρίζεται ως δραστική ουσία στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι:

α)

οι εγκρίσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν την ουσία bifenthrin ανακαλούνται το αργότερο έως τις 30 Μαΐου 2010·

β)

από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης δεν χορηγούνται ούτε ανανεώνονται εγκρίσεις για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την ουσία bifenthrin.

Άρθρο 3

Τυχόν περίοδος χάριτος την οποία χορηγούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 6 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ είναι όσο το δυνατόν συντομότερη και εκπνέει το αργότερο στις 30 Μαΐου 2011.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2009.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 55 της 29.2.2000, σ. 25.

(3)  ΕΕ L 224 της 21.8.2002, σ. 23.

(4)  Επιστημονική έκθεση της ΕΑΑΤ (2008) 186, συμπεράσματα σχετικά με την επιστημονική επανεξέταση της αξιολόγησης του κινδύνου από φυτοπροστατευτικά προϊόντα όσον αφορά τη δραστική ουσία bifenthrin, που οριστικοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2008.

(5)  ΕΕ L 15 της 18.1.2008, σ. 5.