24.2.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 51/10


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 27ης Ιανουαρίου 2009

που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2007/5 για τη θέσπιση των κανόνων περί ανάθεσης συμβάσεων

(ΕΚΤ/2009/2)

(2009/154/ΕΚ)

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη:

το άρθρο 11.6 του καταστατικού του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,

την απόφαση ΕΚΤ/2004/2, της 19ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (1), και ιδίως το άρθρο 19,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Τα κατώτατα όρια για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων, τα οποία θεσπίζονται στην οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (2), τροποποιήθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1422/2007 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων (3). Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), αν και δεν υπόκειται στην εφαρμογή της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, προτίθεται να εφαρμόσει τα ίδια κατώτατα όρια στις δημόσιες διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων τις οποίες διενεργεί.

(2)

Προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω τη διαφάνεια και τον ανταγωνισμό, ιδίως σε σχέση με αναθέσεις συμβάσεων με όρια κατώτερα από τα προβλεπόμενα στην απόφαση ΕΚΤ/2007/5, της 3ης Ιουλίου 2007, για τη θέσπιση των Κανόνων περί ανάθεσης συμβάσεων (4), η ΕΚΤ προτίθεται να καταρτίσει καταλόγους κατάλληλων προμηθευτών, οι οποίοι θα μπορούν να καλούνται να υποβάλλουν προσφορά ενόψει της ανάθεσης συμβάσεων με αξία μικρότερη των κατώτατων ορίων ή να συμμετέχουν σε δημόσιες διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων. Οι κατάλογοι θα καταρτίζονται μετά τη δημοσίευση των προσκλήσεων για εκδήλωση ενδιαφέροντος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3)

Για την αποτροπή παρατυπιών, την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς και την προαγωγή μιας υγιούς και αποτελεσματικής διαχείρισης οι υποψήφιοι ή προσφέροντες, οι οποίοι κρίνονται ένοχοι τέτοιων πράξεων ή ως προς τους οποίους συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, θα πρέπει να αποκλείονται από μελλοντικές διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων που διενεργεί η ΕΚΤ. Οι κανόνες εφαρμογής του εν λόγω αποκλεισμού πρέπει να καθοριστούν στην απόφαση ΕΚΤ/2007/5.

(4)

Για λόγους σαφήνειας ορισμένοι από τους κανόνες που θεσπίζονται με την απόφαση ΕΚΤ/2007/5 πρέπει να διευκρινιστούν περαιτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις

Η απόφαση ΕΚΤ/2007/5 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 1 προστίθεται ο ακόλουθος ορισμός:

«ιστ)

ως “πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος” νοείται η διαδικασία που αποσκοπεί στην κατάρτιση καταλόγου κατάλληλων προμηθευτών, οι οποίοι μπορούν να καλούνται να συμμετέχουν σε διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων.».

2)

Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

Η παράγραφος 3 στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

διαδικασίες ανάθεσης στις οποίες συμμετέχει η ΕΚΤ και τις οποίες οργανώνει οποιοσδήποτε από τους ακόλουθους οργανισμούς: i) κοινοτικά όργανα και οργανισμοί, ii) διεθνείς οργανισμοί ή iii) κυβερνητικοί οργανισμοί, εφόσον οι κανόνες που διέπουν τις εν λόγω διαδικασίες ανάθεσης συνάδουν με τις γενικές αρχές της κοινοτικής νομοθεσίας περί σύναψης συμβάσεων,».

β)

Η παράγραφος 3 στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

συμφωνίες με άλλα κοινοτικά όργανα και οργανισμούς, διεθνείς ή κυβερνητικούς οργανισμούς, τις οποίες συνάπτει η ΕΚΤ στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των δημόσιου χαρακτήρα καθηκόντων της,».

3)

Το άρθρο 4 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Ισχύουν τα ακόλουθα κατώτατα όρια:

α)

206 000 ευρώ για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών·

β)

5 150 000 ευρώ για συμβάσεις έργων.».

4)

Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:

α)

Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Διαδικασία με διαπραγμάτευση μπορεί επίσης να εφαρμόζει η ΕΚΤ και στην περίπτωση που δεν έχουν κατατεθεί παραδεκτές προσφορές έπειτα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία ή ανταγωνιστικό διάλογο. Η ΕΚΤ έχει τη δυνατότητα να μην δημοσιεύει νέα προκήρυξη, εφόσον στη διαδικασία με διαπραγμάτευση περιλαμβάνει, αποκλειστικά, όλους τους προσφέροντες που συμμετείχαν στην προηγούμενη διαδικασία, πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής και υπέβαλαν προσφορές σύμφωνες προς τις τυπικές προϋποθέσεις της διαδικασίας ανάθεσης. Εάν δεν έχει ληφθεί καμία προσφορά ή καμία προσφορά δεν πληροί τις τυπικές αυτές προϋποθέσεις, η ΕΚΤ μπορεί να εφαρμόζει διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 29. Σε κάθε περίπτωση οι αρχικοί όροι της σύμβασης δεν τροποποιούνται ουσιωδώς.».

β)

Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.   Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η ΕΚΤ μπορεί να προβαίνει σε διαπραγματεύσεις με τους προσφέροντες, προκειμένου να ευθυγραμμίσει την προσφορά τους με τις απαιτήσεις της. Η ΕΚΤ μπορεί να προβαίνει σε διαπραγματεύσεις:

α)

είτε με τον προσφέροντα με την καλύτερη σειρά κατάταξης. Εάν οι διαπραγματεύσεις με τον εν λόγω προσφέροντα δεν ευοδωθούν, τότε η ΕΚΤ δύναται να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τον αμέσως επόμενο στην κατάταξη προσφέροντα·

β)

είτε ταυτοχρόνως με περισσότερους προσφέροντες που πληρούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα κριτήρια ανάθεσης. Ο αριθμός των προσφερόντων που γίνονται δεκτοί στις διαπραγματεύσεις είναι δυνατό να μειώνεται σε διαδοχικές φάσεις με την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης που καθορίζονται στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

Πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων η ΕΚΤ ενημερώνει όλους τους προσφέροντες που είναι επιλέξιμοι για διαπραγματεύσεις σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής τους.».

5)

Στο άρθρο 15, στο τέλος της παραγράφου 4 προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:

«Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 30 εφαρμόζονται ανάλογα.».

6)

Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 16α:

«Άρθρο 16α

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος

1.   Εφόσον η ΕΚΤ προτίθεται να αναθέσει περισσότερες συμβάσεις με το ίδιο ή παρόμοιο αντικείμενο, μπορεί να απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος. Εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν άρθρο, η συγκεκριμένη διαδικασία ακολουθεί τους κανόνες της κλειστής διαδικασίας.

2.   Για τους σκοπούς της κατάρτισης καταλόγου κατάλληλων προμηθευτών (εφεξής ο “κατάλογος”), η ΕΚΤ δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκήρυξη, στην οποία καθορίζονται κατ’ ελάχιστον το αντικείμενο των προς ανάθεση συμβάσεων, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής και η προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων που πρόκειται να αξιολογούνται ενόψει της πρώτης χρήσης του ως άνω καταλόγου.

3.   Ο κατάλογος ισχύει για μέγιστο χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ορισμένος προμηθευτής μπορεί καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του καταλόγου να υποβάλλει αίτηση για να συμπεριληφθεί σε αυτόν, με εξαίρεση τους τελευταίους τρεις μήνες της εν λόγω περιόδου. Η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται από τα έγγραφα που προσδιορίζονται στην προκήρυξη. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη για την πρώτη χρήση του καταλόγου, οι προμηθευτές υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην προκήρυξη.

4.   Μετά την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής, η ΕΚΤ ελέγχει την επιλεξιμότητα των υποψηφίων και αξιολογεί τις εν λόγω αιτήσεις βάσει των κριτηρίων επιλογής που καθορίζονται στην προκήρυξη. Η ΕΚΤ περιλαμβάνει στον κατάλογο όλους τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής. Η ΕΚΤ ενημερώνει το ταχύτερο δυνατόν τους υποψηφίους σχετικά με τη συμπερίληψή τους στον κατάλογο ή την απόρριψή τους.

5.   Οι προμηθευτές που έχουν περιληφθεί στον κατάλογο ενημερώνουν την ΕΚΤ αμελλητί για κάθε ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει την επιλεξιμότητά τους ή την ικανότητά τους να εκτελέσουν τη σύμβαση. Επίσης, οι ίδιοι αυτοί προμηθευτές μπορούν, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, να υποβάλλουν στην ΕΚΤ ενημερωμένα ή συμπληρωματικά έγγραφα.

6.   Εφόσον η ΕΚΤ προτίθεται να αναθέσει σύμβαση με εκτιμώμενη αξία μικρότερη των κατώτατων ορίων του άρθρου 4 παράγραφος 3, καλεί τουλάχιστον τρεις ή πέντε προμηθευτές που έχουν περιληφθεί στον κατάλογο, εφόσον υπάρχουν, να υποβάλουν προσφορά σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 29. Η ΕΚΤ καλεί τους προμηθευτές που πληρούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στην προκήρυξη σε ό,τι αφορά την προς ανάθεση σύμβαση.

7.   Εφόσον η ΕΚΤ προτίθεται να αναθέσει σύμβαση με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των κατώτατων ορίων του άρθρου 4 παράγραφος 3, δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα απλουστευμένη προκήρυξη, στην οποία περιγράφεται το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης. Ενδιαφερόμενοι προμηθευτές που δεν έχουν ακόμη περιληφθεί στον κατάλογο μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για να συμπεριληφθούν σε αυτόν εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην απλουστευμένη προκήρυξη, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της εν λόγω προκήρυξης. Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής που έχουν ληφθεί και εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός προμηθευτών, η ΕΚΤ καλεί τουλάχιστον πέντε επιλέξιμους προμηθευτές που έχουν περιληφθεί στον κατάλογο να υποβάλουν προσφορά. Η ΕΚΤ καλεί τους προμηθευτές που πληρούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στην προκήρυξη σε ό,τι αφορά την προς ανάθεση σύμβαση. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 12 εφαρμόζονται ανάλογα.

8.   Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 η ΕΚΤ μπορεί να ζητήσει από τους προμηθευτές που έχουν περιληφθεί στον κατάλογο να παράσχουν ενημερωμένες πληροφορίες και έγγραφα ενόψει της πλήρωσης των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής.».

7)

Το άρθρο 21 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Εάν οι υποψήφιοι ή προσφέροντες θεωρούν ότι οι απαιτήσεις της ΕΚΤ, όπως αυτές αποτυπώνονται στην προκήρυξη, στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς ή στα συμπληρωματικά έγγραφα, είναι ελλιπείς, ανακόλουθες ή παράνομες ή ότι η ΕΚΤ ή κάποιος άλλος υποψήφιος/προσφέρων έχει παραβεί τους εφαρμοστέους κανόνες περί ανάθεσης συμβάσεων, της γνωστοποιούν γραπτώς τις επιφυλάξεις τους αμελλητί. Η προθεσμία αρχίζει από το χρόνο που τα παραπάνω πρόσωπα αντιλήφθηκαν ή εύλογα θα μπορούσαν να είχαν αντιληφθεί την παρατυπία. Εν συνεχεία, η ΕΚΤ δύναται να προχωρήσει είτε στην αιτούμενη διόρθωση ή συμπλήρωση των απαιτήσεων ή και την αποκατάσταση της παρατυπίας, είτε στην απόρριψη του σχετικού αιτήματος, αναφέροντας τους λόγους απόρριψής του. Αντιρρήσεις, οι οποίες δεν γνωστοποιούνται στην ΕΚΤ αμελλητί, δεν είναι δυνατό να προβληθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.».

8)

Το άρθρο 24 τροποποιείται ως εξής:

α)

Οι παράγραφοι 3 έως 5 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Οι υποψήφιοι και οι προσφέροντες υποβάλλουν μόνο μία αίτηση συμμετοχής ή προσφορά. Η ΕΚΤ μπορεί να αποκλείει τη συμμετοχή σε υποψηφίους ή προσφέροντες που υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση συμμετοχής ή προσφορά και που:

α)

είναι μέλη κοινοπραξίας συνδεδεμένων επιχειρήσεων στην οποία συμμετέχουν και άλλοι υποψήφιοι/προσφέροντες·

β)

είναι μέλη προσωρινής συνένωσης στην οποία συμμετέχουν και άλλοι υποψήφιοι/προσφέροντες

ή

γ)

μεταβιβάζουν υπεργολαβικά σημαντικό μέρος της προς ανάθεση σύμβασης σε άλλον υποψήφιο/προσφέροντα,

εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτοί έχουν λάβει πληροφορίες για την αίτηση συμμετοχής/προσφορά που έχει εκπονήσει άλλος υποψήφιος/προσφέρων ή εάν η υποβολή ξεχωριστών αιτήσεων συμμετοχής/προσφορών στρεβλώνει με άλλον τρόπο τον ελεύθερο ανταγωνισμό μεταξύ υποψηφίων/προσφερόντων.

4.   Η ΕΚΤ αποκλείει τη συμμετοχή σε υποψηφίους ή προσφέροντες κατά των οποίων έχει εκδοθεί απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για απάτη, διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα θίγει τα οικονομικά συμφέροντα των Κοινοτήτων, της ΕΚΤ ή των ΕθνΚΤ.

5.   Η ΕΚΤ δύναται ανά πάσα στιγμή να αποκλείει τη συμμετοχή σε υποψηφίους ή προσφέροντες:

α)

οι οποίοι τελούν υπό καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή παύσης της δραστηριότητας ή κατά των οποίων έχει κινηθεί σχετική διαδικασία ή σε κάθε ανάλογη περίπτωση που απορρέει από διαδικασία της αυτής φύσεως προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις·

β)

οι οποίοι έχουν καταδικαστεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για οποιοδήποτε αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή·

γ)

οι οποίοι έχουν υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα·

δ)

οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή φόρων, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένοι ή της χώρας της αναθέτουσας αρχής ή ακόμα και της χώρας στην οποία πρόκειται να εκτελεστεί η σύμβαση·

ε)

οι οποίοι, σύμφωνα με απόφαση διαιτητικού ή άλλου δικαστηρίου, αποδεδειγμένα υπέπεσαν σε σοβαρή παραβίαση σύμβασης λόγω μη τήρησης των συμβατικών τους υποχρεώσεων στο πλαίσιο άλλης διαδικασίας ανάθεσης·

στ)

οι οποίοι, ή των οποίων τα διευθυντικά στελέχη, το προσωπικό ή οι εκπρόσωποι, τελούν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων·

ζ)

οι οποίοι έχουν καταστεί ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που ζητήθηκαν από την ΕΚΤ·

η)

οι οποίοι έρχονται σε επαφή με άλλους υποψηφίους ή προσφέροντες με σκοπό την παρακώλυση του ανταγωνισμού.».

β)

Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 6 και 7:

«6.   Οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες πιστοποιούν ότι δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 ή/και προσκομίζουν τα στοιχεία τεκμηρίωσης που επισημαίνονται στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς. Εάν προκύψουν τέτοιες περιστάσεις στη διάρκεια της διαδικασίας, ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος/προσφέρων ενημερώνει την ΕΚΤ αμελλητί.

7.   Η ΕΚΤ μπορεί να αποκλείει σε προμηθευτές που εμπίπτουν σε κάποια από τις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε μελλοντική διαδικασία ανάθεσης και για εύλογο χρονικό διάστημα. Η ΕΚΤ αποφασίζει σχετικά με τον αποκλεισμό και καθορίζει τη διάρκειά του εφαρμόζοντας την αρχή της αναλογικότητας, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τη σοβαρότητα του αδικήματος, τον χρόνο που έχει παρέλθει από τη διάπραξη του αδικήματος, τη διάρκειά του και τυχόν υποτροπή, την πρόθεση ή το βαθμό αμέλειας του εκάστοτε προμηθευτή και τα μέτρα που αυτός λαμβάνει προς αποφυγή διάπραξης παρόμοιων αδικημάτων στο μέλλον. Η περίοδος αποκλεισμού δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη. Πριν από τη λήψη απόφασης περί αποκλεισμού ορισμένου προμηθευτή, η ΕΚΤ παρέχει σε αυτόν τη δυνατότητα ακροάσεως, εκτός αν τα πραγματικά περιστατικά που δικαιολογούν τον αποκλεισμό καθορίζονται σε δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου. Η ΕΚΤ γνωστοποιεί γραπτώς στον προμηθευτή την απόφασή της και τη βασική της αιτιολογία.».

9)

Το άρθρο 28 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Η γνωστοποίηση αποστέλλεται τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την υπογραφή της σύμβασης από την ΕΚΤ, εφόσον χρησιμοποιείται φαξ ή ηλεκτρονικό μέσο, ή τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την υπογραφή της σύμβασης, εφόσον χρησιμοποιούνται άλλα μέσα επικοινωνίας.».

10)

Το άρθρο 29 τροποποιείται ως εξής:

α)

Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Οι προμηθευτές, οι οποίοι καλούνται από την ΕΚΤ να συμμετάσχουν στη διαδικασία, επιλέγονται μεταξύ των προσφερόντων που έχουν γίνει δεκτοί σε δυναμικό σύστημα αγορών· εάν δεν χρησιμοποιείται τέτοιο σύστημα, αυτοί επιλέγονται από κατάλογο κατάλληλων προμηθευτών που καταρτίζεται κατόπιν πρόσκλησης για υποβολή προσφορών ή βάσει δέουσας ανάλυσης της αγοράς, στην περίπτωση που δεν έχει καταρτιστεί τέτοιος κατάλογος. Στην τελευταία περίπτωση η προεπιλογή κατάλληλων προμηθευτών εναπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια της ΕΚΤ.».

β)

Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.   Οι ληφθείσες προσφορές αξιολογούνται βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην αίτηση υποβολής πρότασης. Μετά την αξιολόγηση των γραπτών προσφορών η ΕΚΤ μπορεί να προβαίνει σε διαπραγματεύσεις με τους προσφέροντες, εάν η δυνατότητα αυτή έχει αναγγελθεί στην αίτηση υποβολής πρότασης. Οι διαπραγματεύσεις είναι δυνατό να διεξάγονται διαδοχικά, βάσει της σειράς κατάταξης του κάθε προσφέροντα, ή παράλληλα, με περισσότερους προσφέροντες που πληρούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα κριτήρια ανάθεσης.».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

1.   Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Μαρτίου 2009.

2.   Διαδικασίες ανάθεσης που έχουν αρχίσει πριν από την έναρξη της ισχύος της παρούσας απόφασης ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις αρχικές διατάξεις της απόφασης ΕΚΤ/2007/5. Για το σκοπό της παρούσας διάταξης μια διαδικασία ανάθεσης θεωρείται ότι αρχίζει την ημέρα αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται τέτοια προκήρυξη, την ημέρα την οποία η ΕΚΤ καλεί έναν ή περισσότερους προμηθευτές να υποβάλουν προσφορά.

Φρανκφούρτη, 27 Ιανουαρίου 2009.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ΕΕ L 80 της 18.3.2004, σ. 33.

(2)  ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 114.

(3)  ΕΕ L 317 της 5.12.2007, σ. 34.

(4)  ΕΕ L 184 της 14.7.2007, σ. 34.