30.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 350/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1353/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Δεκεμβρίου 2008

που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 74/2004 για την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές βαμβακερών πανικών κρεβατιού καταγωγής Ινδίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2026/97 του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 1997, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) (ο «βασικός κανονισμός»), και ιδίως τα άρθρα 15 και 18,

την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή ύστερα από διαβούλευση με τη συμβουλευτική επιτροπή,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

1.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.1.   Προηγούμενη έρευνα και ισχύοντα μέτρα

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 74/2004 (2), το Συμβούλιο επέβαλε οριστικό αντισταθμιστικό δασμό στις εισαγωγές κλινοσκεπασμάτων από ίνες βαμβακιού που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 6302 21 00, ex 6302 22 90, ex 6302 31 00 και ex 6302 32 90, καταγωγής Ινδίας. Ο δασμολογικός συντελεστής κυμαίνεται μεταξύ 4,4 % και 10,4 % για την κάθε εταιρεία που συμπεριλήφθηκε στο δείγμα, με μέσο συντελεστή για τις συνεργαζόμενες εταιρείες 7,6 % και υπόλοιπο δασμολογικό συντελεστή 10,4 %.

1.2.   Αυτεπάγγελτη έναρξη της μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης

(2)

Μετά την επιβολή του οριστικού αντισταθμιστικού δασμού, η κυβέρνηση της Ινδίας δήλωσε ότι οι περιστάσεις που συνδέονται με τα δύο καθεστώτα επιδότησης [το καθεστώς πιστώσεων εισαγωγικών δασμών (DΕΡΒS) και το καθεστώς απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος (ITES) σύμφωνα με το άρθρο 80 HHC του νόμου περί φόρου εισοδήματος] είχαν μεταβληθεί και ότι οι εν λόγω μεταβολές είχαν διαρκή χαρακτήρα. Επομένως, υποστήριξε ότι το επίπεδο της επιδότησης πιθανόν να έχει μειωθεί και ότι, κατά συνέπεια, τα μέτρα που είχαν θεσπιστεί, εν μέρει βάσει αυτών των καθεστώτων, πρέπει να επανεξεταστούν.

(3)

Η Επιτροπή εξέτασε τα αποδεικτικά στοιχεία που υπέβαλε η κυβέρνηση της Ινδίας και τα έκρινε επαρκή για να δικαιολογήσουν την έναρξη επανεξέτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του βασικού κανονισμού. Ύστερα από διαβούλευση με τη συμβουλευτική επιτροπή, η Επιτροπή κίνησε αυτεπάγγελτη μερική ενδιάμεση επανεξέταση των ισχυόντων μέτρων με δημοσίευση κοινοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (3).

(4)

Σκοπός της εν λόγω έρευνας μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης είναι η αξιολόγηση της ανάγκης συνέχισης, ανάκλησης ή τροποποίησης των ισχυόντων μέτρων αναφορικά με τις εταιρείες που επωφελήθηκαν από το ένα ή και τα δύο υποτιθέμενα τροποποιημένα καθεστώτα επιδότησης, στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις της ανακοίνωσης έναρξης μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης. Αναλόγως των πορισμάτων, η έρευνα επανεξέτασης θα αξιολογήσει επίσης την ανάγκη αναθεώρησης των μέτρων που ισχύουν για άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες κατά την αρχική έρευνα ή/και το μέτρο για τον υπόλοιπο δασμολογικό συντελεστή που ισχύει για όλες τις άλλες εταιρείες.

1.3.   Περίοδος έρευνας επανεξέτασης

(5)

Η έρευνα κάλυψε την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2006 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2007 (εφεξής «περίοδος της έρευνας επανεξέτασης» ή «ΠΕΕ»).

1.4.   Μέρη που σχετίζονται με την έρευνα

(6)

Η Επιτροπή ενημέρωσε επίσημα την κυβέρνηση της Ινδίας για την έναρξη της έρευνας μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης, καθώς και τους ινδούς παραγωγούς-εξαγωγείς που συνεργάστηκαν κατά την προηγούμενη έρευνα και, όπως διαπιστώθηκε, επωφελούνταν από το ένα ή και τα δύο υποτιθέμενα τροποποιημένα καθεστώτα επιδότησης και οι οποίοι ήταν καταχωρημένοι στην ανακοίνωση έναρξης της μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης, καθώς και τους εκπροσώπους του κοινοτικού κλάδου παραγωγής. Τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν την ευκαιρία να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους γραπτώς και να ζητήσουν ακρόαση. Τα γραπτά και προφορικά σχόλια που υπέβαλαν τα μέρη εξετάστηκαν και ελήφθησαν υπόψη, σε όσες περιπτώσεις κρίθηκε σκόπιμο.

(7)

Λόγω του φαινομενικά μεγάλου αριθμού μερών που σχετίζονται με την εν λόγω επανεξέταση, προτάθηκε η χρήση τεχνικών δειγματοληψίας για την έρευνα της επιδότησης, σύμφωνα με το άρθρο 27 του βασικού κανονισμού.

(8)

Για να μπορέσει η Επιτροπή να επιλέξει ένα δείγμα, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, οι εξαγωγείς και οι εκπρόσωποί τους που ενεργούν για λογαριασμό τους κλήθηκαν να αναγγελθούν εντός τριών εβδομάδων μετά την έναρξη της διαδικασίας και να παράσχουν βασικές πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών στην εγχώρια αγορά και τον κύκλο εργασιών που προέρχεται από εξαγωγές, στα πλαίσια ορισμένων συγκεκριμένων καθεστώτων επιδότησης, καθώς και επωνυμίες και τις δραστηριότητες όλων των συνδεόμενων εταιρειών. Ενημερώθηκαν επίσης οι αρχές της Ινδίας.

(9)

Πάνω από 80 εταιρείες αναγγέλθηκαν και παρείχαν τις απαιτούμενες πληροφορίες για τη δειγματοληψία. Αυτές οι εταιρείες αντιπροσώπευαν το 95 % των συνολικών εξαγωγών της Ινδίας στην Κοινότητα κατά τη διάρκεια της περιόδου δειγματοληψίας.

(10)

Δεδομένου του μεγάλου αριθμού εταιρειών, επιλέχθηκε ένα δείγμα από 11 εξαγωγικές εταιρείες και ομίλους με το μεγαλύτερο όγκο εξαγωγών προς την Κοινότητα, σε διαβούλευση με τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής, την ινδική ένωση κλωστοϋφαντουργίας Texprocil και την κυβέρνηση της Ινδίας.

(11)

Το δείγμα αντιπροσώπευε το 64 % των συνολικών εξαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος από την Ινδία προς την ΕΕ κατά την περίοδο δειγματοληψίας (1η Απριλίου 2006 έως 31 Μαρτίου 2007). Σύμφωνα με το άρθρο 27 του βασικού κανονισμού, το δείγμα που επιλέχθηκε κάλυπτε τον μεγαλύτερο δυνατό αντιπροσωπευτικό όγκο εξαγωγών που θα μπορούσε εύλογα να ερευνηθεί εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος.

(12)

Αιτήσεις για τον καθορισμό ενός ατομικού περιθωρίου επιδότησης σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού υποβλήθηκαν από τέσσερις εταιρείες που δεν συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα. Ωστόσο, λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων και του μεγάλου αριθμού εταιρειών που συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα, θεωρήθηκε ότι αυτές οι ατομικές εξετάσεις θα ήταν αδικαιολόγητα επαχθείς κατά την έννοια του άρθρου 27 παράγραφος 3, και θα εμπόδιζαν την έγκαιρη ολοκλήρωση της έρευνας. Κατά συνέπεια, απορρίφθηκαν οι αιτήσεις για τον καθορισμό ατομικών περιθωρίων από τις τέσσερις εταιρείες που δεν συμπεριλαμβάνονταν στο δείγμα.

(13)

Κατά τη διάρκεια της έρευνας προσδιορίστηκε ότι δύο συνδεόμενες εταιρείες δύο εταιρειών εξαγωγής που συμπεριλαμβάνονταν στο δείγμα δεν προέβαιναν σε παραγωγή, εξαγωγή ή πώληση στην εγχώρια αγορά του εν λόγω προϊόντος που παράχθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας επανεξέτασης. Δεν εξέφρασαν οποιαδήποτε πρόθεση για σχετική μελλοντική δραστηριοποίηση. Κατά συνέπεια, αποφασίστηκε να αφαιρεθούν αυτές οι συνδεόμενες εταιρείες από το δείγμα και τον υπολογισμό των ατομικών περιθωρίων επιδότησης.

(14)

Οι εταιρείες που δεν επιλέχθηκαν να συμπεριληφθούν στο δείγμα πληροφορήθηκαν ότι οποιοσδήποτε δασμός αντεπιδότησης επί των εξαγωγών τους θα υπολογιστεί σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού, δηλαδή χωρίς να υπερβαίνει τον σταθμισμένο μέσο όρο του ύψους των αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων που έχει προκύψει για τις εταιρείες του δείγματος.

(15)

Οι εταιρείες που δεν αναγγέλθηκαν εντός της προθεσμίας που ορίστηκε στην ανακοίνωση έναρξης της μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης δεν θεωρήθηκαν ενδιαφερόμενα μέρη.

(16)

Ελήφθησαν απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο από όλους τους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος της Ινδίας.

(17)

Η Επιτροπή ερεύνησε και εξακρίβωσε όσες πληροφορίες έκρινε ότι ήταν αναγκαίες για τον καθορισμό της επιδότησης. Πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις ελέγχου στις εγκαταστάσεις των παρακάτω ενδιαφερόμενων μερών:

 

Κυβέρνηση της Ινδίας

Υπουργείο Εμπορίου, Νέο Δελχί

 

Παραγωγοί-εξαγωγείς στην Ινδία

Anunay Fab. Limited, Αχμενταμπάντ

Brijmohan Purusottamdas, Βομβάη και Incotex Impex Pvt. Limited, Βομβάη

Divya Global Pvt. Ltd, Βομβάη

Intex Exports, Pattex Exports και Sunny Made-ups, Βομβάη

Jindal Worldwide Ltd, Progressive Enterprise και Texcellence Overseas, Αχμενταμπάντ και Βομβάη

Madhu Industries Limited και Madhu International, Αχμενταμπάντ

Mahalaxmi Exports και Mahalaxmi Fabric Mills Pvt. Ltd, Αχμενταμπάντ

Prakash Cotton Mills Pvt., Ltd, Βομβάη

Prem Textiles, Ιντόρ

The Bombay Dyeing and Manufacturing Co. Ltd, NW Exports Limited και Nowrosjee Wadia & Sons Limited, Βομβάη

Vigneshwara Exports Limited, Βομβάη

1.5.   Ενημέρωση των μερών και σχόλια σχετικά με τη διαδικασία

(18)

Η κυβέρνηση της Ινδίας και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώθηκαν σχετικά με ουσιώδη γεγονότα και εκτιμήσεις βάσει των οποίων υπήρχε η πρόθεση υποβολής πρότασης τροποποίησης των ισχυόντων δασμολογικών συντελεστών και συνέχισης της εφαρμογής των ισχυόντων μέτρων. Επίσης, τους δόθηκε επαρκές χρονικό περιθώριο για να υποβάλουν τα σχόλιά τους. Όλες οι προτάσεις και τα σχόλια λήφθηκαν δεόντως υπόψη όπως διατυπώνεται κατωτέρω.

2.   ΤΟ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝ

(19)

Το υπό επανεξέταση προϊόν είναι τα κλινοσκεπάσματα από ίνες βαμβακιού, αγνές ή σύμμεικτες με συνθετικές ίνες ή λινάρι (όπου δεν κυριαρχεί η ίνα από λινάρι), λευκασμένα, βαμμένα ή τυπωμένα, καταγωγής Ινδίας («το υπό εξέταση προϊόν»), τα οποία επί του παρόντος κατατάσσονται στους κωδικούς ΣΟ ex 6302 21 00, ex 6302 22 90, ex 6302 31 00 και ex 6302 32 90, και όπως ορίζεται στην αρχική έρευνα.

3.   ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

3.1.   Εισαγωγή

(20)

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών και των απαντήσεων που δόθηκαν στο ερωτηματολόγιο της Επιτροπής, ερευνήθηκαν τα παρακάτω καθεστώτα που υποστηρίζεται ότι χορηγούν επιδοτήσεις:

 

Καθεστώτα επιδότησης που ερευνήθηκαν κατά την αρχική έρευνα:

1.

Καθεστώς πιστώσεων εισαγωγικών δασμών (DEPBS)

2.

Καθεστώς πιστοποιητικού ατελούς ανεφοδιασμού (DRFC)/Καθεστώς έγκρισης ατελούς εισαγωγής (DFIA)

3.

Καθεστώς προώθησης των εξαγωγών που αφορούν κεφαλαιουχικά αγαθά (EPCG)

4.

Καθεστώς προηγούμενης άδειας (ALS)/Καθεστώς προηγούμενης έγκρισης (AAS)

5.

Ελεύθερες βιομηχανικές ζώνες εξαγωγών/μονάδες με εξαγωγικό προσανατολισμό (EPZs/EOUs)

6.

Καθεστώς απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος (ITES)

 

Καθεστώτα επιδότησης που δεν ερευνήθηκαν κατά την αρχική έρευνα:

7.

Καθεστώς επιστροφής δασμών (DDS)

8.

Καθεστώς χρηματοδότησης τεχνολογικής αναβάθμισης (TUFS)

9.

Καθεστώς εξαγωγικών πιστώσεων (πριν από την αποστολή και μετά την αποστολή) (ECS)

(21)

Τα ανωτέρω καθεστώτα 1 έως 5 βασίζονται στον νόμο του 1992 περί αναπτύξεως και ρυθμίσεως του εξωτερικού εμπορίου (αριθ. 22 του 1992) που τέθηκε σε ισχύ στις 7 Αυγούστου 1992 («Νόμος περί εξωτερικού εμπορίου»). Ο νόμος περί εξωτερικού εμπορίου εξουσιοδοτεί την κυβέρνηση της Ινδίας να εκδίδει ανακοινώσεις που αφορούν την πολιτική στον τομέα των εισαγωγών και των εξαγωγών. Οι ανακοινώσεις αυτές συνοψίζονται στα έγγραφα με τίτλο «Πολιτική εξαγωγών και εισαγωγών», τα οποία εκδίδονται από το υπουργείο εμπορίου ανά πενταετία και ενημερώνονται τακτικά. Ένα έγγραφο πολιτικής εξαγωγών και εισαγωγών σχετίζεται με την παρούσα περίοδο της έρευνας επανεξέτασης, το πενταετές σχέδιο σχετικά με την περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου 2004 έως τις 31 Μαρτίου 2009 (πολιτική EXIM 04-09). Επιπλέον, η κυβέρνηση της Ινδίας ορίζει επίσης τις διαδικασίες που διέπουν την πολιτική ΕΧΙΜ 04-09 σε ένα «Εγχειρίδιο Διαδικασιών – 1η Σεπτεμβρίου 2004 έως 31 Μαρτίου 2009, τόμος Ι» («HOP I 04-09»). Το εγχειρίδιο διαδικασιών επίσης ενημερώνεται τακτικά.

(22)

Το καθεστώς απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος βασίζεται στον νόμο περί φόρου εισοδήματος του 1961, που τροποποιείται σε ετήσια βάση από τον νόμο περί προϋπολογισμού.

(23)

Το καθεστώς επιστροφής δασμών (DDS) βασίζεται στο άρθρο 75 του νόμου περί τελωνείων του 1962, στην ενότητα 37 παράγραφος 2 σημείο xvi του νόμου περί ειδικού φόρου κατανάλωσης του 1944 και στα άρθρα 93Α και 94 του νόμου περί προϋπολογισμού του 1994. Πρόκειται για νέο καθεστώς επιδότησης το οποίο δεν έχει διερευνηθεί προηγουμένως.

(24)

Το καθεστώς χρηματοδότησης τεχνολογικής αναβάθμισης βασίζεται σε ένα ψήφισμα του Υπουργείου Κλωστοϋφαντουργίας, της κυβέρνησης της Ινδίας, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ινδίας, έκτακτο μέρος Ι, ενότητα Ι, στις 31 Μαρτίου 1999. Πρόκειται για νέο καθεστώς που δεν είχε διερευνηθεί προηγουμένως.

(25)

Το καθεστώς εξαγωγικών πιστώσεων βασίζεται στις ενότητες 21 και 35Α του νόμου περί τραπεζικού κανονισμού του 1949, που επιτρέπει στην Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας («ΚΤΙ») να διευθύνει τις εμπορικές τράπεζες στον τομέα των εξαγωγικών πιστώσεων.

(26)

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 10 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή κάλεσε την κυβέρνηση της Ινδίας να συμμετάσχει σε πρόσθετες διαβουλεύσεις αναφορικά με τα τροποποιημένα και μη τροποποιημένα καθεστώτα, καθώς και αυτά που δεν έχουν ερευνηθεί στο παρελθόν, με σκοπό τη διασαφήνιση της πραγματικής κατάστασης όσον αφορά τα υποτιθέμενα καθεστώτα και την επίτευξη αμοιβαία αποδεκτής λύσης. Ύστερα από αυτές τις διαβουλεύσεις και απουσία αμοιβαίας αποδεκτής λύσης σε σχέση με τα εν λόγω καθεστώτα, η Επιτροπή τα συμπεριέλαβε όλα στην έρευνα επιδότησης.

3.2.   Συγκεκριμένα καθεστώτα επιδοτήσεων

3.2.1.   Καθεστώς πιστώσεων εισαγωγικών δασμών (DEPB)

3.2.1.1.   Νομική βάση

(27)

Η λεπτομερής περιγραφή του καθεστώτος DEPB περιλαμβάνεται στην παράγραφο 4.3 της πολιτικής EXIM 04-09 και στο κεφάλαιο 4 του HOP I 04-09.

3.2.1.2.   Επιλεξιμότητα

(28)

Κάθε κατασκευαστής-εξαγωγέας ή έμπορος-εξαγωγέας είναι επιλέξιμος στα πλαίσια αυτού του καθεστώτος.

3.2.1.3.   Πρακτική εφαρμογή

(29)

Ένας επιλέξιμος εξαγωγέας μπορεί ζητήσει πιστώσεις DEPB οι οποίες υπολογίζονται ως ποσοστό της αξίας των προϊόντων που εξάγονται στα πλαίσια αυτού του καθεστώτος. Αυτοί οι συντελεστές DEPB καθορίστηκαν από τις ινδικές αρχές για τα περισσότερα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του υπό εξέταση προϊόντος. Καθορίζονται με βάση τους συνήθεις κανόνες εισαγωγών/εξαγωγών (SIONs), με την υπόθεση ότι το εξαγόμενο προϊόν περιέχει εισαγόμενους συντελεστές παραγωγής και λαμβανομένης υπόψη της επίπτωσης του τελωνειακού δασμού σε αυτές τις υποτιθέμενες εισαγωγές, ανεξάρτητα από το αν έχουν πράγματι καταβληθεί οι εισαγωγικοί δασμοί ή όχι.

(30)

Για να είναι μια εταιρεία επιλέξιμη στα πλαίσια αυτού του καθεστώτος, πρέπει να εξάγει προϊόντα. Κατά τη χρονική στιγμή της εξαγωγικής συναλλαγής, ο εξαγωγέας πρέπει να υποβάλει δήλωση στις ινδικές αρχές στην οποία θα αναφέρει ότι η εξαγωγή πραγματοποιείται βάσει του καθεστώτος DEPB. Για την εξαγωγή των προϊόντων, οι ινδικές τελωνειακές αρχές εκδίδουν, κατά τη διαδικασία αποστολής, τιμολόγιο για φορτωθέντα προς εξαγωγή εμπορεύματα. Στο τιμολόγιο αναφέρεται το ποσό της πίστωσης DEPB που πρόκειται να χορηγηθεί για την εν λόγω εξαγωγική συναλλαγή· συνεπώς, στη φάση αυτή της εξαγωγής, ο εξαγωγέας γνωρίζει το κέρδος που θα έχει.

(31)

Ύστερα από την έκδοση τιμολογίου από τις τελωνειακές αρχές για φορτωθέντα προς εξαγωγή εμπορεύματα, η κυβέρνηση της Ινδίας δεν έχει δικαίωμα χορήγησης πίστωσης DEPB. Ο σχετικός συντελεστής DEPB για τον υπολογισμό του οφέλους είναι εκείνος που εφαρμόζεται κατά τη στιγμή της υποβολής της δήλωσης εξαγωγής. Μια ασυνήθιστη αναδρομική αύξηση των συντελεστών DEPB πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου της έρευνας επανεξέτασης, αυξάνοντας το όφελος DEPB για εξαγωγές από την 1η Απριλίου 2007 έως τις 12 Ιουλίου 2008. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να υποθέσουμε ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί αναδρομική μείωση των συντελεστών DEPB σύμφωνα με την αρχή της ασφάλειας δικαίου ως αρνητική διοικητική απόφαση. Κατά συνέπεια, συμπεραίνεται ότι η ικανότητα της κυβέρνησης της Ινδίας να τροποποιήσει αναδρομικά το επίπεδο του κέρδους είναι περιορισμένη.

(32)

Οι πιστώσεις DEPB μπορούν να μεταβιβάζονται ελεύθερα και ισχύουν για περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία εκδόσεως. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή τελωνειακών δασμών επί μεταγενέστερων εισαγωγών όλων των εμπορευμάτων που μπορούν να εισάγονται άνευ περιορισμών, εκτός των κεφαλαιουχικών αγαθών. Τα εμπορεύματα που εισάγονται έναντι των εν λόγω πιστώσεων μπορούν να πωληθούν στην εγχώρια αγορά (υποκείμενα σε φόρο επί των πωλήσεων) ή να χρησιμοποιηθούν κατά διαφορετικό τρόπο.

(33)

Οι αιτήσεις για πιστώσεις DEPB συμπληρώνονται και αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή και μπορούν να καλύψουν απεριόριστο αριθμό εξαγωγικών συναλλαγών. Δεν υπάρχουν αυστηρές προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων για πιστώσεις DEPB οι οποίες πρέπει να τηρούνται de facto. Το ηλεκτρονικό σύστημα που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση του καθεστώτος DEPB δεν αποκλείει αυτόματα τις εξαγωγικές συναλλαγές που υποβάλλονται μετά το πέρας των προθεσμιών υποβολής αιτήσεων που αναγράφονται στο κεφάλαιο 4.47 HOP I 04-09. Επιπλέον, όπως ορίζεται σαφώς στο κεφάλαιο 9.3 HOP I 04-09, οι αιτήσεις που παραλαμβάνονται μετά τη λήξη των προθεσμιών υποβολής αιτήσεων μπορούν, παρ’ όλα αυτά, να εξετάζονται αφού επιβληθεί ένα μικρό πρόστιμο (10 % του δικαιώματος).

(34)

Ενώ οι συντελεστές DEPB για εξαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος κατά την περίοδο της αρχικής έρευνας επανεξέτασης ήταν 8 %, στις αρχές της παρούσας περιόδου έρευνας επανεξέτασης ήταν μόλις 3,7 % και αναθεωρήθηκαν κατά τη διάρκεια της εν λόγω ΠΕΕ σε 6,7 % (στις 12 Ιουλίου 2007)· αυτή η αναθεώρηση είχε, κατ’ ασυνήθη τρόπο, αναδρομική ισχύ στις εξαγωγές από την 1η Απριλίου 2007.

3.2.1.4.   Σχόλια σχετικά με την ενημέρωση των μερών

(35)

Η κυβέρνηση της Ινδίας και η Texprocil ισχυρίστηκαν ότι δεν πραγματοποιήθηκε διαγραφή ποσού μεγαλύτερου του κανονικού κατά την εφαρμογή του καθεστώτος DEPB και υποστήριξαν ότι, κατά συνέπεια, το καθεστώς δεν ήταν αντισταθμίσιμο. Το επιχείρημα αυτό απορρίφθηκε λαμβάνοντας υπόψη το συμπέρασμα της αιτιολογικής έκθεσης 38 ότι το εν λόγω καθεστώς δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτρεπόμενο σύστημα επιστροφής δασμού ή επιστροφής φόρου σε περίπτωση υποκατάστασης κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του παραρτήματος Ι, σημείο i) και των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του βασικού κανονισμού. Επομένως, το συνολικό ποσό των διαφυγόντων δασμών είναι αντισταθμίσιμο.

3.2.1.5.   Συμπέρασμα

(36)

Το καθεστώς DEPB χορηγεί επιδοτήσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) και του άρθρου 2 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού. Μια πίστωση DEPB αφορά χρηματοδοτική συνεισφορά της κυβέρνησης της Ινδίας, εφόσον η πίστωση θα χρησιμοποιηθεί τελικά για την αντιστάθμιση των εισαγωγικών δασμών, μειώνοντας έτσι τα έσοδα από δασμούς της κυβέρνησης της Ινδίας που θα καταβάλλονταν διαφορετικά. Επιπλέον, η πίστωση DEPB προσπορίζει όφελος στον εξαγωγέα, καθώς βελτιώνει τη ρευστότητά του.

(37)

Το καθεστώς DEPB εξαρτάται διά νόμου από την επίτευξη εξαγωγικών επιδόσεων· και, επομένως, θεωρείται ότι έχει ατομικό χαρακτήρα και είναι αντισταθμίσιμο, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού.

(38)

Αυτό το καθεστώς δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτρεπόμενο σύστημα επιστροφής δασμού ή επιστροφής φόρου σε περίπτωση υποκατάστασης κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του βασικού κανονισμού. Δεν είναι σύμφωνο με τους αυστηρούς κανόνες που καθορίζονται στο παράρτημα Ι σημείο i, στο παράρτημα ΙΙ (ορισμός και κανόνες για την επιστροφή δασμών) και στο παράρτημα ΙΙΙ (ορισμός και κανόνες για την επιστροφή δασμών σε περίπτωση υποκατάστασης) του βασικού κανονισμού. Ένας εξαγωγέας δεν υποχρεούται να καταναλώσει πραγματικά τα εμπορεύματα που εισάγονται ατελώς στην παραγωγική διαδικασία και το ποσό της πίστωσης δεν υπολογίζεται σε σχέση με τους πραγματικούς συντελεστές παραγωγής που έχουν χρησιμοποιηθεί. Επιπλέον, δεν εφαρμόζεται κάποιο σύστημα ή διαδικασία για να επιβεβαιωθεί ποιοι συντελεστές παραγωγής καταναλώνονται στην παραγωγική διαδικασία του εξαγόμενου προϊόντος ή για να διαπιστωθεί κατά πόσον έχει καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο του κανονικού κατά την έννοια του σημείου i) του παραρτήματος Ι και των παραρτημάτων ΙΙ και III του βασικού κανονισμού. Τέλος, ένας εξαγωγέας είναι επιλέξιμος να αποκομίσει οφέλη στα πλαίσια του καθεστώτος DEPB, ανεξάρτητα από το εάν εισάγει συντελεστές παραγωγής ή όχι. Προκειμένου ένας εξαγωγέας να αποκομίσει το όφελος, αρκεί απλώς να εξάγει εμπορεύματα χωρίς να αποδεικνύει ότι έγινε εισαγωγή κάποιου συντελεστή παραγωγής. Έτσι, ακόμη και οι εξαγωγείς που προμηθεύονται όλους τους συντελεστές παραγωγής τους από την τοπική αγορά και δεν εισάγουν εμπορεύματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συντελεστές παραγωγής έχουν το δικαίωμα να επωφεληθούν από το καθεστώς DEPB.

3.2.1.6.   Υπολογισμός του ποσού της επιδότησης

(39)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 και το άρθρο 5 του βασικού κανονισμού, το ποσό των αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων υπολογίστηκε με βάση το κέρδος που προσπορίστηκε ο δικαιούχος, το οποίο διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου της έρευνας επανεξέτασης. Ως προς αυτό, θεωρήθηκε ότι ο δικαιούχος προσπορίζεται όφελος κατά τη στιγμή της εξαγωγικής συναλλαγής βάσει αυτού του καθεστώτος. Αυτή τη στιγμή, η κυβέρνηση της Ινδίας δύναται να παραιτηθεί από τους τελωνειακούς δεσμούς, κάτι που αποτελεί χρηματοδοτική συνεισφορά κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του βασικού κανονισμού. Μόλις οι τελωνειακές αρχές εκδώσουν τιμολόγιο για φορτωθέντα προς εξαγωγή εμπορεύματα που αναφέρει, μεταξύ άλλων, το ποσό της πίστωσης DEPB που πρόκειται να χορηγηθεί για την εν λόγω εξαγωγική συναλλαγή, η κυβέρνηση της Ινδίας δεν έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει για τη χορήγηση ή μη της επιδότησης. Επιπλέον, οι συνεργαζόμενοι παραγωγοί-εξαγωγείς καταλόγισαν τις πιστώσεις DEPB βάσει της αυτοτέλειας των χρήσεων ως έσοδο στο στάδιο της εξαγωγικής συναλλαγής.

(40)

Για να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος της αναδρομικής αύξησης στους συντελεστές, η αξία της πίστωσης DEPB που καταχωρήθηκε για εξαγωγές που πραγματοποιήθηκαν από 1ης Απριλίου έως 12 Ιουλίου 2007 αυξήθηκε όποτε κρίθηκε αναγκαίο, καθώς το πραγματικό όφελος που θα δικαιούνται να αποκομίσουν οι εταιρείες κατά τη λήψη της πίστωσης από την κυβέρνηση της Ινδίας είναι υψηλότερο από αυτό που ζητείται επίσημα κατά τη στιγμή της εξαγωγικής συναλλαγής.

(41)

Στις περιπτώσεις όπου υποβλήθηκαν αιτιολογημένες αιτήσεις, τα έξοδα που προέκυψαν αναγκαστικά για την απόκτηση της επιδότησης αφαιρέθηκαν από τις πιστώσεις που χορηγήθηκαν, ώστε να υπολογιστεί στο ποσό της επιδότησης ως αριθμητής, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, αυτό το ποσό της επιδότησης κατανεμήθηκε επί του συνολικού κύκλου εργασιών των εξαγωγών κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης ως κατάλληλος παρονομαστής, γιατί η επιδότηση εξαρτάται από τις εξαγωγικές επιδόσεις και δεν χορηγήθηκε σε συνάρτηση με τις κατασκευασθείσες, παραχθείσες, εξαχθείσες ή μεταφερθείσες ποσότητες.

(42)

Υποβλήθηκαν διάφορα σχόλια σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες υπολογισμού του κέρδους στα πλαίσια του καθεστώτος DEPB. Στις περιπτώσεις που κρίθηκε δικαιολογημένο, οι υπολογισμοί ως αποτέλεσμα προσαρμόστηκαν.

(43)

Αντίθετα προς την άποψη ορισμένων παραγωγών-εξαγωγέων, ακόμη και η πίστωση DEPB που προέκυψε από εξαγωγικά προϊόντα εκτός του υπό εξέταση προϊόντος έπρεπε να εξεταστεί κατά τον καθορισμό του ποσού της αντισταθμίσιμης πίστωσης DEPB. Στα πλαίσια του καθεστώτος DEPB, δεν υπάρχει υποχρέωση που περιορίζει τη χρήση των πιστώσεων για την εισαγωγή ατελώς των συντελεστών παραγωγής που συνδέονται με συγκεκριμένο προϊόν. Αντίθετα, οι πιστώσεις DEPB μπορούν να μεταβιβάζονται ελεύθερα, μπορούν ακόμη και να πωλούνται και να χρησιμοποιούνται για εισαγωγές οποιωνδήποτε εμπορευμάτων που μπορούν να εισάγονται άνευ περιορισμών (οι συντελεστές παραγωγής του υπό εξέταση προϊόντος ανήκουν στην κατηγορία αυτή), εκτός των κεφαλαιουχικών αγαθών. Κατά συνέπεια, το υπό εξέταση προϊόν μπορεί να επωφεληθεί από όλες τις πιστώσεις DEPB που προκύπτουν.

(44)

Πέντε εταιρείες του δείγματος επωφελήθηκαν από το καθεστώς DEPB κατά τη διάρκεια της έρευνας επανεξέτασης με τα περιθώρια επιδότησης να κυμαίνονται μεταξύ 0,15 % και 3,96 %.

3.2.2.   Καθεστώς έγκρισης ατελούς εισαγωγής (DFIA)/Καθεστώς πιστοποιητικού ατελούς ανεφοδιασμού (DRFC)

3.2.2.1.   Νομική βάση

(45)

Η λεπτομερής περιγραφή του DFIA περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο 4 της πολιτικής ΕΧΙΜ 04-09 και στο κεφάλαιο 4 του HOP I 04-09. Το καθεστώς τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2006 και αντικαταστάθηκε από το καθεστώς DFRC, το οποίο αντισταθμίστηκε από τον αρχικό κανονισμό.

3.2.2.2.   Επιλεξιμότητα

(46)

Από το καθεστώς DFIA επωφελείται κάθε έμπορος-εξαγωγέας ή κατασκευαστής-εξαγωγέας για τις εισαγωγές συντελεστών παραγωγής που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή εμπορευμάτων προς εξαγωγή τα οποία δεν υποβάλλονται σε βασικό τελωνειακό δασμό και ειδικό πρόσθετο τελωνειακό δασμό, φόρο εκπαίδευσης, δασμό αντιντάμπινγκ και δασμό διασφάλισης, κατά περίπτωση.

3.2.2.3.   Πρακτική εφαρμογή

(47)

Το DFIA είναι ένα καθεστώς που εφαρμόζεται πριν και μετά τις εξαγωγές και επιτρέπει τις εισαγωγές εμπορευμάτων που καθορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες SION, αλλά που, σε περίπτωση μεταβιβάσιμων DFIA, δεν χρειάζεται απαραίτητα να χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ενός εξαγόμενου προϊόντος.

(48)

Το DFIA καλύπτει μόνο τις εισαγωγές συντελεστών παραγωγών όπως ορίζεται στους κανόνες SION. Το δικαίωμα εισαγωγής περιορίζεται στην ποσότητα και την αξία που αναφέρεται στους κανόνες SION, αλλά μπορεί να αναθεωρηθεί από τις περιφερειακές αρχές κατόπιν αιτήσεως.

(49)

Η υποχρέωση εξαγωγής υπόκειται στην απαίτηση ελάχιστης προστιθέμενης αξίας 20 %. Οι εξαγωγές μπορούν να εκτελούνται πριν από τη λήψη της έγκρισης DFIA και σε αυτή την περίπτωση το δικαίωμα εισαγωγής ορίζεται αναλογικά προς τις προσωρινές εξαγωγές.

(50)

Αφού εκπληρώσει την υποχρέωση εξαγωγής, ο εξαγωγέας μπορεί να ζητήσει τη μεταβιβασιμότητα της έγκρισης DFIA, που στην πράξη σημαίνει το δικαίωμα πώλησης στην αγορά της άδειας εισαγωγής άνευ δασμού.

3.2.2.4.   Σχόλια σχετικά με την ενημέρωση των μερών

(51)

Η κυβέρνηση της Ινδίας και η Texprocil ισχυρίστηκαν ότι το καθεστώς DFRC είναι ένα νόμιμο σύστημα επιστροφής φόρου σε περίπτωση υποκατάστασης, εφόσον το καθεστώς προβλέπει ανεφοδιασμό συντελεστών παραγωγής που χρησιμοποιούνται στο εξαγόμενο προϊόν και θεωρήθηκε λογικό, αποτελεσματικό και στηριζόμενο στις γενικά αποδεκτές εμπορικές πρακτικές στην Ινδία. Λόγω του ότι η ποσότητα, η ποιότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές ανταποκρίνονται στους συντελεστές παραγωγής που χρησιμοποιούνται στο εξαγόμενο προϊόν, το καθεστώς θα ήταν, κατά την άποψη της κυβέρνησης της Ινδίας και της Texprocil, επιτρεπόμενο σύμφωνα με τη συμφωνία για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα (ASCM). Η κυβέρνηση της Ινδίας και η Texprocil υποστήριξαν επίσης ότι, κατά την αξιολόγηση του κατά πόσο πρόκειται για νόμιμο σύστημα επιστροφής φόρου σε περίπτωση υποκατάστασης, η σχετική προϋπόθεση είναι να εξεταστεί τι εισάγεται και όχι ποιος το εισάγει. Υποστήριξαν περαιτέρω ότι όσον αφορά την κυβέρνηση, δεν χορηγείται πρόσθετο κέρδος. Υποστήριξαν ότι το καθεστώς δεν ήταν επομένως αντισταθμίσιμο. Δεν προσκομίστηκαν νέα αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη αυτών των επιχειρημάτων και, συνεπώς, τα εν λόγω επιχειρήματα απορρίπτονται λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα των αιτιολογικών σκέψεων 52 έως 55 ότι κανένα από τα επιμέρους καθεστώτα δεν θεωρείται επιτρεπόμενο σύστημα επιστροφής δασμού ή επιστροφής φόρου σε περίπτωση υποκατάστασης κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii), του παραρτήματος Ι σημείο i) και των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του βασικού κανονισμού. Επομένως, το συνολικό ποσό του κέρδους είναι αντισταθμίσιμο.

3.2.2.5.   Συμπέρασμα

(52)

Αν και υπάρχουν ορισμένες διαφορές όσον αφορά την εφαρμογή του νέου καθεστώτος DFIA σε σύγκριση με το προηγούμενο καθεστώς DFRC, το νέο DFIA πρέπει να θεωρείται ως προέκταση του καθεστώτος DFRC, γιατί περιλαμβάνει όλα τα βασικά στοιχεία του DFRC.

(53)

Τόσο το DFRC όσο και το DFIA είναι επιδοτήσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημεία i) και ii) και του άρθρου 2 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, δηλαδή αποτελούν χρηματοδοτική συνεισφορά υπό τη μορφή επιχορήγησης. Αφορούν άμεση μεταφορά κεφαλαίων, καθώς μπορούν να πωλούνται και να μετατρέπονται σε μετρητά ή να χρησιμοποιούνται για την αντιστάθμιση των εισαγωγικών δασμών, κάνοντας την κυβέρνηση της Ινδίας να παραιτείται από έσοδα που διαφορετικά θα οφείλονταν. Επιπλέον, τα καθεστώτα DFRC και DFIA προσπορίζουν όφελος στον εξαγωγέα, καθώς βελτιώνουν τη ρευστότητά του.

(54)

Τόσο το DFRC όσο και το DFIA εξαρτώνται διά νόμου από την επίτευξη εξαγωγικών επιδόσεων· επομένως, θεωρείται ότι έχουν ατομικό χαρακτήρα και είναι αντισταθμίσιμα, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού.

(55)

Επιπλέον, κανένα από τα δύο καθεστώτα δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτρεπόμενο σύστημα επιστροφής δασμού ή επιστροφής φόρου σε περίπτωση υποκατάστασης κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του βασικού κανονισμού. Δεν είναι σύμφωνα με τους αυστηρούς κανόνες που καθορίζονται στο παράρτημα Ι σημείο i), στο παράρτημα ΙΙ (ορισμός και κανόνες για την επιστροφή δασμών) και στο παράρτημα ΙΙΙ (ορισμός και κανόνες για την επιστροφή δασμών σε περίπτωση υποκατάστασης) του βασικού κανονισμού. Συγκεκριμένα: i) επιτρέπουν την εκ των υστέρων επιστροφή των εισαγωγικών επιβαρύνσεων επί των συντελεστών παραγωγής που καταναλώνονται στην παραγωγική διαδικασία άλλου προϊόντος· ii) δεν εφαρμόζεται κάποιο σύστημα ή διαδικασία για να επιβεβαιωθεί εάν και ποιοι συντελεστές παραγωγής καταναλώνονται στην παραγωγική διαδικασία του εξαγόμενου προϊόντος ή για να διαπιστωθεί κατά πόσον έχει καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο του κανονικού κατά την έννοια του σημείου i) του παραρτήματος Ι και των παραρτημάτων ΙΙ και III του βασικού κανονισμού· και iii) η μεταβιβασιμότητα των πιστοποιητικών/εγκρίσεων συνεπάγεται ότι ένας εξαγωγέας που επωφελείται από το καθεστώς DFRC ή DFIA δεν υποχρεούται ουσιαστικά να χρησιμοποιήσει το πιστοποιητικό για να εισάγει συντελεστές παραγωγής.

3.2.2.6.   Υπολογισμός του ποσού της επιδότησης

(56)

Για τον καθορισμό του κέρδους, θεωρήθηκε ότι, αντίθετα προς το DEPB, οι άδειες των DFRC και DFIA δεν έχουν πλασματική αξία ή συντελεστές πίστωσης. Η άδεια αναφέρει τη συνολική ποσότητα των επιτρεπόμενων συντελεστών παραγωγής που πρόκειται να εισαχθούν και τη μέγιστη συνολική τιμή CIF αυτών των εισαγωγών. Κατά συνέπεια, το κέρδος δεν είναι γνωστό κατά τη στιγμή των εξαγωγικών συναλλαγών και μπορεί να καθοριστεί και να καταλογιστεί στους λογαριασμούς μόνο όταν η άδεια χρησιμοποιηθεί για εισαγωγή ή πώληση.

(57)

Επομένως, στις περιπτώσεις όπου οι άδειες χρησιμοποιήθηκαν για εισαγωγές, το κέρδος για τις εταιρείες υπολογίστηκε βάσει του ποσού των διαφυγόντων εισαγωγικών δασμών. Στις περιπτώσεις όπου οι άδειες μεταβιβάστηκαν (πωλήθηκαν), το κέρδος υπολογίστηκε βάσει των εσόδων από αυτές τις πωλήσεις κατά τη διάρκεια της έρευνας επανεξέτασης.

(58)

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι πέντε εταιρείες που εξάγουν εμπορεύματα στα πλαίσια του καθεστώτος DFRC ή/και DFIA πώλησαν τις εγκρίσεις/τα πιστοποιητικά τους σε τρίτα πρόσωπα.

(59)

Ένας παραγωγός-εξαγωγέας δήλωσε ότι είχε χρησιμοποιήσει μία από τις εγκρίσεις DFI για επιστροφή δασμών σε περίπτωση υποκατάστασης και ότι δεν πραγματοποιήθηκε διαγραφή ποσού εισαγωγικών δασμών μεγαλύτερου του κανονικού δυνάμει της συγκεκριμένης άδειας. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι ποσότητες εισαγωγής και εξαγωγής βάσει της συγκεκριμένης άδειας δεν είχαν εξαντληθεί και ότι η άδεια δεν είχε ακόμη οριστικοποιηθεί και ελεγχθεί σύμφωνα με τους κανόνες της πολιτικής EXIM. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη επίσης τα πορίσματα της αιτιολογικής σκέψης 55, η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εταιρεία δεν μπορεί να αποδείξει ότι δεν πραγματοποιήθηκε διαγραφή ποσού εισαγωγικών δασμών μεγαλύτερου του κανονικού δυνάμει της συγκεκριμένης άδειας. Το συνολικό ποσό των εισαγωγικών δασμών που διαγράφηκαν δυνάμει της εν λόγω άδειας θεωρούνται επομένως επιδότηση και η σχετική αίτηση απορρίφθηκε.

(60)

Στις περιπτώσεις όπου υποβλήθηκαν αιτιολογημένες αιτήσεις, τα έξοδα που προέκυψαν αναγκαστικά για την απόκτηση της επιδότησης αφαιρέθηκαν από κέρδη που αποκομίσθηκαν, ως αριθμητής του συντελεστή, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, αυτό το ποσό της επιδότησης κατανεμήθηκε επί του συνολικού κύκλου εργασιών των εξαγωγών κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης ως παρονομαστής, γιατί η επιδότηση εξαρτάται από τις εξαγωγικές επιδόσεις και δεν χορηγήθηκε σε συνάρτηση με τις κατασκευασθείσες, παραχθείσες, εξαχθείσες ή μεταφερθείσες ποσότητες.

(61)

Υποβλήθηκαν διάφορα σχόλια σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες υπολογισμού του κέρδους στα πλαίσια του καθεστώτος DFRC/DFIA. Στις περιπτώσεις που κρίθηκε δικαιολογημένο, οι υπολογισμοί ως αποτέλεσμα προσαρμόστηκαν.

(62)

Αντίθετα προς την άποψη ορισμένων παραγωγών-εξαγωγέων, ακόμη και η πίστωση DFRC/DFIA που προέκυψε από εξαγωγικά προϊόντα εκτός του υπό εξέταση προϊόντος έπρεπε να εξεταστεί κατά τον καθορισμό του ποσού του αντισταθμίσιμου κέρδους DFRC/DFIA. Στα πλαίσια του καθεστώτος DFRC/DFIA, δεν υπάρχει υποχρέωση που περιορίζει τη χρήση των πιστώσεων για την εισαγωγή ατελώς των συντελεστών παραγωγής που συνδέονται με συγκεκριμένο προϊόν. Αντίθετα, οι πιστώσεις DFRC/DFIA μπορούν να μεταβιβάζονται ελεύθερα, μπορούν ακόμη και να πωλούνται και να χρησιμοποιούνται για εισαγωγές οποιωνδήποτε εμπορευμάτων που μπορούν να εισάγονται άνευ περιορισμών (οι συντελεστές παραγωγής του υπό εξέταση προϊόντος ανήκουν στην κατηγορία αυτή), εκτός των κεφαλαιουχικών αγαθών. Κατά συνέπεια, το υπό εξέταση προϊόν μπορεί να επωφεληθεί από όλα τα κέρδη DFRC/DFIA που προκύπτουν.

(63)

Διαπιστώθηκε ότι τέσσερις εταιρείες του δείγματος επωφελήθηκαν από αυτά τα καθεστώτα κατά τη διάρκεια της έρευνας επανεξέτασης με τα περιθώρια επιδότησης να κυμαίνονται μεταξύ 0,11 % και 2,08 %.

3.2.3.   Καθεστώς προώθησης των εξαγωγών που αφορούν κεφαλαιουχικά αγαθά (EPCG)

3.2.3.1.   Νομική βάση

(64)

Η λεπτομερής περιγραφή του καθεστώτος EPCG περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο 5 της πολιτικής EXIM 04-09 και στο κεφάλαιο 5 του HOP I 04-09.

3.2.3.2.   Επιλεξιμότητα

(65)

Οι κατασκευαστές-εξαγωγείς και οι έμποροι-εξαγωγείς που είναι «υποχρεωμένοι» να υποστηρίζουν τους κατασκευαστές και τους φορείς παροχής υπηρεσιών είναι επιλέξιμοι στα πλαίσια αυτού του καθεστώτος.

3.2.3.3.   Πρακτική εφαρμογή

(66)

Με την επιφύλαξη υποχρέωσης εξαγωγής, η κυβέρνηση της Ινδίας θα χορηγεί άδεια EPCG, κατόπιν υποβολής αίτησης και καταβολής τέλους. Αυτή η άδεια επιτρέπει σε μια εταιρεία να εισάγει κεφαλαιουχικά αγαθά (νέα και –από τον Απρίλιο του 2003– μεταχειρισμένα κεφαλαιουχικά αγαθά έως 10 ετών) με μειωμένο δασμολογικό συντελεστή. Μέχρι τις 31 Μαρτίου 2000, εφαρμοζόταν ένας πραγματικός δασμολογικός συντελεστής της τάξεως του 11 % (συμπεριλαμβανομένης πρόσθετης επιβάρυνσης 10 %) και σε περίπτωση εισαγωγής μεγάλης αξίας, μηδενικός δασμολογικός συντελεστής. Από τον Απρίλιο του 2000, το καθεστώς προβλέπει έναν μειωμένο δασμολογικό συντελεστή εισαγωγών της τάξεως του 5 % για όλα τα κεφαλαιουχικά αγαθά που εισάγονται στα πλαίσια αυτού του καθεστώτος. Προκειμένου να εκπληρώνεται η υποχρέωση εξαγωγών, τα εισαγόμενα κεφαλαιουχικά αγαθά πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ορισμένης ποσότητας προϊόντων εξαγωγής κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου. Στις 9 Μαΐου 2008, δηλαδή μετά το πέρας της περιόδου της έρευνας επανεξέτασης, η κυβέρνηση της Ινδίας ανακοίνωσε ότι ο καταβλητέος δασμός επί των εισαγωγών στα πλαίσια του EPCG μειώθηκε στο 3 %.

(67)

Ο κάτοχος άδειας EPCG μπορεί επίσης να εφοδιάζεται με τα κεφαλαιουχικά αγαθά στην εγχώρια αγορά. Στην περίπτωση αυτή, ο κάτοχος άδειας EPCG υποβάλλει αίτηση ακύρωσης της άδειας EPCG. Ο εγχώριος κατασκευαστής κεφαλαιουχικών αγαθών που προσδιορίζεται στην επιστολή ακύρωσης έχει το δικαίωμα να προσπορίζεται το όφελος που συνδέεται με την προβλεπόμενη εξαγωγή, καθώς και το όφελος για την εισαγωγή με δασμολογική απαλλαγή των συστατικών μερών που απαιτούνται για την παραγωγή των εν λόγω κεφαλαιουχικών αγαθών. Ωστόσο, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που καταβάλλεται για μια εγχώρια αγορά του κεφαλαιουχικού αγαθού από τον κάτοχο άδειας EPCG μπορεί να επιστραφεί ή να μην επιβληθεί. Ο κάτοχος άδειας EPCG είναι ωστόσο υποχρεωμένος να εκπληρώσει την υποχρέωση εξαγωγής, η οποία ορίζεται σε συνάρτηση με τους πλασματικούς τελωνειακούς δασμούς που διαγράφηκαν επί της τιμής FOB των εισαγόμενων εμπορευμάτων.

3.2.3.4.   Σχόλια σχετικά με την ενημέρωση των μερών

(68)

Η κυβέρνηση της Ινδίας υποστήριξε ότι δεν προέκυψε κέρδος σε περιπτώσεις όπου ο κάτοχος άδειας EPCG υποβάλει αίτηση ακύρωσης της άδειας EPCG και αγοράζει κεφαλαιουχικά αγαθά στην εγχώρια αγορά, καθώς δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχος κυβερνητικός κανονισμός που παραχωρεί απαλλαγή από την καταβολή ειδικών φόρων κατανάλωσης για τέτοιες αγορές. Ωστόσο, επιβεβαιώθηκε επίσης από την κυβέρνηση της Ινδίας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, ο κάτοχος της άδειας EPCG θα μπορούσε να αγοράσει κεφαλαιουχικά αγαθά χωρίς να καταβάλει ειδικό φόρο κατανάλωσης, δηλαδή σε περιπτώσεις όπου ο εν λόγω φόρος δεν θα έχει συμψηφιστεί σύμφωνα με το πιστωτικό σύστημα CENVAT. Επιπλέον, ο εγχώριος προμηθευτής κεφαλαιουχικών αγαθών είναι επιλέξιμος σε αυτές τις περιπτώσεις για φορολογικά οφέλη που θα αντικατοπτρίζονται στην τιμή των παρεχόμενων κεφαλαιουχικών αγαθών. Λόγω του ότι πρόκειται για κέρδος που θα μπορούσε να προκύψει υπό τον όρο της εξαγωγής και καθώς δεν υπάρχουν αλλαγές στην υποχρέωση εξαγωγής του κατόχου άδειας EPCG σε περίπτωση ακύρωσης, θεωρήθηκε ότι το επιχείρημα πρέπει να απορριφθεί και τα πορίσματα παραμένουν ως έχουν.

3.2.3.5.   Συμπέρασμα

(69)

Το καθεστώς EPCG χορηγεί επιδοτήσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) και του άρθρου 2 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού. Η μείωση δασμών, ή στην περίπτωση εγχώριου εφοδιασμού, η επιστροφή των φόρων ή η απαλλαγή από αυτούς αποτελεί χρηματοδοτική συνεισφορά της κυβέρνησης της Ινδίας, εφόσον κάτι τέτοιο μειώνει τα έσοδα της κυβέρνησης της Ινδίας που σε διαφορετική περίπτωση θα οφείλονταν.

(70)

Επιπλέον, η μείωση δασμών προσπορίζει όφελος στον εξαγωγέα, στο μέτρο που οι δασμοί που εξοικονομούνται επί της εισαγωγής βελτιώνουν τα ρευστά του διαθέσιμα. Σε περίπτωση επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή απαλλαγής από αυτόν, αυτή η επιστροφή ή η απαλλαγή προσπορίζει όφελος στον εξαγωγέα, καθώς η διαγραφή των δασμών επί της αγοράς των κεφαλαιουχικών αγαθών βελτιώνει τη ρευστότητά του.

(71)

Επιπλέον, το καθεστώς EPCG εξαρτάται διά νόμου από την επίτευξη εξαγωγικών επιδόσεων, εφόσον αυτές οι άδειες δεν μπορούν να αποκτηθούν χωρίς τη δέσμευση εξαγωγής. Επομένως, θεωρείται ότι έχει ατομικό χαρακτήρα και είναι αντισταθμίσιμο σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού.

(72)

Αυτό το καθεστώς δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτρεπόμενο σύστημα διαγραφής πληρωμής που παραχωρείται σε σχέση με προανακύψαντες σωρευτικούς έμμεσους φόρους ή επιτρεπόμενο σύστημα επιστροφής δασμού ή επιστροφής φόρου σε περίπτωση υποκατάστασης κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του βασικού κανονισμού. Τα κεφαλαιουχικά αγαθά δεν υπάγονται στα επιτρεπόμενα συστήματα που καθορίζονται στο παράρτημα Ι στοιχεία η) και θ) του βασικού κανονισμού, καθώς δεν καταναλώνονται κατά την παραγωγή των εξαγομένων προϊόντων. Σε περίπτωση διαγραφής πληρωμής που παραχωρείται σε σχέση με προανακύψαντες σωρευτικούς έμμεσους φόρους, πρέπει να σημειωθεί ότι οι εξαγωγείς δεν θα είχαν το δικαίωμα αυτής της διαγραφής αν δεν δεσμεύονταν από την υποχρέωση εξαγωγής.

3.2.3.6.   Υπολογισμός του ποσού της επιδότησης

(73)

Το ποσό της επιδότησης υπολογίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού, με βάση τους μη καταβληθέντες τελωνειακούς δασμούς για τα εισαχθέντα κεφαλαιουχικά αγαθά ή τον μη καταβληθέντα/επιστραφέντα ειδικό φόρο κατανάλωσης επί αγαθών που αγοράστηκαν στην εγχώρια αγορά, κατά περίπτωση, κατά τη διάρκεια περιόδου που αντιστοιχεί στην πραγματική περίοδο απόσβεσης των εν λόγω κεφαλαιουχικών αγαθών. Σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική, το ποσό που υπολογίζεται κατ’ αυτό τον τρόπο και καταλογίζεται στην περίοδο της έρευνας επανεξέτασης προσαρμόστηκε με την προσθήκη του τόκου που αντιστοιχεί στην εν λόγω περίοδο, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζεται η συνολική αξία του οφέλους που χορηγήθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Το εμπορικό επιτόκιο που ίσχυε στην Ινδία κατά τη διάρκεια της περιόδου της έρευνας επανεξέτασης θεωρήθηκε κατάλληλο για το σκοπό αυτό. Τα αναγκαία τέλη που καταβλήθηκαν για τη λήψη της επιδότησης αφαιρέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού από το εν λόγω ποσό, έτσι ώστε να υπολογιστεί στο ποσό της επιδότησης ως αριθμητής. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3 του βασικού κανονισμού, αυτό το ποσό της επιδότησης κατανεμήθηκε επί του κύκλου εργασιών των εξαγωγών κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης ως κατάλληλος παρονομαστής, γιατί η επιδότηση εξαρτάται από τις εξαγωγικές επιδόσεις και δεν χορηγήθηκε σε συνάρτηση με τις κατασκευασθείσες, παραχθείσες, εξαχθείσες ή μεταφερθείσες ποσότητες.

(74)

Υποβλήθηκαν διάφορα σχόλια σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες υπολογισμού του κέρδους στα πλαίσια του καθεστώτος EPCG. Στις περιπτώσεις που κρίθηκε δικαιολογημένο, οι υπολογισμοί ως αποτέλεσμα προσαρμόστηκαν.

(75)

Αντίθετα προς την άποψη ορισμένων παραγωγών-εξαγωγέων, ακόμη και το κέρδος EPCG που προέκυψε από εξαγωγικά προϊόντα εκτός του υπό εξέταση προϊόντος έπρεπε να εξεταστεί κατά τον καθορισμό του ποσού του αντισταθμίσιμου κέρδους. Στα πλαίσια του καθεστώτος EPCG, δεν υπάρχει υποχρέωση που περιορίζει τη χρήση του κέρδους για την εισαγωγή ατελώς των συντελεστών παραγωγής που συνδέονται με συγκεκριμένο προϊόν. Κατά συνέπεια, το υπό εξέταση προϊόν μπορεί να επωφεληθεί από όλα τα κέρδη EPCG που προκύπτουν.

(76)

Τέσσερις εταιρείες του δείγματος επωφελήθηκαν από αυτό το καθεστώς κατά τη διάρκεια της περιόδου της έρευνας επανεξέτασης, με περιθώρια επιδότησης έως 2,61 %, ενώ για μία εταιρεία το όφελος ήταν αμελητέο.

3.2.4.   Καθεστώς προηγούμενης άδειας (ALS)/Καθεστώς προηγούμενης έγκρισης (AAS)

3.2.4.1.   Νομική βάση

(77)

Η λεπτομερής περιγραφή του καθεστώτος περιλαμβάνεται στις παραγράφους 4.1.1 έως 4.1.14 της πολιτικής EXIM 04-09 και στα κεφάλαια 4.1 έως 4.30 του HOP I 04-09. Αυτό το καθεστώς ονομαζόταν «καθεστώς προηγούμενης άδειας» κατά τη διάρκεια της προηγούμενης έρευνας επανεξέτασης που οδήγησε στην επιβολή του οριστικού αντισταθμιστικού δασμού που ισχύει σήμερα.

3.2.4.2.   Επιλεξιμότητα

(78)

Το καθεστώς AAS αποτελείται από έξι επιμέρους καθεστώτα, όπως περιγράφεται λεπτομερέστερα στην αιτιολογική σκέψη 1.7.4.3. Αυτά τα επιμέρους καθεστώτα διαφέρουν μεταξύ άλλων ως προς την επιλεξιμότητα. Οι κατασκευαστές-εξαγωγείς και οι έμποροι-εξαγωγείς που είναι «υποχρεωμένοι» να υποστηρίζουν τους κατασκευαστές έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν το καθεστώς AAS για τις πραγματικές εξαγωγές και το AAS για τις ετήσιες ανάγκες. Οι κατασκευαστές-εξαγωγείς που προμηθεύουν τον τελευταίο εξαγωγέα είναι επιλέξιμοι για το καθεστώς AAS όσον αφορά τις ενδιάμεσες προμήθειες. Οι κύριες επιχειρήσεις που προμηθεύουν το προϊόν στις κατηγορίες «προβλεπόμενων εξαγωγών» που αναφέρονται στην παράγραφο 8.2 της πολιτικής EXIM 04-09, ως προμηθευτές μιας μονάδας εξαγωγικού προσανατολισμού, είναι επιλέξιμοι για προβλεπόμενες εξαγωγές υπό καθεστώς AAS. Τέλος, οι ενδιάμεσοι προμηθευτές των κατασκευαστών-εξαγωγέων είναι επιλέξιμοι ως αποδέκτες των οφελών που προκύπτουν από «προβλεπόμενες εξαγωγές» στο πλαίσιο των επιμέρους καθεστώτων προκαταβολικών εντολών παράδοσης (ARO) και τριγωνικών εγχώριων πιστώσεων.

3.2.4.3.   Πρακτική εφαρμογή

(79)

Προκαταβολικές άδειες δύνανται να εκδοθούν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

Πραγματικές εξαγωγές: Πρόκειται για το κύριο επιμέρους καθεστώς. Προβλέπει την εισαγωγή με δασμολογική απαλλαγή των συντελεστών παραγωγής για την παραγωγή συγκεκριμένου προϊόντος εξαγωγής. Η εξαγωγή πρέπει να είναι «πραγματική», με την έννοια ότι το εξαγόμενο προϊόν εγκαταλείπει την επικράτεια της Ινδίας. Οι όροι για τις επιτρεπόμενες εισαγωγές και η υποχρέωση για εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένου του τύπου του προϊόντος εξαγωγής, διευκρινίζονται στην άδεια.

 

Ετήσιες ανάγκες: Αυτή η άδεια δεν αφορά συγκεκριμένο προϊόν εξαγωγής, αλλά ευρύτερη ομάδα προϊόντων (π.χ. χημικά και συναφή προϊόντα). Ο κάτοχος της άδειας μπορεί, έως ένα συγκεκριμένο όριο αξίας που καθορίζεται βάσει της προηγούμενης εξαγωγικής επίδοσής του, να εισάγει ατελώς οποιοδήποτε συντελεστή παραγωγής πρόκειται να χρησιμοποιήσει στην παραγωγή οποιουδήποτε είδους που υπάγεται στην εν λόγω ομάδα προϊόντων. Μπορεί να επιλέξει να εξάγει οποιοδήποτε προϊόν που υπάγεται στην ομάδα προϊόντων όπου χρησιμοποιούνται συντελεστές παραγωγής απαλλαγμένοι δασμών.

 

Ενδιάμεσες προμήθειες: Αυτό το επιμέρους καθεστώς καλύπτει περιπτώσεις όπου δύο κατασκευαστές σκοπεύουν να παράγουν ενιαίο εξαγωγικό προϊόν και να μοιραστούν τη διαδικασία παραγωγής. Ο κατασκευαστής-εξαγωγέας παράγει το ενδιάμεσο προϊόν. Μπορεί να εισάγει συντελεστές παραγωγής ατελώς και για τον σκοπό αυτό μπορεί να εξασφαλίζει AAS για τις ενδιάμεσες προμήθειες. Ο τελικός εξαγωγέας ολοκληρώνει την παραγωγή και είναι υποχρεωμένος να εξάγει το τελικό προϊόν.

 

Προβλεπόμενες εξαγωγές: Αυτό το επιμέρους καθεστώς επιτρέπει στην κύρια επιχείρηση να εισάγει ατελώς συντελεστές παραγωγής που είναι απαραίτητοι για να κατασκευαστούν προϊόντα που θα πωληθούν ως «προβλεπόμενες εξαγωγές» στις κατηγορίες πελατών που αναγράφονται στην παράγραφο 8.2 σημεία β) έως στ), ζ), θ) και ι) της πολιτικής EXIM 04-09. Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Ινδίας, οι προβλεπόμενες εξαγωγές αναφέρονται στις συναλλαγές κατά τις οποίες τα αγαθά που προμηθεύονται δεν εγκαταλείπουν τη χώρα. Ορισμένες κατηγορίες προμήθειας θεωρούνται προβλεπόμενες εξαγωγές, με την προϋπόθεση ότι τα αγαθά παρασκευάζονται στην Ινδία, π.χ. προμήθεια αγαθών σε μια μονάδα εξαγωγικού προσανατολισμού ή σε μια εταιρεία που βρίσκεται σε ειδική οικονομική ζώνη.

 

Προκαταβολικές εντολές παράδοσης (ARO): Ο κάτοχος άδειας AAS που σκοπεύει να προμηθευτεί τους συντελεστές παραγωγής από εγχώριες πηγές και όχι με απευθείας εισαγωγή, έχει τη δυνατότητα να τους προμηθεύεται με ARO. Στις περιπτώσεις αυτές, οι προκαταβολικές άδειες επικυρώνονται ως ARO και οπισθογραφούνται για τον εγχώριο προμηθευτή κατά την παράδοση των συντελεστών παραγωγής που αναφέρονται σε αυτές. Η οπισθογράφηση των ARO παρέχει το δικαίωμα στον εγχώριο προμηθευτή να συμμετάσχει στα οφέλη των προβλεπόμενων εξαγωγών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 8.3 της πολιτικής EXIM 04-09 (ήτοι καθεστώς AAS για τις ενδιάμεσες προμήθειες/προβλεπόμενες εξαγωγές, επιστροφή για τις προβλεπόμενες εξαγωγές και επιστροφή του τελικού ειδικού φόρου κατανάλωσης). Ο μηχανισμός ARO επιστρέφει φόρους και δασμούς στον προμηθευτή αντί να τους επιστρέφει στον τελευταίο εξαγωγέα υπό μορφή επιστροφής δασμών. Η επιστροφή φόρων/δασμών ισχύει τόσο για τους εγχώριους συντελεστές παραγωγής όσο και για τους εισαγόμενους.

 

Τριγωνικές εγχώριες πιστώσεις: Το εν λόγω επιμέρους καθεστώς καλύπτει επίσης εγχώριες προμήθειες σε κάτοχο άδειας AAS. Ο κάτοχος άδειας AAS μπορεί να απευθύνεται σε τράπεζα για το άνοιγμα εγχώριας πιστώσεως προς όφελος εγχώριου προμηθευτή. Η άδεια επικυρώνεται από την τράπεζα για άμεση εισαγωγή, μόνον όσον αφορά την αξία και τον όγκο των συντελεστών παραγωγής που προμηθεύονται από εγχώρια πηγή αντί να εισαχθούν. Ο εγχώριος προμηθευτής θα έχει τη δυνατότητα να αποκομίσει οφέλη από την προβλεπόμενη εξαγωγή, όπως ορίζεται στην παράγραφο 8.3 της πολιτικής EXIM 04-09 (ήτοι καθεστώς AAS για τις ενδιάμεσες προμήθειες/προβλεπόμενες εξαγωγές, επιστροφή για τις προβλεπόμενες εξαγωγές και επιστροφή του τελικού ειδικού φόρου κατανάλωσης).

(80)

Διαπιστώθηκε ότι, κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης, δύο συνεργαζόμενοι εξαγωγείς αποκόμισαν οφέλη στα πλαίσια δύο εκ των ανωτέρω επιμέρους καθεστώτων σε σχέση με το υπό εξέταση προϊόν, δηλαδή: i) ALS/AAS για πραγματικές εξαγωγές και ii) ALS για ενδιάμεσες προμήθειες. Συνεπώς, δεν ήταν απαραίτητο να διαπιστωθεί ο αντισταθμιστικός χαρακτήρας των υπόλοιπων επιμέρους καθεστώτων.

(81)

Ύστερα από την επιβολή του οριστικού αντισταθμιστικού δασμού που ισχύει σήμερα, η κυβέρνηση της Ινδίας τροποποίησε το σύστημα επαλήθευσης που εφαρμόζεται στο ALS/AAS. Για λόγους επαλήθευσης από τις ινδικές αρχές, ένας κάτοχος AAS είναι υποχρεωμένος από το νόμο να τηρεί «πραγματικές και σύμφωνα με τον οριζόμενο τύπο καταχωρήσεις για την κατανάλωση και χρησιμοποίηση των εισαγόμενων εμπορευμάτων/των εμπορευμάτων που προμηθεύονται από την εγχώρια αγορά», με συγκεκριμένη μορφή (κεφάλαια 4.26, 4.30 και προσάρτημα 23 HOP I 04-09), δηλαδή ένα μητρώο πραγματικής κατανάλωσης. Αυτό το μητρώο πρέπει να ελέγχεται από εξωτερικό ορκωτό λογιστή, ο οποίος εκδίδει ένα πιστοποιητικό όπου δηλώνεται ότι τα συγκεκριμένα μητρώα και οι σχετικές καταχωρίσεις ελέγχθηκαν και ότι οι πληροφορίες που δόθηκαν σύμφωνα με το προσάρτημα 23 είναι αληθείς και σωστές από κάθε άποψη. Ωστόσο, οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν μόνο για AAS που εκδόθηκαν από τις 13 Μαΐου 2005 και μετά. Όσον αφορά όλες τις AAS ή ALS που εκδόθηκαν πριν από αυτή την ημερομηνία, οι κάτοχοι καλούνται να τηρούν τις διατάξεις επαλήθευσης που ίσχυαν προηγουμένως, δηλαδή να τηρούν πραγματικές και σύμφωνα με τον οριζόμενο τύπο καταχωρίσεις για την κατανάλωση και χρησιμοποίηση των εισαγόμενων εμπορευμάτων σε σχέση με κάθε άδεια, με τη μορφή που προσδιορίζεται στο προσάρτημα 18 (κεφάλαιο 4.30 και προσάρτημα 18 του HOP I 02-07).

(82)

Όσον αφορά τα επιμέρους καθεστώτα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης από τους δύο εξαγωγείς-παραγωγούς του δείγματος, δηλαδή τις πραγματικές εξαγωγές και τις ενδιάμεσες προμήθειες, τόσο οι επιτρεπόμενες εισαγωγές όσο και η υποχρέωση εξαγωγών καθορίζονται κατ’ όγκο και κατ’ αξία από την κυβέρνηση της Ινδίας και αναγράφονται στις άδειες. Επιπλέον, κατά την εισαγωγή και εξαγωγή, οι αντίστοιχες συναλλαγές πρέπει να αναγράφονται από τους κρατικούς υπαλλήλους στην άδεια. Ο όγκος των εισαγωγών που επιτρέπεται στα πλαίσια αυτού του καθεστώτος καθορίζεται από την κυβέρνηση της Ινδίας με βάση τους συνήθεις κανόνες εισαγωγών-εξαγωγών («SION»). Οι κανόνες SION εφαρμόζονται στα περισσότερα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του υπό εξέταση προϊόντος, και δημοσιεύονται στο HOP II 04-09.

(83)

Οι εισαγόμενοι συντελεστές παραγωγής δεν μπορούν να μεταβιβαστούν και πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του εξαγόμενου προϊόντος. Η υποχρέωση εξαγωγών πρέπει να εκπληρώνεται εντός προκαθορισμένης προθεσμίας μετά την έκδοση της άδειας (24 μήνες με δύο δυνατές παρατάσεις έξι μηνών η καθεμία).

3.2.4.4.   Σχόλια σχετικά με την ενημέρωση των μερών

(84)

Η κυβέρνηση της Ινδίας ισχυρίστηκε ότι διέθετε κατάλληλο σύστημα επαλήθευσης για το καθεστώς σύμφωνα με το προσάρτημα 23 του HOP I 04-09 και ότι δεν πραγματοποιήθηκε διαγραφή ποσού μεγαλύτερου του κανονικού στα πλαίσια εφαρμογής του ALS/AAS. Υποστήριξε ότι, κατά συνέπεια, το καθεστώς δεν ήταν αντισταθμίσιμο. Δεν προσκομίστηκαν νέα αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη των ισχυρισμών αυτών και, επομένως, το εν λόγω επιχείρημα απορρίφθηκε λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα ότι κανένα επιμέρους καθεστώς δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτρεπόμενο σύστημα επιστροφής δασμού ή επιστροφής φόρου σε περίπτωση υποκατάστασης κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) και των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του βασικού κανονισμού, καθώς δεν εφαρμοζόταν κατάλληλο σύστημα επαλήθευσης.

(85)

Επιπλέον, σύμφωνα με το παράρτημα II σημείο II.5 και το παράρτημα III σημείο II.3 του βασικού κανονισμού, στις περιπτώσεις όπου έχει διαπιστωθεί ότι δεν εφαρμόζεται κατάλληλο σύστημα επαλήθευσης, κάτι τέτοιο μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη διεξαγωγή περαιτέρω εξέτασης από τη χώρα εξαγωγής ώστε να αποδειχθεί κατά πόσο καταβλήθηκε ποσό μεγαλύτερο του κανονικού. Καθώς καμία τέτοια εξέταση δεν πραγματοποιήθηκε πριν από τις επισκέψεις επιτόπιου ελέγχου και καθώς δεν αποδείχθηκε ότι ελήφθησαν πληρωμές ποσού μεγαλύτερου του κανονικού, τα επιχειρήματα απορρίπτονται.

3.2.4.5.   Συμπέρασμα

(86)

Η απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς ισοδυναμεί με επιδότηση κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) και του άρθρου 2 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, δηλαδή με χρηματοδοτική συνεισφορά της κυβέρνησης της Ινδίας που προσπόρισε όφελος στους εξαγωγείς.

(87)

Επιπλέον, τόσο το ALS/AAS, για τις πραγματικές εξαγωγές, όσο και το ALS, για τις ενδιάμεσες προμήθειες, εξαρτώνται διά νόμου από την επίτευξη εξαγωγικών επιδόσεων· και, επομένως, θεωρείται ότι έχουν ατομικό χαρακτήρα και είναι δυνατόν να αντισταθμιστούν, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού. Χωρίς δέσμευση για εξαγωγές, μια εταιρεία δεν μπορεί να αποκομίσει οφέλη από αυτά τα καθεστώτα.

(88)

Κανένα από τα δύο επιμέρους καθεστώτα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα περίπτωση, το ALS/AAS για πραγματικές εξαγωγές και το ALS για ενδιάμεσες προμήθειες, δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτρεπόμενο σύστημα επιστροφής δασμού ή επιστροφής σε περίπτωση υποκατάστασης, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του βασικού κανονισμού. Δεν συμμορφώνονται με τους αυστηρούς κανόνες που καθορίζονται στο παράρτημα Ι σημείο i), στο παράρτημα ΙΙ (ορισμός και κανόνες για την επιστροφή δασμών) και στο παράρτημα ΙΙΙ (ορισμός και κανόνες για την επιστροφή δασμών σε περίπτωση υποκατάστασης) του βασικού κανονισμού.

(89)

Όσον αφορά τον παραγωγό-εξαγωγέα που χρησιμοποίησε AAS, προέκυψε από την έρευνα ότι οι νέες απαιτήσεις επαλήθευσης που όρισαν οι ινδικές αρχές δεν είχαν ακόμη δοκιμαστεί στην πράξη, καθώς οι άδειες δεν είχαν ακόμη οριστικοποιηθεί κατά τη στιγμή της επαλήθευσης, και συνεπώς δεν ελέγχθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζει η πολιτική EXIM. Επομένως, η εν λόγω εταιρεία δεν μπορούσε να αποδείξει ότι δεν πραγματοποιήθηκε διαγραφή ποσού εισαγωγικών δασμών μεγαλύτερου του κανονικού δυνάμει της συγκεκριμένης άδειας. Το συνολικό ποσό των εισαγωγικών δασμών που διαγράφηκαν δυνάμει της εν λόγω άδειας θεωρούνται επομένως επιδότηση.

(90)

Η κυβέρνηση της Ινδίας δεν εφάρμοσε αποτελεσματικά το σύστημα ή τη διαδικασία επαλήθευσης για να επιβεβαιωθεί εάν και σε ποιο βαθμό καταναλώθηκαν συντελεστές παραγωγής κατά την παραγωγή του εξαγόμενου προϊόντος (παράρτημα ΙΙ σημείο II.4 του βασικού κανονισμού και, στην περίπτωση καθεστώτων επιστροφής λόγω υποκατάστασης, παράρτημα ΙΙΙ σημείο II.2 του βασικού κανονισμού). Οι κανόνες SION αυτοί καθ’ εαυτούς δεν μπορούν να θεωρηθούν σύστημα επαλήθευσης της πραγματικής κατανάλωσης, εφόσον οι συντελεστές παραγωγής που εισήχθησαν ατελώς δυνάμει εγκρίσεων/αδειών με διαφορετικές αποδόσεις SION αναμειγνύονται στην ίδια παραγωγική διαδικασία για ένα εξαγόμενο προϊόν. Αυτού του είδους η διαδικασία δεν επιτρέπει στην κυβέρνηση της Ινδίας να επαληθεύσει με αρκετή ακρίβεια το ποσό των συντελεστών παραγωγής που καταναλώθηκαν στην παραγωγή εξαγωγής και με ποιους κανόνες SION αναφοράς πρέπει να συγκρίνονται.

(91)

Επιπλέον, η κυβέρνηση της Ινδίας δεν διενήργησε ούτε έχει ακόμη ολοκληρώσει έναν αποτελεσματικό έλεγχο, με βάση ένα βιβλίο πραγματικής κατανάλωσης που έχει τηρηθεί ορθά. Επίσης, η κυβέρνηση της Ινδίας δεν διεξήγαγε περαιτέρω εξέταση με βάση τους πραγματικούς συντελεστές παραγωγής, παρόλο που κάτι τέτοιο θα έπρεπε κανονικά να γίνει εφόσον δεν εφαρμοζόταν αποτελεσματικά ένα σύστημα επαλήθευσης (παράρτημα II σημείο II.5 και παράρτημα III σημείο II.3 του βασικού κανονισμού).

(92)

Επομένως, αυτά τα δύο επιμέρους καθεστώτα είναι αντισταθμίσιμα.

3.2.4.6.   Υπολογισμός του ποσού της επιδότησης

(93)

Δεδομένου ότι δεν εφαρμόζεται επιτρεπόμενο σύστημα επιστροφής δασμών ή επιστροφής σε περίπτωση υποκατάστασης, το αντισταθμίσιμο όφελος είναι το ποσό των συνολικών εισαγόμενων δασμών που διαγράφηκαν και κανονικά οφείλονται κατά την εισαγωγή των συντελεστών παραγωγής. Ως προς αυτό, σημειώνεται ότι ο βασικός κανονισμός δεν προβλέπει μόνο την αντιστάθμιση μιας διαγραφής ποσού εισαγωγικών δασμών μεγαλύτερου του κανονικού. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) και το παράρτημα Ι σημείο i) του βασικού κανονισμού μόνο μια διαγραφή ποσού εισαγωγικών δασμών μεγαλύτερου του κανονικού μπορεί να αντισταθμιστεί, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του βασικού κανονισμού. Ωστόσο, αυτοί οι όροι δεν εκπληρώθηκαν στην παρούσα περίπτωση. Έτσι, αν δεν εφαρμόζεται επαρκής διαδικασία παρακολούθησης, η ανωτέρω εξαίρεση για τα καθεστώτα επιστροφής δασμών δεν εφαρμόζεται και ισχύει ο συνήθης κανόνας της αντιστάθμισης του ποσού των μη καταβεβλημένων δασμών (διαφυγόντων εσόδων), αντί οποιασδήποτε διαγραφής ποσού μεγαλύτερου του κανονικού. Όπως ορίζεται στα παραρτήματα ΙΙ σημείο II και ΙΙΙ σημείο II του βασικού κανονισμού, δεν είναι υποχρεωμένη η αρχή που πραγματοποιεί την έρευνα να υπολογίσει αυτή τη διαγραφή ποσού μεγαλύτερου του κανονικού. Αντίθετα, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του βασικού κανονισμού, οφείλει μόνο να παρουσιάσει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να αντικρούσει την καταλληλότητα ενός υποτιθέμενου συστήματος επαλήθευσης.

(94)

Το ποσό της επιδότησης υπολογίζεται με βάση το ποσό των διαφυγόντων εισαγωγικών δασμών (βασικός τελωνειακός δασμός και ειδικός πρόσθετος τελωνειακός δασμός) επί των εισαγόμενων συντελεστών παραγωγής στα πλαίσια των δύο επιμέρους καθεστώτων που χρησιμοποιούνται για το υπό εξέταση προϊόν κατά την περίοδο έρευνας επανεξέτασης. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού, τα έξοδα που προέκυψαν αναγκαστικά για την απόκτηση της επιδότησης μειώθηκαν από το ποσό της επιδότησης, στις περιπτώσεις όπου υποβλήθηκαν αιτιολογημένες αιτήσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, αυτό το ποσό της επιδότησης κατανεμήθηκε επί του κύκλου εργασιών των εξαγωγών που προέκυψε από το υπό εξέταση προϊόν κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης ως κατάλληλος παρονομαστής, γιατί η επιδότηση εξαρτάται από τις εξαγωγικές επιδόσεις και δεν χορηγήθηκε σε συνάρτηση με τις κατασκευασθείσες, παραχθείσες, εξαχθείσες ή μεταφερθείσες ποσότητες.

(95)

Υποβλήθηκαν διάφορα σχόλια σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες υπολογισμού του κέρδους στα πλαίσια του καθεστώτος ALS/AAS. Στις περιπτώσεις που τα σχόλια αυτά κρίθηκαν δικαιολογημένα, οι υπολογισμοί προσαρμόστηκαν αντίστοιχα

(96)

Αντίθετα προς την άποψη ορισμένων παραγωγών-εξαγωγέων, ακόμη και το κέρδος ALS/AAS που προέκυψε από εξαγωγικά προϊόντα εκτός του υπό εξέταση προϊόντος έπρεπε να εξεταστεί κατά τον καθορισμό του ποσού του αντισταθμίσιμου κέρδους. Στα πλαίσια του καθεστώτος ALS/AAS, δεν υπάρχει υποχρέωση που περιορίζει τη χρήση του κέρδους για την εισαγωγή ατελώς των συντελεστών παραγωγής που συνδέονται με συγκεκριμένο προϊόν. Κατά συνέπεια, το υπό εξέταση προϊόν μπορεί να επωφεληθεί από όλα τα κέρδη ALS/AAS που προκύπτουν.

(97)

Δύο εταιρείες του δείγματος επωφελήθηκαν από το ALS ή το AAS, με το όφελος να κυμαίνεται μεταξύ 0,21 % και 1,74 %.

3.2.5.   Ελεύθερες βιομηχανικές ζώνες εξαγωγών/μονάδες με εξαγωγικό προσανατολισμό (ΕΒΖΕ/ΜΕΠ)

(98)

Διαπιστώθηκε ότι κανένας από τους συνεργαζόμενους παραγωγούς-εξαγωγείς δεν βρίσκεται σε ειδική οικονομική ζώνη ή σε ΕΒΖΕ ή είχε καθεστώς ΜΕΠ. Επομένως, δεν ήταν απαραίτητη η περαιτέρω ανάλυση αυτού του καθεστώτος στα πλαίσια αυτής της έρευνας.

3.2.6.   Καθεστώς απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος (ITES)

(99)

Σύμφωνα με αυτό το καθεστώς, οι εξαγωγείς μπορούν να αποκομίσουν το όφελος μιας μερικής απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος επί των κερδών που προέρχονται από εξαγωγικές πωλήσεις. Η νομική βάση για αυτή την απαλλαγή ορίστηκε στο άρθρο 80HHC του νόμου περί φόρου εισοδήματος (ITA).

(100)

Αυτή η διάταξη καταργήθηκε για το έτος αξιολόγησης 2005-2006 (δηλαδή το οικονομικό έτος από την 1η Απριλίου 2004 έως τις 31 Μαρτίου 2005) και τα επόμενα και, συνεπώς, το 80HHC του νόμου περί φόρου εισοδήματος δεν παρέχει οποιαδήποτε οφέλη μετά τις 31 Μαρτίου 2004. Κανένας από τους συνεργαζόμενους εξαγωγείς-παραγωγούς αποκόμισε οφέλη στα πλαίσια αυτού του καθεστώτος κατά τη διάρκεια της περιόδου της έρευνας επανεξέτασης. Επομένως, δεν ήταν απαραίτητη η περαιτέρω ανάλυση αυτού του καθεστώτος στα πλαίσια αυτής της έρευνας.

3.2.7.   Καθεστώς επιστροφής δασμών (DDS)

3.2.7.1.   Νομική βάση

(101)

Το πρόγραμμα βασίζεται στην Ενότητα 75 του Τελωνειακού Νόμου του 1962, στην ενότητα 37 παράγραφος 2 σημείο xvi) του νόμου περί ειδικού φόρου κατανάλωσης του 1944 και στις ενότητες 93A και 94 του νόμου περί προϋπολογισμού του 1994.

3.2.7.2.   Επιλεξιμότητα

(102)

Κάθε εξαγωγέας είναι επιλέξιμος στα πλαίσια αυτού του καθεστώτος.

3.2.7.3.   Πρακτική εφαρμογή

(103)

Υπάρχουν δύο είδη συντελεστών επιστροφής δασμών που όρισε η κυβέρνηση της Ινδίας – οι συντελεστές που ισχύουν για το σύνολο των βιομηχανικών κλάδων, οι οποίοι εφαρμόζονται αυτοτελώς σε όλους τους εξαγωγείς ενός συγκεκριμένου προϊόντος και οι συντελεστές που ισχύουν για ένα εμπορικό σήμα, οι οποίοι εφαρμόζονται σε εταιρική βάση για προϊόντα που δεν καλύπτονται από τους συντελεστές που ισχύουν για το σύνολο των βιομηχανικών κλάδων. Το πρώτο είδος (συντελεστής που ισχύει για το σύνολο των βιομηχανικών κλάδων) είναι αυτό που σχετίζεται με το υπό εξέταση προϊόν.

(104)

Οι συντελεστές επιστροφής δασμών που ισχύουν για το σύνολο των βιομηχανικών κλάδων υπολογίζονται ως ποσοστό της αξίας των προϊόντων που εξάγονται στα πλαίσια του εν λόγω καθεστώτος. Αυτοί οι συντελεστές επιστροφής δασμών που ισχύουν για το σύνολο των βιομηχανικών κλάδων καθορίστηκαν από τις ινδικές αρχές για διάφορα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του υπό εξέταση προϊόντος. Καθορίζονται με βάση τους υποτιθέμενους έμμεσους φόρους και τις εισαγωγικές επιβαρύνσεις επί αγαθών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγική διαδικασία του εξαγόμενου προϊόντος (εισαγωγικοί δασμοί, ειδικός φόρος κατανάλωσης, φόρος παροχής υπηρεσιών κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένων των υποτιθέμενων έμμεσων φόρων και εισαγωγικών επιβαρύνσεων επί αγαθών και υπηρεσιών για την κατασκευή συντελεστών παραγωγής, ανεξάρτητα από το αν αυτοί οι φόροι έχουν πράγματι καταβληθεί ή όχι. Το ποσό του DDS υπόκειται σε μέγιστο ανώτατο όριο τιμής του εξαγόμενου προϊόντος ανά μονάδα. Αν η εταιρεία μπορεί να ανακτήσει κάποιους από τους εν λόγω δασμούς από το σύστημα CENVAT, τότε ο συντελεστής επιστροφής είναι χαμηλότερος.

(105)

Οι συντελεστές επιστροφής δασμών επί του υπό εξέταση προϊόντος αναθεωρήθηκαν πολλές φορές κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. Μέχρι την 1η Απριλίου 2007, οι ισχύοντες συντελεστές κυμαίνονταν μεταξύ 6,4 % και 6,9 % ανάλογα με τον τύπο προϊόντος, ενώ μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2007 μεταξύ 9,1 % και 9,8 %. Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, δηλαδή μετά τη λήξη της περιόδου της έρευνας επανεξέτασης, οι συντελεστές επιστροφής αυξήθηκαν και κυμαίνονταν μεταξύ 10,1 % και 10,3 % και αυτή η αύξηση εφαρμόστηκε αναδρομικά σε εισαγωγές από την 1η Σεπτεμβρίου 2007, δηλαδή εντός της περιόδου της έρευνας επανεξέτασης.

(106)

Για να είναι μια εταιρεία επιλέξιμη στα πλαίσια αυτού του καθεστώτος, πρέπει να εξάγει προϊόντα. Ο εξαγωγέας πρέπει να υποβάλει δήλωση στις ινδικές αρχές στην οποία θα αναγράφεται ότι η εξαγωγή πραγματοποιείται στα πλαίσια του DDS κατά την εξαγωγική συναλλαγή. Για την εξαγωγή των προϊόντων, οι ινδικές τελωνειακές αρχές εκδίδουν, κατά τη διαδικασία αποστολής, τιμολόγιο για φορτωθέντα προς εξαγωγή εμπορεύματα. Το έγγραφο αυτό αναφέρει, μεταξύ άλλων, το ποσό του DDS που πρόκειται να χορηγηθεί για την εν λόγω εξαγωγική συναλλαγή. Έτσι ο εξαγωγέας γνωρίζει το κέρδος που θα αποκομίσει και το καταλογίζει στους λογαριασμούς ως απαίτηση. Ύστερα από την έκδοση τιμολογίου για φορτωθέντα προς εξαγωγή εμπορεύματα από τις τελωνειακές αρχές, η κυβέρνηση της Ινδίας δεν έχει δικαίωμα χορήγησης DDS. Ο σχετικός συντελεστής DDS για τον υπολογισμό του οφέλους είναι συνήθως εκείνος που εφαρμόζεται κατά τη στιγμή της υποβολής της δήλωσης εξαγωγής. Μια αναδρομική αύξηση των συντελεστών επιστροφής πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης, η οποία ελήφθη υπόψη κατά τον υπολογισμό του ποσού της επιδότησης.

3.2.7.4.   Σχόλια σχετικά με την ενημέρωση των μερών

(107)

Διάφορα μέρη υποστήριξαν ότι το DDS δεν μπορεί να αντισταθμιστεί κατά την έρευνα αυτή γιατί δεν αναγράφεται συγκεκριμένα στα ερωτηματολόγια αντεπιδοτήσεων που δημοσιεύτηκαν κατά την έναρξη της έρευνας. Το εν λόγω επιχείρημα απορρίπτεται για τους παρακάτω λόγους. Σκοπός της παρούσας έρευνας επανεξέτασης σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση έναρξης είναι το «επίπεδο επιδότησης» που έχει προσπορίσει κέρδος στους παραγωγούς-εξαγωγείς του υπό εξέταση προϊόντος, δηλαδή περιλαμβάνει όλα τα καθεστώτα επιδότησης που διαχειρίζεται η κυβέρνηση της Ινδίας.

(108)

Υποστήριξαν ότι το DDS δεν εξαρτιόταν από την επίτευξη εξαγωγικών επιδόσεων γιατί το κέρδος που προκύπτει στα πλαίσια του εν λόγω καθεστώτος δεν σχετιζόταν με το επίπεδο εξαγωγών που πραγματοποιούνται από τους εξαγωγείς. Το επιχείρημα αυτό απορρίπτεται, γιατί το κέρδος στα πλαίσια του DDS δύναται να ζητηθεί μόνο αν τα εμπορεύματα εξάγονται, πράγμα το οποίο επαρκεί για την εκπλήρωση του κριτηρίου επίτευξης εξαγωγικής επίδοσης που διατυπώνεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού. Σύμφωνα με το συμπέρασμα αυτό, δεν είναι απαραίτητη η ανάλυση του επιχειρήματος ότι το DDS δεν είναι έχει ατομικό χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφοι 2 και 3 του βασικού κανονισμού.

(109)

Η κυβέρνηση της Ινδίας ισχυρίστηκε ότι το DDS είναι ένα σύστημα επιστροφής δασμού που συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του βασικού κανονισμού, η διαδικασία καθορισμού των συντελεστών επιστροφής δασμών που ισχύουν για το σύνολο των βιομηχανικών κλάδων ήταν λογική, αποτελεσματική και στηριζόμενη σε γενικά αποδεκτές εμπορικές πρακτικές στη χώρα εξαγωγής σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ παράγραφος 4 και το παράρτημα ΙΙΙ παράγραφος 2. Όπως διατυπώνεται επίσης στην ανωτέρω αιτιολογική σκέψη 103, η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει μια επί του συνόλου των βιομηχανικών κλάδων εκτίμηση των συντελεστών παραγωγής που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και των εισαγωγικών δασμών και έμμεσων φόρων που καταβλήθηκαν. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή δεν ήταν επαρκώς ακριβής ακόμη και κατά την άποψη της κυβέρνησης της Ινδίας. Πράγματι, η κυβέρνηση της Ινδίας επιβεβαίωσε ότι υπήρχε ένα στοιχείου καθορισμού μέσης τιμής, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να συνεπάγεται ότι το πραγματικό ποσό επιστροφής που καταβλήθηκε ήταν μεγαλύτερο από το ποσό των δασμών που καταβλήθηκαν πραγματικά. Επίσης, η κυβέρνηση της Ινδίας δεν διεξήγαγε περαιτέρω εξέταση με βάση τους πραγματικούς συντελεστές παραγωγής, παρόλο που κάτι τέτοιο θα έπρεπε κανονικά να γίνει εφόσον δεν εφαρμοζόταν αποτελεσματικά ένα σύστημα επαλήθευσης (παράρτημα II σημείο II.5 και παράρτημα III σημείο II.3), ούτε απέδειξε ότι δεν πραγματοποιήθηκε διαγραφή ποσού μεγαλύτερου του κανονικού. Η υποτιθέμενη παράλληλη επαλήθευση των τεχνικών δειγματοληψίας που διατυπώνονται στο βασικό κανονισμού δεν θεωρείται σχετική προς το θέμα, καθώς αναφέρεται σαφώς στις έρευνες αντεπιδοτήσεων και δεν αποτελεί μέρος των κριτηρίων που διατυπώνονται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ. Επομένως, τα επιχειρήματα αυτά απορρίπτονται.

(110)

Εκφράστηκε επίσης η άποψη ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι πραγματοποιήθηκε διαγραφή ποσού μεγαλύτερου του κανονικού λόγω του ότι στο καθεστώς DDS η κυβέρνηση της Ινδίας δεν συμπεριέλαβε όλους τους έμμεσους φόρους που καταβάλλονται στην Ινδία στα πλαίσια του DDS αλλά μόνο τους κεντρικούς έμμεσους φόρους. Το επιχείρημα αυτό απορρίπτεται, γιατί σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ σημείο II.4 και το παράρτημα ΙΙΙ σημείο II.2, οι διαγραφές ποσού μεγαλύτερου του κανονικού πρέπει να αξιολογούνται στα πλαίσια συγκεκριμένου καθεστώτος επιδότησης.

3.2.7.5.   Συμπέρασμα

(111)

Το DDS χορηγεί επιδοτήσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) και του άρθρου 2 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού. Το ποσό της επιστροφής δασμών ισοδυναμεί με τα διαφυγόντα έσοδα του κράτους, που σε διαφορετική περίπτωση θα συλλέγονταν και θα καταβάλλονταν στην κυβέρνηση της Ινδίας. Επιπλέον, το DDS στις εξαγωγές προσπορίζει όφελος στον εξαγωγέα.

(112)

Το DDS εξαρτάται διά νόμου από την επίτευξη εξαγωγικών επιδόσεων· επομένως, θεωρείται ότι έχει ατομικό χαρακτήρα και είναι αντισταθμίσιμο, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο α του βασικού κανονισμού.

(113)

Διάφορα μέρη που συμμετείχαν στη διαδικασία υποστήριξαν ότι το DDS είναι ένα σύστημα επιστροφής δασμών που συνάδει με τις διατάξεις του βασικού κανονισμού και κατά συνέπεια το σχετικό όφελος που αποκομίζεται δεν πρέπει να αντισταθμίζεται.

(114)

Από την έρευνα προέκυψε ότι αυτό το καθεστώς δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτρεπόμενο σύστημα διαγραφής πληρωμής που παραχωρείται σε σχέση με προανακύψαντες σωρευτικούς έμμεσους φόρους ή επιτρεπόμενο σύστημα επιστροφής δασμού ή επιστροφής φόρου σε περίπτωση υποκατάστασης κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του βασικού κανονισμού. Δεν είναι σύμφωνο με τους αυστηρούς κανόνες που καθορίζονται στο παράρτημα Ι στοιχεία η) και θ), στο παράρτημα ΙΙ (κατευθυντήριες γραμμές για την κατανάλωση των συντελεστών παραγωγής), και στο παράρτημα ΙΙΙ (ορισμός και κανόνες για την επιστροφή δασμών σε περίπτωση υποκατάστασης) του βασικού κανονισμού. Ένας εξαγωγέας δεν υποχρεούται: i) να τηρεί λογαριασμό των δασμών και φόρων που καταβλήθηκαν επί αγαθών που εισήγαγε ή αγόρασε στην εγχώρια αγορά ή επί ενσωματωμένων υπηρεσιών, ή ii) να καταναλώνει πράγματι αυτά τα αγαθά και τις υπηρεσίες στην παραγωγική διαδικασία, και iii) το ποσό της επιστροφής δεν υπολογίζεται σε σχέση με τους πραγματικούς συντελεστές παραγωγής που χρησιμοποιήθηκαν από τον εξαγωγέα και τους δασμούς και φόρους που πραγματικά καταβλήθηκαν.

(115)

Επιπλέον, δεν εφαρμόζεται κάποιο σύστημα ή διαδικασία ώστε να επιβεβαιώνεται ποιοι συντελεστές παραγωγής καταναλώνονται στην παραγωγική διαδικασία του εξαγόμενου προϊόντος ή κατά πόσο έχει επιστραφεί ποσό μεγαλύτερο του κανονικού για τους εγχώριους έμμεσους φόρους, κατά την έννοια του στοιχείου η) του παραρτήματος Ι και του παραρτήματος ΙΙ του βασικού κανονισμού ή για τους εισαγωγικούς δασμούς, κατά την έννοια του στοιχείου θ) του παραρτήματος Ι και των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του βασικού κανονισμού.

(116)

Τέλος, ένας εξαγωγέας είναι επιλέξιμος να επωφελείται από το DDS, ανεξάρτητα από το εάν εισάγει ή αγοράζει στην εγχώρια αγορά οποιουσδήποτε συντελεστές παραγωγής ή όχι και από το αν έχει καταβάλει δασμούς ή φόρους επί αυτών των αγορών. Προκειμένου ένας εξαγωγέας να επωφεληθεί από το καθεστώς, αρκεί απλώς να εξάγει εμπορεύματα χωρίς να αποδεικνύει ότι έγινε εισαγωγή κάποιου συντελεστή παραγωγής ή ότι αγοράστηκε στην εγχώρια αγορά οποιοσδήποτε συντελεστής παραγωγής ή υπηρεσία και ότι έχουν καταβληθεί εισαγωγικοί δασμοί ή εγχώριοι έμμεσοι φόροι. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει διαφορά στον συντελεστή επιστροφής αν μια εταιρεία αναλαμβάνει όλα τα στάδια παραγωγής των συντελεστών παραγωγής και του υπό εξέταση προϊόντος ή αν είναι απλώς έμπορος-εξαγωγέας.

3.2.7.6.   Υπολογισμός του ποσού της επιδότησης

(117)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 και το άρθρο 5 του βασικού κανονισμού, το ποσό των αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων υπολογίστηκε με βάση το κέρδος που προσπορίστηκε ο δικαιούχος, το οποίο διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου της έρευνας επανεξέτασης. Ως προς αυτό, θεωρήθηκε ότι ο δικαιούχος προσπορίζεται όφελος κατά τη στιγμή της εξαγωγικής συναλλαγής βάσει αυτού του καθεστώτος. Από εκείνη τη στιγμή, η κυβέρνηση της Ινδίας υποχρεούται να καταβάλει το ποσό της επιστροφής στους αντίστοιχους εξαγωγείς, πράγμα το οποίο αποτελεί χρηματοδοτική συνεισφορά κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) του βασικού κανονισμού. Από τη στιγμή που οι τελωνειακές αρχές εκδώσουν τιμολόγιο για φορτωθέντα προς εξαγωγή εμπορεύματα, το οποίο αναφέρει, μεταξύ άλλων, το ποσό του DDS που πρόκειται να χορηγηθεί για την εν λόγω εξαγωγική συναλλαγή, η κυβέρνηση της Ινδίας δεν έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει για τη χορήγηση ή μη της επιδότησης. Επιπλέον, οι συνεργαζόμενοι παραγωγοί-εξαγωγείς καταλόγισαν το DDS βάσει της αυτοτέλειας των χρήσεων ως έσοδο κατά τη στιγμή κάθε εξαγωγικής συναλλαγής.

(118)

Για να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος της αναδρομικής αύξησης στους συντελεστές, η αξία της πίστωσης DDS που καταχωρήθηκε για εξαγωγές που πραγματοποιήθηκαν από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 αυξήθηκε όποτε κρίθηκε αναγκαίο, καθώς το πραγματικό όφελος που θα δικαιούνται να αποκομίσουν οι εταιρείες από την κυβέρνηση της Ινδίας είναι υψηλότερο από αυτό που ζητείται επίσημα κατά τη στιγμή της εξαγωγικής συναλλαγής.

(119)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, αυτό το ποσό της επιδότησης κατανεμήθηκε επί του συνολικού κύκλου εργασιών των εξαγωγών κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης ως παρονομαστής, γιατί η επιδότηση εξαρτάται από τις εξαγωγικές επιδόσεις και δεν χορηγήθηκε σε συνάρτηση με τις κατασκευασθείσες, παραχθείσες, εξαχθείσες ή μεταφερθείσες ποσότητες.

(120)

Επτά εταιρείες του δείγματος υπέβαλαν αιτήσεις, καθώς αν και επωφελήθηκαν από το DDS, δεν πραγματοποιήθηκε καμία διαγραφή ποσού μεγαλύτερου του κανονικού, διότι το ποσό των φόρων ή των εισαγωγικών δασμών που συγκέντρωσαν ήταν μεγαλύτερο των ποσών επιστροφής. Αποφασίστηκε η απόρριψη αυτών των αιτήσεων. Στις αιτιολογικές σκέψεις 0 και 0, το συμπέρασμα ήταν ότι η κυβέρνηση της Ινδίας δεν διέθετε επαρκές σύστημα επαλήθευσης όπως ορίζεται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του βασικού κανονισμού. Η έρευνα έδειξε επίσης ότι οι εταιρείες δεν τηρούσαν οποιαδήποτε μητρώα κατανάλωσης ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα εσωτερικής αναφοράς ώστε να δικαιολογήσουν πιθανές διαγραφές ποσού μεγαλύτερου του κανονικού. Αυτές οι εκθέσεις δημιουργήθηκαν από τις εταιρείες κατά τη διάρκεια επισκέψεων επιτόπιου ελέγχου και σε μεγάλο βαθμό περιλαμβάνουν τους φόρους που καταβλήθηκαν γενικά από τις εταιρείες.

(121)

Δεδομένου ότι δεν εφαρμόζεται επιτρεπόμενο σύστημα επιστροφής δασμών ή επιστροφής φόρου σε περίπτωση υποκατάστασης, το αντισταθμίσιμο όφελος είναι η διαγραφή του συνολικού ποσού της επιστροφής δασμών που συγκεντρώθηκε στα πλαίσια του DDS. Αντίθετα προς την άποψη που εξέφρασε η κυβέρνηση της Ινδίας, η Texprocil και ορισμένοι εξαγωγείς, ο βασικός κανονισμός δεν προβλέπει μόνο την αντιστάθμιση μιας διαγραφής ποσού εισαγωγικών δασμών μεγαλύτερου του κανονικού. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) και το παράρτημα Ι σημείο i) του βασικού κανονισμού, μόνο μια διαγραφή ποσού εισαγωγικών δασμών μεγαλύτερου του κανονικού μπορεί να αντισταθμιστεί, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του βασικού κανονισμού. Ωστόσο, αυτοί οι όροι δεν εκπληρώθηκαν στην παρούσα περίπτωση. Έτσι, αν δεν εφαρμόζεται επαρκής διαδικασία επαλήθευσης, η ανωτέρω εξαίρεση για τα καθεστώτα επιστροφής δασμών δεν εφαρμόζεται και ισχύει ο συνήθης κανόνας της αντιστάθμισης του ποσού της επιστροφής δασμών, αντί οποιασδήποτε διαγραφής ποσού μεγαλύτερου του κανονικού. Όπως ορίζεται στα παραρτήματα ΙΙ σημείο II και ΙΙΙ σημείο II του βασικού κανονισμού, δεν είναι υποχρεωμένη η αρχή που πραγματοποιεί την έρευνα να υπολογίσει αυτή τη διαγραφή ποσού μεγαλύτερου του κανονικού. Αντίθετα, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του βασικού κανονισμού, οφείλει μόνο να παρουσιάσει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να αντικρούσει την καταλληλότητα ενός υποτιθέμενου συστήματος επαλήθευσης. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, εφόσον δεν εφαρμόζεται αποτελεσματικά ένα σύστημα επαλήθευσης, οι ινδικές αρχές πρέπει να διεξάγουν πρόσθετη εξέταση εγκαίρως, δηλαδή κανονικά πριν από την επιτόπια επαλήθευση κατά τη διάρκεια έρευνας αντισταθμιστικού δασμού.

(122)

Αντίθετα προς την άποψη ορισμένων παραγωγών-εξαγωγέων, ακόμη και το κέρδος DDS που προέκυψε από εξαγωγικά προϊόντα εκτός του υπό εξέταση προϊόντος έπρεπε να εξεταστεί κατά τον καθορισμό του ποσού του αντισταθμίσιμου κέρδους. Στα πλαίσια του DDS, δεν υπάρχει υποχρέωση που περιορίζει τη χρήση του κέρδους σε συγκεκριμένο προϊόν. Κατά συνέπεια, το υπό εξέταση προϊόν μπορεί να επωφεληθεί από όλα τα κέρδη DDS που προκύπτουν.

(123)

Όλες οι εταιρείες του δείγματος επωφελήθηκαν από το DDS κατά τη διάρκεια της έρευνας επανεξέτασης με τα περιθώρια επιδότησης να κυμαίνονται μεταξύ 1,45 % και 7,64 %.

3.2.8.   Καθεστώς χρηματοδότησης τεχνολογικής αναβάθμισης (TUFS)

3.2.8.1.   Νομική βάση

(124)

To TUFS υιοθετήθηκε με ψήφισμα του Υπουργείου Κλωστοϋφαντουργίας, της κυβέρνησης της Ινδίας, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ινδίας, έκτακτο μέρος Ι, ενότητα Ι, στις 31 Μαρτίου 1999 («ψήφισμα»). Το καθεστώς εγκρίθηκε για ισχύ από 1ης Απριλίου 1999 έως 31 Μαρτίου 2004. Η διάρκεια ισχύος του παρατάθηκε μέχρι τις 31 Μαρτίου 2007 και στη συνέχεια παρατάθηκε εκ νέου μέχρι το τέλος της περιόδου της έρευνας επανεξέτασης.

3.2.8.2.   Επιλεξιμότητα

(125)

Οι υπάρχοντες ή οι νέοι παραγωγοί στον τομέα της επεξεργασίας βαμβακιού, κλωστοϋφαντουργίας και βιομηχανίας γιούτας έχουν το δικαίωμα να επωφεληθούν από το εν λόγω καθεστώς.

3.2.8.3.   Πρακτική εφαρμογή

(126)

Σκοπός του καθεστώτος είναι η παροχή ενίσχυσης για τον εκσυγχρονισμό της τεχνολογίας στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και της βιομηχανίας γιούτας, συμπεριλαμβανομένων μονάδων για την επεξεργασία ινών, νημάτων, υφασμάτων, ενδυμάτων και έτοιμων ειδών κλωστοϋφαντουργίας. Το καθεστώς προβλέπει διάφορα είδη οφελών υπό τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου, επιδότησης επιτοκίου ή κάλυψης διακύμανσης τιμών συναλλάγματος για δάνεια σε ξένο νόμισμα. Τα προγράμματα που περιλαμβάνει το καθεστώς διαφοροποιούνται μεταξύ των τομέων κλωστοϋφαντουργίας και βιομηχανίας γιούτας και των τομέων μηχανοκίνητου και χειροκίνητου αργαλειού. Το TUFS περιλαμβάνει τα παρακάτω προγράμματα:

α)

5 % επιστροφή του κανονικού επιτοκίου που επιβάλλεται από το πιστωτικό ίδρυμα σε δάνειο σε ρουπίες· ή

β)

κάλυψη κατά 5 % της διακύμανσης των τιμών συναλλάγματος (τόκος και επιστροφή) από το βασικό επιτόκιο σε δάνειο σε ξένο νόμισμα· ή

γ)

15 % πίστωση συνδεδεμένη με επιδότηση κεφαλαίου για τον τομέα κλωστοϋφαντουργίας και γιούτας· ή

δ)

20 % πίστωση συνδεδεμένη με επιδότηση κεφαλαίου για τον τομέα μηχανοκίνητου αργαλειού· ή

ε)

5 % επιστροφή επιτοκίου και 10 % επιδότηση κεφαλαίου, για συγκεκριμένα μηχανήματα επεξεργασίας· και

στ)

25 % επιδότηση κεφαλαίου επί αγοράς νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού για τις λειτουργίες πριν από τη χρήση και μετά τη χρήση του αργαλειού, των χειροκίνητων αργαλειών/αναβάθμισης χειροκίνητων αργαλειών και εξοπλισμών δοκιμών και ελέγχου ποιότητας, για μονάδες παραγωγής χειροκίνητων αργαλειών.

(127)

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι δύο εταιρείες του δείγματος επωφελήθηκαν από το TUFS για την αγορά μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του υπό εξέταση προϊόντος. Αυτές οι εταιρείες χρησιμοποίησαν, αντίστοιχα, τα δάνεια με επιστροφή επιτοκίου [καθεστώς (α)] και την επιδότηση κεφαλαίου 10 % για μηχανήματα επεξεργασίας σε συνδυασμό με την επιστροφή επιτοκίου 5 % [καθεστώς (ε)].

(128)

Το ψήφισμα παρέχει έναν κατάλογο με τα είδη μηχανημάτων, η αγορά των οποίων επιδοτείται στα πλαίσια του TUFS. Για να επωφεληθούν οι εταιρείες από το TUFS, υποβάλλουν αίτηση σε εμπορικές τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα, που χορηγούν δάνεια σε εταιρείες βάσει της δικής τους ανεξάρτητης αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών. Αν ο δανειολήπτης δικαιούται επιδότηση επιτοκίου σύμφωνα με το καθεστώς, οι εμπορικές τράπεζες παραπέμπουν την αίτηση σε μια «κομβική υπηρεσία» που εν συνεχεία στέλνει το παρεχόμενο ποσό σε κάθε εμπορική τράπεζα. Τέλος, οι εμπορικές τράπεζες πιστώνουν τον λογαριασμό του δανειολήπτη με τα ποσά που λήφθηκαν κατά αυτόν τον τρόπο. Οι «κομβικές υπηρεσίες» αποζημιώνονται από το Υπουργείο Κλωστοϋφαντουργίας, της κυβέρνησης της Ινδίας. Η κυβέρνηση της Ινδίας θέτει τα απαιτούμενα κεφάλαια στη διάθεση των κομβικών υπηρεσιών σε τριμηνιαία βάση.

3.2.8.4.   Σχόλια σχετικά με την ενημέρωση των μερών

(129)

Δεν ελήφθησαν σχόλια από ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με το καθεστώς αυτό.

3.2.8.5.   Συμπέρασμα

(130)

Το TUFS συνιστά επιδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i), καθώς αφορά άμεση μεταφορά κεφαλαίων από την κυβέρνηση υπό τη μορφή επιχορήγησης. Η επιδότηση προσπορίζει όφελος μειώνοντας τα έξοδα χρηματοδότησης και επιτοκίου για την αγορά του μηχανήματος.

(131)

Η επιδότηση θεωρείται ότι έχει ατομικό χαρακτήρα και κατά συνέπεια είναι αντισταθμίσιμη σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού, εφόσον παρέχεται συγκεκριμένα σε έναν τομέα βιομηχανίας ή σε μια ομάδα βιομηχανικών κλάδων, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής του υπό εξέταση προϊόντος.

3.2.8.6.   Υπολογισμός του ποσού της επιδότησης

(132)

Το ποσό της επιδότησης κεφαλαίου υπολογίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού, με βάση το ποσό που αποταμιεύθηκε από τους δικαιούχους επί του μηχανήματος που αγοράστηκε, κατά τη διάρκεια περιόδου που αντιστοιχεί στην πραγματική περίοδο απόσβεσης των εν λόγω κεφαλαιουχικών αγαθών. Σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική, το ποσό που υπολογίζεται κατ’ αυτό τον τρόπο και καταλογίζεται στην περίοδο της έρευνας επανεξέτασης προσαρμόστηκε με την προσθήκη του τόκου που αντιστοιχεί στην εν λόγω περίοδο, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζεται η συνολική αξία του οφέλους που χορηγήθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Το εμπορικό επιτόκιο που ίσχυε στην Ινδία κατά τη διάρκεια της περιόδου της έρευνας επανεξέτασης θεωρήθηκε κατάλληλο για το σκοπό αυτό. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, αυτό το ποσό της επιδότησης κατανεμήθηκε επί του συνολικού κύκλου εργασιών στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης ως κατάλληλος παρονομαστής, γιατί η επιδότηση δεν χορηγείται σε συνάρτηση με τις κατασκευασθείσες, παραχθείσες, εξαχθείσες ή μεταφερθείσες ποσότητες.

(133)

Το ποσό της επιδότησης επιτοκίου υπολογίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού, με βάση το ποσό που πράγματι αποδόθηκε κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης στις σχετικές εταιρείες και συνδέεται με το επιτόκιο που καταβλήθηκε επί των εμπορικών δανείων που συνάφθηκαν για την αγορά του εν λόγω μηχανήματος. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, αυτό το ποσό της επιδότησης κατανεμήθηκε επί του συνολικού κύκλου εργασιών στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης ως κατάλληλος παρονομαστής, γιατί η επιδότηση δεν χορηγείται σε συνάρτηση με τις κατασκευασθείσες, παραχθείσες, εξαχθείσες ή μεταφερθείσες ποσότητες.

(134)

Δύο εταιρείες του δείγματος επωφελήθηκαν από αυτό το καθεστώς κατά τη διάρκεια της έρευνας επανεξέτασης με τα περιθώρια επιδότησης να κυμαίνονται μεταξύ 0,03 % και 0,3 %.

3.2.9.   Καθεστώς εξαγωγικών πιστώσεων (πριν από την αποστολή και μετά την αποστολή) (ECS)

3.2.9.1.   Νομική βάση

(135)

Οι λεπτομέρειες του καθεστώτος ορίζονται στη Βασική Εγκύκλιο IECD αριθ. 02/04.02.02/2006-07 (εξαγωγικές πιστώσεις σε ξένο νόμισμα), στη Βασική Εγκύκλιο IECD αριθ. 01/04.02.02/2006-07 (εξαγωγικές πιστώσεις σε ρουπίες) και στη Βασική Εγκύκλιο DBOD.DIR (Exp.) αριθ. 01/04.02.02/2007-08 (για εξαγωγικές πιστώσεις σε ξένο νόμισμα και ρουπίες) της Κεντρικής Τράπεζας της Ινδίας (ΚΤΙ), που διαβιβάστηκαν σε όλες τις εμπορικές τράπεζες στην Ινδία κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. Οι βασικές εγκύκλιοι αναθεωρούνται και ενημερώνονται τακτικά.

3.2.9.2.   Επιλεξιμότητα

(136)

Οι κατασκευαστές-εξαγωγείς και οι έμποροι-εξαγωγείς είναι επιλέξιμοι στα πλαίσια αυτού του καθεστώτος.

3.2.9.3.   Πρακτική εφαρμογή

(137)

Σύμφωνα με αυτό το καθεστώς, η Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας ορίζει υποχρεωτικά ένα μέγιστο όριο επιτοκίων που ισχύουν για τις εξαγωγικές πιστώσεις, τόσο σε ρουπίες Ινδίας όσο και σε ξένο νόμισμα, το οποίο μπορούν να επιβάλουν οι εμπορικές τράπεζες σε έναν εξαγωγέα. Το ECS αποτελείται από δύο επιμέρους καθεστώτα, το καθεστώς εξαγωγικών πιστώσεων πριν από την αποστολή («packing credit»), που καλύπτει πιστώσεις που παρέχονται σε εξαγωγέα για τη χρηματοδότηση της αγοράς, της επεξεργασίας, της παρασκευής, της συσκευασίας ή/και της αποστολής των εμπορευμάτων πριν από την εξαγωγή, και το καθεστώς εξαγωγικών πιστώσεων μετά την αποστολή, που προβλέπει δάνεια για κεφάλαια κίνησης με σκοπό τη χρηματοδότηση των εξαγωγικών αναγκών. Η ΚΤΙ συνιστά επίσης στις τράπεζες να διαθέσουν ένα ποσό από τις καθαρές πιστώσεις τους για τη χρηματοδότηση των εξαγωγών.

(138)

Από τις βασικές εγκυκλίους της ΚΤΙ προκύπτει ότι οι εξαγωγείς μπορούν να εξασφαλίσουν εξαγωγικές πιστώσεις με προτιμησιακό επιτόκιο σε σύγκριση με τα επιτόκια για τις συνήθεις εμπορικές πιστώσεις («ταμειακές πιστώσεις»), που έχουν απλώς καθοριστεί από τις συνθήκες της αγοράς.

3.2.9.4.   Σχόλια σχετικά με την ενημέρωση των μερών

(139)

Η κυβέρνηση της Ινδίας ισχυρίστηκε ότι αναφορικά με το ECS, η Επιτροπή δεν εξέτασε το καθεστώς σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος Ι σημείο κ) της συμφωνίας για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα (ASCM) και υποστήριξε ότι οι εξαγωγικές πιστώσεις, τόσο σε ρουπίες Ινδίας όσο και σε ξένο νόμισμα, δεν ήταν αντισταθμίσιμες, ιδίως γιατί στα δάνεια σε ξένο νόμισμα, επιτρεπόταν στις τράπεζες να δανείζονται κεφάλαια σε «διεθνώς ανταγωνιστικές τιμές».

(140)

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα καθεστώτα εξαγωγικών πιστώσεων που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση 3.2.9.1 δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή του παραρτήματος Ι στοιχείο κ) της ASCM, γιατί μόνο η χρηματοδότηση εξαγωγών με διάρκεια δύο ετών ή περισσότερο μπορεί κανονικά να θεωρείται «εξαγωγικές πιστώσεις» κατά την έννοια της εν λόγω διάταξης, εφόσον αυτός είναι ο ορισμός του διακανονισμού περί των κατευθυντηρίων γραμμών στον τομέα των εξαγωγικών πιστώσεων οι οποίες τυγχάνουν δημόσιας στήριξης του ΟΟΣΑ. Επομένως, το επιχείρημα αυτό απορρίπτεται.

3.2.9.5.   Συμπέρασμα

(141)

Τα προτιμησιακά επιτόκια που καθόρισαν οι βασικές εγκύκλιοι της ΚΤΙ για τις πιστώσεις που χορηγούνται στα πλαίσια του ECS, τα οποία αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 1.7.9.1, μπορούν να μειώσουν το κόστος επιτοκίου ενός εξαγωγέα σε σχέση με το κόστος της πίστωσης που έχει καθοριστεί αποκλειστικά με βάση τις συνθήκες της αγοράς, παρέχοντας έτσι όφελος στον εν λόγω εξαγωγέα, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού. Η χρηματοδότηση εξαγωγών αυτή καθ’ αυτή δεν είναι πιο ασφαλής από την εγχώρια χρηματοδότηση. Στην πραγματικότητα, συνήθως θεωρείται πιο ριψοκίνδυνη και ο βαθμός ασφάλειας που απαιτείται για συγκεκριμένη πίστωση, ανεξάρτητα από το αντικείμενο χρηματοδότησης, αποτελεί καθαρά εμπορική απόφαση μιας δεδομένης εμπορικής τράπεζας. Οι διαφορές επιτοκίου στις διάφορες τράπεζες είναι το αποτέλεσμα της μεθοδολογίας της ΚΤΙ να ορίζει μέγιστα επιτόκια δανεισμού για κάθε εμπορική τράπεζα ξεχωριστά. Επιπλέον, οι εμπορικές τράπεζες δεν θα ήταν υποχρεωμένες να παρέχουν στους δανειολήπτες χρηματοδότησης εξαγωγών πιο προνομιούχα επιτόκια για εξαγωγικές πιστώσεις σε ξένο νόμισμα.

(142)

Παρά το γεγονός ότι οι προτιμησιακές πιστώσεις βάσει του ECS χορηγούνται από εμπορικές τράπεζες, αυτό το όφελος συνιστά χρηματοδοτική συνεισφορά της κυβέρνησης, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iv) του βασικού κανονισμού. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, πρέπει να σημειωθεί ότι ούτε το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iv) του βασικού κανονισμού ούτε η συμφωνία για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα (ASCM) του ΠΟΕ απαιτούν δημοσιονομική επιβάρυνση, δηλαδή αποζημίωση των εμπορικών τραπεζών από την κυβέρνηση της Ινδίας, για την καθιέρωση μιας επιδότησης, αλλά μόνο κυβερνητική κατεύθυνση για την εκτέλεση των όσων ορίζονται στα σημεία i), ii) ή iii) του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού. Η ΚΤΙ είναι δημόσιος φορέας και, συνεπώς, υπάγεται στον ορισμό του «δημοσίου» όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού. Ανήκει κατά 100 % στο κράτος, επιδιώκει στόχους δημόσιας πολιτικής, π.χ. νομισματικής πολιτικής, και τα διευθυντικά στελέχη διορίζονται από την κυβέρνηση της Ινδίας. Η ΚΤΙ διευθύνει ιδιωτικούς φορείς, δεδομένου ότι οι εμπορικές τράπεζες τηρούν τους όρους που επιβάλλει, μεταξύ άλλων, τα ανώτατα όρια επιτοκίου, που καθορίζονται στις βασικές εγκυκλίους της ΚΤΙ για τις εξαγωγικές πιστώσεις, καθώς και τις διατάξεις της ΚΤΙ σύμφωνα με τις οποίες οι εμπορικές τράπεζες οφείλουν να διαθέσουν ένα ποσό των καθαρών πιστώσεών τους για τη χρηματοδότηση των εξαγωγών. Αυτή η απαίτηση υποχρεώνει τις εμπορικές τράπεζες να ασκούν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) του βασικού κανονισμού, στην προκειμένη περίπτωση, δάνεια υπό μορφή προτιμησιακής χρηματοδότησης εξαγωγών. Αυτή η άμεση μεταφορά κεφαλαίων υπό μορφή δανείων, κάτω από ορισμένες συνθήκες, υπάγεται κανονικά στην αρμοδιότητα της κυβέρνησης, και η πρακτική δεν διαφέρει ουσιαστικά από τις πρακτικές που ακολουθούν κανονικά οι κυβερνήσεις, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iv) του βασικού κανονισμού.

(143)

Η εν λόγω επιδότηση θεωρείται ότι έχει ατομικό χαρακτήρα και είναι αντισταθμίσιμη, δεδομένου ότι τα προτιμησιακά επιτόκια εφαρμόζονται μόνο στη χρηματοδότηση των εξαγωγών, και συνεπώς εξαρτώνται από τις εξαγωγικές επιδόσεις σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο α του βασικού κανονισμού.

3.2.9.6.   Υπολογισμός του ποσού της επιδότησης

(144)

Το ποσό της επιδότησης υπολογίστηκε με βάση τη διαφορά μεταξύ του τόκου που καταβλήθηκε για τις εξαγωγικές πιστώσεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης και του ποσού που θα έπρεπε να είχε καταβληθεί εάν εφαρμόζονταν τα επιτόκια για τις συνήθεις εμπορικές πιστώσεις. Αυτό το ποσό της επιδότησης (αριθμητής) κατανεμήθηκε επί του συνολικού κύκλου εργασιών των εξαγωγών κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης ως παρονομαστής, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, γιατί η επιδότηση εξαρτάται από τις εξαγωγικές επιδόσεις και δεν χορηγήθηκε σε συνάρτηση με τις κατασκευασθείσες, παραχθείσες, εξαχθείσες ή μεταφερθείσες ποσότητες.

(145)

Υποβλήθηκαν διάφορα σχόλια σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες υπολογισμού του κέρδους στα πλαίσια του καθεστώτος ECS. Στις περιπτώσεις που κρίθηκε δικαιολογημένο, οι υπολογισμοί ως αποτέλεσμα προσαρμόστηκαν.

(146)

Όλες οι εταιρείες και οι όμιλοι του δείγματος απέκτησαν επιδοτήσεις από αυτό το καθεστώς κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης έως 1,9 %, ενώ για μία εταιρεία το όφελος ήταν αμελητέο.

3.3.   Ποσό αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων

(147)

Το ποσό των αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του βασικού κανονισμού, εκφρασμένο κατ’ αξίαν, για τους παραγωγούς-εξαγωγείς που αποτέλεσαν αντικείμενο της έρευνας κυμάνθηκε μεταξύ 5,2 % και 9,7 %.

(148)

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού, το περιθώριο επιδότησης για τις συνεργαζόμενες εταιρείες που δεν συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα, που υπολογίστηκε με βάση τον σταθμισμένο μέσο όρο του ύψους των αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων που προέκυψε για τις συνεργαζόμενες εταιρείες του δείγματος, είναι 7,7 %. Δεδομένου του ότι το επίπεδο της συνολικής συνεργασίας για την Ινδία ήταν υψηλό (95 %), το υπόλοιπο περιθώριο επιδότησης για όλες τις άλλες εταιρείες ορίστηκε στο επίπεδο της εταιρείας με το υψηλότερο ατομικό περιθώριο, δηλαδή 9,7 %.

Καθεστώς επιδότησης →

Εταιρεία/Όμιλος ↓

DEPBS

DFRC/DFIA

EPCGS

ALS/AAS

EPZs/EOUs

ITES

ECS

DDS

TUFS

Σύνολο

Anunay Fab. Ltd

0,15 %

2,03 %

 

 

 

 

1,05 %

4,58 %

 

7,8 %

The Bombay Dyeing and Manufacturing Co. Ltd

NW Exports Limited

Nowrosjee Wadia & Sons Limited

1,65 %

 

1,45 %

1,74 %

 

 

0,11 %

4,15 %

0,31 %

9,4 %

Brijmohan Purusottamdas

Incotex Impex Pvt. Ltd

 

 

 

 

 

 

0,94 %

7,39 %

 

8,3 %

Divya Global Pvt. Ltd

 

0,94 %

 

 

 

 

0,04 %

7,26 %

 

8,2 %

Intex Exports

Pattex Exports

Sunny Made-Ups

 

 

 

 

 

 

0,08 %

7,57 %

 

7,6 %

Jindal Worldwide Ltd

Texcellence Overseas

1,44 %

 

1,25 %

 

 

 

0,76 %

4,57 %

 

8 %

Madhu Industries Ltd

3,96 %

 

 

 

 

 

αμελ.

1,45 %

 

5,4 %

Mahalaxmi Fabric Mills Pvt. Ltd

Mahalaxmi Exports

 

 

 

 

 

 

0,07 %

7,41 %

0,01 %

7,5 %

Prakash Cotton Mills Pvt. Ltd

 

1,41 %

1,17 %

 

 

 

0,34 %

6,78 %

 

9,7 %

Prem Textiles

 

 

 

 

 

 

0,88 %

7,48 %

 

8,3 %

Vigneshwara Exports Ltd

0,5 %

0,09 %

αμελ.

0,17 %

 

 

0,61 %

3,84 %

 

5,2 %

4.   ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

(149)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του βασικού κανονισμού και την αιτιολόγηση της παρούσας μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης που αναγράφεται στο σημείο 3 της ανακοίνωσης έναρξης της μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης, διαπιστώνεται ότι το επίπεδο επιδότησης των συνεργαζόμενων παραγωγών έχει μεταβληθεί και, κατά συνέπεια, ο συντελεστής του αντισταθμιστικού δασμού, που επιβλήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 74/2004, πρέπει να τροποποιηθεί αντίστοιχα.

(150)

Ο οριστικός δασμός που ισχύει σήμερα θεσπίστηκε με βάση τα αντισταθμιστικά περιθώρια, καθώς το επίπεδο εξουδετέρωσης της ζημίας ήταν υψηλότερο. Καθώς τα περιθώρια επιδότησης που καθιερώθηκαν σε αυτή την επανεξέταση επίσης δεν υπερέβησαν το επίπεδο εξουδετέρωσης της ζημίας, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, οι δασμοί καθορίζονται βάσει των περιθωρίων επιδότησης.

(151)

Το περιθώριο επιδότησης για την εταιρεία Pasupati Fabrics, που δεν αποτέλεσε αντικείμενο αυτής της επανεξέτασης, διατηρήθηκε στο επίπεδο που καθορίστηκε κατά την αρχική έρευνα, καθώς διαπιστώθηκε ότι επωφελούνταν από ένα καθεστώς που δεν έγινε αντικείμενο επανεξέτασης κατά τη διάρκεια της παρούσας έρευνας.

(152)

Οι εταιρείες που, όπως διαπιστώθηκε, σχετίζονταν μεταξύ τους θεωρήθηκαν ως ενιαία νομική οντότητα (όμιλος) για τους σκοπούς της συλλογής δασμών και επομένως υποβλήθηκαν στον ίδιο αντισταθμιστικό δασμό. Οι ποσότητες εξαγωγής του υπό εξέταση προϊόντος κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης αυτών των ομίλων χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να εξασφαλιστεί σωστή στάθμιση.

(153)

Η εταιρεία Prem Textiles, που συμπεριλήφθηκε στο δείγμα, κατέθεσε πληροφορίες κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης, σύμφωνα με τις οποίες είχε αλλάξει την επωνυμία της σε «Prem Textiles (International) Pvt. Ltd». Αφού εξετάστηκαν οι πληροφορίες και διαπιστώθηκε ότι η αλλαγή της επωνυμίας δεν επηρεάζει τα πορίσματα της παρούσας επανεξέτασης, αποφασίστηκε η ικανοποίηση του αιτήματος και η αναφορά τους ως «Prem Textiles (International) Pvt. Ltd» στον παρόντα κανονισμό.

(154)

Δεδομένου του ότι το επίπεδο της συνολικής συνεργασίας για την Ινδία ήταν υψηλό (95 %), ο υπόλοιπος αντισταθμιστικός δασμός για όλες τις άλλες εταιρείες ορίστηκε στο επίπεδο της εταιρείας με το υψηλότερο ατομικό περιθώριο, δηλαδή 9,7 %.

(155)

Συνεπώς, ισχύουν οι κάτωθι δασμοί:

Εταιρεία/όμιλος

Δασμολογικός συντελεστής (%)

Anunay Fab. Limited, Αχμενταμπάντ

7,8

The Bombay Dyeing and Manufacturing Co. Ltd, Βομβάη

NW Exports Limited, Βομβάη

Nowrosjee Wadia & Sons Limited, Βομβάη

9,4

Brijmohan Purusottamdas, Βομβάη

Incotex Impex Pvt. Limited, Βομβάη

8,3

Divya Global Pvt. Ltd, Βομβάη

8,2

Intex Exports, Βομβάη

Pattex Exports, Βομβάη

Sunny Made-Ups, Βομβάη

7,6

Jindal Worldwide Ltd, Αχμενταμπάντ

Texcellence Overseas, Βομβάη

8

Madhu Industries Limited, Αχμενταμπάντ

5,4

Mahalaxmi Fabric Mills Pvt. Ltd, Αχμενταμπάντ

Mahalaxmi Exports, Αχμενταμπάντ

7,5

Prakash Cotton Mills Pvt. Ltd, Βομβάη

9,7

Prem Textiles, Ιντόρ

8,3

Vigneshwara Exports Limited, Βομβάη

5,2

Συνεργαζόμενες εταιρείες που δεν συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα

7,7

Όλες οι άλλες εταιρείες

9,7

(156)

Οι ατομικοί εταιρικοί συντελεστές αντισταθμιστικού δασμού που προσδιορίζονται στον παρόντα κανονισμό θεσπίστηκαν με βάση τα πορίσματα της παρούσας έρευνας. Συνεπώς, αντικατοπτρίζουν την κατάσταση που διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας αναφορικά με τις εν λόγω εταιρείες. Επομένως, αυτοί οι δασμολογικοί συντελεστές (σε αντιδιαστολή με το μέσο δασμό που εφαρμόζεται στις εταιρείες του παραρτήματος Ι και με τον ισχύοντα δασμό σε όλη τη χώρα που εφαρμόζεται σε «όλες τις άλλες εταιρείες») εφαρμόζονται αποκλειστικά σε εισαγωγές προϊόντων, καταγωγής Ινδίας, που παράγονται από τις εταιρείες και κατά συνέπεια από τις συγκεκριμένες νομικές οντότητες που αναφέρονται. Τα εισαγόμενα προϊόντα που παράγονται από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία η οποία δεν προσδιορίζεται συγκεκριμένα στο διατακτικό του παρόντος κανονισμού με αναγραφή της ονομασίας και της διεύθυνσής της, συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων που σχετίζονται με αυτές που προσδιορίζονται συγκεκριμένα, δεν μπορούν να επωφελούνται από αυτούς τους συντελεστές και υπόκεινται στο δασμολογικό συντελεστή που εφαρμόζεται σε «όλες τις άλλες εταιρείες».

(157)

Όλες οι αιτήσεις που αφορούν την εφαρμογή αυτών των ατομικών αντισταθμιστικών δασμών στις επιμέρους εταιρείες (που έχουν, παραδείγματος χάριν, σχέση με αλλαγή της επωνυμίας ή με την ίδρυση νέων εγκαταστάσεων παραγωγής ή πωλήσεων) θα πρέπει να αποστέλλονται στην Επιτροπή πάραυτα με όλες τις σχετικές πληροφορίες, όσον αφορά ειδικότερα την τροποποίηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας που συνδέονται με την παραγωγή και εξαγωγικές πωλήσεις σε συνδυασμό με την αλλαγή της επωνυμίας ή με την αλλαγή των οντοτήτων παραγωγής και πωλήσεων. Η Επιτροπή, κατά περίπτωση, ύστερα από διαβούλευση με τη συμβουλευτική επιτροπή, θα τροποποιήσει τον κανονισμό αντίστοιχα, ενημερώνοντας τον κατάλογο των εταιρειών που επωφελούνται από ατομικούς δασμολογικούς συντελεστές,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 74/2004 αντικαθίσταται με το ακόλουθο:

«Άρθρο 1

1.   Επιβάλλεται οριστικός αντισταθμιστικός δασμός στις εισαγωγές κλινοσκεπασμάτων από ίνες βαμβακιού, είτε αμιγείς είτε σύμμεικτες με τεχνητές ίνες ή λινάρι (χωρίς να κυριαρχεί η ίνα από λινάρι), λευκασμένων, βαμμένων ή τυπωμένων, καταγωγής Ινδίας, τα οποία υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 6302 21 00 (κωδικοί TARIC 6302210081 και 6302210089), ex 6302 22 90 (κωδικός TARIC 6302229019), ex 6302 31 00 (κωδικός TARIC 6302310090) και ex 6302 32 90 (κωδικός TARIC 6302329019).

2.   Ο δασμός που επιβάλλεται στην καθαρή τιμή, “ελεύθερο στα σύνορα της Κοινότητας”, πριν από την καταβολή δασμού, για τα προϊόντα που παράγονται από τις ακόλουθες εταιρείες, καθορίζεται ως εξής:

Εταιρεία

Δασμολογικός συντελεστής (%)

Πρόσθετος κωδικός TARIC

Anunay Fab. Limited, Αχμενταμπάντ

7,8

A902

The Bombay Dyeing and Manufacturing Co. Ltd, Βομβάη

9,4

A488

NW Exports Limited, Βομβάη

9,4

A489

Nowrosjee Wadia & Sons Limited, Βομβάη

9,4

A490

Brijmohan Purusottamdas, Βομβάη

8,3

A491

Incotex Impex Pvt. Limited, Βομβάη

8,3

A903

Divya Global Pvt. Ltd, Βομβάη

8,2

A492

Intex Exports, Βομβάη

7,6

A904

Pattex Exports, Βομβάη

7,6

A905

Sunny Made-Ups, Βομβάη

7,6

A906

Jindal Worldwide Ltd, Αχμενταμπάντ

8

A494

Texcellence Overseas, Βομβάη

8

A493

Madhu Industries Limited, Αχμενταμπάντ

5,4

A907

Mahalaxmi Fabric Mills Pvt. Ltd, Αχμενταμπάντ

7,5

A908

Mahalaxmi Exports, Αχμενταμπάντ

7,5

A495

Pasupati Fabrics, Νέο Δελχί

8,5

A496

Prakash Cotton Mills Pvt. Ltd, Βομβάη

9,7

8048

Prem Textiles (International) Pvt. Ltd, Ιντόρ

8,3

A909

Vigneshwara Exports Limited, Βομβάη

5,2

A497

3.   Ο δασμός που επιβάλλεται στην καθαρή τιμή, “ελεύθερο στα σύνορα της Κοινότητας”, πριν από την καταβολή δασμού, για τα προϊόντα που παράγονται από τις εταιρείες που απαριθμούνται στο παράρτημα, καθορίζεται σε 7,7 % (πρόσθετος κωδικός TARIC A498).

4.   Ο δασμός που επιβάλλεται στην καθαρή τιμή, “ελεύθερο στα σύνορα της Κοινότητας”, πριν από την καταβολή δασμού, για τα προϊόντα που παράγονται από τις εταιρείες που δεν κατονομάζονται στις παραγράφους 2 και 3, καθορίζεται σε 9,7 % (πρόσθετος κωδικός TARIC A999).

5.   Εκτός εάν ορίζεται άλλως, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους δασμούς.»

Άρθρο 2

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 74/2004 αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. BARNIER


(1)  ΕΕ L 288 της 21.10.1997, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 12 της 17.1.2004, σ. 1.

(3)  ΕΕ C 230 της 2.10.2007, σ. 5.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πρόσθετος κωδικός TARIC: A498

Ajit Impex

Βομβάη

Alok Industries Limited

Βομβάη

Alps Industries Ltd

Ghaziabad

Ambaji Marketing Pvt. Ltd

Αχμενταμπάντ

Anglo French textiles

Pondicherry

Anjal Garments

Ghaziabad

Anjani Synthetics Limited

Αχμενταμπάντ

Aravali

Jaipur

Ashok Heryani Exports

Νέο Δελχί

At Home India Pvt. Ltd

Νέο Δελχί

Atul Impex Pvt Ltd

Dombivli

Balloons

Νέο Δελχί

Beepee Enterprise

Βομβάη

Bhairav India International

Αχμενταμπάντ

Bunts Exports Pvt. Ltd

Βομβάη

Chemi Palace

Βομβάη

Consultech Dynamics

Βομβάη

Cotfab Exports

Βομβάη

Country House

Νέο Δελχί

Creative Mobus Fabrics Limited

Βομβάη

Deepak Traders

Βομβάη

Dimple Impex (India) Pvt. Ltd

Νέο Δελχί

Eleganza Furnishings Pvt. Ltd

Βομβάη

Emperor Trading Company

Tirupur

Estocorp (India) Pvt. Ltd

Νέο Δελχί

Exemplar International

Hyderabad

Falcon Finstock Pvt. Ltd

Αχμενταμπάντ

G-2 International export Ltd

Αχμενταμπάντ

Gauranga Homefashions

Βομβάη

GHCL Ltd

Gujarat

Good Shepherd Health Education & Dispensary

Tamilnadu

Harimann International Private Limited

Βομβάη

Heirloom Collections (P) Ltd

Νέο Δελχί

Hemlines Textile Exports Pvt. Ltd

Βομβάη

Himalaya Overseas

Νέο Δελχί

Home Fashions International

Kerala

Ibats

Νέο Δελχί

Indian Arts and Crafts Syndicate

Νέο Δελχί

Indian Craft Creations

Νέο Δελχί

Indo Euro Textiles Pvt. Ltd

Νέο Δελχί

Kabra Brothers

Βομβάη

Kalam Designs

Αχμενταμπάντ

Kanodia Fabrics (International)

Βομβάη

Karthi Krishna Exports

Tirupur

Kaushalya Export

Αχμενταμπάντ

Kirti Overseas

Αχμενταμπάντ

La Sorogeeka Incorporated

Νέο Δελχί

Lalit & Company

Βομβάη

Manubhai Vithaldas

Βομβάη

Marwaha Exports

Νέο Δελχί

Milano International (India) Pvt. Ltd

Chennai

Mohan Overseas (P) Ltd

Νέο Δελχί

M/s. Opera Clothing

Βομβάη

M/S Vijayeswari Textiles Limited

Coimbatore

Nandlal & Sons

Βομβάη

Natural Collection

Νέο Δελχί

Oracle Exports Home Textiles Pvt. Ltd

Βομβάη

Pacific Exports

Αχμενταμπάντ

Petite Point

Νέο Δελχί

Pradip Exports

Αχμενταμπάντ

Pradip Overseas Pvt. Ltd

Αχμενταμπάντ

Punch Exporters

Βομβάη

Radiant Expo Global Pvt. Ltd

Νέο Δελχί

Radiant Exports

Νέο Δελχί

Raghuvir Exim Limited

Αχμενταμπάντ

Ramesh Textiles India Pvt. Ltd

Ιντόρ

Ramlaks Exports Pvt. Ltd

Βομβάη

Redial Exim Pvt. Ltd

Βομβάη

S.D. Entreprises

Βομβάη

Samria Fabrics

Ιντόρ

Sanskrut Intertex Pvt. Ltd

Αχμενταμπάντ

Sarah Exports

Βομβάη

Shades of India Crafts Pvt. Ltd

Νέο Δελχί

Shanker Kapda Niryat Pvt. Ltd

Baroda

Shetty Garments Pvt. Ltd

Βομβάη

Shivani Exports

Βομβάη

Shivani Impex

Βομβάη

Shrijee Enterprises

Βομβάη

S.P. Impex

Ιντόρ

Starline Exports

Βομβάη

Stitchwell Garments

Αχμενταμπάντ

Sumangalam Exports Pvt. Ltd

Βομβάη

Summer India Textile Mills (P) Ltd

Salem

Surendra Textile

Ιντόρ

Suresh & Co.

Βομβάη

Synergy Lifestyles Pvt. Ltd

Βομβάη

Syntex Corporation Pvt. Ltd

Βομβάη

Texel Industries

Chennai

Texmart Import export

Αχμενταμπάντ

Textrade International Private Limited

Βομβάη

The Hindoostan Spinning & Weaving Mills Ltd

Βομβάη

Trend Setters

Βομβάη

Trend Setters K.F.T.Z.

Βομβάη

Utkarsh Exim Pvt Ltd

Αχμενταμπάντ

V & K Associates

Βομβάη

Valiant Glass Works Private Ltd

Βομβάη

Visma International

Tamilnadu

VPMSK A Traders

Karur

V.S.N.C. Narasimha Chettiar Sons

Karur

Welspun India Limited

Βομβάη

Yellows Spun and Linens Private Limited

Βομβάη»