24.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 348/19


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1341/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Δεκεμβρίου 2008

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, όσον αφορά ορισμένα έργα που παράγουν έσοδα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 161 τρίτο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το κανονιστικό πλαίσιο της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013 προετοιμάστηκε και αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων με στόχο τη μεγαλύτερη απλούστευση του προγραμματισμού και της διαχείρισης των Ταμείων, τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της παρέμβασής τους και την ενίσχυση της επικουρικότητας στην εφαρμογή τους.

(2)

Εφαρμόστηκε μια προσέγγιση πιο ακριβής και πιο αυστηρή, με βάση τον υπολογισμό της μέγιστης επιλέξιμης δαπάνης, όσον αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης των έργων που παράγουν έσοδα, έργα τα οποία αποτελούν αντικείμενο του άρθρου 55 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (3).

(3)

Εμφανίστηκαν πολλές δυσκολίες σε σχέση με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 55, περιλαμβανομένου δυσανάλογου διοικητικού φόρτου, ιδίως για τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και για τις μικρές πράξεις που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ή από το Ταμείο Συνοχής.

(4)

Οι δυσκολίες αυτές μπορούν να έχουν δυσμενείς συνέπειες όσον αφορά τη διαχείριση των πράξεων, ιδίως για έργα σε τομείς προτεραιότητας της Κοινότητας, όπως είναι το περιβάλλον, η κοινωνική ένταξη, η έρευνα, η καινοτομία ή η ενέργεια καθώς και σε σχέση με το διοικητικό φόρτο. Συνεπώς, το άρθρο 55 θα πρέπει να απλουστευθεί.

(5)

Η απλούστευση θα πρέπει να εφαρμοστεί σε κάθε έργο που λαμβάνει χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία ή το Ταμείο Συνοχής στη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013. Συνεπώς, θα πρέπει να προβλεφθεί η αναδρομική εφαρμογή της.

(6)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 55 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.   Οι παράγραφοι 1 έως 4 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται μόνο στις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής, των οποίων το συνολικό κόστος υπερβαίνει το 1 000 000 EUR.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Αυγούστου 2006 σε κάθε πράξη που λαμβάνει χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία ή το Ταμείο Συνοχής στη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. BARNIER


(1)  Σύμφωνη γνώμη της 16ης Δεκεμβρίου 2008 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Γνώμη της 27ης Οκτωβρίου 2008 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3)  ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25.