29.10.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 286/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 29ης Σεπτεμβρίου 2008

περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ) αριθ. 601/2004 και κατάργησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ. 1447/1999

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Κοινότητα είναι συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982 («UNCLOS»), έχει κυρώσει τη συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών της 4ης Αυγούστου 1995 για την εφαρμογή των διατάξεων της σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας, της 10ης Δεκεμβρίου 1982, όσον αφορά τη διατήρηση και διαχείριση των αλληλοεπικαλυπτόμενων και των άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων ιχθύων («συμφωνία του ΟΗΕ για τα αποθέματα ιχθύων») και έχει αποδεχτεί τη συμφωνία της 24ης Νοεμβρίου 1993 για την προώθηση της τήρησης διεθνών μέτρων διατήρησης και διαχείρισης από αλιευτικά σκάφη στην ανοιχτή θάλασσα του Οργανισμού τροφίμων και γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO). Με τις εν λόγω διατάξεις καθορίζεται πρωτίστως η αρχή της υποχρέωσης όλων των κρατών να θεσπίζουν κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζεται η βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων και η μεταξύ τους συνεργασία προς το σκοπό αυτό.

(2)

Στόχος της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως καθορίστηκε στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (3), είναι να διασφαλίζει την εκμετάλλευση των έμβιων υδρόβιων πόρων με τρόπο που να εξασφαλίζει βιώσιμες, οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες.

(3)

Η παράνομη, λαθραία και άναρχη (ΠΛΑ) αλιεία συνιστά μια από τις σοβαρότερες απειλές κατά της βιώσιμης εκμετάλλευσης των έμβιων υδρόβιων πόρων που θέτει σε κίνδυνο το ίδιο το θεμέλιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής και των διεθνών προσπαθειών προώθησης καλύτερης διαχείρισης των ωκεανών είναι επίσης μια σημαντική απειλή για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, η οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σύμφωνα με τους στόχους που τέθηκαν στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Η ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2010 — και μετέπειτα».

(4)

Ο FAO θέσπισε το 2001 ένα διεθνές σχέδιο δράσης για την πρόληψη, την αποτροπή και την εξάλειψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας το οποίο επικύρωσε η Κοινότητα. Επιπλέον, οι περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας, με την ενεργό υποστήριξη της Κοινότητας, θέσπισαν σειρά μέτρων με σκοπό την αποτροπή της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.

(5)

Βάσει των διεθνών της δεσμεύσεων, και λόγω της κλίμακας και του επείγοντος χαρακτήρα του προβλήματος, η Κοινότητα θα πρέπει να ενισχύσει ουσιαστικά τις δράσεις της κατά της ΠΛΑ αλιείας και να θεσπίσει νέα κανονιστικά μέτρα προκειμένου να καλύψει όλες τις πτυχές του φαινομένου.

(6)

Η δράση της Κοινότητας θα πρέπει να στοχεύει πρωταρχικά στις συμπεριφορές που εμπίπτουν στον ορισμό της ΠΛΑ αλιείας και οι οποίες δημιουργούν τις σοβαρότερες ζημίες στο θαλάσσιο περιβάλλον, στη βιωσιμότητα των ιχθυαποθεμάτων και στην κοινωνικοοικονομική κατάσταση των αλιέων που εφαρμόζουν τους κανόνες διατήρησης και διαχείρισης των αλιευτικών πόρων.

(7)

Βάσει του ορισμού της ΠΛΑ αλιείας, το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να καλύπτει τις αλιευτικές δραστηριότητες στην ανοικτή θάλασσα και σε θαλάσσια ύδατα υπό τη δικαιοδοσία ή την κυριαρχία παράκτιων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων υδάτων υπό τη δικαιοδοσία ή την κυριαρχία κρατών μελών.

(8)

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί δεόντως η εσωτερική διάσταση της ΠΛΑ αλιείας, είναι ζωτικής σημασίας για την Κοινότητα να θεσπίσει τα αναγκαία μέτρα για να βελτιωθεί η συμμόρφωση με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής· προς το σκοπό αυτόν και εν αναμονή της αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου της κοινής αλιευτικής πολιτικής (4), πρέπει να περιληφθούν σχετικές διατάξεις στον παρόντα κανονισμό.

(9)

Οι κοινοτικοί κανόνες και ιδίως ο τίτλος ΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, προβλέπουν ενδελεχές σύστημα για την επιτήρηση της νομιμότητας των αλιευμάτων που αλιεύουν κοινοτικά αλιευτικά σκάφη. Το υφιστάμενο σύστημα, το οποίο εφαρμόζεται σε αλιευτικά προϊόντα που αλιεύονται από αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών και εισάγονται στην Κοινότητα δεν εξασφαλίζει ισοδύναμο επίπεδο ελέγχου· η εν λόγω αδυναμία αποτελεί σημαντικό κίνητρο για αλλοδαπές επιχειρήσεις που επιδίδονται σε ΠΛΑ αλιεία να διαθέτουν τα προϊόντα τους στην αγορά της Κοινότητας και να αυξάνουν τα κέρδη τους. Επειδή είναι η μεγαλύτερη αγορά και ο μεγαλύτερος εισαγωγέας αλιευτικών προϊόντων παγκοσμίως, η Κοινότητα έχει ιδιαίτερη ευθύνη να εξασφαλίσει ότι τα αλιευτικά προϊόντα που εισάγονται στο έδαφός της δεν προέρχονται από ΠΛΑ αλιεία. Θα πρέπει, συνεπώς, να θεσπιστεί νέο καθεστώς για να εξασφαλιστεί ο ενδεδειγμένος έλεγχος της εφοδιαστικής αλυσίδας για τα αλιευτικά προϊόντα που εισάγονται στην Κοινότητα.

(10)

Οι κοινοτικοί κανόνες που διέπουν την πρόσβαση, στους κοινοτικούς λιμένες, των αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία τρίτων χωρών θα πρέπει να ενισχυθούν προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής έλεγχος της νομιμότητας των αλιευτικών προϊόντων τα οποία εκφορτώνουν αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία τρίτων χωρών. Αυτό πρέπει να συνεπάγεται ιδίως ότι η πρόσβαση στους λιμένες της Κοινότητας θα επιτρέπεται μόνον σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία τρίτων χωρών τα οποία μπορούν να δώσουν ακριβείς πληροφορίες για τη νομιμότητα των αλιευμάτων τους, επικυρωμένες από το κράτος σημαίας τους.

(11)

Οι μεταφορτώσεις εν πλω διαφεύγουν κάθε ορθό έλεγχο από το κράτος σημαίας ή από τα παράκτια κράτη και αποτελούν συνηθισμένο τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις που επιδίδονται σε ΠΛΑ αλιεία αποκρύπτουν την παράνομη φύση των αλιευμάτων τους. Συνεπώς, η Κοινότητα δικαιολογείται να επιτρέπει εργασίες μεταφόρτωσης μόνον όταν πραγματοποιούνται στους καθορισμένους λιμένες των κρατών μελών, σε λιμένες τρίτων χωρών μεταξύ κοινοτικών αλιευτικών, ή εκτός των κοινοτικών υδάτων μεταξύ κοινοτικών αλιευτικών και αλιευτικών εγγεγραμμένων ως «σκαφών φορέων» στα πλαίσια μιας περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης της αλιείας.

(12)

Ενδείκνυται να καθοριστούν όροι, διαδικασίες και συχνότητες σύμφωνα με τις οποίες θα πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη δραστηριότητες ελέγχου, επιθεώρησης και επαλήθευσης βάσει διαχείρισης κινδύνου.

(13)

Το εμπόριο αλιευτικών προϊόντων ΠΛΑ αλιείας με την Κοινότητα θα πρέπει να απαγορευτεί· για να υλοποιηθεί η εν λόγω απαγόρευση και να εξασφαλιστεί ότι όλα τα προϊόντα εμπορίου που εισάγονται στην Κοινότητα ή εξάγονται από αυτήν έχουν αλιευθεί κατ’ εφαρμογή των διεθνών μέτρων διατήρησης και διαχείρισης και, κατά περίπτωση, άλλων σχετικών κανόνων που ισχύουν για το οικείο αλιευτικό σκάφος, θα πρέπει να καθιερωθεί καθεστώς πιστοποίησης που θα εφαρμόζεται σε όλο το εμπόριο αλιευτικών προϊόντων με την Κοινότητα.

(14)

Η Κοινότητα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τους περιορισμούς όσον αφορά την ικανότητα των αναπτυσσόμενων χωρών προς εφαρμογή του καθεστώτος πιστοποίησης.

(15)

Ενδείκνυται, στο πλαίσιο του εν λόγω καθεστώτος, να απαιτείται πιστοποιητικό ως προϋπόθεση για την εισαγωγή αλιευτικών προϊόντων στην Κοινότητα. Τα εν λόγω πιστοποιητικά θα πρέπει να περιέχουν πληροφορίες διά των οποίων αποδεικνύεται η νομιμότητα των σχετικών προϊόντων. Θα πρέπει να είναι επικυρωμένα από το κράτος σημαίας των αλιευτικών σκαφών που αλίευσαν τα συγκεκριμένα αλιεύματα, σύμφωνα με την υποχρέωσή του στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου να εξασφαλίζει ότι τα υπό τη σημαία του σκάφη τηρούν τους διεθνείς κανόνες διατήρησης και διαχείρισης των αλιευτικών πόρων.

(16)

Είναι ζωτικής σημασίας το εν λόγω καθεστώς πιστοποίησης να εφαρμόζεται σε όλες τις εισαγωγές προϊόντων θαλάσσιας αλιείας στην Κοινότητα και στις εξαγωγές από την Κοινότητα. Το καθεστώς θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται στα αλιευτικά προϊόντα που έχουν μεταφερθεί ή μεταποιηθεί σε χώρα εκτός του κράτους σημαίας πριν φτάσουν στην Κοινότητα. Θα πρέπει, συνεπώς, να εφαρμόζονται ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα που φτάνουν στην Κοινότητα δεν διαφέρουν από εκείνα των οποίων η νομιμότητα έχει επικυρωθεί από το κράτος σημαίας.

(17)

Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ίσο επίπεδο ελέγχου όλων των εισαγόμενων αλιευτικών προϊόντων, χωρίς να θίγεται ο όγκος ή η συχνότητα των εμπορικών συναλλαγών, θεσπίζοντας ειδικές διαδικασίες για τη χορήγηση του χαρακτηρισμού του «εγκεκριμένου οικονομικού φορέα».

(18)

Η εξαγωγή αλιευμάτων από αλιευτικά σκάφη υπό σημαία κράτους μέλους θα πρέπει επίσης να υπόκειται στο καθεστώς πιστοποίησης στο πλαίσιο της συνεργασίας με τρίτες χώρες.

(19)

Τα κράτη μέλη στα οποία πρόκειται να εισαχθούν τα προϊόντα θα πρέπει να μπορούν να ελέγχουν την εγκυρότητα των πιστοποιητικών των αλιευμάτων που συνοδεύουν το φορτίο και να αρνηθούν την εισαγωγή όταν δεν ικανοποιούνται οι όροι που καθορίζονται από τον κανονισμό όσον αφορά τα εν λόγω πιστοποιητικά.

(20)

Είναι σημαντικό οι δραστηριότητες ελέγχου, επιθεώρησης και επαλήθευσης σχετικά με αλιευτικά προϊόντα υπό διαμετακόμιση ή μεταφόρτωση να διενεργούνται πρωτίστως από τα κράτη μέλη τελικού προορισμού προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά τους.

(21)

Προκειμένου οι αρχές ελέγχου των κρατών μελών να υποβοηθούνται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους όσον αφορά την παρακολούθηση της νομιμότητας των αλιευτικών προϊόντων τα οποία αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών με την Κοινότητα, καθώς και για να προειδοποιούνται οι κοινοτικές επιχειρήσεις, θα πρέπει να δημιουργηθεί κοινοτικό σύστημα αγγελιών, με προορισμό την ενημέρωση, εφόσον απαιτείται, σχετικά με τις εύλογες αμφιβολίες όσον αφορά τη συμμόρφωση ορισμένων τρίτων χωρών με τους ισχύοντες κανόνες διατήρησης και διαχείρισης.

(22)

Έχει ζωτική σημασία να θεσπίσει η Κοινότητα αποτρεπτικά μέτρα έναντι των αλιευτικών σκαφών που επιδίδονται σε ΠΛΑ αλιεία και τα οποία δεν υπόκεινται σε κατάλληλα μέτρα από το κράτος σημαίας τους ως αποτέλεσμα της αλιείας αυτής.

(23)

Προς το σκοπό αυτόν, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, την Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας της Κοινότητας, τρίτες χώρες και άλλους φορείς, θα πρέπει να εντοπίζει τα αλιευτικά σκάφη για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι επιδίδονται σε ΠΛΑ αλιεία, βάσει διαχείρισης κινδύνου, και θα πρέπει να ζητά πληροφορίες από το αρμόδιο κράτος σημαίας όσον αφορά την ακρίβεια των διαπιστώσεων.

(24)

Προκειμένου να διευκολύνονται οι έρευνες σχετικά με αλιευτικά σκάφη που εικάζεται ότι έχουν επιδοθεί σε ΠΛΑ αλιεία και να εμποδίζεται η συνέχιση της εικαζόμενης παράβασης, τα εν λόγω αλιευτικά σκάφη θα πρέπει να υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις ελέγχου και επιθεώρησης από τα κράτη μέλη.

(25)

Στην περίπτωση που, βάσει των συλλεγόμενων πληροφοριών, υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για να θεωρείται ότι αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία τρίτης χώρας επιδόθηκαν σε ΠΛΑ αλιεία και ότι τα αρμόδια κράτη σημαίας δεν έλαβαν αποτελεσματικά αποτρεπτικά μέτρα εναντίον της αλιείας αυτής, η Επιτροπή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα εν λόγω σκάφη στον κοινοτικό κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας.

(26)

Στην περίπτωση που, βάσει των συλλεγόμενων πληροφοριών, υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για να θεωρείται ότι αλιευτικά σκάφη της Κοινότητας επιδόθηκαν σε ΠΛΑ αλιεία και ότι τα αρμόδια κράτη μέλη σημαίας δεν έλαβαν αποτελεσματικά μέτρα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 για να αντιμετωπίσουν την αλιεία αυτή, η Επιτροπή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα εν λόγω σκάφη στον κοινοτικό κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας.

(27)

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έλλειψη αποτελεσματικών μέτρων από τα κράτη σημαίας κατά των αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία τους και περιλαμβάνονται στον κοινοτικό κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας, και για να περιοριστεί η συνέχιση των αλιευτικών δραστηριοτήτων των εν λόγω σκαφών, τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα έναντι των εν λόγω σκαφών.

(28)

Για να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των αλιευτικών σκαφών που έχουν περιληφθεί στον κοινοτικό κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας και των κρατών σημαίας τους, η διαδικασία εγγραφής στον κατάλογο θα πρέπει να παρέχει στο κράτος σημαίας τη δυνατότητα να πληροφορήσει την Επιτροπή για τα μέτρα που ελήφθησαν και, όπου είναι δυνατόν, να παρέχει στον ενδιαφερόμενο πλοιοκτήτη ή εφοπλιστές τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις απόψεις τους σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και να προβλέπει τη διαγραφή ενός αλιευτικού σκάφους από τον κατάλογο όταν τα κριτήρια που οδήγησαν στην εγγραφή του δεν πληρούνται πλέον.

(29)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ενιαίο πλαίσιο εντός της Κοινότητας και για να αποφευχθεί ο πολλαπλασιασμός των καταλόγων αλιευτικών σκαφών που επιδίδονται σε ΠΛΑ αλιεία, τα αλιευτικά σκάφη που έχουν περιληφθεί σε καταλόγους ΠΛΑ αλιείας οι οποίοι θεσπίζονται από περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας θα πρέπει να περιλαμβάνονται αυτόματα στον αντίστοιχο κατάλογο που καταρτίζει η Επιτροπή.

(30)

Η αδυναμία κάποιων κρατών να εκτελέσουν το καθήκον που τους επιβάλλει το διεθνές δίκαιο ως κράτη σημαίας, κράτη λιμένα, παράκτια κράτη ή κράτη της αγοράς, όσον αφορά τη λήψη των ενδεικνυόμενων μέτρων για να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση των αλιευτικών τους σκαφών ή των υπηκόων τους προς τους κανόνες διατήρησης και διαχείρισης των αλιευτικών πόρων, αποτελεί ένα από τα κυριότερα κίνητρα της ΠΛΑ αλιείας και πρέπει να αντιμετωπιστεί από την Κοινότητα.

(31)

Προς το σκοπό αυτόν, εκτός της δράσης της σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο, η Κοινότητα θα πρέπει να δικαιούται να επισημαίνει τα μη συνεργαζόμενα κράτη βάσει διαφανών, σαφών και αντικειμενικών κριτηρίων που να στηρίζονται σε διεθνή πρότυπα, και αφού τους δώσει επαρκή χρόνο και τις αναγκαίες ευκολίες για να απαντήσουν σε πρότερη κοινοποίηση, να υιοθετεί αμερόληπτα, νόμιμα και αναλογικά μέτρα για τα εν λόγω κράτη, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μέτρων.

(32)

Στο Συμβούλιο εναπόκειται να θεσπίσει εμπορικά μέτρα σε σχέση με άλλα κράτη. Δεδομένου ότι η κατάρτιση καταλόγου μη συνεργαζόμενων κρατών θα πρέπει να συνεπάγεται εμπορικά αντίμετρα για τα εν λόγω κράτη, είναι σκόπιμο το Συμβούλιο να επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ασκεί εκτελεστικές αρμοδιότητες απευθείας σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση.

(33)

Είναι ζωτικής σημασίας να αποτρέπεται αποτελεσματικά η εμπλοκή ή η υποστήριξη, από υπηκόους των κρατών μελών, της ΠΛΑ αλιείας από αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία τρίτων χωρών και αναπτύσσουν δραστηριότητες εκτός Κοινότητας με την επιφύλαξη της πρωταρχικής ευθύνης του κράτους σημαίας. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν τα αναγκαία μέτρα και να συνεργάζονται μεταξύ τους και με τρίτες χώρες για να εντοπίζουν τους υπηκόους τους που επιδίδονται σε ΠΛΑ αλιεία, να εξασφαλίζουν ότι θα τους επιβάλλονται οι δέουσες κυρώσεις και να ελέγχουν τις δραστηριότητες των υπηκόων τους που συμμετέχουν σε αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών, έξω από την Κοινότητα.

(34)

Οι συνεχείς μεγάλες σοβαρές παραβάσεις των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής εντός των κοινοτικών υδάτων ή από κοινοτικές επιχειρήσεις οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στο μη αποτρεπτικό επίπεδο των κυρώσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία των κρατών μελών όσον αφορά τις παραβάσεις αυτές. Η αδυναμία αυτή συνδυάζεται με τη μεγάλη ποικιλία του επιπέδου των κυρώσεων στα διάφορα κράτη μέλη, γεγονός που ενθαρρύνει τις παράνομες επιχειρήσεις να αναπτύσσουν δραστηριότητες σε θαλάσσια ύδατα ή στην επικράτεια των κρατών μελών στα οποία οι κυρώσεις αυτές είναι οι χαμηλότερες. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η αδυναμία και με βάση τις σχετικές διατάξεις των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 2847/93, ενδείκνυται να ευθυγραμμιστούν εντός της Κοινότητας τα μέγιστα επίπεδα των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων για σοβαρές παραβάσεις των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη την αξία των αλιευτικών προϊόντων της σοβαρής παράβασης, την επανάληψή τους και την έκταση της ζημίας των θιγόμενων αλιευτικών πόρων και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς επίσης να προβλεφθούν άμεσα μέτρα επιβολής και συμπληρωματικά μέτρα.

(35)

Πέραν μιας συμπεριφοράς που στοιχειοθετεί σοβαρή παράβαση των κανόνων οι οποίοι διέπουν τις αλιευτικές δραστηριότητες, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με ΠΛΑ αλιεία, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου ή της εισαγωγής αλιευτικών προϊόντων ΠΛΑ αλιείας, ή η παραποίηση εγγράφων, θα πρέπει επίσης να θεωρούνται ως σοβαρές παραβάσεις που απαιτούν τη θέσπιση από τα κράτη μέλη εναρμονισμένων μέγιστων επιπέδων διοικητικών κυρώσεων.

(36)

Οι κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να ισχύουν και έναντι των νομικών προσώπων, δεδομένου ότι οι παραβάσεις αυτές διαπράττονται, σε μεγάλο βαθμό, προς το συμφέρον νομικών προσώπων ή επ’ ωφελεία τους.

(37)

Θα πρέπει να εφαρμόζονται κατά εναρμονισμένο τρόπο εντός της Κοινότητας οι διατάξεις που αφορούν διοπτεύσεις αλιευτικών σκαφών εν πλω, οι οποίες θεσπίζονται στο πλαίσιο ορισμένων περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας.

(38)

Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, της Επιτροπής και τρίτων χωρών έχει θεμελιώδη σημασία προκειμένου να εξασφαλίζεται η ενδεδειγμένη έρευνα και οι κυρώσεις για την ΠΛΑ αλιεία και η δυνατότητα εφαρμογής των μέτρων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Για να ενισχυθεί η εν λόγω συνεργασία θα πρέπει να δημιουργηθεί σύστημα αμοιβαίας συνδρομής.

(39)

Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, απαιτείται και ενδείκνυται για την επίτευξη του κύριου στόχου της εξάλειψης της ΠΛΑ αλιείας να τεθούν κανόνες σχετικά με τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων σύμφωνα με την τρίτη παράγραφο του άρθρου 5 της συνθήκης.

(40)

Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (5).

(41)

Ο παρών κανονισμός χαρακτηρίζει την ΠΛΑ αλιεία ως ιδιαίτερης βαρύτητας παράβαση της νομοθεσίας, των κανόνων και των κανονισμών που ισχύουν, δεδομένου ότι υπονομεύει την επίτευξη των στόχων των παραβιαζόμενων κανόνων και θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των σχετικών αποθεμάτων ή τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Λόγω του περιορισμένου πεδίου εφαρμογής του, η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να στηρίζεται τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 με τον οποίο θεσπίζεται το βασικό πλαίσιο για τον έλεγχο και την επιτήρηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, και να τον συμπληρώνει. Κατά συνέπεια, ο παρών κανονισμός ενισχύει τους κανόνες του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 στον τομέα των επιθεωρήσεων αλιευτικών σκαφών τρίτων χωρών σε λιμένες, οι οποίοι πλέον καταργούνται και αντικαθίστανται από το καθεστώς του κεφαλαίου ΙΙ του παρόντος κανονισμού για την επιθεώρηση σε λιμένα. Επιπλέον, το κεφάλαιο IX του παρόντος κανονισμού προβλέπει καθεστώς κυρώσεων που εφαρμόζεται ιδιαίτερα στην ΠΛΑ αλιεία. Συνεπώς, οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 όσον αφορά τις κυρώσεις εξακολουθούν να ισχύουν για παραβάσεις των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής εκτός εκείνων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

(42)

Η προστασία των ατόμων όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (6), ο οποίος είναι πλήρως εφαρμοστέος όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα των δεδομένων που υπόκεινται σε πρόσβαση, τη διόρθωση, την απαγόρευση και τη διαγραφή δεδομένων από τους ενδιαφερόμενους και την κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτους, και κατά συνέπεια η εν λόγω προστασία δεν εξειδικεύεται περαιτέρω στον παρόντα κανονισμό.

(43)

Η έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος κανονισμού σχετικά με θέματα που καλύπτουν οι κανονισμοί του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1093/94 (7), (ΕΚ) αριθ. 1447/1999 (8), (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 (9) και (ΕΚ) αριθ. 601/2004 (10) θα πρέπει να επιφέρει την πλήρη ή ολική κατάργηση των εν λόγω κανονισμών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται κοινοτικό σύστημα πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας.

2.   Προς το σκοπό της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, για να εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα του συστήματος. Διαθέτουν επαρκή μέσα στις αρμόδιες αρχές τους για να μπορέσουν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους όπως αυτά ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

3.   Το σύστημα της παραγράφου 1 εφαρμόζεται σε κάθε ΠΛΑ αλιεία και σε όλες τις συναφείς δραστηριότητες οι οποίες ασκούνται εντός της επικράτειας των κρατών μελών στην οποία εφαρμόζεται η συνθήκη, εντός των κοινοτικών υδάτων, εντός των θαλάσσιων υδάτων που υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία των κρατών μελών και στην ανοικτή θάλασσα. Η ΠΛΑ αλιεία στα θαλάσσια ύδατα των υπερπόντιων εδαφών και διαμερισμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης αντιμετωπίζονται σαν να ασκούνται στα θαλάσσια ύδατα τρίτων χωρών.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού:

1.

Ως «παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία» ή «ΠΛΑ αλιεία» νοούνται οι αλιευτικές δραστηριότητες που είναι παράνομες, λαθραίες ή άναρχες.

2.

Η «παράνομη αλιεία» αναφέρεται σε αλιευτικές δραστηριότητες οι οποίες:

α)

διεξάγονται από ημεδαπά ή αλλοδαπά αλιευτικά σκάφη σε θαλάσσια ύδατα υπό τη δικαιοδοσία κράτους, χωρίς την άδεια του εν λόγω κράτους, ή κατά παράβαση της νομοθεσίας και των κανονισμών του·

β)

διεξάγονται από αλιευτικά σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία κρατών που είναι συμβαλλόμενα μέρη σε σχετική περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης της αλιείας αλλά ενεργούν παραβιάζοντας τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης που έχει θεσπίσει η εν λόγω οργάνωση και που δεσμεύουν τα αντίστοιχα κράτη, ή σχετικές διατάξεις του ισχύοντος διεθνούς δικαίου· ή

γ)

διεξάγονται από αλιευτικά σκάφη κατά παράβαση εθνικής νομοθεσίας ή διεθνών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναλαμβάνουν κράτη συνεργαζόμενα με σχετική περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης της αλιείας.

3.

Η «λαθραία αλιεία» αναφέρεται σε αλιευτικές δραστηριότητες οι οποίες:

α)

δεν έχουν αναφερθεί, ή έχουν αναφερθεί εσφαλμένα στην αρμόδια εθνική αρχή, κατά παράβαση των εθνικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων· ή

β)

διεξάγονται στην περιοχή ευθύνης συναφούς περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης της αλιείας και δεν έχουν αναφερθεί, ή έχουν αναφερθεί εσφαλμένα, κατά παράβαση των διαδικασιών αναφοράς της εν λόγω οργάνωσης.

4.

Η «άναρχη αλιεία» αναφέρεται σε αλιευτικές δραστηριότητες οι οποίες:

α)

στην περιοχή ευθύνης συναφούς περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης της αλιείας, διεξάγονται από αλιευτικά σκάφη άνευ εθνικότητας, ή από αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία κράτους που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος με την εν λόγω οργάνωση, ή από αλιευτική οντότητα, κατά τρόπο που δεν συνάδει με τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης της εν λόγω οργάνωσης ή τα παραβιάζει· ή

β)

διεξάγονται από αλιευτικά σε περιοχές ή για αλιευτικά αποθέματα για τα οποία δεν εφαρμόζονται μέτρα διατήρησης ή διαχείρισης, κατά τρόπο που δεν συνάδει με τις αρμοδιότητες του κράτους όσον αφορά τη διατήρηση των έμβιων θαλάσσιων πόρων βάσει του διεθνούς δικαίου.

5.

«Αλιευτικό σκάφος»: σκάφος οιουδήποτε μεγέθους που χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την εμπορική εκμετάλλευση αλιευτικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων των σκαφών υποστήριξης, των σκαφών μεταποίησης ιχθύων, καθώς και των σκαφών που επιδίδονται σε μεταφορτώσεις καθώς και των σκαφών μεταφοράς που είναι εξοπλισμένα για τη μεταφορά αλιευτικών προϊόντων, εξαιρουμένων των σκαφών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων·

6.

«Κοινοτικό αλιευτικό σκάφος»: αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία κράτους μέλους και είναι νηολογημένο στην Κοινότητα.

7.

«Άδεια αλιείας»: δικαίωμα επίδοσης σε αλιευτικές δραστηριότητες για καθορισμένη περίοδο, σε συγκεκριμένη περιοχή ή για δεδομένο τύπο αλιείας.

8.

«Αλιευτικά προϊόντα»: τα προϊόντα τα οποία εμπίπτουν στο κεφάλαιο 03 και στις δασμολογικές κλάσεις 1604 και 1605 της συνδυασμένης ονοματολογίας που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (11), όπως έχει τροποποιηθεί, πλην των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.

9.

«Μέτρα διατήρησης και διαχείρισης»: μέτρα διατήρησης και διαχείρισης ενός ή περισσότερων ειδών έμβιων θαλάσσιων πόρων που θεσπίζονται και ισχύουν σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες του διεθνούς ή/και του κοινοτικού δικαίου.

10.

«Μεταφόρτωση»: η εκφόρτωση μέρους ή του συνόλου των αλιευτικών προϊόντων που βρίσκονται επί αλιευτικού σκάφους σε άλλο αλιευτικό σκάφος.

11.

«Εισαγωγή»: η είσοδος αλιευτικών προϊόντων στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων μεταφορτώσεων σε λιμένες της επικράτειας της Κοινότητας.

12.

«Έμμεση εισαγωγή»: εισαγωγή, στην Κοινότητα, αλιευτικών προϊόντων από την επικράτεια τρίτης χώρας που δεν είναι το κράτος σημαίας του αλιευτικού σκάφους που είναι υπεύθυνο για την αλίευση.

13.

«Εξαγωγή»: μετακίνηση προς τρίτη χώρα αλιευτικών προϊόντων που έχουν αλιευθεί από σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία κράτους μέλους, από την επικράτεια της Κοινότητας, από τρίτες χώρες ή από αλιευτικά πεδία.

14.

«Επανεξαγωγή»: μετακίνηση αλιευτικών προϊόντων από την επικράτεια της Κοινότητας, τα οποία είχαν προηγουμένως εισαχθεί στην επικράτεια της Κοινότητας.

15.

«Περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης της αλιείας»: υποπεριφερειακός, περιφερειακός ή παρόμοιος οργανισμός με αρμοδιότητα, αναγνωρισμένη βάσει του διεθνούς δικαίου, να θεσπίζει μέτρα διατήρησης και διαχείρισης των έμβιων θαλάσσιων πόρων που έχουν τεθεί υπό την ευθύνη του, βάσει της ιδρυτικής του σύμβασης ή συμφωνίας.

16.

«Συμβαλλόμενο μέρος»: συμβαλλόμενο μέρος διεθνούς σύμβασης ή συμφωνίας περί δημιουργίας περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης της αλιείας, καθώς και κράτη, αλιευτικές οντότητες ή άλλες οντότητες που συνεργάζονται με τις οργανώσεις αυτές και, προς το σκοπό αυτόν, τους έχει αναγνωριστεί καθεστώς συνεργαζόμενου μη συμβαλλόμενου μέρους έναντι της οργάνωσης αυτής.

17.

«Διόπτευση»: παρατήρηση από αρμόδια για επιθεωρήσεις εν πλω αρχή κράτους μέλους, ή από τον πλοίαρχο κοινοτικού αλιευτικού σκάφους ή αλιευτικού σκάφους τρίτης χώρας το οποίο ενδέχεται να εμπίπτει σε ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1.

18.

«Κοινή αλιευτική δραστηριότητα»: δραστηριότητα στην οποία συμμετέχουν δύο ή περισσότερα αλιευτικά σκάφη κατά την οποία μεταφέρονται αλιεύματα από τα αλιευτικά εργαλεία του ενός σκάφους στο άλλο ή κατά την οποία η τεχνική που χρησιμοποιείται από τα σκάφη αυτά απαιτεί ένα κοινό αλιευτικό εργαλείο.

19.

«Νομικό πρόσωπο»: νομική οντότητα η οποία αναγνωρίζεται ως νομικό πρόσωπο βάσει του ισχύοντος εθνικού δικαίου, πλην των κρατών ή των δημόσιων φορέων όταν ασκούν κρατική εξουσία καθώς και των δημόσιων οργανισμών.

20.

«Κίνδυνος»: η πιθανότητα συμβάντος όσον αφορά αλιευτικά προϊόντα που εισάγονται στην επικράτεια της Κοινότητας ή εξάγονται από αυτήν, το οποίο παρεμποδίζει την ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ή των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης.

21.

«Διαχείριση κινδύνου»: ο συστηματικός εντοπισμός των κινδύνων και η εφαρμογή κάθε μέτρου που είναι αναγκαίο για να περιοριστεί η έκθεση σε κινδύνους. Η έννοια αυτή περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως η συλλογή δεδομένων και πληροφοριών, η ανάλυση και αξιολόγηση κινδύνου, η αίτηση για δράση και η ανάληψη δράσης και η τακτική παρακολούθηση και επανεξέταση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων της, βάσει διεθνών, κοινοτικών ή εθνικών πόρων και στρατηγικών.

22.

«Ανοιχτή θάλασσα»: το μέρος της θάλασσας όπως ορίζεται στο άρθρο 86 της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας («UNCLOS»).

23.

«Φορτίο»: προϊόντα που αποστέλλονται ταυτόχρονα από έναν εξαγωγέα σε έναν παραλήπτη ή που καλύπτονται από ένα και μόνον έγγραφο μεταφοράς το οποίο καλύπτει την αποστολή τους από τον εξαγωγέα στον παραλήπτη.

Άρθρο 3

Αλιευτικά σκάφη που επιδίδονται σε ΠΛΑ αλιεία

1.   Υπάρχει υποψία ότι αλιευτικό σκάφος επιδίδεται σε ΠΛΑ αλιεία εάν έχει αποδειχτεί ότι, κατά παράβαση των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης που ισχύουν στην οικεία περιοχή:

α)

αλίευσε χωρίς ισχύουσα άδεια ή έγκριση εκδοθείσα από το κράτος σημαίας ή από το οικείο παράκτιο κράτος, ή

β)

δεν τήρησε τις υποχρεώσεις του να καταγράφει και να αναφέρει δεδομένα αλιευμάτων ή αφορώντα τα αλιεύματα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που πρέπει να διαβιβάζονται μέσω του δορυφορικού συστήματος παρακολούθησης σκαφών (VMS), ή τις αναγγελίες που αναφέρονται στο άρθρο 6, ή

γ)

αλίευσε σε απαγορευμένη περιοχή, κατά τη διάρκεια περιόδου απαγόρευσης της αλιείας, ή χωρίς να διαθέτει ή αφού εξήντλησε ποσόστωση ή/και πέραν του απαγορευόμενου βάθους, ή

δ)

επιδόθηκε σε αλιεία με στόχο απόθεμα που αποτελεί αντικείμενο αναστολής αλίευσης ή για το οποίο έχει απαγορευθεί η αλιεία, ή

ε)

χρησιμοποίησε αλιευτικά εργαλεία απαγορευμένα ή μη τηρούντα τις διατάξεις, ή

στ)

παραποίησε ή απέκρυψε σημάνσεις, την ταυτότητα ή τα στοιχεία νηολόγησης του σκάφους, ή

ζ)

απέκρυψε, αλλοίωσε ή εξαφάνισε αποδεικτικά στοιχεία που σχετίζονται με έρευνα, ή

η)

παρακώλυσε το έργο επιθεωρητών αλιείας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους για επιθεώρηση της συμμόρφωσης προς τα ισχύοντα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης ή το έργο παρατηρητών κατά την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες κοινοτικούς κανόνες, ή

θ)

δέχθηκε, μεταφόρτωση ή εκφόρτωσε ιχθύς μεγέθους μικρότερου το κανονικού κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, ή

ι)

μεταφόρτωσε ή συμμετείχε σε κοινές αλιευτικές δραστηριότητες με, υποστήριξε ή εφοδίασε άλλα αλιευτικά σκάφη τα οποία έχει διαπιστωθεί ότι έχουν επιδοθεί σε ΠΛΑ αλιεία σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ιδίως δε εκείνα που περιλαμβάνονται στον κοινοτικό κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας ή στον κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας μιας περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης της αλιείας· ή

ια)

εάν έχει επιδοθεί σε αλιευτικές δραστηριότητες σε περιοχή περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης της αλιείας κατά τρόπο που δεν συνάδει με ή παραβαίνει τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης της εν λόγω οργάνωσης και φέρει σημαία κράτους που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στην εν λόγω οργάνωση, ή δεν συνεργάζεται με την οργάνωση αυτήν όπως προβλέπεται από την οργάνωση αυτήν, ή

ιβ)

δεν έχει εθνικότητα και συνεπώς πρόκειται για σκάφος άνευ κράτους σημαίας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

2.   Οι δραστηριότητες της παραγράφου 1 θεωρούνται ως σοβαρές παραβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 42 ανάλογα με τη σοβαρότητα της συγκεκριμένης παράβασης η οποία καθορίζεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, βάσει κριτηρίων όπως η προκληθείσα ζημία, το κόστος της, η έκταση της παράβασης, ή η επανάληψή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΤΜΗΜΑ 1

Όροι πρόσβασης των αλιευτικών σκαφών τρίτων χωρών σε λιμένα

Άρθρο 4

Συστήματα επιθεώρησης σε λιμένα

1.   Δημιουργείται ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου εντός λιμένος, των αλιευτικών σκαφών τρίτων χωρών που καταπλέουν στους λιμένες των κρατών μελών, με στόχο την πρόληψη, την αποτροπή και την εξάλειψη της ΠΛΑ αλιείας.

2.   Η πρόσβαση στους λιμένες των κρατών μελών, η παροχή λιμενικών υπηρεσιών και η πραγματοποίηση εκφορτώσεων ή μεταφορτώσεων στους εν λόγω λιμένες απαγορεύεται για τα αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών, εκτός αν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή κινδύνου κατά την έννοια του άρθρου 18 της UNCLOS («περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή κινδύνου») για υπηρεσίες που είναι απολύτως αναγκαίες για την αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτών.

3.   Οι μεταφορτώσεις μεταξύ αλιευτικών σκαφών τρίτων χωρών ή μεταξύ των σκαφών αυτών και αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους απαγορεύονται στα κοινοτικά ύδατα και πραγματοποιούνται μόνον σε λιμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

4.   Τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους απαγορεύεται να μεταφορτώνουν εν πλω αλιεύματα από αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών εκτός των κοινοτικών υδάτων, εκτός εάν τα αλιευτικά σκάφη είναι νηολογημένα ως σκάφη μεταφοράς υπό την αιγίδα περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης της αλιείας.

Άρθρο 5

Καθορισμένοι λιμένες

1.   Τα κράτη μέλη ορίζουν λιμένες ή τόπους πλησίον της ακτής στις οποίες επιτρέπονται οι εργασίες εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης αλιευτικών προϊόντων και η παροχή των λιμενικών υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.

2.   Η πρόσβαση στις λιμενικές υπηρεσίες και η πραγματοποίηση εργασιών εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης από αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών επιτρέπεται μόνο σε καθορισμένους λιμένες.

3.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή ετησίως και το αργότερο έως τις 15 Ιανουαρίου κατάλογο των καθορισμένων λιμένων. Τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις του καταλόγου αυτού κοινοποιούνται στην Επιτροπή τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της τροποποίησης.

4.   Η Επιτροπή δημοσιεύει τον κατάλογο των καθορισμένων λιμένων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις ιστοσελίδες της.

Άρθρο 6

Αναγγελία

1.   Οι πλοίαρχοι αλιευτικών σκαφών τρίτων χωρών ή οι εκπρόσωποί τους κοινοποιούν, στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών των οποίων τους καθορισμένους λιμένες ή τις εγκαταστάσεις εκφόρτωσης επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν, τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από τον προβλεπόμενο χρόνο κατάπλου στον λιμένα, τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

στοιχεία του σκάφους·

β)

όνομα του καθορισμένου λιμένα προορισμού και σκοπός προσέγγισης ήτοι εκφόρτωση, μεταφόρτωση, πρόσβαση σε υπηρεσίες·

γ)

άδεια αλιείας ή, κατά περίπτωση, άδεια υποστήριξης αλιευτικών δραστηριοτήτων ή μεταφόρτωσης αλιευτικών προϊόντων·

δ)

ημερομηνίες του αλιευτικού ταξιδίου·

ε)

προβλεπόμενη ημερομηνία και ώρα κατάπλου στον λιμένα·

στ)

ποσότητες κάθε είδους που διατηρούνται επί του σκάφους ή, εφόσον ενδείκνυται, αρνητική έκθεση·

ζ)

τη ζώνη ή τις ζώνες από τις οποίες αλιεύθηκαν τα αλιεύματα ή, εάν πραγματοποιήθηκε μεταφόρτωση, κατά πόσον πραγματοποιήθηκε στα κοινοτικά ύδατα, σε ζώνες υπό τη δικαιοδοσία ή την κυριαρχία τρίτης χώρας ή στην ανοικτή θάλασσα·

η)

τις προς εκφόρτωση ή μεταφόρτωση ποσότητες κάθε είδους.

Ο πλοίαρχος αλιευτικού τρίτης χώρας, ή ο αντιπρόσωπος του, απαλλάσσεται από την κοινοποίηση πληροφοριών που περιέχονται στα σημεία α), γ), δ), ζ) και η), όταν ένα πιστοποιητικό αλιευμάτων έχει επικυρωθεί σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ προκειμένου ολόκληρο το αλίευμα να εκφορτωθεί ή να μεταφορτωθεί στο έδαφος της Κοινότητας.

2.   Η αναγγελία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 συνοδεύεται από πιστοποιητικό αλιευμάτων επικυρωμένο σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ εάν το αλιευτικό σκάφος της τρίτης χώρας μεταφέρει αλιευτικά προϊόντα. Ισχύουν κατ’ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 14 σχετικά με την αναγνώριση των εγγράφων περί αλιευμάτων ή τα έντυπα του ελέγχου από το κράτος λιμένος τα οποία αποτελούν μέρος των δικαιολογητικών που αφορούν τα αλιεύματα ή τα συστήματα ελέγχου λιμένα που θεσπίζουν οι περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας.

3.   Με τη διαδικασία του άρθρου 54 παράγραφος 2, η Επιτροπή μπορεί να απαλλάσσει, για περιορισμένη και ανανεώσιμη περίοδο, ορισμένες κατηγορίες αλιευτικών σκαφών τρίτων χωρών από την υποχρέωση της παραγράφου 1, ή να προβλέπει άλλο χρονικό διάστημα για την αναγγελία, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, το είδος του αλιευτικού προϊόντος, την απόσταση μεταξύ των περιοχών αλιείας, των τόπων εκφόρτωσης και των λιμένων στους οποίους τα εν λόγω σκάφη είναι νηολογημένα ή καταχωρισμένα.

4.   Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων των αλιευτικών συμφωνιών μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών.

Άρθρο 7

Άδεια

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 37 σημείο 5, στα αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών χορηγείται άδεια πρόσβασης στον λιμένα μόνον εάν οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 είναι πλήρεις και, όταν το σκάφος τρίτης χώρας μεταφέρει αλιευτικά προϊόντα, συνοδεύονται από το πιστοποιητικό αλιευμάτων του άρθρου 6 παράγραφος 2.

2.   Η άδεια για έναρξη εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης στον λιμένα εξαρτάται από τον έλεγχο πληρότητας των πληροφοριών που υποβάλλονται όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 και, κατά περίπτωση, από τη διεξαγωγή επιθεώρησης σύμφωνα με το τμήμα 2.

3.   Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, το κράτος μέλος λιμένα μπορεί να επιτρέπει την πρόσβαση στον λιμένα και την πλήρη ή ολική εκφόρτωση όταν οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 δεν είναι πλήρεις ή όταν εκκρεμεί ο έλεγχός ή η επαλήθευσή τους, αλλά, στις περιπτώσεις αυτές, τα σχετικά αλιευτικά προϊόντα τηρούνται αποθηκευμένα υπό τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών. Τα αλιευτικά προϊόντα αποδεσμεύονται προς πώληση, διάθεση ή μεταφορά μόλις παραληφθούν οι πληροφορίες κατ’ άρθρο 6 παράγραφος 1 ή όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου ή επαλήθευσης. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας εντός 14 ημερών από την εκφόρτωση, το κράτος μέλος λιμένα μπορεί να δημεύσει τα αλιευτικά προϊόντα και να τα διαθέσει σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες. Το κόστος αποθήκευσης βαρύνει τις επιχειρήσεις.

Άρθρο 8

Καταγραφή εργασιών εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης

1.   Οι πλοίαρχοι αλιευτικών σκαφών τρίτων χωρών ή οι εκπρόσωποί τους υποβάλλουν, ει δυνατόν με ηλεκτρονικά μέσα πριν από τις εργασίες εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης, στις αρχές του κράτους μέλους, του οποίου χρησιμοποιούν τους καθορισμένους λιμένες εκφόρτωσης ή τις εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης, δήλωση στην οποία αναφέρονται η προς εκφόρτωση ή μεταφόρτωση ποσότητα αλιευτικών προϊόντων, ανά είδος, καθώς και η ημερομηνία και τόπος κάθε αλίευσης. Οι πλοίαρχοι και οι αντιπρόσωποί τους είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια των δηλώσεων αυτών.

2.   Τα κράτη μέλη διατηρούν τα πρωτότυπα, ή τυπωμένο αντίγραφο των δηλώσεων της παραγράφου 1 εάν η διαβίβαση έχει γίνει ηλεκτρονικώς, των προαναφερόμενων δηλώσεων για περίοδο τριών ετών ή και περισσότερο σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες.

3.   Οι διαδικασίες και τα έντυπα δήλωσης εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 54 παράγραφος 2.

4.   Πριν από το τέλος του πρώτου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου, τα κράτη μέλη κοινοποιούν ηλεκτρονικώς στην Επιτροπή τις ποσότητες που εκφορτώθηκαν ή/και μεταφορτώθηκαν από αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών στους λιμένες τους κατά το προηγούμενο τρίμηνο.

ΤΜΗΜΑ 2

Επιθεωρήσεις σε λιμένα

Άρθρο 9

Γενικές αρχές

1.   Τα κράτη μέλη επιθεωρούν, στους καθορισμένους λιμένες τους, το 5 % τουλάχιστον των εργασιών εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης αλιευτικών σκαφών τρίτων χωρών κάθε χρόνο, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 54 παράγραφος 2 βάσει της διαχείρισης κινδύνου, με την επιφύλαξη υψηλότερων ορίων που καθορίζονται από περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας.

2.   Τα ακόλουθα αλιευτικά σκάφη επιθεωρούνται οπωσδήποτε:

α)

αλιευτικά σκάφη που έχουν διοπτευθεί σύμφωνα με το άρθρο 48·

β)

αλιευτικά σκάφη που έχουν αναφερθεί στο πλαίσιο κοινοποίησης που πραγματοποιήθηκε βάσει του κοινοτικού συστήματος αγγελιών σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙV·

γ)

τα αλιευτικά σκάφη για τα οποία η Επιτροπή έχει προσδιορίσει ότι εικάζεται ότι έχουν επιδοθεί σε ΠΛΑ αλιεία σύμφωνα με το άρθρο 25·

δ)

τα αλιευτικά σκάφη που έχουν τεθεί σε κατάλογο σκαφών που έχουν επιδοθεί σε ΠΛΑ αλιεία, ο οποίος έχει εγκριθεί από περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης της αλιείας και έχει κοινοποιηθεί στα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 30.

Άρθρο 10

Διαδικασία επιθεώρησης

1.   Οι υπεύθυνοι για επιθεωρήσεις υπάλληλοι (εφεξής «οι υπάλληλοι») επιτρέπεται να εξετάζουν όλους τους σχετικούς χώρους, καταστρώματα και θαλάμους του αλιευτικού σκάφους, τα μεταποιημένα και αμεταποίητα αλιεύματα, τα δίχτυα και τα άλλα αλιευτικά εργαλεία, τον εξοπλισμό και τα συναφή έγγραφα τα οποία κρίνουν αναγκαία για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις ή τα ισχύοντα διεθνή μέτρα διατήρησης και διαχείρισης. Οι υπάλληλοι μπορούν επίσης να ανακρίνουν άτομα που πιστεύεται ότι έχουν πληροφορίες για το θέμα υπό επιθεώρηση.

2.   Οι επιθεωρήσεις περιλαμβάνουν την παρακολούθηση του συνόλου των εργασιών εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης καθώς και έλεγχο της αντιστοιχίας των ποσοτήτων ανά είδος που αναγράφονται στην αναγγελία εκφόρτωσης προς τις ποσότητες ανά είδος που εκφορτώθηκαν ή μεταφορτώθηκαν.

3.   Οι υπάλληλοι υπογράφουν την έκθεση επιθεώρησης παρουσία του πλοιάρχου του αλιευτικού ο οποίος έχει το δικαίωμα να προσθέσει ή να ζητήσει να προστεθεί κάθε πληροφορία που κρίνει σχετική. Οι υπάλληλοι αναγράφουν στο ημερολόγιο ότι έγινε επιθεώρηση.

4.   Αντίγραφα της έκθεσης επιθεώρησης παραδίδονται στον πλοίαρχο του αλιευτικού, ο οποίος και μπορεί να τα διαβιβάσει στον πλοιοκτήτη του σκάφους.

5.   Ο πλοίαρχος συνεργάζεται και βοηθά τις επιθεωρήσεις του αλιευτικού σκάφους και δεν προβαίνει σε κωλυσιεργία, εκφοβισμό ή παρεμβολές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων των υπαλλήλων.

Άρθρο 11

Διαδικασία στις περιπτώσεις παραβάσεων

1.   Εάν από τις πληροφορίες που συλλέγονται κατά την επιθεώρηση προκύπτουν στοιχεία που αποδεικνύουν στον υπάλληλο ότι κάποιο αλιευτικό σκάφος έχει επιδοθεί σε ΠΛΑ αλιεία σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 3, ο υπάλληλος προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

α)

σημειώνει την εικαζόμενη παράβαση στην έκθεση επιθεώρησης·

β)

λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης των αποδεικτικών στοιχείων που συνδέονται με την εικαζόμενη παράβαση·

γ)

διαβιβάζει αμέσως την έκθεση επιθεώρησης στην αρμόδια αρχή.

2.   Εάν, από τα αποτελέσματα της επιθεώρησης, προκύπτουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι αλιευτικό σκάφος τρίτης χώρας επιδόθηκε όντως σε ΠΛΑ αλιεία σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 3, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους λιμένα απαγορεύουν στο εν λόγω σκάφος την εκφόρτωση ή τη μεταφόρτωση των αλιευμάτων του.

3.   Το επιθεωρούν κράτος μέλος κοινοποιεί αμέσως την απόφαση περί απαγόρευσης των εργασιών εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης που λαμβάνει σύμφωνα με την παράγραφο 2, συνοδευόμενη από αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης στην Επιτροπή ή στον φορέα που έχει ορίσει αυτή, η οποία με τη σειρά της την διαβιβάζει αμέσως στην αρμόδια αρχή του κράτους σημαίας του επιθεωρούμενου αλιευτικού σκάφους με αντίγραφο στο ή τα κράτη σημαίας των παραδιδόντων σκαφών σε περίπτωση που το επιθεωρούμενο αλιευτικό σκάφος επιδόθηκε σε εργασίες μεταφόρτωσης. Ανάλογα με την περίπτωση, αντίγραφο της κοινοποίησης αποστέλλεται και στον εκτελεστικό γραμματέα της περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης της αλιείας στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας αλιεύθηκαν τα αλιεύματα.

4.   Όταν η εικαζόμενη παράβαση έχει διαπραχθεί στην ανοικτή θάλασσα, το κράτος μέλος λιμένα συνεργάζεται με το κράτος σημαίας στη διεξαγωγή σχετικής έρευνας και, εφόσον απαιτείται, επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους λιμένα, εφόσον, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το αρμόδιο κράτος σημαίας έχει συμφωνήσει ρητώς να μεταβιβάσει την αρμοδιότητά του. Επιπλέον, όταν η εικαζόμενη παράβαση έχει διαπραχθεί στα θαλάσσια ύδατα τρίτης χώρας, το κράτος μέλος λιμένα συνεργάζεται και με το παράκτιο κράτος για τη διεξαγωγή της έρευνας και, κατά περίπτωση, επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους λιμένα, υπό την προϋπόθεση ότι, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το παράκτιο κράτος αυτό έχει συμφωνήσει ρητώς να μεταβιβάσει την αρμοδιότητά του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Άρθρο 12

Πιστοποιητικά αλιευμάτων

1.   Η εισαγωγή στην Κοινότητα αλιευτικών προϊόντων που προέρχονται από ΠΛΑ αλιεία απαγορεύεται.

2.   Για να υλοποιηθεί η απαγόρευση της παραγράφου 1, στην Κοινότητα εισάγονται μόνον τα αλιευτικά προϊόντα που συνοδεύονται από πιστοποιητικό αλιευμάτων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

3.   Το πιστοποιητικό αλιευμάτων που αναφέρεται στην παράγραφο 2 επικυρώνεται από το κράτος σημαίας του ή των αλιευτικών σκαφών που αλίευσαν τα αλιεύματα από τα οποία προήλθαν τα αλιευτικά προϊόντα. Με το πιστοποιητικό αυτό πιστοποιείται ότι τα εν λόγω αλιεύματα αλιεύθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και τα ισχύοντα διεθνή μέτρα διατήρησης και διαχείρισης.

4.   Το πιστοποιητικό αλιευμάτων περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που ορίζονται στο υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ και επικυρώνεται από δημόσια αρχή του κράτους σημαίας με την αναγκαία εξουσία πιστοποίησης της ακρίβειας των πληροφοριών. Σε συμφωνία με τα κράτη σημαίας και στο πλαίσιο της συνεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 4, το πιστοποιητικό αλιευμάτων μπορεί να καταρτίζεται, να επικυρώνεται ή να υποβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα ή να αντικαθίσταται από ηλεκτρονικά συστήματα ιχνηλασιμότητας που εξασφαλίζουν το ίδιο επίπεδο ελέγχου από τις αρχές.

5.   Ο κατάλογος του παραρτήματος Ι, των προϊόντων που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του πιστοποιητικού αλιευμάτων, μπορεί να επανεξετάζεται ετησίως βάσει των αποτελεσμάτων των πληροφοριών που συλλέγονται δυνάμει των κεφαλαίων II, III, IV, V, VIII, X και XII, και να τροποποιείται με τη διαδικασία του άρθρου 54 παράγραφος 2.

Άρθρο 13

Συμφωνηθέντα συστήματα δικαιολογητικών για τα αλιεύματα τα οποία ισχύουν στο πλαίσιο περιφερειακής οργάνωση διαχείρισης της αλιείας

1.   Τα δικαιολογητικά για τα αλιεύματα, και κάθε σχετικό έγγραφο, που έχουν επικυρωθεί σύμφωνα με τα συστήματα δικαιολογητικών για τα αλιεύματα τα οποία έχουν θεσπιστεί από περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης της αλιείας και τα οποία αναγνωρίζονται ως σύμφωνα προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, γίνονται αποδεκτά ως πιστοποιητικά αλιευμάτων για τα αλιευτικά προϊόντα από είδη για τα οποία εφαρμόζονται τα συναφή συστήματα δικαιολογητικών για τα αλιεύματα και υπόκεινται στις απαιτήσεις ελέγχου και επαλήθευσης που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του κράτους μέλους εισαγωγής σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 και τις διατάξεις σχετικά με την άρνηση εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 18. Ο κατάλογος αυτών των συστημάτων δικαιολογητικών για τα αλιεύματα καθορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 54 παράγραφος 2.

2.   Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη ειδικών ισχυόντων κανονισμών με τους οποίους αυτά τα συστήματα δικαιολογητικών για τα αλιεύματα ενσωματώνονται στο κοινοτικό δίκαιο.

Άρθρο 14

Έμμεση εισαγωγή αλιευτικών προϊόντων

1.   Για την εισαγωγή αλιευτικών προϊόντων που αποτελούν ενιαίο φορτίο και μεταφέρονται υπό την ίδια μορφή στην Κοινότητα από τρίτη χώρα διαφορετική από το κράτος σημαίας, ο εισαγωγέας υποβάλλει στις αρχές του κράτους μέλους εισαγωγής τα εξής:

α)

το ή τα πιστοποιητικά αλιευμάτων, επικυρωμένα από το κράτος σημαίας, και

β)

δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι τα αλιευτικά προϊόντα δεν υποβλήθηκαν σε άλλες εργασίες πλην της εκφόρτωσης, της επαναφόρτωσης ή άλλης εργασίας που είχε ως προορισμό να διατηρηθούν σε καλή και γνήσια κατάσταση, και παρέμειναν υπό την επιτήρηση των αρμόδιων αρχών της εν λόγω τρίτης χώρας.

Τα σχετικά δικαιολογητικά είναι τα εξής:

i)

κατά περίπτωση, η ενιαία φορτωτική που καλύπτει τη μεταφορά από την επικράτεια του κράτους σημαίας μέσω της εν λόγω τρίτης χώρας, ή

ii)

έγγραφο που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές της εν λόγω της τρίτης χώρας:

που παρέχει ακριβή περιγραφή των αλιευτικών προϊόντων, τις ημερομηνίες εκφόρτωσης και επαναφόρτωσης των προϊόντων και, κατά περίπτωση, τα ονόματα των πλοίων ή των άλλων χρησιμοποιούμενων μεταφορικών μέσων, και

που αναφέρει τις συνθήκες υπό τις οποίες τα αλιευτικά προϊόντα παρέμειναν στη τρίτη χώρα αυτή.

Όταν τα σχετικά είδη υπόκεινται σε σύστημα δικαιολογητικών για τα αλιεύματα περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης της αλιείας, το οποίο έχει αναγνωριστεί βάσει του άρθρου 13, το προαναφερόμενο έγγραφο μπορεί να αντικατασταθεί από πιστοποιητικό επανεξαγωγής του εν λόγω συστήματος δικαιολογητικών για τα αλιεύματα, εφόσον η τρίτη χώρα έχει τηρήσει αναλόγως τις υποχρεώσεις της.

2.   Για την εισαγωγή αλιευτικών προϊόντων που αποτελούν ενιαίο φορτίο και έχουν μεταποιηθεί σε τρίτη χώρα διαφορετική από το κράτος σημαίας, ο εισαγωγέας υποβάλλει στις αρχές του κράτους μέλους εισαγωγής δήλωση την οποία έχει καταρτίσει εργοστάσιο μεταποίησης στην εν λόγω τρίτη χώρα και έχει επικυρωθεί από τις αρμόδιες αρχές του σύμφωνα με το έντυπο του παραρτήματος IV:

α)

που παρέχει ακριβή περιγραφή των αμεταποίητων και των μεταποιημένων προϊόντων και τις αντίστοιχες ποσότητες·

β)

που αναφέρει ότι τα αλιευτικά προϊόντα προέρχονται από μεταποίηση, στην εν λόγω τρίτη χώρα, των αλιευμάτων που συνοδεύονται από πιστοποιητικό ή πιστοποιητικά αλιευμάτων επικυρωμένα από το κράτος σημαίας· και

γ)

που συνοδεύεται από τα εξής:

i)

το ή τα πιστοποιητικά αλιευμάτων, όταν το σύνολο των σχετικών αλιευμάτων έχει χρησιμοποιηθεί για τη μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων εξαγόμενων σε ενιαίο φορτίο, ή

ii)

αντίγραφο του ή των πιστοποιητικών αλιευμάτων, όταν τα σχετικά αλιεύματα έχουν εν μέρει χρησιμοποιηθεί για τη μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων εξαγόμενων σε ενιαίο φορτίο.

Όταν τα σχετικά είδη υπόκεινται σε σύστημα δικαιολογητικών για αλιεύματα, μιας περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης της αλιείας, αναγνωρισμένο βάσει του άρθρου 13, η δήλωση μπορεί να αντικατασταθεί από πιστοποιητικό επανεξαγωγής του εν λόγω συστήματος, εφόσον η τρίτη χώρα μεταποίησης έχει τηρήσει αναλόγως τις υποχρεώσεις της.

3.   Τα έγγραφα και η δήλωση που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) και στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αντιστοίχως μπορούν να κοινοποιηθούν ηλεκτρονικώς στο πλαίσιο της συνεργασίας του άρθρου 20 παράγραφος 4.

Άρθρο 15

Εξαγωγή αλιευμάτων τα οποία αλιεύθηκαν από αλιευτικά σκάφη υπό σημαία κράτους μέλους

1.   Για την εξαγωγή αλιευμάτων τα οποία αλιεύθηκαν από αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους χρειάζεται επικύρωση του πιστοποιητικού αλιευμάτων από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 4, αν αυτό απαιτείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του άρθρου 20 παράγραφος 4.

2.   Τα κράτη μέλη σημαίας κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αρχές που είναι αρμόδιες για την επικύρωση των πιστοποιητικών αλιευμάτων της παραγράφου 1.

Άρθρο 16

Υποβολή και έλεγχοι των πιστοποιητικών αλιευμάτων

1.   Το επικυρωμένο πιστοποιητικό αλιευμάτων υποβάλλεται από τον εισαγωγέα στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο προβλέπεται να εισαχθεί το προϊόν, τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ώρα άφιξης στο σημείο εισόδου στην επικράτεια της Κοινότητας. Η προθεσμία των τριών εργάσιμων ημερών μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με το είδος του αλιευτικού προϊόντος, την απόσταση από τον τόπο εισόδου του προϊόντος στην επικράτεια της Κοινότητας ή τα χρησιμοποιούμενα μεταφορικά μέσα. Οι αρμόδιες αρχές αυτές ελέγχουν βάσει διαχείρισης κινδύνου το πιστοποιητικό αλιευμάτων με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στην κοινοποίηση που έχει ληφθεί από το κράτος σημαίας σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 22.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι εισαγωγείς που έχουν λάβει το χαρακτηρισμό του «εγκεκριμένου οικονομικού φορέα» μπορούν να ειδοποιούν τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους για την άφιξη των προϊόντων εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και να τηρούν το επικυρωμένο πιστοποιητικό αλιευμάτων και τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 14 στη διάθεση των αρχών προς έλεγχο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή προς επαλήθευση σύμφωνα με το άρθρο 17.

3.   Τα κριτήρια για την απόδοση του χαρακτηρισμού του «εγκεκριμένου οικονομικού φορέα» σε έναν εισαγωγέα από τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους περιλαμβάνουν τα εξής:

α)

την εγκατάσταση του εισαγωγέα στην επικράτεια του κράτους μέλους αυτού·

β)

επαρκή αριθμό και όγκο εισαγωγών που να δικαιολογεί την εφαρμογή της διαδικασίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2·

γ)

κατάλληλο ιστορικό συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης·

δ)

ικανοποιητικό σύστημα διαχείρισης εμπορικών αρχείων και, κατά περίπτωση, αρχείων μεταφοράς και μεταποίησης, το οποίο επιτρέπει τις κατάλληλες επαληθεύσεις και ελέγχους για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού·

ε)

την ύπαρξη εγκαταστάσεων για τη διενέργεια των επαληθεύσεων και ελέγχων αυτών·

στ)

τήρηση, κατά περίπτωση, πρακτικών κριτηρίων επάρκειας ή επαγγελματικών προσόντων που σχετίζονται άμεσα με τις ασκούμενες δραστηριότητες, και

ζ)

απόδειξη, κατά περίπτωση, της οικονομικής φερεγγυότητας.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το όνομα και τη διεύθυνση των «εγκεκριμένων οικονομικών φορέων» μόλις τους προσδώσουν το χαρακτηρισμό αυτό. Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση των κρατών μελών τις πληροφορίες αυτές με ηλεκτρονικά μέσα.

Οι κανόνες σχετικά με το χαρακτηρισμό του «εγκεκριμένου οικονομικού φορέα» μπορούν να καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 54 παράγραφος 2.

Άρθρο 17

Επαληθεύσεις

1.   Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να διενεργούν όλες τις επαληθεύσεις που κρίνουν αναγκαίες για την ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2.   Οι επαληθεύσεις μπορούν να περιλαμβάνουν εξέταση των προϊόντων, επαλήθευση των στοιχείων των δηλώσεων καθώς και της ύπαρξης και της γνησιότητας των δικαιολογητικών, εξέταση των λογαριασμών των επιχειρήσεων και άλλων αρχείων, επιθεώρηση των μεταφορικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορευματοκιβωτίων και των χώρων αποθήκευσης των προϊόντων και διεξαγωγή επίσημων ερευνών και άλλων παρόμοιων ενεργειών επιπλέον των επιθεωρήσεων των αλιευτικών σκαφών δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙ.

3.   Οι επαληθεύσεις εστιάζονται στους κινδύνους που εντοπίζονται βάσει κριτηρίων για τη διαχείριση κινδύνου, τα οποία εκπονούνται σε εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα εθνικά τους κριτήρια εντός 30 εργάσιμων ημερών από τις 29 Οκτωβρίου 2008 και επικαιροποιούν τις πληροφορίες αυτές. Τα κοινοτικά κριτήρια καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 54 παράγραφος 2.

4.   Επαληθεύσεις διενεργούνται οπωσδήποτε όταν:

α)

η επαληθεύουσα αρχή του κράτους μέλους έχει λόγους να αμφισβητεί τη γνησιότητα του ίδιου του πιστοποιητικού αλιευμάτων ή της σφραγίδας ή της υπογραφής επικύρωσης την οικείας αρχής του κράτους σημαίας, ή

β)

η επαληθεύουσα αρχή του κράτους μέλους έχει πληροφορίες που αμφισβητούν τη συμμόρφωση του αλιευτικού σκάφους προς τις ισχύουσες νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις ή τα ισχύοντα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης, ή την τήρηση άλλων απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού, ή

γ)

αλιευτικά σκάφη, αλιευτικές επιχειρήσεις ή άλλες επιχειρήσεις έχουν αναφερθεί σε σχέση με εικαζόμενη ΠΛΑ αλιεία, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών σκαφών που έχουν αναφερθεί σε περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης της αλιείας δυνάμει πράξης που έχει θεσπίσει η εν λόγω οργάνωση, η οποία προβλέπει την κατάρτιση καταλόγων σκαφών που εικάζεται ότι διενεργούν ΠΛΑ αλιεία, ή

δ)

κράτη σημαίας ή χώρες επανεξαγωγής έχουν αναφερθεί σε περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης της αλιείας δυνάμει πράξης που έχει θεσπίσει η εν λόγω οργάνωση όσον αφορά την εφαρμογή εμπορικών μέτρων έναντι κρατών σημαίας, ή

ε)

έχει δημοσιευθεί αγγελία δυνάμει του άρθρου 23 παράγραφος 1.

5.   Το κράτος μέλος μπορεί να διενεργήσει και τυχαίες επαληθεύσεις, επιπλέον αυτών που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4.

6.   Για τους σκοπούς της επαλήθευσης, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να ζητούν τη συνδρομή των αρμόδιων αρχών του κράτους σημαίας ή μιας τρίτης χώρας εκτός από το κράτος της σημαίας, που αναφέρεται στο άρθρο 14 και, στην περίπτωση αυτήν:

α)

η αίτηση συνδρομής αναφέρει τους λόγους για τους οποίους οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους έχουν εύλογες αμφιβολίες για την εγκυρότητα του πιστοποιητικού, των δηλώσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό ή/και τη συμμόρφωση των προϊόντων προς τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης. Αντίγραφο του πιστοποιητικού αλιευμάτων και κάθε πληροφορία ή έγγραφο που υποδεικνύουν ότι οι πληροφορίες του πιστοποιητικού είναι ανακριβείς διαβιβάζονται ως δικαιολογητικά της αίτησης συνδρομής. Η εν λόγω αίτηση αποστέλλεται χωρίς καθυστέρηση στις αρμόδιες αρχές του κράτους σημαίας ή της τρίτης χώρας εκτός του κράτους σημαίας, που αναφέρεται στο άρθρο 14·

β)

η διαδικασία επαλήθευσης ολοκληρώνεται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία της αίτησης επαλήθευσης. Εάν οι αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους σημαίας αδυνατούν να ανταποκριθούν εντός της εν λόγω προθεσμίας, οι επαληθεύουσες αρχές του κράτους μέλους μπορούν, ύστερα από αίτηση του κράτους σημαίας ή της τρίτης χώρας εκτός του κράτους σημαίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14, να χορηγούν παράταση της προθεσμίας απάντησης, η οποία δεν υπερβαίνει τις 15 επιπλέον ημέρες.

7.   Η αποδέσμευση των προϊόντων στις αγορές αναστέλλεται εν αναμονή των αποτελεσμάτων των διαδικασιών επαλήθευσης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 6. Το κόστος αποθήκευσης βαρύνει την επιχείρηση.

8.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αρχές τους που είναι αρμόδιες για τις επαληθεύσεις και ελέγχους των πιστοποιητικών αλιευμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 16 και στις παραγράφους 1 έως 6 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 18

Άρνηση εισαγωγής

1.   Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών απαγορεύουν, κατά περίπτωση, την εισαγωγή αλιευτικών προϊόντων στην Κοινότητα χωρίς να οφείλουν να ζητήσουν επιπλέον στοιχεία ή να υποβάλλουν αίτηση συνδρομής στο κράτος σημαίας όταν διαπιστώνουν ότι:

α)

ο εισαγωγέας δεν ήταν σε θέση να υποβάλει πιστοποιητικό αλιευμάτων για τα σχετικά προϊόντα ή να τηρήσει τις υποχρεώσεις του δυνάμει του άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 2·

β)

τα προϊόντα που προορίζονταν για εισαγωγή δεν είναι τα ίδια με εκείνα που αναφέρονται στο πιστοποιητικό αλιευμάτων·

γ)

το πιστοποιητικό αλιευμάτων δεν έχει επικυρωθεί από τη δημόσια αρχή του κράτους σημαίας που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3·

δ)

το πιστοποιητικό αλιευμάτων δεν περιέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες·

ε)

ο εισαγωγέας δεν μπορεί να αποδείξει ότι τα αλιευτικά προϊόντα ικανοποιούν τους όρους του άρθρου 14 παράγραφοι 1 ή 2·

στ)

ένα αλιευτικό σκάφος που αναφέρεται στο πιστοποιητικό αλιευμάτων ως σκάφος προέλευσης των αλιευμάτων έχει τεθεί στον κοινοτικό κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας ή στους καταλόγους σκαφών ΠΛΑ που αναφέρονται στο άρθρο 30·

ζ)

το πιστοποιητικό αλιευμάτων έχει επικυρωθεί από τις αρχές κράτους σημαίας χαρακτηρισμένου ως μη συνεργαζόμενο κράτος σύμφωνα με το άρθρο 31.

2.   Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών αρνούνται, κατά περίπτωση, την εισαγωγή αλιευτικών προϊόντων στην Κοινότητα, μετά την υποβολή αίτησης συνδρομής σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 6, εάν:

α)

έχουν λάβει απάντηση σύμφωνα με την οποία ο εξαγωγέας δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει την επικύρωση πιστοποιητικού αλιευμάτων, ή

β)

έχουν λάβει απάντηση σύμφωνα με την οποία τα προϊόντα δεν τηρούν τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης, ή άλλες προϋποθέσεις δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου, ή

γ)

δεν έχουν λάβει απάντηση εμπροθέσμως, ή

δ)

έχουν λάβει απάντηση η οποία δεν καλύπτει επαρκώς τα ζητήματα που είχαν τεθεί στην αίτηση.

3.   Σε περίπτωση άρνησης εισαγωγής αλιευτικών προϊόντων σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή 2, τα κράτη μέλη μπορούν να δημεύουν και να καταστρέφουν, να διαθέτουν ή να πωλούν τα εν λόγω αλιευτικά προϊόντα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Το κέρδος από την πώληση μπορεί να χρησιμοποιείται για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

4.   Κάθε πρόσωπο δικαιούται να προσφύγει κατά των αποφάσεων που λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την παράγραφο 1, 2 ή 3, και οι οποίες το αφορούν. Το δικαίωμα προσφυγής ασκείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στο οικείο κράτος μέλος.

5.   Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κοινοποιούν τις αρνήσεις εισαγωγής στο κράτος σημαίας και, κατά περίπτωση, στην τρίτη χώρα εκτός από το κράτος σημαίας που αναφέρεται στο άρθρο 14. Αντίγραφο της κοινοποίησης υποβάλλεται στην Επιτροπή.

Άρθρο 19

Διαμετακόμιση και μεταφόρτωση

1.   Όταν, στο σημείο εισόδου τους στην επικράτεια της Κοινότητας, τα αλιευτικά προϊόντα υπάγονται σε καθεστώς διαμετακόμισης και μεταφέρονται σε άλλο κράτος μέλος όπου θα υπαχθούν σε άλλο τελωνειακό καθεστώς, οι διατάξεις των άρθρων 17 και 18 εφαρμόζονται στο εν λόγω κράτος μέλος.

2.   Όταν, στο σημείο εισόδου τους στην επικράτεια της Κοινότητας, τα αλιευτικά προϊόντα υπάγονται σε καθεστώς διαμετακόμισης και μεταφέρονται σε άλλο τόπο στο ίδιο κράτος μέλος όπου θα υπαχθούν σε άλλο τελωνειακό καθεστώς, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τις διατάξεις των άρθρων 16, 17 και 18 στο σημείο εισόδου ή στον τόπο προορισμού. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν, το συντομότερο δυνατόν, στην Επιτροπή τα μέτρα που λαμβάνουν για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου και επικαιροποιούν τις πληροφορίες αυτές. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις κοινοποιήσεις αυτές στον ιστότοπό της.

3.   Όταν, στο σημείο εισόδου τους στην επικράτεια της Κοινότητας, τα αλιευτικά προϊόντα μεταφορτώνονται και μεταφέρονται διά θαλάσσης σε άλλο κράτος μέλος, οι διατάξεις των άρθρων 17 και 18 εφαρμόζονται σε αυτό το κράτος μέλος.

4.   Τα κράτη μέλη μεταφόρτωσης κοινοποιούν στα κράτη μέλη προορισμού τις πληροφορίες που λαμβάνουν από τα μεταφορικά έγγραφα σχετικά με τη φύση των αλιευτικών προϊόντων, το βάρος τους, το λιμένα φόρτωσης και τον αποστολέα της τρίτης χώρας, τα ονόματα των σκαφών μεταφοράς και τους λιμένες μεταφόρτωσης και προορισμού, το συντομότερο δυνατόν μετά την παραλαβή των πληροφοριών αυτών και πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία άφιξης στο λιμένα προορισμού.

Άρθρο 20

Κοινοποιήσεις κράτους σημαίας και συνεργασία με τρίτες χώρες

1.   Για να γίνουν αποδεκτά τα πιστοποιητικά αλιευμάτων που έχουν επικυρωθεί από δεδομένο κράτος σημαίας για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, το οικείο κράτος σημαίας υποβάλλει στην Επιτροπή κοινοποίηση στην οποία να πιστοποιείται ότι:

α)

διαθέτει εθνικό σύστημα εφαρμογής, ελέγχου και επιβολής των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων και των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης με τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται τα αλιευτικά του σκάφη·

β)

οι δημόσιες αρχές του είναι εξουσιοδοτημένες να βεβαιώνουν το αληθές των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στα πιστοποιητικά αλιευμάτων και να πραγματοποιούν επαληθεύσεις των εν λόγω πιστοποιητικών κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει επίσης τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των εν λόγω αρχών.

2.   Οι πληροφορίες που δίδονται στην κοινοποίηση της παραγράφου 1 βρίσκονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

3.   Η Κοινότητα ενημερώνει το κράτος σημαίας για την παραλαβή της κοινοποίησης κατά την παράγραφο 1. Αν το κράτος σημαίας δεν δώσει όλα τα στοιχεία της παραγράφου 1, η Επιτροπή υποδεικνύει στο κράτος σημαίας τα στοιχεία που λείπουν και το καλεί να στείλει νέα κοινοποίηση.

4.   Η Επιτροπή συνεργάζεται, κατά περίπτωση, διοικητικά με τρίτες χώρες σε τομείς που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων πιστοποίησης αλιευμάτων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων για την κατάρτιση, την επικύρωση ή την υποβολή των πιστοποιητικών αλιευμάτων και, κατά περίπτωση, των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφοι 1και 2.

Με την εν λόγω συνεργασία:

α)

εξασφαλίζεται ότι τα αλιευτικά προϊόντα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα προέρχονται από αλιεύματα που έχουν αλιευθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις ή τα ισχύοντα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης·

β)

διευκολύνονται τα κράτη σημαίας να ολοκληρώσουν τις διατυπώσεις που συνδέονται με την πρόσβαση των αλιευτικών σκαφών στους λιμένες, με την εισαγωγή αλιευτικών προϊόντων και με τις απαιτήσεις επαλήθευσης των πιστοποιητικών αλιευμάτων που θεσπίζονται στο κεφάλαιο ΙΙ και στο παρόν κεφάλαιο·

γ)

προβλέπεται η διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων από την Επιτροπή ή από φορέα που ορίζει για την επαλήθευση της ουσιαστικής εφαρμογής της διευθέτησης συνεργασίας·

δ)

προβλέπεται η δημιουργία πλαισίου για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δύο μερών για την υποστήριξη της εφαρμογής της διευθέτησης συνεργασίας.

5.   Η συνεργασία της παραγράφου 4 δεν πρέπει να θεωρείται ως προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου στις εισαγωγές που προέρχονται από αλιεύματα που έχουν αλιευθεί από αλιευτικά σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία οιουδήποτε κράτους.

Άρθρο 21

Επανεξαγωγή

1.   Η επανεξαγωγή προϊόντων που έχουν εισαχθεί δυνάμει πιστοποιητικού αλιευμάτων σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο επιτρέπεται μέσω της επικύρωσης του τμήματος «επανεξαγωγή» του πιστοποιητικού αλιευμάτων, ή αντιγράφου του εάν τα προς επανεξαγωγή αλιευτικά προϊόντα είναι μέρος των εισαγόμενων προϊόντων, από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους από το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επανεξαγωγή.

2.   Η διαδικασία του άρθρου 16 παράγραφος 2 εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, όταν τα αλιευτικά προϊόντα επανεξάγονται από εγκεκριμένο οικονομικό φορέα.

3.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αρχές που είναι αρμόδιες για την επικύρωση και την επαλήθευση του τμήματος «Επανεξαγωγή» των πιστοποιητικών αλιευμάτων σύμφωνα με τα διαδικασία του άρθρου 15.

Άρθρο 22

Τήρηση αρχείων και δημοσιότητα

1.   Η Επιτροπή τηρεί αρχείο των κρατών και των αρμόδιων αρχών τους οι οποίες κοινοποιούνται σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, το οποίο περιλαμβάνει:

α)

τα κράτη μέλη που έχουν κοινοποιήσει τις αρμόδιες αρχές τους για την επικύρωση, τον έλεγχο και την επαλήθευση των πιστοποιητικών αλιευμάτων και επανεξαγωγής βάσει των άρθρων 15, 16, 17 και 21 του παρόντος κανονισμού αντίστοιχα·

β)

τα κράτη σημαίας για τα οποία έχουν ληφθεί κοινοποιήσεις σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 με ένδειξη εκείνων για τα οποία έχει θεσπιστεί συνεργασία με τρίτες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 4.

2.   Η Επιτροπή δημοσιεύει στον ιστότοπό της και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον κατάλογο των κρατών και τις αρμόδιες αρχές τους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και επικαιροποιεί τακτικά τις σχετικές πληροφορίες. Η Επιτροπή καθιστά διαθέσιμες, με ηλεκτρονικό τρόπο, τις λεπτομέρειες σχετικά με τις αρχές των κρατών σημαίας που είναι επιφορτισμένες με την επικύρωση και την επαλήθευση των πιστοποιητικών αλιευμάτων στις αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την επικύρωση και την επαλήθευση των πιστοποιητικών αλιευμάτων.

3.   Η Επιτροπή δημοσιεύει στον ιστότοπό της και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον κατάλογο των συστημάτων δικαιολογητικών για τα αλιεύματα που αναγνωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 13 και τον επικαιροποιεί τακτικά.

4.   Τα κράτη μέλη διατηρούν τα πρωτότυπα των πιστοποιητικών αλιευμάτων που υποβάλλονται προς εισαγωγή, των πιστοποιητικών αλιευμάτων που επικυρώνονται προς εξαγωγή, και των επικυρωμένων τμημάτων επανεξαγωγής των πιστοποιητικών αλιευμάτων, επί τρία έτη ή και περισσότερο, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες.

5.   Οι εγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς διατηρούν το πρωτότυπο των εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο 4, επί τρία έτη ή και περισσότερο, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Άρθρο 23

Έκδοση αγγελίας

1.   Όταν, με βάση πληροφορίες οι οποίες έχουν ληφθεί σύμφωνα με τα κεφάλαια II, III, V, VI, VII, VIII, X ή XI, εγείρονται βάσιμες αμφιβολίες όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τις ισχύουσες νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κοινοποιούν τρίτες χώρες στο πλαίσιο της διοικητικής συνεργασίας του άρθρου 20 παράγραφος 4, ή προς ισχύοντα διεθνή μέτρα διατήρησης και διαχείρισης, για αλιευτικά σκάφη ή αλιευτικά προϊόντα από ορισμένες τρίτες χώρες, η Επιτροπή δημοσιεύει στον ιστότοπό της και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αγγελία διά της οποίας προειδοποιεί τις επιχειρήσεις και εξασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα έναντι των συγκεκριμένων τρίτων χωρών βάσει του παρόντος κεφαλαίου.

2.   Η Επιτροπή διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες της παραγράφου 1 στις αρχές των κρατών μελών και στο οικείο κράτος σημαίας και, κατά περίπτωση, στην τρίτη χώρα εκτός από το κράτος σημαίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14.

Άρθρο 24

Ενέργειες μετά την έκδοση αγγελίας

1.   Μόλις λάβουν τις πληροφορίες που κοινοποιούνται κατά το άρθρο 23 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη, κατά περίπτωση και σύμφωνα με διαχείριση κινδύνου:

α)

εντοπίζουν τα προς εισαγωγή φορτία αλιευτικών προϊόντων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της αγγελίας και πραγματοποιούν επαλήθευση του πιστοποιητικού αλιευμάτων και, κατά περίπτωση, των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 14 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17·

β)

λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα μελλοντικά φορτία αλιευτικών προϊόντων που προορίζονται για εισαγωγή και τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της αγγελίας υποβάλλονται στην επαλήθευση του πιστοποιητικού αλιευμάτων και, κατά περίπτωση, των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 14, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17·

γ)

εντοπίζουν τα φορτία αλιευτικών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της αγγελίας και πραγματοποιούν τις ενδεικνυόμενες επαληθεύσεις, συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης προηγουμένως υποβληθέντων πιστοποιητικών αλιευμάτων·

δ)

υποβάλλουν τα αλιευτικά σκάφη που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της αγγελίας, σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, στις απαραίτητες έρευνες, ελέγχους ή επιθεωρήσεις, εν πλω, σε λιμένες ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο εκφόρτωσης.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το συντομότερο δυνατόν, τα συμπεράσματα των επαληθεύσεών τους και των αιτήσεων για επαλήθευση και τις ενέργειες που ανέλαβαν στις περιπτώσεις που αποδείχτηκε η μη συμμόρφωση προς τις ισχύουσες νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις ή τα ισχύοντα διεθνή μέτρα διατήρησης και διαχείρισης.

3.   Εάν η Επιτροπή αποφασίσει ότι, με βάση τα συμπεράσματα των επαληθεύσεων που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεν υφίσταται πλέον η βάσιμη αμφιβολία λόγω της οποίας εκδόθηκε η αγγελία, προβαίνει, χωρίς καθυστέρηση, στις ακόλουθες ενέργειες:

α)

δημοσιεύει, στον ιστότοπό της και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετική αγγελία που ακυρώνει την προηγούμενη αγγελία·

β)

ενημερώνει το κράτος σημαίας και, κατά περίπτωση, την τρίτη χώρα εκτός από το κράτος σημαίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14, για την ακύρωση, και

γ)

ενημερώνει τα κράτη μέλη μέσω των κατάλληλων διαύλων.

4.   Εάν η Επιτροπή αποφασίσει ότι, με βάση τα συμπεράσματα των επαληθεύσεων που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 1, εξακολουθεί να υφίσταται η βάσιμη αμφιβολία που προκάλεσε την αγγελία, προβαίνει, χωρίς καθυστέρηση, στις ακόλουθες ενέργειες:

α)

επικαιροποιεί την αγγελία με νέα δημοσίευση στον ιστότοπό της και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

β)

ενημερώνει το κράτος σημαίας και, κατά περίπτωση, την τρίτη χώρα εκτός από το κράτος σημαίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14·

γ)

ενημερώνει τα κράτη μέλη μέσω των κατάλληλων διαύλων, και

δ)

κατά περίπτωση, υποβάλλει το ζήτημα στην περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης της αλιείας της οποίας τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης πιθανώς παραβιάστηκαν.

5.   Εάν η Επιτροπή αποφασίσει ότι, με βάση τα συμπεράσματα των επαληθεύσεων που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 1, υπάρχουν επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα διαπιστωθέντα γεγονότα ενδέχεται να συνιστούν περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ή τα ισχύοντα διεθνή μέτρα διατήρησης και διαχείρισης, προβαίνει, χωρίς καθυστέρηση, στις ακόλουθες ενέργειες:

α)

δημοσιεύει νέα σχετική αγγελία στον ιστότοπό της και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

β)

ενημερώνει το κράτος σημαίας και κινεί τις ενδεικνυόμενες διαδικασίες σύμφωνα με τα κεφάλαια V και VI·

γ)

κατά περίπτωση, ενημερώνει την τρίτη χώρα εκτός από το κράτος σημαίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14·

δ)

ενημερώνει τα κράτη μέλη μέσω των κατάλληλων διαύλων, και

ε)

κατά περίπτωση, υποβάλλει το ζήτημα στην περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης της αλιείας της οποίας τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης πιθανώς παραβιάστηκαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΛΑ ΑΛΙΕΙΑ

Άρθρο 25

Εικαζόμενη ΠΛΑ αλιεία

1.   Η Επιτροπή ή ο φορέας που ορίζει, συγκεντρώνουν και αναλύουν:

α)

όλες τις πληροφορίες για εικαζόμενη ΠΛΑ αλιεία που συγκεντρώνονται σύμφωνα με τα κεφάλαια II, III, IV, VIII, X και XI, ή/και

β)

κατά περίπτωση, κάθε άλλη σχετική πληροφορία, όπως:

i)

στοιχεία για τα αλιεύματα,

ii)

εμπορικές πληροφορίες που λαμβάνονται από τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες ή από άλλες αξιόπιστες πηγές,

iii)

μητρώα σκαφών και βάσεις δεδομένων,

iv)

αναφορές αλιευμάτων περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης της αλιείας ή προγράμματα στατιστικών εγγράφων,

v)

αναφορές για διοπτεύσεις ή άλλες δραστηριότητες σχετικά με σκάφη που εικάζεται ότι διενεργούν ΠΛΑ αλιεία, κατ’ άρθρο 3, και καταλόγους σκαφών ΠΛΑ αλιείας που έχουν αναφερθεί ή εγκριθεί από περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας,

vi)

αναφορές δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 για σκάφη για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι επιδίδονται σε ΠΛΑ αλιεία όπως αναφέρεται στο άρθρο 3,

vii)

κάθε άλλη σχετική πληροφορία που λαμβάνεται, μεταξύ άλλων, από λιμένες και αλιευτικά πεδία.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλλουν ανά πάσα στιγμή στην Επιτροπή κάθε πρόσθετη πληροφορία που σχετίζεται ενδεχομένως με την κατάρτιση του καταλόγου των σκαφών ΠΛΑ αλιείας της Κοινότητας. Η Επιτροπή ή ο φορέας που ορίζει, κοινοποιούν στα οικεία κράτη μέλη και κράτη σημαίας τις πληροφορίες μαζί με κάθε άλλο υποβληθέν αποδεικτικό στοιχείο.

3.   Η Επιτροπή ή ο φορέας που ορίζει, τηρεί αρχείο για κάθε αλιευτικό σκάφος που έχει αναφερθεί ότι εικάζεται πως επιδίδεται σε ΠΛΑ αλιεία, το οποίο επικαιροποιείται με βάση τις νέες πληροφορίες που συλλέγονται.

Άρθρο 26

Υποψίες για ΠΛΑ αλιεία

1.   Η Επιτροπή προσδιορίζει την ταυτότητα των αλιευτικών σκαφών για τα οποία έχουν συγκεντρωθεί επαρκείς πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 25 ώστε να υπάρχει υποψία ότι τα αλιευτικά αυτά σκάφη μπορεί να επιδίδονται σε ΠΛΑ αλιεία που να δικαιολογούν επίσημη έρευνα του οικείου κράτους σημαίας.

2.   Στα κράτη σημαίας των οποίων τα αλιευτικά σκάφη έχουν ταυτοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή αποστέλλει κοινοποίηση με επίσημο αίτημα έρευνας για την εικαζόμενη ΠΛΑ αλιεία των σκαφών που φέρουν τη σημαία τους. Με την εν λόγω κοινοποίηση:

α)

παρέχονται όλες οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από την Επιτροπή για την εικαζόμενη ΠΛΑ αλιεία·

β)

αποστέλλεται επίσημο αίτημα στο κράτος σημαίας να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να ερευνήσει για την εικαζόμενη ΠΛΑ αλιεία και να κοινοποιήσει εγκαίρως τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας στην Επιτροπή·

γ)

αποστέλλεται επίσημο αίτημα στο κράτος σημαίας να αναλάβει άμεση δράση επιβολής του νόμου σε περίπτωση που η εικαζόμενη κατηγορία που διατυπώθηκε κατά του οικείου αλιευτικού σκάφους αποδειχτεί βάσιμη, και να πληροφορήσει την Επιτροπή για τα μέτρα που ελήφθησαν·

δ)

ζητείται από το κράτος σημαίας να ενημερώνει τον πλοιοκτήτη και, κατά περίπτωση, τον εφοπλιστή του οικείου αλιευτικού σκάφους σχετικά με τη λεπτομερή αιτιολόγηση της προβλεπόμενης εγγραφής των σκαφών στον κατάλογο και τις συνέπειες που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση που το αλιευτικό σκάφος περιληφθεί στον κοινοτικό κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 37. Ζητείται επίσης από τα κράτη σημαίας να υποβάλλουν πληροφορίες στην Επιτροπή σχετικά με τους πλοιοκτήτες, και, κατά περίπτωση, τους εφοπλιστές των αλιευτικών σκαφών, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα πρόσωπα αυτά θα έχουν τη δυνατότητα να διατυπώσουν τις απόψεις τους, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2·

ε)

ενημερώνεται το κράτος σημαίας για τις διατάξεις των κεφαλαίων VI και VII.

3.   Στα κράτη μέλη σημαίας των οποίων τα σκάφη έχουν ταυτοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή αποστέλλει κοινοποίηση με επίσημο αίτημα έρευνας για την εικαζόμενη ΠΛΑ αλιεία των σκαφών που φέρουν τη σημαία τους. Με την εν λόγω κοινοποίηση:

α)

παρέχονται όλες οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από την Επιτροπή για την εικαζόμενη ΠΛΑ αλιεία·

β)

αποστέλλεται επίσης επίσημο αίτημα στο κράτος μέλος σημαίας να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, προκειμένου να ερευνήσει την εικαζόμενη ΠΛΑ αλιεία ή, κατά περίπτωση, να αναφέρει όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη διερεύνησή της και να κοινοποιήσει εγκαίρως τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας στην Επιτροπή·

γ)

αποστέλλεται επίσημο αίτημα στο κράτος μέλος σημαίας να αναλάβει εγκαίρως δράση επιβολής του νόμου σε περίπτωση που η εικαζόμενη κατηγορία που διατυπώθηκε κατά του οικείου αλιευτικού σκάφους αποδειχτεί βάσιμη, και να πληροφορήσει την Επιτροπή για τα μέτρα που ελήφθησαν·

δ)

ζητείται από το κράτος μέλος σημαίας να ενημερώσει τον πλοιοκτήτη και, κατά περίπτωση, τον εφοπλιστή του αλιευτικού σκάφους σχετικά με τη λεπτομερή αιτιολόγηση της προβλεπόμενης εγγραφής των σκαφών στον κατάλογο και τις συνέπειες που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση που το σκάφος περιληφθεί στον κοινοτικό κατάλογο των σκαφών ΠΛΑ αλιείας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 37. Ζητείται επίσης από τα κράτη μέλη σημαίας να υποβάλλουν πληροφορίες στην Επιτροπή σχετικά με τους πλοιοκτήτες και, κατά περίπτωση, τους εφοπλιστές των αλιευτικών σκαφών, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα πρόσωπα αυτά θα έχουν τη δυνατότητα να διατυπώσουν τις απόψεις τους, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2.

4.   Η Επιτροπή κοινοποιεί σε όλα τα κράτη μέλη τις πληροφορίες για τα αλιευτικά σκάφη για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι επιδίδονται σε ΠΛΑ αλιεία προκειμένου να διευκολύνει την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93.

Άρθρο 27

Κατάρτιση κοινοτικού καταλόγου σκαφών ΠΛΑ αλιείας

1.   Η Επιτροπή, με τη διαδικασία του άρθρου 54 παράγραφος 2, καταρτίζει τον κοινοτικό κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα αλιευτικά σκάφη για τα οποία, εκτός των μέτρων που λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 26, οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό αποδεικνύουν ότι επιδίδονται σε ΠΛΑ αλιεία και των οποίων τα κράτη σημαίας δεν συμμορφώνονται με το επίσημο αίτημα που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ) και στο άρθρο 26 παράγραφος 3 στοιχεία β) και γ) για να αντιμετωπίσουν αυτή την αλιεία.

2.   Πριν εγγράψει ένα αλιευτικό σκάφος στον κοινοτικό κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας, η Επιτροπή παρέχει στον πλοιοκτήτη και κατά περίπτωση, στους εφοπλιστές του συγκεκριμένου αλιευτικού σκάφους λεπτομερή αιτιολόγηση της προβλεπόμενης εγγραφής των σκαφών στον κατάλογο καθώς και όλα τα στοιχεία που δικαιολογούν την υποψία ότι το αλιευτικό σκάφος έχει επιδοθεί σε ΠΛΑ αλιεία. Η αιτιολόγηση αυτή αναφέρει το δικαίωμα να ζητούνται και να παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες, και παρέχει στον πλοιοκτήτη και, κατά περίπτωση, στους εφοπλιστές τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις απόψεις τους και να υπερασπίζουν την υπόθεσή τους, παρέχοντάς τους τον απαιτούμενο χρόνο και τις αναγκαίες ευκολίες.

3.   Όταν ληφθεί απόφαση εγγραφής αλιευτικού σκάφους στον κοινοτικό κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας, η Επιτροπή κοινοποιεί την απόφαση και τους λόγους που την επέβαλαν στον πλοιοκτήτη και, κατά περίπτωση, στον εφοπλιστή του αλιευτικού σκάφους.

4.   Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στην Επιτροπή βάσει των παραγράφων 2 και 3 ισχύουν με την επιφύλαξη της πρωταρχικής ευθύνης του κράτους σημαίας επί του αλιευτικού σκάφους και εφόσον η Επιτροπή διαθέτει τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του πλοιοκτήτη και των εφοπλιστών του αλιευτικού σκάφους.

5.   Η Επιτροπή κοινοποιεί στο κράτος σημαίας την εγγραφή του αλιευτικού σκάφους στον κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και παρέχει στο κράτος σημαίας τη λεπτομερή αιτιολόγηση για εγγραφή στον κατάλογο.

6.   Η Επιτροπή ζητά από τα κράτη σημαίας των οποίων τα σκάφη περιλαμβάνονται στον κοινοτικό κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας τα εξής:

α)

να ενημερώσουν τον πλοιοκτήτη του αλιευτικού σκάφους για την εγγραφή του στον κοινοτικό κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας, για τους λόγους που δικαιολογούν την εγγραφή αυτή και για τις συνέπειες που προκύπτουν από αυτήν, όπως προβλέπεται στο άρθρο 37, και

β)

να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξαλείψουν την ΠΛΑ αλιεία, συμπεριλαμβανομένης, εάν απαιτείται, της διαγραφής από τα νηολόγια ή της αφαίρεσης των αδειών αλιείας των εν λόγω αλιευτικών σκαφών, και να ενημερώσουν την Επιτροπή για τα μέτρα που έλαβαν.

7.   Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για τα αλιευτικά σκάφη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας εάν το κράτος μέλος σημαίας έχει λάβει μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 8.

8.   Τα αλιευτικά σκάφη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δεν περιλαμβάνονται στον κοινοτικό κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας εάν το κράτος μέλος σημαίας έχει λάβει μέτρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 κατά των παραβάσεων που κρίνονται σοβαρές σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2, και με την επιφύλαξη των μέτρων που λαμβάνουν οι περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας.

Άρθρο 28

Διαγραφή σκαφών από τον κοινοτικό κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας

1.   Η Επιτροπή διαγράφει σκάφος από τον κοινοτικό κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας με τη διαδικασία του άρθρου 54 παράγραφος 2, εάν το κράτος σημαίας του αλιευτικού σκάφους αποδείξει ότι:

α)

το σκάφος δεν επιδόθηκε σε καμία από τις δραστηριότητες ΠΛΑ αλιείας για τις οποίες συμπεριελήφθη στον κατάλογο, ή

β)

έχουν επιβληθεί αναλογικές, αποτρεπτικές και αποτελεσματικές κυρώσεις λόγω της συγκεκριμένης ΠΛΑ αλιείας, ιδίως κατά των αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημασία κράτους μέλους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93.

2.   Ο πλοιοκτήτης ή, κατά περίπτωση, ο εφοπλιστής αλιευτικού σκάφους που έχει εγγραφεί στον κοινοτικό κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας μπορεί να υποβάλει στην Επιτροπή αίτημα αναθεώρησης του καθεστώτος του συγκεκριμένου σκάφους σε περίπτωση αδράνειας του κράτους σημαίας δυνάμει της παραγράφου 1.

Η Επιτροπή εξετάζει τη διαγραφή του αλιευτικού σκάφους από τον κατάλογο μόνον εάν:

α)

ο πλοιοκτήτης ή οι εφοπλιστές παρέχουν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία αποδεικνύεται ότι το αλιευτικό σκάφος δεν επιδίδεται πλέον σε ΠΛΑ αλιεία, ή

β)

το αλιευτικό σκάφος που αναγράφεται στον κατάλογο έχει βυθιστεί ή διαλυθεί.

3.   Σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις, η Επιτροπή εξετάζει τη διαγραφή του σκάφους από τον κατάλογο μόνον εάν πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

α)

έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο έτη από την εγγραφή του αλιευτικού σκάφους κατά τη διάρκεια των οποίων η Επιτροπή δεν έχει λάβει περαιτέρω εκθέσεις βάσει του άρθρου 25 για εικαζόμενη ΠΛΑ αλιεία από το σκάφος, ή

β)

ο πλοιοκτήτης υποβάλει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα εκμετάλλευση του αλιευτικού σκάφους που αποδεικνύουν ότι το σκάφος λειτουργεί εφαρμόζοντας πλήρως τις ισχύουσες νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις ή/και μέτρα διατήρησης και διαχείρισης για κάθε τύπο αλιείας στον οποίο επιδίδεται, ή

γ)

το συγκεκριμένο σκάφος, ο πλοιοκτήτης του ή οι εφοπλιστές του δεν διατηρούν άμεσες ή έμμεσες επιχειρησιακές ή οικονομικές σχέσεις με κανένα άλλο πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή που είναι ύποπτος ή έχει αποδειχτεί ότι επιδίδεται σε ΠΛΑ αλιεία.

Άρθρο 29

Περιεχόμενο, δημοσιότητα και διατήρηση του κοινοτικού καταλόγου σκαφών ΠΛΑ αλιείας

1.   Ο κοινοτικός κατάλογος σκαφών ΠΛΑ αλιείας περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες λεπτομέρειες για κάθε αλιευτικό σκάφος:

α)

όνομα και προηγούμενα ονόματα, εάν υπάρχουν·

β)

σημαία και προηγούμενες σημαίες, εάν υπάρχουν·

γ)

πλοιοκτήτης και, κατά περίπτωση, προηγούμενοι πλοιοκτήτες, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν πραγματικών κυρίων, εάν υπάρχουν·

δ)

εφοπλιστές και, κατά περίπτωση, προηγούμενοι εφοπλιστές, εάν υπάρχουν·

ε)

διακριτικό κλήσης ασυρμάτου και προηγούμενα αντίστοιχα διακριτικά, εάν υπάρχουν·

στ)

αριθμός Lloyds/IMO, εάν υπάρχει·

ζ)

φωτογραφίες, εάν υπάρχουν·

η)

ημερομηνία πρώτης εγγραφής στον κατάλογο·

θ)

σύνοψη των δραστηριοτήτων που δικαιολογούν την εγγραφή του σκάφους στον κατάλογο, με αναφορές σε όλα τα σχετικά έγγραφα που περιέχουν πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία για τις εν λόγω δραστηριότητες.

2.   Η Επιτροπή δημοσιεύει τον κοινοτικό κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει τη δημοσιότητα του καταλόγου αυτού, συμπεριλαμβανομένης της ανάρτησής του στον ιστότοπό της.

3.   Κάθε τρίμηνο, η Επιτροπή επικαιροποιεί τον κοινοτικό κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας και προβλέπει ένα σύστημα αυτόματης κοινοποίησης των επικαιροποιήσεων στα κράτη μέλη, τις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας και κάθε μέλος της κοινωνίας των πολιτών που θα το ζητήσει. Επιπλέον, η Επιτροπή διαβιβάζει τον κατάλογο στον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών και στις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας προκειμένου να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ της Κοινότητας και των εν λόγω οργανισμών με στόχο την πρόληψη, την αποτροπή και την εξάλειψη της ΠΛΑ αλιείας.

Άρθρο 30

Κατάλογοι σκαφών ΠΛΑ αλιείας που θεσπίζονται από περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας

1.   Εκτός των αλιευτικών σκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 27, στον κοινοτικό κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας συμπεριλαμβάνονται τα αλιευτικά σκάφη που αναγράφονται στους καταλόγους σκαφών ΠΛΑ αλιείας που θεσπίζουν οι περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας, με τη διαδικασία του άρθρου 54 παράγραφος 2. Η διαγραφή των εν λόγω σκαφών από τον κοινοτικό κατάλογο εξαρτάται από τις σχετικές αποφάσεις που λαμβάνουν οι αντίστοιχες περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας.

2.   Κάθε χρόνο, η Επιτροπή, μόλις λάβει από τις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας τους καταλόγους των σκαφών που είναι ύποπτα ή έχει αποδειχθεί ότι επιδίδονται σε ΠΛΑ αλιεία, τους κοινοποιεί στα κράτη μέλη.

3.   Η Επιτροπή κοινοποιεί αμέσως στα κράτη μέλη κάθε προσθήκη ή διαγραφή ή/και τροποποίηση των καταλόγων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αμέσως μόλις επέλθουν οι εν λόγω αλλαγές. Εφαρμόζεται το άρθρο 37 όσον αφορά τα σκάφη που αναγράφονται στους καταλόγους ΠΛΑ αλιείας των περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης αλιείας όπως έχουν τροποποιηθεί κατά τη στιγμή της κοινοποίησής τους στα κράτη μέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Άρθρο 31

Χαρακτηρισμός χωρών ως μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών

1.   Η Επιτροπή, με τη διαδικασία του άρθρου 52, χαρακτηρίζει τις τρίτες χώρες που θεωρεί ως «μη συνεργαζόμενες» στην καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας.

2.   Ο χαρακτηρισμός κατά την παράγραφο 1 στηρίζεται σε όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί βάσει των κεφαλαίων II, III, IV, V, VIII, X και XI ή, κατά περίπτωση, σε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, όπως τα στοιχεία των αλιευμάτων, οι εμπορικές πληροφορίες από εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και άλλες αξιόπιστες πηγές, μητρώα σκαφών και βάσεις δεδομένων, αναφορές αλιευμάτων ή προγράμματα στατιστικών εγγράφων και κατάλογοι σκαφών ΠΛΑ αλιείας οι οποίοι έχουν θεσπιστεί από περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας καθώς και από κάθε άλλη σχετική πληροφορία που λαμβάνεται μεταξύ άλλων από λιμένες και αλιευτικά πεδία.

3.   Τρίτη χώρα χαρακτηρίζεται ως μη συνεργαζόμενη τρίτη χώρα εάν δεν εκπληρώνει τα καθήκοντα που υπέχει δυνάμει του διεθνούς δικαίου ως κράτος σημαίας, κράτος λιμένος, παράκτιο κράτος ή κράτος αγοράς, προκειμένου να λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη, την αποτροπή και την εξάλειψη της ΠΛΑ αλιείας.

4.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 3, η Επιτροπή στηρίζεται κυρίως στην εξέταση των μέτρων που λαμβάνει η συγκεκριμένη τρίτη χώρα όσον αφορά τα εξής:

α)

την επαρκώς τεκμηριωμένη, επαναλαμβανόμενη ΠΛΑ αλιεία που διεξάγεται ή υποστηρίζεται από σκάφη που φέρουν τη σημαία της ή από υπηκόους της, ή από αλιευτικά σκάφη που αναπτύσσουν δραστηριότητες στα θαλάσσια ύδατά της ή χρησιμοποιούν τους λιμένες της, ή

β)

την πρόσβαση των αλιευτικών προϊόντων που προέρχονται από ΠΛΑ αλιεία στην αγορά της.

5.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 3, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα εξής:

α)

κατά πόσον η συγκεκριμένη τρίτη χώρα συνεργάζεται ουσιαστικά με την Κοινότητα, ανταποκρινόμενη στα αιτήματα της Επιτροπής για έρευνες, περαιτέρω στοιχεία ή επακόλουθες ενέργειες σχετικά με ΠΛΑ αλιεία και σχετικές δραστηριότητες·

β)

κατά πόσον η συγκεκριμένη τρίτη χώρα έχει λάβει ουσιαστικά μέτρα επιβολής όσον αφορά τις επιχειρήσεις που ευθύνονται για ΠΛΑ αλιεία, και ιδίως κατά πόσον έχουν επιβληθεί κυρώσεις επαρκώς αυστηρές ώστε να αφαιρέσουν από τους παραβάτες το όφελος που προκύπτει από ΠΛΑ αλιεία·

γ)

το ιστορικό, τη φύση, τις περιστάσεις, την έκταση και τη σοβαρότητα της συγκεκριμένης ΠΛΑ αλιείας·

δ)

για τις αναπτυσσόμενες χώρες, τις δυνατότητες των αρμόδιων αρχών τους.

6.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 3 εξετάζονται επίσης από την Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

η κύρωση ή η προσχώρηση των συγκεκριμένων τρίτων χωρών στις διεθνείς πράξεις που αφορούν την αλιεία και ιδίως στην UNCLOS, τη συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών για τα αποθέματα ιχθύων και τη συμφωνία του FAO για την προώθηση της τήρησης διεθνών μέτρων διατήρησης και διαχείρισης από αλιευτικά σκάφη στην ανοιχτή θάλασσα·

β)

το καθεστώς της συγκεκριμένης τρίτης χώρας ως συμβαλλόμενου μέλους περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας ή τη συμφωνία της να εφαρμόσει τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης που θεσπίζουν οι οργανώσεις αυτές·

γ)

κάθε πράξη ή παράλειψη της συγκεκριμένης τρίτης χώρας που πιθανώς έθιξε την αποτελεσματικότητα των ισχυουσών νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων ή διεθνών μέτρων διαχείρισης και διατήρησης.

7.   Κατά περίπτωση, κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι ειδικοί περιορισμοί των αναπτυσσόμενων χωρών, ιδίως όσον αφορά την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιτήρηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Άρθρο 32

Διαδικασίες όσον αφορά χώρες που έχουν χαρακτηριστεί ως μη συνεργαζόμενες τρίτες χώρες

1.   Η Επιτροπή ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τις οικείες χώρες για τη δυνατότητα να χαρακτηρισθούν ως μη συνεργαζόμενες τρίτες χώρες σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 31, συμπεριλαμβάνοντας στη σχετική κοινοποίηση τα εξής:

α)

τον ή τους λόγους για τον χαρακτηρισμό μαζί με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία στα οποία στηρίζονται·

β)

την ευκαιρία να απαντήσουν στην Επιτροπή εγγράφως όσον αφορά την απόφαση χαρακτηρισμού και κάθε άλλη σχετική πληροφορία, π.χ. στοιχεία με βάση τα οποία δεν αποδέχονται τον χαρακτηρισμό, ή, κατά περίπτωση, σχέδιο δράσης για βελτίωση και τα μέτρα που ελήφθησαν για να διορθωθεί η κατάσταση·

γ)

το δικαίωμα να ζητούνται ή να παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες·

δ)

τις συνέπειες του χαρακτηρισμού τους ως μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών σύμφωνα με το άρθρο 38.

2.   Η Επιτροπή περιλαμβάνει επίσης στην κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αίτημα προς τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διακοπή των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ΠΛΑ αλιείας και την πρόληψη κάθε τέτοιας δραστηριότητας στο μέλλον, καθώς και την επανόρθωση κάθε πράξης ή παράλειψης αναφερόμενης στο άρθρο 31 παράγραφος 6 στοιχείο γ).

3.   Η Επιτροπή διαβιβάζει την κοινοποίησή της και το αίτημα στην ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα χρησιμοποιώντας περισσότερα από ένα μέσα επικοινωνίας. Η Επιτροπή επιδιώκει να λάβει επιβεβαίωση της παραλαβής της κοινοποίησης από τη χώρα αυτή.

4.   Η Επιτροπή παρέχει στην ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα τον απαιτούμενο χρόνο για να απαντήσει στην κοινοποίηση και εύλογη προθεσμία για διόρθωση της κατάστασης.

Άρθρο 33

Κατάρτιση καταλόγου μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών

1.   Το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία και βάσει σχετικής πρότασης της Επιτροπής, αποφασίζει τον κατάλογο των μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών.

2.   Η Επιτροπή κοινοποιεί αμελλητί στην ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα τον χαρακτηρισμό της ως μη συνεργαζόμενης τρίτης χώρας και τα μέτρα που εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 38 και της ζητά να επανορθώσει την υπάρχουσα κατάσταση και να την ενημερώσει σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των σκαφών της με τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης.

3.   Μετά την απόφαση που λαμβάνεται κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στα κράτη μέλη την απόφαση του Συμβουλίου και τους ζητά να μεριμνήσουν για την άμεση εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 38. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε μέτρο που λαμβάνουν ανταποκρινόμενα στο εν λόγω αίτημα.

Άρθρο 34

Διαγραφή από τον κατάλογο των μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών

1.   Το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία και βάσει σχετικής πρότασης της Επιτροπής, διαγράφει τρίτη χώρα από τον κατάλογο των μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών εάν η ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα αποδείξει ότι η κατάσταση που δικαιολόγησε την εγγραφή του στον κατάλογο έχει επανορθωθεί. Η απόφαση διαγραφής λαμβάνει επίσης υπόψη κατά πόσον οι συγκεκριμένες χαρακτηρισμένες τρίτες χώρες έχουν λάβει συγκεκριμένα μέτρα ικανά να εξασφαλίσουν μόνιμη βελτίωση της κατάστασης.

2.   Ύστερα από απόφαση βάσει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στα κράτη μέλη την άρση των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 38 όσον αφορά τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα.

Άρθρο 35

Δημοσιότητα του καταλόγου των μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών

Η Επιτροπή δημοσιεύει τον κατάλογο των μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει τη δημοσιότητα του καταλόγου αυτού συμπεριλαμβανομένης της ανάρτησής του στον ιστότοπό της. Ο κατάλογος επικαιροποιείται τακτικά από την Επιτροπή και περιλαμβάνει σύστημα αυτόματης κοινοποίησης των επικαιροποιήσεων στα κράτη μέλη, τις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας και σε κάθε μέλος της κοινωνίας των πολιτών που θα το ζητήσει. Επιπλέον, η Επιτροπή διαβιβάζει τον κατάλογο των μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών στον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών και στις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας προκειμένου να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ της Κοινότητας και των εν λόγω οργανισμών με στόχο την πρόληψη, την αποτροπή και την εξάλειψη της ΠΛΑ αλιείας.

Άρθρο 36

Επείγοντα μέτρα

1.   Εάν υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα μέτρα που θεσπίζει μια τρίτη χώρα υπονομεύουν τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης που θεσπίζει μία περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης της αλιείας, η Επιτροπή δικαιούται να θεσπίζει, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της, επείγοντα μέτρα που διαρκούν το πολύ έξι μήνες. Η Επιτροπή μπορεί να λάβει νέα απόφαση να επεκτείνει τα επείγοντα μέτρα για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες.

2.   Τα επείγοντα μέτρα της παραγράφου 1 μπορεί να περιλαμβάνουν και τα εξής μέτρα:

α)

στα αλιευτικά σκάφη, τα οποία επιτρέπεται να αλιεύουν και τα οποία φέρουν τη σημαία της συγκεκριμένης τρίτης χώρας απαγορεύεται η πρόσβαση στους λιμένες των κρατών μελών, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή κινδύνου που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 για υπηρεσίες απολύτως αναγκαίες για την αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτών·

β)

στα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους απαγορεύεται η συμμετοχή σε κοινές αλιευτικές δραστηριότητες με σκάφη που φέρουν τη σημαία της συγκεκριμένης τρίτης χώρας·

γ)

στα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους απαγορεύεται η αλιεία σε θαλάσσια ύδατα υπό τη δικαιοδοσία της συγκεκριμένης τρίτης χώρας, με την επιφύλαξη των διατάξεων που περιλαμβάνονται σε διμερείς αλιευτικές συμφωνίες·

δ)

απαγορεύεται η διάθεση ζωντανών ιχθύων για ιχθυοκαλλιέργεια σε θαλάσσια ύδατα υπό τη δικαιοδοσία της συγκεκριμένης τρίτης χώρας·

ε)

τα ζωντανά αλιεύματα που έχουν αλιευθεί από αλιευτικά σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία της συγκεκριμένης τρίτης χώρας δεν γίνονται δεκτά για ιχθυοκαλλιέργεια σε θαλάσσια ύδατα υπό τη δικαιοδοσία κράτους μέλους.

3.   Τα επείγοντα μέτρα έχουν άμεση ισχύ. Κοινοποιούνται στα κράτη μέλη και στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.   Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν να παραπέμπουν την απόφαση της Επιτροπής κατά την παράγραφο 1 στο Συμβούλιο εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης.

5.   Το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, μπορεί να λάβει διαφορετική απόφαση εντός ενός μηνός από την παραπομπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΛΑ ΑΛΙΕΙΑ

Άρθρο 37

Μέτρα σχετικά με σκάφη που περιλαμβάνονται στον κοινοτικό κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας

Τα ακόλουθα μέτρα εφαρμόζονται στα αλιευτικά σκάφη που περιλαμβάνονται στον κοινοτικό κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας:

1.

τα κράτη μέλη σημαίας δεν υποβάλλουν στην Επιτροπή αιτήματα για τη χορήγηση αδειών αλιείας σε σκάφη ΠΛΑ αλιείας,

2.

οι ισχύουσες άδειες αλιείας ή ειδικές άδειες αλιείας που εκδόθηκαν από τα κράτη μέλη σημαίας για σκάφη ΠΛΑ αλιείας ανακαλούνται,

3.

τα σκάφη ΠΛΑ αλιείας που φέρουν σημαία τρίτης χώρας απαγορεύεται να αλιεύουν σε κοινοτικά ύδατα και να ναυλώνονται,

4.

τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους, απαγορεύεται να συνδράμουν, να επιδίδονται σε εργασίες μεταποίησης αλιευμάτων, ή να συμμετέχουν σε μεταφορτώσεις ή σε κοινές αλιευτικές δραστηριότητες με σκάφη ΠΛΑ αλιείας,

5.

τα σκάφη ΠΛΑ αλιείας που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους επιτρέπεται να καταπλέουν μόνον τον λιμένα νηολόγησής τους και σε κανένα άλλον κοινοτικό λιμένα, εκτός περιπτώσεως ανωτέρας βίας ή κινδύνου. Τα σκάφη ΠΛΑ αλιείας που φέρουν τη σημαία τρίτης χώρας απαγορεύεται να καταπλέουν σε λιμένα κράτους μέλους εκτός περιπτώσεως ανωτέρας βίας ή κινδύνου. Εναλλακτικά, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την είσοδο στους λιμένες τους σκάφους ΠΛΑ αλιείας υπό τον όρο ότι τα αλιεύματα επί του σκάφους και, κατά περίπτωση, τα αλιευτικά εργαλεία που απαγορεύονται σύμφωνα με τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης το οποία έχουν θεσπίσει οι περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας, θα δημευθούν. Τα κράτη μέλη δημεύουν επίσης τα αλιεύματα και, κατά περίπτωση, τα αλιευτικά εργαλεία τα οποία απαγορεύονται σύμφωνα με τα ανωτέρω μέτρα, τα οποία ευρίσκονται επί σκαφών ΠΛΑ αλιείας στα οποία έχει επιτραπεί η είσοδος στους λιμένες τους για λόγους ανωτέρας βίας ή κινδύνου,

6.

τα σκάφη ΠΛΑ αλιείας που φέρουν τη σημαία τρίτης χώρας απαγορεύεται να ανεφοδιάζονται με εφόδια, καύσιμα ή άλλες υπηρεσίες σε λιμένες εκτός περιπτώσεως ανωτέρας βίας ή κινδύνου,

7.

τα σκάφη ΠΛΑ αλιείας που φέρουν τη σημαία τρίτης χώρας απαγορεύεται να ανανεώνουν το πλήρωμά τους εκτός εάν απαιτείται λόγω ανωτέρας βίας ή κινδύνου,

8.

τα κράτη μέλη αρνούνται να εγγράψουν στα νηολόγιά τους σκάφη ΠΛΑ αλιείας,

9.

η εισαγωγή αλιευτικών προϊόντων που έχουν αλιευθεί με ΠΛΑ αλιεία απαγορεύεται και, κατά συνέπεια, τα πιστοποιητικά αλιευμάτων που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα δεν γίνονται αποδεκτά ούτε επικυρώνονται,

10.

η εξαγωγή και η επανεξαγωγή αλιευτικών προϊόντων από σκάφη ΠΛΑ αλιείας προς μεταποίηση απαγορεύονται,

11.

τα σκάφη ΠΛΑ αλιείας χωρίς ιχθύς και πλήρωμα επ’ αυτών επιτρέπεται να καταπλέουν σε λιμένα προς διάλυση, αλλά με την επιφύλαξη της τυχόν δίωξης και των κυρώσεων έναντι του συγκεκριμένου σκάφους και των τυχόν εμπλεκομένων νομικών ή φυσικών προσώπων.

Άρθρο 38

Μέτρα έναντι μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών

Τα ακόλουθα μέτρα εφαρμόζονται στις μη συνεργαζόμενες τρίτες χώρες:

1.

η εισαγωγή στην Κοινότητα αλιευτικών προϊόντων που έχουν αλιευθεί από αλιευτικά σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία τέτοιων τρίτων χωρών απαγορεύεται και, κατά συνέπεια, τα πιστοποιητικά αλιευμάτων που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα δεν γίνονται δεκτά όταν ο χαρακτηρισμός «μη συνεργαζόμενης» τρίτης χώρας βάσει του άρθρου 31 δικαιολογείται επειδή η συγκεκριμένη τρίτη χώρα δεν έλαβε τα δέονται μέτρα όσον αφορά την ΠΛΑ αλιεία για δεδομένο απόθεμα ή είδος, η απαγόρευση εισαγωγής μπορεί να εφαρμόζεται μόνον για το εν λόγω απόθεμα ή είδος,

2.

η αγορά από κοινοτικές επιχειρήσεις αλιευτικού σκάφους που φέρει τη σημαία τέτοιων χωρών απαγορεύεται,

3.

η μεταγραφή αλιευτικού σκάφους που φέρει τη σημαία κράτους μέλους στα νηολόγια τέτοιων χωρών απαγορεύεται,

4.

τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη σύναψη συμφωνιών ναύλωσης με τέτοιες χώρες για αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία τους,

5.

η εξαγωγή κοινοτικών αλιευτικών σκαφών προς τέτοιες χώρες απαγορεύεται,

6.

οι ιδιωτικές εμπορικές διευθετήσεις μεταξύ υπηκόων κράτους μέλους και τέτοιων χωρών προκειμένου αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία του εν λόγω κράτους μέλους να χρησιμοποιήσει τις αλιευτικές δυνατότητες τέτοιων χωρών απαγορεύονται,

7.

οι κοινές αλιευτικές δραστηριότητες σκαφών που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους με αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία τέτοιων χωρών απαγορεύονται,

8.

η Επιτροπή προτείνει την καταγγελία κάθε ισχύουσας διμερούς αλιευτικής συμφωνίας ή συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης στην οποία προβλέπεται περάτωση της συμφωνίας με τέτοιες χώρες σε περίπτωση αδυναμίας τήρησης των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει τρίτη χώρα ως προς την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας,

9.

η Επιτροπή δεν αρχίζει διαπραγματεύσεις για τη σύναψη διμερούς αλιευτικής συμφωνίας ή συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης με τέτοιες τρίτες χώρες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΥΠΗΚΟΟΙ

Άρθρο 39

Υπήκοοι που επιδίδονται σε ΠΛΑ αλιεία ή την υποστηρίζουν

1.   Υπήκοοι που υπάγονται στη δικαιοδοσία των κρατών μελών («υπήκοοι») δεν επιδίδονται σε ΠΛΑ αλιεία ούτε την υποστηρίζουν, είτε ναυτολογούμενοι είτε ως εφοπλιστές ή πραγματικοί κύριοι αλιευτικών σκαφών που έχουν εγγραφεί στον κοινοτικό κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας.

2.   Με την επιφύλαξη της πρωταρχικής ευθύνης του κράτους σημαίας, τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους και με τρίτες χώρες και λαμβάνουν όλα τα δέοντα μέτρα, σύμφωνα με το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο, προκειμένου να εντοπίζουν τους υπηκόους αυτούς που επιδίδονται σε ΠΛΑ αλιεία ή την υποστηρίζουν.

3.   Με την επιφύλαξη της πρωταρχικής ευθύνης του κράτους σημαίας, τα κράτη μέλη προβαίνουν στις δέουσες ενέργειες, με την επιφύλαξη και σύμφωνα με τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές τους διατάξεις, έναντι των υπηκόων τους που διαπιστώνεται ότι επιδίδονται σε ΠΛΑ αλιεία ή την υποστηρίζουν.

4.   Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί την Επιτροπή τα ονόματα των αρμόδιων αρχών που είναι υπεύθυνες για το συντονισμό της συλλογής και της επαλήθευσης των πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες των υπηκόων που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο καθώς και για την υποβολή εκθέσεων και τη συνεργασία με την Επιτροπή.

Άρθρο 40

Πρόληψη και κυρώσεις

1.   Τα κράτη μέλη παροτρύνουν τους υπηκόους τους να κοινοποιούν κάθε πληροφορία σχετικά με τα νομικά, οικονομικά ή άλλα συμφέροντα σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία τρίτης χώρας τα οποία έχουν ή σχετικά με τον έλεγχο των σκαφών αυτών, καθώς και τα ονόματα των εν λόγω σκαφών.

2.   Οι υπήκοοι δεν πωλούν ούτε εξάγουν αλιευτικά σκάφη σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην εκμετάλλευση, τη διαχείριση ή την κυριότητα των αλιευτικών σκαφών που έχουν τεθεί στον κοινοτικό κατάλογο ΠΛΑ σκαφών.

3.   Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων του κοινοτικού δικαίου σχετικά με τα δημόσια κονδύλια, τα κράτη μέλη δεν χορηγούν δημόσια ενίσχυση στο πλαίσιο εθνικών καθεστώτων ενίσχυσης ή από κοινοτικά ταμεία σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην εκμετάλλευση, τη διαχείριση ή την κυριότητα των αλιευτικών σκαφών που έχουν τεθεί στον κοινοτικό κατάλογο ΠΛΑ σκαφών.

4.   Τα κράτη μέλη επιδιώκουν να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη κάθε διευθέτησης μεταξύ υπηκόων και τρίτης χώρας που επιτρέπει τη μεταγραφή αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία τους στα νηολόγια τέτοιων τρίτων χωρών. Ενημερώνουν την Επιτροπή υποβάλλοντας κατάλογο των συγκεκριμένων αλιευτικών σκαφών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ, ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 41

Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται σε σχέση με:

1.

σοβαρές παραβάσεις που διαπράττονται εντός του εδάφους των κρατών μελών στην οποία εφαρμόζεται η συνθήκη ή εντός των θαλάσσιων υδάτων που υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία των κρατών μελών, εκτός από τα ύδατα που είναι παρακείμενα των εδαφών και των χωρών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης, ή

2.

σοβαρές παραβάσεις που διαπράττονται από κοινοτικά αλιευτικά σκάφη ή υπηκόους κρατών μελών,

3.

σοβαρές παραβάσεις που διαπιστώνονται στην επικράτεια ή στα ύδατα που αναφέρονται στο σημείο 1 του παρόντος άρθρου αλλά έχουν διαπραχθεί στην ανοιχτή θάλασσα ή εντός της δικαιοδοσίας τρίτης χώρας και επισύρουν κυρώσεις κατά το άρθρο 11 παράγραφος 4.

Άρθρο 42

Σοβαρές παραβάσεις

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως σοβαρές παραβάσεις νοούνται:

α)

οι δραστηριότητες που θεωρούνται ότι συνιστούν ΠΛΑ αλιεία σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 3·

β)

οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με ΠΛΑ αλιεία, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου ή της εισαγωγής αλιευτικών προϊόντων·

γ)

η παραποίηση των εγγράφων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό ή η χρήση τέτοιων παραποιημένων ή άκυρων εγγράφων.

2.   Τη σοβαρότητα της παράβασης καθορίζει η αρμόδια αρχή κράτους μέλους λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 3 παράγραφος 2.

Άρθρο 43

Άμεσα μέτρα επιβολής

1.   Στις περιπτώσεις που υπάρχουν υποψίες ότι φυσικό πρόσωπο έχει διαπράξει ή έχει συλληφθεί επ’ αυτοφώρω κατά τη διάπραξη σοβαρής παράβασης, ή όταν υπάρχουν υπόνοιες ότι ένα νομικό πρόσωπο έχει εμπλακεί σε τέτοια παράβαση, τα κράτη μέλη αρχίζουν πλήρη διερεύνηση της παράβασης και, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο και τη σοβαρότητα της παράβασης, λαμβάνουν άμεσα μέτρα επιβολής, τα οποία περιλαμβάνουν ιδίως:

α)

την άμεση παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων·

β)

την αλλαγή πορείας του σκάφους προς λιμένα·

γ)

την αλλαγή πορείας του μεταφορικού οχήματος προς άλλο προορισμό για επιθεώρηση·

δ)

την επιβολή εγγύησης·

ε)

την κατάσχεση των αλιευτικών εργαλείων, αλιευμάτων ή αλιευτικών προϊόντων·

στ)

την προσωρινή ακινητοποίηση του εμπλεκόμενου αλιευτικού σκάφους ή μεταφορικού οχήματος·

ζ)

την αναστολή της άδειας αλιείας.

2.   Τα μέτρα επιβολής είναι τέτοιας φύσης ώστε να προλαμβάνεται η συνέχιση της σοβαρής παράβασης και να δίδεται η δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές να ολοκληρώσουν τη διερεύνησή της.

Άρθρο 44

Κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις

1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, στο φυσικό πρόσωπο που διέπραξε ή στο νομικό πρόσωπο που κρίθηκε υπεύθυνο σοβαρής παράβασης, να επιβάλλονται αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές διοικητικές κυρώσεις.

2.   Τα κράτη μέλη επιβάλλουν μέγιστη κύρωση τουλάχιστον ίση προς το πενταπλάσιο της αξίας των αλιευτικών προϊόντων που προέρχονται από τη διάπραξη σοβαρής παράβασης.

Σε περίπτωση επανειλημμένης σοβαρής παράβασης εντός χρονικού διαστήματος πέντε ετών, τα κράτη μέλη επιβάλλουν μέγιστη κύρωση τουλάχιστον ίση προς το οκταπλάσιο της αξίας των αλιευτικών προϊόντων που προέρχονται από τη διάπραξη σοβαρής παράβασης.

Κατά την επιβολή των εν λόγω κυρώσεων τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη και την αξία της ζημίας των αλιευτικών πόρων και του θαλάσσιου περιβάλλοντος που αφορούν.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν επιπλέον ή εναλλακτικά να επιβάλλουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις.

Άρθρο 45

Συνοδευτικές κυρώσεις

Οι κυρώσεις που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο μπορούν να συνοδεύονται από άλλες κυρώσεις ή μέτρα και ιδίως:

1.

τη δέσμευση του σκάφους που εμπλέκεται στην παράβαση,

2.

την προσωρινή ακινητοποίηση του σκάφους,

3.

τη δήμευση των απαγορευμένων εργαλείων, αλιευμάτων ή αλιευτικών προϊόντων,

4.

την αναστολή ή αφαίρεση της άδειας αλιείας,

5.

τη μείωση ή αφαίρεση των αλιευτικών δικαιωμάτων,

6.

τον προσωρινό ή μόνιμο αποκλεισμό από το δικαίωμα απόκτησης νέων αλιευτικών δικαιωμάτων,

7.

την προσωρινή ή μόνιμη απαγόρευση πρόσβασης σε δημόσιες ενισχύσεις ή επιδοτήσεις.

6.

την αναστολή ή αφαίρεση του χαρακτηρισμού του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα που χορηγείται κατά το άρθρο 16 παράγραφος 3.

Άρθρο 46

Συνολικό ύψος των κυρώσεων και των συνοδευτικών κυρώσεων

Το συνολικό ύψος των κυρώσεων και των συνοδευτικών κυρώσεων υπολογίζεται με τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι αφαιρούν ουσιαστικά από τους υπεύθυνους κάθε οικονομικό όφελος που προκύπτει από τις σοβαρές τους παραβάσεις με την επιφύλαξη του θεμιτού δικαιώματος για άσκηση επαγγέλματος. Προς το σκοπό αυτόν, πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη τα άμεσα μέτρα επιβολής που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 43.

Άρθρο 47

Ευθύνη νομικών προσώπων

1.   Τα νομικά πρόσωπα θεωρούνται υπεύθυνα για σοβαρές παραβάσεις εάν οι παραβάσεις αυτές διαπράττονται επ’ ωφελεία τους από οιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου, και το οποίο κατέχει ιθύνουσα θέση εντός του νομικού προσώπου με βάση:

α)

την εξουσία εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, ή

β)

την εξουσία λήψης αποφάσεων εξ ονόματος του νομικού προσώπου, ή

γ)

την εξουσία άσκησης ελέγχου στο εσωτερικό του νομικού προσώπου.

2.   Τα νομικά πρόσωπα είναι δυνατόν να θεωρούνται υπεύθυνα και στις περιπτώσεις που η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου, από φυσικό πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, κατέστησε δυνατή τη διάπραξη σοβαρής παράβασης επ’ ωφελεία του εν λόγω νομικού προσώπου, από φυσικό πρόσωπο το οποίο τελεί υπό την εξουσία του.

3.   Η ευθύνη νομικού προσώπου δεν αποκλείει διαδικασίες κατά φυσικών προσώπων που είναι φυσικοί ή ηθικοί αυτουργοί ή συνεργοί στις διαπραχθείσες παραβάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΟΠΤΕΥΣΕΙΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Άρθρο 48

Διοπτεύσεις εν πλω

1.   Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στις αλιευτικές δραστηριότητες που υπόκεινται στους κανόνες σχετικά με τις διοπτεύσεις εν πλω που θεσπίζονται στο πλαίσιο των περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας, που είναι δεσμευτικές για την Κοινότητα.

2.   Σε περίπτωση που αρμόδια για εν πλω επιθεωρήσεις αρχή κράτους μέλους διοπτεύσει αλιευτικό σκάφος που επιδίδεται σε δραστηριότητες που ενδέχεται να θεωρηθούν ως ΠΛΑ αλιεία, υποβάλλει αμελλητί αναφορά της εν λόγω διόπτευσης. Οι εν λόγω αναφορές και τα αποτελέσματα των ερευνών που πραγματοποιούνται επί αυτών των αλιευτικών σκαφών από τα κράτη μέλη θεωρούνται αποδεικτικά στοιχεία προς χρήση στο πλαίσιο της εφαρμογής των μηχανισμών χαρακτηρισμού και επιβολής που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό.

3.   Σε περίπτωση που ο πλοίαρχος κοινοτικού αλιευτικού σκάφους ή αλιευτικού σκάφους τρίτης χώρας διοπτεύσει αλιευτικό σκάφος το οποίο επιδίδεται σε δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2, μπορεί να τεκμηριώνει, με όσον το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες κάθε τέτοια διόπτευση, π.χ.:

α)

όνομα και περιγραφή του αλιευτικού σκάφους·

β)

διακριτικό κλήσεως του αλιευτικού σκάφους·

γ)

αριθμό νηολογίου και, κατά περίπτωση, αριθμό Lloyds/IMO του αλιευτικού σκάφους·

δ)

κράτος σημαίας του αλιευτικού σκάφους·

ε)

στίγμα (γεωγραφικό πλάτος και μήκος) κατά τη στιγμή της πρώτης αναγνώρισης·

στ)

ημερομηνία/ώρα UTC κατά τη στιγμή της πρώτης αναγνώρισης·

ζ)

φωτογραφία ή φωτογραφίες του αλιευτικού σκάφους προς στήριξη της διόπτευσης·

η)

κάθε άλλη σχετική πληροφορία όσον αφορά τις παρατηρηθείσες δραστηριότητες του διοπτευθέντος αλιευτικού σκάφους.

4.   Οι αναφορές διόπτευσης αποστέλλονται αμέσως στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σημαίας του διοπτεύοντος αλιευτικού σκάφους, η οποία τις διαβιβάζει το συντομότερο δυνατόν στην Επιτροπή ή στον φορέα που ορίζει. Η Επιτροπή ή ο φορέας που ορίζει, πληροφορούν στη συνέχεια αμέσως το κράτος σημαίας του διοπτευθέντος αλιευτικού σκάφους. Η Επιτροπή ή ο φορέας που αυτή ορίζει, διαβιβάζουν στη συνέχεια την αναφορά διόπτευσης σε όλα τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, στον εκτελεστικό γραμματέα των οικείων περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας για περαιτέρω ενέργειες σύμφωνα με τα μέτρα που θεσπίζουν οι εν λόγω οργανώσεις.

5.   Κράτος μέλος που λαμβάνει από την αρμόδια αρχή συμβαλλόμενου μέρους περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης της αλιείας αναφορά διόπτευσης η οποία αναφέρει δραστηριότητες αλιευτικού σκάφους που φέρει τη σημαία του, κοινοποιεί το συντομότερο δυνατόν την αναφορά και όλες τις σχετικές πληροφορίες στην Επιτροπή ή στο φορέα που αυτή ορίζει, που διαβιβάζει στη συνέχεια τις εν λόγω πληροφορίες στον εκτελεστικό γραμματέα της οικείας περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης της αλιείας για περαιτέρω ενέργειες, όπως απαιτείται, σύμφωνα με τα μέτρα που θεσπίζει η εν λόγω οργάνωση.

6.   Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη εφαρμογής αυστηρότερων διατάξεων που θεσπίζονται από περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας των οποίων η Κοινότητα αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος.

Άρθρο 49

Υποβολή πληροφοριών σχετικά με διοπτευόμενα αλιευτικά σκάφη

1.   Τα κράτη μέλη που συλλέγουν κατάλληλα τεκμηριωμένες πληροφορίες σχετικά με διοπτευόμενα αλιευτικά σκάφη, διαβιβάζουν αμέσως τις εν λόγω πληροφορίες στην Επιτροπή ή στον φορέα που έχει ορίσει σύμφωνα με το μορφότυπο που καθορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 54 παράγραφος 2.

2.   Η Επιτροπή ή ο φορέας που ορίζει εξετάζουν επίσης τις κατάλληλα τεκμηριωμένες πληροφορίες σχετικά με τα διοπτευόμενα αλιευτικά σκάφη που υποβάλλονται από πολίτες, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων περιβαλλοντικών οργανώσεων καθώς και από εκπροσώπους του αλιευτικού κλάδου ή ενδιαφερόμενων με συμφέροντα στον κλάδο του εμπορίου αλιευτικών προϊόντων.

Άρθρο 50

Διερεύνηση διοπτευόμενων αλιευτικών σκαφών

1.   Τα κράτη μέλη προβαίνουν, το συντομότερο δυνατόν, σε έρευνα των δραστηριοτήτων αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία τους τα οποία έχουν διοπτευθεί σύμφωνα με το άρθρο 49.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν, ει δυνατόν ηλεκτρονικώς, στην Επιτροπή ή στο φορέα που αυτή ορίζει, τις λεπτομέρειες της κίνησης της έρευνας και κάθε ενέργειας που αναλήφθηκε ή πρόκειται να αναληφθεί σχετικά με τα διοπτευόμενα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία τους, μόλις είναι πρακτικά εφικτό και οπωσδήποτε εντός διμήνου από την κοινοποίηση της αναφοράς διόπτευσης σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 4. Στην Επιτροπή ή στο φορέα που αυτή ορίζει, υποβάλλονται τακτικά εκθέσεις επί της προόδου των ερευνών σχετικά με τις δραστηριότητες του διοπτευόμενου αλιευτικού σκάφους. Τελική έκθεση σχετικά με το αποτέλεσμα των ερευνών όταν ολοκληρωθούν υποβάλλεται στην Επιτροπή ή στον φορέα που ορίζει.

3.   Τα κράτη μέλη εκτός του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους σημαίας επαληθεύουν, κατά περίπτωση, κατά πόσον τα αναφερόμενα διοπτευθέντα αλιευτικά σκάφη έχουν επιδοθεί σε δραστηριότητες στα ύδατα υπό τη δικαιοδοσία τους ή κατά πόσο αλιευτικά προϊόντα που προέρχονται από τα εν λόγω σκάφη έχουν εκφορτωθεί ή εισαχθεί στην επικράτειά τους και διερευνούν το ιστορικό της συμμόρφωσής τους με σχετικά μέτρα διατήρησης και διαχείρισης. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή ή στο φορέα που αυτή ορίζει και στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος σημαίας το αποτέλεσμα των επαληθεύσεων και των ερευνών τους.

4.   Η Επιτροπή ή ο φορέας που αυτή ορίζει κοινοποιούν σε όλα τα κράτη μέλη τις πληροφορίες που λαμβάνουν σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3.

5.   Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του κεφαλαίου V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και των διατάξεων που θεσπίζουν περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας των οποίων η Κοινότητα είναι συμβαλλόμενο μέρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Άρθρο 51

Αμοιβαία συνδρομή

1.   Οι διοικητικές αρχές που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους, με τις διοικητικές αρχές τρίτων χωρών και με την Επιτροπή προκειμένου να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.

2.   Προς τους σκοπούς της παραγράφου 1, δημιουργείται σύστημα αμοιβαίας συνδρομής το οποίο περιλαμβάνει αυτοματοποιημένο σύστημα πληροφοριών («σύστημα πληροφοριών ΠΛΑ αλιείας»), το οποίο διαχειρίζεται η Επιτροπή ή φορέας που ορίζεται από αυτήν, για να υποβοηθούνται οι αρμόδιες αρχές στην πρόληψη, τη διερεύνηση και τη δίωξη της ΠΛΑ αλιείας.

3.   Λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 54 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 52

Εφαρμογή

Τα αναγκαία μέτρα εφαρμογής του παρόντος κανονισμού εγκρίνονται με τη διαδικασία του άρθρου 54 παράγραφος 2.

Άρθρο 53

Χρηματοοικονομική στήριξη

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να συνεισφέρουν στο κόστος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 55

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002.

2.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα μήνα.

Άρθρο 54

Υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

1.   Ανά διετία, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού το αργότερο στις 30 Απριλίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

2.   Βάσει των εκθέσεων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη και των δικών της παρατηρήσεων, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση ανά τριετία που υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

3.   Η Επιτροπή αξιολογεί τις επιπτώσεις του παρόντος κανονισμού στην ΠΛΑ αλιεία έως τις 29 Οκτωβρίου 2013.

Άρθρο 56

Κατάργηση

Διά του παρόντος καταργούνται από 1ης Ιανουαρίου 2010 το άρθρο 28β παράγραφος 2, τα άρθρα 28ε, 28στ, 28ζ και το άρθρο 31 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1093/94, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1447/1999, τα άρθρα 8, 19α, 19β, 19γ, 21, 21β, 21γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και τα άρθρα 26α, 28, 29, 30 και 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 601/2004.

Οι παραπομπές στους καταργηθέντες κανονισμούς θεωρούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 57

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. BARNIER


(1)  Γνώμη που διατυπώθηκε στις 23 Μαΐου 2008 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Γνώμη που διατυπώθηκε στις 29 Μαΐου 2008 από προαιρετική διαβούλευση (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3)  ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59.

(4)  ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(6)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.

(7)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1093/94 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 1994, για τον καθορισμό των όρων υπό τους οποίους τα αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών μπορούν να εκφορτώσουν απευθείας και να διαθέτουν στο εμπόριο τα αλιεύματά τους στους λιμένες της Κοινότητας. (ΕΕ L 121 της 12.5.1994, σ. 3).

(8)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1447/1999 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1999, περί πίνακος ενεργειών που θίγουν σοβαρά τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΕΕ L 167 της 2.7.1999, σ. 5).

(9)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2001, περί ορισμένων μέτρων ελέγχου των δραστηριοτήτων αλιείας των άκρως μεταναστευτικών ειδών ιχθύων (ΕΕ L 263 της 3.10.2001, σ. 1).

(10)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 601/2004 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 2004, για τον καθορισμό ορισμένων μέτρων ελέγχου που εφαρμόζονται στις αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη της σύμβασης για τη διατήρηση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας της Ανταρκτικής και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3943/90, (ΕΚ) αριθ. 66/98 και (ΕΚ) αριθ. 1721/1999 (ΕΕ L 97 της 1.4.2004, σ. 16).

(11)  ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατάλογος προϊόντων που εξαιρούνται από τον ορισμό των «αλιευτικών προϊόντων» του άρθρου 2 σημείο 8

Αλιευτικά προϊόντα γλυκών υδάτων

Προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που λαμβάνονται από ιχθύδια ή γόνο

Ψάρια για διακόσμηση

Ζωντανά στρείδια

Χτένια, συμπεριλαμβανομένων των γενών Pecten, Chlamys ή Placopecten, ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

Όστρακα Saint-Jacques (Pecten maximus), κατεψυγμένα

Άλλα χτένια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

Μύδια

Σαλιγκάρια, πλην εκείνων που προέρχονται από τη θάλασσα

Μαλάκια, παρασκευασμένα και διατηρημένα


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Πιστοποιητικό αλιευμάτων και πιστοποιητικό επανεξαγωγής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Image

Image

Image

Προσάρτημα

Λεπτομέρειες μεταφοράς

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Κοινοποιήσεις κράτους σημαίας

1.

Περιεχόμενο των κοινοποιήσεων του κράτους σημαίας σύμφωνα με το άρθρο 20

Η Επιτροπή ζητά από τα κράτη σημαίας να κοινοποιήσουν τα ονόματα, τις διευθύνσεις και τις επίσημες σφραγίδες των δημόσιων αρχών που βρίσκονται στο έδαφός τους και έχουν εξουσιοδοτηθεί:

α)

να εγγράφουν αλιευτικά σκάφη στα νηολόγια τους·

β)

να χορηγούν, να αναστέλλουν και να αφαιρούν άδειες αλιείας στα σκάφη τους·

γ)

να πιστοποιούν το αληθές των πληροφοριών που περιέχονται στα πιστοποιητικά αλιευμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 13 και να επικυρώνουν τα εν λόγω πιστοποιητικά·

δ)

να εφαρμόζουν, να ελέγχουν και να επιβάλλουν τη νομοθεσία, τους κανονισμούς και τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης τα οποία πρέπει να εφαρμόζουν τα σκάφη τους·

ε)

να πραγματοποιούν επαληθεύσεις των εν λόγω πιστοποιητικών αλιευμάτων, να συνδράμουν τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μέσω της διοικητικής συνεργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 4·

στ)

να κοινοποιούν υποδείγματα εντύπων των πιστοποιητικών αλιευμάτων σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ, και

ζ)

και να επικαιροποιούν τις εν λόγω κοινοποιήσεις.

2.

Καθεστώτα δικαιολογητικών για τα αλιεύματα που έχουν θεσπιστεί από περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας του άρθρου 13.

Στις περιπτώσεις που το καθεστώς δικαιολογητικών για τα αλιεύματα το οποίο έχει θεσπίσει περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης της αλιείας αναγνωρίζεται ως καθεστώς δικαιολογητικών για τα αλιεύματα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, οι κοινοποιήσεις του κράτους σημαίας που γίνονται βάσει του εν λόγω καθεστώτος δικαιολογητικών για τα αλιεύματα θεωρούνται ότι έχουν γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος παραρτήματος και θεωρείται ότι εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του παρόντος παραρτήματος.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Δήλωση βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας

Βεβαιώ ότι τα μεταποιημένα αλιευτικά προϊόντα: …… (περιγραφή του προϊόντος και κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας) …… ελήφθησαν από αλιεύματα εισαχθέντα με το ακόλουθο ή τα ακόλουθα πιστοποιητικά αλιευμάτων

Image

Όνομα και διεύθυνση του εργοστασίου μεταποίησης:

Όνομα και διεύθυνση του εξαγωγέα (εφόσον διαφέρει από του εργοστασίου μεταποίησης):

Αριθμός έγκρισης του εργοστασίου μεταποίησης:

Αριθμός και ημερομηνία υγειονομικού πιστοποιητικού:

Image

Επικύρωση της αρμόδιας αρχής:

Image