14.6.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 156/6


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 535/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Ιουνίου 2008

για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 708/2007 του Συμβουλίου για τη χρήση στην υδατοκαλλιέργεια ξένων και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 708/2007 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2007, για τη χρήση στην υδατοκαλλιέργεια ξένων και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών (1), και ιδίως το άρθρο 23 παράγραφος 3 και το άρθρο 24 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 708/2007 του Συμβουλίου θεσπίζει ένα πλαίσιο που διέπει τις πρακτικές στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας σε σχέση με ξένα και απόντα σε τοπικό επίπεδο είδη για την εκτίμηση και ελαχιστοποίηση των δυνητικών επιπτώσεων των ειδών αυτών και των συνδεόμενων μη στοχευόμενων ειδών στα υδατικά ενδιαιτήματα. Ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει, μεταξύ άλλων, την έγκριση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής των προϋποθέσεων που είναι αναγκαίες για την προσθήκη ειδών στο παράρτημα IV του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Κατά συνέπεια, πρέπει να θεσπιστεί μια διαφανής διαδικασία για την αξιολόγηση των αιτημάτων των κρατών μελών όσον αφορά την προσθήκη ειδών στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 708/2007. Συγκεκριμένα, είναι ανάγκη να διευκρινιστούν και να προσδιοριστούν περαιτέρω οι προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 708/2007 και να καθοριστούν οι πληροφορίες που πρέπει να παράσχουν τα κράτη μέλη για τη στήριξη των αιτημάτων τους όσον αφορά την προσθήκη ειδών.

(3)

Επιπλέον, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 708/2007 προβλέπει ότι μπορεί να αναπτυχθεί ειδικό σύστημα πληροφοριών για να μπορούν τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα μητρώα τους όσον αφορά ξένα και απόντα σε τοπικό επίπεδο είδη υδατοκαλλιέργειας.

(4)

Συνεπώς, είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν κοινά πρότυπα πληροφορικής και κοινή γλώσσα επικοινωνίας που θα επιτρέπουν στα κράτη μέλη την ανταλλαγή ενός συνόλου ελάχιστων δεδομένων τα οποία περιέχονται στα εθνικά τους μητρώα εισαγωγών και μετατοπίσεων. Πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις οι οποίες θα συμβάλουν στην εναρμόνιση των συστημάτων πληροφοριών που θα εφαρμόσουν τα κράτη μέλη.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής των προϋποθέσεων που είναι αναγκαίες για την προσθήκη ειδών στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 708/2007 και για την ανάπτυξη ενός ειδικού συστήματος πληροφοριών σχετικά με τις άδειες που αφορούν τις εισαγωγές και τις μετατοπίσεις στην υδατοκαλλιέργεια ξένων και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών.

Άρθρο 2

Για την εφαρμογή του άρθρου 24 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 708/2007:

α)

«επί μακρόν (σε σχέση με τον κύκλο ζωής του)» σημαίνει ελάχιστη περίοδο 10 ετών ύστερα από την ολοκλήρωση δύο κύκλων παραγωγής·

β)

«δυσμενείς επιπτώσεις» σημαίνει την περίπτωση κατά την οποία, με βάση επιστημονικά στοιχεία, ένα υδρόβιο είδος, μετά την εισαγωγή του σε δεδομένο κράτος μέλος, προκαλεί, μεταξύ άλλων, σε σημαντικό βαθμό:

i)

υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων·

ii)

ανταγωνισμό με τα αυτόχθονα είδη όσον αφορά τα αναπαραγωγικά ενδιαιτήματα·

iii)

υβριδοποίηση με αυτόχθονα είδη, η οποία απειλεί την ακεραιότητα των ειδών·

iv)

θηρευτική δραστηριότητα σε αυτόχθονες πληθυσμούς που οδηγεί στην εξάλειψή τους·

v)

εξάντληση των τροφικών πόρων των αυτοχθόνων ειδών·

vi)

εξάπλωση νόσων και νέων παθογόνων μικροοργανισμών σε άγριους υδρόβιους οργανισμούς και οικοσυστήματα.

Άρθρο 3

1.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν αιτήσεις στην Επιτροπή για την προσθήκη ειδών στον κατάλογο των ειδών που περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 708/2007.

2.   Τα αιτήματα αυτά διαβιβάζονται στην Επιτροπή συνοδευόμενα από δελτίο στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία:

α)

η επιστημονική ονομασία του είδους·

β)

η γεωγραφική του κατανομή·

γ)

το ενδιαίτημα και η βιολογία·

δ)

η παραγωγή της υδατοκαλλιέργειας·

ε)

ο αντίκτυπος λόγω των εισαγωγών·

στ)

οι παράγοντες που είναι πιθανόν να επηρεάσουν τη διασπορά και την κατανομή·

ζ)

η συνοχή με τα κριτήρια τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 708/2007.

Άρθρο 4

1.   Τα κράτη μέλη δημιουργούν και επικαιροποιούν σύστημα πληροφοριών το οποίο περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αιτήσεις για άδειες όσον αφορά την εισαγωγή ξένου είδους ή την μετατόπιση απόντος σε τοπικό επίπεδο είδους. Τα κράτη μέλη συμπληρώνουν για κάθε αίτηση χορήγησης άδειας δελτίο πληροφοριών στο οποίο περιέχονται τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού και σύμφωνα με το μορφότυπο που ορίζεται σε αυτό.

2.   Τα κράτη μέλη δημιουργούν, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009, ιστότοπο στο διαδίκτυο στον οποίo περιέχονται οι πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Η διεύθυνση αυτή πρέπει να τηρεί τις κατευθυντήριες γραμμές της «Πρωτοβουλίας για την Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό».

3.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τη διεύθυνσή τους στο διαδίκτυο.

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το άρθρο 4 ωστόσο, εφαρμόζεται έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2008.

Για την Επιτροπή

Joe BORG

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 168 της 28.6.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δελτίο πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1

Το δελτίο πληροφοριών που πρέπει να συμπληρωθεί για μια μεμονωμένη/πολλαπλή (1) μετακίνηση (εισαγωγή/μετατόπιση) ενός ξένου/απόντος σε τοπικό επίπεδο είδους

1.   Γενικές πληροφορίες

1.1.   Αριθμός αναφοράς της αίτησης για χορήγηση άδειας:

1.2.   Πρώτη αίτηση: ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν ΟΧΙ: αριθμός αναφοράς των προηγούμενων αιτήσεων για άδεια

Ημερομηνία της αίτησης για χορήγηση άδειας:

ηη/μμ/έτος

1.4.   Δεδομένα σχετικά με το είδος:

1.4.1.   Κωδικός FAO:

1.4.2.   Κοινή ονομασία:

1.4.3.   Επιστημονική ονομασία:

1.4.4.   Υπο-είδη (κατά περίπτωση):

1.4.5.   Λοιπές πληροφορίες:

Τετραπλοειδείς οργανισμοί:

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Γόνιμα τεχνητώς υβρίδια:

ΝΑΙ/ΟΧΙ

1.4.5.3.   Εάν ΝΑΙ, κωδικός FAO και ονομασία του γονικού είδους:

1.5.   Πηγή:

1.5.1.   Χώρα:

1.5.2.   Τοποθεσία (ονομασία και διεύθυνση της πηγής):

1.5.3.   Είδος πηγής (εκκόλαψη/εγκαταστάσεις εκτροφής/άγριο περιβάλλον):

1.6.   Εγκατάσταση υδατοκαλλιέργειας υποδοχής:

1.6.1.   Τοποθεσία (ονομασία και διεύθυνση):

1.6.2.   Μέθοδος εκτροφής: Κλειστό/Ανοιχτό (2) σύστημα

1.7.   Αριθμός των οργανισμών και στάδιο του κύκλου ζωής (αυγά, προνύμφες, ιχθύδια, ενήλικα άτομα):

1.8.   Στόχος (κατανάλωση από τον άνθρωπο, εκτροφή για περαιτέρω εμπλουτισμό, έρευνα, κ.λπ.):

1.9.   Προβλεπόμενος αριθμός μετακινήσεων:

2.   Εξέταση και εκτίμηση του κινδύνου

2.1.   Τύπος μετακίνησης

Συνήθης εισαγωγή ή μετατόπιση:

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Χορήγηση άδειας:

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Ημερομηνία χορήγησης της άδειας:

ηη/μμ/έτος

2.1.1.3.   Αρχή η οποία εκδίδει την άδεια (πλήρης διεύθυνση):

Διάρκεια της άδειας:

X έτη XX μήνες

2.1.1.5.   Προϋποθέσεις στις οποίες, ενδεχομένως, υπόκειται:

Απομόνωση:

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Δοκιμαστικές απελευθερώσεις:

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Μη-συνήθης εισαγωγή ή μετατόπιση:

ΝΑΙ/ΟΧΙ

2.1.2.1.   Τύπος κινδύνου:

2.1.2.1.1.   Χαμηλός

2.1.2.1.2.   Μεσαίος

2.1.2.1.3.   Υψηλός

2.1.2.2.   Συνοπτική έκθεση σχετικά με την συνολική εκτίμηση του περιβαλλοντικού κινδύνου (μερικές γραμμές και έγγραφο PDF), μεταφρασμένη και σε δεύτερη κοινοτική γλώσσα (μερικές γραμμές)

Χορήγηση άδειας:

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Ημερομηνία χορήγησης της άδειας:

ηη/μμ/έτος

2.1.2.5.   Αρχή η οποία εκδίδει την άδεια:

Διάρκεια της άδειας:

X έτη XX μήνες

2.1.2.7.   Προϋποθέσεις στις οποίες, ενδεχομένως, υπόκειται:

Απομόνωση:

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Δοκιμαστικές απελευθερώσεις:

ΝΑΙ/ΟΧΙ

3.   Παρακολούθηση

Διάρκεια του προγράμματος παρακολούθησης:

XX μήνες

3.2.   Περίληψη των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του προγράμματος παρακολούθησης (μερικές γραμμές και έγγραφο PDF), μεταφρασμένη και σε δεύτερη κοινοτική γλώσσα (μερικές γραμμές)

Προβλεπόμενα σχέδια έκτακτης ανάγκης:

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Ανάκληση άδειας (κατά περίπτωση):

ΝΑΙ/ΟΧΙ

3.4.1.   Εάν ΝΑΙ: Προσωρινά/οριστικά

Ημερομηνία:

ηη/μμ/έτος

3.4.3.   Λόγοι ανάκλησης της άδειας (μερικές γραμμές) μετάφραση και σε δεύτερη κοινοτική γλώσσα (μερικές γραμμές):


(1)  Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται για πολλαπλές μετακινήσεις που πραγματοποιούνται εντός περιόδου μέχρι επτά ετών [άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 708/2007].

(2)  Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 708/2007.