19.3.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 76/8


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 249/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 17ης Μαρτίου 2008

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1425/2006 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων πλαστικών σάκων και σακουλών καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ταϊλάνδης

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) (εφεξής «ο βασικός κανονισμός»), και ιδίως το άρθρο 9 και το άρθρο 11 παράγραφος 3,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1425/2006 του Συμβουλίου, της 25ης Σεπτεμβρίου 2006, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων πλαστικών σάκων και σακουλών καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ταϊλάνδης και για τον τερματισμό της διαδικασίας για τις εισαγωγές ορισμένων πλαστικών σάκων και σακουλών καταγωγής Μαλαισίας (2),

την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή ύστερα από διαβουλεύσεις με τη συμβουλευτική επιτροπή,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

1.   ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ

(1)

Μετά τη διενέργεια έρευνας («η αρχική έρευνα»), το Συμβούλιο επέβαλε, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1425/2006, οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων πλαστικών σάκων και σακουλών καταγωγής, μεταξύ άλλων, Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

1.1.   Έναρξη ενδιάμεσης επανεξέτασης

(2)

Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, ξεκίνησε μερική ενδιάμεση επανεξέταση του προαναφερόμενου κανονισμού για την εταιρεία Xinhui Alida Polythene Limited («Xinhui Alida» ή «η εταιρεία»), έναν παραγωγό-εξαγωγέα από την Κίνα ο οποίος υπόκειται στα ισχύοντα μέτρα αντιντάμπινγκ. Αυτή η μερική ενδιάμεση επανεξέταση άρχισε με πρωτοβουλία της Επιτροπής με βάση εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία που προσκόμισε η εταιρεία.

(3)

Η εν λόγω επανεξέταση άρχισε σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού. Στα αποδεικτικά στοιχεία που διαβίβασε η Xinhui Alida στην Επιτροπή υποστήριξε ότι, σε ό,τι την αφορά, οι περιστάσεις με βάση τις οποίες θεσπίστηκαν τα μέτρα είχαν αλλάξει και ότι οι αλλαγές αυτές είχαν διαρκή χαρακτήρα.

(4)

Από τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή προκύπτει ότι, εκ πρώτης όψεως, για την εταιρεία επικρατούν συνθήκες οικονομίας της αγοράς, με βάση τον ισχυρισμό της εταιρείας ότι πληροί τα κριτήρια του άρθρου 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού. Η εταιρεία ισχυρίστηκε επίσης ότι το σύστημα πωλήσεων της εταιρείας, τόσο από άποψη ποσότητας όσο και προορισμού, παρουσιάζει μεταβολές διαρκούς χαρακτήρα από την περίοδο βάσει της οποίας ελήφθησαν τα ισχύοντα μέτρα, όπως και η εγκατεστημένη παραγωγική ικανότητα. Επιπλέον, η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι η σύγκριση μεταξύ της κανονικής αξίας με βάση το κόστος ή τις τιμές της και τις τιμές εξαγωγής στην Κοινότητα θα οδηγούσε σε μείωση του ντάμπινγκ σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από τα ισχύοντα μέτρα και προσκόμισε εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία.

(5)

Στο πλαίσιο αυτό, ισχυρίστηκε ότι η συνέχιση της επιβολής μέτρων στα ισχύοντα επίπεδα, τα οποία βασίστηκαν στο επίπεδο του ντάμπινγκ που είχε προγενέστερα καθοριστεί, δεν είναι πλέον απαραίτητη για την αντιστάθμιση του ντάμπινγκ.

(6)

Αφού καθόρισε, ύστερα από διαβουλεύσεις με τη συμβουλευτική επιτροπή, ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την έναρξη μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση («ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας») (3) και ξεκίνησε έρευνα η οποία περιοριζόταν στην εξέταση του ντάμπινγκ.

1.2.   Μέρη τα οποία αφορά η έρευνα

(7)

Η Επιτροπή ενημέρωσε επισήμως την Xinhui Alida, τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες καθώς και τους αντιπροσώπους της χώρας εξαγωγής σχετικά με την έναρξη της επανεξέτασης. Τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν την ευκαιρία να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν να γίνουν δεκτά σε ακρόαση.

(8)

Η Επιτροπή απέστειλε επίσης ερωτηματολόγια στην αιτούσα εταιρεία και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες και έλαβε απαντήσεις εντός των προθεσμιών που καθορίστηκαν για το σκοπό αυτό. Η Επιτροπή αναζήτησε και επαλήθευσε όλες τις πληροφορίες που έκρινε απαραίτητες για τον προσδιορισμό του ντάμπινγκ και το καθεστώς οικονομίας της αγοράς και διεξήγαγε επιτόπιες επαληθεύσεις στις εγκαταστάσεις των ακόλουθων εταιρειών:

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui, Κίνα,

Horneman Chemplas (Far East) Limited, Χονγκ Κονγκ,

British Polythene Industries plc, Stockton-on-Tees, Ηνωμένο Βασίλειο,

Thai Plastic Bags Industries Co., Ltd, Nakonpathom, Ταϊλάνδη,

Thai Griptech Co., Ltd, Samae-Dum, Bangkok, Ταϊλάνδη,

Sahachit Watana Co., Ltd, Nongkaem, Bangkok, Thailand.

1.3.   Περίοδος έρευνας της επανεξέτασης

(9)

Η έρευνα για την πρακτική ντάμπινγκ κάλυψε την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2005 έως τις 30 Ιουνίου 2006 («περίοδος έρευνας της επανεξέτασης» ή «ΠΕΕ»).

2.   ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΜΟΕΙΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝ

2.1.   Υπό εξέταση προϊόν

(10)

Το προϊόν που αφορά η τρέχουσα επανεξέταση είναι το ίδιο με εκείνο της αρχικής έρευνας, δηλαδή πλαστικοί σάκοι και σακούλες που περιέχουν κατά βάρος τουλάχιστον 20 % πολυαιθυλένιο και αποτελούνται από φύλλα με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 100 μικρόμετρα (μm)· είναι καταγωγής ΛΔΚ· και υπάγονται επί του παρόντος στους κωδικούς ΣΟ 3923 21 00, ex 3923 29 10 και ex 3923 29 90 (κωδικοί TARIC 3923210020, 3923291020 και 3923299020).

2.2.   Ομοειδές προϊόν

(11)

Η τρέχουσα επανεξέταση κατέδειξε ότι η Xinhui Alida δεν πραγματοποιεί πωλήσεις στην κινεζική εγχώρια αγορά και συνεπώς δεν παράγεται ομοειδές προϊόν.

3.   ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ («ΚΟΑ»)

(12)

Σε όλες τις έρευνες αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές καταγωγής ΛΔΚ η κανονική αξία για τους παραγωγούς-εξαγωγείς που διαπιστώθηκε ότι πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφοι 1 έως 6 του βασικού κανονισμού. Εν συντομία και για ενδεικτικούς μόνο λόγους, τα κριτήρια αυτά συνοψίζονται ως εξής:

οι επιχειρηματικές αποφάσεις και το κόστος καθορίζονται σε συνάρτηση με τις συνθήκες της αγοράς και χωρίς σημαντική κρατική παρέμβαση,

τα λογιστικά αρχεία ελέγχονται από εξωτερικό ελεγκτή σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και εφαρμόζονται για όλες τις περιπτώσεις,

δεν παρατηρούνται σημαντικές στρεβλώσεις οφειλόμενες στη μετάβαση από το παλαιότερο καθεστώς ελεγχόμενης οικονομίας,

η ασφάλεια δικαίου και η σταθερότητα διασφαλίζονται μέσω νομοθεσίας περί πτωχεύσεως και ιδιοκτησιακού καθεστώτος,

οι πράξεις μετατροπής του συναλλάγματος πραγματοποιούνται σε τιμές αγοράς.

(13)

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Xinhui Alida απέδειξε ότι πληροί τα πέντε κριτήρια του άρθρου 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού και πρότειναν να χορηγηθεί ΚΟΑ.

(14)

Δόθηκε η ευκαιρία τόσο στην εταιρεία Xinhui Alida όσο και στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τις ανωτέρω διαπιστώσεις.

(15)

Ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής αμφισβήτησε τη χορήγηση ΚΟΑ στην Xinhui Alida και δήλωσε ότι ο τρόπος διοίκησης της εταιρείας ήταν ασαφής και ότι η εταιρεία είχε καταστρέψει ορισμένα έγγραφα απαραίτητα για να αποδειχθεί ότι πληροί τις προϋποθέσεις για το ΚΟΑ.

(16)

Το καταστατικό της εταιρείας προβλέπει το διορισμό των διευθυντών από τους μετόχους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στην Xinhui Alida, αλλά επί του παρόντος οι δύο μέτοχοι διορίζουν τον ίδιο αριθμό διευθυντών, παρόλο που δεν έχουν τον ίδιο αριθμό μετοχών. Ωστόσο, δεν είναι αυτό που καθιστά ασαφή τον τρόπο διοίκησης της εταιρείας. Ο μεγαλύτερος μέτοχος έχει την πλειοψηφική συμμετοχή στο μικρότερο μέτοχο και συνεπώς η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου αντικατοπτρίζει το πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς της Xinhui Alida.

(17)

Επιπλέον, προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι η εταιρεία δεν ήταν σε θέση να προσκομίσει τα πρωτότυπα έντυπα των τραπεζικών εμβασμάτων για την καταβολή του αρχικού κεφαλαίου, την πληρωμή των δικαιωμάτων χρήσης γης και την πληρωμή στο κράτος της συμμετοχής της όταν η εταιρεία ιδιωτικοποιήθηκε πλήρως, διότι η πολιτική της εταιρείας δεν είναι να διατηρεί έγγραφα για διάστημα μεγαλύτερο από επτά χρόνια. Ωστόσο, η εταιρεία ήταν σε θέση να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία από ελεγχθείσες πηγές όσον αφορά τις εν λόγω συναλλαγές και έτσι η έλλειψη των πρωτότυπων εντύπων των τραπεζικών εμβασμάτων, λόγω του χρόνου που παρήλθε από την πραγματοποίησή τους, δεν θεωρήθηκε εξαιρετική περίπτωση.

(18)

Οι ισχυρισμοί αυτοί εξετάστηκαν, αλλά επειδή δεν υποβλήθηκε κανένα αποδεικτικό στοιχείο για να αλλάξει την απόφαση της Επιτροπής να χορηγήσει στην εταιρεία ΚΟΑ, οι ισχυρισμοί του κοινοτικού κλάδου παραγωγής απορρίφθηκαν.

(19)

Πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με τη συμβουλευτική επιτροπή και όλα τα άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώθηκαν αναλόγως. Τα κύρια επιχειρήματα του κοινοτικού κλάδου παραγωγής εξετάστηκαν ανωτέρω.

4.   ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

4.1.   Κανονική αξία

4.1.1.   Εφαρμοζόμενη μεθοδολογία για τον προσδιορισμό της κανονικής αξίας

(20)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, καταρχάς εξετάστηκε κατά πόσον οι εγχώριες πωλήσεις του ομοειδούς προϊόντος σε ανεξάρτητους πελάτες από τον παραγωγό-εξαγωγέα ήταν αντιπροσωπευτικές, δηλαδή κατά πόσον ο συνολικός όγκος αυτών των πωλήσεων ήταν ίσος ή μεγαλύτερος από το 5 % του συνολικού όγκου των αντιστοίχων εξαγωγικών πωλήσεων στην Κοινότητα. Δεδομένου ότι η Xinhui Alida δεν είχε εγχώριες πωλήσεις κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ, η κανονική αξία της εταιρείας κατασκευάστηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

4.1.2.   Προσδιορισμός της κανονικής αξίας

(21)

Λόγω της έλλειψης εγχώριων πωλήσεων, η κανονική αξία κατασκευάστηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού με την προσθήκη των εξόδων πώλησης και των γενικών και διοικητικών εξόδων και του σταθμισμένου μέσου όρου κέρδους στο μέσο σταθμισμένο κόστος παραγωγής της Xinhui Alida κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ.

(22)

Η Xinhui Alida ισχυρίστηκε ότι το κόστος παραγωγής της πρέπει να αναπροσαρμοστεί ώστε να ληφθεί υπόψη η διαφορά στην πολιτική απόσβεσης μεταξύ αυτής και της British Polythene Industries plc («BPI»), της μητρικής της εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την οποία έχει ενοποιημένους λογαριασμούς. Η Xinhui Alida προσκόμισε στοιχεία για να αποδείξει ότι η BPI αναπροσάρμοσε την απόσβεση των στοιχείων του ενεργητικού της στο πλαίσιο της διαδικασίας ενοποίησης και επίσης ισχυρίστηκε ότι οι συντελεστές απόσβεσης στην Κίνα ορίζονται από το νόμο, πράγμα που εμποδίζει την εταιρεία να ευθυγραμμίσει την πολιτική απόσβεσης που ακολουθεί με εκείνη της μητρικής εταιρείας.

(23)

Ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε, αφενός, επειδή η νομοθεσία στην Κίνα άλλαξε το 2001 και δεν καθορίζει πλέον συντελεστές απόσβεσης και, αφετέρου, επειδή το κόστος παραγωγής της Xinhui Alida κατά την ΠΕΕ είναι εκείνο που αναφέρεται στους ελεγμένους λογαριασμούς και όχι το αναπροσαρμοσμένο κόστος που καθιστά δυνατή την ενοποίηση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, εξετάστηκαν επίσης τα σχετικά στοιχεία του ενεργητικού και διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα χρησιμοποιούνταν ακόμη, ύστερα από δέκα χρόνια.

(24)

Η Xinhui Alida ισχυρίστηκε επίσης ότι το κόστος των πρώτων υλών πρέπει να αναπροσαρμοστεί ώστε να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ένα μέρος του ποσού που καταβάλλεται στον προμηθευτή της, Horneman Chemplas (Far East) Limited, καταβάλλεται στην πραγματικότητα στην εταιρεία συμμετοχών Venture Hong Kong, η οποία ανήκει εν μέρει στην Horneman Chemplas και εν μέρει στην British Polythene Industries plc (BPI). Ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε. Πρώτον, παρόλο που οι Horneman Chemplas και Xinhui Alida είναι συνδεδεμένα μέρη, η τιμή που επιβάλλει η Horneman Chemplas στην Xinhui Alida θεωρείται εύλογη τιμή αγοράς, που περιλαμβάνει μικρό περιθώριο κέρδους από την Horneman επί της τιμής στην οποία αγόρασε τα εμπορεύματα για να καλύψει τα έξοδά της. Επίσης, τα ποσά δεν επεστράφησαν απευθείας από την Horneman στην Xinhui Alida με τη μορφή, για παράδειγμα, εκπτώσεων όγκου ή πιστωτικών σημειωμάτων, αλλά στην Venture Hong Kong η οποία τα μεταβίβασε στην εταιρεία Xinhui Alida ως εισφορά (-ές) κεφαλαίου και άλλες πληρωμές. Επομένως δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως συνήθης έκπτωση που χορηγεί πωλητής σε αγοραστή.

(25)

Τα στοιχεία για τα έξοδα πώλησης, τα γενικά και διοικητικά έξοδα καθώς και ο σταθμισμένος μέσος όρος κέρδους προέρχονται από τις απαντήσεις που ελήφθησαν σε ερωτηματολόγιο που εστάλη στις εταιρείες στην ανάλογη χώρα όπως αναφέρεται παρακάτω.

4.1.3.   Ανάλογη χώρα

(26)

Τα στοιχεία από την ανάλογη χώρα χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της κανονικής αξίας για την Xinhui Alida λόγω της έλλειψης εγχώριων πωλήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 6 στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού. Η ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας όρισε ως ανάλογη χώρα τη Μαλαισία, αλλά καμία εταιρεία δεν συμφώνησε να συνεργαστεί στην έρευνα. Εντούτοις, στην Ταϊλάνδη η οποία έχει εγχώριες πωλήσεις συνεργάστηκαν τρεις εταιρείες. Ο σταθμισμένος μέσος όρος των εξόδων πώλησης και των γενικών και διοικητικών εξόδων καθώς και του κέρδους υπολογίστηκε από τα στοιχεία που δόθηκαν από αυτές τις εταιρείες και ελέγχθηκαν επιτόπου.

4.2.   Τιμή εξαγωγής

(27)

Στην περίπτωση που οι εξαγωγές της Xinhui Alida πραγματοποιήθηκαν απευθείας σε ανεξάρτητους πελάτες στην Κοινότητα, η τιμή εξαγωγής καθορίστηκε με βάση την πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή για το οικείο προϊόν κατά την ΠΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 8 του βασικού κανονισμού.

(28)

Ωστόσο, η μεγάλη πλειονότητα των πωλήσεων της Xinhui Alida πραγματοποιήθηκε είτε προς τη συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία στο Χονγκ Κονγκ, Horneman Chemplas, με σκοπό στη συνέχεια την τελική πώληση στην Κοινότητα, είτε προς τη συνδεδεμένη εταιρεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, την BPI, με σκοπό την τελική πώληση εντός της Κοινότητας. Όσον αφορά αυτές τις εξαγωγές στην Κοινότητα, η τιμή εξαγωγής καθορίστηκε με βάση το άρθρο 2 παράγραφος 9 του βασικού κανονισμού, δηλαδή χρησιμοποιώντας την πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή μεταπώλησης στη συνδεδεμένη εταιρεία, την οποία κατέβαλε ο πρώτος ανεξάρτητος αγοραστής στην Κοινότητα κατά την ΠΕΕ, αναπροσαρμοσμένη για να ληφθούν υπόψη όλα τα έξοδα που σημειώθηκαν μεταξύ της εισαγωγής και της μεταπώλησης καθώς και για το κέρδος.

4.3.   Σύγκριση

(29)

Η σύγκριση μεταξύ της κανονικής αξίας και της τιμής εξαγωγής πραγματοποιήθηκε σε βάση εκ του εργοστασίου και στο ίδιο στάδιο εμπορίου. Για να εξασφαλιστεί ορθή σύγκριση, λήφθηκαν υπόψη, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 10 του βασικού κανονισμού, οι διαφορές παραγόντων για τους οποίους αποδείχθηκε ότι επηρεάζουν τις τιμές και τη δυνατότητα σύγκρισης των τιμών. Με βάση αυτά τα στοιχεία, έγιναν αναπροσαρμογές, όταν αυτό κρίθηκε σκόπιμο και αιτιολογημένο, για να ληφθούν υπόψη οι διαφορές των εκπτώσεων, των επιστροφών, των προμηθειών, του κόστους μεταφοράς, ασφάλισης, διεκπεραίωσης, συσκευασία, του κόστους πίστωσης, των τραπεζικών εξόδων και των εισαγωγικών δασμών.

(30)

Επειδή ο συνδεδεμένος εισαγωγέας στο Ηνωμένο Βασίλειο εκτελεί παρόμοιες δραστηριότητες με εκείνες ενός αντιπροσώπου που εργάζεται σε βάση προμήθειας, έγινε αναπροσαρμογή της τιμής εξαγωγής για να ληφθεί υπόψη η προμήθεια, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 10 στοιχείο i) του βασικού κανονισμού. Το επίπεδο της προμήθειας υπολογίστηκε βάσει αποδεικτικών στοιχείων που έδειχναν άμεσα την ύπαρξη περιθωρίου κέρδους και εξόδων πώλησης σε σχέση με τις εν λόγω δραστηριότητες.

4.4.   Περιθώριο ντάμπινγκ

(31)

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 του βασικού κανονισμού, η μέση σταθμισμένη κανονική αξία ανά τύπο συγκρίθηκε με τη σταθμισμένη τιμής εξαγωγής του αντίστοιχου τύπου του υπό εξέταση προϊόντος.

(32)

Το περιθώριο ντάμπινγκ της Xinhui Alida, εκφραζόμενο ως ποσοστό της καθαρής τιμής, ελεύθερο στα σύνορα της Κοινότητας, πριν από την επιβολή δασμού, ήταν 4,3 %.

5.   ΔΙΑΡΚΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

(33)

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή εξέτασε επίσης αν η μεταβολή των συνθηκών ήταν δυνατόν να θεωρηθεί εύλογα διαρκούς χαρακτήρα.

(34)

Πρώτον, πρέπει να σημειωθεί ότι η εταιρεία ήταν σε θέση να αποδείξει ότι έπρεπε να χορηγηθεί καθεστώς οικονομίας της αγοράς και συνεπώς πληρούσε τις προϋποθέσεις για ατομικά περιθώρια ντάμπινγκ. Οι λόγοι για τη χορήγηση της ΚΟΑ θεωρούνται διαρκούς χαρακτήρα επειδή βασίζονται στη μακροπρόθεσμη διάρθρωση και το επιχειρησιακό μοντέλο της εταιρείας. Δεύτερον, ζητήθηκαν πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των τύπων του προϊόντος και τις διακυμάνσεις των τιμών μετά το τέλος της ΠΕΕ, τον Ιούνιο του 2006. Η εταιρεία προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι οι τιμές των πρώτων υλών αυξήθηκαν το δεύτερο εξάμηνο του 2006 και στο τέλος του 2006 μειώθηκαν εκ νέου, αλλά παρέμειναν πάνω από το επίπεδό τους κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ. Δεδομένης της πολιτικής της μητρικής εταιρείας για τις τιμές μεταβίβασης μεταξύ αυτής και της Xinhui Alida, είναι σαφές ότι κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2006 η τιμή μεταβίβασης παρέμεινε σταθερή ενώ οι τιμές των πρώτων υλών αυξήθηκαν σημαντικά. Η BPI απέδειξε επίσης ότι οι τιμές της μεταπώλησης παρέμειναν σταθερές κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2006 και συνεπώς το περιθώριο ντάμπινγκ που υπολογίστηκε για την ΠΕΕ είναι σαφώς έγκυρο για το υπόλοιπο του ημερολογιακού έτους 2006.

(35)

Η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι μετά την αρχική περίοδο έρευνας, από τον Απρίλιο του 2004 έως τον Μάρτιο του 2005, το σύστημα πωλήσεών της, τόσο από άποψη ποσότητας όσο και προορισμού, παρουσιάζει μεταβολές διαρκούς χαρακτήρα.

(36)

Από τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίστηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας προέκυψε ότι η συμπεριφορά της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των περιστάσεων που οδήγησαν στην έναρξη της παρούσας επανεξέτασης, δεν ήταν πιθανόν να αλλάξουν στο άμεσο μέλλον κατά τρόπο που θα επηρέαζε τα πορίσματα της παρούσας επανεξέτασης. Κατά συνέπεια, θεωρείται ότι οι σχετικές αλλαγές είχαν διαρκή χαρακτήρα και επομένως τα συμπεράσματα της επανεξέτασης ισχύουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

6.   ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

(37)

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, θεωρείται σκόπιμο να τροποποιηθεί ο δασμός αντιντάμπινγκ που εφαρμόζεται στις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος από την Xinhui Alida σε 4,3 %.

7.   ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

(38)

Τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώθηκαν σχετικά με τα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά και το σκεπτικό βάσει των οποίων επρόκειτο να προταθεί τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1425/2006 και τους δόθηκε η δυνατότητα να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους.

(39)

Η εταιρεία αμφισβήτησε τα πορίσματα που κοινοποιήθηκαν και στα οποία απορρίπτονταν πολλές από τις αναπροσαρμογές που ζήτησε η εταιρεία, δηλαδή ο υπολογισμός της απόσβεσης στην Κίνα, το συναλλαγματικό κέρδος που πραγματοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο και ο ισχυρισμός για έκπτωση στις πρώτες ύλες. Ωστόσο, η εταιρεία δεν προσκόμισε νέα στοιχεία που να αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς της και, κατά συνέπεια, οι ισχυρισμοί αυτοί απορρίφθηκαν εκ νέου.

(40)

Ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής ζήτησε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον υπολογισμό της κατασκευασμένης κανονικής αξίας με τη χρήση στοιχείων προερχόμενων από την Ταϊλάνδη, αλλά δεν προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία για την αμφισβήτηση του υπολογισμού ή της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο πίνακας του άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1425/2006 τροποποιείται με την ακόλουθη προσθήκη:

Χώρα

Εταιρεία

Δασμός (%)

Πρόσθετος κωδικός TARIC

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui

4,3 %

A854

Ο κατάλογος των εταιρειών στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1425/2006 τροποποιείται με την ακόλουθη διαγραφή:

XINHUI ALIDA POLYTHENE LIMITED

Xinhui

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

I. JARC


(1)  ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2117/2005 (ΕΕ L 340 της 23.12.2005, σ. 17).

(2)  ΕΕ L 270 της 29.9.2006, σ. 4. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1356/2007 (ΕΕ L 304 της 22.11.2007, σ. 5).

(3)  ΕΕ C 54 της 9.3.2007, σ. 5.