21.2.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 46/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 146/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 14ης Φεβρουαρίου 2008

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η πείρα έδειξε ότι είναι αναγκαία η πρόβλεψη ενός μέτρου ανοχής για τις ήσσονος σημασίας περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις πολλαπλής συμμόρφωσης, η σοβαρότητα, η έκταση και η διάρκεια των οποίων δεν δικαιολογούν την άμεση μείωση των προς χορήγηση άμεσων ενισχύσεων. Ένα παρόμοιο μέτρο ανοχής θα πρέπει ωστόσο να περιλαμβάνει κατάλληλη παρακολούθηση από την αρμόδια εθνική αρχή μέχρις ότου επανορθωθεί η μη συμμόρφωση. Επιπλέον, η εφαρμογή μειώσεων σε πολύ μικρά αρχικά ποσά άμεσων ενισχύσεων ενδέχεται να δυσχεράνει το έργο συγκριτικά με οποιαδήποτε αποτρεπτικά οφέλη. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμος ο καθορισμός ενδεδειγμένου κατώτατου ορίου, κάτω από το οποίο τα κράτη μέλη θα μπορούν να αποφασίζουν τη μη εφαρμογή μείωσης, με την προϋπόθεση ότι η αρμόδια εθνική αρχή λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι ο γεωργός προβαίνει στην επανόρθωση της οικείας διαπιστωμένης μη συμμόρφωσης.

(2)

Το άρθρο 44 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου (2) προβλέπει ότι τα αγροτεμάχια που αντιστοιχούν στο επιλέξιμο εκτάριο πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση του γεωργού για χρονική περίοδο τουλάχιστον δέκα μηνών. Από τη μέχρι στιγμής πείρα προκύπτει ότι η εν λόγω προϋπόθεση ενδέχεται να περιορίζει τη λειτουργία της κτηματαγοράς και συνεπάγεται σημαντική διοικητική εργασία για τους γεωργούς και τις σχετικές διοικητικές υπηρεσίες. Ωστόσο, για να διασφαλιστεί η αποφυγή διπλών αιτήσεων για την ίδια έκταση, θα πρέπει να οριστεί ημερομηνία κατά την οποία τα αγροτεμάχια πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση του γεωργού. Είναι σκόπιμο να καθορίσουν τα κράτη μέλη την ημερομηνία αυτή η οποία δεν θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας που έχει καθοριστεί για την τροποποίηση της αίτησης ενίσχυσης. Ο ίδιος κανόνας θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται για τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης.

(3)

Συνεπεία της μείωσης σε μία μόνον ημέρα της περιόδου κατά την οποία ο γεωργός διατηρεί στη διάθεσή του τα αγροτεμάχια που αντιστοιχούν στο επιλέξιμο εκτάριο τόσο για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όσο και για το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης, θα πρέπει να αποσαφηνιστούν οι κανόνες περί ευθύνης στα πλαίσια της πολλαπλής συμμόρφωσης, και ιδίως στην περίπτωση της μεταβίβασης εκτάσεων κατά τη διάρκεια του σχετικού ημερολογιακού έτους. Θα πρέπει συνεπώς να καταστεί σαφές ότι ο γεωργός ο οποίος υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης θα πρέπει να θεωρείται υπεύθυνος έναντι της αρμόδιας αρχής όσον αφορά τυχόν μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις πολλαπλής συμμόρφωσης κατά τη διάρκεια του σχετικού ημερολογιακού έτους για όλες τις γεωργικές εκτάσεις που δηλώνονται στην αίτηση ενίσχυσης. Αυτό δεν εμποδίζει τη συμφωνία ρυθμίσεων ιδιωτικού δικαίου μεταξύ του συγκεκριμένου γεωργού και του προσώπου προς το οποίο ή από το οποίο πραγματοποιήθηκε η μεταβίβαση.

(4)

Το άρθρο 71η του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 προβλέπει ότι, στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, τα νέα κράτη μέλη, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο ζ) του εν λόγω κανονισμού, μπορούν να καθορίσουν διαφορετική ανά μονάδα αξία για τα δικαιώματα που χορηγούνται στους γεωργούς για τα εκτάρια που χαρακτηρίστηκαν λειμώνες ή μόνιμοι βοσκότοποι καθώς και για οποιαδήποτε άλλα επιλέξιμα εκτάρια όπως κατεγράφησαν στις 30 Ιουνίου 2003 ή στις 30 Ιουνίου 2005 στην περίπτωση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Τα νέα κράτη μέλη έχουν θέσει σε εφαρμογή σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων σύμφωνα με το άρθρο 20 του εν λόγω κανονισμού. Ωστόσο, λόγω τεχνικών δυσχερειών, κατά τη μετάβαση σε αυτό το σύστημα αναγνώρισης, τα χαρακτηριστικά ορισμένων αγροτεμαχίων με τη μορφή που είχαν το 2003 είναι δυνατόν να μην έχουν περιληφθεί επακριβώς. Για να καταστεί δυνατή η ομαλή εφαρμογή της δυνατότητας καθορισμού διαφορετικών ανά μονάδα αξιών, η ημερομηνία για την καταγραφή των αγροτεμαχίων πρέπει να οριστεί για τις 30 Ιουνίου 2006. Ωστόσο, για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, η ημερομηνία για την καταγραφή των αγροτεμαχίων θα πρέπει να είναι η 1η Ιανουαρίου 2008. Ως εκ τούτου, το άρθρο 71η του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Από τη μέχρι στιγμής πείρα φαίνεται επίσης ότι η δημιουργία της διοικητικής υποδομής που απαιτείται για την εφαρμογή των κανονιστικών απαιτήσεων διαχείρισης που καλύπτονται από τους κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης συνεπάγεται σημαντική διοικητική εργασία. Η σταδιακή εφαρμογή των κανονιστικών απαιτήσεων διαχείρισης στη διάρκεια τριετούς περιόδου στα νέα κράτη μέλη που επέλεξαν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης, η οποία είναι ανάλογη με εκείνη που είχε εφαρμοστεί στην Κοινότητα με τη σύνθεσή της στις 30 Απριλίου 2004, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που περιγράφεται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, θα διευκόλυνε τη διαδικασία εισαγωγής των κανονιστικών απαιτήσεων διαχείρισης και την ομαλή εφαρμογή τους. Η σταδιακή αυτή εφαρμογή θα είναι δυνατή ακόμη και σε περίπτωση που το νέο κράτος μέλος αποφασίσει να εφαρμόσει πλήρως τις άμεσες ενισχύσεις πριν από την τελευταία δυνατή ημερομηνία για την εφαρμογή του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης. Το άρθρο 143β παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και το άρθρο 51 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (3) πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(6)

Το άρθρο 143β παράγραφοι 10 και 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ορίζει τους κανόνες που διέπουν τη μετάβαση των νέων κρατών μελών από το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, η απόφαση ενός νέου κράτους μέλους να εφαρμόσει το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής, βάσει εκτιμήσεως της κατάστασης ετοιμότητας του οικείου κράτους μέλους. Αυτή η εκ των προτέρων έγκριση δεν είναι πλέον απαραίτητη, δεδομένου ότι σχεδόν όλες οι άμεσες ενισχύσεις είναι αποσυνδεδεμένες και ότι το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης και το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης είναι και τα δύο αποσυνδεδεμένα και πρόκειται για στρεμματικές ενισχύσεις που χρησιμοποιούν τα περισσότερα στοιχεία του ολοκληρωμένου συστήματος, ιδίως το σύστημα αναγνώρισης των αγροτεμαχίων. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να καταργηθούν οι διατάξεις αυτές. Η διαγραφή των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 143β συνεπάγεται τη συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 143β παράγραφος 9. Συνεπώς η διάταξη αυτή θα πρέπει επίσης να τροποποιηθεί.

(7)

Ο πίνακας 2 του παραρτήματος XII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 καθορίζει τα συνολικά ποσά των συμπληρωματικών εθνικών άμεσων ενισχύσεων προς καταβολή στην Κύπρο, όπου το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης εφαρμόζεται μέχρι το 2008. Μετά την παράταση της εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2006 του Συμβουλίου (4), είναι απαραίτητο να καθοριστούν τα συνολικά ποσά προς καταβολή στην Κύπρο όπου θα εφαρμοστεί το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης κατά το 2009 και το 2010.

(8)

Τα νέα κράτη μέλη που επέλεξαν να εφαρμόσουν το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης αποφάσισαν την εισαγωγή του από το 2007. Είναι συνεπώς σκόπιμο η τροποποίηση του άρθρου 71η του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 να εφαρμοστεί στα εν λόγω νέα κράτη μέλη από την εν λόγω ημερομηνία.

(9)

Διάφορες από τις διατάξεις που τροποποιούνται με τον παρόντα κανονισμό, ειδικότερα το μέτρο ανοχής για ήσσονος σημασίας περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, η εφαρμογή μειώσεων κάτω συγκεκριμένου ορίου, ο καθορισμός ημερομηνίας κατά την οποία ο γεωργός θα έχει τη γη στη διάθεσή του ώστε να είναι επιλέξιμη δυνάμει του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης και του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης, καθώς και το διάστημα σταδιακής εφαρμογής που παραχωρείται σε νέα κράτη μέλη τα οποία εφαρμόζουν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης προκειμένου να υλοποιηθούν πλήρως οι απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης εντός του εδάφους των, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κανόνες πιο ευνοϊκούς για τους ενδιαφερόμενους γεωργούς από ό,τι οι ισχύοντες κανόνες. Η αναδρομική εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν θα πρέπει να παραβιάζει την αρχή της νομικής ασφάλειας των σχετικών οικονομικών φορέων. Το αυτό ισχύει για την τροποποιημένη διάταξη του άρθρου 71η του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1782/2003. Ωστόσο, οι διατάξεις που αφορούν την ευθύνη των γεωργών για μη συμμόρφωση σε περίπτωση μεταβίβασης εκτάσεων θα πρέπει να τύχουν εφαρμογής από 1ης Απριλίου 2008 χάριν επαρκούς νομικής ασφάλειας για τους ενδιαφερόμενους γεωργούς ενώ θα πρέπει να εξασφαλισθεί ταυτόχρονα η αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων αυτών κατά το έτος 2008.

(10)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 τροποποιείται ως εξής:

1.

Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Στις περιπτώσεις που δεν εφαρμόζονται οι κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης ή δεν τηρούνται πάντοτε οι ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου ημερολογιακού έτους (εφεξής “το σχετικό ημερολογιακό έτος”) και που η εν λόγω μη συμμόρφωση είναι το αποτέλεσμα πράξης ή παράλειψης άμεσα αποδιδόμενης στον γεωργό που υπέβαλε αίτηση ενίσχυσης κατά τη διάρκεια του σχετικού ημερολογιακού έτους, το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων προς καταβολή, μετά την εφαρμογή των άρθρων 10 και 11 στον εν λόγω γεωργό, μειώνεται ή ακυρώνεται σύμφωνα με τους λεπτομερείς κανόνες του άρθρου 7.

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται επίσης στις περιπτώσεις όπου η εν λόγω μη συμμόρφωση είναι το αποτέλεσμα πράξης ή παράλειψης άμεσα αποδιδόμενης στο πρόσωπο το οποίο ή από το οποίο μεταβιβάσθηκε η γεωργική έκταση.

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του πρώτου και του δευτέρου εδαφίου για το έτος 2008, το ημερολογιακό έτος αντιστοιχεί στην περίοδο από την 1η Απριλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως “μεταβίβαση” νοείται οιοδήποτε είδος πράξης κατά την οποία γεωργική γη παύει να ευρίσκεται στη διάθεση του μεταβιβάζοντος.»·

β)

προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στους λεπτομερείς κανόνες του άρθρου 7 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν τη μη εφαρμογή μείωσης ή εξαίρεσης όταν το ποσό της είναι ίσο ή μικρότερο των 100 ευρώ ανά γεωργό και ανά ημερολογιακό έτος.

Στις περιπτώσεις όπου ένα κράτος μέλος αποφασίζει να επιλέξει τη λύση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι ο γεωργός αντιμετωπίζει επανορθωτικά τις σχετικές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Η διαπίστωση αυτή καθώς και τα προς λήψη μέτρα επανόρθωσης κοινοποιούνται στο γεωργό.»

2.

Στο άρθρο 7 παράγραφος 2 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν τη μη εφαρμογή μείωσης όταν μία περίπτωση μη συμμόρφωσης μπορεί να θεωρηθεί ήσσονος σημασίας, λόγω της σοβαρότητας, της έκτασης και της διάρκειάς της. Ωστόσο, οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που αποτελούν άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων δεν θεωρούνται ήσσονος σημασίας.

Εκτός εάν ο γεωργός έλαβε άμεσα επανορθωτικά μέτρα τερματίζοντας έτσι τη διαπιστωθείσα μη συμμόρφωση, η αρμόδια αρχή προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες οι οποίες μπορεί, όπου ενδείκνυται, να περιορίζονται σε διοικητικό έλεγχο, προκειμένου ο γεωργός να αντιμετωπίσει επανορθωτικά τις διαπιστώσεις μη συμμόρφωσης. Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης ήσσονος σημασίας καθώς και τα προς λήψη μέτρα επανόρθωσης κοινοποιούνται στον γεωργό.»

3.

Στο άρθρο 44 παράγραφος 3, η δεύτερη φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, τα αγροτεμάχια αυτά βρίσκονται στη διάθεση του γεωργού την ημερομηνία που έχει καθορίσει το κράτος μέλος, η οποία δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας που έχει καθορίσει το εν λόγω κράτος μέλος για την τροποποίηση της αίτησης ενίσχυσης.»

4.

Το άρθρο 71η αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 71η

Λειμώνες

Τα νέα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν επίσης, με αντικειμενικά κριτήρια, εντός του περιφερειακού ανώτατου ορίου ή μέρους αυτού, διαφορετικές ανά μονάδα αξίες για τα χορηγούμενα στους γεωργούς δικαιώματα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 71στ παράγραφος 1, για εκτάρια που χαρακτηρίστηκαν λειμώνες στις 30 Ιουνίου 2006 και για οποιαδήποτε άλλα επιλέξιμα εκτάρια ή ειδάλλως για εκτάρια που χαρακτηρίστηκαν μόνιμοι βοσκότοποι στις 30 Ιουνίου 2006 και για οποιαδήποτε άλλα επιλέξιμα εκτάρια.

Ωστόσο, για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία η ημερομηνία αναγνώρισης είναι η 1η Ιανουαρίου 2008.»

5.

Το άρθρο 143β τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 5 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, τα αγροτεμάχια τα οποία αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο βρίσκονται στη διάθεση του γεωργού κατά την ημερομηνία που καθορίζεται από το κράτος μέλος η οποία δεν είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω κράτος μέλος για την τροποποίηση της αίτησης ενίσχυσης.»·

β)

στην παράγραφο 6, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Από την 1η Ιανουαρίου 2005 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2008, η εφαρμογή των άρθρων 3, 4, 6, 7 και 9 είναι προαιρετική για τα νέα κράτη μέλη στο βαθμό που οι διατάξεις αυτές αφορούν κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης. Από την 1η Ιανουαρίου 2009, κάθε γεωργός που λαμβάνει ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης στα ως άνω κράτη μέλη οφείλει να τηρεί τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης που προβλέπονται στο παράρτημα III, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

α)

οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο A του παραρτήματος ΙΙΙ ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2009·

β)

οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο B του παραρτήματος ΙΙΙ ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2011·

γ)

οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο Γ του παραρτήματος ΙΙΙ ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2011.

Ωστόσο, για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, η εφαρμογή των άρθρων 3, 4, 6, 7 και 9 είναι προαιρετική μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011 στο βαθμό που οι διατάξεις αυτές αφορούν κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης. Από την 1η Ιανουαρίου 2012, κάθε γεωργός που λαμβάνει ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης στα ως άνω κράτη μέλη οφείλει να τηρεί τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης που προβλέπονται στο παράρτημα III, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

α)

οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο A του παραρτήματος ΙΙΙ ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2012·

β)

οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο B του παραρτήματος ΙΙΙ ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2014·

γ)

οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο Γ του παραρτήματος ΙΙΙ ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Τα νέα κράτη μέλη δύνανται επίσης να επιλέξουν τη λύση η οποία προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο, εφόσον αποφασίσουν να σταματήσουν την εφαρμογή του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης πριν από τη λήξη της περιόδου εφαρμογής που προβλέπεται στην παράγραφο 9.»·

γ)

στην παράγραφο 9, η πρώτη πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κάθε νέο κράτος μέλος μπορεί να εφαρμόσει το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης μέχρι το τέλος του 2010.»·

δ)

οι παράγραφοι 10 και 11 διαγράφονται.

6.

Το παράρτημα ΧΙΙ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Στο άρθρο 51 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η παρέκκλιση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2008. Από την 1η Ιανουαρίου 2009 κάθε γεωργός που λαμβάνει ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης οφείλει να τηρεί τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης που προβλέπονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

α)

οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο A του παραρτήματος ΙΙΙ ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2009·

β)

οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο B του παραρτήματος ΙΙΙ ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2011·

γ)

οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο Γ του παραρτήματος ΙΙΙ ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2011.

Ωστόσο, για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, η εφαρμογή των άρθρων 3, 4, 6, 7 και 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 είναι προαιρετική μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, στο βαθμό που οι διατάξεις αυτές αφορούν κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης. Από την 1η Ιανουαρίου 2012 κάθε γεωργός που λαμβάνει ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης οφείλει να τηρεί τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης που προβλέπονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

α)

οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο A του παραρτήματος ΙΙΙ ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2012·

β)

οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο B του παραρτήματος ΙΙΙ ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2014·

γ)

οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο Γ του παραρτήματος ΙΙΙ ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Τα νέα κράτη μέλη δύνανται επίσης να επιλέξουν τη λύση η οποία προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο, εφόσον αποφασίσουν να σταματήσουν την εφαρμογή του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης πριν από τη λήξη της περιόδου εφαρμογής που προβλέπεται στο άρθρο 143β παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.»

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2008 με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

α)

το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) εφαρμόζεται από 1ης Απριλίου 2008·

β)

το άρθρο 1 παράγραφος 4 εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. ZVER


(1)  Γνώμη της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1276/2007 (ΕΕ L 284 της 30.10.2007, σ. 11).

(3)  ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2006 (ΕΕ L 384 της 29.12.2006, σ. 8).

(4)  ΕΕ L 384 της 29.12.2006, σ. 8.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στον πίνακα 2 του παραρτήματος XII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 προστίθενται οι ακόλουθες δύο στήλες:

«2009

2010

0

0

1 795 543

1 572 955

0

0

3 456 448

3 438 488

4 608 945

4 608 945

10 724 282

10 670 282

5 547 000

5 115 000

156 332

149 600

4 323 820

4 312 300

1 038 575

1 035 875

31 650 945

30 903 405»