15.1.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 10/7


ΟΔΗΓΊΑ 2008/119/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Δεκεμβρίου 2008

για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των μόσχων

(Κωδικοποιημένη έκδοση)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 91/629/EOK του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 1991, για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των μόσχων (3), έχει επανειλημμένα τροποποιηθεί κατά τρόπο ουσιαστικό (4). Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση της εν λόγω οδηγίας.

(2)

Τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν επικυρώσει την ευρωπαϊκή σύμβαση για την προστασία των ζώων στις μονάδες εκτροφής. H Κοινότητα έχει επίσης εγκρίνει τη σύμβαση αυτή, με την απόφαση 78/923/ΕΟΚ του Συμβουλίου (5).

(3)

Οι μόσχοι, ως ζώντα ζώα, περιλαμβάνονται στον κατάλογο των προϊόντων που παρατίθεται στο παράρτημα Ι της συνθήκης.

(4)

Η εντατική εκτροφή μόσχων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της γεωργικής δραστηριότητας. Αποτελεί πηγή εισοδήματος για ορισμένο τμήμα του γεωργικού πληθυσμού.

(5)

Οι διαφορές που μπορεί να στρεβλώσουν τους όρους του ανταγωνισμού παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της οργάνωσης της κοινής αγοράς για τους μόσχους και τα παράγωγα προϊόντα.

(6)

Κατά συνέπεια, πρέπει να καθορισθούν στοιχειώδεις κοινοί κανόνες για την προστασία των μόσχων εκτροφής και πάχυνσης ώστε να εξασφαλισθεί η ορθολογική ανάπτυξη της παραγωγής.

(7)

Είναι επιστημονικά αποδεκτό ότι οι μόσχοι θα πρέπει να εκτρέφονται σε περιβάλλον που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους ως είδους που ζει σε αγέλες. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να εκτρέφονται σε ομάδες. Οι μόσχοι που σταβλίζονται ομαδικά ή ατομικά θα πρέπει να έχουν αρκετό χώρο για άσκηση, για να βρίσκονται σε επαφή με άλλα βοοειδή και για να κινούνται κανονικά όταν στέκονται όρθιοι ή κατακλίνονται.

(8)

Οι επίσημες υπηρεσίες, οι παραγωγοί, οι καταναλωτές και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τις εξελίξεις στον εν λόγω τομέα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει, βάσει γνώμης της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, να συνεχίσει δραστήρια τις επιστημονικές έρευνες για το ή τα καλύτερα συστήματα εκτροφής που εξασφαλίζουν την καλή διαβίωση των ζώων. Συνεπώς, θα πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος ώστε να μπορέσει η Επιτροπή να ολοκληρώσει το έργο αυτό επιτυχώς.

(9)

Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (6).

(10)

Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά στις προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που εμφαίνονται στο παράρτημα II μέρος Β,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τους στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των μόσχων που κρατούνται περιορισμένοι για εκτροφή και πάχυνση.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

1.

«μόσχος»: κάθε βοοειδές ηλικίας κάτω των έξι μηνών·

2.

«αρμόδια αρχή»: η αρμόδια αρχή , όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 6 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (7).

Άρθρο 3

1.   Από 1ης Ιανουαρίου 1998, σε όλες τις νεόδμητες ή ανακαινισμένες εκμεταλλεύσεις και σε όλες εκείνες που τίθενται σε λειτουργία μετά την ημερομηνία αυτή εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις:

α)

Κανένας μόσχος δεν περιορίζεται σε ατομικό κλωβό μετά από την ηλικία των οκτώ εβδομάδων, εκτός εάν ένας κτηνίατρος πιστοποιήσει ότι, λόγω της υγείας ή της συμπεριφοράς του, απαιτείται να απομονωθεί με στόχο την παροχή θεραπευτικής αγωγής. Το εύρος των ατομικών κλωβών πρέπει να ισούται τουλάχιστον προς το ύψος του μόσχου στο ακρώμιο, μετρούμενο σε όρθια θέση, το δε μήκος πρέπει να ισούται τουλάχιστον προς το μήκος του σώματος του μόσχου, μετρούμενου από την άκρη του ρύγχους έως το ουραίο του ισχυακού σωλήνα πολλαπλασιαζόμενο επί 1,1.

Κάθε ατομικός κλωβός για τους μόσχους (εκτός των κλωβών στους οποίους απομονώνονται οι ασθενείς μόσχοι) δεν πρέπει να διαθέτει συμπαγείς τοίχους, αλλά διάτρητα τοιχώματα που να επιτρέπουν στους μόσχους να βλέπουν και να ακουμπούν τους άλλους μόσχους.

β)

Για τους μόσχους που εκτρέφονται ομαδικά, ο ελεύθερος χώρος που διατίθεται για κάθε μόσχο πρέπει να ισούται με 1,5 m2 τουλάχιστον για κάθε μόσχο ζώντος βάρους μικρότερου των 150 κιλών ή τουλάχιστον 1,7 m2 για κάθε μόσχο ζώντος βάρους ίσου ή μεγαλύτερου των 150 κιλών αλλά μικρότερου των 220 κιλών και τουλάχιστον 1,8 m2 για κάθε μόσχο ζώντος βάρους ίσου ή μεγαλύτερου των 220 κιλών.

Ωστόσο, οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου δεν εφαρμόζονται:

α)

στις εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν λιγότερους από έξι μόσχους·

β)

στους μόσχους που παραμένουν με τη μητέρα τους προς θηλασμό.

2.   Από τις 31 Δεκεμβρίου 2006, οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 διατάξεις εφαρμόζονται σε όλες τις εκμεταλλεύσεις.

Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι συνθήκες εκτροφής των μόσχων να είναι σύμφωνες προς τις γενικές διατάξεις που ορίζονται στο παράρτημα Ι.

Άρθρο 5

Οι γενικές διατάξεις του παραρτήματος Ι μπορούν να τροποποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 παράγραφος 2, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η επιστημονική πρόοδος.

Άρθρο 6

Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2006, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση που συντάσσεται βάσει γνώμης της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, σχετικά με το σύστημα (συστήματα) εντατικής εκτροφής που τηρούν τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των μόσχων από άποψη παθολογίας, ζωοτεχνίας, φυσιολογίας και συμπεριφοράς, καθώς και σχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των διάφορων συστημάτων, συνοδευόμενη από κατάλληλες προτάσεις που βασίζονται στα πορίσματα της έκθεσης αυτής.

Άρθρο 7

1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να πραγματοποιούνται επιθεωρήσεις υπό την ευθύνη της αρμόδιας αρχής, για να ελέγχεται η τήρηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Οι επιθεωρήσεις αυτές, που είναι δυνατόν να διεξάγονται κατά τη διάρκεια ελέγχων που διενεργούνται για άλλους σκοπούς, πρέπει να καλύπτουν κάθε χρόνο ένα στατιστικά αντιπροσωπευτικό δείγμα των διάφορων συστημάτων εκτροφής κάθε κράτους μέλους.

2.   Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 παράγραφος 2, καταρτίζει κώδικα με τους κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται κατά τις επιθεωρήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3.   Κάθε δύο χρόνια, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Απριλίου και, για πρώτη φορά, μέχρι τις 30 Απριλίου 1996, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων που διενεργήθηκαν κατά τα δύο προηγούμενα έτη σύμφωνα με το παρόν άρθρο, καθώς και για τον αριθμό των επιθεωρήσεων που διενεργήθηκαν σε σχέση με τον αριθμό εκμεταλλεύσεων στο έδαφός τους.

Άρθρο 8

Προκειμένου να εισαχθούν στην Κοινότητα ζώα προέλευσης τρίτων χωρών, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό που χορηγείται από την αρμόδια αρχή αυτής της χώρας, στο οποίο βεβαιώνεται ότι είχαν μεταχείριση τουλάχιστον ισοδύναμη της μεταχείρισης που έχουν τα ζώα, κοινοτικής προελεύσεως, όπως προβλέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 9

Πραγματογνώμονες κτηνίατροι της Επιτροπής μπορούν, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές , να πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ενιαία εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Κατά τους ελέγχους αυτούς, οι ελεγκτές πρέπει να εφαρμόζουν οι ίδιοι τα δέοντα ιδιαίτερα μέτρα υγιεινής προκειμένου να αποκλεισθεί κάθε κίνδυνος μετάδοσης ασθενειών.

Το κράτος μέλος, στο έδαφος του οποίου διενεργείται έλεγχος, παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή στους πραγματογνώμονες για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Η Επιτροπή ενημερώνει την αρμόδια αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους σχετικά με το αποτέλεσμα των διεξαχθέντων ελέγχων.

Η αρμόδια αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους λαμβάνει τα τυχόν αναγκαία μέτρα για να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων.

Όσον αφορά τις σχέσεις με τις τρίτες χώρες, ισχύουν οι διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙΙ της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα (8).

Οι γενικές διατάξεις για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 10

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, η οποία ιδρύθηκε από το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (9).

2.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

Άρθρο 11

Όσον αφορά την προστασία των μόσχων, τα κράτη μέλη μπορούν, τηρουμένων των γενικών διατάξεων της Συνθήκης, να διατηρούν ή να εφαρμόζουν στο έδαφός τους αυστηρότερες διατάξεις από αυτές που προβλέπει η παρούσα οδηγία. Ενημερώνουν την Επιτροπή για κάθε σχετικό μέτρο.

Άρθρο 12

Η οδηγία 91/629/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από τις πράξεις που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α, καταργείται, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά στις προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β.

Οι αναφορές στην καταργούμενη οδηγία θεωρούνται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Άρθρο 13

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 14

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. BARNIER


(1)  Γνώμη της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  EE C 324 της 30.12.2006, σ. 26.

(3)  ΕΕ L 340 της 11.12.1991, σ. 28.

(4)  Βλ. παράρτημα ΙΙ τμήμα Α.

(5)  ΕΕ L 323 της 17.11.1978, σ. 12.

(6)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(7)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29.

(8)  ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 56.

(9)  ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

1.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των χώρων σταβλισμού, και ιδίως των διαμερισμάτων και του εξοπλισμού, με τα οποία ενδέχεται να έλθουν σε επαφή οι μόσχοι, δεν πρέπει να είναι επιβλαβή για τους μόσχους και πρέπει να είναι δυνατόν να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται καλά.

2.

Έως ότου θεσπισθούν σχετικοί κοινοτικοί κανόνες, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός και τα ηλεκτρικά κυκλώματα πρέπει να είναι εγκατεστημένα σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία ώστε να αποφεύγονται οι ηλεκτρικές εκκενώσεις.

3.

Η μόνωση, η θέρμανση και ο εξαερισμός του κτηρίου πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η κυκλοφορία του αέρα, η στάθμη κονιορτού, η θερμοκρασία, η σχετική υγρασία του αέρα και οι συγκεντρώσεις αερίων παραμένουν εντός ορίων που δεν βλάπτουν τους μόσχους.

4.

Κάθε αυτόματος ή μηχανικός εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για την υγεία και την καλή διαβίωση των μόσχων, πρέπει να επιθεωρείται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Κάθε διαπιστωνόμενο ελάττωμα πρέπει να διορθώνεται αμέσως ή, εάν κάτι τέτοιο είναι αδύνατο, πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύονται η υγεία και η καλή διαβίωση των μόσχων μέχρι να επισκευασθεί η βλάβη, κυρίως με τη χρησιμοποίηση εναλλακτικών μεθόδων διατροφής και με τη διατήρηση ικανοποιητικού περιβάλλοντος.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται σύστημα τεχνητού εξαερισμού, πρέπει να προβλέπεται κατάλληλο σύστημα αντικατάστασης για να εξασφαλίζεται επαρκής ανανέωση του αέρα ώστε να διατηρούνται η υγεία και οι καλές συνθήκες διαβίωσης των μόσχων σε περίπτωση βλάβης του συστήματος, πρέπει δε να υπάρχει σύστημα συναγερμού που να προειδοποιεί τον εκτροφέα για τη βλάβη. Το σύστημα συναγερμού πρέπει να ελέγχεται τακτικά.

5.

Οι μόσχοι δεν πρέπει να είναι διαρκώς στο σκοτάδι. Για να καλύπτονται οι φυσιολογικές ανάγκες τους και οι ανάγκες συμπεριφοράς τους, πρέπει να προβλεφθεί, ανάλογα με τις διάφορες κλιματικές συνθήκες των κρατών μελών, κατάλληλος φυσικός ή τεχνητός φωτισμός ο οποίος, στη δεύτερη περίπτωση, πρέπει να ισοδυναμεί τουλάχιστον προς τη διάρκεια φυσικού φωτισμού η οποία είναι διαθέσιμη φυσιολογικά μεταξύ 09:00 και 17:00. Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει κατάλληλος (σταθερός ή κινητός) φωτισμός, επαρκούς εντάσεως, που να επιτρέπει την επιθεώρηση των μόσχων ανά πάσα στιγμή.

6.

Όλοι οι ενσταυλισμένοι μόσχοι πρέπει να επιθεωρούνται από τον κάτοχο ή τον υπεύθυνο για τα ζώα τουλάχιστον δύο φορές ημερησίως και οι μόσχοι που εκτρέφονται σε εξωτερικούς χώρους πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον μία φορά ημερησίως. Οι ασθενείς ή τραυματισμένοι μόσχοι πρέπει να υποβάλλονται σε κατάλληλη αγωγή χωρίς καθυστέρηση και πρέπει να λαμβάνεται κτηνιατρική συμβουλή το συντομότερο δυνατόν για κάθε μόσχο που δεν αντιδρά θετικά στη θεραπεία του κτηνοτρόφου. Ενδεχομένως, οι ασθενείς ή τραυματισμένοι μόσχοι πρέπει να απομονώνονται σε κατάλληλο χώρο με ξηρή, άνετη στρωμνή.

7.

Οι χώροι σταβλισμού των μόσχων πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε κάθε μόσχος να μπορεί να ξαπλώνει, να αναπαύεται, να σηκώνεται και να καθαρίζεται χωρίς δυσκολία.

8.

Οι μόσχοι δεν πρέπει να είναι δεμένοι, με εξαίρεση τους μόσχους που σταβλίζονται ομαδικά οι οποίοι είναι δυνατόν να είναι δεμένοι για περιόδους που δεν υπερβαίνουν τη μία ώρα κατά τον χρόνο ταΐσματος με γάλα ή υποκατάστατο γάλακτος. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται σύστημα πρόσδεσης, δεν πρέπει να προκαλεί τραυματισμούς στους μόσχους και πρέπει να επιθεωρείται τακτικά και να προσαρμόζεται καταλλήλως για τη διασφάλιση μιας άνετης εφαρμογής. Κάθε σύστημα πρόσδεσης πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος στραγγαλισμού ή τραυματισμού και να επιτρέπει στο μόσχο να κινείται σύμφωνα με το σημείο 7.

9.

Οι χώροι, οι κλωβοί, ο εξοπλισμός και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τους μόσχους πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται κατάλληλα ώστε να προλαμβάνεται η αλληλομόλυνση και η εμφάνιση οργανισμών που είναι φορείς ασθενειών. Τα κόπρανα, τα ούρα και τα υπολείμματα τροφής πρέπει να απομακρύνονται όσο το δυνατό συχνότερα για να περιορίζεται η δυσοσμία και να αποφεύγεται η συγκέντρωση μυγών ή τρωκτικών.

10.

Το δάπεδο δεν πρέπει να είναι ολισθηρό ή ανώμαλο, ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός των μόσχων, και να είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να μην προκαλεί τραυματισμό ούτε ταλαιπωρία στους μόσχους που στέκονται ή ξαπλώνουν σ’ αυτό. Το δάπεδο πρέπει να είναι κατάλληλο για το μέγεθος και το βάρος των ζώων και να αποτελείται από ανθεκτική, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Ο χώρος στον οποίο ξαπλώνουν τα ζώα πρέπει να είναι άνετος, καθαρός και κατάλληλα αποστραγγιζόμενος και να μην βλάπτει τους μόσχους. Για όλους τους μόσχους, ηλικίας κάτω των δύο εβδομάδων, πρέπει να προβλέπεται στρωμνή.

11.

Όλοι οι μόσχοι πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλο σιτηρέσιο προσαρμοσμένο στην ηλικία τους, το βάρος και την συμπεριφορά καθώς και τις φυσιολογικές τους ανάγκες, έτσι ώστε να ευνοείται η καλή υγεία και η καλή διαβίωση. Για το σκοπό αυτό, η τροφή τους πρέπει να περιλαμβάνει ικανοποιητική ποσότητα σιδήρου ώστε το επίπεδο της αιμοσφαιρίνης να φθάνει τουλάχιστον στα 4,5 mmol/l, ενώ από την ηλικία των δύο εβδομάδων πρέπει να παρέχεται σε κάθε μόσχο ένα ελάχιστο ημερήσιο σιτηρέσιο ινώδους ζωοτροφής, με την ποσότητα αυξανόμενη από 50 σε 250 g ημερησίως για μόσχους ηλικίας από οκτώ έως 20 εβδομάδες. Οι μόσχοι δεν πρέπει να φέρουν φίμωτρο.

12.

Σε όλους τους μόσχους πρέπει να παρέχεται τροφή τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα. Σε περίπτωση που οι μόσχοι βρίσκονται σε ομαδικούς στάβλους και δεν τρέφονται ελεύθερα (ad libitum) ή με αυτόματο σύστημα τροφής, όλοι οι μόσχοι της ομάδας πρέπει να λαμβάνουν τροφή την ίδια ώρα.

13.

Όλοι οι μόσχοι ηλικίας άνω των δύο εβδομάδων πρέπει να μπορούν να έχουν καθημερινώς επαρκή ποσότητα κατάλληλου καθαρού νερού ή να μπορούν να ικανοποιούν τις ανάγκες τους σε υγρό πίνοντας άλλα υγρά. Εντούτοις, όταν ο καιρός είναι ζεστός ή οι μόσχοι είναι άρρωστοι, πρέπει να υπάρχει συνέχεια καθαρό πόσιμο νερό.

14.

Η εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για την παροχή τροφής και νερού πρέπει να σχεδιάζεται, να κατασκευάζεται, να τοποθετείται και να συντηρείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος μόλυνσης της τροφής ή του νερού των μόσχων.

15.

Κάθε μόσχος πρέπει να λαμβάνει πρωτόγαλα το συντομότερο δυνατόν μετά τη γέννηση και οπωσδήποτε εντός των πρώτων έξι ωρών της ζωής του.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΜΕΡΟΣ Α

Καταργούμενη οδηγία με τις διαδοχικές τροποποιήσεις της

(που αναφέρεται στο άρθρο 12)

Οδηγία 91/629/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(EE L 340 της 11.12.1991, σ. 28)

 

Οδηγία 97/2/ΕΚ του Συμβουλίου

(EE L 25 της 28.1.1997, σ. 24)

 

Απόφαση 97/182/ΕΚ της Επιτροπής

(EE L 76 της 18.3.1997, σ. 30)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 806/2003 του Συμβουλίου

(EE L 122 της 16.5.2003, σ. 1)

Μόνο το παράρτημα ΙΙΙ σημείο 25

ΜΕΡΟΣ B

Κατάλογος καταληκτικών ημερομηνιών ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο

(που αναφέρεται στο άρθρο 12)

Οδηγίες

Καταληκτική ημερομηνία ενσωμάτωσης

91/629/ΕΟΚ

1η Ιανουαρίου 1994

97/2/ΕΚ

31η Δεκεμβρίου 1997


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Οδηγία 91/629/ΕΟΚ

Παρούσα οδηγία

Άρθρα 1 και 2

Άρθρα 1 και 2

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο εισαγωγική φράση

Άρθρο 3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο εισαγωγική φράση

Άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο πρώτη περίπτωση

Άρθρο 3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 3 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 4

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 4

Άρθρα 5 έως 10

Άρθρα 5 έως 10

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 11 παράγραφος 2

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 12

Άρθρο 14

Παράρτημα

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ

Παράρτημα ΙΙΙ