1.8.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 205/28


ΟΔΗΓΊΑ 2008/72/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 15ης Ιουλίου 2008

για την εμπορία φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κωδικοποιημένη έκδοση)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 92/33/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Απριλίου 1992, για την εμπορία φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά (2), έχει επανειλημμένα τροποποιηθεί (3) κατά τρόπο ουσιαστικό. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση της εν λόγω οδηγίας.

(2)

Η παραγωγή κηπευτικών κατέχει σημαντική θέση στη γεωργία της Κοινότητας.

(3)

Τα ικανοποιητικά αποτελέσματα της καλλιέργειας κηπευτικών εξαρτώνται, σε μεγάλο βαθμό, από την ποιότητα και την υγεία όχι μόνο των σπόρων προς σπορά, που αποτελούν ήδη αντικείμενο της οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών (4), αλλά και των φυταρίων κηπευτικών και του υλικού που χρησιμοποιείται για τον πολλαπλασιασμό τους.

(4)

Ο διαφορετικός τρόπος μεταχείρισης στον οποίο υπόκεινται το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα φυτάρια κηπευτικών στα διάφορα κράτη μέλη, ενδέχεται να δημιουργήσει φραγμούς στο εμπόριο και με τον τρόπο αυτό να παρεμποδίζει την ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα.

(5)

Εναρμονισμένοι όροι σε κοινοτικό επίπεδο θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι αγοραστές θα προμηθεύονται σε ολόκληρο το έδαφος της Κοινότητας υγιή και καλής ποιότητας φυτάρια και πολλαπλασιαστικό υλικό.

(6)

Οι εναρμονισμένοι αυτοί όροι, στο βαθμό που αφορούν φυτοϋγειονομικά θέματα, πρέπει να συμφωνούν με την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (5).

(7)

Με την επιφύλαξη των φυτοϋγειονομικών διατάξεων της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, δεν πρέπει να εφαρμόζονται οι κοινοτικοί κανόνες στην εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού και φυταρίων κηπευτικών όταν τα προϊόντα αυτά αποδεδειγμένα προορίζονται για εξαγωγή προς τρίτες χώρες, δεδομένου ότι οι κανόνες που ισχύουν στις χώρες αυτές ενδέχεται να διαφέρουν από τους κανόνες της παρούσας οδηγίας.

(8)

Ο καθορισμός φυτοϋγειονομικών και ποιοτικών προτύπων για κάθε γένος και είδος κηπευτικού απαιτεί μακρόχρονες και λεπτομερείς τεχνικές και επιστημονικές μελέτες. Επομένως, θα πρέπει να καθορισθεί διαδικασία προς το σκοπό αυτό.

(9)

Εμπίπτει, καταρχάς, στην αρμοδιότητα των προμηθευτών πολλαπλασιαστικού υλικού και φυταρίων κηπευτικών να εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους πληρούν τους όρους της παρούσας οδηγίας.

(10)

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει, με τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων, να εξασφαλίζουν ότι οι προμηθευτές αυτοί τηρούν τις επιταγές αυτές.

(11)

Θα πρέπει να προβλεφθούν κοινοτικά μέτρα ελέγχου για να εξασφαλισθεί η ομοιόμορφη εφαρμογή, σε όλα τα κράτη μέλη, των προτύπων της παρούσας οδηγίας.

(12)

Είναι προς το συμφέρον του αγοραστή πολλαπλασιαστικού υλικού και φυταρίων κηπευτικών να είναι γνωστή η ονομασία και να διαφυλάσσεται η ταυτότητα της ποικιλίας.

(13)

Πρέπει προς τούτο να προβλεφθεί το ταχύτερο δυνατό η εφαρμογή κανόνων περί της μορφής της ποικιλίας, όπως οι ήδη προβλεπόμενοι για την εμπορία σπόρων κηπευτικών προς σπορά.

(14)

Για να εξασφαλισθεί η ταυτότητα και η ομαλή εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού και φυταρίων κηπευτικών θα πρέπει να θεσπισθούν κοινοτικοί κανόνες όσον αφορά το διαχωρισμό των παρτίδων και τη σήμανση. Στη χρησιμοποιούμενη ετικέτα θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία που απαιτούνται τόσο για τον επίσημο έλεγχο όσο και για την ενημέρωση του χρήστη.

(15)

Πρέπει να θεσπισθούν κανόνες οι οποίοι, σε περίπτωση παροδικών δυσχερειών εφοδιασμού, να επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά πολλαπλασιαστικού υλικού και φυταρίων κηπευτικών που να υπόκεινται σε λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις από εκείνες που προβλέπει η παρούσα οδηγία.

(16)

Θα πρέπει να απαγορεύεται στα κράτη μέλη να επιβάλουν, όσον αφορά τα γένη και είδη που αναφέρονται στο παράρτημα II, για τα οποία θα συνταχθούν δελτία, νέους όρους ή περιορισμούς στην εμπορία εκτός εκείνων που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία.

(17)

Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα να επιτραπεί η εμπορία, εντός της Κοινότητας, πολλαπλασιαστικού υλικού και φυταρίων κηπευτικών που παράγονται σε τρίτες χώρες, υπό τον όρο ότι τα προϊόντα αυτά παρέχουν, πάντοτε, τις ίδιες εγγυήσεις με το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα φυτάρια κηπευτικών που παράγονται στην Κοινότητα και συμφωνούν με τις κοινοτικές διατάξεις.

(18)

Προκειμένου να εναρμονισθούν οι τεχνικές μέθοδοι ελέγχου που χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη και για να είναι δυνατή η σύγκριση του πολλαπλασιαστικού υλικού και των φυταρίων κηπευτικών που παράγονται στην Κοινότητα με εκείνα που παράγονται σε τρίτες χώρες, θα πρέπει να διεξάγονται συγκριτικές δοκιμές, ώστε να διαπιστώνεται κατά πόσον τα προϊόντα αυτά συμφωνούν με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

(19)

Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (6).

(20)

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά στις προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που εμφαίνονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Β,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

1.   Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στην εμπορία εντός της Κοινότητας του πολλαπλασιαστικού υλικού και των φυταρίων κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά.

2.   Τα άρθρα 2 έως 20 και το άρθρο 23 εφαρμόζονται στα γένη και είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II καθώς και στα υβρίδιά τους.

Τα εν λόγω άρθρα εφαρμόζονται και στα έρριζα υποκείμενα και άλλα μέρη γενών φυτών ή ειδών, ή στα υβρίδιά τους, εάν ένα από αυτά τα γένη ή είδη, ή τα υβρίδιά τους, είναι ή πρέπει να είναι εμβολιασμένο σ’ αυτά.

3.   Οι τροποποιήσεις του καταλόγου των γενών και ειδών του παραρτήματος II θεσπίζονται με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 3.

Άρθρο 2

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα φυτάρια ή στο πολλαπλασιαστικό υλικό τα οποία αποδεδειγμένα προορίζονται για εξαγωγή προς τρίτες χώρες, εφόσον επισημαίνονται καταλλήλως ως προοριζόμενα προς εξαγωγή και απομονώνονται επαρκώς, με την επιφύλαξη των υγειονομικών διατάξεων που καθορίζονται με την οδηγία 2000/29/ΕΚ.

Τα μέτρα εφαρμογής του πρώτου εδαφίου, ιδίως δε εκείνα που αφορούν την επισήμανση και την απομόνωση, θεσπίζονται με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2.

Άρθρο 3

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

α)

«πολλαπλασιαστικό υλικό», τα μέρη φυτών καθώς και κάθε φυτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των έρριζων υποκειμένων, που προορίζονται για τον πολλαπλασιασμό και την παραγωγή κηπευτικών·

β)

«φυτάρια», ολόκληρα φυτά και μέρη φυτών συμπεριλαμβανομένων και των εμβολιαζομένων στοιχείων στην περίπτωση των εμβολιασμένων φυτών που προορίζονται για φύτευση προς παραγωγή κηπευτικών·

γ)

«προμηθευτής», κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί τουλάχιστον μία από τις κατωτέρω επαγγελματικές δραστηριότητες όσον αφορά το πολλαπλασιαστικό υλικό ή το φυτάριο κηπευτικών: αναπαραγωγή, παραγωγή, διατήρηση ή και επεξεργασία και εμπορία·

δ)

«εμπορία», κατοχή προς διάθεση ή σε απόθεμα, έκθεση ή προσφορά προς πώληση, πώληση ή και παράδοση σε άλλο πρόσωπο, υπό οιαδήποτε μορφή, πολλαπλασιαστικού υλικού και φυταρίων κηπευτικών·

ε)

«αρμόδια επίσημη υπηρεσία»:

i)

η μοναδική κεντρική αρχή, η οποία δημιουργείται ή ορίζεται από το κράτος μέλος υπό τον έλεγχο της εθνικής κυβέρνησης, και η οποία ευθύνεται για θέματα ποιότητας·

ii)

κάθε δημόσια αρχή η οποία δημιουργείται:

είτε σε εθνικό επίπεδο,

είτε σε περιφερειακό επίπεδο, υπό τον έλεγχο εθνικών αρχών, μέσα στα όρια τα οποία καθορίζει η εθνική νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους.

Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στα σημεία i) και ii) μπορούν, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, να αναθέτουν την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπει η παρούσα οδηγία, υπό την εξουσία και τον έλεγχό τους, σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, το οποίο έχει αναλάβει, δυνάμει του επισήμως εγκριθέντος καταστατικού του, αποκλειστικώς ειδικά καθήκοντα δημοσίου συμφέροντος, υπό τον όρο ότι το νομικό αυτό πρόσωπο και τα μέλη του δεν προσπορίζονται κανένα προσωπικό όφελος από το αποτέλεσμα των μέτρων που λαμβάνουν.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ύπαρξη στενής συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών που αναφέρονται στο σημείο i) και εκείνων που αναφέρονται στο σημείο ii).

Εξάλλου, με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2, μπορεί να εγκρίνεται οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο που ιδρύεται για λογαριασμό μιας υπηρεσίας που αναφέρεται στα σημεία i) και ii) και το οποίο ενεργεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο αυτής της υπηρεσίας, υπό τον όρο ότι το νομικό αυτό πρόσωπο δεν προσπορίζεται κανένα ίδιον όφελος από το αποτέλεσμα των μέτρων που λαμβάνει.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αρμόδιες επίσημες υπηρεσίες τους. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές προς τα άλλα κράτη μέλη·

στ)

«επίσημα μέτρα», τα μέτρα που λαμβάνονται από την αρμόδια επίσημη υπηρεσία·

ζ)

«επίσημη επιθεώρηση», η επιθεώρηση που γίνεται από την αρμόδια επίσημη υπηρεσία·

η)

«επίσημη δήλωση», η δήλωση που γίνεται από την αρμόδια επίσημη υπηρεσία ή υπ’ ευθύνη της·

θ)

«παρτίδα», αριθμός μονάδων ενός προϊόντος που χαρακτηρίζεται από την ομοιογένεια της σύνθεσης και της καταγωγής·

ι)

«εργαστήριο», μονάδα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου η οποία πραγματοποιεί αναλύσεις και προβαίνει σε ορθή διάγνωση που επιτρέπει στον παραγωγό να ελέγχει την ποιότητα της παραγωγής.

Άρθρο 4

Με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 3, για κάθε γένος ή είδος που αναφέρεται στο παράρτημα II ή για τα έρριζα υποκείμενα άλλων γενών ή ειδών εάν εμβολιάζονται ή πρέπει να εμβολιάζονται με υλικό ενός από τα εν λόγω γένη ή είδη, καταρτίζεται στο παράρτημα I δελτίο το οποίο αναφέρει τους οριζόμενους στην οδηγία 2000/29/ΕΚ φυτοϋγειονομικούς όρους που ισχύουν για το συγκεκριμένο γένος ή και είδος και το οποίο καθορίζει:

α)

τους όρους που πρέπει να πληρούν τα φυτάρια κηπευτικών, ιδίως δε τους όρους που αφορούν την ποιότητα και την καθαρότητα της καλλιέργειας και, ενδεχομένως, τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας· οι όροι αυτοί θα προστεθούν στο παράρτημα I μέρος Α·

β)

τους όρους που πρέπει να πληροί το πολλαπλασιαστικό υλικό, ιδίως δε τους όρους που αφορούν τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο πολλαπλασιασμού, την καθαρότητα της υπό ανάπτυξη καλλιέργειας και, ενδεχομένως, τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας· οι όροι αυτοί παρατίθενται στο παράρτημα I μέρος Β.

Άρθρο 5

1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι προμηθευτές να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν την τήρηση των προτύπων της παρούσας οδηγίας σε όλα τα στάδια της παραγωγής και της εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού και των φυταρίων κηπευτικών.

2.   Για τον σκοπό της παραγράφου 1, οι προμηθευτές πραγματοποιούν οι ίδιοι, ή μέσω εγκεκριμένου προμηθευτή ή της αρμόδιας επίσημης υπηρεσίας, ελέγχους που βασίζονται στις ακόλουθες αρχές:

εντοπισμός των κρίσιμων σημείων της διαδικασίας παραγωγής τους με βάση τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους παραγωγής,

επεξεργασία και εφαρμογή μεθόδων επιτήρησης και ελέγχου των κρίσιμων σημείων που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση,

λήψη δειγμάτων προς ανάλυση σε εργαστήριο εγκεκριμένο από την αρμόδια επίσημη υπηρεσία προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνται τα πρότυπα της παρούσας οδηγίας,

γραπτή ή άλλη μόνιμη καταχώριση των στοιχείων που αναφέρονται στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη περίπτωση και τήρηση μητρώου παραγωγής και εμπορίας των φυταρίων και του πολλαπλασιαστικού υλικού το οποίο διατηρείται στη διάθεση της αρμόδιας επίσημης υπηρεσίας· αυτά τα έγγραφα και μητρώα πρέπει να διατηρούνται επί ένα χρόνο τουλάχιστον.

Ωστόσο, οι προμηθευτές των οποίων η δραστηριότητα σ’ αυτόν τον τομέα περιορίζεται στην απλή διανομή πολλαπλασιαστικού υλικού και φυταρίων κηπευτικών που παράγονται και συσκευάζονται εκτός των εγκαταστάσεών τους, υποχρεούνται απλώς να καταχωρίζουν γραπτώς ή με άλλο σταθερό μέσο διατήρησης τα στοιχεία των πράξεων αγοράς και πώλησης ή και παράδοσης των προϊόντων αυτών.

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στους προμηθευτές, η δραστηριότητα των οποίων, στον συγκεκριμένο τομέα, περιορίζεται σε παράδοση μικρών ποσοτήτων πολλαπλασιαστικού υλικού και φυταρίων κηπευτικών σε μη επαγγελματίες τελικούς καταναλωτές.

3.   Εάν από τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούν οι ίδιοι ή από πληροφορίες που διαθέτουν οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 1 προμηθευτές, αποδεικνύεται η παρουσία ενός ή περισσότερων από τους επιβλαβείς οργανισμούς που αναφέρονται στην οδηγία 2000/29/ΕΚ ή σε επίπεδα μεγαλύτερα εκείνων που προβλέπονται κανονικά ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές των υπηρεσιών που ορίζονται στα δελτία που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας οδηγίας, οι εν λόγω προμηθευτές ενημερώνουν αμέσως την αρμόδια επίσημη υπηρεσία και λαμβάνουν τα μέτρα που τους υποδεικνύει ή κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη μείωση του κινδύνου διασποράς των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών. Οι προμηθευτές τηρούν μητρώο όλων των εμφανίσεων επιβλαβών οργανισμών στις εγκαταστάσεις τους, καθώς και όλων των μέτρων που λαμβάνονται εν προκειμένω.

4.   Οι κανόνες που διέπουν την εφαρμογή της παραγράφου 2 δεύτερο εδάφιο θεσπίζονται με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2.

Άρθρο 6

1.   Η αρμόδια επίσημη υπηρεσία εγκρίνει τους προμηθευτές αφού προηγουμένως διαπιστώσει ότι οι μέθοδοι παραγωγής τους και οι εγκαταστάσεις τους ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τη φύση των δραστηριοτήτων που ασκούν. Εάν ο προμηθευτής αποφασίσει να ασκήσει άλλες δραστηριότητες εκτός από αυτές για τις οποίες έλαβε έγκριση, η έγκριση πρέπει να ανανεώνεται.

2.   Η αρμόδια επίσημη υπηρεσία εγκρίνει τα εργαστήρια αφού προηγουμένως διαπιστώσει ότι τα εργαστήρια αυτά, οι μέθοδοι και οι εγκαταστάσεις τους ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, οι οποίες προσδιορίζονται με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2, ανάλογα με τις δραστηριότητες ελέγχου που ασκούν. Εάν ένα εργαστήριο αποφασίσει να ασκήσει δραστηριότητες άλλες από εκείνες για τις οποίες έλαβε έγκριση, η έγκριση πρέπει να ανανεώνεται.

3.   Εάν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δεν τηρούνται πλέον, η αρμόδια επίσημη υπηρεσία λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα. Για τον σκοπό αυτό, λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τα πορίσματα των ελέγχων που διεξάγονται σύμφωνα με το άρθρο 7.

4.   Η επιτήρηση και ο έλεγχος των προμηθευτών, των εγκαταστάσεων και των εργαστηρίων πραγματοποιούνται σε τακτά διαστήματα από την ίδια την αρμόδια επίσημη υπηρεσία ή υπ’ ευθύνη της. Η υπηρεσία αυτή πρέπει να έχει, ανά πάσα στιγμή, ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους χώρους των εγκαταστάσεων για να διασφαλίζει την τήρηση των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας. Τα μέτρα εφαρμογής όσον αφορά την επιτήρηση και τον έλεγχο θεσπίζονται, ενδεχομένως, με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2.

Εάν από την επιτήρηση και τον έλεγχο αυτόν προκύπτει ότι δεν τηρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, η αρμόδια επίσημη υπηρεσία λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα.

Άρθρο 7

1.   Εάν παρίσταται ανάγκη, πραγματογνώμονες της Επιτροπής μπορούν να πραγματοποιούν, σε συνεργασία με τις αρμόδιες επίσημες υπηρεσίες των κρατών μελών, επιτόπιους ελέγχους ώστε να διασφαλίζεται η ενιαία εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και ιδίως να ελέγχουν εάν οι προμηθευτές συμμορφούνται πράγματι με τις απαιτήσεις της. Το κράτος μέλος, στο έδαφος του οποίου διεξάγεται ο έλεγχος, παρέχει στους πραγματογνώμονες κάθε αναγκαία βοήθεια για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη για τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών.

2.   Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου 1 θεσπίζονται με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2.

Άρθρο 8

1.   Η εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού και φυταρίων κηπευτικών επιτρέπεται μόνον από εγκεκριμένους προμηθευτές και υπό τον όρο ότι ανταποκρίνονται στις σχετικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο δελτίο που αναφέρεται στο άρθρο 4.

2.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στο πολλαπλασιαστικό υλικό και στα φυτάρια κηπευτικών που προορίζονται:

α)

για δοκιμές ή για επιστημονικούς σκοπούς· ή

β)

για εργασίες επιλογής· ή

γ)

για μέτρα διατήρησης της γενετικής ποικιλομορφίας.

3.   Τα μέτρα εφαρμογής των στοιχείων α), β) και γ) της παραγράφου 2 εγκρίνονται, ενδεχομένως, με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2.

Άρθρο 9

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 2, η εμπορία στην Κοινότητα πολλαπλασιαστικού υλικού και φυταρίων κηπευτικών που ανήκουν στα γένη ή τα είδη του παραρτήματος II και καλύπτονται και από την οδηγία 2002/55/ΕΚ επιτρέπεται μόνον εφόσον ανήκουν σε ποικιλία εγκεκριμένη σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 και της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η εμπορία στην Κοινότητα πολλαπλασιαστικού υλικού και φυταρίων κηπευτικών που ανήκουν στα γένη ή στα είδη του παραρτήματος II και δεν καλύπτονται από την οδηγία 2002/55/ΕΚ επιτρέπεται μόνον εφόσον ανήκουν σε ποικιλία που είναι επίσημα εγκεκριμένη σε ένα τουλάχιστον κράτος μέλος.

Όσον αφορά τις προϋποθέσεις έγκρισης, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 5 και το άρθρο 9 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/55/ΕΚ.

Όσον αφορά τις διαδικασίες και διατυπώσεις για την έγκριση και τη συντηρητική επιλογή, εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν το άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 4, τα άρθρα 6, 7 και 8, το άρθρο 9 παράγραφοι 1, 2 και 4 και τα άρθρα 10 έως 15 της εν λόγω οδηγίας.

Τα αποτελέσματα ανεπίσημων εξετάσεων και οι πρακτικές πληροφορίες που συλλέγονται κατά την καλλιέργεια μπορούν πάντοτε να ληφθούν υπόψη.

3.   Οι ποικιλίες που έχουν επίσημα εγκριθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 εγγράφονται στον «κοινό κατάλογο ποικιλιών ειδών κηπευτικών» που αναφέρεται στο άρθρο 17 της οδηγίας 2002/55/ΕΚ. Το άρθρο 16 παράγραφος 2 και τα άρθρα 17, 18 και 19 της εν λόγω οδηγίας εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν.

Άρθρο 10

1.   Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και κατά τη διάρκεια της συγκομιδής ή απομάκρυνσης από το μητρικό υλικό, το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα φυτάρια κηπευτικών πρέπει να διατηρούνται σε χωριστές παρτίδες.

2.   Εάν, κατά τη συσκευασία, την αποθήκευση, τη μεταφορά ή την παράδοση, τοποθετούνται μαζί ή αναμειγνύονται πολλαπλασιαστικό υλικό και φυτάρια κηπευτικών διαφορετικής προέλευσης, ο προμηθευτής τηρεί τα ακόλουθα στοιχεία: σύνθεση της παρτίδας και προέλευση των επιμέρους στοιχείων.

3.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων των παραγράφων 1 και 2 με τη διεξαγωγή επίσημων ελέγχων.

Άρθρο 11

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παράγραφος 2, επιτρέπεται η εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού και φυταρίων κηπευτικών μόνο σε επαρκώς ομοιογενείς παρτίδες και εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ότι πληρούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και συνοδεύονται από έγγραφο που συντάσσει ο προμηθευτής σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο δελτίο που αναφέρεται στο άρθρο 4. Εάν στο εν λόγω έγγραφο περιέχεται επίσημη δήλωση, η δήλωση αυτή πρέπει να διαχωρίζεται σαφώς από όλα τα άλλα στοιχεία του εγγράφου.

Στο δελτίο που αναφέρεται στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται προδιαγραφές σήμανσης ή και σφράγισης και συσκευασίας του πολλαπλασιαστικού υλικού και των φυταρίων κηπευτικών.

2.   Στην περίπτωση λιανικής πώλησης πολλαπλασιαστικού υλικού και φυταρίων κηπευτικών σε μη επαγγελματία τελικό καταναλωτή, οι προδιαγραφές όσον αφορά την επισήμανση είναι δυνατόν να περιορίζονται σε κατάλληλες πληροφορίες για το προϊόν.

Άρθρο 12

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν από:

α)

την εφαρμογή του άρθρου 11, τους μικροπαραγωγούς, των οποίων το σύνολο της παραγωγής και πώλησης πολλαπλασιαστικού υλικού και φυταρίων κηπευτικών προορίζεται για τελική χρήση από πρόσωπα της τοπικής αγοράς που δεν συμμετέχουν επαγγελματικά στην παραγωγή φυτών («τοπική κυκλοφορία»)·

β)

τους ελέγχους και τον επίσημο έλεγχο που αναφέρονται στο άρθρο 18, την τοπική κυκλοφορία πολλαπλασιαστικού υλικού και φυταρίων που παράγονται από τα ούτως απαλλασσόμενα πρόσωπα.

2.   Οι λεπτομέρειες εφαρμογής σχετικά με άλλες απαιτήσεις που αφορούν τις απαλλαγές που αναφέρονται στην παράγραφο 1, και ιδιαιτέρως τις έννοιες «μικροπαραγωγοί» και «τοπική αγορά» και τις σχετικές διαδικασίες θεσπίζονται με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2.

Άρθρο 13

Σε περίπτωση προσωρινών δυσχερειών προμήθειας πολλαπλασιαστικού υλικού ή φυταρίων κηπευτικών που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, είναι δυνατόν με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 να θεσπίζονται μέτρα για την εμπορία των προϊόντων αυτών με λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις, με την επιφύλαξη των φυτοϋγειονομικών κανόνων της οδηγίας 2000/29/ΕΚ.

Άρθρο 14

1.   Το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα φυτάρια κηπευτικών που πληρούν τις προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας οδηγίας δεν υπόκεινται σε περιορισμούς εμπορίας όσον αφορά τον προμηθευτή, τα φυτοϋγειονομικά θέματα, το περιβάλλον ανάπτυξης και τις λεπτομέρειες επιθεώρησης, εκτός από εκείνους που προβλέπει η παρούσα οδηγία.

2.   Η εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού και των φυταρίων κηπευτικών των οποίων η ποικιλία περιλαμβάνεται στον «κοινό κατάλογο ποικιλιών ειδών κηπευτικών» δεν υπόκειται σε κανένα περιορισμό ως προς την ποιότητα, πέραν των προβλεπομένων ή αναφερομένων στην παρούσα οδηγία.

Άρθρο 15

Όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα II, τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν αυστηρότερους όρους ή περιορισμούς εμπορίας, εκτός των όρων που προβλέπονται στα δελτία που αναφέρονται στο άρθρο 4 ή, ανάλογα με την περίπτωση, των όρων που ήδη υφίστανται στις 28 Απριλίου 1992.

Άρθρο 16

1.   Με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2, αποφασίζεται κατά πόσον το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα φυτάρια κηπευτικών που παράγονται σε μια τρίτη χώρα και παρέχουν τις ίδιες εγγυήσεις όσον αφορά τις υποχρεώσεις του προμηθευτή, την ταυτότητα, τα γνωρίσματα, τις φυτοϋγειονομικές πλευρές, το περιβάλλον καλλιέργειας, τη συσκευασία, τις λεπτομέρειες επιθεώρησης, τη σήμανση και τη σφράγιση αντιστοιχούν, ως προς όλα αυτά τα σημεία, με το πολλαπλασιαστικό υλικό και με τα φυτάρια κηπευτικών που παράγονται στην Κοινότητα και συμφωνούν με τις προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας οδηγίας.

2.   Εν αναμονή της απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012, και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, να εφαρμόζουν, κατά την εισαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού και φυταρίων από τρίτες χώρες, όρους τουλάχιστον ισοδύναμους με τους προβλεπόμενους σε προσωρινή ή μόνιμη βάση, στα δελτία που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας οδηγίας. Αν τα δελτία δεν προβλέπουν τίποτε σχετικό, οι προϋποθέσεις εισαγωγής πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με τις ισχύουσες επί της παραγωγής του οικείου κράτους μέλους.

Με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2, μπορεί να παρατείνεται για τις τρίτες χώρες η ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, εν αναμονή των αποφάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα φυτάρια κηπευτικών που εισάγονται από ένα κράτος μέλος σύμφωνα με απόφαση που έλαβε το εν λόγω κράτος μέλος δυνάμει του πρώτου εδαφίου, δεν υπάγονται σε κανένα περιορισμό εμπορίας στα άλλα κράτη μέλη, όσον αφορά τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 17

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κατά τη διάρκεια της παραγωγής και της εμπορίας τους, το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα φυτάρια κηπευτικών να υφίστανται επίσημο δειγματοληπτικό έλεγχο για να διαπιστώνεται η τήρηση των προδιαγραφών και των όρων της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 18

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής που αφορούν τους ελέγχους του άρθρου 5 και τον επίσημο έλεγχο που αναφέρεται στα άρθρα 10 και 17, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μέθοδοι δειγματοληψίας, καθορίζονται ενδεχομένως με τη διαδικασία του άρθρου 21 παράγραφος 2.

Άρθρο 19

1.   Εάν, κατά την επιθεώρηση και τον έλεγχο που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4, κατά τον επίσημο έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 17 ή κατά τις δοκιμές που αναφέρονται στο άρθρο 20, διαπιστώνεται ότι το πολλαπλασιαστικό υλικό ή τα φυτάρια κηπευτικών δεν πληρούν τις προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας, η αρμόδια επίσημη υπηρεσία του οικείου κράτους μέλους λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο ώστε να εξασφαλίσει τη συμμόρφωσή τους με τις προδιαγραφές αυτές, ή, εάν τούτο είναι αδύνατο, την απαγόρευση της εμπορίας στην Κοινότητα αυτού του πολλαπλασιαστικού υλικού ή των φυταρίων κηπευτικών.

2.   Εάν διαπιστωθεί ότι το πολλαπλασιαστικό υλικό ή τα φυτάρια κηπευτικών που διαθέτει στο εμπόριο ένας προμηθευτής δεν πληρούν τις προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας οδηγίας, το οικείο κράτος μέλος μεριμνά ώστε να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα έναντι του προμηθευτή αυτού. Εάν απαγορευθεί στον εν λόγω προμηθευτή η εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού και φυταρίων κηπευτικών, το κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή και τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών.

3.   Κάθε μέτρο που λαμβάνεται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 αίρεται από τη στιγμή που διαπιστώνεται με ικανοποιητική βεβαιότητα ότι το πολλαπλασιαστικό υλικό ή τα φυτάρια κηπευτικών που προορίζονται για εμπορία από τον προμηθευτή πρόκειται, στο μέλλον, να πληρούν τις προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 20

1.   Δοκιμές και, ενδεχομένως, αναλύσεις διεξάγονται σε δείγματα στα κράτη μέλη προκειμένου να ελεγχθεί ότι το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και τα φυτάρια κηπευτικών πληρούν τις απαιτήσεις και τους όρους της παρούσας οδηγίας, περιλαμβανομένων και των φυτοϋγειονομικών διατάξεων. Η Επιτροπή μπορεί να διοργανώνει επιθεωρήσεις των δοκιμών και αναλύσεων επί δειγμάτων από εκπροσώπους των κρατών μελών και της Επιτροπής.

2.   Οι κοινοτικές συγκριτικές δοκιμές και αναλύσεις επί δειγμάτων είναι δυνατόν να διεξάγονται εντός της Κοινότητας για τους εκ των υστέρων ελέγχους δειγμάτων του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού και των φυταρίων κηπευτικών που διατίθενται στο εμπόριο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ανεξαρτήτως του υποχρεωτικού ή προαιρετικού χαρακτήρα τους, περιλαμβανομένων και των φυτοϋγειονομικών διατάξεων. Οι συγκριτικές δοκιμές και αναλύσεις επί δειγμάτων είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και φυτάρια κηπευτικών που συλλέγονται σε τρίτες χώρες,

φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και φυτάρια κηπευτικών κατάλληλα για βιολογικές καλλιέργειες,

φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και φυτάρια κηπευτικών που διατίθενται προς εμπορία σε σχέση με μέτρα που αποσκοπούν στη διατήρηση της γενετικής ποικιλίας.

3.   Οι εν λόγω συγκριτικές δοκιμές και αναλύσεις επί δειγμάτων χρησιμοποιούνται για την εναρμόνιση των τεχνικών μεθόδων εξέτασης του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού και των φυταρίων και για τον έλεγχο της τήρησης των όρων που οφείλει να πληροί το υλικό.

4.   Οι απαραίτητοι διακανονισμοί για τη διεξαγωγή των συγκριτικών δοκιμών και αναλύσεων επί δειγμάτων διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2. Η Επιτροπή ενημερώνει την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 ως προς τους τεχνικούς διακανονισμούς για τη διεξαγωγή των εν λόγω δοκιμών και αναλύσεων επί δειγμάτων και τα αποτελέσματά τους. Όταν ανακύπτουν προβλήματα υγείας των φυτών, η Επιτροπή ενημερώνει τη μόνιμη φυτοϋγειονομική επιτροπή.

5.   Η Κοινότητα δύναται να συνεισφέρει οικονομικά στη διεξαγωγή των προβλεπόμενων από τις παραγράφους 2 και 3 συγκριτικών δοκιμών και αναλύσεων επί δειγμάτων.

Η οικονομική συνεισφορά δεν υπερβαίνει τις ετήσιες πιστώσεις που έχει εγκρίνει η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή.

6.   Ο καθορισμός των συγκριτικών δοκιμών και αναλύσεων επί δειγμάτων για τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί κοινοτική οικονομική συνδρομή και των λεπτομερειών παροχής της τελευταίας, γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2.

7.   Οι προβλεπόμενες από τις παραγράφους 2 και 3 συγκριτικές δοκιμές και αναλύσεις επί δειγμάτων μπορούν να διεξάγονται μόνον από δημόσιες αρχές ή νομικά πρόσωπα που ενεργούν υπό την ευθύνη του κράτους.

Άρθρο 21

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή που ονομάζεται «μόνιμη επιτροπή σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού γεωργικών, δενδροκομικών και δασικών φυτικών ειδών», καλούμενη στο εξής: «η επιτροπή».

2.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα μήνα.

3.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

Άρθρο 22

Οι τροποποιήσεις των δελτίων που αναφέρονται στο άρθρο 4 καθώς και των λεπτομερειών και όρων εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2.

Άρθρο 23

1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα φυτάρια κηπευτικών που παράγονται στο έδαφός τους και προορίζονται για εμπορία να πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

2.   Εάν, κατά τη διάρκεια επίσημου ελέγχου διαπιστωθεί ότι δεν είναι δυνατή η εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού ή φυταρίων κηπευτικών, επειδή δεν πληρούν ένα φυτοϋγειονομικό όρο, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος λαμβάνει τα κατάλληλα επίσημα μέτρα για την εξάλειψη κάθε φυτοϋγειονομικού κινδύνου που ενδέχεται να προκύψει.

Άρθρο 24

Όσον αφορά τα άρθρα 5 έως 11, 14, 15, 17, 19 και 23, η ημερομηνία εφαρμογής για κάθε γένος ή είδος του παραρτήματος II καθορίζεται με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2, κατά τη σύνταξη του δελτίου που αναφέρεται στο άρθρο 4.

Άρθρο 25

Η οδηγία 92/33/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με τις πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α καταργείται, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής των οδηγιών που εμφαίνονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Β.

Οι αναφορές στην καταργούμενη οδηγία νοούνται ως αναφορές στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος IV.

Άρθρο 26

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 27

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. BARNIER


(1)  Γνώμη της 11ης Μαρτίου 2008 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  ΕΕ L 157 της 10.6.1992, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2007/699/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 284 της 30.10.2007, σ. 33).

(3)  Βλέπε παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α.

(4)  ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 33. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/124/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 339 της 6.12.2006, σ. 12).

(5)  ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2008/64/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 168 της 28.6.2008, σ. 31).

(6)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200 της 22.7.2006, σ. 11).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Όροι που πρέπει να ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4

ΜΕΡΟΣ Α

Όροι που πρέπει να πληρούν τα φυτάρια κηπευτικών.

ΜΕΡΟΣ Β

Δελτία για γένη και είδη που δεν περιλαμβάνονται στην οδηγία 2002/55/ΕΚ, τα οποία περιλαμβάνουν τους όρους που πρέπει να πληροί το πολλαπλασιαστικό υλικό.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος των γενών και ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2

Allium cepa L.

Cepa Group

Κρεμμύδι

Aggregatum Group

Ασκαλώνιο

Allium fistulosum L.

Σιμπούλα

Allium porrum L.

Πράσο

Allium sativum L.

Σκόρδο

Allium schoenoprasum L.

Σχοινόπρασο

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Ανθρίσκος ο χαιρέφυλλος

Apium graveolens L.

Σέλινο

Ρεπανοσέλινο

Asparagus officinalis L.

Σπαράγγι

Beta vulgaris L.

Κοκκινογούλι συμπεριλαμβανομένου του Cheltenham beet

Σέσκουλο

Brassica oleracea L.

Σγουρό λάχανο

Κουνουπίδι

Μπρόκολο

Λαχανάκι Βρυξελλών

Λάχανο Μιλάνου

Λευκό λάχανο

Κόκκινο λάχανο

Γογγυλοκράμβη

Brassica rapa L.

Κινέζικο λάχανο

Γογγύλι (ρέβα)

Capsicum annuum L.

Τσίλι ή πιπεριά

Cichorium endivia L.

Αντίδι κατσαρό

Αντίδι πλατύφυλλο

Cichorium intybus L.

Ραδίκι witloof

Ραδίκι πλατύφυλλο ή ιταλικό ραδίκι

Κιχώριο για βιομηχανικές χρήσεις

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Καρπούζι

Cucumis melo L.

Πεπόνι

Cucumis sativus L.

Αγγούρι

Αγγουράκι τουρσί

Cucurbita maxima Duchesne

Κολοκύθα

Cucurbita pepo L.

Κολοκυθάκι

Cynara cardunculus L.

Αγκινάρα

Αγριοαγκινάρα

Daucus carota L.

Καρότο

Καρότο κτηνοτροφικό

Foeniculum vulgare Mill.

Μάραθο

Lactuca sativa L.

Μαρούλι

Lycopersicon esculentum Mill.

Τομάτα

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Μαϊντανός

Phaseolus coccineus L.

Φασίολος ο ισπανικός

Phaseolus vulgaris L.

Φασίολος ο νάνος

Αναρριχώμενος φασίολος

Pisum sativum L. (partim)

Μπιζέλι ξηρό

Μπιζέλι στρογγυλό

Μπιζέλι γλυκό

Raphanus sativus L.

Ραπάνι

Ραπανάκι

Rheum rhabarbarum L.

Ραβέντι

Scorzonera hispanica L.

Σκορτσονέρα η ισπανική

Solanum melongena L.

Μελιτζάνα

Spinacia oleracea L.

Σπανάκι

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Λυκοτρίβολο

Vicia faba L. (partim)

Κουκιά

Zea mays L. (partim)

Γλυκό καλαμπόκι

Ποπ κορν


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΜΕΡΟΣ Α

Καταργούμενη οδηγία με κατάλογο των διαδοχικών της τροποποιήσεων

(που αναφέρονται στο άρθρο 25)

Οδηγία 92/33/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(ΕΕ L 157 της 10.6.1992, σ. 1)

 

Απόφαση 93/400/ΕΟΚ της Επιτροπής

(ΕΕ L 177 της 21.7.1993, σ. 27)

 

Απόφαση 94/152/ΕΚ της Επιτροπής

(ΕΕ L 66 της 10.3.1994, σ. 33)

 

Απόφαση 95/25/ΕΚ της Επιτροπής

(ΕΕ L 36 της 16.2.1995, σ. 34)

 

Απόφαση 97/109/ΕΚ της Επιτροπής

(ΕΕ L 39 της 8.2.1997, σ. 21)

 

Απόφαση 1999/29/ΕΚ της Επιτροπής

(ΕΕ L 8 της 14.1.1999, σ. 29)

 

Απόφαση 2002/111/ΕΚ της Επιτροπής

(ΕΕ L 41 της 13.2.2002, σ. 43)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 806/2003 του Συμβουλίου

(ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1)

Μόνον το παράρτημα ΙΙ σημείο 6 και το παράρτημα ΙΙΙ σημείο 27

Οδηγία 2003/61/ΕΚ του Συμβουλίου

(ΕΕ L 165 της 3.7.2003, σ. 23)

Μόνον το άρθρο 1 σημείο 4

Απόφαση 2005/55/ΕΚ της Επιτροπής

(ΕΕ L 22 της 26.1.2005, σ. 17)

 

Οδηγία 2006/124/ΕΚ της Επιτροπής

(ΕΕ L 339 της 6.12.2006, σ. 12)

Μόνον το άρθρο 1 και το παράρτημα

Απόφαση 2007/699/ΕΚ της Επιτροπής

(ΕΕ L 284 της 30.10.2007, σ. 33)

 

ΜΕΡΟΣ B

Κατάλογος ημερομηνιών ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής

(που αναφέρονται στο άρθρο 25)

Οδηγία

Λήξη προθεσμίας ενσωμάτωσης

Ημερομηνία εφαρμογής

92/33/ΕΟΚ

31 Δεκεμβρίου 1992

2003/61/ΕΚ

10 Οκτωβρίου 2003

2006/124/ΕΚ

30 Ιουνίου 2007

1η Ιουλίου 2007 (1)


(1)  Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2006/124/ΕΚ: «Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιουλίου 2007. Ωστόσο, μπορούν να αναβάλουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009 την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την επίσημη έγκριση ποικιλιών που ανήκουν στα είδη Allium cepa L. (ποικιλία aggregatum group), Allium fistulosum L., Allium sativum L., Allium schoenoprasum L., Rheum rhabarbarum L. και Zea mays L».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Οδηγία 92/33/ΕΟΚ

Παρούσα οδηγία

Άρθρα 1, 2 και 3

Άρθρα 1, 2 και 3

Άρθρο 4 εισαγωγική φράση

Άρθρο 4 εισαγωγική φράση

Άρθρο 4 σημεία i) και ii)

Άρθρο 4 στοιχεία α) και β)

Άρθρα 5, 6 και 7

Άρθρα 5, 6 και 7

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 8 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφος 3

Άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 9 παράγραφος 3

Άρθρο 9 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 9 παράγραφος 3

Άρθρο 9 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρα 10 και 11

Άρθρα 10 και 11

Άρθρο 12 πρώτο εδάφιο εισαγωγική φράση

Άρθρο 12 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση

Άρθρο 12 πρώτο εδάφιο πρώτη και δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 12 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 12 παράγραφος 2

Άρθρα 13 έως 20

Άρθρα 13 έως 20

Άρθρο 21 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 21 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 21 παράγραφος 3

Άρθρο 21 παράγραφος 4

Άρθρο 22 παράγραφος 1

Άρθρο 22 παράγραφος 2

Άρθρο 21 παράγραφος 3

Άρθρο 23

Άρθρο 22

Άρθρο 24

Άρθρο 23

Άρθρο 25 παράγραφος 1

Άρθρο 25 παράγραφος 2

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Παραρτήματα Ι και ΙΙ

Παραρτήματα Ι και ΙΙ

Παραρτήματα ΙΙΙ και ΙV