1.8.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 205/49


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Ιουλίου 2008

σχετικά με τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που εφαρμόζονται σε καρκινοειδή που εισάγονται από το Μπανγκλαντές και προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 3698]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/630/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 θεσπίζει τις γενικές αρχές που διέπουν γενικά τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, ειδικότερα δε την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών στην Κοινότητα και σε εθνικό επίπεδο. Προβλέπει επείγοντα μέτρα όταν είναι προφανές ότι τα τρόφιμα ή οι ζωοτροφές που εισάγονται από τρίτη χώρα είναι πιθανό να αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον, και ο κίνδυνος αυτός δεν μπορεί να περιορισθεί ικανοποιητικά με τα μέτρα που λαμβάνει(-ουν) το (τα) οικείο(-α) κράτος(-η) μέλος(-η).

(2)

Η οδηγία 96/23/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996, περί της λήψης μέτρων ελέγχου για ορισμένες ουσίες και τα κατάλοιπά τους σε ζώντα ζώα και στα προϊόντα τους και κατάργησης των οδηγιών 85/358/ΕΟΚ και 86/469/ΕΟΚ και των αποφάσεων 89/187/ΕΟΚ και 91/664/ΕΟΚ (2), προβλέπει ότι πρέπει να επιτηρείται η αλυσίδα παραγωγής των ζώων και των πρωτογενών προϊόντων ζωικής προέλευσης για την ανίχνευση καταλοίπων και ουσιών σε ζώντα ζώα, τα περιττώματά τους και τα βιολογικά υγρά τους, καθώς και στους ιστούς, τα ζωικά προϊόντα, τις ζωοτροφές και το πόσιμο νερό.

(3)

Κατάλοιπα κτηνιατρικών φαρμάκων και μη επιτρεπόμενες ουσίες έχουν ανιχνευθεί σε καρκινοειδή που εισάγονται από το Μπανγκλαντές και προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Η παρουσία αυτών των ουσιών σε τρόφιμα αποτελεί πιθανό κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου.

(4)

Τα αποτελέσματα της πλέον πρόσφατης κοινοτικής επιθεώρησης στο Μπανγκλαντές αποκάλυψαν σοβαρά μειονεκτήματα όσον αφορά το σύστημα ελέγχου των καταλοίπων σε ζώντα ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης και έλλειψη κατάλληλης εργαστηριακής ικανότητας για τη δοκιμή ορισμένων καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων σε ζώντα ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης.

(5)

Το Μπανγκλαντές πρόσφατα έλαβε μέτρα σχετικά με τα παραπάνω μειονεκτήματα όσον αφορά το χειρισμό και τη δοκιμή προϊόντων αλιείας.

(6)

Εφόσον τα εν λόγω μέτρα δεν είναι επαρκή, είναι σκόπιμο να εκδοθούν, σε κοινοτικό επίπεδο, ορισμένα επείγοντα μέτρα που να εφαρμόζονται στις εισαγωγές καρκινοειδών από το Μπανγκλαντές για να εξασφαλίζεται αποτελεσματική και ομοιόμορφη προστασία της υγείας του ανθρώπου σε όλα τα κράτη μέλη.

(7)

Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη πρέπει να επιτρέψουν εισαγωγές καρκινοειδών από το Μπανγκλαντές μόνον εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι έχουν υποστεί αναλυτική δοκιμή στον τόπο καταγωγής για να διαπιστωθεί ότι δεν περιέχουν μη επιτρεπόμενες ουσίες και ότι τα όρια ορισμένων καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων δεν υπερβαίνουν τα μέγιστα όρια καταλοίπων που καθορίζονται στην κοινοτική νομοθεσία.

(8)

Εντούτοις, είναι σκόπιμο να επιτραπεί η εισαγωγή παρτίδων που δεν συνοδεύονται από τα αποτελέσματα των αναλυτικών δοκιμών στον τόπο καταγωγής, με την προϋπόθεση ότι τα εισάγοντα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι εν λόγω παρτίδες να υφίστανται κατάλληλο έλεγχο κατά την άφιξή τους στα κοινοτικά σύνορα.

(9)

Η παρούσα απόφαση θα επανεξεταστεί με βάση τις εγγυήσεις που θα παρασχεθούν από το Μπανγκλαντές και τα αποτελέσματα των αναλυτικών δοκιμών που διενεργούνται από τα κράτη μέλη.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

Άρθρο 1

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται σε παρτίδες καρκινοειδών που εισάγονται από το Μπανγκλαντές και προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο («τα προϊόντα»).

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή στην Κοινότητα των προϊόντων με την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από τα αποτελέσματα μιας αναλυτικής δοκιμής στον τόπο καταγωγής, προς επιβεβαίωση του ότι αυτά δεν αποτελούν κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου («η αναλυτική δοκιμή»).

Οι αναλυτικές δοκιμές πρέπει να διεξάγονται, ειδικότερα, με σκοπό την ανίχνευση της παρουσίας χλωραμφενικόλης, μεταβολιτών των νιτροφουρανίων, τετρακυκλίνης, πράσινου του μαλαχίτη και κρυσταλλικού ιώδους, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου (3) και την απόφαση 2002/657/ΕΚ της Επιτροπής (4).

Άρθρο 3

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή προϊόντων που δεν συνοδεύονται από τα αποτελέσματα αναλυτικής δοκιμής με την προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος εισαγωγής εξασφαλίζει ότι κάθε παρτίδα των προϊόντων αυτών υποβάλλεται σε κατάλληλες δοκιμές κατά την άφιξή τους στα κοινοτικά σύνορα προς επιβεβαίωση του ότι αυτά δεν αποτελούν κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου.

Εντούτοις, οι εν λόγω παρτίδες πρέπει να κρατούνται στα κοινοτικά σύνορα μέχρις ότου οι εργαστηριακές δοκιμές δείξουν ότι δεν υπάρχουν οι ουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 2, οι οποίες δεν επιτρέπονται σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, ή ότι δεν παρατηρείται υπέρβαση των μέγιστων ποσοτήτων καταλοίπων που καθορίζονται από την κοινοτική νομοθεσία για τα κτηνιατρικά φάρμακα που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.

Άρθρο 4

1.   Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή εάν οι αναλυτικές δοκιμές αποκαλύψουν:

α)

την παρουσία ουσιών οι οποίες δεν επιτρέπονται σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία· ή

β)

κατάλοιπα κτηνιατρικών φαρμάκων τα οποία υπερβαίνουν τα μέγιστα όρια καταλοίπων που καθορίζονται στην κοινοτική νομοθεσία.

Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 για την υποβολή των εν λόγω πληροφοριών.

2.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή ανά τρίμηνο έκθεση με όλα τα αποτελέσματα των αναλυτικών δοκιμών.

Οι εν λόγω εκθέσεις υποβάλλονται το μήνα που ακολουθεί το κάθε τρίμηνο (Απρίλιο, Ιούλιο, Οκτώβριο και Ιανουάριο).

Άρθρο 5

Όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης βαρύνουν τον αποστολέα, τον παραλήπτη ή τον πράκτορά τους.

Άρθρο 6

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν για να συμμορφωθούν με την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση θα επανεξεταστεί με βάση τις εγγυήσεις που θα παρασχεθούν από το Μπανγκλαντές και τα αποτελέσματα των αναλυτικών δοκιμών που διενεργούνται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 8

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2008.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 202/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 60 της 5.3.2008, σ. 17).

(2)  ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 10. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/104/ΕΚ (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 352).

(3)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 562/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 157 της 17.6.2008, σ. 43).

(4)  ΕΕ L 221 της 17.8.2002, σ. 8. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2004/25/ΕΚ (ΕΕ L 6 της 10.1.2004, σ. 38).