19.1.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 16/28


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Δεκεμβρίου 2007

σχετικά με την έγκριση παρέκκλισης, την οποία ζήτησε το Βέλγιο για την περιφέρεια της Φλάνδρας κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 6654]

(Το κείμενο στην ολλανδική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2008/64/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης (1), και ιδίως το παράρτημα ΙΙΙ παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Εάν η ποσότητα κοπριάς που πρόκειται να διασπαρεί σε κράτος μέλος ανά εκτάριο, ετησίως, διαφέρει από την καθοριζόμενη στην πρώτη πρόταση και στο στοιχείο α) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του παραρτήματος III της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ, η εν λόγω ποσότητα πρέπει να καθορίζεται με τρόπο που να μη διακυβεύεται η επίτευξη των στόχων του άρθρου 1 της εν λόγω οδηγίας και να αιτιολογείται με αντικειμενικά κριτήρια, όπως, στην προκειμένη περίπτωση, η παρατεταμένη καλλιεργητική περίοδος και οι καλλιέργειες με μεγάλες ανάγκες αζώτου.

(2)

Το Βέλγιο υπέβαλε στην Επιτροπή αίτηση παρέκκλισης, για την περιφέρεια της Φλάνδρας, βάσει του παραρτήματος III παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ.

(3)

Η αιτούμενη παρέκκλιση αφορά την πρόθεση του Βελγίου να επιτρέψει στη Φλάνδρα σε συγκεκριμένες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τη διασπορά έως 250 χιλιογράμμων αζώτου κοπριάς ανά εκτάριο ετησίως σε αγροτεμάχια με καλλιέργειες χόρτου και αραβοσίτου με επίσπορη καλλιέργεια χόρτου και έως 200 χιλιογράμμων αζώτου κοπριάς ανά εκτάριο ετησίως σε αγροτεμάχια με καλλιέργειες χειμερινού σίτου, ακολουθούμενες από δευτερεύουσες (ενδιάμεσες) καλλιέργειες, και τεύτλων.

(4)

Η νομοθεσία για την εφαρμογή της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ στην περιφέρεια της Φλάνδρας, ήτοι το διάταγμα για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης (διάταγμα για τη λίπανση με κοπριά) εκδόθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2006 (2), εφαρμόζεται δε και στην αιτούμενη παρέκκλιση.

(5)

Το διάταγμα για τη λίπανση με κοπριά εφαρμόζεται στο σύνολο του εδάφους της περιφέρειας της Φλάνδρας.

(6)

Η νομοθεσία για την εφαρμογή της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ περιλαμβάνει οριακές τιμές για τη διασπορά τόσο του αζώτου όσο και του φωσφόρου. Κατά κανόνα, απαγορεύεται η διασπορά φωσφόρου με χημικά λιπάσματα, εκτός εάν διενεργείται ανάλυση του εδάφους και εκδίδεται σχετική άδεια από την αρμόδια αρχή.

(7)

Τα υποβληθέντα δεδομένα για την ποιότητα των υδάτων καταδεικνύουν καθοδική τάση, τόσο της μέσης συγκέντρωσης νιτρικών στα υπόγεια ύδατα, όσο και της μέσης συγκέντρωσης θρεπτικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του φωσφόρου, στα επιφανειακά ύδατα.

(8)

Στη χρονική περίοδο 1997-2005, η χρήση αζώτου ζωικής κοπριάς μειώθηκε από 162 σε 122 εκατ. χιλιόγραμμα και η χρήση φωσφόρου (P2O5) ζωικής κοπριάς μειώθηκε από 72 σε 50 εκατ. χιλιόγραμμα, χάρη στη μείωση του αριθμού των εκτρεφόμενων ζώων, στη διατροφή τους με ζωοτροφές πτωχές σε θρεπτικά στοιχεία και στην επεξεργασία της κοπριάς. Η χρήση αζώτου και φωσφόρου υπό μορφή χημικών λιπασμάτων έχει μειωθεί κατά 44 % και 82 % αντιστοίχως από το 1991 και έχει φθάσει τώρα τα 57 χιλιόγραμμα ανά εκτάριο, για το άζωτο και τα 6 χιλιόγραμμα ανά εκτάριο, για τον φωσφόρο.

(9)

Από τα δικαιολογητικά έγγραφα που συνοδεύουν την κοινοποίηση προκύπτει ότι οι προτεινόμενες ποσότητες των 250 και 200 χιλιογράμμων αζώτου κοπριάς ανά εκτάριο ετησίως αιτιολογούνται με αντικειμενικά κριτήρια, όπως, στην προκειμένη περίπτωση, η παρατεταμένη καλλιεργητική περίοδος και οι καλλιέργειες με μεγάλες ανάγκες αζώτου.

(10)

Η Επιτροπή, αφού εξέτασε την αίτηση, κρίνει ότι οι προτεινόμενες ποσότητες των 250 και 200 χιλιογράμμων αζώτου κοπριάς ανά εκτάριο ετησίως δεν θα διακυβεύσουν την επίτευξη των στόχων της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ, εφόσον τηρηθούν ορισμένοι αυστηροί όροι.

(11)

Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο η εφαρμογή της αιτούμενης παρέκκλισης να οδηγήσει σε εντατικοποίηση της κτηνοτροφίας, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να μεριμνήσουν για τον περιορισμό του αριθμού των εκτρεφόμενων ζώων σε κάθε εκμετάλλευση (δικαιώματα εκπομπής θρεπτικών στοιχείων) της περιφέρειας της Φλάνδρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του διατάγματος για τη λίπανση με κοπριά της 22ας Δεκεμβρίου 2006.

(12)

Η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με το δεύτερο πρόγραμμα δράσης που ισχύει για την περιφέρεια της Φλάνδρας για την περίοδο 2007-2010 (διάταγμα για τη λίπανση με κοπριά της 22ας Δεκεμβρίου 2006).

(13)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για τη νιτρορρύπανση, που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 9 της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται, υπό τους όρους της παρούσας απόφασης, η παρέκκλιση την οποία ζήτησε το Βέλγιο για την περιφέρεια της Φλάνδρας, με την επιστολή της 5ης Οκτωβρίου 2007, ώστε να επιτραπεί η χρήση μεγαλύτερης ποσότητας ζωικής κοπριάς από την προβλεπόμενη στην πρώτη πρόταση και στο στοιχείο α) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«εκμεταλλεύσεις»: αγροκτήματα με ή χωρίς κτηνοτροφική δραστηριότητα·

β)

«αγροτεμάχιο»: μεμονωμένος αγρός ή ομάδα αγρών, ομοιογενής ως προς την καλλιέργεια, τον τύπο του εδάφους και τις πρακτικές λίπανσης·

γ)

«λειμώνες»: εκτάσεις με μόνιμη ή προσωρινή καλλιέργεια χόρτου (κατά γενικό κανόνα η προσωρινή καλλιέργεια παραμένει για χρονικό διάστημα μικρότερο των τεσσάρων ετών)·

δ)

«καλλιέργειες με μεγάλες ανάγκες αζώτου και παρατεταμένες καλλιεργητικές περιόδους»: χόρτο, αραβόσιτος, στον οποίο πριν ή μετά τη συγκομιδή σπέρνεται χόρτο που έχει θεριστεί και απομακρυνθεί από τον αγρό ως δευτερεύουσα καλλιέργεια, χειμερινός σίτος ακολουθούμενος από δευτερεύουσα καλλιέργεια, ζαχαρότευτλα ή κτηνοτροφικά τεύτλα·

ε)

«ζώα βοσκής»: βοοειδή (εξαιρουμένων των μόσχων), αιγοπρόβατα και άλογα·

στ)

«επεξεργασία κοπριάς»: διεργασία φυσικού – μηχανικού διαχωρισμού κοπριάς χοίρων σε δύο κλάσματα, ένα στερεό και ένα διαυγασμένο κλάσμα, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της διασποράς στο έδαφος, καθώς και της ανάκτησης αζώτου και φωσφόρου·

ζ)

«εδαφική κατατομή»: το στρώμα εδάφους κάτω από την επιφάνειά του μέχρι βάθους 0,90 μέτρων, εκτός εάν το μέσο βάθος της ανώτερης στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα είναι μικρότερο· στην τελευταία περίπτωση η κατατομή λαμβάνεται μέχρι το μέσο βάθος της ανώτερης στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα.

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται μεμονωμένα και υπό τους όρους των άρθρων 4, 5, 6 και 7, σε συγκεκριμένα αγροτεμάχια ενός αγροκτήματος που καλύπτονται από καλλιέργειες με μεγάλες ανάγκες αζώτου και με παρατεταμένες καλλιεργητικές περιόδους.

Άρθρο 4

Ετήσια αδειοδότηση και ανάληψη δέσμευσης

1.   Οι γεωργοί που επιθυμούν να επωφεληθούν από παρέκκλιση, υποβάλλουν ετησίως αίτηση στις αρμόδιες αρχές.

2.   Ταυτόχρονα με την υποβολή της ετήσιας αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, δεσμεύονται εγγράφως να τηρήσουν τους όρους των άρθρων 5, 6 και 7.

3.   Οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν ώστε όλες οι αιτήσεις παρέκκλισης να υπόκεινται σε διοικητικό έλεγχο. Σε περίπτωση που οι εκτελούμενοι από τις αρμόδιες αρχές έλεγχοι των αιτήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αποδείξουν ότι δεν τηρούνται οι όροι των άρθρων 5, 6 και 7, ο αιτών ενημερώνεται σχετικά και η αίτηση θεωρείται ότι απορρίφθηκε.

Άρθρο 5

Επεξεργασία της κοπριάς

1.   Με την επεξεργασία της κοπριάς επιτυγχάνεται τουλάχιστον αποδοτικότητα απομάκρυνσης αιωρούμενων σωματιδίων, ολικού αζώτου και ολικού φωσφόρου στο στερεό κλάσμα 80 %, 35 % και 70 % αντιστοίχως. Η αποδοτικότητα της απομάκρυνσης των ανωτέρω στοιχείων στο στερεό κλάσμα αξιολογείται με το ισοζύγιο μάζας.

2.   Το στερεό κλάσμα που προκύπτει από την επεξεργασία της κοπριάς παραδίδεται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης με σκοπό τη μείωση της δυσοσμίας και άλλων εκπομπών, τη βελτίωση των αγρονομικών και των σχετικών με την υγιεινή ιδιοτήτων, τη διευκόλυνση των χειρισμών, καθώς και τη βελτίωση της ανάκτησης του αζώτου και του φωσφόρου. Το ανακυκλωμένο προϊόν δεν πρέπει να διασπείρεται σε γεωργική γη της περιφέρειας της Φλάνδρας, με εξαίρεση τα πάρκα, τις ζώνες πρασίνου και τους ιδιωτικούς κήπους.

3.   Το διαυγασμένο κλάσμα που προκύπτει από την επεξεργασία της κοπριάς απομακρύνεται για αποθήκευση. Για να χαρακτηριστεί ως επεξεργασμένη κοπριά, η αναλογία αζώτου προς φωσφόρο (N/P2O5) στο κλάσμα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3,3 και η συγκέντρωση του αζώτου τουλάχιστον 3 γραμμάρια ανά λίτρο.

4.   Οι γεωργοί που προβαίνουν σε επεξεργασία της κοπριάς υποβάλλουν ετησίως στις αρμόδιες αρχές στοιχεία σχετικά με την ποσότητα κοπριάς που προωθήθηκε για επεξεργασία, την ποσότητα και τον προορισμό του στερεού κλάσματος και της επεξεργασμένης κοπριάς και την περιεκτικότητά τους σε άζωτο και φωσφόρο.

5.   Οι αρμόδιες αρχές ορίζουν και υποβάλλουν στην Επιτροπή τις μεθόδους προσδιορισμού της σύνθεσης της επεξεργασμένης κοπριάς, των διακυμάνσεων της σύνθεσης αυτής και της αποδοτικότητας της επεξεργασίας για κάθε εκμετάλλευση για την οποία έχει εγκριθεί ατομική παρέκκλιση.

6.   Η αμμωνία και οι άλλες εκπομπές από την επεξεργασία της κοπριάς συλλέγονται και υποβάλλονται σε κατεργασία, με σκοπό τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οχλήσεων.

Άρθρο 6

Διασπορά κοπριάς και άλλων λιπασμάτων

1.   Η ποσότητα κοπριάς ζώων βοσκής και επεξεργασμένης κοπριάς που διασπείρεται ετησίως στο έδαφος, συμπεριλαμβανομένης της διασποράς από τα ίδια τα ζώα, δεν υπερβαίνει την ποσότητα κοπριάς που καθορίζεται στην παράγραφο 2, τηρουμένων των όρων των παραγράφων 3 έως 11.

2.   Η ποσότητα αζώτου κοπριάς ζώων βοσκής και επεξεργασμένης κοπριάς δεν υπερβαίνει τα 250 χιλιόγραμμα ανά εκτάριο ετησίως όταν διασπείρεται σε αγροτεμάχια καλλιεργούμενα με χόρτο και με αραβόσιτο με επίσπορη καλλιέργεια χόρτου και τα 200 χιλιόγραμμα ανά εκτάριο ετησίως όταν διασπείρεται σε αγροτεμάχια καλλιεργούμενα με χειμερινό σίτο, ακολουθούμενο από δευτερεύουσα καλλιέργεια, και με τεύτλα.

3.   Η συνολική εισροή αζώτου πρέπει να είναι σύμφωνη με τη ζήτηση θρεπτικών στοιχείων από τις υπό εξέταση καλλιέργειες, πρέπει δε να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά από το έδαφος και η οφειλόμενη στην επεξεργασία αυξημένη διαθεσιμότητα αζώτου κοπριάς. Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 350 χιλιόγραμμα ανά εκτάριο, ετησίως, στα καλλιεργούμενα με χόρτο αγροτεμάχια, τα 220 χιλιόγραμμα ανά εκτάριο, ετησίως, στα καλλιεργούμενα με ζαχαρότευτλα αγροτεμάχια, τα 275 χιλιόγραμμα ανά εκτάριο, ετησίως, στα αγροτεμάχια που καλλιεργούνται με χειμερινό σίτο ακολουθούμενο από δευτερεύουσα καλλιέργεια, με κτηνοτροφικά τεύτλα και με αραβόσιτο με επίσπορη καλλιέργεια χόρτου, εξαιρουμένων, στην τελευταία αυτή περίπτωση, των αγροτεμαχίων σε αμμώδη εδάφη, όπου η ποσότητα του διασπειρόμενου αζώτου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 260 χιλιόγραμμα ανά εκτάριο, ετησίως.

4.   Για κάθε εκμετάλλευση τηρείται σχέδιο λίπανσης, στο οποίο περιγράφονται, για το σύνολο της έκτασής του, η αμειψισπορά και η προγραμματισμένη διασπορά κοπριάς, καθώς και αζωτούχων και φωσφορικών λιπασμάτων. Το σχέδιο αυτό είναι διαθέσιμο στο αγρόκτημα το αργότερο την 15η Φεβρουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

Το σχέδιο λίπανσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α)

τον αριθμό των ζώων και περιγραφή του συστήματος στέγασης και αποθήκευσης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η χωρητικότητα των διαθέσιμων χώρων αποθήκευσης κοπριάς·

β)

υπολογισμό του αζώτου και του φωσφόρου κοπριάς που παράγονται στην εκμετάλλευση·

γ)

περιγραφή της επεξεργασίας της κοπριάς και των αναμενόμενων χαρακτηριστικών της επεξεργασμένης κοπριάς·

δ)

την ποσότητα, το είδος και τα χαρακτηριστικά της κοπριάς που παραδίδεται εκτός της εκμετάλλευσης ή στην εκμετάλλευση·

ε)

υπολογισμό του αζώτου και του φωσφόρου κοπριάς που θα διασπαρούν στο αγρόκτημα·

στ)

την αμειψισπορά και την έκταση, σε εκτάρια, των αγροτεμαχίων με καλλιέργειες με μεγάλες ανάγκες αζώτου και παρατεταμένες καλλιεργητικές περιόδους και των αγροτεμαχίων με άλλες καλλιέργειες, καθώς και σχεδιάγραμμα στο οποίο εμφαίνεται η θέση των επιμέρους αγροτεμαχίων·

ζ)

τις προβλεπόμενες, για κάθε αγροτεμάχιο, απαιτήσεις των καλλιεργειών σε άζωτο και φωσφόρο·

η)

τη διασπορά αζώτου και φωσφόρου κοπριάς σε κάθε αγροτεμάχιο·

θ)

τη διασπορά αζώτου και φωσφόρου χημικών και άλλων λιπασμάτων σε κάθε αγροτεμάχιο.

Για να διασφαλιστεί η συνέπεια των σχεδίων λίπανσης προς τις πραγματικές γεωργικές πρακτικές, τα σχέδια αναθεωρούνται το αργότερο επτά ημέρες μετά από κάθε μεταβολή της γεωργικής πρακτικής.

5.   Κάθε εκμετάλλευση τηρεί μητρώα λίπανσης, τα οποία υποβάλλει στην αρμόδια αρχή για κάθε ημερολογιακό έτος.

6.   Κάθε εκμετάλλευση για την οποία έχει εγκριθεί ατομική παρέκκλιση αποδέχεται ότι η αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, το σχέδιο λίπανσης και τα λογιστικά στοιχεία λίπανσης μπορούν να υποβληθούν σε έλεγχο.

7.   Για κάθε εκμετάλλευση εκτελείται ανάλυση αζώτου και φωσφόρου στο έδαφος, τουλάχιστον ανά τετραετία για κάθε αγροτεμάχιο. Απαιτείται τουλάχιστον μία ανάλυση ανά 5 εκτάρια γης.

8.   Στο 25 % τουλάχιστον των εκμεταλλεύσεων για τις οποίες έχει εγκριθεί παρέκκλιση μετράται ετησίως, το φθινόπωρο, η συγκέντρωση αζώτου στην εδαφική κατατομή. Η δειγματοληψία και ανάλυση του εδάφους καλύπτει τουλάχιστον το 5 % των αγροτεμαχίων με καλλιέργειες με μεγάλες ανάγκες αζώτου και παρατεταμένες καλλιεργητικές περιόδους και τουλάχιστον το 1 % των άλλων αγροτεμαχίων. Απαιτούνται τουλάχιστον τρία αντιπροσωπευτικά δείγματα τριών διαφορετικών εδαφικών στρωμάτων ανά 2 εκτάρια γης.

9.   Δεν διασπείρεται κοπριά το φθινόπωρο, πριν από την καλλιέργεια χόρτου.

10.   Τουλάχιστον δύο τρίτα της ποσότητας αζώτου κοπριάς, εξαιρουμένου του αζώτου κοπριάς ζώων βοσκής, διασπείρονται πριν από τις 15 Μαΐου εκάστου έτους.

11.   Οι συντελεστές απέκκρισης αζώτου και φωσφόρου, που καθορίζονται όσον αφορά τα βοοειδή στο άρθρο 27 παράγραφος 1 του φλαμανδικού διατάγματος για τη λίπανση με κοπριά της 22ας Δεκεμβρίου 2006, εφαρμόζονται από το πρώτο έτος ισχύος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 7

Διαχείριση της γης

Οι γεωργοί που επωφελούνται από ατομική παρέκκλιση εφαρμόζουν τα ακόλουθα μέτρα:

α)

οι λειμώνες οργώνονται την άνοιξη·

β)

οι λειμώνες δεν περιλαμβάνουν όσπρια ή άλλα φυτά που δεσμεύουν το ατμοσφαιρικό άζωτο·

γ)

οι οργωμένοι λειμώνες καλύπτονται αμέσως από καλλιέργειες με μεγάλες ανάγκες αζώτου, στη διάρκεια δε του έτους κατά το οποίο οργώνονται οι μόνιμοι λειμώνες δεν διασπείρονται λιπάσματα·

δ)

οι δευτερεύουσες καλλιέργειες σπέρνονται αμέσως μετά τη συγκομιδή του χειμερινού σίτου και το αργότερο στις 10 Σεπτεμβρίου·

ε)

οι δευτερεύουσες καλλιέργειες δεν οργώνονται πριν από τις 15 Φεβρουαρίου, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται μόνιμη φυτική κάλυψη της αρόσιμης γης και με τον τρόπο αυτό να αντισταθμίζονται οι φθινοπωρινές απώλειες αζώτου του υπεδάφους και να περιορίζονται οι χειμερινές απώλειες.

Άρθρο 8

Άλλα μέτρα

1.   Η παρούσα παρέκκλιση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των μέτρων που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τη λοιπή κοινοτική νομοθεσία για το περιβάλλον.

2.   Οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν ώστε οι παρεκκλίσεις που εγκρίνονται για τη διασπορά επεξεργασμένης κοπριάς να είναι συμβατές με τη δυναμικότητα των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων επεξεργασίας του στερεού κλάσματος.

Άρθρο 9

Μέτρα για την παραγωγή και μεταφορά της κοπριάς

1.   Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν την τήρηση του περιορισμού όσον αφορά τον αριθμό των εκτρεφόμενων ζώων σε κάθε εκμετάλλευση (δικαιώματα εκπομπής θρεπτικών στοιχείων) της περιφέρειας της Φλάνδρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του διατάγματος για τη λίπανση με κοπριά της 22ας Δεκεμβρίου 2006.

2.   Οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν ώστε η μεταφορά κοπριάς από διαπιστευμένους μεταφορείς των κατηγοριών A 2ob, A 5o, A 6o, B και C, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του φλαμανδικού υπουργικού διατάγματος της 19ης Ιουλίου 2007 (3), να καταγράφεται με γεωγραφικά συστήματα εντοπισμού θέσης.

3.   Οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν ώστε πριν από κάθε μεταφορά να προσδιορίζεται η σύνθεση της κοπριάς και συγκεκριμένα η συγκέντρωση του αζώτου και του φωσφόρου. Δείγματα κοπριάς αναλύονται από αναγνωρισμένα εργαστήρια και τα αποτελέσματα των αναλύσεων κοινοποιούνται στις αρμόδιες αρχές και στη γεωργική εκμετάλλευση για την οποία προορίζεται η κοπριά.

Άρθρο 10

Παρακολούθηση

1.   Η αρμόδια αρχή σχεδιάζει και ενημερώνει ετησίως χάρτες, όπου εμφαίνεται το ποσοστό των εκμεταλλεύσεων, ο αριθμός των αγροτεμαχίων, το ποσοστό των ζώων και των γεωργικών γαιών που καλύπτονται από ατομική παρέκκλιση σε κάθε δήμο/κοινότητα. Οι χάρτες αυτοί υποβάλλονται στην Επιτροπή ετησίως και για πρώτη φορά το αργότερο έως τον Φεβρουάριο του 2008.

2.   Συγκροτείται και διατηρείται σε λειτουργία δίκτυο παρακολούθησης για τη λήψη δειγμάτων των επιφανειακών και των μικρού βάθους υπογείων υδάτων, με σκοπό την εκτίμηση των επιπτώσεων της παρέκκλισης στην ποιότητα των υδάτων.

3.   Η παρακολούθηση και η ανάλυση των θρεπτικών στοιχείων παρέχουν δεδομένα για την τοπική χρήση της γης, την αμειψισπορά και τις γεωργικές πρακτικές στις εκμεταλλεύσεις που επωφελούνται από ατομικές παρεκκλίσεις. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον βάσει μοντέλων υπολογισμό της κλίμακας της απόπλυσης νιτρικών ιόντων και των απωλειών φωσφόρου από τα αγροτεμάχια, όπου διασπείρονται ετησίως ανά εκτάριο έως 200 ή 250 χιλιόγραμμα αζώτου από κοπριά ζώων βοσκής και από επεξεργασμένη κοπριά, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2.

4.   Συγκροτούνται σταθμοί παρακολούθησης, οι οποίοι αντιστοιχούν σε 150 εκμεταλλεύσεις τουλάχιστον, με σκοπό την παροχή δεδομένων για τη συγκέντρωση αζώτου και φωσφόρου στο νερό του εδάφους, για το ανόργανο άζωτο στην εδαφική κατατομή και για τις αντίστοιχες ποσότητες αζώτου και φωσφόρου που εισέρχονται στα υπόγεια ύδατα μέσω του φυτικού ριζικού συστήματος, καθώς και για τις απώλειες αζώτου και φωσφόρου μέσω της επιφανειακής απορροής και της κατείσδυσης, σε συνθήκες παρέκκλισης και χωρίς παρέκκλιση. Οι σταθμοί παρακολούθησης είναι αντιπροσωπευτικοί κάθε εδαφικού τύπου (εδάφη αργιλώδη, πηλώδη, αμμώδη, και ασβεστούχο πηλού), των πρακτικών λίπανσης και των καλλιεργειών. Η σύνθεση του δικτύου παρακολούθησης δεν τροποποιείται κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

5.   Οι γεωργικές λεκάνες απορροής σε αμμώδη εδάφη αποτελούν αντικείμενο εντονότερης παρακολούθησης.

Άρθρο 11

Έλεγχοι

1.   Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν διοικητικούς ελέγχους σε όλες τις εκμεταλλεύσεις για τις οποίες έχει εγκριθεί ατομική παρέκκλιση, ώστε να αξιολογήσουν τη συμμόρφωση με τη μέγιστη ετήσια ποσότητα αζώτου ζωικής κοπριάς ανά εκτάριο, με τα μέγιστα ποσοστά χρήσης λιπασμάτων αζώτου και φωσφόρου και με τους όρους που διέπουν τη χρήση γης καθώς και την επεξεργασία και μεταφορά της κοπριάς.

2.   Οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την ανάλυση της συγκέντρωσης των νιτρικών στην εδαφική κατατομή το φθινόπωρο. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστώνεται υπέρβαση, σε συγκεκριμένο αγροτεμάχιο, της οριακής τιμής των 90 χιλιογράμμων αζώτου ανά εκτάριο ή των χαμηλότερων τιμών που καθορίστηκαν από τη φλαμανδική κυβέρνηση, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του φλαμανδικού διατάγματος για τη λίπανση με κοπριά της 22ας Δεκεμβρίου 2006, ενημερώνεται ο γεωργός και το επόμενο έτος δεν εγκρίνεται παρέκκλιση για το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο.

3.   Οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν ώστε το 1 % τουλάχιστον των μεταφορών κοπριάς να υπόκειται σε επιτόπιους ελέγχους, με βάση την εκτίμηση κινδύνου και τα αποτελέσματα των διοικητικών ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν τουλάχιστον την εξακρίβωση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων διαπίστευσης, την εξέταση των συνοδευτικών εγγράφων, την εξακρίβωση της προέλευσης και του προορισμού της κοπριάς και τη λήψη δειγμάτων της μεταφερόμενης κοπριάς. Η δειγματοληψία μπορεί να διενεργηθεί, κατά περίπτωση, κατά τη διάρκεια των εργασιών φόρτωσης, με αυτόματους δειγματολήπτες εγκατεστημένους επί των οχημάτων. Τα δείγματα κοπριάς αναλύονται από εργαστήρια αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές και τα αποτελέσματα των αναλύσεων κοινοποιούνται στους γεωργούς που παραδίδουν και παραλαμβάνουν την κοπριά.

4.   Καταρτίζεται πρόγραμμα επιτόπιων επιθεωρήσεων με βάση την ανάλυση του κινδύνου, τα αποτελέσματα των ελέγχων προηγουμένων ετών και τα αποτελέσματα γενικών τυχαίων ελέγχων της νομοθεσίας για την εφαρμογή της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ. Οι επιτόπιες επιθεωρήσεις καλύπτουν τουλάχιστον το 5 % των εκμεταλλεύσεων για τις οποίες χορηγήθηκε ατομική παρέκκλιση και αφορούν την τήρηση των όρων που καθορίζονται στα άρθρα 5, 6 και 7.

Άρθρο 12

Υποβολή εκθέσεων

1.   Η αρμόδια αρχή υποβάλλει ετησίως στην Επιτροπή τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, συνοδευόμενα από έκθεση σχετικά με την εξέλιξη της ποιότητας των υδάτων, την αξιολόγηση του υπολειμματικού αζώτου στην εδαφική κατατομή το φθινόπωρο για τις διάφορες καλλιέργειες στις επωφελούμενες από παρέκκλιση εκμεταλλεύσεις, καθώς και την πρακτική αξιολόγησης. Στην έκθεση αυτή αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο αξιολογείται η τήρηση των όρων της παρέκκλισης, με τη διενέργεια ελέγχων σε επίπεδο εκμετάλλευσης και αγροτεμαχίου και περιλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με τις μη συμμορφούμενες εκμεταλλεύσεις, τα οποία βασίζονται στα πορίσματα διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων.

2.   Στην έκθεση περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία σχετικά με την επεξεργασία της κοπριάς, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω μεταποίησης και χρήσης των στερεών κλασμάτων, και παρέχονται λεπτομερή δεδομένα για τα χαρακτηριστικά των συστημάτων επεξεργασίας, την αποδοτικότητά τους και τη σύνθεση της επεξεργασμένης κοπριάς.

3.   Πέρα από τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, η έκθεση περιλαμβάνει δεδομένα σχετικά με τη λίπανση σε όλες τις εκμεταλλεύσεις για τις οποίες έχει εγκριθεί ατομική παρέκκλιση, τις τάσεις στην παραγωγή κοπριάς στην περιφέρεια της Φλάνδρας, όσον αφορά το άζωτο και τον φωσφόρο, τα αποτελέσματα των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων της μεταφοράς κοπριάς και τα αποτελέσματα των ελέγχων του ισοζυγίου θρεπτικών στοιχείων σε επίπεδο εκμετάλλευσης, με σκοπό τον υπολογισμό των συντελεστών απέκκρισης για τους χοίρους και τα πουλερικά.

4.   Η πρώτη έκθεση θα διαβιβαστεί το αργότερο τον Δεκέμβριο του 2008 και στη συνέχεια τον Ιούλιο κάθε έτους.

5.   Τα αποτελέσματα που συγκεντρώνονται με τον τρόπο αυτό θα ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή κατά την εξέταση τυχόν νέας αίτησης παρέκκλισης.

Άρθρο 13

Εφαρμογή

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης 2007-2010 για την περιφέρεια της Φλάνδρας (διάταγμα για τη λίπανση με κοπριά της 22ας Δεκεμβρίου 2006) και η ισχύς της λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2010.

Άρθρο 14

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο του Βελγίου.

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Σταύρος ΔΉΜΑΣ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 375 της 31.12.1991, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(2)  Belgisch Staatsblad της 29.12.2006, σ. 76368.

(3)  Belgisch Staatsblad της 31.8.2007, σ. 45564.