29.11.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 319/76


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 17ης Νοεμβρίου 2008

που καθορίζει το πλαίσιο το οποίο διέπει την κοινή ανάθεση συμβάσεων προμηθειών του Ευρωσυστήματος

(ΕΚΤ/2008/17)

(2008/893/ΕΚ)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 105 και 106,

το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής το «καταστατικό του ΕΣΚΤ»), και ιδίως το άρθρο 12.1, σε συνδυασμό με το άρθρο 3.1 και τα άρθρα 5, 16 και 24,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 12.1 του καταστατικού του ΕΣΚΤ, το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές και λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις για την εκπλήρωση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στο Ευρωσύστημα. Ως εκ τούτου, το διοικητικό συμβούλιο έχει την εξουσία να αποφασίζει σχετικά με την οργάνωση επικουρικών δραστηριοτήτων, όπως είναι η προμήθεια των αγαθών και υπηρεσιών που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του Ευρωσυστήματος.

(2)

Η κοινοτική νομοθεσία περί ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών προβλέπει τη δυνατότητα κοινής προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών από περισσότερες αναθέτουσες αρχές. Η εν λόγω αρχή αποτυπώνεται στην αιτιολογική σκέψη 15 και στο άρθρο 11 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (1), όπου προβλέπεται η εφαρμογή ορισμένων συγκεντρωτικών τεχνικών για την πραγματοποίηση αγορών.

(3)

Σκοπός του Ευρωσυστήματος είναι η τήρηση των αρχών της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας και επιδίωξή του η επίτευξη της καλύτερης δυνατής σχέσης ποιότητας/τιμής κατά την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών. Το διοικητικό συμβούλιο θεωρεί ότι η κοινή ανάθεση συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών συνιστά μέσο για την επίτευξη των εν λόγω στόχων με αξιοποίηση των συνεργιών και των οικονομιών κλίμακας.

(4)

Με τη θέσπιση πλαισίου για την κοινή ανάθεση συμβάσεων προμηθειών του Ευρωσυστήματος η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) επιδιώκει να προαγάγει τη συμμετοχή της ίδιας και των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ στην κοινή αυτή διαδικασία ανάθεσης.

(5)

Το διοικητικό συμβούλιο προέβη στη σύσταση υπηρεσίας συντονισμού προμηθειών του Ευρωσυστήματος (Eurosystem Procurement Coordination, εφεξής «ΕΡCO»), η οποία είναι επιφορτισμένη με το συντονισμό της κοινής διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών. Το διοικητικό συμβούλιο έχει ορίσει ότι τις υπηρεσίες της EPCO για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 θα στεγάσει η Banque centrale du Luxembourg.

(6)

Η παρούσα απόφαση δεν θίγει τη δυνατότητα των κεντρικών τραπεζών να ζητήσουν από την EPCO να τις συνδράμει σε σχέση με την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

(7)

Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών που δεν έχουν υιοθετήσει ακόμη το ευρώ ενδέχεται να επωφεληθούν από τη συμμετοχή στις δραστηριότητες της EPCO και σε κοινές διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων οι οποίες θα διεξάγονται υπό τους ίδιους όρους με εκείνους που ισχύουν για τις κεντρικές τράπεζες,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοούνται ως:

α)

«Ευρωσύστημα»: η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ·

β)

«καθήκοντα του Ευρωσυστήματος»: τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στο Ευρωσύστημα σύμφωνα με τη συνθήκη και το καταστατικό του ΕΣΚΤ·

γ)

«κεντρική τράπεζα»: η ΕΚΤ ή η εθνική κεντρική τράπεζα κράτους μέλους που έχει υιοθετήσει το ευρώ·

δ)

«κεντρική τράπεζα διεκπεραίωσης»: η κεντρική τράπεζα που έχει την ευθύνη διεξαγωγής της κοινής διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων·

ε)

«κεντρική τράπεζα υποδοχής»: η κεντρική τράπεζα που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο για να στεγάσει τις υπηρεσίες της EPCΟ·

στ)

«διευθύνουσα επιτροπή EPCO»: η επιτροπή που συστήνεται από το διοικητικό συμβούλιο για να διευθύνει τις δραστηριότητες της EPCO. Στη διευθύνουσα επιτροπή EPCO μετέχει ένα μέλος από κάθε κεντρική τράπεζα, το οποίο επιλέγεται μεταξύ των ανώτερων βαθμίδων του προσωπικού και διαθέτει γνώση και πείρα σε οργανωτικά και στρατηγικά θέματα στους οικείους οργανισμούς, καθώς και ειδικοί σε θέματα προμηθειών. Η διευθύνουσα επιτροπή EPCO αναφέρεται στο διοικητικό συμβούλιο μέσω της εκτελεστικής επιτροπής. Την προεδρία και τη γραμματεία της διευθύνουσας επιτροπής EPCO εξασφαλίζει η ΕΚΤ·

ζ)

«κοινή διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων»: διαδικασία για την κοινή προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που διεξάγει η κεντρική τράπεζα διεκπεραίωσης προς όφελος των κεντρικών τραπεζών που συμμετέχουν σε αυτή.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.   Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στην κοινή ανάθεση συμβάσεων ενόψει της προμήθειας σε κεντρικές τράπεζες των αναγκαίων αγαθών και υπηρεσιών για την εκπλήρωση των καθηκόντων του Ευρωσυστήματος.

2.   Η συμμετοχή κεντρικών τραπεζών στις δραστηριότητες της EPCO και σε κοινές διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων είναι προαιρετική.

3.   Η εφαρμογή της παρούσας απόφασης τελεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2004/18, της 16ης Σεπτεμβρίου 2004, σχετικά με την προμήθεια τραπεζογραμματίων ευρώ (2).

Άρθρο 3

Υπηρεσία συντονισμού προμηθειών του Ευρωσυστήματος (EPCO)

1.   Η EPCO αναλαμβάνει όλα τα ακόλουθα καθήκοντα:

α)

διευκολύνει τη θέσπιση βέλτιστων πρακτικών σε σχέση με τις προμήθειες εντός του Ευρωσυστήματος·

β)

σχεδιάζει την υποδομή (π.χ. δεξιότητες, λειτουργικά εργαλεία, συστήματα πληροφορικής, τεχνικές επεξεργασίας) που απαιτεί η κοινή ανάθεση συμβάσεων·

γ)

εντοπίζει πιθανές περιπτώσεις κοινής ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών κινούμενες εντός ή εκτός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας απόφασης, με βάση τις ανάγκες σε προμήθειες που οι κεντρικές τράπεζες γνωστοποιούν στην EPCΟ·

δ)

καταρτίζει και ενημερώνει, όποτε κρίνεται αναγκαίο, το ετήσιο σχέδιο προμηθειών για τις κοινές διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων με βάση την αξιολόγηση που περιγράφεται στο στοιχείο γ)·

ε)

καθορίζει κοινές προϋποθέσεις σε συνεργασία με τις κεντρικές τράπεζες που συμμετέχουν σε ορισμένη κοινή διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων·

στ)

συνεπικουρεί τις κεντρικές τράπεζες στις κοινές διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων·

ζ)

συνεπικουρεί τις κεντρικές τράπεζες σε σχέση με την ανάθεση συμβάσεων που αφορούν κοινά έργα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, εφόσον το ζητήσει η κεντρική τράπεζα που διευθύνει το έργο.

2.   Η κεντρική τράπεζα υποδοχής παρέχει τον εξοπλισμό και τους ανθρώπινους πόρους που απαιτεί η εκπλήρωση των καθηκόντων της EPCO, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που εγκρίνει το διοικητικό συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.

3.   Η κεντρική τράπεζα υποδοχής, κατόπιν διαβούλευσης με τη διευθύνουσα επιτροπή EPCO, μπορεί να θεσπίζει κανόνες εσωτερικής οργάνωσης και διοίκησης της EPCO, καθώς και κώδικα δεοντολογίας για το προσωπικό της τελευταίας, με σκοπό τη μέγιστη δυνατή διασφάλιση της ακεραιότητάς του κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

4.   Οι κεντρικές τράπεζες χρηματοδοτούν τον προϋπολογισμό της EPCO σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζει το διοικητικό συμβούλιο. Πριν από την έναρξη κάθε οικονομικού έτους η EPCO υποβάλλει προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο, μέσω της διευθύνουσας επιτροπής EPCO και της εκτελεστικής επιτροπής, πρόταση ετήσιου προϋπολογισμού.

5.   Η EPCO υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο, μέσω της διευθύνουσας επιτροπής EPCO και της εκτελεστικής επιτροπής, ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων.

6.   Οι δραστηριότητες της EPCO υπόκεινται στον έλεγχο της επιτροπής εσωτερικών ελεγκτών σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζει το διοικητικό συμβούλιο. Η εν λόγω ρύθμιση τελεί υπό την επιφύλαξη των κανόνων ελεγκτικολογιστικής που τυγχάνουν εφαρμογής στην κεντρική τράπεζα υποδοχής ή θεσπίζονται από αυτή.

7.   Η διευθύνουσα επιτροπή EPCO προβαίνει σε αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων της EPCO πέντε έτη μετά την ίδρυση της τελευταίας. Βάσει της αξιολόγησης αυτής το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει εάν είναι απαραίτητη η κίνηση διαδικασίας για την επιλογή νέας κεντρικής τράπεζας υποδοχής.

Άρθρο 4

Κοινές διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων

1.   Για το σκοπό της παρούσας απόφασης θεωρείται απαραίτητη η εφαρμογή κοινής διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων όταν: i) εύλογα αναμένεται ότι η κοινή ανάθεση συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών θα εξασφαλίσει ευνοϊκότερους όρους αγοράς, σύμφωνα με τις αρχές της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, ή ii) οι κεντρικές τράπεζες είναι αναγκαίο να υιοθετήσουν εναρμονισμένες προϋποθέσεις και πρότυπα σε σχέση με τα εν λόγω αγαθά ή/και τις εν λόγω υπηρεσίες.

2.   Αφού εντοπίσει πιθανή περίπτωση κοινής ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών, η EPCO προσκαλεί τις κεντρικές τράπεζες να συμμετάσχουν σε κοινή διαδικασία ανάθεσης τέτοιων συμβάσεων. Οι κεντρικές τράπεζες ανακοινώνουν έγκαιρα την EPCO αν προτίθενται να συμμετάσχουν στη διαδικασία και, σε καταφατική περίπτωση, γνωστοποιούν σε εκείνη τις επιχειρηματικές τους ανάγκες. Ορισμένη κεντρική τράπεζα μπορεί να αποσύρει τη συμμετοχή της σε κοινή διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων έως τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης.

3.   Βάσει του ετήσιου σχεδίου προμηθειών για τις κοινές διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων που εκπονεί η EPCO, και κατόπιν διαβούλευσης με τη διευθύνουσα επιτροπή EPCO, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να κινήσει κοινή διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων, επιλέγοντας μία ή περισσότερες κεντρικές τράπεζες διεκπεραίωσης μεταξύ των κεντρικών τραπεζών που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία. Το διοικητικό συμβούλιο ενημερώνεται για κάθε αλλαγή στο ετήσιο σχέδιο προμηθειών.

4.   Η κεντρική τράπεζα διεκπεραίωσης διενεργεί, σύμφωνα με τους κανόνες περί ανάθεσης συμβάσεων που τη διέπουν, την κοινή διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων προς όφελος των κεντρικών τραπεζών που συμμετέχουν σε αυτή. Στη σχετική προκήρυξη η κεντρική τράπεζα διεκπεραίωσης προσδιορίζει τις κεντρικές τράπεζες που συμμετέχουν στη διαδικασία, καθώς και τη διάρθρωση των συμβατικών σχέσεων.

5.   Η κεντρική τράπεζα διεκπεραίωσης προετοιμάζει τα έγγραφα της διαδικασίας και αξιολογεί τις αιτήσεις συμμετοχής και τις προσφορές σε συνεργασία με την EPCO και τις λοιπές κεντρικές τράπεζες που συμμετέχουν στην κοινή διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων.

6.   Η κοινή διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων διενεργείται από την κεντρική τράπεζα διεκπεραίωσης στις γλώσσες (μια ή περισσότερες) που ορίζει το ετήσιο σχέδιο προμηθειών.

Άρθρο 5

Συμμετοχή εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών που δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει το ευρώ

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να προσκαλεί τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών που δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει το ευρώ να συμμετέχουν σε δραστηριότητες της EPCO και σε κοινές διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων υπό τους ίδιους όρους με εκείνους που ισχύουν για τις κεντρικές τράπεζες.

Άρθρο 6

Τελική διάταξη

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Δεκεμβρίου 2008.

Φρανκφούρτη, 17 Νοεμβρίου 2008.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 114.

(2)  ΕΕ L 320 της 21.10.2004, σ. 21.