27.11.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 309/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ (ΕΚ) αριθ. 1377/2007

της 26ης Νοεμβρίου 2007

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2005 για την επιβολή ορισμένων περιοριστικών μέτρων όσον αφορά τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως τα άρθρα 60 και 301,

την κοινή θέση 2007/654/ΚΕΠΠΑ της 9ης Οκτωβρίου 2007 για την τροποποίηση της κοινής θέσης 2005/440/ΚΕΠΠΑ σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα έναντι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (1),

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2005 (2) του Συμβουλίου επέβαλε περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό («ΛΔΚ») σύμφωνα με την κοινή θέση 2005/440/ΚΕΠΠΑ, καθώς και με το ψήφισμα 1596 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και τα μεταγενέστερα σχετικά ψηφίσματα.

(2)

Με το ψήφισμα 1771 (2007) της 10ης Αυγούστου 2007, το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ αποφάσισε, μεταξύ άλλων, ότι τα περιοριστικά μέτρα ως προς την τεχνική βοήθεια δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται στην παροχή της σχετικής τεχνικής βοήθειας, σε περίπτωση εκ των προτέρων κοινοποίησης στην επιτροπή που συστάθηκε βάσει της παραγράφου 8 του ψηφίσματος 1533 (2004) και έγκρισης από την κυβέρνηση της ΛΔΚ, όταν η βοήθεια αυτή προορίζεται αποκλειστικά για τη στήριξη των στρατιωτικών και αστυνομικών μονάδων της ΛΔΚ οι οποίες βρίσκονται στη διαδικασία ενοποίησής τους στις επαρχίες του Βόρειου και Νότιου Κivou και στην περιοχή Ituri. Είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2005.

(3)

Επίσης, είναι σκόπιμο να προσαρμοστεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2005 στις πρόσφατες εξελίξεις που σημειώθηκαν στην πρακτική των κυρώσεων που αφορούν τον προσδιορισμό των αρμοδίων αρχών, την ευθύνη για τις κυρώσεις και τη δικαιοδοσία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2005 τροποποιείται ως εξής:

1.

Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«Άρθρο 3

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο παρέχων υπηρεσία, όπως αυτές καθορίζονται στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα, μπορούν να επιτρέπουν την παροχή:

α)

τεχνικής, χρηματοδοτικής και οικονομικής βοήθειας σχετικής με οπλισμό και συναφές υλικό που προορίζεται αποκλειστικά για την υποστήριξη της αποστολής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη ΛΔΚ («MONUC») ή για τη χρήση τους από αυτή·

β)

τεχνικής, χρηματοδοτικής και οικονομικής βοήθειας σχετικής με οπλισμό και συναφές υλικό που προορίζεται αποκλειστικά για την υποστήριξη στρατιωτικών και αστυνομικών μονάδων της ΛΔΚ, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω μονάδες:

i)

έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της ενοποίησής τους, ή

ii)

ενεργούν υπό τις διαταγές του αντιστοίχου επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων ή της εθνικής αστυνομίας της ΛΔΚ, ή

ii)

βρίσκονται στη διαδικασία της ενοποίησής τους, στο έδαφος της ΛΔΚ εκτός των επαρχιών του Βόρειου και Νότιου Κivou και της περιοχής Ιturi·

γ)

τεχνικής βοήθειας που συμφωνήθηκε από την κυβέρνηση της ΛΔΚ και προορίζεται αποκλειστικά για τη στήριξη των στρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων της ΛΔΚ που βρίσκονται στη διαδικασία της ενοποίησής τους στις επαρχίες του Βορείου και Νότιου Κivou και στην περιοχή Ιturi, όταν η παροχή αυτής της βοήθειας ή των υπηρεσιών έχει κοινοποιηθεί εκ των προτέρων στην επιτροπή κυρώσεων· και

δ)

τεχνικής, χρηματοδοτικής και οικονομικής βοήθειας που συνδέεται με μη φονικό στρατιωτικό εξοπλισμό που προορίζεται αποκλειστικά για ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση, όταν η παροχή αυτής της βοήθειας ή των υπηρεσιών έχει κοινοποιηθεί εκ των προτέρων στην επιτροπή κυρώσεων.

2.   Δεν χορηγείται καμία άδεια για δραστηριότητες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.»

2.

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

α)

«Άρθρο 2a

Η απαγόρευση του άρθρου 2β δεν καθιστά καθ’ οιονδήποτε τρόπο υπεύθυνα τα οικεία φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς, εφόσον δεν γνώριζαν, και δεν είχαν εύλογο λόγο να υποπτευθούν, ότι οι ενέργειές τους συνιστούν παράβαση αυτής της απαγόρευσης.»

β)

«Άρθρο 6α

1.   Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και τις προσδιορίζουν στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αρμόδιες αρχές τους αμέσως μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος άρθρου καθώς και κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση.»

3.

Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Άρθρο 7

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται:

α)

στο έδαφος της Κοινότητας, περιλαμβανομένου του εναέριου χώρου·

β)

σε κάθε αεροσκάφος ή σκάφος που τελεί υπό τη δικαιοδοσία κράτους μέλους·

γ)

σε κάθε πρόσωπο εντός ή εκτός του εδάφους της Κοινότητας που είναι υπήκοος κράτους μέλους·

δ)

σε κάθε νομικό πρόσωπο, οργανισμό ή φορέα που έχει συσταθεί ή δημιουργηθεί βάσει της νομοθεσίας κράτους μέλους·

ε)

σε κάθε νομικό πρόσωπο, οργανισμό ή φορέα που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα εντός της Κοινότητας, στο σύνολό της ή σε μέρος αυτής.»

4.

Το παράρτημα αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2007.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. SILVA


(1)  ΕΕ L 264 της 10.10.2007, σ. 11.

(2)  ΕΕ L 152 της 15.6.2005, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δικτυακοί τόποι όπου προσδιορίζονται οι αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 6α και διεύθυνση για τις κοινοποιήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

(να συμπληρωθεί από τα κράτη μέλη)

ΒΕΛΓΙΟ

http://www.diplomatie.be/eusanctions

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

http://www.mfa.government.bg

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

ΔΑΝΙΑ

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ΕΣΘΟΝΙΑ

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ΕΛΛΑΔΑ

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

ΙΣΠΑΝΙΑ

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

ΓΑΛΛΙΑ

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

ΙΤΑΛΙΑ

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

ΚΥΠΡΟΣ

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ΛΕΤΟΝΙΑ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

http://www.urm.lt

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

http://www.mae.lu/sanctions

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

ΜΑΛΤΑ

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

http://www.minbuza.nl/sancties

ΑΥΣΤΡΙΑ

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

ΠΟΛΩΝΙΑ

http://www.msz.gov.pl

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

http://www.min-nestrangeiros.pt

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

http://www.foreign.gov.sk

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ΣΟΥΗΔΙΑ

http://www.ud.se/sanktioner

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Διεύθυνση για κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Commission of the European Communities

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/108

B-1049 Bruxelles/ Brussel (Belgium)

Ηλεκτρονική διεύθυνση: relex-sanctions@ec.europa.eu

Τηλ.: (32 2) 29 91176/55585

Φαξ: (32 2) 299 0873»