31.7.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 199/30


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 863/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 11ης Ιουλίου 2007

για τη θέσπιση μηχανισμού σύστασης ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου όσον αφορά τον εν λόγω μηχανισμό και για τη ρύθμιση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προσκεκλημένων υπαλλήλων

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 62 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 66,

την πρόταση της Επιτροπής,

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 26 Οκτωβρίου 2004, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 (2) σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Οργανισμός»).

(2)

Ένα κράτος μέλος που αντιμετωπίζει μια κατάσταση η οποία απαιτεί ενισχυμένη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στα εξωτερικά του σύνορα δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 64 παράγραφος 2 της συνθήκης και δυνάμει των άρθρων 7 και 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004, να ζητήσει από τον Οργανισμό συνδρομή με τη μορφή συντονισμού, εφόσον εμπλέκονται άλλα κράτη μέλη.

(3)

Η αποτελεσματική διαχείριση των εξωτερικών συνόρων μέσω ελέγχων και επιτήρησης συντελεί στην καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων και στην πρόληψη οποιασδήποτε απειλής κατά της εσωτερικής ασφάλειας, της δημόσιας τάξης, της δημόσιας υγείας και των διεθνών σχέσεων των κρατών μελών. Οι συνοριακοί έλεγχοι εξυπηρετούν τα συμφέροντα όχι μόνον του κράτους μέλους, στα εξωτερικά σύνορα του οποίου διεξάγονται, αλλά όλων των κρατών μελών που έχουν καταργήσει τους εσωτερικούς συνοριακούς ελέγχους.

(4)

Αρμόδια για τη διενέργεια ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα είναι τα κράτη μέλη. Λόγω των κρίσιμων καταστάσεων τις οποίες ορισμένες φορές αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη στα εξωτερικά τους σύνορα, ιδίως στην περίπτωση άφιξης σε ορισμένα σημεία των εξωτερικών συνόρων μεγάλου αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών που επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα στο έδαφος των κρατών μελών, είναι ενδεχομένως αναγκαία η συνδρομή των κρατών μελών με την παροχή κατάλληλων και επαρκών πόρων, ιδίως προσωπικού.

(5)

Οι τρέχουσες δυνατότητες παροχής πρακτικής και αποτελεσματικής συνδρομής στο πλαίσιο των ελέγχων των προσώπων στα εξωτερικά σύνορα και της επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων σε ευρωπαϊκή κλίμακα δεν θεωρούνται επαρκείς, ιδίως όταν τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν την άφιξη μεγάλου αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών που επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(6)

Ένα κράτος μέλος πρέπει συνεπώς να έχει τη δυνατότητα να ζητά την αποστολή, στο πλαίσιο του Οργανισμού, ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα, που θα συνίστανται από ειδικά εκπαιδευμένους εμπειρογνώμονες άλλων κρατών μελών, επιφορτισμένους να συνδράμουν τους εθνικούς συνοριοφύλακες, σε προσωρινή βάση. Η αποστολή ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα θα συμβάλει στην ενίσχυση της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας μεταξύ κρατών μελών.

(7)

Η αποστολή ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα για την παροχή συνδρομής περιορισμένης χρονικής διάρκειας πραγματοποιείται σε εξαιρετικές και επείγουσες περιστάσεις, όπως όταν ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει μαζική εισροή υπηκόων τρίτων χωρών που προσπαθούν να εισέλθουν παράνομα στο έδαφός του, πράγμα που απαιτεί άμεση δράση, και εφόσον η αποστολή ομάδας ταχείας επέμβασης στα σύνορα θα συμβάλει σε μια αποτελεσματική αντίδραση. Οι ομάδες αυτές δεν προβλέπεται να παρέχουν μακροχρόνια συνδρομή.

(8)

Οι ομάδες ταχείας επέμβασης στα σύνορα εξαρτώνται από τα προβλεπόμενα καθήκοντα, τη διαθεσιμότητα και τη συχνότητα αποστολής τους. Προς αποτελεσματική λειτουργία των ομάδων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο αριθμό συνοριοφυλάκων («ειδική δύναμη ταχείας επέμβασης») που θα αντανακλά ιδιαίτερα την ειδίκευση και το μέγεθος της δικής τους οργάνωσης συνοριοφυλάκων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, ως εκ τούτου, να δημιουργήσουν εθνικούς πυρήνες εμπειρογνωμόνων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του παρόντος κανονισμού. Τα διαφορετικά μεγέθη των κρατών μελών και οι τεχνικές ειδικεύσεις τους λαμβάνονται υπόψη από τον Οργανισμό.

(9)

Οι βέλτιστες πρακτικές πολλών κρατών μελών καταδεικνύουν ότι η γνώση των ικανοτήτων (δεξιοτήτων και προσόντων) των διαθέσιμων συνοριοφυλάκων πριν από την αποστολή συμβάλλει σημαντικά στον αποτελεσματικό σχεδιασμό και τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων. Ο οργανισμός θα πρέπει έτσι να ορίσει τα προσόντα και τον συνολικό αριθμό συνοριοφυλάκων που θα διατίθεται στις ομάδες ταχείας επέμβασης στα σύνορα.

(10)

Θα πρέπει να θεσπισθεί ένας μηχανισμός για τη σύσταση ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα που θα προσφέρει τόσο στον Οργανισμό όσο και στα κράτη μέλη επαρκή ευελιξία και θα εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο αποτελεσματικότητας και επάρκειας κατά τη διενέργεια των επιχειρήσεων.

(11)

Ο Οργανισμός θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να συντονίζει τη σύνθεση, την εκπαίδευση και την αποστολή των ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να εισαχθούν νέες διατάξεις στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 όσον αφορά το ρόλο του Οργανισμού σχετικά με τις ομάδες αυτές.

(12)

Όταν ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει μαζική εισροή υπηκόων τρίτων χωρών που επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα στο έδαφός του, ή μια άλλη εξαιρετική κατάσταση η οποία επηρεάζει ουσιαστικά την εκτέλεση εθνικών καθηκόντων, μπορεί να μη διαθέσει τους εθνικούς του συνοριοφύλακες για αποστολή μετά από συγκεκριμένη αίτηση του Οργανισμού.

(13)

Για την αποτελεσματική συνεργασία με τους εθνικούς συνοριοφύλακες, οι εμπειρογνώμονες θα πρέπει να είναι σε θέση να συμμετέχουν στους ελέγχους των προσώπων και την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων κατά τη διάρκεια της αποστολής τους στο κράτος μέλος που ζήτησε τη συνδρομή τους.

(14)

Επίσης, η αποτελεσματικότητα των κοινών επιχειρήσεων τις οποίες συντονίζει ο Οργανισμός θα πρέπει να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, επιτρέποντας, προσωρινώς, στους προσκεκλημένους υπαλλήλους άλλων κρατών μελών να συμμετέχουν στους ελέγχους των προσώπων και την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων.

(15)

Χρειάζεται έτσι να εισαχθούν νέες διατάξεις στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 όσον αφορά τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των προσκεκλημένων υπαλλήλων που απεστάλησαν σε ένα κράτος μέλος κατόπιν αιτήσεως αυτού του τελευταίου στο πλαίσιο του Οργανισμού.

(16)

Ο παρών κανονισμός συμβάλλει στην ορθή εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης των συνόρων από τα πρόσωπα (Κώδικας Συνόρων του Σένγκεν) (3). Για το σκοπό αυτό τα μέλη των ομάδων και οι προσκεκλημένοι υπάλληλοι, κατά τη διενέργεια των συνοριακών ελέγχων και της επιτήρησης, δεν θα πρέπει να προβαίνουν σε διακρίσεις εις βάρος προσώπων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Όλα τα μέτρα που λαμβάνονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους θα πρέπει να είναι ανάλογα προς τους στόχους.

(17)

Ο παρών κανονισμός τηρεί τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τη διεθνή προστασία και τη μη επαναπροώθηση.

(18)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται με πλήρη σεβασμό των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το διεθνές δίκαιο για τη θάλασσα, ιδίως όσον αφορά την έρευνα και τη διάσωση.

(19)

Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (4), εφαρμόζεται κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

(20)

Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, ο παρών κανονισμός αποτελεί εξέλιξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά την έννοια της συμφωνίας μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τη σύνδεση των τελευταίων, με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (5), που εμπίπτουν στον τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 σημείο Α της απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου (6) σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας.

(21)

Όσον αφορά την Ελβετία, ο παρών κανονισμός αποτελεί εξέλιξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά την έννοια της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν, που εμπίπτουν στον τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 σημείο Α της απόφασης 1999/437/ΕΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παράγραφος 1 των αποφάσεων του Συμβουλίου 2004/849/ΕΚ (7) και 2004/860/ΕΚ (8).

(22)

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Δανία δεν συμμετέχει στην έκδοση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του. Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός βασίζεται στο κεκτημένο του Σένγκεν βάσει των διατάξεων του τίτλου IV, του τρίτου μέρους της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Δανία πρέπει να αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 5 του προαναφερθέντος πρωτοκόλλου, εντός προθεσμίας έξι μηνών από την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος κανονισμού, εάν θα τον μεταφέρει ή όχι στο εθνικό της δίκαιο.

(23)

Ο παρών κανονισμός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, στις οποίες δεν συμμετέχει το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, σχετικά με το αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (9). Συνεπώς, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

(24)

Ο παρών κανονισμός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, στις οποίες δεν συμμετέχει η Ιρλανδία, σύμφωνα με την απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002 (10), σχετικά με το αίτημα της Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν. Συνεπώς, η Ιρλανδία δεν συμμετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

(25)

Στον παρόντα κανονισμό, οι διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφοι 8 και 9 αποτελούν, στο βαθμό που αναφέρονται στην πρόσβαση στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS), διατάξεις που βασίζονται στο κεκτημένο του Σένγκεν ή αναφέρονται σε αυτό, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης του 2003 και του άρθρου 4 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης του 2005,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει μηχανισμό για την παροχή ταχείας επιχειρησιακής συνδρομής για περιορισμένο χρονικό διάστημα, με τη μορφή ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα (αποκαλούμενων εφεξής «ομάδες»), σε αιτούν κράτος μέλος που αντιμετωπίζει κατάσταση επείγουσας και εξαιρετικής πίεσης, ιδίως στην περίπτωση αφίξεως σε ορισμένα σημεία των εξωτερικών συνόρων μεγάλου αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών που επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα στο έδαφός του. Ορίζει επίσης τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των μελών των ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων που διεξάγονται σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο της προέλευσής τους.

2.   Ο παρών κανονισμός τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 ως αποτέλεσμα της θέσπισης του προαναφερόμενου στην παράγραφο 1 μηχανισμού και με στόχο τον καθορισμό των καθηκόντων που θα εκτελούν και των αρμοδιοτήτων που θα ασκούν οι συνοριοφύλακες των κρατών μελών που συμμετέχουν στις κοινές επιχειρήσεις και τα πιλοτικά προγράμματα που διεξάγονται σε άλλο κράτος μέλος.

3.   Η απαραίτητη τεχνική συνδρομή παρέχεται σε αιτούν κράτος μέλος σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των προσφύγων και των ατόμων που ζητούν διεθνή προστασία, ιδίως όσον αφορά τη μη επαναπροώθηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΟΜΑΔΕΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

1.

«Οργανισμός», ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

2.

«μέλη ομάδων», οι συνοριοφύλακες των κρατών μελών που υπηρετούν στις ομάδες ταχείας επέμβασης στα σύνορα, εκτός εκείνων του κράτους μέλους υποδοχής·

3.

«αιτούν κράτος μέλος», το κράτος μέλος οι αρμόδιες αρχές του οποίου ζητούν από τον Οργανισμό την αποστολή ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα στο έδαφός του·

4.

«κράτος μέλος υποδοχής», το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου λαμβάνει χώρα η αποστολή ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα·

5.

«κράτος μέλος καταγωγής», το κράτος μέλος του οποίου το μέλος της ομάδας είναι συνοριοφύλακας.

Άρθρο 4

Σύνθεση και αποστολή των ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα

1.   Η σύνθεση των ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα καθορίζεται από τον Οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 8β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004. Η αποστολή διέπεται από το άρθρο 8δ του εν λόγω κανονισμού.

2.   Προτάσει του εκτελεστικού διευθυντή του Οργανισμού, το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού αποφασίζει, με πλειοψηφία τριών τετάρτων, για τις ικανότητες και τον συνολικό αριθμό των συνοριοφυλάκων που θα διατίθενται στις ομάδες ταχείας επέμβασης στα σύνορα (ειδική δύναμη ταχείας επέμβασης). Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται για οποιαδήποτε μεταγενέστερη μεταβολή όσον αφορά τις ικανότητες και τον συνολικό αριθμό των συνοριοφυλάκων της ειδικής δύναμης ταχείας επέμβασης. Τα κράτη μέλη συμβάλλουν στην ειδική δύναμη ταχείας επέμβασης μέσω πυρήνα εθνικών εμπειρογνωμόνων που συγκροτείται βάσει των συγκεκριμένων προσόντων, με το διορισμό συνοριοφυλάκων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.

3.   Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση του Οργανισμού, μετά από αίτημά του, συνοριοφύλακες προς αποστολή, εκτός εάν αντιμετωπίζουν μια εξαιρετική κατάσταση η οποία θίγει ουσιαστικά την εκτέλεση εθνικών καθηκόντων. Δεν θίγεται η αυτονομία του κράτους μέλους προέλευσης όσον αφορά την επιλογή του προσωπικού και τη διάρκεια της αποστολής του.

4.   Οι δαπάνες που συνδέονται με τις δραστηριότητες οι οποίες προβλέπονται στην παράγραφο 1 καλύπτονται από τον Οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 8η του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004.

Άρθρο 5

Οδηγίες προς τις ομάδες ταχείας επέμβασης στα σύνορα

1.   Κατά τη διάρκεια της αποστολής των ομάδων, οι οδηγίες προς τις ομάδες εκδίδονται από το κράτος μέλος υποδοχής σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο που αναφέρεται στο άρθρο 8ε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004.

2.   Ο Οργανισμός, μέσω του συντονιστή όπως ορίζεται στο άρθρο 8ζ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004, δύναται να γνωστοποιεί στο κράτος μέλος υποδοχής τις απόψεις του όσον αφορά τις οδηγίες. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος υποδοχής λαμβάνει υπόψη τις εν λόγω απόψεις.

3.   Σύμφωνα με το άρθρο 8ζ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004, το κράτος μέλος υποδοχής παρέχει κάθε απαραίτητη συνδρομή στον συντονιστή, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους πρόσβασής του στις ομάδες ανά πάσα στιγμή καθ’ όλη τη διάρκεια της αποστολής.

Άρθρο 6

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των μελών των ομάδων

1.   Τα μέλη των ομάδων δύνανται να εκτελούν όλα τα καθήκοντα και να ασκούν όλες τις αρμοδιότητες που απαιτούνται για τους συνοριακούς ελέγχους ή την επιτήρηση των συνόρων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 562/2006 και τα οποία απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του εν λόγω κανονισμού. Οι λεπτομέρειες κάθε αποστολής διευκρινίζονται στο επιχειρησιακό σχέδιο της αποστολής σύμφωνα με το άρθρο 8ε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004.

2.   Τα μέλη των ομάδων, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, σέβονται πλήρως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Οιαδήποτε μέτρα που λαμβάνονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους είναι ανάλογα προς τους επιδιωκόμενους στόχους. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα μέλη των ομάδων δεν κάνουν διακρίσεις εις βάρος ατόμων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

3.   Τα μέλη των ομάδων δύνανται να εκτελούν καθήκοντα και να ασκούν αρμοδιότητες μόνον υπό τις διαταγές και, κατά κανόνα, παρουσία συνοριοφυλάκων του κράτους μέλους υποδοχής.

4.   Τα μέλη των ομάδων φέρουν τη δική τους στολή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Φέρουν κυανού χρώματος περιβραχιόνιο με το διακριτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού, με το οποίο αναγνωρίζονται ως συμμετέχοντες σε αποστολή των ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα. Για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς τους από τις εθνικές αρχές του κράτους μέλους υποδοχής και από τους πολίτες, τα μέλη των ομάδων φέρουν ανά πάσα στιγμή το έγγραφο διαπίστευσής τους, σύμφωνα με το άρθρο 8, το οποίο παρουσιάζουν όταν τους ζητείται.

5.   Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, τα μέλη των ομάδων δύνανται να φέρουν υπηρεσιακά όπλα, πυρομαχικά και εξοπλισμό σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους προέλευσης. Ωστόσο, το κράτος μέλος υποδοχής δύναται να απαγορεύσει όλα ή συγκεκριμένα όπλα, πυρομαχικά ή εξοπλισμό με την προϋπόθεση ότι η νομοθεσία του περιέχει τις ίδιες διατάξεις για τους συνοριοφύλακές του. Το κράτος μέλος αυτό ενημερώνει τον οργανισμό πριν από την αποστολή των ομάδων για όλα τα υπηρεσιακά όπλα, τα πυρομαχικά και τον εξοπλισμό που επιτρέπονται και για τους όρους χρησιμοποίησής τους. Ο Οργανισμός θέτει τις πληροφορίες αυτές στη διάθεση όλων των κρατών μελών που συμμετέχουν στην αποστολή.

6.   Τα μέλη των ομάδων, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, δύνανται να κάνουν χρήση βίας, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιακών όπλων, πυρομαχικών και εξοπλισμού, κατόπιν εγκρίσεως του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής, παρουσία συνοριοφυλάκων του κράτους μέλους υποδοχής και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του.

7.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 6, υπηρεσιακά όπλα, πυρομαχικά και εξοπλισμός δύνανται να χρησιμοποιούνται στα πλαίσια νόμιμης αυτοάμυνας, νόμιμης άμυνας των μελών των ομάδων ή τρίτων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής.

8.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, το κράτος μέλος υποδοχής δύναται να εξουσιοδοτεί τα μέλη των ομάδων να συμβουλεύονται τις εθνικές του και τις ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων που χρειάζονται για τους συνοριακούς ελέγχους και την επιτήρηση. Τα μέλη των ομάδων έχουν πρόσβαση μόνον στα δεδομένα που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Τα κράτη μέλη πληροφορούν τον Οργανισμό πριν από την αποστολή των ομάδων, σχετικά με τις εθνικές και ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων στις οποίες δύνανται να έχουν πρόσβαση. Ο Οργανισμός θέτει τις πληροφορίες αυτές στη διάθεση όλων των κρατών μελών που συμμετέχουν στην αποστολή.

9.   Η προαναφερόμενη στην παράγραφο 8 πρόσβαση διέπεται από την κοινοτική νομοθεσία και την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής στον τομέα της προστασίας των δεδομένων.

10.   Οι αποφάσεις για την άρνηση εισόδου σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 λαμβάνονται μόνον από τους συνοριοφύλακες του κράτους μέλους υποδοχής.

Άρθρο 7

Ιδιότητα, δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών των ομάδων

1.   Τα μέλη των ομάδων παραμένουν εθνικοί συνοριοφύλακες του κράτους μέλους προέλευσής τους και αμείβονται από αυτό.

2.   Οι συνοριοφύλακες που τίθενται στη διάθεση της ομάδας ταχείας επέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 4 συμμετέχουν σε εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σχετική με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους, καθώς και σε τακτικές ασκήσεις που διοργανώνει ο Οργανισμός, σύμφωνα με το άρθρο 8γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004.

3.   Οι συνοριοφύλακες λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση, στην οποία περιλαμβάνονται τα έξοδα διαμονής, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στις δραστηριότητες εκπαίδευσης και στις ασκήσεις που διοργανώνονται από τον οργανισμό και κατά τη διάρκεια των περιόδων αποστολής τους, σύμφωνα με το άρθρο 8η του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004.

Άρθρο 8

Πράξη διαπίστευσης

1.   Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με το κράτος μέλος υποδοχής, χορηγεί στα μέλη των ομάδων έγγραφο στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους υποδοχής και σε μια άλλη επίσημη γλώσσα των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό τον προσδιορισμό της ταυτότητάς τους και την απόδειξη ότι ο κάτοχος δικαιούται να εκτελεί τα καθήκοντα και να ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1. Στο έγγραφο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία του μέλους της ομάδας:

α)

το όνομα και η ιθαγένεια·

β)

ο βαθμός· και

γ)

πρόσφατη ψηφιακή φωτογραφία.

2.   Το έγγραφο επιστρέφεται στον Οργανισμό κατά το τέλος της αποστολής της ομάδας.

Άρθρο 9

Εφαρμοστέα νομοθεσία

1.   Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, τα μέλη των ομάδων συμμορφώνονται με την κοινοτική νομοθεσία και την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής.

2.   Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, τα μέλη των ομάδων υπόκεινται πειθαρχικώς στο κράτος μέλος προέλευσής τους.

3.   Ειδικοί κανόνες όσον αφορά την οπλοφορία και χρήση υπηρεσιακών όπλων, τα πυρομαχικά και τον εξοπλισμό καθώς και τη χρήση βίας ορίζονται στο άρθρο 6, παράγραφοι 5, 6 και 7.

4.   Ειδικοί κανόνες όσον αφορά την αστική και την ποινική ευθύνη ορίζονται στα άρθρα 10 και 11 αντίστοιχα.

Άρθρο 10

Αστική ευθύνη

1.   Όταν τα μέλη των ομάδων δραστηριοποιούνται σε κράτος μέλος υποδοχής, αυτό το κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε ζημία προκαλέσουν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών τους, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του.

2.   Όταν η ζημία αυτή προκαλείται από βαριά αμέλεια ή εκούσια παράβαση καθήκοντος, το κράτος μέλος υποδοχής έρχεται σε επαφή με το κράτος μέλος καταγωγής προκειμένου το τελευταίο να επιστρέψει πλήρως στο κράτος μέλος υποδοχής τα τυχόν ποσά που κατέβαλε στα θύματα ή στους δικαιούχους τους.

3.   Με την επιφύλαξη της άσκησης των δικαιωμάτων του έναντι τρίτων, κάθε κράτος μέλος παραιτείται όλων των απαιτήσεών του έναντι του κράτους μέλους υποδοχής ή οιουδήποτε άλλου κράτους μέλους για οιαδήποτε ζημία την οποία έχει υποστεί, εκτός από περιπτώσεις βαριάς αμέλειας ή εκούσιας παράβασης καθήκοντος.

4.   Οιαδήποτε διένεξη μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3, η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί με διαπραγματεύσεις μεταξύ τους, υποβάλλεται από αυτά στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 239 της συνθήκης.

5.   Με την επιφύλαξη της άσκησης των δικαιωμάτων του έναντι τρίτων, οι δαπάνες για ζημίες που προκλήθηκαν στον εξοπλισμό του Οργανισμού κατά τη διάρκεια της αποστολής καλύπτονται από τον Οργανισμό, εκτός εάν η ζημία προκλήθηκε από βαριά αμέλεια ή εκούσια παράβαση καθήκοντος.

Άρθρο 11

Ποινική ευθύνη

Κατά την αποστολή των ομάδων, τα μέλη των ομάδων εξομοιούνται με τους υπαλλήλους του κράτους μέλους υποδοχής όσον αφορά τις αξιόποινες πράξεις των οποίων υπήρξαν θύματα ή τις οποίες διέπραξαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 2007/2004

Άρθρο 12

Τροποποίηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 1, η παράγραφος 4 διαγράφεται.

2.

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 1α

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1.

ως “εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών” νοούνται τα χερσαία και θαλάσσια σύνορα των κρατών μελών καθώς και οι αερολιμένες και οι λιμένες τους, για τα οποίους ισχύουν οι διατάξεις του κοινοτικού δικαίου σχετικά με τη διέλευση προσώπων από τα εξωτερικά σύνορα·

2.

ως “κράτος μέλος υποδοχής” νοείται το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου λαμβάνει χώρα η αποστολή μιας ή περισσοτέρων ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα ή κοινή επιχείρηση ή πιλοτικό πρόγραμμα·

3.

ως “κράτος μέλος προέλευσης” νοείται το κράτος μέλος στο σώμα συνοριοφυλακής του οποίου υπηρετεί μέλος της ομάδας ή προσκεκλημένος υπάλληλος·

4.

ως “μέλη της ομάδας” νοούνται οι συνοριοφύλακες των κρατών μελών που υπηρετούν στην ομάδα ταχείας επέμβασης στα σύνορα εκτός εκείνων του κράτους μέλους υποδοχής·

5.

ως “αιτούν κράτος μέλος” νοείται το κράτος μέλος οι αρμόδιες αρχές του οποίου ζητούν από τον Οργανισμό την αποστολή ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα στο έδαφός του·

6.

ως “προσκεκλημένοι υπάλληλοι” νοούνται οι υπάλληλοι του σώματος συνοριοφυλακής των άλλων κρατών μελών εκτός του κράτους μέλους υποδοχής, που συμμετέχουν στις κοινές επιχειρήσεις και τα πιλοτικά σχέδια.»

3.

Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 προστίθεται το εξής σημείο:

«ζ)

αποστέλλει σε κράτη μέλη ομάδες ταχείας επέμβασης στα σύνορα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, για τη θέσπιση μηχανισμού σύστασης ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 όσον αφορά τον εν λόγω μηχανισμό και για τη ρύθμιση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προσκεκλημένων υπαλλήλων (11).

4.

Στο άρθρο 8, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3.   Ο Οργανισμός δύναται να αποκτά τεχνικό εξοπλισμό για τους ελέγχους και την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων που θα χρησιμοποιείται από τους εμπειρογνώμονές του και στα πλαίσια των ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα κατά τη διάρκεια της αποστολής τους.»

5.

Παρεμβάλλονται τα εξής άρθρα:

«Άρθρο 8α

Ομάδες ταχείας επέμβασης στα σύνορα

Αιτήσει κράτους μέλους που αντιμετωπίζει κατάσταση επείγουσας και εξαιρετικής πίεσης, ιδίως στην περίπτωση αφίξεως σε ορισμένα σημεία των εξωτερικών συνόρων μεγάλου αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών που επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα στο έδαφος των κρατών μελών, ο οργανισμός μπορεί να αποστείλει στο αιτούν κράτος μέλος για περιορισμένο χρονικό διάστημα μία ή περισσότερες ομάδες ταχείας επέμβασης στα σύνορα (εφεξής “ομάδες”) για την απαιτούμενη διάρκεια, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007.

Άρθρο 8β

Σύνθεση των ομάδων

1.   Στις περιπτώσεις του άρθρου 8α, τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμέσως, κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού, τον αριθμό, τα ονόματα και τις ικανότητες των συνοριοφυλάκων της οικείας εθνικής ειδικής δύναμης, που μπορούν να διαθέσουν εντός πέντε ημερών ως μέλη της ομάδας. Τα κράτη μέλη διαθέτουν τους συνοριοφύλακες μετά από αίτημα του Οργανισμού εκτός εάν το κράτος μέλος αντιμετωπίζει εξαιρετική κατάσταση η οποία θίγει σοβαρά την εκτέλεση εθνικών καθηκόντων.

2.   Ο εκτελεστικός διευθυντής, κατά τον καθορισμό της σύνθεσης μιας ομάδας ενόψει της αποστολής της, λαμβάνει υπόψη τις ειδικές περιστάσεις που αντιμετωπίζει το αιτούν κράτος μέλος. Η ομάδα συγκροτείται βάσει του επιχειρησιακού σχεδίου που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 8ε.

Άρθρο 8γ

Εκπαίδευση και ασκήσεις

Ο Οργανισμός παρέχει στους συνοριοφύλακες που απαρτίζουν την ειδική δύναμη ταχείας επέμβασης, κατά το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007, εκπαίδευση ανωτέρου επιπέδου σε συνάρτηση με τα καθήκοντα που καλούνται να εκτελέσουν. Επίσης, διεξάγει τακτικά ασκήσεις με τους συνοριοφύλακες αυτούς, βάσει προγράμματος εκπαίδευσης και ασκήσεων αιχμής που καθορίζεται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του.

Άρθρο 8δ

Διαδικαστικοί κανόνες για την αποστολή των ομάδων

1.   Στην αίτηση αποστολής ομάδας, σύμφωνα με το άρθρο 8α, αναφέρεται η κατάσταση, οι δυνατοί στόχοι και οι προβλεπόμενες ανάγκες της αποστολής. Εάν χρειαστεί, ο εκτελεστικός διευθυντής δύναται να αποστείλει εμπειρογνώμονες του Οργανισμού για την αξιολόγηση της κατάστασης στα εξωτερικά σύνορα του αιτούντος κράτους μέλους.

2.   Ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει αμέσως το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με αίτημα κράτους μέλους για την αποστολή ομάδων.

3.   Όταν ο εκτελεστικός διευθυντής αποφασίζει, κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους, λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των αναλύσεων κινδύνων που πραγματοποιούνται από τον οργανισμό καθώς και οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη πληροφορία παρέχει το αιτούν κράτος μέλος ή άλλο κράτος μέλος.

4.   Ο εκτελεστικός διευθυντής αποφασίζει σχετικά με το αίτημα για την αποστολή ομάδων το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του. Ο εκτελεστικός διευθυντής κοινοποιεί την απόφασή του γραπτώς στο αιτούν κράτος μέλος και συγχρόνως στο διοικητικό συμβούλιο. Στην απόφαση αναφέρονται οι βασικοί λόγοι στους οποίους στηρίχθηκε.

5.   Εάν ο εκτελεστικός διευθυντής αποφασίσει να αποστείλει μία ή περισσότερες ομάδες, καταρτίζεται αμέσως επιχειρησιακό σχέδιο από τον οργανισμό και το αιτούν κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 8ε.

6.   Μετά την έγκριση του εν λόγω επιχειρησιακού σχεδίου, ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει τα κράτη μέλη σχετικά με τον ζητούμενο αριθμό και τις ικανότητες των συνοριοφυλάκων που θα στελεχώσουν την ομάδα. Η πληροφορία αυτή παρέχεται γραπτώς στα εθνικά σημεία επαφής που προβλέπονται στο άρθρο 8στ και προσδιορίζει την προβλεπόμενη ημερομηνία της αποστολής. Τους παρέχεται επίσης αντίγραφο του επιχειρησιακού σχεδίου.

7.   Όταν ο εκτελεστικός διευθυντής απουσιάζει ή κωλύεται, οι αποφάσεις σχετικά με την αποστολή των ομάδων λαμβάνονται από τον αναπληρωτή εκτελεστικό διευθυντή.

8.   Τα κράτη μέλη θέτουν τους συνοριοφύλακες στη διάθεση του Οργανισμού, κατόπιν αιτήσεώς του, εκτός εάν το κράτος μέλος αντιμετωπίζει εξαιρετική κατάσταση η οποία θίγει σοβαρά την εκτέλεση εθνικών καθηκόντων.

9.   Η αποστολή των ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα πραγματοποιείται το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έγκρισης του επιχειρησιακού σχεδίου από τον εκτελεστικό διευθυντή και το αιτούν κράτος μέλος.

Άρθρο 8ε

Επιχειρησιακό σχέδιο

1.   Ο εκτελεστικός διευθυντής και το αιτούν κράτος μέλος εγκρίνουν επιχειρησιακό σχέδιο, όπου καθορίζονται με ακρίβεια οι συνθήκες της αποστολής των ομάδων. Το επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

την περιγραφή της κατάστασης και του τρόπου δράσης και του σκοπού της αποστολής, καθώς και των επιχειρησιακών στόχων·

β)

την προβλεπόμενη διάρκεια της αποστολής των ομάδων·

γ)

τη γεωγραφική περιοχή ευθύνης στο αιτούν κράτος μέλος, όπου θα αποσταλούν οι ομάδες·

δ)

την περιγραφή των καθηκόντων και ειδικές οδηγίες για τα μέλη των ομάδων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι βάσεις δεδομένων στις οποίες επιτρέπεται η πρόσβαση και τα επιτρεπόμενα υπηρεσιακά όπλα, πυρομαχικά και εξοπλισμός των μελών των ομάδων στο κράτος μέλος υποδοχής·

ε)

τη σύνθεση των ομάδων·

στ)

το όνομα και το βαθμό των συνοριοφυλάκων του κράτους μέλους υποδοχής που είναι αρμόδιοι για τη συνεργασία με τις ομάδες, ιδίως εκείνων των συνοριοφυλάκων οι οποίοι θα διοικούν τις ομάδες κατά τη διάρκεια της αποστολής, καθώς και τη θέση των ομάδων στη δομή διοίκησης·

ζ)

τον τεχνικό εξοπλισμό που θα αποσταλεί μαζί με τις ομάδες σύμφωνα με το άρθρο 8.

2.   Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή προσαρμογές του επιχειρησιακού σχεδίου αποφασίζονται από κοινού από τον εκτελεστικό διευθυντή και το αιτούν κράτος μέλος. Ο Οργανισμός αποστέλλει πάραυτα αντίγραφο του τροποποιημένου ή προσαρμοσμένου επιχειρησιακού σχεδίου στα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

Άρθρο 8στ

Εθνικό σημείο επαφής

Τα κράτη μέλη ορίζουν εθνικό σημείο επαφής για την επικοινωνία με τον οργανισμό σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν τις ομάδες. Το εθνικό σημείο επαφής πρέπει να είναι προσιτό ανά πάσα στιγμή.

Άρθρο 8ζ

Συντονιστής

1.   Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζει έναν ή περισσότερους εμπειρογνώμονες από το προσωπικό του Οργανισμού, οι οποίοι αποστέλλονται ως συντονιστές. Ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει το κράτος μέλος υποδοχής για το διορισμό αυτόν.

2.   Ο συντονιστής ενεργεί εξ ονόματος του Οργανισμού σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν την αποστολή των ομάδων. Ειδικότερα ο συντονιστής:

α)

μεσολαβεί μεταξύ του Οργανισμού και του κράτους μέλους υποδοχής·

β)

μεσολαβεί μεταξύ του Οργανισμού και των μελών των ομάδων και προσφέρει τη συνδρομή του, εξ ονόματος του Οργανισμού, σχετικά με όλα τα ζητήματα που αφορούν τις συνθήκες της αποστολής τους·

γ)

ελέγχει την ορθή εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου·

δ)

υποβάλλει έκθεση στον οργανισμό σχετικά με όλες τις πτυχές της αποστολής των ομάδων.

3.   Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 3 στοιχείο στ), ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον συντονιστή να συνδράμει στην επίλυση τυχόν διαφορών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση του επιχειρησιακού σχεδίου και την αποστολή των ομάδων.

4.   Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο συντονιστής λαμβάνει εντολές μόνον από τον οργανισμό.

Άρθρο 8η

Δαπάνες

1.   Ο οργανισμός καλύπτει πλήρως τις ακόλουθες δαπάνες των κρατών μελών, όταν διαθέτουν συνοριοφύλακες για τους σκοπούς που προβλέπονται στα άρθρα 8α και 8γ:

α)

δαπάνες ταξιδίου από το κράτος μέλος καταγωγής προς το κράτος μέλος υποδοχής και από το κράτος μέλος υποδοχής προς το κράτος μέλος καταγωγής·

β)

δαπάνες εμβολιασμού·

γ)

δαπάνες που συνδέονται με ειδικές ασφαλιστικές ανάγκες·

δ)

δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης·

ε)

ημερήσιες αποζημιώσεις, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών διαμονής·

στ)

δαπάνες που συνδέονται με τον τεχνικό εξοπλισμό του Οργανισμού.

2.   Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες για την καταβολή της ημερήσιας αποζημίωσης στα μέλη των ομάδων.»

6.

Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από τα εξής:

«Άρθρο 10

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των προσκεκλημένων υπαλλήλων

1.   Οι προσκεκλημένοι υπάλληλοι δύνανται να εκτελούν όλα τα καθήκοντα και να ασκούν όλες τις αρμοδιότητες που απαιτούνται για τους συνοριακούς ελέγχους ή την επιτήρηση των συνόρων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης των συνόρων από πρόσωπα (Κώδικας Συνόρων του Σένγκεν) (12), και τα οποία απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του εν λόγω κανονισμού.

2.   Κατά την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων και την άσκηση των εν λόγω αρμοδιοτήτων, οι προσκεκλημένοι υπάλληλοι οφείλουν να τηρούν την κοινοτική νομοθεσία καθώς και την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής.

3.   Οι προσκεκλημένοι υπάλληλοι δύνανται να εκτελούν καθήκοντα και να ασκούν αρμοδιότητες μόνον υπό τις διαταγές και, κατά κανόνα, παρουσία συνοριοφυλάκων του κράτους μέλους υποδοχής.

4.   Οι προσκεκλημένοι υπάλληλοι δύνανται να φέρουν τη δική τους στολή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Φέρουν κυανού χρώματος περιβραχιόνιο με το διακριτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού, με το οποίο αναγνωρίζονται ως συμμετέχοντες σε κοινή αποστολή ή πιλοτικό πρόγραμμα. Για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς τους από τις εθνικές αρχές του κράτους μέλους υποδοχής και από τους πολίτες, οι προσκεκλημένοι υπάλληλοι οφείλουν να φέρουν ανά πάσα στιγμή το έγγραφο διαπίστευσής τους, σύμφωνα με το άρθρο 10α, το οποίο παρουσιάζουν όταν τους ζητείται.

5.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, οι προσκεκλημένοι υπάλληλοι δύνανται να φέρουν υπηρεσιακά όπλα, πυρομαχικά και εξοπλισμό που επιτρέπονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους καταγωγής. Ωστόσο, το κράτος μέλος υποδοχής δύναται να απαγορεύσει συγκεκριμένα υπηρεσιακά όπλα, πυρομαχικά και εξοπλισμό, με την προϋπόθεση ότι η νομοθεσία του παρέχει τις ίδιες διατάξεις για τους συνοριοφύλακές του. Το κράτος μέλος υποδοχής ενημερώνει τον Οργανισμό πριν από την αποστολή των προσκεκλημένων υπαλλήλων, για τα υπηρεσιακά όπλα, τα πυρομαχικά και τον εξοπλισμό που επιτρέπονται και για τους όρους χρησιμοποίησής τους. Ο Οργανισμός θέτει τις πληροφορίες αυτές στη διάθεση των κρατών μελών.

6.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, οι προσκεκλημένοι υπάλληλοι δύνανται, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, να κάνουν χρήση βίας, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιακών όπλων, πυρομαχικών και εξοπλισμού, κατόπιν εγκρίσεως του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής, παρουσία συνοριοφυλάκων του κράτους μέλους υποδοχής και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του.

7.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 6, υπηρεσιακά όπλα, πυρομαχικά και εξοπλισμός δύνανται να χρησιμοποιούνται στα πλαίσια νόμιμης αυτοάμυνας, νόμιμης άμυνας των προσκεκλημένων υπαλλήλων ή τρίτων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής.

8.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, το κράτος μέλος υποδοχής δύναται να εξουσιοδοτεί τους προσκεκλημένους υπαλλήλους να συμβουλεύονται τις εθνικές του και τις ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων που χρειάζονται για τους συνοριακούς ελέγχους και την επιτήρηση. Οι προσκεκλημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση μόνον στα δεδομένα που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τον Οργανισμό, πριν από την αποστολή των προσκεκλημένων υπαλλήλων, σχετικά με τις εθνικές και ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων στις οποίες δύνανται να έχουν πρόσβαση. Ο Οργανισμός θέτει τις πληροφορίες αυτές στη διάθεση όλων των κρατών μελών που συμμετέχουν στην αποστολή.

9.   Η προαναφερόμενη στην παράγραφο 8 πρόσβαση διέπεται από την κοινοτική νομοθεσία και την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής στον τομέα της προστασίας των δεδομένων.

10.   Οι αποφάσεις για την άρνηση εισόδου σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 λαμβάνονται μόνον από τους συνοριοφύλακες του κράτους μέλους υποδοχής.

Άρθρο 10α

Πράξη διαπίστευσης

1.   Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με το κράτος μέλος υποδοχής, χορηγεί στους προσκεκλημένους υπαλλήλους έγγραφο στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους υποδοχής και σε μια άλλη επίσημη γλώσσα των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό τον προσδιορισμό της ταυτότητάς τους και την απόδειξη ότι ο κάτοχος δικαιούται να εκτελεί τα καθήκοντα και να ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1. Στο έγγραφο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία του προσκεκλημένου υπαλλήλου:

α)

το όνομα και η ιθαγένεια·

β)

ο βαθμός· και

γ)

πρόσφατη ψηφιακή φωτογραφία.

2.   Το έγγραφο επιστρέφεται στον Οργανισμό κατά το τέλος της κοινής επιχείρησης ή του πιλοτικού προγράμματος.

Άρθρο 10β

Αστική ευθύνη

1.   Όταν οι προσκεκλημένοι υπάλληλοι δραστηριοποιούνται σε κράτος μέλος υποδοχής, αυτό το κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί εκ μέρους τους κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών τους, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του.

2.   Όταν η ζημία αυτή προκαλείται από βαριά αμέλεια ή εκούσια παράβαση καθήκοντος, το κράτος μέλος υποδοχής έρχεται σε επαφή με το κράτος μέλος καταγωγής προκειμένου το τελευταίο να επιστρέψει πλήρως στο κράτος μέλος υποδοχής τα τυχόν ποσά που κατέβαλε στα θύματα ή στους δικαιούχους τους.

3.   Με την επιφύλαξη της άσκησης των δικαιωμάτων του έναντι τρίτων, κάθε κράτος μέλος παραιτείται όλων των απαιτήσεών του έναντι του κράτους μέλους υποδοχής ή οιουδήποτε άλλου κράτους μέλους για οιαδήποτε ζημία την οποία έχει υποστεί, εκτός από περιπτώσεις βαριάς αμέλειας ή εκούσιας παράβασης καθήκοντος.

4.   Οιαδήποτε διένεξη μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3, η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί με διαπραγματεύσεις μεταξύ τους, υποβάλλεται από αυτά στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 239 της συνθήκης.

5.   Με την επιφύλαξη της άσκησης των δικαιωμάτων του έναντι τρίτων, οι δαπάνες για ζημίες που προκλήθηκαν στον εξοπλισμό του Οργανισμού κατά τη διάρκεια της αποστολής καλύπτονται από τον Οργανισμό, εκτός εάν η ζημία προκλήθηκε από βαριά αμέλεια ή εκούσια παράβαση καθήκοντος.

Άρθρο 10γ

Ποινική ευθύνη

Κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης ή πιλοτικού προγράμματος, οι προσκεκλημένοι υπάλληλοι εξομοιούνται με τους υπαλλήλους τους κράτους μέλους υποδοχής όσον αφορά τις αξιόποινες πράξεις των οποίων υπήρξαν θύματα ή τις οποίες διέπραξαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13

Αξιολόγηση

Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, συνοδευόμενη, εφόσον χρειάζεται, από προτάσεις για τροποποίηση του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Στρασβούργο, 11 Ιουλίου 2007.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. LOBO ANTUNES


(1)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Απριλίου 2007 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2007.

(2)  ΕΕ L 349 της 25.11.2004, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 105 της 13.4.2006, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(5)  ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 36.

(6)  ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 31.

(7)  Απόφαση 2004/849/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2004, για την υπογραφή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προσωρινή εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 368 της 15.12.2004, σ. 26).

(8)  Απόφαση 2004/860/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2004, για την υπογραφή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και την προσωρινή εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 370 της 17.12.2004, σ. 78).

(9)  ΕΕ L 131 της 1.6.2000, σ. 43.

(10)  ΕΕ L 64 της 7.3.2002, σ. 20.

(11)  ΕΕ L 199 της 31.7.2007, σ. 30

(12)  ΕΕ L 105 της 13.4.2006, σ. 1


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή τονίζουν ότι, σε περίπτωση που επικρατεί κατάσταση, αφενός, έκτακτων και εξαιρετικών πιέσεων στα εξωτερικά σύνορα που απαιτούν την επέμβαση ομάδας ταχείας επέμβασης στα σύνορα και, αφετέρου, πιθανής ανεπάρκειας οικονομικών μέσων στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της ΕΕ (Frontex) για την κινητοποίηση της ομάδας αυτής, θα πρέπει να διερευνηθούν όλες οι δυνατότητες εξασφάλισης της χρηματοδότησης. Η Επιτροπή θα ελέγξει κατεπειγόντως κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα ανακατανομής των κεφαλαίων. Σε περίπτωση που απαιτηθεί απόφαση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, η Επιτροπή κινεί διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού, και συγκεκριμένα με τα άρθρα 23 και 24, προκειμένου να διασφαλίσει τη λήψη έγκαιρης απόφασης των δύο αρμοδίων για τον προϋπολογισμό οργάνων σχετικά με τα μέσα παροχής συμπληρωματικής χρηματοδότησης προς τη Frontex για την αποστολή ομάδας ταχείας επέμβασης στα σύνορα. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή δεσμεύεται να δράσει το ταχύτερο δυνατόν, λαμβάνοντας υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης.