30.6.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 172/48


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 759/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 29ης Ιουνίου 2007

σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικής ποσόστωσης για την εισαγωγή λουκάνικων και σαλαμιών καταγωγής Ισλανδίας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του χοιρείου κρέατος (1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα βάσει του άρθρου 19 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (2), όπως εγκρίθηκε με την απόφαση 2007/138/ΕΚ του Συμβουλίου (3), προβλέπει το άνοιγμα από την Κοινότητα ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης 100 τόνων λουκάνικων και σαλαμιών καταγωγής Ισλανδίας.

(2)

Η συμφωνία προβλέπει ότι η δασμολογική ποσόστωση πρέπει να εφαρμόζεται ετησίως και, επομένως, η διαχείριση των εισαγωγών πρέπει να γίνεται σε ετήσια βάση. Ωστόσο, δεδομένου η συμφωνία αρχίζει να εφαρμόζεται από την 1η Μαρτίου 2007, η ετήσια ποσότητα για το 2007 πρέπει να προσαρμοστεί αναλόγως.

(3)

Η συμφωνία προσδιορίζει ότι το άνοιγμα των δασμολογικών πιστώσεων πρέπει να γίνει από την 1η Ιουλίου, σε εννεάμηνη βάση για το 2007. Είναι συνεπώς σκόπιμο να αρχίσει να ισχύει ο παρών κανονισμός από την 1η Ιουλίου 2007.

(4)

Η διαχείριση των εν λόγω ποσοστώσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με την αρχή της εξυπηρέτησης κατά προτεραιότητα. Αυτό πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 308α, 308β και 308γ παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (4).

(5)

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διαταραχής της αγοράς από τη δασμολογική ποσόστωση που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, η ποσόστωση αυτή αρχικά δεν πρέπει να θεωρηθεί κρίσιμη κατά την έννοια του άρθρου 308γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93. Επομένως, πρέπει να επιτραπεί στις τελωνειακές αρχές να άρουν την απαίτηση ασφαλείας σε σχέση με εμπορεύματα τα οποία αρχικά εισήχθηκαν βάσει των ποσοστώσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 308γ παράγραφος 1 και το άρθρο 248 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 και δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 308γ παράγραφοι 2 και 3 του εν λόγω κανονισμού.

(6)

Πρέπει να διευκρινιστεί ποιού είδους έγγραφο πιστοποίησης της καταγωγής των προϊόντων οφείλουν να υποβάλουν οι επιχειρήσεις προκειμένου να επωφεληθούν των δασμολογικών ποσοστώσεων στο πλαίσιο του συστήματος εξυπηρέτησης κατά προτεραιότητα.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης χοιρείου κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Ανοίγεται κοινοτική δασμολογική ποσόστωση για τα λουκάνικα και σαλάμια του κωδικού ΣΟ 1601 καταγωγής Ισλανδίας (εφεξής καλούμενη «δασμολογική ποσόστωση»), όπως προβλέπεται στη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Ισλανδίας, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 2007/138/ΕΚ.

Η δασμολογική ποσόστωση ανοίγεται ετησίως για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Η δασμολογική ποσόστωση φέρει τον αύξοντα αριθμό 09.0809.

2.   Η ετήσια ποσότητα, εκφραζόμενη σε καθαρό βάρος, των λουκάνικων και σαλαμιών που εισάγονται βάσει της δασμολογικής ποσόστωσης, καθώς και ο τελωνειακός δασμός που εφαρμόζεται καθορίζονται στο παράρτημα.

Για το έτος 2007, η διαθέσιμη ποσότητα είναι 75 τόνοι.

Άρθρο 2

Η διαχείριση της εν λόγω δασμολογικής ποσόστωσης πραγματοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 308α, 308β και 308γ παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93. Επομένως, το άρθρο 308γ παράγραφοι 2 και 3 του εν λόγω κανονισμού δεν εφαρμόζεται.

Άρθρο 3

Προκειμένου να επωφεληθούν από τις δασμολογικές ποσοστώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 και των οποίων η διαχείριση εκτελείται σύμφωνα με το άρθρο 2, πρέπει να υποβάλλεται στις κοινοτικές τελωνειακές αρχές έγκυρο έγγραφο πιστοποίησης της καταγωγής το οποίο να έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές της Ισλανδίας, βάσει κανόνων που να πληρούν όλες τις διατάξεις των άρθρων 55 έως 65 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 2007.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της 25.11.2005, σ. 2).

(2)  ΕΕ L 61 της 28.2.2007, σ. 29.

(3)  ΕΕ L 61 της 28.2.2007, σ. 28.

(4)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2007 (ΕΕ L 62 της 1.3.2007, σ. 6).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΑΛΑΜΙΑ

Κοινοτική δασμολογική ποσόστωση για την Ισλανδία

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Αύξων αριθμός

Ετήσια ποσότητα

(σε καθαρό βάρος)

Δασμός

1601 00

Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα· παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά

09.0809

100 τόνοι

0