14.7.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 162/1


ΨΉΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 31ης Μαΐου 2007

για τη στρατηγική της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής υπέρ των καταναλωτών (2007-2013)

(2007/C 162/01)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι, σύμφωνα με το άρθρο 153 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας:

α)

η Κοινότητα συμβάλλει στην προστασία της υγείας, της ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, καθώς και στην προώθηση του δικαιώματός τους για ενημέρωση, εκπαίδευση και οργάνωσή τους για την υπεράσπιση των συμφερόντων τους,

β)

οι απαιτήσεις προστασίας του καταναλωτή λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή άλλων κοινοτικών πολιτικών και δραστηριοτήτων.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ το σημαντικό ρόλο της πολιτικής υπέρ των καταναλωτών για τη διαμόρφωση της εσωτερικής αγοράς καθώς και τη συνέργιά της με πολιτικές της εσωτερικής αγοράς. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και η αξιοπιστία των επιχειρήσεων αποτελούν προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, δίνοντας ώθηση στον ανταγωνισμό, την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη. Οι ενημερωμένοι και υπεύθυνοι καταναλωτές που έχουν ουσιαστικά δικαιώματα τα οποία μπορούν να εμπιστευθούν αποτελούν κινητήρια δύναμη για οικονομικά επιτεύγματα και αλλαγές.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τις δυνατότητες της εσωτερικής αγοράς λιανικού εμπορίου, που ακόμη παραμένει σε μεγάλο βαθμό διασπασμένη σε εθνικές αγορές, όσον αφορά τα οφέλη που θα προέκυπταν για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις με την άρση των εμποδίων και κατά συνέπεια την ανάπτυξη νέων ευκαιριών για τους καταναλωτές και τους εμπόρους λιανικής.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, ιδίως στο ψηφιακό περιβάλλον, και της καινοτομίας όσον αφορά την ανταπόκριση στις επιλογές του καταναλωτή και την αυξανόμενη πρόσβαση σε νέες αγορές, καθώς και τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίζονται ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δικαιώματα του καταναλωτή είναι επαρκή, σαφή, διαφανή και κατοχυρωμένα και ότι αναπτύσσονται περαιτέρω μηχανισμοί για τη βιώσιμη κατανάλωση και την κατανόηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών.

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ, έχοντας επίσης υπόψη την αρχή της επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ότι το κοινοτικό δίκαιο έχει μεγάλη σημασία για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών και ότι απαιτούνται αποτελεσματικοί μηχανισμοί εφαρμογής του δικαίου, επίσης όσον αφορά τις διασυνοριακές συναλλαγές με καταναλωτές.

ΣΥΜΦΩΝΕΙ ότι τα συμφέροντα των καταναλωτών θα πρέπει να συνυπολογίζονται σε όλους τους τομείς ευρωπαϊκής πολιτικής, πράγμα που αποτελεί, αφενός, προϋπόθεση για μια αποτελεσματική πολιτική υπέρ των καταναλωτών και, αφετέρου, χρήσιμη βάση για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας. Συγκεκριμένα, οι προβληματισμοί σχετικά με τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών και τις πληροφορίες για τους καταναλωτές συνδέονται με πολλές εξειδικευμένες πολιτικές. Η ενσωμάτωση των συμφερόντων των καταναλωτών σε άλλους τομείς πολιτικής, μεταξύ άλλων όσον αφορά υπηρεσίες κοινής ωφελείας, είναι κοινό καθήκον όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών.

I.

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ την ανάπτυξη στρατηγικής της Επιτροπής για την πολιτική καταναλωτών 2007-2013 (1) σε επίπεδο ΕΕ, η οποία εστιάζει στη μεγιστοποίηση των επιλογών και της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, δίνοντάς τους εξουσίες και προστατεύοντάς τους, προάγοντας την απασχόληση και τη μεγέθυνση και διευρύνοντας τις ανταγωνιστικές αγορές και τους στόχους για να επιτευχθεί μια πιο ολοκληρωμένη και αποτελεσματική εσωτερική αγορά λιανικού εμπορίου.

II.

ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ να υλοποιήσει τη στρατηγική αυτή με τους τρεις κύριους στόχους της και, εν προκειμένω, να δώσει έμφαση στα εξής:

1.

να εξακολουθήσει την πολιτική της υπέρ των καταναλωτών η οποία αποσκοπεί στη διαφάνεια της αγοράς και στην ενίσχυση των ικανοτήτων της εσωτερικής αγοράς να ικανοποιεί τις προσδοκίες των καταναλωτών. Μια πολιτική για τους καταναλωτές στο πλαίσιο της οποίας καταβάλλονται προσπάθειες για αποτελεσματικές αγορές, συμβάλλει στη μεγέθυνση και την απασχόληση και ενισχύει την ευημερία των καταναλωτών,

2.

να δώσει προτεραιότητα στην υψηλού επιπέδου προστασία των καταναλωτών, στην επιλογή και την πρόσβαση εντός της Κοινότητας, και με τον τρόπο αυτό να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε διασυνοριακές αγορές ή συμβάσεις, και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη πολιτικής για τους καταναλωτές και μέτρων προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά τις υπηρεσίες,

3.

να εξασφαλίσει ότι οι επιχειρησιακοί στόχοι συνάδουν με τους στόχους που έχει θέσει η απόφαση αριθ. 1926/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής για τους καταναλωτές (2007-2013) (2),

4.

να προωθεί και να προασπίζει τα συμφέροντα των καταναλωτών σε έναν όλο και πιο παγκοσμιοποιημένο πλανήτη και να τα προάγει στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων και μέσω διεθνών συμφωνιών,

5.

να επανεξετάσει το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών, ενόψει απλούστευσης, εκσυγχρονισμού, βελτίωσης του ρυθμιστικού πλαισίου, εξάλειψης υφιστάμενων ανακολουθιών και τήρησης των απαιτήσεων των νέων τεχνολογιών, λαμβανομένης δεόντως υπόψη της αρχής της επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας· εφόσον χρειάζεται και λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων όσον αφορά την πράσινη βίβλο σχετικά με την επανεξέταση του κοινοτικού κεκτημένου για την προστασία των καταναλωτών, να υποβάλει προτάσεις για κατάλληλη προσαρμογή του κεκτημένου, υπό τον όρον ότι τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και βελτιώνουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς,

6.

να επανεξετάσει τα σημεία όπου μηχανισμοί αυτορρύθμισης και συρρύθμισης θα μπορούσαν να συμπληρώνουν τις υφιστάμενες νομοθετικές διατάξεις,

7.

να στηρίξει την εκτενή έρευνα με γνώμονα τους καταναλωτές η οποία θα αξιολογεί τη λειτουργία της αγοράς και τις προσδοκίες και τη συμπεριφορά των καταναλωτών, να θεσπίσει προσανατολισμένους στον καταναλωτή μηχανισμούς παρακολούθησης για την καθοδήγηση και αξιολόγηση της πολιτικής υπέρ των καταναλωτών και να αναπτύξει κατάλληλους δείκτες βάσει της σχετικής πείρας,

8.

να στηρίξει τη συνεργασία μεταξύ θεσμικών οργάνων με στόχο την ενίσχυση των νόμων για τους καταναλωτές και της νομοθεσίας που διέπει την ασφάλεια των προϊόντων, να προωθήσει τις δικτυακές δραστηριότητές τους, να αναπτύξει περαιτέρω συστήματα πληροφοριών και να επεκτείνει διεθνείς συμφωνίες αμοιβαίας διοικητικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών,

9.

να παρακολουθεί συνεχώς την αποτελεσματικότητα υφιστάμενων συστάσεων που προβλέπουν συγκεκριμένες ελάχιστες εγγυήσεις για εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών, και να καταβάλλει προσπάθειες για ευρύτερη εφαρμογή και ενίσχυση των αρχών που έχουν ρυθμιστεί εν προκειμένω, καθώς και να εξασφαλίσει καλύτερη διασύνδεση μεταξύ όλων των υφιστάμενων εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών και καλύτερη επικοινωνία σχετικά με υφιστάμενα μέσα πληροφόρησης,

10.

να εξετάσει προσεκτικά μηχανισμούς για τη συλλογική έννομη προστασία και να παρουσιάσει τα αποτελέσματα των τρεχουσών σχετικών μελετών, ενόψει ενδεχόμενης πρότασης ή δράσης,

11.

να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην απαιτούμενη προστασία, τις επιλογές και την εξυπηρέτηση των καταναλωτών κατά την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, υπό το φως των κρίσιμων αποφάσεων που λαμβάνονται από τους καταναλωτές όσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, π.χ. όσον αφορά παροχές γήρατος ή επενδύσεις σε ακίνητα,

12.

να δώσει μεγαλύτερη προσοχή σε λεπτομερείς εκτιμήσεις επιπτώσεων σε όλο το φάσμα των πολιτικών που επηρεάζουν τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των καταναλωτών,

13.

να παροτρύνει τους ενδιαφερόμενους για την πολιτική καταναλωτών φορείς να συμμετέχουν περισσότερο σε διαβουλεύσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο άλλων κοινοτικών πολιτικών όσον αφορά προτάσεις που έχουν σημαντικές συνέπειες για τους καταναλωτές.

ΙΙΙ.

ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

14.

να εξακολουθήσουν να προωθούν τον βελτιωμένο συντονισμό με τους προβληματισμούς και τις προτεραιότητες των μεμονωμένων τομέων πολιτικής και να συνδυάζουν περισσότερο τις πολιτικές καταναλωτών που εφαρμόζουν με άλλες ειδικές πολιτικές και πιο συγκεκριμένα με τις πολιτικές στους τομείς της οικονομίας, των μεταφορών, του περιβάλλοντος, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών,

15.

να εργαστούν με στόχο την αποτελεσματική προστασία και εκπαίδευση των καταναλωτών σε όλα τα κράτη μέλη, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό εξ ίσου ενεργούς και υπεύθυνους καταναλωτές σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης σε θέματα βιώσιμης κατανάλωσης,

16.

να ενισχύσουν περαιτέρω συστήματα για την εφαρμογή του νόμου στα κράτη μέλη καθώς και τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών, στηρίζοντας ταυτόχρονα τη συνεργασία κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών,

17.

να εξακολουθήσουν να προασπίζονται τα συμφέροντα των καταναλωτών όσον αφορά υπηρεσίες κοινής ωφελείας και να ενισχύουν καταλλήλως τα δικαιώματα των καταναλωτών,

18.

να λαμβάνουν υπόψη τους τα συμφέροντα των καταναλωτών κατά τη θέσπιση συστημάτων τυποποίησης και επισήμανσης σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο και να υπερασπίζονται τα συμφέροντα των καταναλωτών σε διεθνές επίπεδο,

19.

να αναγνωρίσουν τη μεγάλη σημασία που έχουν οι ενεργές και αντιπροσωπευτικές ενώσεις καταναλωτών, οι οποίες μπορούν να εκπροσωπούν ανεξάρτητα τα συμφέροντα των καταναλωτών σε κοινοτικό επίπεδο και στα κράτη μέλη,

20.

να παρέχουν συνεχή υποστήριξη στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών (ECC-Net) και να εξασφαλίσουν σε όλα τα κράτη μέλη σημεία επαφής τα οποία θα συνδράμουν τους καταναλωτές στην αποτελεσματική διασυνοριακή επίλυση διαφορών.

IV.

ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ να εξασφαλίσουν ότι οι στόχοι της στρατηγικής στον τομέα της πολιτικής υπέρ των καταναλωτών λαμβάνονται επίσης υπόψη κατά τον καθορισμό των εθνικών πολιτικών τους.

V.

ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή:

α)

να διεξάγει τακτικές διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη προκειμένου να αξιολογεί την υλοποίηση της στρατηγικής και, εάν χρειάζεται, να επιφέρει τροποποιήσεις ή προσαρμογές σε επόμενο στάδιο και

β)

να υποβάλλει εκθέσεις για την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά την πολιτική καταναλωτών και, επιπλέον, να υποβάλει ενδιάμεση έκθεση για την εφαρμογή της στρατηγικής στον τομέα της πολιτικής υπέρ των καταναλωτών ως το Μάρτιο του 2011 και έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης ως το Δεκέμβριο του 2015.


(1)  Έγγρ. 7503/07.

(2)  ΕΕ L 404 της 30.12.2006, σ. 39.