1.12.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 314/9


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 8ης Νοεμβρίου 2007

περί δημιουργίας κοινοτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας (αναδιατύπωση)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2007/779/ΕΚ, Ευρατόμ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 308,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 203,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στην απόφαση 2001/792/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, περί του κοινοτικού μηχανισμού για τη διευκόλυνση της ενισχυμένης συνεργασίας στις επεμβάσεις παροχής βοήθειας της πολιτικής προστασίας (3) (εφεξής «μηχανισμός»), πρέπει να γίνουν ορισμένες ουσιαστικές αλλαγές προκειμένου να ενισχυθεί η συνοχή και η αποτελεσματικότητα της αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Για λόγους σαφήνειας, η εν λόγω απόφαση πρέπει να αναδιατυπωθεί.

(2)

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση στον αριθμό, τη σοβαρότητα και την ένταση των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, με αποτέλεσμα απώλεια ανθρώπινων ζωών, και περιουσιών, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς, καταστροφή της οικονομικής και κοινωνικής υποδομής και ζημία του περιβάλλοντος.

(3)

Η δράση της Κοινότητας για την εφαρμογή του ψηφίσματος του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνελθόντων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 8ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη βελτίωση της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ κρατών μελών σε περίπτωση φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών (4), έχει συμβάλει στην προστασία των ανθρώπων, του περιβάλλοντος και των περιουσιών. Η σύμβαση της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, της 17ης Μαρτίου 1992, για τις διαμεθοριακές επιπτώσεις των βιομηχανικών ατυχημάτων, που έχει εγκριθεί από την Κοινότητα με την απόφαση 98/685/ΕΚ του Συμβουλίου (5), έχει συμβάλει στην περαιτέρω βελτίωση της πρόληψης και της διαχείρισης βιομηχανικών καταστροφών.

(4)

Γενικός σκοπός του μηχανισμού είναι να παρέχει, κατόπιν αιτήματος, υποστήριξη σε μείζονες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και να διευκολύνει το βελτιωμένο συντονισμό της επέμβασης για παροχή βοήθειας από τα κράτη μέλη και την Κοινότητα λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες που έχουν οι απομονωμένες, εξόχως απόκεντρες περιφέρειες καθώς και άλλες περιφέρειες και νησιά της Κοινότητας. Κατά τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των χωρών που προσέφυγαν στο μηχανισμό ζητώντας άμεση βοήθεια πολιτικής προστασίας αυξήθηκε σημαντικά. Ο μηχανισμός θα πρέπει να ενισχυθεί για να γίνει αποτελεσματικότερη και να προβληθεί περισσότερο η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη ευρωπαϊκής ικανότητας ταχείας αντίδρασης, με βάση τις μονάδες πολιτικής προστασίας των κρατών μελών όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συνήλθε στις 16 και 17 Ιουνίου 2005 και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του της 13ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με την καταστροφή που προκάλεσε το παλιρροϊκό κύμα (τσουνάμι).

(5)

Ο μηχανισμός θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τη σχετική κοινοτική νομοθεσία και τις διεθνείς δεσμεύσεις. Συνεπώς η παρούσα απόφαση δεν θα πρέπει να επηρεάσει τα αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχουν τα κράτη μέλη δυνάμει διμερών ή πολυμερών συνθηκών, οι οποίες σχετίζονται με θέματα τα οποία καλύπτονται από την παρούσα απόφαση.

(6)

Ο μηχανισμός θα πρέπει να διευκολύνει την αντίδραση πολιτικής προστασίας σε μείζονες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όλων των τύπων, που σημειώνονται εντός και εκτός της Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, τρομοκρατικών ενεργειών και τεχνολογικών, ραδιολογικών και περιβαλλοντικών ατυχημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ακούσιας θαλάσσιας ρύπανσης. Βοήθεια πολιτικής προστασίας μπορεί να απαιτηθεί σε όλες αυτές τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για να συμπληρωθούν οι δυνατότητες αντίδρασης της πληγείσας χώρας.

(7)

Η πρόληψη είναι ουσιαστικής σημασίας για την προστασία από φυσικές, τεχνολογικές και περιβαλλοντικές καταστροφές, και απαιτεί μελέτη για ανάληψη περαιτέρω δράσης. Η Κοινότητα πρέπει να βοηθήσει τα κράτη μέλη να ελαχιστοποιούν το χρόνο αντίδρασης στις καταστροφές και όσον αφορά την προειδοποίηση των πολιτών της ΕΕ συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη των συστημάτων ανίχνευσης και έγκαιρης προειδοποίησης. Τα εν λόγω συστήματα θα πρέπει να αξιοποιήσουν τις υφιστάμενες πηγές πληροφοριών και να τις αναπτύξουν περαιτέρω.

(8)

Είναι ανάγκη να ληφθούν προπαρασκευαστικά μέτρα σε επίπεδο κρατών μελών και στο κοινοτικό επίπεδο, ώστε οι ομάδες επέμβασης για την παροχή βοήθειας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης να κινητοποιούνται γρήγορα και να συντονίζονται με την απαιτούμενη ευελιξία, καθώς και να εξασφαλισθεί, μέσω εκπαιδευτικού προγράμματος, ότι οι ομάδες εκτίμησης ή/και συντονισμού, οι ομάδες επέμβασης και τα λοιπά μέσα διαθέτουν ικανότητα αποτελεσματικής αντίδρασης και συμπληρωματικότητα, ανάλογα με την περίπτωση.

(9)

Άλλα προπαρασκευαστικά μέτρα περιλαμβάνουν τη συγκέντρωση πληροφοριών για τα απαραίτητα ιατρικά μέσα και την ενθάρρυνση της χρήσης νέων τεχνολογιών. Οι εν λόγω πληροφορίες αφορούν τα ιατρικά μέσα τα οποία τα κράτη μέλη μπορούν να διαθέτουν εθελουσίως για την προστασία της δημόσιας υγείας κατόπιν αιτήματος επέμβασης δυνάμει του μηχανισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 296 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, κανένα κράτος μέλος δεν υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες τη διάδοση των οποίων θεωρεί αντίθετη προς ουσιώδη συμφέροντα ασφαλείας του.

(10)

Θα πρέπει να εξετασθεί η ανάπτυξη πρόσθετων μονάδων επέμβασης και παροχής βοήθειας πολιτικής προστασίας, από πόρους οι οποίοι προέρχονται από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, με στόχο την πλήρη διαλειτουργικότητα ούτως ώστε να ενισχυθεί η ανάπτυξη ικανότητας ταχείας αντίδρασης πολιτικής προστασίας. Οι μονάδες οργανώνονται στο επίπεδο των κρατών μελών και υπόκεινται στις οδηγίες και στις εντολές τους.

(11)

Σε περίπτωση μείζονος υφιστάμενης ή επαπειλούμενης κατάστασης έκτακτης ανάγκης εντός της Κοινότητας, η οποία προκαλεί ή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει διασυνοριακές επιπτώσεις ή μπορεί να οδηγήσει σε έκκληση προς ένα ή περισσότερα κράτη μέλη για την παροχή βοήθειας, είναι ανάγκη να γίνονται οι δέουσες γνωστοποιήσεις μέσω επισήμου και αξιόπιστου κοινού συστήματος επικοινωνιών και πληροφοριών έκτακτης ανάγκης.

(12)

Ο μηχανισμός θα πρέπει να επιτρέπει την κινητοποίηση και να διευκολύνει το συντονισμό των επεμβάσεων παροχής βοήθειας ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη προστασία των ανθρώπων, κατά πρώτο λόγο, αλλά και του περιβάλλοντος και των περιουσιών, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, οι τραυματισμοί, οι υλικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές ζημίες και η εκπλήρωση των στόχων της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης να γίνονται πιο εφικτοί. Η ενισχυμένη συνεργασία στις επεμβάσεις παροχής βοήθειας πολιτικής προστασίας θα πρέπει να στηρίζεται σε κοινοτική δομή πολιτικής προστασίας που αποτελείται από ένα κέντρο παρακολούθησης και πληροφοριών και ένα κοινό σύστημα επικοινωνιών και πληροφοριών έκτακτης ανάγκης του οποίου τη διαχείριση να εξασφαλίζουν η Επιτροπή και τα σημεία επαφής στα κράτη μέλη. Η δομή αυτή θα πρέπει να εξασφαλίζει επίσης ένα πλαίσιο συλλογής έγκυρων πληροφοριών για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, τη διάδοσή τους στα κράτη μέλη και την ανταλλαγή των διδαγμάτων που προκύπτουν από τις επεμβάσεις.

(13)

Τα σημεία επαφής στα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα της βοήθειας πολιτικής προστασίας που ζητούν οι πληγείσες χώρες, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τη διαθεσιμότητα στρατιωτικών πόρων και ικανοτήτων.

(14)

Η διαθεσιμότητα επαρκών μεταφορικών μέσων είναι ανάγκη να βελτιωθεί για να ενισχυθεί η ανάπτυξη της ικανότητας ταχείας αντίδρασης σε κοινοτικό επίπεδο. Η Κοινότητα θα πρέπει να υποστηρίξει και να συμπληρώσει τις προσπάθειες των κρατών μελών διευκολύνοντας την ομαδοποίηση των μεταφορικών πόρων των κρατών μελών και συμβάλλοντας, όπου απαιτείται, στη χρηματοδότηση πρόσθετων μεταφορικών μέσων.

(15)

Όσον αφορά τις επεμβάσεις παροχής βοήθειας πολιτικής προστασίας εκτός της Κοινότητας, ο μηχανισμός θα πρέπει να διευκολύνει και να υποστηρίζει τις δράσεις που αναλαμβάνουν η Κοινότητα και τα κράτη μέλη. Οι επεμβάσεις παροχής βοήθειας εκτός Κοινότητας μπορούν να διεξάγονται είτε σε αυτόνομη βάση είτε ως συμμετοχή σε επιχείρηση υπό την ηγεσία διεθνούς οργανισμού, περίπτωση για την οποία η Κοινότητα θα πρέπει να αναπτύξει τις σχέσεις της με τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς.

(16)

Τα Ηνωμένα Έθνη, εφόσον είναι παρόντα, έχουν γενικό συντονιστικό ρόλο για τις επιχειρήσεις παροχής βοήθειας σε τρίτες χώρες. Για τη βοήθεια πολιτικής προστασίας που παρέχεται στο πλαίσιο του παρόντος μηχανισμού θα πρέπει να εξασφαλίζεται συντονισμός με τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους συναφείς διεθνείς φορείς για να μεγιστοποιηθεί η χρήση των διαθέσιμων πόρων και να αποφεύγονται οι περιττές αλληλοεπικαλύψεις των προσπαθειών. Ο βελτιωμένος συντονισμός της παροχής βοήθειας πολιτικής προστασίας μέσω του μηχανισμού αποτελεί προϋπόθεση για την υποστήριξη της γενικής προσπάθειας συντονισμού και για να εξασφαλισθεί ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή συμμετοχή στη γενική προσπάθεια παροχής βοήθειας. Σε μείζονες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, κατά τις οποίες η βοήθεια παρέχεται στο πλαίσιο τόσο του μηχανισμού όσο και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/96 του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1996, σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια (6), η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα, τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα ολόκληρης της κοινοτικής αντίδρασης.

(17)

Ο κοινοτικός μηχανισμός θα μπορούσε επίσης, να αποτελέσει εργαλείο για τη διευκόλυνση και την παροχή υποστήριξης κατά τη διαχείριση κρίσεων σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη χρήση του κοινοτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας για τη διαχείριση κρίσεων η οποία αναφέρεται στον τίτλο V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παρούσα απόφαση δεν θίγει τις αρμοδιότητες και το ρόλο της προεδρίας όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων δυνάμει του εν λόγω τίτλου.

(18)

Ο μηχανισμός θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της παροχής προξενικής βοήθειας σε πολίτες της ΕΕ σε μείζονες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε τρίτες χώρες όσον αφορά δράσεις πολιτικής προστασίας, εφόσον το ζητούν οι προξενικές αρχές των κρατών μελών.

(19)

Οσάκις κρίνεται σκόπιμη η χρήση στρατιωτικών μέσων και δυνατοτήτων, η συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις θα ακολουθεί τις λεπτομέρειες, τις διαδικασίες και τα κριτήρια που έχουν καθορισθεί από το Συμβούλιο ή τα αρμόδια όργανά του, προκειμένου να διατίθενται στο μηχανισμό μέσα και δυνατότητες σχετικά με την προστασία άμαχων πληθυσμών.

(20)

Η χρήση στρατιωτικών μέσων θα πρέπει επίσης να συνάδει προς τις αρχές των συναφών κατευθυντηρίων γραμμών των Ηνωμένων Εθνών.

(21)

Θα πρέπει να είναι δυνατή η συμμετοχή υποψήφιων χωρών και η συνεργασία με άλλες τρίτες χώρες και με διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς.

(22)

Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (7).

(23)

Ο στόχος της παρούσας απόφασης, ήτοι η διευκόλυνση της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών όσον αφορά τις επεμβάσεις βοήθειας πολιτικής προστασίας, σε περίπτωση μείζονων υφισταμένων ή επαπειλούμενων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, και συνεπώς μπορεί, λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της προτεινόμενης δράσης να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Κοινότητας, λαμβανομένου υπόψη του οφέλους που προκύπτει από τη λειτουργία του μηχανισμού, λόγω μείωσης των απωλειών ανθρώπινων ζωών και των ζημιών.

Σε περίπτωση που μια μείζονα κατάσταση έκτακτης ανάγκης υπερβαίνει τις ικανότητες επέμβασης του πληγέντος κράτους μέλους, το εν λόγω κράτος θα πρέπει να μπορεί να ζητήσει από το μηχανισμό να συμπληρώσει τους πόρους πολιτικής προστασίας που διαθέτει το ίδιο. Κατά συνέπεια, η Κοινότητα μπορεί να θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(24)

Η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας δεν παρέχουν εξουσίες για τη θέσπιση της παρούσας απόφασης, πλην των εξουσιών των άρθρων 308 και 203, αντιστοίχως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 1

1.   Θεσπίζεται κοινοτικός μηχανισμός (στο εξής «μηχανισμός») προς διευκόλυνση της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών στα πλαίσια επεμβάσεων για την παροχή βοήθειας πολιτικής προστασίας σε μείζονες υφιστάμενες ή επαπειλούμενες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

2.   Η προστασία που πρέπει να εξασφαλιστεί με το μηχανισμό καλύπτει κατά πρώτο λόγο τους πολίτες, αλλά και το περιβάλλον και τις περιουσίες, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε περίπτωση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, τρομοκρατικών ενεργειών και, τεχνολογικών, ραδιολογικών ή περιβαλλοντικών ατυχημάτων, συμπεριλαμβανομένης και της ακούσιας θαλάσσιας ρύπανσης που σημειώνονται εντός και εκτός της Κοινότητας, λαμβανομένων επίσης υπόψη των ειδικών αναγκών των απομονωμένων, εξόχως απόκεντρων περιφερειών καθώς και άλλων περιοχών ή νησιών της Κοινότητας.

Ο μηχανισμός δεν πρέπει να επηρεάζει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας ή από υφιστάμενες διεθνείς συμφωνίες.

Άρθρο 2

Ο μηχανισμός απαρτίζεται από σειρά στοιχείων και δράσεων, μεταξύ των οποίων:

1.

προσδιορισμός των ομάδων επέμβασης και των άλλων μέσων υποστήριξης των επεμβάσεων που διαθέτουν τα κράτη μέλη για επεμβάσεις παροχής βοήθειας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης,

2.

εκπόνηση και εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος για τις ομάδες επέμβασης και τα άλλα μέσα υποστήριξης των επεμβάσεων καθώς και για τους εμπειρογνώμονες των ομάδων που είναι επιφορτισμένες με την εκτίμηση ή/και το συντονισμό, εφεξής «ομάδες εκτίμησης ή/και συντονισμού»,

3.

εργαστήρια, σεμινάρια και έργα δοκιμαστικής εφαρμογής με αντικείμενο τις μείζονες πτυχές των επεμβάσεων,

4.

συγκρότηση και αποστολή ομάδων εκτίμησης ή/και συντονισμού,

5.

συγκρότηση και διαχείριση ενός κέντρου παρακολούθησης και πληροφόρησης (ΚΠΠ), το οποίο είναι προσπελάσιμο και ικανό να αντιδρά άμεσα, 24 ώρες ημερησίως, και να εξυπηρετεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή για τους σκοπούς του μηχανισμού,

6.

δημιουργία και διαχείριση κοινού συστήματος επικοινωνιών και πληροφόρησης σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης (ΚΣΕΠΕΑ) που εξασφαλίζει την επικοινωνία και την από κοινού πρόσβαση στις πληροφορίες μεταξύ του ΚΠΠ και των σημείων επαφής των κρατών μελών,

7.

συμβολή στην ανάπτυξη συστημάτων ανίχνευσης και έγκαιρης προειδοποίησης, για καταστροφές οι οποίες μπορούν να πλήξουν το έδαφος των κρατών μελών, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ταχεία αντίδραση των κρατών μελών και της Κοινότητας, καθώς και η συμβολή στην κατάρτιση των συστημάτων αυτών μέσω μελετών και αξιολογήσεων της αναγκαιότητας και της σκοπιμότητάς τους και μέσω δράσεων για την προώθηση των διασυνδέσεών τους και της σύνδεσής τους με το ΚΠΠ και το ΚΠΕΠΕΑ. Τα συστήματα αυτά λαμβάνουν υπόψη και αξιοποιούν τις υπάρχουσες πληροφορίες και τις πηγές παρακολούθησης και ανίχνευσης,

8.

υποστήριξη των κρατών μελών για την απόκτηση πρόσβασης σε εξοπλισμό και μεταφορικούς πόρους

α)

με την παροχή και την ανταλλαγή πληροφοριών για εξοπλισμό και μεταφορικούς πόρους που μπορούν να διαθέσουν τα κράτη μέλη, προκειμένου να διευκολυνθεί η συγκέντρωση του εν λόγω εξοπλισμού ή μεταφορικών πόρων·

β)

με την παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη για να εντοπίσουν τους μεταφορικούς πόρους που μπορούν να διατεθούν από άλλες πηγές συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής αγοράς·

γ)

με την παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη για να εντοπίσουν τον εξοπλισμό ο οποίος μπορεί να διατεθεί από άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής αγοράς,

9.

συμπλήρωση των μεταφορικών μέσων που παρέχονται από τα κράτη μέλη με τη χρηματοδότηση πρόσθετων μεταφορικών πόρων που απαιτούνται για την εξασφάλιση ταχείας αντίδρασης σε μείζονες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης,

10.

υποστήριξη της παροχής προξενικής βοήθειας σε πολίτες της ΕΕ σε μείζονες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε τρίτες χώρες όσον αφορά δράσεις πολιτικής προστασίας, εφόσον το ζητούν οι προξενικές αρχές των κρατών μελών,

11.

άλλες υποστηρικτικές και συμπληρωματικές δράσεις, που απαιτούνται στο πλαίσιο του μηχανισμού όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 της απόφασης 2007/162/ΕΚ του Συμβουλίου, της 5ης Μαρτίου 2007, για τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου πολιτικής προστασίας (8).

Άρθρο 3

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1.

«μείζων κατάσταση έκτακτης ανάγκης»: κάθε κατάσταση η οποία έχει ή ενδέχεται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις σε ανθρώπους, στο περιβάλλον ή σε περιουσίες και η οποία μπορεί να οδηγήσει σε έκκληση για βοήθεια δυνάμει του μηχανισμού,

2.

«αντίδραση»: κάθε δράση που αναλαμβάνεται δυνάμει του μηχανισμού κατά τη διάρκεια ή ύστερα από μείζονα κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των άμεσων συνεπειών της,

3.

«ετοιμότητα»: κατάσταση ετοιμότητας και δυνατότητα διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού και υλικών μέσων ώστε να εξασφαλισθεί αποτελεσματική ταχεία αντίδραση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία θα είναι αποτέλεσμα δράσης που ανελήφθη εκ των προτέρων,

4.

«έγκαιρη προειδοποίηση»: η έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή πληροφοριών που επιτρέπει την ανάληψη δράσης προς αποφυγή ή μείωση των κινδύνων και εξασφαλίζει ετοιμότητα για αποτελεσματική αντίδραση,

5.

«μονάδα»: αυτάρκης και αυτόνομη οργάνωση ικανοτήτων των κρατών μελών ή κινητή επιχειρησιακή ομάδα των κρατών μελών σύμφωνα με προκαθορισμένα καθήκοντα και ανάγκες που αποτελείται από συνδυασμό ανθρώπινων και υλικών πόρων και προσδιορίζεται βάσει της ικανότητας επέμβασης ή του καθήκοντος (των καθηκόντων) που δύναται να αναλάβει.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ II

Ετοιμότητα

Άρθρο 4

1.   Τα κράτη μέλη ορίζουν εκ των προτέρων ομάδες επέμβασης ή μονάδες στο πλαίσιο των αρμόδιων υπηρεσιών τους και ιδίως των οικείων υπηρεσιών πολιτικής προστασίας ή άλλων υπηρεσιών αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, οι οποίες είναι τυχόν διαθέσιμες για επεμβάσεις ή που μπορούν να συγκροτηθούν κατεπειγόντως και να αποσταλούν, κατά κανόνα εντός 12 ωρών από τη διαβίβαση αιτήματος παροχής βοήθειας. Λαμβάνουν υπόψη ότι η σύνθεση των ομάδων ή των μονάδων εξαρτάται από τον τύπο της μείζονος κατάστασης έκτακτης ανάγκης και από τις ιδιαίτερες απαιτήσεις στο της εν λόγω κατάστασης.

2.   Τα κράτη μέλη επιλέγουν εμπειρογνώμονες που ενδέχεται να κληθούν να υπηρετήσουν στον τόπο της έκτακτης ανάγκης στα πλαίσια ομάδας εκτίμησης ή/και συντονισμού.

3.   Τα κράτη μέλη συμβάλλουν εθελουσίως στη δημιουργία μονάδων, οι οποίες:

α)

αποτελούνται από πόρους ενός ή περισσότερων κρατών που συμμετέχουν στο μηχανισμό·

β)

μπορούν να φέρουν εις πέρας αποστολές στον τομέα της αντίδρασης·

γ)

μπορούν να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με αναγνωρισμένες διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές και ως εκ τούτου μπορούν:

i)

να αποστέλλονται κατεπειγόντως κατόπιν αιτήσεως για βοήθεια,

ii)

να εργάζονται με αυτάρκεια και αυτονομία για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, εφόσον το απαιτούν οι επιτόπιες συνθήκες·

δ)

μπορούν να είναι διαλειτουργικές με άλλες μονάδες·

ε)

έχουν εκπαιδευθεί και εξασκηθεί ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας των στοιχείων α) και δ)·

στ)

τίθενται υπό την εξουσία προσώπου υπεύθυνου για τη λειτουργία τους·

ζ)

μπορούν να συνδράμουν άλλους οργανισμούς της ΕΕ ή/και διεθνείς οργανισμούς, ιδιαιτέρως τα Ηνωμένα Έθνη.

4.   Τα κράτη μέλη εξετάζουν τη δυνατότητα παροχής, ανάλογα με τις απαιτήσεις, και άλλων μέσων υποστήριξης των επεμβάσεων, τα οποία πιθανώς να διαθέτουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, όπως ειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό για την αντιμετώπιση μιας συγκεκριμένης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, και τη δυνατότητα κινητοποίησης μέσων παρεχομένων από μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους αρμόδιους φορείς.

5.   Τα κράτη μέλη δύνανται, εφόσον το επιθυμούν και με την επιφύλαξη των καταλλήλων περιορισμών ασφαλείας, να παρέχουν πληροφορίες για τα σχετικά στρατιωτικά μέσα και δυνατότητες, που μπορούν να χρησιμοποιούνται στην εσχάτη των περιπτώσεων στα πλαίσια της βοήθειας πολιτικής προστασίας μέσω του μηχανισμού, όπως μεταφορικά μέσα και εφοδιαστική ή ιατρική στήριξη.

6.   Τα κράτη μέλη παρέχουν τις σχετικές γενικές πληροφορίες για τις ομάδες και τους εμπειρογνώμονες, τις μονάδες και τα άλλα μέσα υποστήριξης των επεμβάσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, εντός έξι μηνών από την έκδοση της παρούσας απόφασης, οσάκις δε παρίσταται ανάγκη, προβαίνουν στην άμεση επικαιροποίηση των πληροφοριών αυτών. Παρέχουν επίσης τις σχετικές γενικές πληροφορίες για τα ιατρικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 5 σημείο 6.

7.   Τα κράτη μέλη με την υποστήριξη της Επιτροπής, εάν το ζητούν λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την έγκαιρη μεταφορά της βοήθειας πολιτικής προστασίας την οποία προσφέρουν.

8.   Τα κράτη μέλη ορίζουν τα σημεία επαφής και ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή.

Άρθρο 5

Η Επιτροπή εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

1.

συγκροτεί και διαχειρίζεται το ΚΠΠ,

2.

συγκροτεί και διαχειρίζεται το ΚΣΕΠΕΑ,

3.

συμβάλει στην ανάπτυξη συστημάτων ανίχνευσης και έγκαιρης προειδοποίησης για καταστροφές, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 σημείο 7,

4.

συγκροτεί μέσα κινητοποίησης και αποστολής, το ταχύτερο δυνατόν, μικρών ομάδων εμπειρογνωμόνων, που είναι υπεύθυνοι για τα εξής:

α)

την εκτίμηση των αναγκών πολιτικής προστασίας του κράτους που έχει ζητήσει βοήθεια ενόψει της βοήθειας που διαθέτουν τα κράτη μέλη και ο μηχανισμός,

β)

τη διευκόλυνση, εν ανάγκη, του επιτόπου συντονισμού των επιχειρήσεων παροχής βοήθειας πολιτικής προστασίας και, οσάκις απαιτείται και ενδείκνυται, την εξασφάλιση της επαφής με τις αρμόδιες αρχές του κράτους που ζήτησε βοήθεια,

5.

η Επιτροπή εκπονεί πρόγραμμα εκπαίδευσης με στόχο τον καλύτερο συντονισμό της επέμβασης παροχής βοήθειας πολιτικής προστασίας εξασφαλίζοντας τη συμβατότητα και συμπληρωματικότητα μεταξύ των ομάδων επέμβασης των μονάδων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 ή των άλλων μέσων υποστήριξης των επεμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4, κατά περίπτωση, και βελτιώνοντας την ικανότητα των εμπειρογνωμόνων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κοινά μαθήματα και ασκήσεις καθώς και σύστημα ανταλλαγών με το οποίο εξασφαλίζεται η απόσπαση προσωπικού σε άλλα κράτη μέλη,

6.

αντλεί και συγκεντρώνει σε περίπτωση μείζονος κατάστασης έκτακτης ανάγκης πληροφορίες για τις δυνατότητες των κρατών μελών να διατηρούν ικανότητα παραγωγής ορών και εμβολίων ή άλλων αναγκαίων ιατρικών μέσων και τα αποθέματα των μέσων αυτών που μπορούν να διατεθούν για επέμβαση,

7.

εκπονεί πρόγραμμα συγκέντρωσης των διδαγμάτων από τις επεμβάσεις οι οποίες διεξάγονται στα πλαίσια του μηχανισμού, και διαδίδει τα διδάγματα αυτά μέσω του συστήματος πληροφοριών,

8.

προωθεί και ενθαρρύνει, για τους σκοπούς του μηχανισμού, την εισαγωγή και χρήση νέων τεχνολογιών,

9.

λαμβάνει τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 2 σημεία 8 και 9,

10.

συγκροτεί την ικανότητα παροχής βασικής εφοδιαστικής υποστήριξης για τους εμπειρογνώμονες αξιολόγησης ή/και συντονισμού,

11.

αναλαμβάνει κάθε άλλη συμπληρωματική δράση και δράση υποστήριξης που απαιτείται στο πλαίσιο του μηχανισμού όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 της απόφασης 2007/62/ΕΚ, Ευρατόμ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Επέμβαση

Άρθρο 6

1.   Σε περίπτωση μείζονος, υφιστάμενης ή επαπειλούμενης, κατάστασης έκτακτης ανάγκης εντός της Κοινότητας, η οποία προκαλεί ή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει διασυνοριακές επιπτώσεις, το κράτος μέλος στο οποίο σημειώνεται η κατάσταση έκτακτης ανάγκης ειδοποιεί, χωρίς καθυστέρηση, την Επιτροπή και όσα κράτη μέλη μπορούν να επηρεασθούν από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει στις περιπτώσεις που η υποχρέωση ειδοποίησης έχει ήδη εκπληρωθεί στο πλαίσιο σχετικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας ή υφισταμένων διεθνών συμφωνιών.

2.   Σε περίπτωση μείζονος, υφιστάμενης ή επαπειλούμενης, κατάστασης έκτακτης ανάγκης εντός της Κοινότητας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αίτημα από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη για παροχή βοήθειας, το κράτος μέλος στο οποίο σημειώνεται η κατάσταση έκτακτης ανάγκης ειδοποιεί, χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπή, σε περίπτωση που είναι πιθανό να υποβληθεί αίτημα παροχής βοήθειας μέσω του ΚΠΠ, έτσι ώστε η Επιτροπή να μπορέσει, ανάλογα με την περίπτωση, να ενημερώσει τα υπόλοιπα κράτη μέλη και να ενεργοποιήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες της.

3.   Οι αναφερόμενες στις παραγράφους 1 και 2 ειδοποιήσεις πραγματοποιούνται, ανάλογα με την περίπτωση, μέσω του ΚΣΕΠΕΑ.

Άρθρο 7

1.   Σε περίπτωση μείζονος κατάστασης έκτακτης ανάγκης εντός της Κοινότητας, ένα κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει βοήθεια, μέσω του ΚΠΠ ή απευθείας από τα άλλα κράτη μέλη. Το αίτημα γίνεται με όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένο τρόπο.

2.   Σε περίπτωση, υποβολής αιτήματος παροχής βοήθειας μέσω του ΚΠΠ η Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση μόλις λάβει το εν λόγω αίτημα, και, ανάλογα με την περίπτωση:

α)

προωθεί το αίτημα στα σημεία επαφής των λοιπών κρατών μελών·

β)

διευκολύνει την κινητοποίηση των ομάδων, των εμπειρογνωμόνων των μονάδων και των άλλων μέσων υποστήριξης της επέμβασης·

γ)

συγκεντρώνει έγκυρες πληροφορίες για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τις διαδίδει στα κράτη μέλη.

3.   Κάθε κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται αίτημα παροχής βοήθειας, αποφασίζει πάραυτα κατά πόσο είναι σε θέση να την προσφέρει και ενημερώνει σχετικά το αιτούν κράτος μέλος, είτε μέσω του ΚΠΠ είτε απευθείας, αναφέροντας την έκταση και τους όρους της βοήθειας που είναι σε θέση να προσφέρει. Εάν κράτος μέλος ενημερώσει το αιτούν κράτος μέλος απευθείας, ενημερώνει επίσης το ΚΠΠ, αναλόγως. Το ΚΠΠ τηρεί ενήμερα τα κράτη μέλη.

4.   Το αιτούν κράτος μέλος ευθύνεται για τη διεύθυνση των επεμβάσεων παροχής βοήθειας. Οι αρχές του αιτούντος κράτους μέλους καθορίζουν κατευθυντήριες γραμμές και, εάν είναι απαραίτητο, ορίζουν τα όρια των καθηκόντων που ανατίθενται στις ομάδες επέμβασης ή στις μονάδες. Οι λεπτομέρειες για την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων αφήνονται στον υπεύθυνο που ορίζει το κράτος μέλος το οποίο παρέχει τη βοήθεια.

5.   Στις περιπτώσεις που το αιτούν κράτος μέλος ζητεί από τις ομάδες επέμβασης να διευθύνουν την επέμβαση για λογαριασμό του, οι ομάδες που έχουν διαθέσει τα κράτη μέλη και η Κοινότητα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να συντονίσουν τις επεμβάσεις τους.

6.   Στις περιπτώσεις αποστολής ομάδων εκτίμησης ή/και συντονισμού οι ομάδες αυτές διευκολύνουν το συντονισμό μεταξύ των ομάδων επέμβασης και διατηρούν επαφές με τις αρμόδιες αρχές του αιτούντος κράτους μέλους.

Άρθρο 8

1.   Σε περίπτωση μείζονος κατάστασης έκτακτης ανάγκης που σημειώνεται εκτός της Κοινότητας, το άρθρο 7 είναι επίσης δυνατόν, κατόπιν αιτήματος, να εφαρμοσθεί και στις επεμβάσεις παροχής βοήθειας πολιτικής προστασίας εκτός της Κοινότητας.

Οι εν λόγω επεμβάσεις μπορούν να διεξάγονται είτε ως αυτόνομη επέμβαση παροχής βοήθειας είτε ως συμμετοχή σε επέμβαση της οποίας ηγείται διεθνής οργανισμός.

Το πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων συντονισμού που προβλέπονται στο παρόν άρθρο περιλαμβάνει μόνο τη βοήθεια η οποία διοχετεύεται μέσω του μηχανισμού.

Τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος άρθρου ισχύουν υπό την επιφύλαξη των μέτρων που θεσπίζονται δυνάμει του τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2.   Όταν η βοήθεια πολιτικής προστασίας, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, παρέχεται κατόπιν αιτήματος που διανεμήθηκε μέσω του ΚΠΠ, το κράτος μέλος το οποίο ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «προεδρία») εξασφαλίζει το συνολικό συντονισμό των επεμβάσεων παροχής βοήθειας πολιτικής προστασίας, σεβόμενο τον επιχειρησιακό συντονιστικό ρόλο της Επιτροπής, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.

3.   Όσον αφορά τον πολιτικό και στρατηγικό συντονισμό, η προεδρία συγκεκριμένα:

α)

αξιολογεί κατά πόσον είναι σκόπιμη η δυνατότητα χρήσης του μηχανισμού ως μέσου διευκόλυνσης και υποστήριξης της διαχείρισης κρίσεων·

β)

όταν το κρίνει απαραίτητο, αναπτύσσει σχέσεις με την πληγείσα τρίτη χώρα σε πολιτικό επίπεδο και συνδέσμους με τη χώρα αυτή καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης όσον αφορά το συνολικό πολιτικό και στρατηγικό πλαίσιο της επέμβασης παροχής βοήθειας.

Οσάκις απαιτείται, η προεδρία μπορεί να ζητήσει από άλλο κράτος μέλος να αναλάβει μερικά ή συνολικά, την ευθύνη για τον πολιτικό και το στρατηγικό συντονισμό ή από την Επιτροπή να υποστηρίξει αυτόν το συντονισμό.

4.   Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με την προεδρία, αναλαμβάνει τον επιχειρησιακό συντονισμό, στα πλαίσια του πολιτικού και στρατηγικού συντονισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Ο επιχειρησιακός συντονισμός περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες, κατά περίπτωση:

α)

διεξαγωγή συνεχούς διαλόγου με τα σημεία επαφής των κρατών μελών, προκειμένου να εξασφαλισθεί, μέσω του μηχανισμού, αποτελεσματική και συνεκτική ευρωπαϊκή συμβολή πολιτικής προστασίας στη συνολική προσπάθεια παροχής βοήθειας, και συγκεκριμένα:

i)

ενημερώνοντας αμελλητί τα κράτη μέλη σχετικά με τις πλήρεις αιτήσεις βοήθειας,

ii)

αποστέλλοντας επιτόπου ομάδες αξιολόγησης ή/και συντονισμού για την αξιολόγηση της κατάστασης και των αναγκών ή/και τη διευκόλυνση επιτόπου του επιχειρησιακού συντονισμού της βοήθειας που διοχετεύεται μέσω του μηχανισμού,

iii)

διενεργώντας αξιολογήσεις αναγκών σε συνεργασία με τις ομάδες αξιολόγησης ή/και συντονισμού και άλλους φορείς, συμπεριλαμβανομένων άλλων υπηρεσιών της ΕΕ,

iv)

ανταλλάσσοντας συναφείς αξιολογήσεις και αναλύσεις με όλους τους αρμόδιους φορείς,

v)

παρέχοντας συνολική εικόνα της βοήθειας την οποία προσφέρουν τα κράτη μέλη και άλλες πηγές,

vi)

δίδοντας συμβουλές σχετικά με το είδος της βοήθειας που απαιτείται, ούτως ώστε η παρεχόμενη βοήθεια πολιτικής προστασίας να είναι σύμφωνη προς τις αξιολογήσεις αναγκών,

vii)

συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση τυχόν πρακτικών δυσκολιών κατά την παροχή βοήθειας σε τομείς όπως η διαμετακόμιση και τα τελωνεία·

β)

ανάπτυξη συνδέσμων με την πληγείσα τρίτη χώρα όσον αφορά τεχνικές λεπτομέρειες, όπως οι ακριβείς ανάγκες για βοήθεια, η αποδοχή προσφορών και οι πρακτικές ρυθμίσεις για την επιτόπια παραλαβή και διανομή της βοήθειας·

γ)

ανάπτυξη συνδέσμων ή συνεργασία με το γραφείο συντονισμού ανθρωπιστικών υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΑΥ των ΗΕ), οσάκις είναι παρόν, και άλλους αρμόδιους φορείς οι οποίοι συμβάλλουν στη συνολική προσπάθεια παροχής βοήθειας, ούτως ώστε να μεγιστοποιούνται οι συνέργειες, να επιτυγχάνονται συμπληρωματικότητες και να αποφεύγονται η επικάλυψη και οι ελλείψεις·

δ)

ανάπτυξη συνδέσμων με όλους τους αρμόδιους φορείς, ιδίως κατά την τελική φάση της επέμβασης παροχής βοήθειας δυνάμει του μηχανισμού, για να διευκολυνθεί η ομαλή μετάβαση.

5.   Κατά περίπτωση, η Επιτροπή δύναται να αναλαμβάνει πρόσθετα επιχειρησιακά καθήκοντα με τη συμφωνία της προεδρίας.

6.   Η Επιτροπή δύναται, σε στενή συνεργασία με την προεδρία, να συγκροτεί τις ομάδες αξιολόγησης ή/και συντονισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 4 στοιχείο α) σημείο ii). Οι ομάδες απαρτίζονται από εμπειρογνώμονες και έναν επικεφαλής της ομάδας τον οποίον διαθέτουν τα κράτη μέλη, κατά περίπτωση. Η Επιτροπή επιλέγει τους εμπειρογνώμονες και τον επικεφαλής της ομάδας βάσει των προσόντων και της πείρας τους, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου εκπαίδευσής τους όσον αφορά το μηχανισμό, των εμπειριών από προηγούμενες αποστολές δυνάμει του μηχανισμού και άλλες διεθνείς προσπάθειες παροχής βοήθειας. Η επιλογή βασίζεται και σε άλλα κριτήρια, όπως οι γλωσσικές γνώσεις, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η ομάδα εν συνόλω διαθέτει τις ικανότητες που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη κατάσταση.

Το ΚΠΠ διατηρεί στενές επαφές με τις ομάδες αξιολόγησης ή/και συντονισμού, τις στηρίζει και τις καθοδηγεί.

7.   Η προεδρία και η Επιτροπή εξασφαλίζουν στενή συνεργασία και διεξάγουν συνεχή διάλογο καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης όσον αφορά την επέμβαση.

Ο επιχειρησιακός συντονισμός ενσωματώνεται πλήρως στο συνολικό συντονισμό τον οποίο παρέχει το ΓΣΑΥ των ΗΕ, οσάκις είναι παρόν, και σέβεται τον ηγετικό του ρόλο.

Ο συντονισμός μέσω του μηχανισμού δεν επηρεάζει τις διμερείς επαφές μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών και της πληγείσας χώρας ούτε τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των Ηνωμένων Εθνών. Οι διμερείς αυτές επαφές μπορούν επίσης να αξιοποιούνται για την ενίσχυση του συντονισμού μέσω του μηχανισμού.

Επιδιώκονται συνέργειες και συμπληρωματικότητες με άλλα μέσα της Ένωσης ή της Κοινότητας. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή μεριμνά για τη συμπληρωματικότητα και τη συνοχή δράσεων δυνάμει του μηχανισμού και δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/96.

Σε περίπτωση που προκύψει μείζων κατάσταση έκτακτης ανάγκης εκτός της Κοινότητας, η ενδεχόμενη χρήση στρατιωτικών μέσων και δυνατοτήτων που διατίθενται για την υποστήριξη πολιτικής προστασίας θα πρέπει να συνάδει προς τις αρχές των συναφών κατευθυντηρίων γραμμών των Ηνωμένων Εθνών.

8.   Ο συντονιστικός ρόλος της προεδρίας και της Επιτροπής που αναφέρεται στο παρόν άρθρο δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητες και την ευθύνη των κρατών μελών για τις ομάδες, τις μονάδες και τα λοιπά μέσα στήριξης που παρέχουν, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών μέσων και δυνατοτήτων. Συγκεκριμένα, ο συντονισμός της προεδρίας και της Επιτροπής δεν συνεπάγεται εντολές προς τις ομάδες, τις μονάδες και τα λοιπά μέσα στήριξης των κρατών μελών που αναπτύσσονται εθελουσίως, σύμφωνα με το συντονισμό σε επίπεδο κεντρικών γραφείων και επιτόπου.

9.   Προκειμένου να εξασφαλίζονται ο αναφερόμενος στις παραγράφους 1 έως 8 συντονισμός και η γενική συμβολή στη συνολική προσπάθεια παροχής βοήθειας:

α)

όλα τα κράτη μέλη τα οποία παρέχουν βοήθεια πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 κατόπιν αιτήματος που διανεμήθηκε μέσω του ΚΠΠ τηρούν το ΚΠΠ πλήρως ενήμερο όσον αφορά τις δραστηριότητές τους, και

β)

οι επιτόπιες ομάδες και οι μονάδες των κρατών μελών οι οποίες συμμετέχουν στην επέμβαση μέσω του μηχανισμού αναπτύσσουν στενούς συνδέσμους με τις επιτόπου ομάδες συντονισμού ή/και αξιολόγησης του ΚΣΕΠΕΑ.

Άρθρο 9

Η Επιτροπή μπορεί να υποστηρίζει και να συμπληρώνει τη βοήθεια πολιτικής προστασίας που παρέχουν τα κράτη μέλη στα πλαίσια του μηχανισμού λαμβάνοντας τα μέτρα τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 2 σημεία 8 και 9.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ IV

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 10

Η συμμετοχή στο μηχανισμό είναι ανοικτή στις υποψήφιες χώρες.

Άλλες τρίτες χώρες και διεθνείς ή περιφερειακοί οργανισμοί μπορούν να συνεργάζονται σε δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του μηχανισμού, εφόσον αυτό επιτρέπεται από σχετικές συμφωνίες μεταξύ των εν λόγω τρίτων χωρών ή οργανισμών και της Κοινότητας.

Άρθρο 11

Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας απόφασης, τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές και ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή.

Άρθρο 12

Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2, κανόνες εφαρμογής ιδίως στους ακόλουθους τομείς:

1.

τα μέσα που διατίθενται για επεμβάσεις παροχής βοήθειας όπως προβλέπεται στο άρθρο 4,

2.

το ΚΠΠ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 5,

3.

το ΚΣΕΠΕΑ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 σημείο 6,

4.

τις ομάδες εκτίμησης ή/και συντονισμού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 σημείο 4, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων για την επιλογή των εμπειρογνωμόνων,

5.

το εκπαιδευτικό πρόγραμμα όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 σημείο 2,

6.

τις μονάδες όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3,

7.

τα συστήματα ανίχνευσης και έγκαιρης προειδοποίησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 σημείο 7,

8.

τις πληροφορίες για ιατρικά μέσα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 σημείο 6,

9.

τις επεμβάσεις εντός της Κοινότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 καθώς και τις επεμβάσεις εκτός της Κοινότητας όπως προβλέπεται στο άρθρο 8.

Άρθρο 13

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 13 της απόφασης 2007/162/ΕΚ, Ευρατόμ.

2.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

Άρθρο 14

Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ανά τριετία από την ημερομηνία της κοινοποίησή της και διαβιβάζει τα πορίσματα της αξιολόγησης αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τα συμπεράσματα συνοδεύονται, αν απαιτείται, από προτάσεις για τροποποιήσεις της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 15

Η απόφαση 2001/792/ΕΚ, Ευρατόμ καταργείται.

Οι αναφορές στην καταργούμενη απόφαση ερμηνεύονται ως αναφορές στην παρούσα απόφαση σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος.

Άρθρο 16

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2007.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

R. PEREIRA


(1)  Γνώμη της 24ης Οκτωβρίου 2006 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  ΕΕ C 195 της 18.8.2006, σ. 40.

(3)  ΕΕ L 297 της 15.11.2001, σ. 7.

(4)  ΕΕ C 198 της 27.7.1991, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 326 της 3.12.1998, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 163 της 2.7.1996, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(7)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200 της 22.7.2006, σ. 11).

(8)  ΕΕ L 71 της 10.3.2007, σ. 9.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας αντιστοιχίας

Απόφαση 2001/792/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου

Παρούσα απόφαση

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 2 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 2 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο

Αιτιολογική σκέψη 4 δεύτερη πρόταση

Άρθρο 1 παράγραφος 3 εισαγωγική φράση

Άρθρο 2 εισαγωγική φράση

Άρθρο 1 παράγραφος 3 πρώτη περίπτωση

Άρθρο 2 σημείο 1

Άρθρο 1 παράγραφος 3 δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 2 σημείο 2

Άρθρο 1 παράγραφος 3 τρίτη περίπτωση

Άρθρο 2 σημείο 3

Άρθρο 1 παράγραφος 3 τέταρτη περίπτωση

Άρθρο 2 σημείο 4

Άρθρο 1 παράγραφος 3 πέμπτη περίπτωση

Άρθρο 2 σημείο 5

Άρθρο 1 παράγραφος 3 έκτη περίπτωση

Άρθρο 2 σημείο 6

Άρθρο 2 σημείο 7

Άρθρο 2 σημείο 8

Άρθρο 2 σημείο 9

Άρθρο 2 σημείο 10

Άρθρο 1 παράγραφος 3 έβδομη περίπτωση

Άρθρο 2 σημείο 11

Άρθρο 3

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 6 παράγραφος 3

Άρθρο 3 εισαγωγική φράση

Άρθρο 3 στοιχείο α)

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 3 στοιχείο β)

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 3 στοιχείο γ)

Άρθρο 4 παράγραφος 6

Άρθρο 3 στοιχείο δ)

Άρθρο 4 παράγραφος 4

Άρθρο 4 παράγραφος 5

Άρθρο 4 παράγραφος 7

Άρθρο 3 στοιχείο ε)

Άρθρο 4 παράγραφος 8 και άρθρο 11

Άρθρο 4 εισαγωγική φράση

Άρθρο 5 εισαγωγική φράση

Άρθρο 4 στοιχείο α)

Άρθρο 5 σημείο 1

Άρθρο 4 στοιχείο β)

Άρθρο 5 σημείο 2

Άρθρο 5 σημείο 3

Άρθρο 4 στοιχείο γ)

Άρθρο 5 σημείο 4

Άρθρο 4 στοιχείο δ)

Άρθρο 5 σημείο 5

Άρθρο 4 στοιχείο ε)

Άρθρο 5 σημείο 6

Άρθρο 4 στοιχείο στ)

Άρθρο 5 σημείο 7

Άρθρο 4 στοιχείο ζ)

Άρθρο 5 σημείο 8

Άρθρο 4 στοιχείο η)

Άρθρο 5 σημείο 9

Άρθρο 5 σημείο 10

Άρθρο 5 σημείο 11

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 7 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 7 παράγραφος 4

Άρθρο 5 παράγραφος 4

Άρθρο 7 παράγραφος 5

Άρθρο 5 παράγραφος 5

Άρθρο 7 παράγραφος 6

Άρθρο 6 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 6 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφοι 2 έως 9

Άρθρο 9

Άρθρο 7

Άρθρο 10 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 10 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 2 εισαγωγική φράση

Άρθρο 12 εισαγωγική φράση

Άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 12 σημείο 1

Άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 12 σημείο 2

Άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 12 σημείο 3

Άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

Άρθρο 12 σημείο 4

Άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο ε)

Άρθρο 12 σημείο 5

Άρθρο 12 σημείο 6

Άρθρο 12 σημείο 7

Άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο στ)

Άρθρο 12 σημείο 8

Άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο ζ)

Άρθρο 12 σημείο 9

Άρθρο 9 παράγραφος 1

Άρθρο 13 παράγραφος 1

Άρθρο 9 παράγραφος 2

Άρθρο 9 παράγραφος 3

Άρθρο 13 παράγραφος 2

Άρθρο 9 παράγραφος 4

 

Άρθρο 10

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 16