21.7.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 190/25


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Ιουλίου 2007

για τη χρηματοοικονομική συνεισφορά από την Κοινότητα στην έρευνα όσον αφορά τον επιπολασμό και τη μικροβιακή αντοχή του Campylobacter spp. σε σμήνη κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής και τον επιπολασμό των Campylobacter spp. και Salmonella spp. σε σφάγια κοτόπουλων που πρέπει να πραγματοποιούνται στα κράτη μέλη

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 3440]

(2007/516/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (1), και ιδίως το άρθρο 20,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 90/424/ΕΟΚ θεσπίζει διαδικασίες που διέπουν τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας σε συγκεκριμένα κτηνιατρικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών και επιστημονικών μέτρων. Στην απόφαση προβλέπεται ότι η Κοινότητα αναλαμβάνει, ή βοηθά τα κράτη μέλη να αναλάβουν, τα τεχνικά και επιστημονικά μέτρα που είναι αναγκαία για την ανάπτυξη της κοινοτικής κτηνιατρικής νομοθεσίας και για την ανάπτυξη κτηνιατρικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

(2)

Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) σχετικά με τις τάσεις και τις πηγές των ζωονόσων, των ζωονοσογόνων παραγόντων και της μικροβιακής αντοχής στην Κοινότητα το 2005 (2), αναφέρθηκαν συνολικά 194 695 περιπτώσεις καμπυλοβακτηρίωσης σε ανθρώπους σε 22 κράτη μέλη. Το κρέας κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής θεωρείται η πιο κοινή πηγή μόλυνσης. Αναφέρθηκαν έως 66,4 % θετικά δείγματα σε κρέας κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής. Σε σμήνη κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής, ποσοστό 0,2 έως 86 % των υποβληθέντων δειγμάτων ήταν θετικά.

(3)

Επιπλέον, σύμφωνα με την έκθεση της EFSA, αναφέρθηκαν συνολικά 168 929 περιπτώσεις ανθρώπινης σαλμονέλωσης σε 22 κράτη μέλη το 2005. Τα τυπικά ποσοστά μόλυνσης φρέσκου κρέατος πουλερικών κυμαίνονται από 4 έως 10 % και αποτελούν έτσι τα υψηλότερα ποσοστά όλων των τροφίμων που αναλύθηκαν.

(4)

Η EFSA επισημαίνει επίσης στην έκθεσή της ότι ένα σχετικά υψηλό ποσοστό απομονωθέντων στελεχών καμπυλοβακτηριδίων και σαλμονέλας από ζώα και τρόφιμα ήταν ανθεκτικά σε αντιμικροβιακά που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη θεραπευτική αγωγή των ανθρώπινων νόσων. Αυτό ισχύει ιδίως στην περίπτωση αντοχής σε φθοροκινολόνες όσον αφορά απομονωθέντα στελέχη καμπυλοβακτηριδίων από πουλερικά, όπου έως και το 94 % των απομονωθέντων στελεχών αναφέρθηκαν ως ανθεκτικά στην κιπροφλοξακίνη. Οι τροφιμογενείς λοιμώξεις που προκαλούνται από αυτά τα ανθεκτικά βακτηρίδια αποτελούν ιδιαίτερο κίνδυνο για τους ανθρώπους λόγω πιθανής αποτυχίας της θεραπευτικής αγωγής.

(5)

Σύμφωνα με την απόφαση 2005/636/ΕΚ της Επιτροπής, της 1ης Σεπτεμβρίου 2005, περί της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας για τη διενέργεια βασικής μελέτης στα κράτη μέλη σχετικά με τον επιπολασμό της Salmonella spp. σε σμήνη κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής Gallus gallus (3), συλλέχθηκαν συγκρίσιμες πληροφορίες όσον αφορά τον επιπολασμό της σαλμονέλλας σε αυτά τα σμήνη. Ωστόσο, είναι πολύ δύσκολο να συγκρίνουμε τον επιπολασμό του καμπυλοβακτηριδίου σε σμήνη κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής και κρέας κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής και της σαλμονέλας σε κρέας κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής από διάφορα κράτη μέλη καθώς δεν υπάρχει εναρμονισμένη παρακολούθηση.

(6)

Δυνάμει του άρθρου 5 της οδηγίας 2003/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την παρακολούθηση των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων, για την τροποποίηση της απόφασης 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 92/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου (4) μπορούν να καταρτιστούν συντονισμένα προγράμματα παρακολούθησης ιδίως, όταν εντοπίζονται ειδικές ανάγκες για την εκτίμηση κινδύνων και τον καθορισμό βασικών τιμών σχετικά με τις ζωονόσους ή/και τους ζωονοσογόνους παράγοντες σε επίπεδο κρατών μελών ή/και σε κοινοτική κλίμακα.

(7)

Επιστήμονες εμπειρογνώμονες σε συνεργασία με την EFSA εκπόνησαν τεχνικές προδιαγραφές για μια βασική μελέτη σχετικά με την εναρμονισμένη παρακολούθηση του καμπυλοβακτηριδίου σε σμήνη κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής. Το 2006 διοργανώθηκε κατάρτιση για το προσωπικό εργαστηρίων σε όλα τα κράτη μέλη σχετικά με τις μεθόδους ανίχνευσης του καμπυλοβακτηριδίου σε αυτά τα σμήνη και έχει προγραμματιστεί το 2007 σχετικά με τη μέθοδο καταμέτρησης όσον αφορά το καμπυλοβακτηρίδιο σε σφάγια.

(8)

Η ειδική ομάδα για την παρακολούθηση συλλογής δεδομένων των ζωονόσων της EFSA ενέκρινε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής της στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2006 την έκθεση σχετικά με τις προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές για ένα συντονισμένο πρόγραμμα παρακολούθησης της σαλμονέλας και του καμπυλοβακτηριδίου σε κρέας κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής στην ΕΕ (5).

(9)

Η ειδική ομάδα ενέκρινε επίσης έκθεση η οποία περιλαμβάνει πρόταση για εναρμονισμένο σύστημα παρακολούθησης της ανάπτυξης αντοχής σε όρνιθες (Gallus gallus), γαλοπούλες και χοίρους όσον αφορά τη σαλμονέλλα και σε κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής (6) όσον αφορά τα Campylobacter jejuni και C. coli στις 20 Φεβρουαρίου 2007. Στην έκθεση περιλαμβάνονται συστάσεις σχετικά με ένα εναρμονισμένο σύστημα παρακολούθησης και εναρμονισμένη μεθοδολογία για δοκιμή ευαισθησίας.

(10)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 και το παράρτημα II B της οδηγίας 2003/99/ΕΚ πρέπει να καθοριστούν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την παρακολούθηση της μικροβιακής αντοχής του Campylobacter jejuni και του Campylobacter coli στα πουλερικά. Πρέπει να συγκεντρωθούν δεδομένα ώστε να μπορούν να καθοριστούν αυτοί οι κανόνες. Συνεπώς, στην έρευνα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι δοκιμές μικροβιακής αντοχής έτσι ώστε να συγκεντρωθούν τα αναγκαία στοιχεία.

(11)

Λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό αριθμό κρουσμάτων σαλμονέλας και καμπυλοβακτηριδίου στον άνθρωπο, τη σημασία των κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής και του κρέατος κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής ως πηγής μολύνσεων καθώς και την όλο και μεγαλύτερη ανησυχία σχετικά με την ανάπτυξη της μικροβιακής αντοχής, πρέπει να συλλεχθούν συγκρίσιμα δεδομένα σχετικά με τον επιπολασμό του καμπυλοβακτηριδίου σε κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής και κρέας κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής και της σαλμονέλας σε κρέας κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής στα κράτη μέλη για να εξεταστεί η ανάγκη, η σκοπιμότητα, το κόστος και τα οφέλη των μέτρων ελέγχου σε κοινοτικό επίπεδο.

(12)

Η έρευνα πρόκειται να παράσχει τις αναγκαίες τεχνικές πληροφορίες για την ανάπτυξη κοινοτικής κτηνιατρικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τη χρήση αντιμικροβιακών σε προγράμματα ελέγχου ζωονόσων σε πουλερικά. Δεδομένης της σημασίας της συλλογής συγκρίσιμων δεδομένων όσον αφορά τον επιπολασμό της σαλμονέλας και του καμπυλοβακτηριδίου σε κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής και κρέας κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής και σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή του καμπυλοβακτηριδίου σε σμήνη κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής στα κράτη μέλη, πρέπει να χορηγηθεί κοινοτική χρηματοδοτική συνεισφορά για την εφαρμογή των συγκεκριμένων απαιτήσεων της έρευνας. Είναι σκόπιμο να επιστραφεί το 100 % των δαπανών που πραγματοποιούνται για εργαστηριακές δοκιμές, έως ένα ανώτατο όριο. Όλες οι άλλες δαπάνες, όπως αυτές που σχετίζονται με τη δειγματοληψία, τα οδοιπορικά και τη διαχείριση δεν πρέπει να είναι επιλέξιμες για κοινοτική χρηματοδοτική συνεισφορά.

(13)

Χρηματοδοτική συνεισφορά από την Κοινότητα πρέπει να χορηγηθεί υπό τον όρο ότι η έρευνα πραγματοποιείται σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο και συμμορφώνεται με ορισμένες άλλες προϋποθέσεις.

(14)

Χρηματοδοτική συνεισφορά από την Κοινότητα πρέπει να χορηγηθεί, εφόσον οι ενέργειες που προβλέπονται πραγματοποιούνται αποτελεσματικά και υπό την προϋπόθεση ότι οι αρμόδιες αρχές παρέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.

(15)

Για λόγους διοικητικής αποτελεσματικότητας, όλες οι δαπάνες που υποβάλλονται για χρηματοδοτική συνεισφορά από την Κοινότητα πρέπει να εκφράζονται σε ευρώ. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (7), η συναλλαγματική ισοτιμία για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται σε νόμισμα διαφορετικό από το ευρώ, πρέπει να είναι η ισοτιμία που έχει οριστεί πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν από την πρώτη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

(16)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση ορίζει τους κανόνες σχετικά με τη χρηματοδοτική συνεισφορά από την Κοινότητα στην έρευνα που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στα κράτη μέλη σχετικά με τον επιπολασμό των:

α)

Campylobacter spp. σε σμήνη κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής και της μικροβιακής αντοχής τους· και

β)

Campylobacter spp. και Salmonella spp. σε σφάγια κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«σμήνος» είναι όλα τα πουλερικά (όπως π.χ. κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής) της ίδιας κατάστασης από άποψη υγείας, τα οποία εκτρέφονται στις ίδιες εγκαταστάσεις ή στον ίδιο περιφραγμένο χώρο και αποτελούν ενιαία επιδημιολογική μονάδα· στην περίπτωση των πουλερικών που εκτρέφονται σε κλωβοστοιχίες, ο όρος αυτός περιλαμβάνει όλα τα πτηνά που εκτρέφονται στον ίδιο χώρο·

β)

«παρτίδα σφαγής» είναι μια παράδοση κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής που εκτράφηκαν στο ίδιο σμήνος σε ένα σφαγείο σε μία μόνο ημέρα·

γ)

«αρμόδια αρχή» είναι η αρχή ή οι αρχές ενός κράτους μέλους όπως ορίζονται δυνάμει του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8).

Άρθρο 3

Ζωονόσοι και ζωονοσογόνοι παράγοντες που καλύπτονται από την έρευνα

Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν έρευνα για να εκτιμήσουν τον επιπολασμό των ακόλουθων ζωονόσων και ζωονοσογόνων παραγόντων σε δείγματα που ελήφθησαν σε σφαγεία που επιλέχτηκαν τυχαία σύμφωνα με το παράρτημα I:

α)

Campylobacter spp. σε σμήνη κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής και μικροβιακή αντοχή τους·

β)

Campylobacter spp. σε σφάγια κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής·

γ)

Salmonella spp. σε σφάγια κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής·

σε ολόκληρη την Κοινότητα. Στην έρευνα συμπεριλαμβάνονται μόνον τα κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής που παρήχθησαν από την αρχή εντός του κράτους μέλους.

Άρθρο 4

Εκτέλεση δειγματοληψίας και αναλύσεων

1.   Η δειγματοληψία διενεργείται από την αρμόδια αρχή ή υπό την επίβλεψή της σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο παράρτημα I.

2.   Τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς (ΕΕΑ) για τις δοκιμές σχετικά με Salmonella spp., Campylobacter spp. και τη μικροβιακή αντοχή διενεργούν τα σχετικά μέρη των αναλύσεων των δειγμάτων και απομονωθέντων στελεχών.

3.   Ωστόσο, η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει να ορίσει άλλα εργαστήρια που συμμετέχουν σε επίσημους ελέγχους Salmonella spp., Campylobacter spp. και μικροβιακής αντοχής να διεξαγάγουν τις αναλύσεις των δειγμάτων και των απομονωθέντων στελεχών.

Στις περιπτώσεις αυτές, τα ΕΕΑ παρέχουν υποστήριξη και κατάρτιση στα καθορισμένα εργαστήρια και εξασφαλίζουν ότι συμμορφώνονται με τους κανόνες σχετικά με τους ελέγχους ποιότητας, προγραμματίζοντας τακτικές δοκιμές δακτυλίου.

Τα εργαστήρια που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου τα οποία διεξάγουν δοκιμές πρέπει να συμμορφώνονται με τους ακόλουθους όρους:

α)

πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη πείρα όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των μεθόδων που απαιτούνται για τις δοκιμές·

β)

πρέπει να διαθέτουν σύστημα εξασφάλισης ποιότητας που να συμμορφώνεται με το πρότυπο EN/ISO 17025·

γ)

πρέπει να υπόκεινται στην επίβλεψη των σχετικών ΕΕΑ.

Άρθρο 5

Όροι για την καταβολή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας

1.   Η κοινοτική χρηματοδοτική συνεισφορά για τις δαπάνες δειγματοληψίας και αναλύσεων πρέπει να καταβάλλεται στα κράτη μέλη έως ένα ανώτατο συνολικό ποσό για τη συγχρηματοδότηση που ορίζεται στο παράρτημα II.

2.   Η κοινοτική χρηματοδοτική συνεισφορά που προβλέπεται στην παράγραφο 1 καταβάλλεται στα κράτη μέλη υπό την προϋπόθεση ότι η έρευνα εφαρμόζεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τον ανταγωνισμό και την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων και με βάση τη συμμόρφωση με τους ακόλουθους όρους:

α)

να έχουν τεθεί σε ισχύ, έως στις 31 Δεκεμβρίου 2007 το αργότερο, οι κατάλληλες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για τη διεξαγωγή της μελέτης·

β)

να υποβληθεί στην Επιτροπή, έως τις 31 Μαΐου 2008 το αργότερο, έκθεση προόδου που να περιέχει τις πληροφορίες που παρατίθενται στο μέρος E σημείο 1 του παραρτήματος I και που να καλύπτει τους πρώτους τρεις μήνες της έρευνας·

γ)

να υποβληθούν στην Επιτροπή, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2009 το αργότερο, τελική έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της έρευνας που να περιέχει όλες τις πληροφορίες των σημείων 1 και 2 του μέρους Ε του παραρτήματος Ι, μαζί με παραστατικά στοιχεία για τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη για τη δειγματοληψία και τις αναλύσεις καθώς και τα αποτελέσματα που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2008 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008 και τα παραστατικά των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ·

δ)

η έρευνα πρέπει να διεξάγεται αποτελεσματικά.

3.   Η μη υποβολή της τελικής έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ) έως τις 28 Φεβρουαρίου 2009 το αργότερο συνεπάγεται προοδευτική μείωση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς που καταβάλλεται, ίση με το 25 % του συνολικού ποσού έως τις 30 Μαρτίου 2009, το 50 % έως τις 30 Απριλίου 2009 και το 100 % έως τις 30 Μαΐου 2009.

Άρθρο 6

Ανώτατα επιστρεφόμενα ποσά

Τα ανώτατα ποσά της κοινοτικής χρηματοδοτικής συνεισφοράς για τις δαπάνες που επιστρέφονται στα κράτη μέλη για δειγματοληψία και αναλύσεις που καλύπτονται από την έρευνα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα εξής:

α)

20 ευρώ για κάθε δοκιμή ανίχνευσης των Campylobacter και Salmonella spp·

β)

30 ευρώ για κάθε βεβαίωση, ειδογένεση και καταμέτρηση των απομονωθέντων στελεχών Campylobacter spp. και τον προσδιορισμό των οροτύπων των απομονωθέντων στελεχών Salmonella spp·

γ)

30 ευρώ για αντιμικροβιακή δοκιμή απομονωθέντων στελεχών Campylobacter από σμήνη κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής.

Άρθρο 7

Συλλογή στοιχείων, αξιολόγηση και υποβολή εκθέσεων

1.   Η αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την εκπόνηση της ετήσιας εθνικής έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/99/ΕΚ συλλέγει και αξιολογεί τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας και των αναλύσεων όσον αφορά τον επιπολασμό της σαλμονέλλας και του καμπυλοβακτηριδίου που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας απόφασης και υποβάλλει εκθέσεις με όλα τα αναγκαία στοιχεία και την αξιολόγησή τους από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή έως τις 28 Φεβρουαρίου 2009 το αργότερο. Τα αποτελέσματα των δοκιμών μικροβιακής αντοχής θα υποβληθούν με έκθεση πριν από το τέλος Μαΐου του 2009 στο πλαίσιο της ετήσιας υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/99/ΕΚ.

2.   Η Επιτροπή διαβιβάζει τα αποτελέσματα αυτά που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της έρευνας από κοινού με τα συνολικά εθνικά στοιχεία και τις αξιολογήσεις τους από τα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων η οποία και τα εξετάζει.

Για κάθε άλλη χρήση των στοιχείων που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη εκτός των στόχων της έρευνας απαιτείται προηγούμενη συμφωνία των κρατών μελών.

3.   Τα συνολικά εθνικά στοιχεία και τα αποτελέσματα δημοσιοποιούνται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα.

Άρθρο 8

Ισοτιμία μετατροπής για τις δαπάνες

Σε περίπτωση που οι δαπάνες ενός κράτους μέλους είναι σε άλλο νόμισμα εκτός του ευρώ, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος τις μετατρέπει σε ευρώ βάσει της πιο πρόσφατης ισοτιμίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πριν από την πρώτη μέρα του μήνα κατά τον οποίο το κράτος μέλος υποβάλλει τη σχετική αίτηση.

Άρθρο 9

Εφαρμογή

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2008.

Άρθρο 10

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2007.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2006/965/ΕΚ (ΕΕ L 397 της 30.12.2006, σ. 22).

(2)  Η EFSA Journal (2006), 94.

(3)  ΕΕ L 228 της 3.9.2005, σ. 14.

(4)  ΕΕ L 325 της 12.12.2003, σ. 31. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2006/104/ΕΚ (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 352).

(5)  The EFSA Journal (2007), 96, σ. 1-46.

(6)  The EFSA Journal (2006), 403, σ. 1-62.

(7)  ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 378/2007 (ΕΕ L 95 της 5.4.2007, σ. 1).

(8)  ΕΕ L 325 της 12.12.2003, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4

ΜΕΡΟΣ A

Πλαίσιο της δειγματοληψίας

Για να αποφευχθούν επιδράσεις που συνδέονται με την ηλικία η παρακολούθηση πραγματοποιείται σε παρτίδες σφαγής στο σφαγείο.

Δεδομένου ότι έχει διαπιστωθεί ότι ο επιπολασμός του Campylobacter spp. ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με την εποχή, κρίνεται σκόπιμη η στρωματοποίηση. Για το σκοπό αυτό η 12μηνη περίοδος πρέπει να διαιρεθεί σε 12 περιόδους ενός μήνα. Σε κάθε μία από αυτές τις περιόδους πρέπει να λαμβάνεται το 1/12 του συνολικού μεγέθους του δείγματος.

Η δειγματοληψία πρέπει διαφορετικά να βασιστεί σε τυχαία επιλογή, τόσο όσον αφορά τα σφαγεία, τις ημέρες δειγματοληψίας κάθε μήνα, όσο και ποιες παρτίδες πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο δειγματοληψίας σε μία επιλεγμένη ημέρα δειγματοληψίας. Ειδικότερα, το σύστημα τυχαιοποίησης εγγυάται ότι η επιλογή των παρτίδων σφαγής είναι ανάλογη προς τον αριθμό των σμηνών που εκτρέφονται σύμφωνα με τους διάφορους τύπους παραγωγής (συμβατικός, ελεύθερης βοσκής, βιολογικός). Επιπλέον η κατάσταση ως προς την Salmonella spp. ή το Campylobacter spp., εάν είναι γνωστή στο σφαγείο, δεν πρέπει να επηρεάσει την τυχαιοποίηση. Η αρμόδια αρχή αναλαμβάνει την ευθύνη για τη δημιουργία του συστήματος τυχαιοποίησης και για την εξασφάλιση ότι αυτό εφαρμόζεται σωστά. Παράδειγμα διαδικασίας τυχαιοποίησης παρέχεται στην έκθεση της ειδικής ομάδας για την παρακολούθηση της συλλογής δεδομένων για ζωονόσους της EFSA σχετικά με τις προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές για ένα συντονισμένο πρόγραμμα παρακολούθησης για σαλμονέλλα και καμπυλοβακτηρίδιο σε κρέας κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής στην ΕΕ. Λεπτομερή στοιχεία του συστήματος τυχαιοποίησης υποβάλλονται στην Επιτροπή.

ΜΕΡΟΣ B

Μέγεθος δείγματος

1.   Μέγεθος πρωτογενούς δείγματος

α)

Το μέγεθος του πρωτογενούς δείγματος παρέχει τον αριθμό των μερίδων σφαγής που θα ελεγχθούν.

β)

Τουλάχιστον 384 παρτίδες σφαγής θα αποτελέσουν αντικείμενο δειγματοληψίας. Το ενδεχόμενο μη απόκρισης λαμβάνεται υπόψη με δειγματοληψία κατά 10 % περίπου μεγαλύτερη από τους αναφερόμενους αριθμούς.

γ)

Κατά παρέκκλιση του στοιχείου β), οι ακόλουθοι αριθμοί παρτίδων σφαγής (1) αποτελούν αντικείμενο δειγματοληψίας στην Εσθονία, τη Λεττονία και το Λουξεμβούργο:

i)

στην Εσθονία, τουλάχιστον 96 παρτίδες σφαγής·

ii)

στη Λεττονία, τουλάχιστον 120 παρτίδες σφαγής·

iii)

στο Λουξεμβούργο, τουλάχιστον 12 παρτίδες σφαγής.

2.   Μέγεθος δευτερογενούς δείγματος

Το μέγεθος δευτερογενούς δείγματος παρέχει τον αριθμό των επιμέρους κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής ανά παρτίδα σφαγής που πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο δειγματοληψίας. Ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε δέκα πτηνά για την ανίχνευση του Campylobacter στο τυφλό έντερο και σε ένα πτηνό για την ανίχνευση του Campylobacter και της Salmonella σε σφάγια. Αυτά τα δείγματα τυφλού και το δείγμα σφαγίου πρέπει να είναι από την ίδια παρτίδα σφαγής.

ΜΕΡΟΣ Γ

Συλλογή, χειρισμός και ανάλυση δείγματος για την ανίχνευση και την αντιμικροβιακή δοκιμή του Campylobacter spp. σε σμήνη κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής

1.   Συλλογή και μεταφορά

Τα καμπυλοβακτηρίδια είναι σχετικά ευαίσθητοι οργανισμοί, οι οποίοι πεθαίνουν γρήγορα εκτός του ξενιστή εντέρου. Συνεπώς, πρέπει να ληφθεί μέριμνα για να εξασφαλιστεί ότι τα δείγματα λαμβάνονται κατάλληλα και αναλύονται ταχύτατα. Οι ακραίες θερμοκρασίες πρέπει να αποφευχθούν και η μεταφορά πρέπει να γίνεται κατά το δυνατόν ταχύτερα.

Τα δείγματα που συλλέγονται πρέπει να είναι τα άθικτα τυφλά. Τα δείγματα τυφλού λαμβάνονται κατά τον εκσπλαχνισμό.

Τα δείγματα πρέπει να λαμβάνονται μόνον από προσωπικό εκπαιδευμένο σε τυποποιημένες διαδικασίες δειγματοληψίας. Ο κύριος στόχος είναι να ελαχιστοποιηθεί η εξωτερική επιμόλυνση από εντερικό περιεχόμενο κατά τη δειγματοληψία. Αυτό επιτυγχάνεται με τον καλύτερο τρόπο με προσεκτική έλξη διά της χειρός στο σημείο σύνδεσης με το έντερο. Λαμβάνεται ένα άθικτο τυφλό έντερο ανά πτηνό και οι δειγματολήπτες επαληθεύουν ότι είναι πλήρες, διαφορετικά δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Τα πτηνά αποτελούν κατά προτίμηση αντικείμενο τυχαίας δειγματοληψίας σε ολόκληρη την παρτίδα (αποφεύγοντας το πρώτο μέρος της παρτίδας που πρόκειται να σφαγεί), ενώ συλλέγονται δείγματα από μη διαδοχικά πτηνά. Τα δέκα τυφλά έντερα που συλλέχθηκαν μπορεί να τοποθετηθούν σε έναν αποστειρωμένο σάκο/συσκευασία για μεταφορά.

Όλες οι σχετικές διαθέσιμες πληροφορίες από το δείγμα πρέπει να καταγράφονται σε ένα έντυπο δειγματοληψίας που παράγεται από την αρμόδια αρχή για να διευκολύνονται οι απαιτήσεις σχετικά με την υποβολή των στοιχείων που προβλέπονται στο μέρος E οι οποίες πρέπει να πληρούνται. Κάθε δείγμα και το έντυπο δειγματοληψίας του πρέπει να σημαίνονται με έναν μοναδικό αριθμό, ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιείται από τη δειγματοληψία έως τη δοκιμή. Η αρμόδια αρχή πρέπει να μεριμνά για την έκδοση και χρήση ενός μοναδικού συστήματος αρίθμησης. Πρέπει να χρησιμοποιείται ο ίδιος αριθμός αναγνώρισης της παρτίδας σφαγής με εκείνον για το δείγμα σφαγίου.

Τα δείγματα τυφλού μεταφέρονται ως άθικτα τυφλά έντερα στο εργαστήριο εντός 24 ωρών (π.χ. με ειδική υπηρεσία ταχυδρομικών αποστολών ή με ιδιωτική υπηρεσία ταχυμεταφορών) και αναλύονται εκεί αμέσως. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί, τα δείγματα διατηρούνται κατεψυγμένα τουλάχιστον έως ότου μεταφερθούν στο εργαστήριο και αναλύονται όχι αργότερα από 72-80 ώρες μετά τη δειγματοληψία. Στο εργαστήριο, τα δείγματα που δεν μπορούν να ελεγχθούν κατά την ημέρα άφιξης διατηρούνται κατεψυγμένα έως την ανάλυση.

Στο εργαστήριο το περιεχόμενο του τυφλού εντέρου αφαιρείται ασηπτικώς και συγκεντρώνεται σε ένα σύνθετο δείγμα.

2.   Διαγνωστική μέθοδος

2.1.   Καλλιέργεια

Η άμεση καλλιέργεια σε ένα επιλεκτικό μέσο παρέχει μια καλή εκτίμηση του επιπολασμού των καμπυλοβακτηριδίων. Η άμεση καλλιέργεια του δείγματος πραγματοποιείται σε επιλεκτικό μέσο κατάλληλο για Campylobacter, (π.χ. τροποποιημένο επιλεκτικό μέσο για Campylobacter ελεύθερο αίματος (CCDA)· Karmali· ή Preston Agar).

Τα τρυβλία επωάζονται σε θερμοκρασία 41,5 ± 1 °C, σε μικροαερόβιο περιβάλλον για τουλάχιστον 48 +/– 2 ώρες. Η ανάπτυξη μπορεί να ανιχνευθεί ύστερα από 24 ώρες.

Το μικροαερόβιο περιβάλλον μπορεί να επιτευχθεί σε μικροαερόβιους επωαστήρες που διατίθενται στο εμπόριο (αέριο μείγμα 10 % CO2/6 % O2). Απουσία τέτοιων επωαστήρων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν συστήματα μικροαερόβιας καλλιέργειας π.χ. δοχεία που έχουν πληρωθεί με αέριο. Υπάρχουν διαθέσιμα στο εμπόριο συστήματα συσκευασίας σε ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου που παρέχουν το κατάλληλο μικροαερόβιο περιβάλλον.

Συμπεριλαμβάνονται κατάλληλοι θετικοί και αρνητικοί έλεγχοι για κάθε παρτίδα καλλιεργημένων δειγμάτων.

2.2.   Επιβεβαίωση και προσδιορισμός των ειδών Genus Campylobacter

Η απομόνωση και η επιβεβαίωση οργανισμών Campylobacter πρέπει να πραγματοποιούνται όπως περιγράφονται στο πρότυπο ISO 10272-1:2006(E). Πρέπει να ταυτοποιείται το είδος τουλάχιστον ενός απομονωθέντος στελέχους καμπυλοβακτηριδίου ανά παρτίδα με τη χρήση των φαινοτυπικών μεθόδων του προτύπου ISO 10272-1:2006(E) ή με τη χρήση δημοσιευμένων μοριακών μεθόδων όπως οι τεχνικές αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR). Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος πρέπει να επισημαίνεται. Το ταυτοποιηθέν απομονωθέν στέλεχος πρέπει να χρησιμοποιείται για την επακόλουθη αντιμικροβιακή δοκιμή.

Εάν κάποιο εργαστήριο διαθέτει μικρότερη πείρα στην ταυτοποίηση, αποθηκεύει το απομονωθέν στέλεχος όπως ορίζεται στο σημείο 2.4, εν αναμονή πρόσθετης κατάρτισης ή το αποστέλλει σε ένα εργαστήριο που διαθέτει περισσότερη σχετική πείρα κατόπιν διαβούλευσης με το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για το Campylobacter.

2.3.   Ποιοτικός έλεγχος

Για την εξασφάλιση της ποιότητας, ένα ποσοστό απομονωθέντων στελεχών Campylobacter spp. με ανώτατο όριο οκτώ απομονωθέντα στελέχη αποστέλλεται στο κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για Campylobacter προς επιβεβαίωση και προσδιορισμό του είδους.

Ένα ποσοστό αυτών των απομονωθέντων στελεχών αποστέλλεται στο εν λόγω εργαστήριο, είτε σε μία παρτίδα είτε ανά τρίμηνο. Εάν τα απομονωθέντα στελέχη πρέπει να μεταφερθούν μεταξύ εργαστηρίων, πρέπει να τηρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις (παραδείγματος χάρη τολλύπια άνθρακα).

2.4.   Αποθήκευση

Τουλάχιστον ένα απομονωθέν στέλεχος ανά θετικό δείγμα αποθηκεύεται στα ΕΕΑ με τη χρησιμοποίηση της κανονικής μεθόδου για τη συλλογή καλλιέργειας ΕΕΑ, εφόσον εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των στελεχών για τουλάχιστον δύο έτη.

2.5.   Δοκιμή μικροβιακής αντοχής

Ο αριθμός των απομονωθέντων στελεχών Campylobacter που πρόκειται να συμπεριληφθεί στην παρακολούθηση της μικροβιακής αντοχής ανά κράτος μέλος είναι 170. Στην παρακολούθηση πρέπει να περιλαμβάνεται ένα μόνον απομονωθέν στέλεχος ανά είδος καμπυλοβακτηριδίου από την ίδια παρτίδα σφαγής.

Σε εκείνα τα κράτη μέλη όπου, σε κάθε δεδομένο έτος, είναι διαθέσιμος χαμηλότερος αριθμός απομονωθέντων στελεχών από το μέγεθος του δείγματος στόχου, όλα αυτά τα απομονωθέντα στελέχη περιλαμβάνονται στην παρακολούθηση της μικροβιακής αντοχής.

Στα κράτη μέλη στα οποία διατίθεται υψηλότερος αριθμός απομονωθέντων στελεχών πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα απομονωθέντα στελέχη ή αντιπροσωπευτική τυχαία επιλογή ίση ή μεγαλύτερη από το μέγεθος στόχο του δείγματος.

Τα κράτη μέλη δοκιμάζουν τουλάχιστον τα αντιμικροβιακά που ορίζονται στον πίνακα 1, χρησιμοποιώντας τις δεδομένες τιμές αποκοπής και κατάλληλο εύρος συγκέντρωσης για να καθοριστεί η ευαισθησία του Campylobacter.

Πίνακας 1

 

Αντιμικροβιακό

Τιμή αποκοπής (mg/L) R >

Καμπυλοβακτηρίδιο Jejuni

Ερυθρομυκίνη

4

Κιπροφλοξακίνη

1

Τετρακυκλίνη

2

Στρεπτομυκίνη

2

Γενταμυκίνη

1

Καμπυλοβακτηρίδιο Coli

Ερυθρομυκίνη

16

Κιπροφλοξακίνη

1

Τετρακυκλίνη

2

Στρεπτομυκίνη

4

Γενταμυκίνη

2

Οι μέθοδοι αραίωσης διενεργούνται σύμφωνα με τις μεθόδους που περιγράφονται στις κατευθυντήριες γραμμές CLSI M31-A3 — Third Edition, Performance Standards for Antimicrobial Disk and Dilution Susceptibility Tests for Bacteria Isolated from Animals and M100-S16, Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility testing; Sixteenth International Supplement.

ΜΕΡΟΣ Δ

Συλλογή, χειρισμός και ανάλυση δειγμάτων για την ανίχνευση Campylobacter spp. και Salmonella spp. σε πτώματα κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής

1.   Συλλογή και μεταφορά

Ένα ολόκληρο σφάγιο ανά παρτίδα σφαγής συλλέγεται αμέσως μετά την ψύξη, αλλά πριν από την περαιτέρω επεξεργασία όπως η κατάψυξη, ο τεμαχισμός ή η συσκευασία. Σε ορισμένα σφαγεία αυτό μπορεί να σημαίνει ότι τα δείγματα λαμβάνονται μετά την πρόψυξη, όταν αυτό είναι το τελευταίο βήμα πριν από την περαιτέρω επεξεργασία.

Το δείγμα που συλλέγεται τοποθετείται σε ξεχωριστό αποστειρωμένο πλαστικό σάκο, αποφεύγοντας τη διαστευρούμενη επιμόλυνση και αποστέλλεται στο εργαστήριο όπου αναλαμβάνεται δειγματοληψία δέρματος.

Η διασταυρούμενη επιμόλυνση από άλλα σφάγια ή δείγματα τυφλού εντέρου πρέπει να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια της συλλογής των σφαγίων. Συνεπώς, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις σε όλα τα στάδια για να εξασφαλιστεί ότι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας, της μεταφοράς και της αποθήκευσης δεν μολύνεται με τους παθογόνους παράγοντες που διερευνώνται στην έρευνα.

Όλες οι σχετικές διαθέσιμες πληροφορίες από το δείγμα καταγράφονται σε ένα έντυπο δειγματοληψίας που παράγεται από την αρμόδια αρχή για να διευκολυνθούν οι απαιτήσεις καταγραφής του μέρους Ε που πρέπει να πληρούνται.

Κάθε δείγμα και το έντυπό του επισημαίνονται με έναν μοναδικό αριθμό ο οποίος χρησιμοποιείται από τη δειγματοληψία έως τη δοκιμή. Η αρμόδια αρχή πρέπει να μεριμνήσει για την έκδοση και χρήση ενός μοναδικού συστήματος αρίθμησης. Ο ίδιος αριθμός αναγνώρισης της παρτίδας σφαγής χρησιμοποιείται και για τα δείγματα τυφλού.

Τα δείγματα διατηρούνται σε θερμοκρασία μεταξύ + 2 έως 8 °C και απαλλαγμένα από εξωτερική επιμόλυνση κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

Όλα τα δείγματα, στην ιδανική περίπτωση, φτάνουν στο εργαστήριο μέσα σε 24 ώρες από τη δειγματοληψία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (παραδείγματος χάρη, μεγάλα ταξίδια, σαββατοκύριακα και δημόσιες αργίες) η περίοδος αυτή μπορεί να επεκταθεί έως τις 80 ώρες.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται διαφορετικά εργαστήρια για δοκιμές Campylobacter και Salmonella, τότε πρέπει να προτιμηθεί το εργαστήριο που κάνει τη δοκιμή για Campylobacter όσον αφορά την παραλαβή του δείγματος.

2.   Δειγματοληψία στο εργαστήριο και αναλυτικές μέθοδοι

2.1.   Παραλαβή δειγμάτων

Με την παραλαβή των δειγμάτων, τα εργαστήρια ελέγχουν τις πληροφορίες που καταγράφηκαν από το δειγματολήπτη και συμπληρώνουν τα σχετικά τμήματα του εντύπου δείγματος.

Τα δείγματα διατηρούνται σε θερμοκρασία + 2-8 °C στο εργαστήριο και η εργαστηριακή διαδικασία δειγματοληψίας ξεκινά το ταχύτερο δυνατόν μετά την άφιξη των δειγμάτων στο εργαστήριο και, σε κάθε περίπτωση, εντός 72 έως 80 ωρών από το χρόνο της δειγματοληψίας.

2.2.   Προετοιμασία των δειγμάτων

Όλα τα δείγματα που λαμβάνονται εξετάζονται για να εξασφαλιστεί ότι η συσκευασία μεταφοράς είναι άθικτη πριν από τη δοκιμή.

Οι χειριστές πρέπει να αποφεύγουν τη διασταυρούμενη επιμόλυνση των δειγμάτων καθώς και την επιμόλυνση από το περιβάλλον σε όλα τα στάδια.

Με τη χρήση γαντιών μιας χρήσης τα κοτόπουλα αφαιρούνται από το σάκο δειγματοληψίας τους, λαμβάνοντας μέριμνα ώστε να μην επιμολυνθεί η εξωτερική επιφάνεια των κοτόπουλων.

Χρησιμοποιώντας αποστειρωμένο εργαλείο και ασηπτική τεχνική, αφαιρείται το δέρμα του λαιμού, εάν υπάρχει, μαζί με το δέρμα από μία πλευρά του πτώματος αποφεύγοντας το τυχόν λίπος ώστε να εξαχθεί μία μερίδα δοκιμής βάρους 27 γραμμαρίων και τοποθετείται σε ένα σάκο Stomacher (ή Pulsifier).

2.3.   Μητρικό εναιώρημα

Η μερίδα δοκιμής 27 γραμμαρίων μεταφέρεται σε εννέα όγκους (243 ml) ρυθμιστικού υδατικού διαλύματος πεπτόνης (BPW), το οποίο έχει προθερμανθεί σε θερμοκρασία δωματίου πριν από την προσθήκη. Το μείγμα υποβάλλεται σε επεξεργασία σε ένα Stomacher ή Pulsifier για περίπου 1 λεπτό (απαιτούνται 27 γραμμάρια για να διενεργηθούν οι αναλύσεις για Salmonella spp. και Campylobacter spp. παράλληλα από ένα δείγμα). Ο αφρισμός αποφεύγεται με την αφαίρεση του αέρα από τον σάκο Stomacher κατά το δυνατόν.

Αυτό το μητρικό εναιώρημα χρησιμοποιείται ως εξής:

α)

10 ml (~1g) μεταφέρονται σε μέσο εμπλουτισμού όγκου σε 90 ml για την ανίχνευση Campylobacter spp.·

β)

10 ml (~1g) μεταφέρονται σε άδειο αποστειρωμένο σωλήνα· 1 ml χρησιμοποιείται για την καταμέτρηση Campylobacter spp. σε επιλεκτικά τρυβλία.

Το υπόλοιπο του μητρικού εναιωρήματος (250 ml ~ 25g) χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της Salmonella spp.

2.4.   Μέθοδοι ανίχνευσης, προσδιορισμού της Salmonella spp.

2.4.1.   Ανίχνευση Salmonella spp.

Η ανίχνευση της Salmonella spp. πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 6579-2002 (E). «Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection of Salmonella spp.».

2.4.2.   Προσδιορισμός οροτύπου της Salmonella spp.

Προσδιορίζεται ο ορότυπος τουλάχιστον ενός απομονωθέντος στελέχους από κάθε θετικό δείγμα στο εθνικό εργαστήριο αναφοράς για Salmonella, χρησιμοποιώντας το σύστημα Kaufmann-White.

Για την εξασφάλιση της ποιότητας, ένα ποσοστό των μη τυποποιήσιμων απομονωθέντων στελεχών αποστέλλεται στο κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για τη Salmonella, με μέγιστο 16 μη τυποποιήσιμα απομονωθέντα στελέχη. Ένα ποσοστό αυτών των απομονωθέντων στελεχών αποστέλλεται στο εν λόγω εργαστήριο ανά τρίμηνο.

2.4.3.   Λυσιτυπία της Salmonella spp.

Για S. enteritidis και S. typhimurium συνιστάται να γίνει προσδιορισμός του λυσιτύπου τουλάχιστον ενός απομονωθέντος στελέχους από κάθε θετικό δείγμα, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο του Οργανισμού Προστασίας της Υγείας (Health Protection Agency-HPA), Colindale, Λονδίνο.

2.5.   Μέθοδοι ανίχνευσης, ταυτοποίησης και ποσοτικού προσδιορισμού για το Campylobacter spp.

2.5.1.   Ανίχνευση του Campylobacter spp.

Η απομόνωση και η επιβεβαίωση οργανισμών καμπυλοβακτηριδίων πρέπει να πραγματοποιείται όπως περιγράφεται στο πρότυπο ISO 10272-1:2006(E). Πρέπει να ταυτοποιείτια τουλάχιστον ένα απομονωθέν στέλεχος καμπυλοβακτηριδίου ανά παρτίδα με τη χρήση φαινοτυπικών μεθόδων όπως περιγράφεται στο πρότυπο ISO 10272-1:2006(E) ή με τη χρήση δημοσιευμένων μοριακών μεθόδων όπως οι τεχνικές αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR). Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος πρέπει να επισημαίνεται.

Για την εξασφάλιση της ποιότητας, ένα μέρος απομονωθέντων στελεχών Campylobacter spp. με ανώτατο όριο οκτώ απομονωθέντων στελεχών αποστέλλεται στο κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για το Campylobacter προς επιβεβαίωση και προσδιορισμό του είδους.

Ένα μέρος αυτών των απομονωθέντων στελεχών πρέπει να αποστέλλεται στο εν λόγω εργαστήριο ανά τρίμηνο. Εάν τα απομονωθέντα στελέχη πρέπει να μεταφερθούν από ένα εργαστήριο σε άλλο, χρησιμοποιούνται οι κατάλληλες συνθήκες (παραδείγματος χάρη τολλύπια άνθρακα).

2.5.2.   Ποσοτικός προσδιορισμός των Campylobacter spp.

Ο ποσοτικός προσδιορισμός του Campylobacter spp. πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO/TS 10272-2:2006 «Μικροβιολογία τροφίμων και ζωοτροφών – Οριζόντια μέθοδος για την ανίχνευση και την καταμέτρηση του Campylobacter spp. Μέρος 2: Τεχνική καταμέτρηση των αποικιών». Ξεκινώντας με 10 ml μητρικού εναιωρήματος 0,1 ml αυτού του αρχικού εναιωρήματος και περαιτέρω αραιώσεών του εξετάζονται για να επιτραπεί η καταμέτρηση έως και 106 cfu/g. Επιπλέον, 1 ml του μη αραιωμένου αρχικού εναιωρήματος εξετάζεται για να επιτευχθεί όριο καταμέτρησης 10 cfu/g. Όλοι οι προσδιορισμοί επί των τρυβλίων γίνονται εις διπλούν.

Για να καταστεί δυνατή η ορθή σύγκριση και αξιολόγηση των στοιχείων (για μελλοντική αξιολόγηση κινδύνου) εκτιμάται για κάθε εργαστήριο η αβεβαιότητα μέτρησης (MU) της μεθόδου ποσοτικού προσδιορισμού.

Για να εκτιμηθεί η MU χρησιμοποιείται η τεχνική προδιαγραφή ISO/TS 19036:2006 με την εξαίρεση ότι για την εκτίμηση της MU χρησιμοποιούνται παράλληλες αραιώσεις από το μητρικό εναιώρημα.

Η MU εξάγεται από την ενδοεργαστηριακή τυπική απόκλιση της αναπαραγωγιμότητας. Τα στοιχεία σχετικά με την εκτίμηση της MU συλλέγονται από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο έτσι ώστε να εξασφαλιστούν θετικά δείγματα. Εξετάζονται συνολικά 12 θετικά δείγματα εις διπλούν και προετοιμάζονται παράλληλες αραιώσεις από το μητρικό εναιώρημα των 10 ml. Τα ανεπεξέργαστα δεδομένα σχετικά με την εκτίμηση της MU υποβάλλονται ξεχωριστά στο πλαίσιο της γενικής περιγραφής όσον αφορά την εφαρμογή της έρευνας όπως ορίζεται στο μέρος Ε.

3.   Αποθήκευση των απομονωθέντων στελεχών

Για να καταστεί δυνατή π.χ. η μεταγενέστερη δοκιμή για αντιμικροβιακή ευαισθησία συνιστάται η αποθήκευση ενός αντιπροσωπευτικού υποσυνόλου απομονωθέντων στελεχών. Πρέπει να αποθηκεύεται ένα απομονωθέν στέλεχος ανά θετικό δείγμα. Πρέπει να προτιμάται το απομονωθέν στέλεχος του Campylobacter που λαμβάνεται από την ποσοτική ανάλυση. Τα απομονωθέντα στελέχη πρέπει να αποθηκεύονται στα ΕΕΑ με τη χρησιμοποίηση της κανονικής μεθόδου του ΕΕΑ για τη συλλογή καλλιεργειών, εφόσον εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των στελεχών για τουλάχιστον δύο έτη.

ΜΕΡΟΣ E

Υποβολή εκθέσεων

Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

1.

Γενική περιγραφή της εφαρμογής της έρευνας:

σφαγεία: σύνολο ημερών ανά χώρα και αριθμός αυτών που αποτέλεσαν αντικείμενο δειγματοληψίας,

μέγεθος πρωτογενούς δείγματος που ελήφθη,

περιγραφή της στρωματοποίησης και διαδικασίες τυχαιοποίησης,

περιγραφή των δραστηριοτήτων ελέγχου ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης σχετικά με τις 12 εκτιμήσεις της MU ανά εργαστήριο για τον ποσοτικό προσδιορισμό του Campylobacter,

συνολικά αποτελέσματα.

2.

Ειδικές πληροφορίες όσον αφορά τα στοιχεία επιπολασμού

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τα αποτελέσματα της έρευνας με τη μορφή ανεπεξέργαστων δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα λεξικό δεδομένων και έντυπα συλλογής δεδομένων που παρέχονται από την Επιτροπή.

Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

ονομασία/κωδικός του σφαγείου,

αριθμός αναγνώρισης της παρτίδας σφαγής,

ονομασία/κωδικός της εκμετάλλευσης (αγροκτήματος) προέλευσης της παρτίδας σφαγής,

μέγεθος εκμετάλλευσης, εάν είναι γνωστό,

καθεστώς του σμήνους όσον αφορά τον εμβολιασμό του κατά της Salmonella, εάν είναι γνωστό,

ηλικία των κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής κατά τη δειγματοληψία,

πληροφορίες όσον αφορά το εάν αυτή ήταν η πρώτη ή η επακόλουθη παρτίδα για σφαγή από το σμήνος (πριν από το αδυνάτισμα ή όχι),

είδος παραγωγής (π.χ. συμβατική, ελεύθερης βοσκής, βιολογική),

αποτελέσματα προηγούμενης δοκιμής για Salmonella και Campylobacter στο ίδιο σμήνος,

ημερομηνία δειγματοληψίας,

αριθμός πτηνών που εσφάγησαν ανά έτος στο εν λόγω σφαγείο,

είδος χρησιμοποιηθείσας μεθόδου ψύξης (αέρας, εμβάπτιση, ψεκασμός),

λεπτομερή στοιχεία πρωτοκόλλου μεταφοράς (όπως προσδιορίστηκε: Ναι/Όχι),

ημερομηνία παραλαβής στο εργαστήριο,

ημερομηνία ελέγχου,

προσδιορισμός του εργαστηρίου,

είδος δείγματος,

περιγραφή των μεθόδων καλλιέργειας που χρησιμοποιήθηκαν, ιδίως του επιλεκτικού μέσου(μέσων),

απομονωθέν στέλεχος Campylobacter: μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την εξατομίκευση,

Campylobacter: αποτέλεσμα της βακτηριολογικής δοκιμής, συμπεριλαμβανομένης της εξατομίκευσης από το δείγμα τυφλού,

Campylobacter: αποτέλεσμα του βακτηριολογικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της εξατομίκευσης και του ποσοτικού προσδιορισμού από το δείγμα πτώματος,

Salmonella: αποτέλεσμα της βακτηριολογικής δοκιμής και του προσδιορισμού του οροτύπου,

χρόνος μεταξύ δειγματοληψίας και ανάλυσης (ανά 12ωρη περίοδο).

3.

Ειδικές πληροφορίες όσον αφορά τη δοκιμή μικροβιακής αντοχής των απομονωθέντων στελεχών του Campylobacter από τα δείγματα τυφλού.

Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης της μικροβιακής αντοχής αξιολογούνται και υποβάλλονται σχετικές εκθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2003/99/ΕΚ, στην ετήσια έκθεση σχετικά με τις τάσεις και τις πηγές των ζωονόσων, των ζωονοσογόνων παραγόντων και της μικροβιακής αντοχής.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραρτήματος IV της οδηγίας 2003/99/ΕΚ υποβάλλονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

προέλευση των απομονωθέντων στελεχών, π.χ. βασική μελέτη, πρόγραμμα ελέγχου, παθητική επίβλεψη,

αριθμός απομονωθέντων στελεχών που ελέγχθηκαν για ευαισθησία ανά είδος καμπυλοβακτηριδίου,

αριθμός απομονωθέντων στελεχών που διαπιστώθηκε ότι είναι ανθεκτικά ανά αντιμικροβιακό ανά είδος καμπυλοβακτηριδίου και

αριθμός των πλήρως ευαίσθητων απομονωθέντων στελεχών και αριθμός των απομονωθέντων στελεχών που είναι ανθεκτικά στα αντιμικροβιακά 1, 2, 3, 4 και > 4 που απαριθμούνται στον πίνακα 1 ανά είδος καμπυλοβακτηριδίου.


(1)  Εκτίμηση: αριθμός εκμεταλλεύσεων (4 στην Εσθονία, 5 στη Λεττονία) × 2 σμήνη ανά εκμετάλλευση × 2 παρτίδες σφαγής ανά σμήνος × 6 γύρους ανά έτος. Στο Λουξεμβούργο, μόνον κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής από 3 μικρά σμήνη σφάζονται. Μία παρτίδα σφαγής από κάθε ένα από αυτά θα αποτελέσει αντικείμενο δειγματοληψίας κάθε τρίμηνο.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Μέγιστη κοινοτική χρηματοδοτική συνεισφορά προς τα κράτη μέλη

(σε EUR)

Κράτος μέλος

Μέγιστο συνολικό ποσό για συγχρηματοδότηση δειγματοληψίας και αναλύσεων

Βέλγιο – BE

58 092

Βουλγαρία – BG

58 092

Τσεχική Δημοκρατία – CZ

58 092

Δανία – DK

58 092

Γερμανία – DE

58 092

Εσθονία – EE

14 688

Ιρλανδία – IE

58 092

Ελλάδα – EL

58 092

Ισπανία – ES

58 092

Γαλλία – FR

58 092

Ιταλία – IT

58 092

Κύπρος – CY

58 092

Λεττονία – LV

18 360

Λιθουανία – LT

58 092

Λουξεμβούργο – LU

1 836

Ουγγαρία – HU

58 092

Μάλτα – MT

58 092

Κάτω Χώρες – NL

58 092

Αυστρία – AT

58 092

Πολωνία – PL

58 092

Πορτογαλία – PT

58 092

Ρουμανία – RO

58 092

Σλοβενία – SI

58 092

Σλοβακία – SK

58 092

Φινλανδία – FI

58 092

Σουηδία – SE

58 092

Ηνωμένο Βασίλειο – UK

58 092

Σύνολο

1 429 092


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Πιστοποιημένη χρηματοοικονομική έκθεση σχετικά με την εφαρμογή έρευνας όσον αφορά τον επιπολασμό του Campylobacter spp. σε σμήνη κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής και τη μικροβιακή τους αντοχή καθώς και όσον αφορά τον επιπολασμό Campylobacter spp. και Salmonella spp. σε σφάγια κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής

Περίοδος αναφοράς από: … έως …

Δήλωση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για τη μελέτη, οι οποίες είναι επιλέξιμες για την κοινοτική χρηματοδοτική συνεισφορά:

Αριθμός αναφοράς της απόφασης της Επιτροπής με την οποία παρέχεται χρηματοδοτική συνεισφορά:

Πραγματοποιηθείσες δαπάνες που συνδέονται με καθήκοντα για

Αριθμός δοκιμών

Συνολικές δαπάνες για δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς

(σε εθνικό νόμισμα)

Βακτηριολογική ανίχνευση του Campylobacter spp.

 

 

Βακτηριολογική ανίχνευση της Salmonella spp.

 

 

Επιβεβαίωση του Campylobacter spp.

 

 

Εξατομίκευση απομονωθέντων στελεχών Campylobacter

 

 

Καταμέτρηση απομονωθέντων στελεχών Campylobacter

 

 

Προσδιορισμός οροτύπου απομονωθέντων στελεχών Salmonella

 

 

Δοκιμή αντιμικροβιακής αντοχής απομονωθέντων στελεχών Campylobacter

 

 

Δήλωση του δικαιούχου

Βεβαιώνουμε ότι:

οι παραπάνω δαπάνες είναι πραγματικές και πραγματοποιήθηκαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση και ήταν απαραίτητες για την ορθή εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων,

όλα τα παραστατικά των δαπανών είναι διαθέσιμα για έλεγχο,

δεν ζητήθηκε καμία άλλη κοινοτική συνεισφορά για το πρόγραμμα αυτό.

Ημερομηνία:

Αρμόδιος για οικονομικά ζητήματα:

Υπογραφή: