9.3.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 69/40


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Αυγούστου 2006

με την οποία μια πράξη συγκέντρωσης κηρύσσεται συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά και τη λειτουργία της συμφωνίας για τον ΕΟΧ

(Υπόθεση COMP/M.4094 — Ineos/BP Dormagen)

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 3592]

(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2007/161/ΕΚ)

Στις 10 Αυγούστου 2006, η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση σε υπόθεση συγκέντρωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, σχετικά με τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (1), και ειδικότερα το άρθρο 8 παράγραφος 1 του ανωτέρω κανονισμού. Μη εμπιστευτική εκδοχή του πλήρους κειμένου της απόφασης δημοσιεύεται στην αυθεντική γλώσσα της υπόθεσης και στις γλώσσες εργασίας της Επιτροπής στο δικτυακό τόπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/comm/competiton/index_en.html

(1)

Στις 24 Ιανουαρίου 2006, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση με την οποία η επιχείρηση INEOS Group Limited («Ineos») γνωστοποιούσε την πρόθεσή της να αποκτήσει τον έλεγχο της BP Ethylene Oxide/Ethylene Glycol Business («BP Dormagen Business»), ελεγχόμενης από τον όμιλο British Petroleum Group («BP»), μέσω της εξαγοράς στοιχείων ενεργητικού.

(2)

Η Ineos είναι μια ανώνυμη βρετανική εταιρεία η οποία κατέχει διάφορες θυγατρικές πλήρους ιδιοκτησίας δραστηριοποιούμενες παγκοσμίως στην παραγωγή, τη διανομή, τις πωλήσεις και την εμπορία ενδιάμεσων και ειδικών χημικών προϊόντων. Στις 16 Δεκεμβρίου 2006, η Ineos εξαγόρασε την Innovene, που συγκέντρωνε τις πρώην επιχειρηματικές δραστηριότητες ολεφινών, παραγώγων και διύλισης της BP (εξαιρουμένης της BP Dormagen Business, η απόκτηση της οποίας αποτελεί αντικείμενο της παρούσας απόφασης), η οποία κατασκευάζει σειρά πετροχημικών προϊόντων, που περιλαμβάνουν ολεφίνες και τα παράγωγά τους, καθώς και σειρά προϊόντων διύλισης (2). Η πράξη αυτή εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 9 Δεκεμβρίου 2005 (υπόθεση COMP/M.4005 — Ineos/Innovene, η «κύρια συναλλαγή»).

(3)

Η BP Dormagen Business, η οποία αποτελείται από ένα μόνο εργοστάσιο εγκατεστημένο στην Κολωνία/Dormagen (Γερμανία), βρίσκεται σήμερα υπό τον έλεγχο της BP και δραστηριοποιείται στην παραγωγή οξειδίου του αιθυλενίου («EO») και αιθυλενογλυκολών («EG ή γλυκόλες»).

(4)

Η συμβουλευτική επιτροπή για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων, στην 143η συνεδρίασή της, στις 28 Ιουλίου 2006, εξέδωσε ευνοϊκή γνώμη για το σχέδιο απόφασης έγκρισης το οποίο υπέβαλε η Επιτροπή (3).

(5)

Ο σύμβουλος ακροάσεων, σε έκθεση της 26ης Ιουλίου 2006, έκρινε ότι έγινε σεβαστό το δικαίωμα ακρόασης των μερών (3).

I.   ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Ιστορικό

(6)

Κατά την εξέταση της κύριας συναλλαγής, η Επιτροπή αξιολόγησε τις αγορές οξειδίου του αιθυλενίου («EO») και ορισμένων παραγώγων του («EODs»), ειδικότερα των αιθοξυλικών αλκοολών, των γλυκολαιθέρων («GEs») και των αιθανολαμινών («EOAs»). Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κύρια συναλλαγή δεν ήγειρε σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά το συμβιβάσιμό της με την κοινή αγορά στις οριζόντια και κάθετα σχετιζόμενες μεταξύ τους αγορές.

(7)

Τα μόνα προϊόντα που παρασκευάζονται και πωλούνται από την BP Dormagen Business είναι το οξείδιο του αιθυλενίου και οι αιθυλενογλυκόλες. Η Ineos παράγει ένα ευρύ φάσμα χημικών προϊόντων το οποίο περιλαμβάνει το οξείδιο του αιθυλενίου και τα παράγωγα οξειδίου του αιθυλενίου (περιλαμβανομένων των αιθυλενογλυκολών). Συνεπώς, οι μόνες οριζόντιες επικαλύψεις που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της προτεινόμενης εξαγοράς από την Ineos της BP Dormagen Business αφορούν το οξείδιο του αιθυλενίου και τις αιθυλενογλυκόλες. Εξάλλου, υφίστανται οριζόντιες σχέσεις στις αγορές οξειδίου του αιθυλενίου προηγούμενου σταδίου (όσον αφορά το αιθυλένιο) και επόμενου σταδίου (όσον αφορά τα παράγωγα του οξειδίου του αιθυλενίου).

Σχετικές αγορές προϊόντος

(8)

Το οξείδιο του αιθυλενίου είναι ένα άχρωμο αέριο, το οποίο παράγεται από τη μερική οξείδωση του αιθυλενίου. Το οξείδιο του αιθυλενίου περιέχει αιθυλένιο σε ποσοστό 82 % και είναι επικίνδυνο προϊόν, διότι είναι άκρως εύφλεκτο και εκρηκτικό. Είναι επίσης τοξικό και καρκινογόνο. Το οξείδιο του αιθυλενίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μη καθαρή μορφή για την παραγωγή αιθυλενογλυκολών ή να υποστεί περαιτέρω επεξεργασία.

(9)

Οι αιθυλενογλυκόλες είναι ενδιάμεσα χημικά προϊόντα που παράγονται κυρίως από τη μη καταλυτική ενυδάτωση του οξειδίου του αιθυλενίου. Οι αιθυλενογλυκόλες αντιστοιχούν στο 37,5 % της συνολικής κατανάλωσης οξειδίου του αιθυλενίου στον ΕΟΧ και παράγονται μόνο από καθετοποιημένους παραγωγούς οξειδίου του αιθυλενίου.

(10)

Μια εναλλακτική μέθοδος επεξεργασίας του οξειδίου του αιθυλενίου συνίσταται στον περαιτέρω καθαρισμό του για τη λήψη καθαρού οξειδίου του αιθυλενίου το οποίο μπορεί εν συνεχεία να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή διαφόρων άλλων ενδιάμεσων χημικών. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του καθαρού οξειδίου του αιθυλενίου χρησιμοποιείται με δέσμιο τρόπο από τους καθετοποιημένους παραγωγούς οξειδίου του αιθυλενίου σε λειτουργίες επόμενου σταδίου για την παραγωγή παραγώγων οξειδίου του αιθυλενίου, ενώ το υπόλοιπο πωλείται σε τρίτα μέρη που ανταγωνίζονται τους παραγωγούς οξειδίου του αιθυλενίου στις διάφορες αγορές παραγώγων οξειδίου του αιθυλενίου.

Οξείδιο του αιθυλενίου

(11)

Η Επιτροπή έχει ήδη μελετήσει την αγορά οξειδίου του αιθυλενίου σε προηγούμενες υποθέσεις (4). Έχει καθορίσει μια χωριστή αγορά προϊόντος για το οξείδιο του αιθυλενίου δεδομένου ότι το προϊόν αυτό χαρακτηρίζεται από χαμηλή υποκαταστασιμότητα, ιδίως όταν χρησιμοποιείται ως άμεση πρώτη ύλη σε χημικές αντιδράσεις. Η έρευνα που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας υπόθεσης επιβεβαίωσε τον ορισμό της αγοράς προϊόντος.

(12)

Δεδομένου ότι μόνο το καθαρό οξείδιο του αιθυλενίου πωλείται σε τρίτα μέρη, η εκτίμηση όσον αφορά τον ανταγωνισμό στην παρούσα υπόθεση εστιάστηκε στην αγορά καθαρού οξειδίου του αιθυλενίου. Σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας, η Ineos τόνισε ότι το καθαρό οξείδιο του αιθυλενίου μπορεί να κατατμηθεί ακόμη περισσότερο σε οξείδιο του αιθυλενίου υψηλής ποιότητας («HG-EO») και οξείδιο του αιθυλενίου χαμηλής ποιότητας («LG-EO»), ανάλογα με το επίπεδο των ακαθαρσιών (κυρίως την περιεκτικότητα αλδεϋδών). Ωστόσο, η έρευνα αγοράς επιβεβαίωσε ότι δεν ήταν αναγκαία η περαιτέρω τμηματοποίηση της σχετικής αγοράς προϊόντος σε συνάρτηση με τα επίπεδα καθαρότητας του καθαρού οξειδίου του αιθυλενίου αφού μόνο το οξείδιο του αιθυλενίου υψηλής ποιότητας πωλείτο σε τρίτα μέρη.

(13)

Η Επιτροπή ερεύνησε επίσης κατά πόσο είναι αναγκαία η διάκριση μεταξύ των μακροχρόνιων συμβάσεων εφοδιασμού οξειδίου του αιθυλενίου σε πελάτες τα εργοστάσια των οποίων βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων του προμηθευτή οξειδίου του αιθυλενίου ή πλησίον αυτών και συνδέονται μέσω αγωγού («on-site») και των προμηθειών προς άλλους πελάτες («off-site») που εξυπηρετούνται μέσω φορτηγών ή σιδηροδρομικώς. Η Επιτροπή διαπίστωσε την ύπαρξη ορισμένων διαφορών ανάμεσα στις δύο αυτές μεθόδους εφοδιασμού όσον αφορά τα επίπεδα των τιμών, τη διάρκεια των συμβάσεων και τις αγοραζόμενες ποσότητες. Δεν παρέστη, ωστόσο, ανάγκη να λάβει απόφαση επί του θέματος, δεδομένου ότι η συναλλαγή δεν θα παρεμπόδιζε σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό, ανεξαρτήτως εάν οι προμήθειες εντός ή εκτός του χώρου παραγωγής συνιστούν ενιαία αγορά ή δύο χωριστές αγορές.

Αιθυλενογλυκόλες

(14)

Η Ineos υποστήριξε ότι οι αιθυλενογλυκόλες συνιστούν χωριστή αγορά προϊόντος, σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής (5). Ωστόσο, σε μεταγενέστερη απόφασή της (6), η Επιτροπή είχε επισημάνει ότι εκτιμήσεις σχετικά με τη ζήτηση του προϊόντος καθιστούσαν ενδεχομένως αναγκαία τη διάκριση μεταξύ των διαφόρων ειδών αιθυλενογλυκολών, δηλαδή την μονοαιθυλενογλυκόλη («MEG»), τη διαιθυναιλογλυκόλη («DEG») και την τριαιθυναιλογλυκόλη («TEG»). Η MEG αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής (περίπου 90 %), ενώ η υπόλοιπη παραγωγή μοιράζεται μεταξύ της DEG (9 % περίπου) και της TEG (1 % περίπου).

(15)

Στην παρούσα περίπτωση, οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην αγορά ανέφεραν ότι οι αιθυλενογλυκόλες θα πρέπει να κατατμηθούν περαιτέρω σε τρείς αγορές (MEG, DEG και TEG), διότι χρησιμοποιούνται σε πολύ διαφορετικές εφαρμογές και επ’ ουδενί τρόπω δεν μπορούν να αλληλοϋποκατασταθούν. Ωστόσο, από την πλευρά της προσφοράς, οι MEG, DEG, και TEG παρασκευάζονται πάντοτε μαζί και παράγονται σε παρόμοιες αναλογίες. Ο ακριβής ορισμός της αγοράς παρέμεινε ανοικτός, δεδομένου ότι η συναλλαγή δεν θα παρεμπόδιζε σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό όσον αφορά τις αιθυλενογλυκόλες, ανεξαρτήτως του ορισμού της αγοράς προϊόντος.

Σχετικές γεωγραφικές αγορές

Οξείδιο του αιθυλενίου

(16)

Σε προηγούμενες αποφάσεις (7), η Επιτροπή έκρινε ότι η γεωγραφική διάσταση της αγοράς οξειδίου του αιθυλενίου (EO) είναι ενδεχομένως η Δυτική Ευρώπη (ορίζεται ως ΕΟΧ + Ελβετία), αν και ο ακριβής ορισμός της αγοράς παρέμεινε ανοικτός. Στην προκειμένη περίπτωση, οι σχετικές μονάδες παραγωγής είναι εγκατεστημένες στην Αμβέρσα (Βέλγιο), τη Lavera (Γαλλία) και το Dormagen (Γερμανία). Η Ineos υπογράμμισε ότι η αγορά καλύπτει τον ΕΟΧ δεδομένου ότι το EO μεταφέρεται από τις μονάδες αυτές σε μακρινές αποστάσεις (σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβίβασε η εταιρεία, σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνουν τα 1 000 km, αν και οι περισσότερες παραδόσεις πραγματοποιούνται σε ακτίνα 600 km). Ωστόσο, οι περισσότεροι πελάτες και τουλάχιστον οι μισοί ανταγωνιστές θεωρούν ότι η γεωγραφική αγορά είναι περιφερειακή. Οι αποστάσεις παράδοσης κυμαίνονται μεταξύ 0 και 800 km, και οι περισσότερες δεν υπερβαίνουν τα 600 km, εξαιτίας των μεταφορικών και της επικινδυνότητας του προϊόντος.

(17)

Σύμφωνα με τους περιορισμούς που συνδέονται με την απόσταση μεταφοράς, η Επιτροπή εντόπισε τις εξής πιθανές περιφερειακές αγορές οξειδίου του αιθυλενίου: i) Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία, ii) Σκανδιναβικές χώρες (Νορβηγία, Σουηδία και Φινλανδία), iii) ηπειρωτική Βορειοδυτική Ευρώπη (Κάτω Χώρες, Δανία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Γερμανία, Αυστρία, Κεντρική και Βόρεια Γαλλία), iv) λεκάνη της Μεσογείου (Ιταλία, Πορτογαλία, Νότια Γαλλία και Ισπανία), και v) Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Επίσης, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι περιφερειακές διαφορές των τιμών και οι περιορισμένες εμπορικές ροές τείνουν να επιβεβαιώσουν αυτή τη γεωγραφική τμηματοποίηση της αγοράς. Ωστόσο, δεν ήταν αναγκαίο να καθοριστεί ο ακριβής ορισμός της γεωγραφικής αγοράς οξειδίου του αιθυλενίου, δεδομένου ότι η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η συναλλαγή δεν θα παρεμπόδιζε σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό σε καμία από τις δύο πιθανές γεωγραφικές αγορές (τη γεωγραφική αγορά ΕΟΧ ή την αγορά της ηπειρωτικής Βορειοδυτικής Ευρώπης, τη μόνη περιφερειακή αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται και τα δύο μέρη).

Αιθυλενογλυκόλες

(18)

Η Ineos τόνισε, σύμφωνα με τα επιχειρήματα που διατυπώθηκαν σε προηγούμενες αποφάσεις (8), ότι η σχετική γεωγραφική αγορά για τις αιθυλενογλυκόλες είναι τουλάχιστον δυτικοευρωπαϊκή ή ακόμη και παγκόσμια και αυτό διότι οι αιθυλενογλυκόλες δεν είναι επικίνδυνα προϊόντα και, κατά συνέπεια, μεταφέρονται εύκολα. Οι τιμές είναι συγκρίσιμες σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ οι εισαγωγές προς τις χώρες ΕΟΧ, κυρίως από τη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία, αντιπροσωπεύουν περίπου το 13 % της συνολικής κατανάλωσης στον ΕΟΧ.

(19)

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες στην έρευνα αγοράς επιβεβαίωσαν ότι η γεωγραφική αγορά εκτείνεται τουλάχιστον σε ολόκληρο τον ΕΟΧ. Ωστόσο, για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, έμεινε ανοικτός ο ακριβής ορισμός της αγοράς δεδομένου ότι η συναλλαγή δεν παρεμποδίζει σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στην κοινή αγορά ή σε σημαντικό μέρος της, ανεξαρτήτως του ορισμού γεωγραφικής αγοράς ο οποίος θα προκριθεί.

II.   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οξείδιο του αιθυλενίου

(20)

Το συνολικό μέγεθος της αγοράς οξειδίου του αιθυλενίου στον ΕΟΧ, περιλαμβανομένης της παραγωγής για δέσμια χρήση, είναι περίπου 3 000 kt ετησίως. Η αγορά αντιστοιχεί περίπου στο 18 % της συνολικής παραγωγής ή στους 560 kt/έτος περίπου, από τους οποίους περίπου το 33 % όσον αφορά την αξία αντιστοιχεί σε πελάτες εντός του χώρου παραγωγής και το 67 % σε πελάτες εκτός του χώρου παραγωγής.

(21)

Όσον αφορά τη διάρθρωση της αγοράς, η συναλλαγή συνίσταται σε συγκέντρωση ανάμεσα σε δύο από τους τρεις μεγαλύτερους προμηθευτές οξειδίου του αιθυλενίου στον ΕΟΧ, πράγμα που οδηγεί σε συνδυασμένα μερίδια αγοράς άνω του 45 % στο πλαίσιο οποιουδήποτε εύλογου ορισμού της σχετικής αγοράς προϊόντος και της γεωγραφικής αγοράς οξειδίου του αιθυλενίου. Ο πλησιέστερος ανταγωνιστής της συνδυασμένης οντότητας, η Shell, αντιπροσωπεύει ποσοστό [15-25] % της συνολικής ελεύθερης αγοράς και των προμηθειών τόσο εντός όσο και εκτός του χώρου παραγωγής. Όλοι οι υπόλοιποι ανταγωνιστές διαθέτουν μερίδια αγοράς χαμηλότερα του 10 % (πολλοί κάτω από 5 %) τόσο για τις συνολικές πωλήσεις όσο και για τις πωλήσεις εκτός χώρου παραγωγής.

(22)

Παρά ταύτα, έχοντας υπόψη ότι η αγορά αντιπροσωπεύει σχετικά μικρό ποσοστό της συνολικής παραγωγής, οι μικρές σχετικά μεταβολές της συνολικής παραγωγής ενδέχεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ελεύθερη αγορά. Συνεπεία αυτού, η Επιτροπή, κατά την αξιολογησή της, επικεντρώθηκε στη σημασία της δέσμιας χρήσης οξειδίου του αιθυλενίου από τους καθετοποιημένους παραγωγούς και τις επιπτώσεις της όσον αφορά τις πωλήσεις προς τρίτα μέρη. Εξέτασε τους όρους που σχετίζονται με την προσφορά ΕΟ και, ειδικότερα, τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά της συνδυασμένης οντότητας στην ελεύθερη αγορά οξειδίου του αιθυλενίου.

(23)

Για το σκοπό αυτόν, η Επιτροπή επισήμανε τις κύριες πτυχές από τις οποίες εξαρτάται η διαθεσιμότητα οξειδίου του αιθυλενίου στην ελεύθερη αγορά: την παραγωγική ικανότητα οξειδίου του αιθυλενίου· την ικανότητα καθαρισμού· τις χρήσεις του οξειδίου του αιθυλενίου σε επόμενα στάδια παραγωγής, ιδίως το διαχωρισμό μεταξύ των αιθυλενογλυκολών και των άλλων χρήσεων· τα κίνητρα για τη χρησιμοποίηση του αχρησιμοποίητου οξειδίου του αιθυλενίου εντός του κλάδου ή/και την πώλησή του στην ελεύθερη αγορά.

(24)

Αρχικά, η Επιτροπή εκτίμησε κατά πόσον οι ανταγωνιστές των μερών διαθέτουν σήμερα επαρκή εφεδρική ικανότητα οξειδίου του αιθυλενίου ώστε να εφοδιάζουν την ελεύθερη αγορά. Από την άποψη αυτή, κρίσιμη είναι η σημασία της ικανότητας καθαρισμού, δεδομένου ότι οι πωλήσεις στην ελεύθερη αγορά αφορούν μόνο το καθαρό οξείδιο του αιθυλενίου. Η έρευνα έδειξε ότι αν και οι μονάδες των μερών αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα της εφεδρικής ικανότητας καθαρισμού, η εφεδρική ικανότητα των ανταγωνιστών τους θα μπορούσε να επηρεάσει την αντιανταγωνιστική συμπεριφορά των μερών, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύουν σημαντικές ποσότητες σε σύγκριση με το μικρό σχετικά μερίδιο της ελεύθερης αγοράς.

(25)

Επίσης, σημαντικό μέρος της αξιολόγησης της Επιτροπής στην παρούσα υπόθεση εστιάστηκε στη σχέση μεταξύ της παραγωγής καθαρού οξειδίου του αιθυλενίου και αιθυλενογλυκολών. Η μείωση της παραγωγής αιθυλενογλυκολών θα επιτρέψει ενδεχομένως στους καθετοποιημένους παραγωγούς (τους παραγωγούς που παράγουν οξείδιο του αιθυλενίου και αιθυλενογλυκόλες) να αυξήσουν την παραγωγή καθαρού οξειδίου του αιθυλενίου. Η σχέση αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι αμφότερα τα προϊόντα χρησιμοποιούν την ίδια πρώτη ύλη (ακαθάριστο οξείδιο του αιθυλενίου) και, κατά συνέπεια, η μείωση της παραγωγής αιθυλενογλυκολών θα αποδεσμεύσει ακαθάριστο οξείδιο του αιθυλενίου το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή πρόσθετων ποσοτήτων καθαρού οξειδίου του αιθυλενίου (εφόσον υπάρχει επαρκής διαθέσιμη ικανότητα καθαρισμού).

(26)

Η Ineos επισήμανε ότι η MEG χρησιμοποιείται ως εναλλακτικό προϊόν που επιτρέπει στους παραγωγούς οξειδίου του αιθυλενίου να στρέφονται στην προμήθεια οξειδίου του αιθυλενίου ή άλλων παραγώγων οξειδίου του αιθυλενίου ή να τη διακόπτουν, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. Για να αποδείξει τον ισχυρισμό της, η Ineos υπέβαλε δύο οικονομετρικές μελέτες που αποδεικνύουν ότι, κατά το παρελθόν, οι ανταγωνιστές των συμβαλλομένων είχαν την ικανότητα να αυξήσουν την παραγωγή καθαρού οξειδίου του αιθυλενίου εις βάρος της παραγωγής γλυκολών αντιδρώντας σε διακοπές της παραγωγής στις εγκαταστάσεις της Ineos και της BP Dormagen Business. Διαπιστώθηκε ότι οι μειώσεις των πωλήσεων οξειδίου του αιθυλενίου από τα θιγόμενα εργοστάσια αντισταθμίζονταν (σε κάποιο βαθμό) από την αύξηση των πωλήσεων των ανταγωνιστών.

(27)

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι παρά το γεγονός ότι οι μελέτες εμφανίζουν κάποιους περιορισμούς, μαρτυρούν την ικανότητα των ανταγωνιστών να εξουδετερώσουν την αντιανταγωνιστική συμπεριφορά της συνδυασμένης οντότητας.

(28)

Η Επιτροπή επιχείρησε στη συνέχεια να εκτιμήσει το εύρος αυτής της δυνητική ικανότητας μετάβασης από τις γλυκόλες στο καθαρό οξείδιο του αιθυλενίου, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους περιορισμούς ικανότητας. Η Επιτροπή έκρινε ότι στην περίπτωση της μεγαλύτερης προβλέψιμης μείωσης παραγωγής γλυκολών, η δυνητική μεταστροφή από τις γλυκόλες στο καθαρό οξείδιο του αιθυλενίου θα μπορούσε, στην περίπτωση μονομερούς αύξησης της τιμής από τη νέα οντότητα, να φέρει στην ελεύθερη αγορά οξειδίου του αιθυλενίου ποσότητες σημαντικές σε σύγκριση με το σημερινό παγκόσμιο μέγεθος της συγκεκριμένης αγοράς.

(29)

Η Επιτροπή έλαβε επίσης υπόψη τον αντίκτυπο που θα έχουν οι νέες ικανότητες στον τομέα των γλυκολών, στη Μέση Ανατολή και την Ασία, στην κατάσταση της αγοράς στην Ευρώπη. Διαπίστωσε ότι οι νέες αυτές παραγωγικές ικανότητες οξειδίου του αιθυλενίου θα οδηγούσαν ενδεχομένως σε αύξηση των εξαγωγών αιθυλενογλυκολών στον ΕΟΧ με ενδεχόμενη συνέπεια τη μείωση της παραγωγής αιθυλενογλυκολών στον ΕΟΧ. Αυτό με τη σειρά του θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των διαθέσιμων ποσοτήτων οξειδίου του αιθυλενίου στον ΕΟΧ για τις πωλήσεις σε τρίτους τρίτων μερών και την εντός των εγκαταστάσεων παραγωγή άλλων παραγώγων ΕΟ.

(30)

Ομοίως, η Επιτροπή έκρινε ενδεδειγμένο να εκτιμήσει τον αντίκτυπο της συναλλαγής με βάση τις προοπτικές, δηλαδή σε σχέση με τις προβλέψεις και τις λογικά αναμενόμενες μελλοντικές εξελίξεις.

(31)

Η έρευνα της Επιτροπής κατέδειξε ότι κατά τα προσεχή έτη αναμένεται αύξηση της συνολικής εφεδρικής ικανότητας παραγωγής οξειδίου του αιθυλενίου στον ΕΟΧ, ενώ αναμένεται μείωση των ποσοστών χρησιμοποίησης. Αν και αναμένεται μείωση της ικανότητας καθαρισμού στο εγγύς μέλλον, λόγω του μικρού σχετικά μεγέθους της αγοράς και της μη διαφαινόμενης σημαντικής αύξησης στο εγγύς μέλλον, η υπόλοιπη εφεδρική ικανότητα καθαρισμού μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά στις μονομερείς αυξήσεις των τιμών από τη συνδυασμένη οντότητα.

(32)

Επιπλέον, για την αξιολόγηση των επιπτώσεων που θα έχει η προβλεπόμενη αύξηση των εισαγωγών γλυκολών από τη Μέση Ανατολή στην ευρωπαϊκή επαγγελματική αγορά οξειδίου του αιθυλενίου, ελήφθησαν υπόψη μελλοντικά οικονομικά κίνητρα προς τους παραγωγούς οξειδίου του αιθυλενίου για τον εφοδιασμό της ελεύθερης αγοράς. Για να αντισταθμιστεί η προβλεπόμενη κάμψη της κατανάλωσης οξειδίου του αιθυλενίου για την παραγωγή γλυκολών και προκειμένου να διατηρηθούν τα ποσοστά χρησιμοποίησης της παραγωγής οξειδίου του αιθυλενίου στα υψηλότερα δυνατά επίπεδα, οι παραγωγοί θα πρέπει να βρουν άλλες δυνατότητες διάθεσης της παραγωγής τους. Δεδομένου ότι όλα τα άλλα παράγωγα οξειδίου του αιθυλενίου (εκτός από τις γλυκόλες) καθώς και η ελεύθερη αγορά απαιτούν καθαρό οξείδιο του αιθυλενίου, οι ευρωπαίοι παραγωγοί οξειδίου του αιθυλενίου θα έχουν κίνητρα να αυξήσουν τις τρέχουσες ικανότητες καθαρισμού.

(33)

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι είναι λιγότερο δαπανηρή η επέκταση των τμημάτων καθαρισμού της παραγωγής οξειδίου του αιθυλενίου και συχνά δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από άλλες επενδύσεις στο εργοστάσιο. Εάν υποτεθεί ότι οι ανταγωνιστές θα είναι σε θέση να αυξήσουν τις τρέχουσες ικανότητες καθαρισμού ώστε να απορροφήσουν την αναμενόμενη μείωση της παραγωγής γλυκολών, η έκταση των αυξήσεων αυτών εξαρτάται από τη δέσμια χρήση οξειδίου του αιθυλενίου για παράγωγα οξειδίου του αιθυλενίου (EODs) εκ μέρους των παραγωγών, από την ικανότητά του να αυξήσουν τις ικανότητες EODs και τα κίνητρα που τους παρέχονται να χρησιμοποιήσουν το οξείδιο του αιθυλενίου με δέσμιο τρόπο ή να το πωλήσουν στην επαγγελματική αγορά.

(34)

Η έρευνα της Επιτροπής αποκάλυψε ότι στο εγγύς μέλλον, η ικανότητα των καθετοποιημένων παραγωγών όσον αφορά τα παράγωγα οξειδίου του αιθυλενίου θα περιοριστεί εν μέρει λόγω της αυξημένης ζήτησης των προϊόντων αυτών. Οι αυξήσεις της παραγωγικής ικανότητας παραγώγων οξειδίου του αιθυλενίου είναι πιο δαπανηρές και απαιτούν περισσότερο χρόνο από τις αυξήσεις της ικανότητας καθαρισμού του προϊόντος. Κατά συνέπεια, το καθαρό οξείδιο του αιθυλενίου το οποίο θα αποδεσμεύεται λόγω της μείωσης της παραγωγής γλυκολών στον ΕΟΧ δεν θα απορροφάται εξ ολοκλήρου από την αυξημένη παραγωγή παραγώγων οξειδίου του αιθυλενίου από τους καθετοποιημένους παραγωγούς. Ως εκ τούτου, θα διατίθεται στην επαγγελματική αγορά.

(35)

Συνεπώς, μπορεί να αποκλεισθεί ένα σημαντικό εμπόδιο του αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην επαγγελματική αγορά οξειδίου του αιθυλενίου. Οι πελάτες οξειδίου του αιθυλενίου θα έχουν εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού επαρκείς για να επηρεάσουν τη συμπεριφορά της συνδυασμένης οντότητας.

Γλυκόλες

(36)

Η παγκόσμια παραγωγή και κατανάλωση EG εκτιμάται σε 17 000 ktpa (kt ετησίως), εκ των οποίων η παραγωγή ΕΟΧ καταλαμβάνει περίπου 1 700 ktpa έναντι ζήτησης 1 950 ktpa περίπου. Η παγκόσμια ζήτηση κατά τα τελευταία έτη υπήρξε σχετικά σταθερή, ιδίως λόγω της ζήτησης στην Κίνα και την Άπω Ανατολή για MEG που χρησιμοποιείται για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα από πολυεστέρα. Το γεγονός αυτό πυροδότησε με τη σειρά του επενδύσεις σε σημαντική νέα ικανότητα EG στην Ασία και τη Μέση Ανατολή που αναμένεται να εκδηλωθεί κατά τα προσεχή έτη.

(37)

Η έρευνα της Επιτροπής έδειξε ότι το μερίδιο αγοράς της συνδυασμένης οντότητας στην παγκόσμια ελεύθερη αγορά δεν υπερβαίνει το 5 % ανεξάρτητα από τον ενδεχόμενο ορισμό της αγοράς προϊόντος. Στην ελεύθερη αγορά που περιλαμβάνει τις χώρες ΕΟΧ, το μερίδιο αγοράς της συνδυασμένης οντότητας δεν υπερβαίνει το 20 % για οποιαδήποτε σχετική αγορά προϊόντος. Η συνδυασμένη οντότητα θα αντιμετωπίσει επίσης ανταγωνισμό εκ μέρους διαφόρων ισχυρών ανταγωνιστών όπως οι BASF, MEGlobal, Sabic, Shell, Clariant, καθώς και από τις εισαγωγές.

(38)

Λόγω του περιορισμένου μεριδίου αγοράς της συνδυασμένης οντότητας, της παρουσίας σημαντικών ανταγωνιστών με συγκρίσιμα ή μεγαλύτερα μερίδια αγοράς και της προβλεπόμενης κάμψης της παραγωγής γλυκολών στην Ευρώπη (ως αποτέλεσμα των αυξημένων εισαγωγών), η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προτεινόμενη συναλλαγή δεν εγείρει ανησυχίες όσον αφορά τον ανταγωνισμό στην αγορά αιθυλενογλυκολών.

III.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

(39)

Για τους προαναφερθέντες λόγους, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προτεινόμενη συγκέντρωση δεν παρεμποδίζει σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στην κοινή αγορά ή σε σημαντικό τμήμα της, κυρίως λόγω της δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης. Συνεπώς, η συγκέντρωση κηρύσσεται συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 1 του κανονισμού για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων και βάσει του άρθρου 57 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.

(2)  Η Innovene λειτουργούσε τρεις χώρους/εγκαταστάσεις/μονάδες στον ΕΟΧ: στις πόλεις Grangemouth (Ηνωμένο Βασίλειο), Lavera (Γαλλία) και Dormagen (Γερμανία). Η Ineos απέκτησε τις μονάδες στο Grangemouth και τη Lavera ως αποτέλεσμα της κύριας συναλλαγής.

(3)  ΕΕ C 54 της 9.3.2007.

(4)  Υπόθεση COMP/M.2345 — Deutsche BP/Erdölchemie, 26 Απριλίου 2001 και υπόθεση COMP/M.4005 — Ineos/Innovene, 9 Δεκεμβρίου 2005.

(5)  Υπόθεση COMP/M.2345 — Deutsche BP/Erdölchemie, 26 Απριλίου 2001.

(6)  Υπόθεση COMP/M.3467 — Dow Chemicals/Pic/White Sands JV, 28 Ιουνίου 2004.

(7)  Υπόθεση COMP/M.2345 — Deutsche BP/Erdölchemie, 26 Απριλίου 2001 και υπόθεση COMP/M.4005 — Ineos/Innovene, 9 Δεκεμβρίου 2005.

(8)  Υπόθεση COMP/M.2345 — Deutsche BP/Erdölchemie, 26 Απριλίου 2001, υπόθεση COMP/M.3467 — DOW Chemicals/Pic/White Sands JV, 28 Ιουνίου 2004.