6.2.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 32/177


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Δεκεμβρίου 2006

σχετικά με τη συγκρότηση επιστημονικής ομάδας εμπειρογνωμόνων για τις ονομασίες προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα

(2007/71/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (1), καθορίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί μια ονομασία προέλευσης προκειμένου να καταχωριστεί σε κοινοτικό επίπεδο ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή ως προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (AOP).

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 509/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα που χαρακτηρίζονται ως εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα (2), καθορίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί μια ονομασία προκειμένου να καταχωριστεί και να προστατευθεί σε κοινοτικό επίπεδο ως εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν (STG).

(3)

Για την επίλυση ορισμένων πολύπλοκων επιστημονικών και τεχνικών προβλημάτων που ενδέχεται να εμφανιστούν κατά την εξέταση των προϋποθέσεων που επιτρέπουν την καταχώριση μιας προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, μιας προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης ή ενός εγγυημένου παραδοσιακού ιδιότυπου προϊόντος, η Επιτροπή ενδεχομένως να χρειαστεί να προσφύγει στην εμπειρογνωμοσύνη ειδικών οι οποίοι συνέρχονται στο πλαίσιο μιας συμβουλευτικής ομάδας.

(4)

Η ομάδα πρέπει να απαρτίζεται από επαγγελματίες υψηλού επιπέδου οι οποίοι να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και τεχνικών κλάδων, σχετικών με τον κλάδο της γεωργίας και των γεωργικών προϊόντων διατροφής, με τις επιστήμες του ανθρώπου ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

(5)

Είναι επομένως σκόπιμο να συγκροτηθεί επιστημονική ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις ονομασίες προέλευσης, τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα, να προσδιοριστεί η αποστολή της και να καθοριστεί η δομή της.

(6)

Η επιστημονική επιτροπή για τις ονομασίες προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και τις βεβαιώσεις ιδιοτυπίας η οποία συστήθηκε με την απόφαση 93/53/ΕΟΚ της Επιτροπής (3) πρέπει να διαλυθεί,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Συγκροτείται επιστημονική ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις ονομασίες προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα, εφεξής καλούμενη «η ομάδα».

Άρθρο 2

Αποστολή

Η Επιτροπή μπορεί να συμβουλευθεί την ομάδα για κάθε θέμα που αφορά την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων καθώς και τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, ιδίως δε:

εάν μια συγκεκριμένη ονομασία για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση καταχώρισης πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, και κυρίως το δεσμό με το περιβάλλον και τη γεωγραφική προέλευση ή/και φήμη,

εάν ένα συγκεκριμένο όνομα για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση καταχώρισης πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στα άρθρα 2, 4 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 509/2006, και κυρίως τα κριτήρια όσον αφορά τον παραδοσιακό ή/και ιδιότυπο χαρακτήρα του,

τον κοινόχρηστο χαρακτήρα μιας ονομασίας,

την αξιολόγηση των κριτηρίων σχετικά με τη θεμιτή φύση των εμπορικών συναλλαγών και τον κίνδυνο να προκληθεί σύγχυση στον καταναλωτή σε περιπτώσεις σύγκρουσης μεταξύ της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης, αφενός, και των ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων που έχουν ήδη καταχωρισθεί, των εμπορικών σημάτων, των ονομάτων φυτικών ποικιλιών ή ζωικών φυλών, των ομωνύμων ονομασιών και των ονομασιών υφιστάμενων προϊόντων που κυκλοφορούν νομίμως στο εμπόριο, αφετέρου,

κάθε άλλο ζήτημα που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά το πεδίο αρμοδιότητας της ομάδας.

Ο πρόεδρος της ομάδας μπορεί να υποδείξει στην Επιτροπή ότι είναι σκόπιμο να γνωμοδοτήσει η ομάδα για ένα συγκεκριμένο ζήτημα.

Η Επιτροπή μπορεί, κατά περίπτωση, να ζητήσει από την ομάδα να γνωμοδοτήσει για συγκεκριμένο ζήτημα εντός καθορισμένης προθεσμίας.

Άρθρο 3

Σύνθεση — Διορισμός

1.   Τα μέλη της ομάδας διορίζονται από την Επιτροπή με επιλογή μεταξύ των εμπειρογνωμόνων οι οποίοι ανταποκρίθηκαν σε πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων και διαθέτουν εξαιρετικά προσόντα όσον αφορά τις τεχνικές και επιστημονικές πτυχές που συνδέονται με τα πεδία του άρθρου 2, καλύπτουν δε, συλλογικά, το ευρύτερο δυνατόν φάσμα επιστημονικών και τεχνικών πεδίων και, τηρουμένου του κριτηρίου αυτού, κατανέμονται γεωγραφικά με τρόπο που αντανακλά την ποικιλομορφία των ζητημάτων και των επιστημονικών προσεγγίσεων στην Κοινότητα.

2.   Η ομάδα είναι ενδεκαμελής.

Οι υποψήφιοι που κρίνονται κατάλληλοι να συμμετάσχουν στην ομάδα αλλά δεν διορίστηκαν, καλούνται να περιληφθούν σε εφεδρικό κατάλογο. Ο εφεδρικός κατάλογος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την Επιτροπή για την επιλογή υποψηφίων για την αντικατάσταση μελών της ομάδας.

3.   Ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:

τα μέλη διορίζονται προσωπικά και καλούνται να συμβουλεύουν την Επιτροπή ανεξάρτητα από κάθε εξωτερική παραίνεση. Δεν μεταβιβάζουν τις αρμοδιότητές τους σε άλλο μέλος ή σε τρίτο πρόσωπο,

η θητεία των μελών είναι τριετής, ανανεώσιμη. Ωστόσο, θεωρώντας ως ημερομηνία έναρξης της θητείας την ημερομηνία διορισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα μέλη δεν μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους για περισσότερες από τρεις συνεχείς θητείες. Τα μέλη ασκούν τα καθήκοντά τους έως την αντικατάστασή τους ή την ανανέωση της θητείας τους,

τα μέλη που δεν είναι πλέον σε θέση να συμβάλλουν αποτελεσματικά στις εργασίες της ομάδας, που υποβάλλουν παραίτηση ή που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο πρώτο ή στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου ή στο άρθρο 287 της συνθήκης ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν για την υπόλοιπη διάρκεια της θητείας τους,

τα μέλη υποβάλλουν ετησίως γραπτή δήλωση δέσμευσης ότι θα ενεργούν προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος καθώς και δήλωση συμφερόντων αναφέροντας είτε την απουσία είτε την ύπαρξη οποιουδήποτε συμφέροντος θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι επηρεάζει την ανεξαρτησία τους,

τα ονόματα των μελών δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C. Η συλλογή, η διαχείριση και η δημοσίευση των ονομάτων των μελών πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 4

Λειτουργία

1.   Η ομάδα εκλέγει έναν πρόεδρο και δύο αντιπροέδρους μεταξύ των μελών της. Η εκλογή διενεργείται με απλή πλειοψηφία των μελών.

2.   Σε συμφωνία με την Επιτροπή, μπορούν να συγκροτηθούν υποομάδες για την εξέταση συγκεκριμένων ζητημάτων με θητεία που καθορίζεται από την ομάδα· οι υποομάδες διαλύονται με τη λήξη της θητείας τους.

3.   Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής μπορεί να καλέσει εμπειρογνώμονες ή παρατηρητές που διαθέτουν ειδική ικανότητα σε ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για να συμμετάσχει στις εργασίες της ομάδας ή των υποομάδων όταν το κρίνει χρήσιμο ή σκόπιμο.

4.   Οι πληροφορίες που λαμβάνονται στο πλαίσιο της συμμετοχής στις εργασίες της ομάδας ή των υποομάδων δεν επιτρέπεται να δημοσιοποιούνται όταν η Επιτροπή έχει διευκρινίσει ότι αφορούν ζητήματα εμπιστευτικού χαρακτήρα.

Τα μέλη δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν για επαγγελματικούς σκοπούς τις πληροφορίες που περιήλθαν εις γνώσιν τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ως μέλη της ομάδας.

5.   Η ομάδα και οι υποομάδες της συνεδριάζουν κατά κανόνα σε χώρο της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα που αυτή έχει ορίσει. Χρέη γραμματείας εκτελεί η Επιτροπή. Στις συνεδριάσεις μπορούν να συμμετέχουν ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών της Επιτροπής.

6.   Η ομάδα εγκρίνει τον εσωτερικό της κανονισμό με βάση τους πρότυπους διαδικαστικούς κανόνες που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή.

7.   Οι υπηρεσίες της Επιτροπής μπορούν να δημοσιεύσουν στο Διαδίκτυο, στην πρωτότυπη γλώσσα του αντίστοιχου εγγράφου, τις αιτήσεις γνωμοδότησης, τις ημερήσιες διατάξεις, τα πρακτικά και τις γνώμες που ενέκρινε η ομάδα. Μπορούν επίσης να δημοσιεύσουν υπό τους ίδιους όρους κάθε έγγραφο εργασίας της ομάδας.

Άρθρο 5

Έξοδα συνεδρίασης

Τα οδοιπορικά και τα έξοδα διαμονής των μελών, των εμπειρογνωμόνων και των παρατηρητών τα οποία συνδέονται με τις δραστηριότητες της ομάδας επιστρέφονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στην Επιτροπή. Η άσκηση των καθηκόντων διεξάγεται αμισθί.

Τα έξοδα συνεδριάσεων καλύπτονται εντός των ορίων των κονδυλίων που τίθενται στη διάθεση της αρμόδιας υπηρεσίας στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής πόρων.

Άρθρο 6

Κατάργηση

Η απόφαση 93/53/ΕΟΚ καταργείται.

Ωστόσο, η επιτροπή που έχει συσταθεί με την ανωτέρω απόφαση εξακολουθεί να εκτελεί τα καθήκοντά της έως ότου η Επιτροπή ενημερώσει τα μέλη της ότι η ομάδα που συστήνεται με την παρούσα απόφαση ανέλαβε καθήκοντα.

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.

(2)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 13 της 21.1.1993, σ. 16. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 97/656/ΕΚ (ΕΕ L 277 της 10.10.1997, σ. 30).

(4)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.