28.12.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 379/39


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2001/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Δεκεμβρίου 2006

για την προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2295/2003 περί καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1907/90 του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες προδιαγραφές εμπορίας για τα αυγά, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τη συνθήκη προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,

την πράξη προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και ιδίως το άρθρο 56,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειάζονται ορισμένες τεχνικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2295/2003 της Επιτροπής (1).

(2)

Τα παραρτήματα I, II και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2295/2003 περιλαμβάνουν ορισμένες ενδείξεις σε όλες τις γλώσσες της Κοινότητας, με τη σύνθεσή της στις 31 Δεκεμβρίου 2006. Στα εν λόγω παραρτήματα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν οι ενδείξεις στα βουλγαρικά και τα ρουμανικά.

(3)

Πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2295/2003,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2295/2003 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 4, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Η αρμόδια αρχή χορηγεί στο εγκεκριμένο κέντρο συσκευασίας έναν διακριτικό αριθμό έγκρισης, του οποίου ο αντίστοιχος αρχικός κωδικός εμφαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

BE

Βέλγιο

BG

Βουλγαρία

CZ

Τσεχική Δημοκρατία

DK

Δανία

DE

Γερμανία

EE

Εσθονία

GR

Ελλάδα

ES

Ισπανία

FR

Γαλλία

IE

Ιρλανδία

IT

Ιταλία

CY

Κύπρος

LV

Λεττονία

LT

Λιθουανία

LU

Λουξεμβούργο

HU

Ουγγαρία

MT

Μάλτα

NL

Κάτω Χώρες

AT

Αυστρία

PL

Πολωνία

PT

Πορτογαλία

RO

Ρουμανία

SI

Σλοβενία

SK

Σλοβακία

FI

Φινλανδία

SE

Σουηδία

UK

Ηνωμένο Βασίλειο»

2)

Τα παραρτήματα I, II και V τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία και με την επιφύλαξη της έναρξης ισχύος της συνθήκης προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 340 της 24.12.2003, σ. 16. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 89/2006 (ΕΕ L 15 της 20.1.2006, σ. 30).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2295/2003 τροποποιούνται ως εξής:

(1)

Το παράρτημα Ι αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

1.   Χρονική ένδειξη ελάχιστης διατηρησιμότητας

Κωδικοί γλωσσών

Πάνω στα αυγά

Πάνω στις συσκευασίες

BG

срок на годност

срок на годност

ES

Cons. pref.

Consúmase preferentemente antes del

CS

Spotřebujte η S.

Spotřebujte do

DA

Mindst holdbar til η M.H.

Mindst holdbar til

DE

Mind. haltbar η M.H.D.

Mindestens haltbar bis

ET

Parim enne η PE

Parim enne

EL

Ανάλωση πριν από

Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από

EN

Best before η B.B. (1)

Best before

FR

à cons. de préf. av. η DCR (1)

A consommer de préférence avant le

IT

Entro

da consumarsi preferibilmente entro

LV

Izlietot līdz η I.L. (1)

Izlietot līdz

LT

Geriausi iki η G (1)

Geriausi iki

HU

Min. meg. η M.M (1)

Minőségét megőrzi

MT

L-aħjar jintuża sa

L-aħjar jintuża sa

NL

Tenm. houdb. tot η THT (1)

Tenminste houdbaar tot

PL

Najlepiej spożyć przed η N.S.P. (1)

Najlepiej spożyć przed

PT

Cons. pref.

A consumir de preferência antes de

RO

d.d.m.

A se consuma, de preferință, înainte de

SK

Minimálna trvanlivosť do η M.T.D. (1)

Minimálna trvanlivosť do

SL

Uporabno najmanj do η U.N.D. (1)

Uporabno najmanj do

FI

parasta ennen

parasta ennen

SV

Βäst före

Bäst före

2.   Ημερομηνία συσκευασίας

Κωδικοί γλωσσών

Πάνω στα αυγά

Πάνω στις συσκευασίες

BG

Дата на опаковане

Дата на опаковане

ES

Emb.

Embalado el:

CS

Baleno η D. B. (2)

Datum balení

DA

Pakket

Pakket den:

DE

Verp.

Verpackt am:

ET

Pakendamiskuupäev η PK

Pakendamiskuupäev:

EL

Συσκευασία

Ημερομηνία συσκευασίας:

EN

Packed η pkd

Packing date:

FR

Emb. le

Emballé le:

IT

Imb.

Data d'imballaggio:

LV

Iepakots

Iepakots

LT

Supakuota η PK (2)

Pakavimo data

HU

Csom.

Csomagolás dátuma

MT

Ippakkjat

Data ta’ l-ippakkjar:

NL

Verp.

Verpakt op:

PL

Zapakowano w dniu η ZWD

Zapakowano w dniu

PT

Emb.

Embalado em:

RO

Amb.

Ambalat la

SK

Balené dňa η B.D.

Balené dňa

SL

Pakirano η Pak.

Datum pakiranja

FI

Pakattu

Pakattu:

SV

Förp. Den

Förpackat den:

3.   Συνιστώμενη ημερομηνία πώλησης

Κωδικοί γλωσσών

 

BG

Препоръчителна дата за продажба

ES

Vender antes

CS

Prodat do

DA

Sidste salgsdato

DE

Verkauf bis

ET

Viimane soovitav müügikuupäev η VSM

EL

Πώληση

EN

Sell by

FR

à vend. préf. av. η DVR (3)

IT

racc.

LV

Realizēt līdz

LT

Parduoti iki

HU

Forgalomba hozható: …-ig

MT

Għandu jinbiegħ sa

NL

Uiterste verkoopdatum η Uit. verk. dat.

PL

Sprzedaż do dnia

PT

Vend. de pref. antes de

RO

A se vinde înainte de

SK

Predávať do

SL

Prodati do

FI

viimeinen myyntipäivä

SV

Sista försäljningsdag

4.   Ημερομηνία ωοτοκίας

Κωδικοί γλωσσών

 

BG

Дата на снасяне

ES

Puesta

CS

Sneseno

DA

Læggedato

DE

Gelegt am

ET

Munemiskuupäev

EL

Ωοτοκία

EN

Laid

FR

Pondu le

IT

Dep.

LV

Izdēts

LT

Padėta

HU

Tojás rakás napja

MT

Tbiedu

NL

Gelegd op

PL

Zniesione w dniu

PT

Postura

RO

Produs la

SK

Znáška

SL

Zneseno

FI

munintapäivä

SV

Värpta den»

(2)

Το παράρτημα II αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ενδείξεις του άρθρου 13 για την αναγραφή των τρόπων εκτροφής των ωοτόκων ορνίθων: α) πάνω στις συσκευασίες β) πάνω στα αυγά

Κωδικοί γλωσσών

 

1

2

3

BG

(α)

яйца от кокошки – свободно отглеждане на открито

яйца от кокошки – подово отглеждане

яйца от кокошки – клетъчно отглеждане

(β)

яйца от кокошки – свободно отглеждане на открито

яйца от кокошки – подово отглеждане

яйца от кокошки – клетъчно отглеждане

ES

(α)

Huevos de gallinas camperas

Huevos de gallinas criadas en el suelo

Huevos de gallinas criadas en jaula

(β)

Camperas

Suelo

Jaula

CS

(α)

Vejce nosnic ve volném výběhu

Vejce nosnic v halách

Vejce nosnic v klecích

(β)

Výběh

Hala

Klec

DA

(α)

Frilandsæg

Skrabeæg

Buræg

(β)

Frilandsæg

Skrabeæg

Buræg

DE

(α)

Eier aus Freilandhaltung

Eier aus Bodenhaltung

Eier aus Käfighaltung

(β)

Freiland

Boden

Käfig

ET

(α)

Vabalt peetavate kanade munad

Õrrekanade munad

Puuris peetavate kanade munad

(β)

Vabapidamine η V

Õrrelpidamine η Õ

Puurispidamine η P

EL

(α)

Αυγά ελεύθερης βοσκής

Αυγά αχυρώνα

Αυγά κλωβοστοιχίας

(β)

Ελεύθερης βοσκής

Αχυρώνα

Κλωβοστοιχία

EN

(α)

Free range eggs

Barn eggs

Eggs from caged hens

(β)

Free range η F/range

Barn

Cage

FR

(α)

Œufs de poules élevées en plein air

Œufs de poules élevées au sol

Œufs de poules élevées en cage

(β)

Plein air

Sol

Cage

IT

(α)

Uova da allevamento all'aperto

Uova da allevamento a terra

Uova da allevamento in gabbie

(β)

Aperto

A terra

Gabbia

LV

(α)

Brīvās turēšanas apstākļos dētās olas

Kūtī dētas olas

Sprostos dētas olas

(β)

Brīvībā dēta

Kūtī dēta

Sprostā dēta

LT

(α)

Laisvai laikomų vištų kiaušiniai

Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai

Narvuose laikomų vištų kiaušiniai

(β)

Laisvų

Ant kraiko

Narvuose

HU

(α)

Szabad tartásban termelt tojás

Alternatív tartásban termelt tojás

Ketreces tartásból származó tojás

(β)

Szabad t.

Alternatív

Ketreces

MT

(α)

Bajd tat-tiġieg imrobbija barra

Bajd tat-tiġieġ imrobbija ma’ l-art.

Bajd tat-tiġieġ imrobbija fil-gaġeġ

(β)

Barra

Ma’ l-art

Gaġġa

NL

(α)

Eieren van hennen met vrije uitloop

Scharreleieren

Kooieieren

(β)

Vrije uitloop

Scharrel

Kooi

PL

(α)

Jaja z chowu na wolnym wybiegu

Jaja z chowu ściółkowego

Jaja z chowu klatkowego

(β)

Wolny wybieg

Ściółka

Klatka

PT

(α)

Ovos de galinhas criadas ao ar livre

Ovos de galinhas criadas no solo

Ovos de galinhas criadas em gaiolas

(β)

Ar livre

Solo

Gaiola

RO

(α)

Ouă de găini crescute în aer liber

Ouă de găini crescute în hale la sol

Ouă de găini crescute în baterii

(β)

Aer liber

Sol

baterii

SK

(α)

Vajcia z chovu na voľnom výbehu

Vajcia z podostieľkového chovu

Vajcia z klietkového chovu

(β)

Voľný výbeh

Podstieľkové

Klietkové

SL

(α)

Jajca iz proste reje

Jajca iz hlevske reje

Jajca iz baterijske reje

(β)

Prosta reja

Hlevska reja

Baterijska reja

FI

(α)

Ulkokanojen munia

Lattiakanojen munia

Häkkikanojen munia

(β)

Ulkokanan

Lattiakanan

Häkkikanan

SV

(α)

Ägg från utehöns

Ägg från frigående höns inomhus

Ägg från burhöns

(β)

Frigående (alt. Frig.) ute

Frigående (alt. Frig.) inne

Burägg»

(3)

Το παράρτημα V αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 6

:

στη βουλγαρική

:

яйца, предназначени изключително за преработка, съгласно член 16, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 2295/2003.

:

στην ισπανική

:

huevos destinados exclusivamente a la transformación, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 16 del Reglamento (CE) no 2295/2003.

:

στην τσεχική

:

vejce určená výhradně ke zpracování v souladu s čl. 16, odst. 6 Nařízení (ES) č. 2295/2003.

:

στη δανική

:

æg, der udelukkende er bestemt til forarbejdning, jf. artikel 16, stk. 6, i forordning (EF) nr. 2295/2003.

:

στη γερμανική

:

Eier ausschließlich bestimmt zur Verarbeitung gemäß Artikel 16 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 2295/2003.

:

στην εσθονική

:

eranditult ümbertöötlemisele kuuluvad munad, vastavalt määruse (EÜ) nr 2295/2003 artikli 16 lõikele 6.

:

στην ελληνική

:

αυγά που προορίζονται αποκλειστικά για την μεταποίησή τους, σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2295/2003.

:

στην αγγλική

:

eggs intended exclusively for processing in accordance with Article 16(6) of Regulation (EC) No 2295/2003.

:

στη γαλλική

:

œufs destinés exclusivement à la transformation, conformément à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2295/2003.

:

στην ιταλική

:

uova destinate esclusivamente alla trasformazione, in conformità dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2295/2003.

:

στη λεττονική

:

olas, kas paredzētas tikai pārstrādei, saskaņā ar regulas (ΕΚ) Nr. 2295/2003 16. panta 6. punktu.

:

στη λιθουανική

:

tik perdirbti skirti kiaušiniai, atitinkantys Reglamento (EB) Nr. 2295/2003 16 straipsnio 6 dalies reikalavimus.

:

στην ουγγρική

:

A 2295/2003/ΕΚ rendelet 16. cikke (6) bekezdésének megfelelően kizárólag feldolgozásra szánt tojás.

:

στη μαλτέζικη

:

bajd destinat esklussivament għall-konverżjoni, f’konformità ma’ l-Artikolu 16, Paragrafu 6 tar-Regolament (KE) Nru 2295/2003.

:

στην ολλανδική

:

eieren die uitsluitend bestemd zijn voor verwerking, overeenkomstig artikel 16, lid 6, van Verordening (EG) nr. 2295/2003.

:

στην πολωνική

:

jaja przeznaczone wyłącznie dla przetwórstwa, zgodnie z artykułem 16, paragraf 6 rozporządzenia (WE) nr 2295/2003.

:

στην πορτογαλική

:

ovos destinados exclusivamente à transformação, em conformidade com o n.o 6 do artigo 16.o do Regulamento (CE) n.o 2295/2003.

:

στη ρουμανική

:

ouă destinate exclusiv procesării, conform articolului 16 alineatul 6 din Regulamentul (CE) nr. 2295/2003.

:

στη σλοβακική

:

vajcia určené výhradne na spracovanie podľa článku 16, odsek 6 nariadenia (ES) č. 2295/2003.

:

στη σλοβενική

:

jajca namenjena izključno predelavi, v skladu s 6. odstavkom 16. čelna uredbe (CE) št. 2295/2003.

:

στη φινλανδική

:

Yksinomaan jalostettaviksi tarkoitettuja munia asetuksen (EY) N:o 2295/2003 16 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

:

στη σουηδική

:

Ägg uteslutande avsedda för bearbetning, i enlighet med artikel 16.6 i förordning (EG) nr 2295/2003.»


(1)  Εάν χρησιμοποιούνται τα αρκτικόλεξα, η σημασία τους πρέπει να αναγράφεται με σαφήνεια πάνω στη συσκευασία.

(2)  Εάν χρησιμοποιούνται τα αρκτικόλεξα, η σημασία τους πρέπει να αναγράφεται με σαφήνεια πάνω στη συσκευασία.

(3)  Εάν χρησιμοποιούνται τα αρκτικόλεξα, η σημασία τους πρέπει να αναγράφεται με σαφήνεια πάνω στη συσκευασία