25.11.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 329/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1739/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 23ης Νοεμβρίου 2006

για την περάτωση της μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης των μέτρων αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές πυριτίου καταγωγής Ρωσικής Ομοσπονδίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) (εφεξής «ο βασικός κανονισμός»), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 3,

την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή κατόπιν διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

1.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.1.   Προηγούμενες έρευνες και ισχύοντα μέτρα

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2229/2003 (2) επιβλήθηκε οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές πυριτίου καταγωγής Ρωσίας. Το ποσοστό του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ που εφαρμόζεται στις εισαγωγές από την SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kamensk, Ural Region, Russia και τη συνδεδεμένη εταιρεία ZAO KREMNY, Irkutsk, Irkutsk Region, Russia είναι 22,7 %. Η Επιτροπή, με την απόφαση 2004/445/EK (3) δέχτηκε μια ανάληψη υποχρέωσης που πρότειναν αυτές οι εταιρείες.

1.2.   Αίτηση ενδιάμεσης επανεξέτασης

(2)

Στις 6 Φεβρουαρίου 2006 η Επιτροπή έλαβε αίτηση για μερική ενδιάμεση επανεξέταση σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού σχετικά με τα μέτρα αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές πυριτίου καταγωγής Ρωσικής Ομοσπονδίας.

(3)

Η αίτηση υποβλήθηκε από την SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kamensk, Ural Region, Russia και τη συνδεδεμένη εταιρεία ZAO KREMNY, Irkutsk, Irkutsk Region, Russia («ο αιτών») και περιοριζόταν στον προσδιορισμό του περιθωρίου ντάμπινγκ όσον αφορά τον αιτούντα.

(4)

Η αίτηση περιείχε αποδεικτικά εκ πρώτης όψεως στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι συνθήκες με βάση τις οποίες λήφθηκαν τα μέτρα έχουν αλλάξει και οι αλλαγές αυτές έχουν διαρκή χαρακτήρα.

(5)

Η Επιτροπή, με ανακοίνωση («ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας») που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (4), κίνησε την προσήκουσα μερική ενδιάμεση επανεξέταση των μέτρων αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές πυριτίου καταγωγής Ρωσικής Ομοσπονδίας, το οποίο υπάγεται επί του παρόντος στον κωδικό ΣΟ 2804 69 00.

(6)

Η Επιτροπή ενημέρωσε επίσημα τον αιτούντα, τους εκπροσώπους της χώρας εξαγωγής και την ένωση των κοινοτικών παραγωγών για την έναρξη της έρευνας. Επιπλέον, τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν την ευκαιρία να κοινοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν να γίνουν δεκτά σε ακρόαση εντός της προθεσμίας που είχε καθοριστεί στην ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας και τα ερωτηματολόγια διαβιβάσθηκαν στον αιτούντα.

(7)

Η περίοδος έρευνας ήταν από την 1η Απριλίου 2005 έως τις 31 Μαρτίου 2006.

2.   ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

(8)

Στις 29 Μαΐου 2006 ο αιτών απέσυρε επίσημα την αίτησή του πριν απαντήσει στο ερωτηματολόγιο.

(9)

Εξετάστηκε αν η συνέχιση της έρευνας ήταν δικαιολογημένη αυτεπαγγέλτως παρά την προαναφερθείσα απόσυρση. Εντούτοις, δεδομένου ότι η αίτηση είχε αποσυρθεί σε αρχικό στάδιο της έρευνας, κανένα στοιχείο σχετικά με την τρέχουσα ΠΕ δεν ήταν διαθέσιμο και δεν υπήρχαν προκαταρκτικά συμπεράσματα σε αυτό το στάδιο τα οποία θα επέτρεπαν τη συνέχιση της έρευνας.

(10)

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην αίτηση δεν είχαν φέρει στο φως στοιχεία που να δείχνουν ότι η περάτωση της επανεξέτασης δεν θα εξυπηρετούσε το συμφέρον της Κοινότητας.

(11)

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώθηκαν για την πρόθεση να περατωθεί η παρούσα διαδικασία. Ένα ενδιαφερόμενο μέρος υποστήριξε ότι ο αιτών συνέχιζε την εξαγωγή του υπό εξέταση προϊόντος στην ΕΚ σε τιμές ντάμπινγκ και ότι, επομένως, η έρευνα θα πρέπει να συνεχιστεί. Εντούτοις, πρέπει να σημειωθεί ότι η περάτωση αυτής της έρευνας δεν οδηγεί στην εξάλειψη του μέτρου αντιντάμπινγκ που ισχύει ήδη προκειμένου να αποκατασταθούν οι δίκαιες εμπορικές πρακτικές. Επομένως, αυτός ο ισχυρισμός απορρίφθηκε.

(12)

Δύο άλλα ενδιαφερόμενα μέρη υποστήριξαν επίσης τη συνέχιση της τρέχουσας έρευνας προκειμένου να καταργηθούν τα μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη την, κατά τους ισχυρισμούς, έλλειψη προσφοράς του υπό εξέταση προϊόντος στην ΕΚ. Ωστόσο, αυτό το επιχείρημα δεν εμπίπτει στο πεδίο της έρευνας που περιορίζεται στην επαναξιολόγηση του περιθωρίου ντάμπινγκ ενός εξαγωγέα. Επομένως, σε κάθε περίπτωση, η συνέχιση αυτής της έρευνας δεν θα άλλαζε το επίπεδο των μέτρων στα οποία υπόκεινται άλλοι εξαγωγείς. Δεν θα μπορούσε, συνεπώς, να αντιμετωπίσει το ζήτημα της έλλειψης προσφοράς με τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις.

(13)

Συνήχθη επομένως το συμπέρασμα ότι πρέπει να περατωθεί η τρέχουσα ενδιάμεση επανεξέταση των οριστικών μέτρων αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Κοινότητα πυριτίου καταγωγής Ρωσικής Ομοσπονδίας. Τα μέτρα αντιντάμπινγκ που ισχύουν επί του παρόντος όσον αφορά τον αιτούντα πρέπει να διατηρηθούν χωρίς να επηρεαστεί η διάρκεια των μέτρων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Περατώνεται η μερική ενδιάμεση επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96, όσον αφορά τα μέτρα αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές πυριτίου καταγωγής Ρωσικής Ομοσπονδίας, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2229/2003.

2.   Διατηρούνται τα ισχύοντα μέτρα αντιντάμπινγκ όσον αφορά την εταιρεία SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kamensk, Ural Region, Russia και την εταιρεία ZAO KREMNY, Irkutsk, Irkutsk Region, Russia.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. PEKKARINEN


(1)  ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2117/2005 (ΕΕ L 340 της 23.12.2005, σ. 17).

(2)  ΕΕ L 339 της 24.12.2003, σ. 3. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 821/2004 (ΕΕ L 127 της 29.4.2004, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 127 της 29.4.2004, σ. 114.

(4)  EE C 82 της 5.4.2006, σ. 64.