12.10.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 281/15


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (EΚ) αριθ. 1503/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Σεπτεμβρίου 2006

για την εφαρμογή και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1165/98 του Συμβουλίου περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών όσον αφορά τους ορισμούς των μεταβλητών, τον κατάλογο των μεταβλητών και τη συχνότητα κατάρτισης στατιστικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών (1), και ιδίως το άρθρο 17 στοιχεία β) έως δ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1165/98 θέσπισε ένα κοινό πλαίσιο για την παραγωγή βραχυπρόθεσμων κοινοτικών στατιστικών του οικονομικού κύκλου και καθόρισε τις απαιτούμενες μεταβλητές.

(2)

Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1158/2005 θέσπισε νέες μεταβλητές και επέβαλε στα κράτη μέλη νέες υποχρεώσεις όσον αφορά τη συλλογή των στοιχείων.

(3)

Συνεπώς, απαιτούνται μέτρα εφαρμογής καθώς και τροποποιήσεις του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1165/98 όσον αφορά τους ορισμούς των μεταβλητών, τον κατάλογο των μεταβλητών και τη συχνότητα κατάρτισης στατιστικών.

(4)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 588/2001 της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 2001, για εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συμβουλίου περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών όσον αφορά τον καθορισμό των μεταβλητών (2), πρέπει να αντικατασταθεί από τον παρόντα κανονισμό.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής στατιστικού προγράμματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ορισμοί των μεταβλητών

1.   Οι ορισμοί των μεταβλητών που παρατίθενται στα παραρτήματα Α έως Δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98, καθώς επίσης και οι στόχοι τους, τα χαρακτηριστικά τους και οι τρόποι υπολογισμού των σχετικών δεικτών παρατίθενται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

2.   Τα κράτη μέλη πρέπει να αρχίσουν να εφαρμόζουν αυτούς τους ορισμούς για τη συλλογή των στατιστικών στοιχείων το αργότερο εντός ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

3.   Η πλήρης συμμόρφωση προς τους εν λόγω ορισμούς πρέπει να επιτευχθεί το αργότερο κατά την επόμενη αναπροσαρμογή του έτους βάσης που προβλέπεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1165/98.

4.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία που καλύπτονται από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1165/98 αναπροσαρμόζονται μέσω νέων υπολογισμών ή εκτιμήσεων ώστε να ανταποκρίνονται στους εν λόγω ορισμούς.

5.   Κάθε κράτος μέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματός της, κάθε σχετική πληροφορία σχετικά με τη συμμόρφωση των στατιστικών στοιχείων προς τους ορισμούς που καθορίζονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού. Τα αποτελέσματα για μια μεταβλητή που δεν αποκλίνουν πάνω από 0,2 % από τα αποτελέσματα μιας μεταβλητής που συμφωνεί με τους ορισμούς της μεταβλητής που καθορίζεται στο παράρτημα I θεωρούνται συμμορφούμενα.

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98

Το παράρτημα Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 588/2001 καταργείται.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό θεωρούνται παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Joaquín ALMUNIA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 162 της 5.6.1998, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1158/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 191 της 22.7.2005, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 86 της 27.3.2001, σ. 18.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

Μεταβλητή: 110 Παραγωγή

Στόχος του δείκτη παραγωγής είναι η μέτρηση των αλλαγών στον όγκο της παραγωγής σε σύντομα και τακτικά διαστήματα, συνήθως μηνιαία. Παρέχει ένα μέσο μέτρησης της τάσης όγκου της προστιθέμενης αξίας σε μια δεδομένη περίοδο αναφοράς (1).

Ο δείκτης παραγωγής αποτελεί ένα θεωρητικό μέσο μέτρησης το οποίο πρέπει να υπολογίζεται προσεγγιστικά με πρακτικά μέτρα.

Η προστιθέμενη αξία σε βασικές τιμές (2) μπορεί να υπολογίζεται από τον κύκλο εργασιών (χωρίς ΦΠΑ και άλλους συναφείς εκπεστέους φόρους που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο εργασιών), συν την κεφαλαιοποιημένη παραγωγή, συν λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης συν ή πλην τις αλλαγές στα αποθέματα, μείον τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών, μείον φόρους επί των προϊόντων που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών αλλά δεν είναι εκπεστέοι, συν τυχόν ληφθείσες επιδοτήσεις σε προϊόντα.

Τα έσοδα και έξοδα που ταξινομούνται ως χρηματοοικονομικά ή έκτακτα στους λογαριασμούς των εταιρειών δεν περιλαμβάνονται στην προστιθέμενη αξία.

Συνεπώς, οι επιδοτήσεις σε προϊόντα περιλαμβάνονται στην προστιθέμενη αξία σε βασικές τιμές, ενώ δεν περιλαμβάνονται όλοι οι φόροι επί των προϊόντων.

Η προστιθέμενη αξία υπολογίζεται «ακαθάριστη», διότι δεν αφαιρούνται οι διορθώσεις αξιών (όπως οι αποσβέσεις).

Σημείωση: οι έμμεσοι φόροι κατανέμονται σε τρεις ομάδες.

i)

Η πρώτη περιλαμβάνει το ΦΠΑ και άλλους εκπεστέους φόρους που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο εργασιών (και δεν περιλαμβάνονται σ’ αυτόν). Οι φόροι αυτοί συλλέγονται σταδιακά από τις επιχειρήσεις και επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον τελικό αγοραστή.

ii)

Η δεύτερη ομάδα αφορά όλους τους άλλους φόρους και τέλη επί των προϊόντων οι οποίοι είτε 1) συνδέονται με τον κύκλο εργασιών και δεν εκπίπτουν είτε 2) είναι φόροι επί των προϊόντων και δεν συνδέονται με τον κύκλο εργασιών. Εδώ περιλαμβάνονται οι φόροι και τα τέλη επί των εισαγωγών και οι φόροι επί της παραγωγής, εξαγωγής, πώλησης μεταβίβασης, μίσθωσης ή παράδοσης αγαθών και υπηρεσιών ή οι φόροι που επιβάλλονται στην χρήση αγαθών και υπηρεσιών για ιδιοκατανάλωση ή για επενδύσεις ιδίου κεφαλαίου.

iii)

Η τρίτη ομάδα αφορά λοιπούς φόρους επί της παραγωγής που αντιπροσωπεύουν όλους τους φόρους που βαρύνουν τις επιχειρήσεις ως αποτέλεσμα της παραγωγικής διαδικασίας, ανεξαρτήτως της ποσότητας ή της αξίας των αγαθών και των υπηρεσιών που παράγονται ή πωλούνται. Μπορεί να καταβάλλονται για την απασχόληση εργατικού δυναμικού, την ιδιοκτησία ή χρήση γης, κτιρίων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή.

Ο θεωρητικός τύπος για έναν δείκτη παραγωγής (Q) είναι ο δείκτης όγκου Laspeyres δηλαδή:

Formula

όπου: q = ποσότητα εκροών, p = τιμή παραγωγού, α = τιμές υλικών εισροής και δ = ποσότητες υλικών εισροής, i = ένα από τα εμπορεύματα Ν, j = ένα από τα υλικά εισροών Μ, 0 = περίοδος βάσης, t = τρέχουσα περίοδος.

Εντούτοις, τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ενός παρόμοιου δείκτη δεν είναι διαθέσιμα σε μηνιαία βάση. Στην πράξη, για τη συνέχιση των δεικτών, τα ακόλουθα στοιχεία θεωρούνται κατάλληλες προσεγγιστικές τιμές:

συνέχιση με αξίες ακαθάριστης παραγωγής (αποπληθωρισμένες),

συνέχιση με στοιχεία όγκου,

συνέχιση με κύκλο εργασιών (αποπληθωρισμένο),

συνέχιση με στοιχεία εισροών εργασίας,

συνέχιση με στοιχεία εισροών ακαθάριστων υλικών,

συνέχιση με στοιχεία εισροών ενέργειας.

Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο προσεγγιστικού υπολογισμού, στο δείκτη παραγωγής θα πρέπει να συνεκτιμώνται:

διακυμάνσεις στο είδος και στην ποιότητα των εμπορευμάτων καθώς και στα υλικά εισροής,

μεταβολές των αποθεμάτων των τελικών αγαθών και υπό εκτέλεση εργασίες επί των αγαθών και υπηρεσιών,

αλλαγές στις τεχνικές σχέσεις εισροών-εκροών (τεχνικές επεξεργασίες),

υπηρεσίες που συνδέονται με την επίτευξη προστιθέμενης αξίας, όπως συναρμολόγηση μονάδων παραγωγής, τοποθέτηση, εγκαταστάσεις, επισκευές, σχεδιασμός, έργα μηχανικού, δημιουργία λογισμικού.

Μεταβλητή: 115 Παραγωγή οικοδομικών έργων

Μεταβλητή: 116 Παραγωγή έργων πολιτικού μηχανικού

Οι στόχοι και τα χαρακτηριστικά των δεικτών για τη μεταβλητή 110 (παραγωγή) ισχύουν επίσης και για τους δείκτες των μεταβλητών που αφορούν οικοδομικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού.

Η διάκριση της παραγωγής σε οικοδομικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού βασίζεται στην ταξινόμηση των τύπων κατασκευών (CC). Οι εν λόγω δείκτες στοχεύουν στην παρουσίαση της εξέλιξης της προστιθέμενης αξίας σε κάθε ένα από τα δύο κύρια τμήματα του τομέα των κατασκευών, δηλαδή στα κτίρια και στα έργα πολιτικού μηχανικού. Οι δείκτες αυτοί υπολογίζονται μέσω της συλλογής βασικών πληροφοριών (αποπληθωρισμένη παραγωγή, εργασθείσες ώρες, εγκρίσεις/άδειες) για τα προϊόντα της CC και στη συνέχεια μέσω της συγκεντρωτικής παρουσίασης των δεικτών προϊόντων με βάση την κατάταξη CC σε επίπεδο τμήματος.

Μεταβλητή: 120 Κύκλος εργασιών

Στόχος του δείκτη κύκλου εργασιών είναι η παρουσίαση της εξέλιξης της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών.

Ο κύκλος εργασιών (3) περιλαμβάνει τα συνολικά ποσά που έχει τιμολογήσει η μονάδα παρατήρησης στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς και τα οποία αντιστοιχούν σε πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε τρίτους. Περιλαμβάνει επίσης όλα τα άλλα έξοδα (μεταφορά, συσκευασία κ.λπ.) που επιβαρύνουν τον πελάτη, ακόμη και αν τα έξοδα αυτά αναγράφονται χωριστά στο τιμολόγιο.

Ο κύκλος εργασιών δεν περιλαμβάνει το ΦΠΑ και άλλους συναφείς εκπεστέους φόρους που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο εργασιών, καθώς και όλα τα τέλη και τους φόρους επί των αγαθών ή επί των υπηρεσιών που τιμολογήθηκαν από τη μονάδα.

Οι μειωμένες τιμές και οι εκπτώσεις καθώς και η αξία της επιστρεφόμενης συσκευασίας πρέπει να αφαιρούνται. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι μειώσεις τιμών, οι εκπτώσεις και οι προσφορές που παραχωρήθηκαν σε μεταγενέστερο στάδιο στους πελάτες, για παράδειγμα στα τέλη του έτους.

Τα έσοδα που καταχωρίζονται ως λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης, ως χρηματοοικονομικά έσοδα και ως έκτακτα έσοδα στους λογαριασμούς εταιρειών δεν περιλαμβάνονται στον κύκλο εργασιών. Σύμφωνα με αυτό τον ορισμό, κατά κανόνα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

πωλήσεις μεταποιημένων προϊόντων,

πωλήσεις προϊόντων που έχουν παραχθεί από υπεργολήπτες,

πωλήσεις αγαθών που αγοράστηκαν με σκοπό τη μεταπώληση στην ίδια κατάσταση στην οποία παραλήφθηκαν,

τιμολογηθείσες υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί,

πωλήσεις υποπροϊόντων,

τιμολογηθείσες δαπάνες συσκευασίας και μεταφοράς,

τιμολογηθείσες ώρες εργασίας που παρασχέθηκαν από τρίτους στο πλαίσιο υπεργολαβίας,

τιμολογηθείσες εργασίες συναρμολόγησης, εγκατάστασης και επισκευής,

τιμολογηθείσες δόσεις (τμηματικές πληρωμές),

τιμολογηθείσα ανάπτυξη λογισμικού και άδειες λογισμικού,

πωλήσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, θέρμανσης και νερού,

πωλήσεις απορριμμάτων και άλλων ανακτήσιμων υλικών,

επιδοτήσεις προϊόντων (4).

Ανάλογα με την αντιμετώπιση των εσόδων που ταξινομούνται ως «λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης, χρηματοοικονομικά έσοδα και έκτακτα έσοδα» στους λογαριασμούς εταιρειών (5), κατά κανόνα δεν περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

ΦΠΑ και άλλοι συναφείς εκπεστέοι φόροι που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο εργασιών, καθώς και όλα τα τέλη και οι φόροι επί των αγαθών ή επί των υπηρεσιών που τιμολογήθηκαν από τη μονάδα,

προμήθειες,

μισθώματα,

μισθώματα ιδίων μονάδων παραγωγής και μηχανημάτων της επιχείρησης που χρησιμοποιούνται από τρίτους,

μισθώματα κτιρίων που ανήκουν στην εταιρεία,

έσοδα από άδειες εκμετάλλευσης,

έσοδα από εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη διάθεση του προσωπικού (για παράδειγμα από καντίνα εργοστασίου),

παροχή προϊόντων και υπηρεσιών στο πλαίσιο της μονάδας παρατήρησης,

πωλήσεις ιδίας γης και πάγιων στοιχείων ενεργητικού,

πωλήσεις ή εκμισθώσεις ιδίας ιδιοκτησίας,

πωλήσεις μετοχών,

έσοδα από τόκους και μερίσματα,

άλλα έκτακτα έσοδα.

Τα ανωτέρω στοιχεία μπορούν να περιλαμβάνονται εφόσον παράγουν κύκλο εργασιών στον κύριο τομέα δραστηριότητας της μονάδας παρατήρησης.

Μεταβλητή: 121 Εγχώριος κύκλος εργασιών

Μεταβλητή: 122 Μη εγχώριος κύκλος εργασιών

Οι στόχοι και τα χαρακτηριστικά των δεικτών για τη μεταβλητή 120 (κύκλος εργασιών) ισχύουν και για τους δείκτες που αφορούν τη διάκριση μεταξύ εγχώριου και μη εγχώριου κύκλου εργασιών.

Η κατάρτιση των δεικτών εγχώριου και μη εγχώριου κύκλου εργασιών προϋποθέτει το διαχωρισμό του κύκλου εργασιών σύμφωνα με τον πρώτο προορισμό του προϊόντος που βασίζεται στην αλλαγή ιδιοκτησίας (ανεξάρτητα από το εάν συνεπάγεται και τη φυσική μετακίνηση των αγαθών διαμέσου των συνόρων). Ο προορισμός καθορίζεται από τον τόπο διαμονής του τρίτου που αγοράζει τα αγαθά και τις υπηρεσίες. Με τον όρο εγχώρια αγορά νοείται ότι οι τρίτοι διαμένουν στο ίδιο εθνικό έδαφος με τη μονάδα παρατήρησης. Ο μη εγχώριος κύκλος εργασιών υποδιαιρείται περαιτέρω στον κύκλο εργασιών που αποστέλλεται σε χώρες της ευρωζώνης (122z) και σε όλο τον υπόλοιπο μη εγχώριο κύκλο εργασιών (122x).

Μεταβλητή: 123 Όγκος πωλήσεων

Ο όγκος των πωλήσεων αντιπροσωπεύει την αξία του κύκλου εργασιών σε σταθερές τιμές και αποτελεί ποσοτικό δείκτη. Μπορεί να υπολογίζεται ως κύκλος εργασιών σε τρέχουσες τιμές, αποπληθωρισμένος με βάση τον αποπληθωριστή πωλήσεων, ή ως ποσοτικός δείκτης που προκύπτει απευθείας από την ποσότητα των πωληθέντων αγαθών.

Οι πληροφορίες για τον όγκο των πωλήσεων (μεταβλητή 123) μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί του αποπληθωριστή πωλήσεων (μεταβλητή 330) στο παράρτημα Γ: Λιανικό εμπόριο και εργασίες επισκευής στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98.

Μεταβλητή: 130 Νέες παραληφθείσες παραγγελίες

Στόχος του δείκτη νέων παραγγελιών είναι η παρουσίαση της εξέλιξης της ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες ως ένδειξη της μελλοντικής παραγωγής. Ο δείκτης ενδείκνυται και για τον προσδιορισμό του κατά πόσο η ζήτηση προέρχεται από την εγχώρια ή τη μη εγχώρια αγορά.

Μια παραγγελία ορίζεται ως η αξία της σύμβασης που συνδέει έναν παραγωγό και έναν τρίτο όσον αφορά την παροχή, εκ μέρους του παραγωγού, αγαθών και υπηρεσιών. Η παραγγελία γίνεται δεκτή εάν, κατά την κρίση του παραγωγού, υπάρχουν επαρκή στοιχεία για μια έγκυρη συμφωνία.

Οι νέες παραγγελίες αναφέρονται σε αγαθά και υπηρεσίες που πρέπει να παρέχει η μονάδα παρατήρησης, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προέρχονται από υπεργολήπτες.

Τα ακόλουθα στοιχεία θα πρέπει να αφαιρούνται από την αξία των παραγγελιών:

ΦΠΑ και άλλοι συναφείς εκπεστέοι φόροι που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο εργασιών,

όλα τα τέλη και οι φόροι επί των αγαθών ή επί των υπηρεσιών που τιμολογήθηκαν από τη μονάδα,

μειώσεις στις τιμές και εκπτώσεις, όταν παρέχονται κατά την υποβολή της παραγγελίας, καθώς και η αξία της συσκευασίας η οποία αναμένεται να επιστραφεί μετά την παράδοση.

Τυχόν παραγγελίες από προηγούμενες περιόδους που ακυρώνονται στη διάρκεια της περιόδου παρατήρησης δεν πρέπει να αφαιρούνται από τις νέες παραληφθείσες παραγγελίες ούτε πρέπει να αναπροσαρμόζεται ο δείκτης των προηγούμενων περιόδων λόγω αυτών των ακυρώσεων.

Στην αξία των νέων παραγγελιών περιλαμβάνονται επίσης και όλα τα υπόλοιπα έξοδα (μεταφορά, συσκευασία κ.λπ.) που επιβαρύνουν τον πελάτη, ακόμη και αν τα έξοδα αυτά αναγράφονται χωριστά στο τιμολόγιο.

Μεταβλητή: 131 Εγχώριες νέες παραγγελίες

Μεταβλητή: 132 Μη εγχώριες νέες παραγγελίες

Οι στόχοι και τα χαρακτηριστικά των δεικτών για τη μεταβλητή 130 (νέες παραληφθείσες παραγγελίες) ισχύουν και για τους δείκτες που χρησιμεύουν για τη διάκριση μεταξύ εγχώριων και μη εγχώριων νέων παραγγελιών.

Οι δείκτες των εγχώριων και μη εγχώριων νέων παραληφθεισών παραγγελιών προϋποθέτουν το διαχωρισμό των νέων παραληφθεισών παραγγελιών σύμφωνα με την προέλευση της παραγγελίας που βασίζεται στην αλλαγή ιδιοκτησίας. Η προέλευση καθορίζεται από τον τόπο διαμονής του τρίτου που έχει υποβάλει την παραγγελία. Με τον όρο εγχώρια αγορά νοείται ότι οι τρίτοι διαμένουν στην ίδια οικονομική επικράτεια (βλέπε ορισμό της οικονομικής επικράτειας στο τέλος του εν λόγω παραρτήματος) με τη μονάδα παρατήρησης. Οι μη εγχώριες νέες παραγγελίες υποδιαιρούνται περαιτέρω σε παραγγελίες που παραλήφθηκαν από χώρες της ευρωζώνης (132z) και σε όλες τις υπόλοιπες μη εγχώριες νέες παραγγελίες (132x).

Μεταβλητή: 210 Αριθμός απασχολούμενων ατόμων

Στόχος του δείκτη των απασχολούμενων ατόμων είναι η παρουσίαση της εξέλιξης της απασχόλησης στη βιομηχανία, τον κατασκευαστικό τομέα και τις υπηρεσίες.

Ο αριθμός απασχολούμενων ατόμων ορίζεται ως ο συνολικός αριθμός των ατόμων που εργάζονται στη μονάδα παρατήρησης (συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων ιδιοκτητών, των συνεταίρων που εργάζονται κανονικά στη μονάδα και των μελών της οικογένειας που εργάζονται αμισθί), καθώς και των ατόμων που εργάζονται εκτός της μονάδας, ανήκουν όμως σε αυτήν και αμείβονται από αυτήν (π.χ. αντιπρόσωποι πωλήσεων, προσωπικό παράδοσης εμπορευμάτων, συνεργεία επισκευής και συντήρησης). Περιλαμβάνει τα άτομα που απουσιάζουν για σύντομη χρονική περίοδο (π.χ. με αναρρωτική άδεια, με άδεια μετ’ αποδοχών ή με ειδική άδεια) και επίσης τα άτομα που απεργούν αλλά όχι εκείνα που απουσιάζουν επ’ αόριστον. Περιλαμβάνει επίσης τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση οι οποίοι θεωρούνται εργαζόμενοι με μερική απασχόληση σύμφωνα με τους νόμους της εκάστοτε χώρας και συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση μισθοδοσίας, καθώς και τους εποχικούς εργαζόμενους, τους μαθητευόμενους και τους εργαζόμενους κατ’ οίκον οι οποίοι περιλαμβάνονται στην κατάσταση μισθοδοσίας.

Ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων δεν περιλαμβάνει το εργατικό δυναμικό που προμηθεύουν στη μονάδα άλλες επιχειρήσεις, ούτε τα άτομα που εκτελούν εργασίες επισκευής και συντήρησης στη μονάδα παρατήρησης εκ μέρους άλλων επιχειρήσεων, ούτε τα άτομα που υπηρετούν την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.

Τα μέλη της οικογένειας που εργάζονται αμισθί είναι τα άτομα που ζουν μαζί με τον ιδιοκτήτη της μονάδας και εργάζονται κανονικά στη μονάδα, αλλά δεν έχουν σύμβαση εργασίας και δεν λαμβάνουν κανένα σταθερό ποσό για την εργασία που εκτελούν. Αυτό αφορά μόνο τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στην κατάσταση μισθοδοσίας άλλης μονάδας όπου βρίσκεται η κύρια απασχόλησή τους.

Σύμφωνα με τον εν λόγω ορισμό, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ομάδες:

όλοι οι μισθωτοί, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων κατηγοριών εφόσον περιλαμβάνονται στην κατάσταση μισθοδοσίας:

εργαζόμενοι κατ’ οίκον,

μαθητευόμενοι/ασκούμενοι,

αμειβόμενοι εργαζόμενοι ιδιοκτήτες και αμειβόμενα μέλη οικογένειας,

άτομα σε προσωρινή άδεια (μητρότητα, άδεια ασθένειας, απεργία, ανταπεργία κ.λπ.) για μια ορισμένη χρονική περίοδο,

εργαζόμενοι με μερική απασχόληση,

προσωρινοί εργαζόμενοι,

εποχικοί εργαζόμενοι,

άμισθοι εργαζόμενοι:

μη αμειβόμενοι εργαζόμενοι ιδιοκτήτες,

μη αμειβόμενα μέλη οικογένειας (6).

Εξαιρούνται οι ακόλουθες ομάδες:

εργαζόμενοι από γραφεία διαμεσολάβησης (εκτός από τη δραστηριότητα στην οποία ταξινομούνται παρόμοια γραφεία ευρέσεως εργασίας),

άτομα σε άδεια επ’ αόριστον (π.χ. λόγω μακρόχρονης ασθένειας, στρατιωτικής ή κοινωνικής θητείας),

άτομα που εκτελούν εργασίες επισκευής ή συντήρησης εκ μέρους άλλων μονάδων παρατήρησης και άλλο προσωπικό που παραχωρείται από άλλες μονάδες παρατήρησης,

εργαζόμενα μέλη οικογένειας που περιλαμβάνονται στην κατάσταση μισθοδοσίας μιας άλλης μονάδας στην οποία βρίσκεται η κύρια απασχόλησή τους.

Ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων πρέπει να καθορίζεται ως αντιπροσωπευτικό αριθμητικό στοιχείο για την περίοδο αναφοράς.

Μεταβλητή: 211 Αριθμός μισθωτών

Ο αριθμός των μισθωτών χρησιμοποιείται για τον προσωρινό κατά προσέγγιση υπολογισμό του αριθμού των απασχολούμενων ατόμων.

Ο αριθμός μισθωτών ορίζεται ως ο αριθμός των ατόμων που εργάζονται για έναν εργοδότη και έχουν σύμβαση απασχόλησης, λαμβάνουν δε αμοιβή υπό μορφή ημερομισθίων, μισθών, επιδομάτων, δωρεάν παροχών, αμοιβή με βάση τα αποτελέσματα ή αμοιβή σε είδος.

Υπάρχει σχέση εργοδότη-μισθωτού όταν υπάρχει σύμβαση, επίσημη ή ανεπίσημη, μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός ατόμου, η οποία συνήθως συνάπτεται εθελοντικά και από τις δύο πλευρές, είτε το άτομο εργάζεται για την επιχείρηση έναντι αμοιβής σε χρήμα είτε σε είδος.

Ένας εργαζόμενος θεωρείται μισθωτός μιας συγκεκριμένης μονάδας εφόσον λαμβάνει ημερομίσθιο ή μισθό από την εν λόγω μονάδα ανεξάρτητα από τον τόπο στον οποίο εκτελεί την εργασία του (εντός ή εκτός της μονάδας παραγωγής). Ένας εργαζόμενος που προέρχεται από γραφείο εξεύρεσης προσωρινής απασχόλησης θεωρείται μισθωτός του γραφείου εξεύρεσης προσωρινής απασχόλησης και όχι της μονάδας (πελάτη) στην οποία εργάζεται.

Σύμφωνα με τον εν λόγω ορισμό, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ομάδες:

αμειβόμενοι εργαζόμενοι ιδιοκτήτες,

φοιτητές και σπουδαστές με επίσημη δέσμευση βάσει της οποίας συνεισφέρουν στη διαδικασία παραγωγής της μονάδας έναντι αμοιβής ή/και εκπαιδευτικών υπηρεσιών,

υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί με σύμβαση η οποία αποσκοπεί να ενθαρρύνει την πρόσληψη ανέργων,

κατ’ οίκον εργαζόμενοι, εάν υπάρχει ρητή συμφωνία ότι ο κατ’ οίκον εργαζόμενος αμείβεται με βάση την εργασία που προσφέρει και περιλαμβάνεται στην κατάσταση μισθοδοσίας.

Ο αριθμός μισθωτών περιλαμβάνει τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση, τους εποχικούς εργαζόμενους, τους εργαζόμενους που απεργούν ή βρίσκονται σε άδεια για μικρό χρονικό διάστημα, αλλά δεν περιλαμβάνει εκείνους που βρίσκονται σε άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο αριθμός μισθωτών δεν περιλαμβάνει τους εθελοντικά εργαζόμενους.

Ο αριθμός μισθωτών πρέπει να καθορίζεται ως αντιπροσωπευτικό αριθμητικό στοιχείο για την περίοδο αναφοράς.

Μεταβλητή: 220 Εργασθείσες ώρες

Στόχος του δείκτη εργασθεισών ωρών είναι η παρουσίαση της εξέλιξης του όγκου εργασίας που πραγματοποιήθηκε.

Ο συνολικός αριθμός εργασθεισών ωρών αντιπροσωπεύει το συνολικό αριθμό των ωρών που όντως πραγματοποιήθηκαν για την παραγωγή στην ομάδα παρατήρησης κατά την περίοδο αναφοράς (7).

Η μεταβλητή αυτή δεν περιλαμβάνει τις ώρες εργασίας που αμείβονται αλλά δεν έχουν πραγματοποιηθεί, όπως είναι η ετήσια άδεια, οι αργίες και η αναρρωτική άδεια. Εξαιρεί επίσης τα διαλείμματα για φαγητό και τη μετάβαση στον τόπο εργασίας και την επιστροφή στο σπίτι.

Περιλαμβάνονται οι ώρες εργασίας που όντως πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του κανονικού ωραρίου· οι επιπλέον ώρες εργασίας που πραγματοποιήθηκαν· ο χρόνος που αναλώνεται στο χώρο εργασίας για δουλειές όπως είναι η προετοιμασία του χώρου και ο χρόνος που αντιστοιχεί σε σύντομα διαλείμματα στο χώρο εργασίας.

Εάν ο ακριβής αριθμός ωρών εργασίας που όντως πραγματοποιήθηκαν δεν είναι γνωστός, μπορεί να εκτιμηθεί βάσει του θεωρητικού αριθμού ωρών εργασίας και του μέσου ρυθμού απουσιών (ασθένεια, μητρότητα κ.λπ.).

Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

συνολικός αριθμός όλων των ωρών εργασίας που όντως πραγματοποιήθηκαν:

στη διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας,

υπερωριακά, με αμοιβή ή άνευ αμοιβής (8),

στη διάρκεια νυκτερινής εργασίας ή εργασίας τις Κυριακές ή τις αργίες,

χρόνος που δαπανάται σε εργασίες όπως η προετοιμασία της δουλειάς, η προετοιμασία, η συντήρηση και ο καθαρισμός εργαλείων και μηχανημάτων και η συμπλήρωση καρτών εργασίας και εκθέσεων,

χρόνος που δαπανάται στο χώρο εργασίας κατά τη διάρκεια του οποίου δεν πραγματοποιείται εργασία λόγω, παραδείγματος χάριν, διακοπών λειτουργίας των μηχανημάτων, ατυχημάτων ή περιστασιακής έλλειψης εργασίας, αλλά για τον οποίο καταβάλλεται αμοιβή, σύμφωνα με τη σύμβαση απασχόλησης,

σύντομες περίοδοι ανάπαυσης στο χώρο εργασίας, στις οποίες περιλαμβάνεται το διάλειμμα για καφέ ή τσάι.

Δεν περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

ώρες που αμείφθηκαν αλλά δεν πραγματοποιήθηκαν, π.χ. ετήσια άδεια, αναρρωτική άδεια, ατυχήματα, απεργίες, ανταπεργίες, περίοδοι απραξίας κ.λπ.,

χρόνος που δαπανάται για διαλείμματα φαγητού,

μετάβαση στον τόπο εργασίας και επιστροφή στο σπίτι.

Μεταβλητή: 230 Μισθοί και ημερομίσθια

Στόχος του δείκτη μισθών και ημερομισθίων είναι να παρουσιαστεί κατά προσέγγιση η εξέλιξη των μισθών και ημερομισθίων.

Οι μισθοί και τα ημερομίσθια ορίζονται ως το σύνολο των αμοιβών, σε χρήμα ή σε είδος, που καταβάλλονται σε όλα τα άτομα που περιλαμβάνονται στη μισθολογική κατάσταση (συμπεριλαμβανομένων των κατ’ οίκον εργαζομένων) σε αντάλλαγμα της εργασίας που προσέφεραν στη διάρκεια της οικονομικής χρήσης, ανεξάρτητα από το αν πληρώνονται βάσει του ωραρίου, βάσει της παραγωγής ή με το κομμάτι και από το αν πληρώνονται σε τακτική βάση ή όχι.

Οι μισθοί και τα ημερομίσθια περιλαμβάνουν τις αξίες τυχόν κοινωνικών εισφορών, των φόρων εισοδήματος κ.λπ. που πληρώνει ο μισθωτός, ακόμη και αν παρακρατούνται στην πραγματικότητα από τον εργοδότη και καταβάλλονται απευθείας από αυτόν στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, στις φορολογικές αρχές κ.λπ. για λογαριασμό του μισθωτού. Οι μισθοί και τα ημερομίσθια δεν περιλαμβάνουν τις κοινωνικές εισφορές που πληρώνει ο εργοδότης.

Οι μισθοί και τα ημερομίσθια περιλαμβάνουν: όλες τις δωρεάν παροχές, τα δώρα, τις χαριστικές πληρωμές, το 13ο μισθό, τις αποζημιώσεις απόλυσης, τα επιδόματα στέγασης, μεταφοράς, υψηλού κόστους διαβίωσης, τα οικογενειακά επιδόματα, τα φιλοδωρήματα, τις προμήθειες, τα τέλη συμμετοχής κ.λπ. που λαμβάνουν οι μισθωτοί, καθώς και τους φόρους, τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και άλλα ποσά που οφείλουν οι εργαζόμενοι και παρακρατούνται στην πηγή από τον εργοδότη.

Οι πληρωμές σε υπαλλήλους γραφείων διαμεσολάβησης δεν περιλαμβάνονται στους μισθούς και στα ημερομίσθια.

Σύμφωνα με αυτό τον ορισμό, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

όλοι οι βασικοί μισθοί και ημερομίσθια που πληρώνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα,

επιπλέον πληρωμή για υπερωρίες, νυχτερινές βάρδιες, εργασία κατά τα σαββατοκύριακα κ.λπ.,

κάθε τυχόν επίδομα, δωρεάν παροχές ή δώρα που πληρώνει ο εργοδότης όπως:

κόστος διαβίωσης, στέγασης, επιδόματα τόπου υπηρεσίας ή επιδόματα εκπατρισμού,

επιδόματα διατροφής,

επιδόματα μετάβασης προς και από την εργασία,

επιδόματα διακοπών, 13ος μισθός,

επιδόματα που πληρώνονται για μη ληφθείσα ετήσια άδεια,

πριμ παραγωγής ή παραγωγικότητας,

επιπλέον επιδόματα για ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας, όπως εργασία σε ρυπαρό περιβάλλον, με σκόνη, υψηλή θερμοκρασία, καπνό, κινδύνους κ.λπ.,

έκτακτες πληρωμές για υπαλλήλους που εγκαταλείπουν την επιχείρηση, εάν οι εν λόγω πληρωμές δεν συνδέονται με συλλογική σύμβαση,

πριμ για προτάσεις βελτίωσης και δικαιώματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που καταβάλλονται στο απασχολούμενο άτομο,

αμοιβές διευθυντών και μισθωτών,

οικογενειακά επιδόματα που πληρώνονται από τον εργοδότη στο πλαίσιο της συλλογικής σύμβασης,

προμήθειες,

αξία μετοχών που διανέμονται δωρεάν στους μισθωτούς,

πληρωμές που πραγματοποιούν οι εργοδότες στους μισθωτούς στο πλαίσιο προγραμμάτων αποταμίευσης ή άλλων προγραμμάτων,

φόροι, εισφορές και άλλα ποσά που καταβάλλουν οι μισθωτοί και αφαιρούνται από τους εργοδότες,

πληρωμές σε είδος.

Δεν περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

θεσμοθετημένες κοινωνικές εισφορές που καταβάλλονται από τον εργοδότη,

συμβατικές και εθελοντικές κοινωνικές εισφορές, στο πλαίσιο της συλλογικής σύμβασης, που πληρώνονται από τον εργοδότη,

τεκμαρτές κοινωνικές εισφορές (κοινωνικές παροχές που καταβάλλονται απευθείας από τον εργοδότη),

επιδόματα που καταβάλλονται σε μισθωτούς για την αγορά εργαλείων, εξοπλισμού και ειδικού ρουχισμού που απαιτείται για την εργασία τους ή μερίδιο των μισθών και των ημερομισθίων τους το οποίο στο πλαίσιο των συμβάσεων εργασίας τους πρέπει να διατίθεται για παρόμοιες αγορές,

φόροι που καταβάλλονται από τον εργοδότη για τα συνολικά καταβαλλόμενα ημερομίσθια και μισθούς,

επιστροφή εξόδων ταξιδιού, διαμονής, ξενοδοχείου και εξόδων παραστάσεως, τηλεφωνικών τελών κ.λπ. που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους,

δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση (κόστος κατάρτισης)· δεν περιλαμβάνονται τα ημερομίσθια και οι μισθοί των μαθητευομένων,

μισθοί και ημερομίσθια που εξακολουθεί να πληρώνει ο εργοδότης σε περίπτωση ασθένειας, επαγγελματικού ατυχήματος, άδειας μητρότητας ή βραχυπρόθεσμης εργασίας,

άλλες δαπάνες προσωπικού που καταβάλλονται από τον εργοδότη:

κόστος πρόσληψης,

κοινωνικές δαπάνες όπως επιστροφή τρεχουσών δαπανών για τη μεταφορά των μισθωτών προς και από την εργασία, ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιείται με ίδια μεταφορικά μέσα των επιχειρήσεων ή από τρίτους για λογαριασμό της επιχείρησης, πληρωμές σε ταμεία εργατικών συνδικάτων,

δικαιώματα προαίρεσης μετοχών (9).

Για την αποτίμηση των πληρωμών σε είδος ισχύει ο ακόλουθος κανόνας: οι πληρωμές σε είδος που πραγματοποιούνται από τον εργοδότη θα πρέπει να αποτιμώνται σε τιμές παραγωγού· οι πληρωμές σε είδος που αγοράζονται από τον εργοδότη θα πρέπει να αποτιμώνται σε αγοραίες τιμές.

Μεταβλητή: 310 Τιμές παραγωγού

Στόχος του δείκτη τιμών παραγωγού είναι η μέτρηση της μηνιαίας εξέλιξης των τιμών συναλλαγής των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Ο εγχώριος δείκτης τιμών παραγωγού για μια οικονομική δραστηριότητα μετρά τη μέση εξέλιξη των τιμών όλων των αγαθών και συναφών υπηρεσιών που προκύπτουν από την εν λόγω δραστηριότητα και πωλούνται στην εγχώρια αγορά. Ο μη εγχώριος δείκτης τιμών παρουσιάζει τη μέση εξέλιξη των τιμών (που μετατρέπεται στο τοπικό νόμισμα) όλων των αγαθών και συναφών υπηρεσιών που απορρέουν από αυτή την δραστηριότητα και έχουν πωληθεί εκτός της εγχώριας αγοράς. Από το συνδυασμό των δύο αυτών δεικτών προκύπτει η μέση εξέλιξη των τιμών όλων των αγαθών και συναφών υπηρεσιών που απορρέουν από μια δραστηριότητα.

Έχει ιδιαίτερη σημασία να συνεκτιμώνται όλα τα χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στον καθορισμό των τιμών των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της ποσότητας των πωλούμενων μονάδων, των παρεχόμενων μέσων μεταφοράς, των εκπτώσεων, των συνθηκών εξυπηρέτησης και εγγυήσεων καθώς και του προορισμού. Οι εφαρμοζόμενες προδιαγραφές πρέπει να επιτρέπουν στη μονάδα παρατήρησης να προσδιορίζει ακριβώς, σε μια επόμενη περίοδο αναφοράς, το προϊόν και να παρέχει την κατάλληλη τιμή ανά μονάδα.

Για τον καθορισμό των τιμών ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

η κατάλληλη τιμή είναι η βασική τιμή που δεν περιλαμβάνει το ΦΠΑ και παρόμοιους εκπεστέους φόρους που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο εργασιών καθώς και όλους τους δασμούς και τους φόρους επί των αγαθών και των υπηρεσιών που τιμολογούνται από τη μονάδα, στην οποία πρέπει να προστίθενται οι τυχόν επιδοτήσεις για προϊόντα οι οποίες λαμβάνονται από τον παραγωγό,

εάν περιλαμβάνονται δαπάνες μεταφοράς, θα πρέπει να αποτελούν μέρος των προδιαγραφών του προϊόντος,

προκειμένου να παρουσιαστεί η πραγματική εξέλιξη των κινήσεων των τιμών, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πραγματική τιμή συναλλαγής και όχι η τιμή καταλόγου,

στο δείκτη τιμών παραγωγού θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι ποιοτικές μεταβολές των προϊόντων,

η τιμή που καταγράφεται για την περίοδο t θα πρέπει να αναφέρεται σε παραγγελίες που έχουν δοθεί στη διάρκεια της περιόδου t (χρόνος υποβολής της παραγγελίας) και όχι στη στιγμή που τα εμπορεύματα εγκαταλείπουν το χώρο του εργοστασίου,

όσον αφορά τις τιμές παραγωγής της μη εγχώριας αγοράς, η τιμή θα πρέπει να υπολογίζεται στα εθνικά σύνορα, FOB (ελεύθερο επί του μεταφορικού μέσου).

Ο δείκτης πρέπει καταρχήν να αντικατοπτρίζει τη μέση τιμή κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Στην πράξη, οι πληροφορίες που πράγματι συλλέγονται μπορεί να αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη ημέρα στα μέσα της περιόδου αναφοράς η οποία πρέπει να καθορίζεται ως αντιπροσωπευτικό αριθμητικό στοιχείο για την περίοδο αναφοράς. Για προϊόντα με σημαντικό αντίκτυπο στην εθνική οικονομία τα οποία είναι γνωστό ότι έχουν, τουλάχιστον περιστασιακά, ασταθή εξέλιξη τιμών, είναι σημαντικό ο δείκτης να αντικατοπτρίζει πράγματι τις μέσες τιμές.

Κατασκευές

Οι δείκτες τιμών παραγωγού για τις κατασκευές μπορούν να χρησιμοποιούνται για τον προσεγγιστικό υπολογισμό των μεταβλητών του κατασκευαστικού κόστους. Μετρούν μόνο την εξέλιξη των οικιστικών κτιρίων, εξαιρουμένων των συλλογικών κατοικιών, των μη οικιστικών κτιρίων, των τιμών γης και των αρχιτεκτονικών και λοιπών αμοιβών. Αντικατοπτρίζουν τις τιμές που καταβάλλει ο πελάτης στην κατασκευαστική εταιρεία. Επομένως δεν αντικατοπτρίζουν μόνο τις διακυμάνσεις στους συντελεστές κόστους κατασκευής αλλά και τις αλλαγές στην παραγωγικότητα και στα περιθώρια κέρδους. Επιπλέον, υπάρχει μία χρονική απόκλιση μεταξύ της τιμής παραγωγού και του αντίστοιχου κόστους παραγωγής.

Υπηρεσίες

Ο ίδιος ορισμός ισχύει και για τις τιμές παραγωγού για τις υπηρεσίες, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

οι τιμές παραγωγού για τις υπηρεσίες δείχνουν την εξέλιξη των τιμών για τις υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται σε πελάτες που είναι επιχειρήσεις ή πρόσωπα που εκπροσωπούν επιχειρήσεις,

η περίοδος αναφοράς είναι τριμηνιαία,

παρακολουθούνται οι εγχώριες και οι μη εγχώριες υπηρεσίες,

το κατάλληλο μέσο μέτρησης της τιμής είναι η τιμή συναλλαγής, η οποία αντικατοπτρίζει το έσοδο του παραγωγού για προϊόντα που πράγματι πωλήθηκαν στους καταναλωτές. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τυχόν μειώσεις τιμών, εκπτώσεις, πρόσθετες επιβαρύνσεις κ.λπ. οι οποίες ενδέχεται να ισχύουν για τους πελάτες. Επειδή η τιμή αντικατοπτρίζει το έσοδο του παραγωγού, δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στις τιμές οι φόροι επί των προϊόντων, ενώ πρέπει να προστίθενται οι τυχόν επιδοτήσεις για τα προϊόντα τις οποίες έλαβε ο παραγωγός.

Η τιμή πρέπει να καταχωρίζεται την ημερομηνία παροχής της υπηρεσίας. Εάν η παροχή της υπηρεσίας καλύπτει περισσότερες περιόδους, πρέπει να γίνονται κατάλληλες προσαρμογές.

Μεταβλητή: 311 Τιμές παραγωγού για την εγχώρια αγορά

Μεταβλητή: 312 Τιμές παραγωγού για τις εξαγωγές

Οι στόχοι και τα χαρακτηριστικά των δεικτών για τη μεταβλητή 310 (τιμές παραγωγού) ισχύουν επίσης και για τους δείκτες που χρησιμεύουν για τη διάκριση μεταξύ τιμών παραγωγού για την εγχώρια αγορά και για τις εξαγωγές.

Οι δείκτες εγχώριων τιμών και τιμών εξαγωγών προϋποθέτουν την κατάρτιση ξεχωριστών δεικτών τιμών παραγωγού ανάλογα με τον προορισμό του προϊόντος. Ο προορισμός καθορίζεται από τον τόπο κατοικίας του τρίτου που έχει παραγγείλει ή αγοράσει το προϊόν. Με τον όρο εγχώρια αγορά νοείται ότι οι τρίτοι που αγοράζουν ή παραγγέλλουν το προϊόν έχουν μόνιμο τόπο κατοικίας στην ίδια εθνική επικράτεια με τη μονάδα παρατήρησης. Οι τιμές παραγωγού για τις εξαγωγές υποδιαιρούνται περαιτέρω στις τιμές παραγωγού για προϊόντα που αποστέλλονται σε χώρες της ευρωζώνης (312z) και σε όλες τις υπόλοιπες τιμές παραγωγού (312x).

Μεταβλητή: 313 Δείκτης μοναδιαίας τιμής

Ο δείκτης μοναδιαίας τιμής μπορεί να χρησιμοποιείται για τον προσεγγιστικό υπολογισμό των τιμών παραγωγού για τις εξαγωγές και των τιμών για τις εισαγωγές μόνον εάν δεν υπάρχει σημαντική μείωση της ποιότητας σε σύγκριση με τις συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την τιμή.

Για τους σκοπούς αυτού του δείκτη, οι μοναδιαίες τιμές υπολογίζονται ως η τιμή των πωλήσεων ενός προϊόντος διαιρεμένη με την πωληθείσα ποσότητα που προέρχεται από στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο. Η εν λόγω μοναδιαία τιμή αντιμετωπίζεται στη συνέχεια ως η μέση τιμή του προϊόντος και ο δείκτης υπολογίζεται κατά τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται οι συνήθεις δείκτες τιμών παραγωγού.

Μεταβλητή: 340 Τιμές εισαγωγής

Στόχος των δεικτών τιμών εισαγωγής είναι η μέτρηση της μηνιαίας εξέλιξης της τιμής συναλλαγής των εισαγόμενων προϊόντων που αγοράζουν μόνιμοι κάτοικοι της χώρας εισαγωγής από μη εγχώριες περιοχές. Όλες οι σχετικές υπηρεσίες εξαιρούνται αρχικά από το πεδίο εφαρμογής τους. Οι δείκτες τιμών πρέπει να παρακολουθούν χρονικά τις εξελίξεις των τιμών συγκρίσιμων ειδών.

Έχει ιδιαίτερη σημασία να συνεκτιμώνται όλα τα χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στον καθορισμό των τιμών των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της ποσότητας των πωλούμενων μονάδων, των παρεχόμενων μέσων μεταφοράς, των εκπτώσεων, των συνθηκών εξυπηρέτησης και εγγυήσεων καθώς και του προορισμού. Οι εφαρμοζόμενες προδιαγραφές πρέπει να επιτρέπουν στη μονάδα παρατήρησης να προσδιορίζει με ακρίβεια μια επόμενη περίοδο αναφοράς το προϊόν και να παρέχει την κατάλληλη τιμή ανά μονάδα.

Με τον όρο «μη εγχώρια αγορά» νοούνται οι τρίτοι οι οποίοι δεν έχουν μόνιμο τόπο κατοικίας στην ίδια εθνική επικράτεια με τη μονάδα παρατήρησης. Με τον όρο «εγχώρια αγορά» νοούνται οι τρίτοι οι οποίοι έχουν μόνιμο τόπο κατοικίας στην ίδια εθνική επικράτεια με τη μονάδα παρατήρησης.

Για το πεδίο εφαρμογής των τιμών ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί:

δεν περιλαμβάνονται οι εισαγωγές από νοικοκυριά, κρατικές μονάδες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα,

τα σχετικά εμπορικά καθεστώτα και η στατιστική διαδικασία αντιστοιχούν στο ειδικό σύστημα εμπορίου, και περιλαμβάνονται εν προκειμένω οι κανονικές εισαγωγές καθώς και οι εισαγωγές τελειοποίησης προς επανεξαγωγή. Δεν καλύπτονται οι εισαγωγές για επισκευή,

η κάλυψη των προϊόντων περιορίζεται στα προϊόντα των τμημάτων Γ, Δ και Ε της CPA. Δεν περιλαμβάνονται οι σχετικές υπηρεσίες.

Για τον ορισμό των τιμών ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

η κατάλληλη τιμή είναι η τιμή CIF (κόστος, ασφάλεια, ναύλος) στα σύνορα, εξαιρουμένων όλων των δασμών και φόρων επί των αγαθών και υπηρεσιών που βαρύνουν τη μονάδα παρατήρησης,

οι ενδοεταιρικές μεταβιβάσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εφόσον αυτές βασίζονται σε τιμές οι οποίες βασίζονται στην αγορά ή επηρεάζονται από την αγορά ή εάν οι τιμές της αγοράς είναι ασήμαντες,

προκειμένου να φαίνεται η πραγματική εξέλιξη των μεταβολών των τιμών, πρέπει να χρησιμοποιείται η πραγματική τιμή συναλλαγής και όχι η τιμή καταλόγου· συνεπώς, οι εκπτώσεις πρέπει να αφαιρούνται από την τιμή,

προκειμένου να φαίνονται οι καθαρές μεταβολές των τιμών, κατά την κατάρτιση των δεικτών τιμών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να προσαρμόζονται οι μεταβολές ποιότητας των προϊόντων,

τα άλλα χαρακτηριστικά που καθορίζουν τις τιμές των προϊόντων πρέπει να αντιμετωπίζονται επίσης με συνεκτικό τρόπο,

οι εισαγωγές καταχωρίζονται όταν μεταβιβάζεται η κυριότητα των εμπορευμάτων (δηλαδή όταν τα μέρη καταχωρίζουν τη συναλλαγή στα βιβλία τους ή στο λογαριασμό τους),

η μεταβίβαση της κυριότητας σκαφών, αεροσκαφών ή παρόμοιων προϊόντων από πρόσωπο εγκατεστημένο σε κράτος μη μέλος σε πρόσωπο εγκατεστημένο στο συγκεκριμένο κράτος μέλος λογίζεται ως εισαγωγή.

Ο δείκτης πρέπει καταρχήν να αντικατοπτρίζει τη μέση τιμή κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Στην πράξη, οι πληροφορίες που πράγματι συλλέγονται μπορεί να αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη ημέρα στα μέσα της περιόδου αναφοράς η οποία πρέπει να καθορίζεται ως αντιπροσωπευτικό αριθμητικό στοιχείο για την περίοδο αναφοράς. Για προϊόντα με σημαντικό αντίκτυπο στην εθνική οικονομία τα οποία είναι γνωστό ότι έχουν, τουλάχιστον περιστασιακά, ασταθή εξέλιξη τιμών, είναι σημαντικό ο δείκτης να αντικατοπτρίζει πράγματι τις μέσες τιμές.

Οι δείκτες των τιμών εισαγωγής απαιτούν χωριστό υπολογισμό ανάλογα με τη χώρα αποστολής του προϊόντος. Η χώρα αποστολής καθορίζεται με τρόπο συνεκτικό με τις τελωνειακές διαδικασίες. Οι τιμές εισαγωγής υποδιαιρούνται περαιτέρω στις εισαγωγές από χώρες της ευρωζώνης (340z) και στις εισαγωγές από άλλες χώρες (340x).

Μεταβλητή: 320 Κατασκευαστικό κόστος

Στόχος του δείκτη κατασκευαστικού κόστους είναι η παρουσίαση της εξέλιξης του κόστους με το οποίο επιβαρύνεται ο εργολήπτης για τη διεκπεραίωση του κατασκευαστικού έργου.

Τα συστατικά στοιχεία του δείκτη κόστους (κόστος υλικών και κόστος εργατικού δυναμικού) παρουσιάζουν τις εξελίξεις των τιμών των συντελεστών παραγωγής που χρησιμοποιούνται στην κατασκευαστική βιομηχανία.

Ο δείκτης κατασκευαστικού κόστους υπολογίζεται ως εξής:

Formula

όπου: I = δείκτης κατασκευαστικού κόστους, Mi = δείκτης κόστους υλικών, Li = δείκτης κόστους εργατικού δυναµικού, Formula = στάθμιση υλικών, Formula = στάθμιση κόστους εργατικού δυναμικού.

Το κατασκευαστικό κόστος περιλαμβάνει επίσης και άλλα συστατικά στοιχεία όπως είναι εγκαταστάσεις και εξοπλισμός, μεταφορές, ενέργεια και λοιπές μορφές κόστους. Οι αμοιβές των αρχιτεκτόνων δεν αποτελούν μέρος του κατασκευαστικού κόστους.

Μεταβλητή: 321 Κόστος υλικών

Ο δείκτης κόστους υλικών υπολογίζεται κατά κανόνα με βάση τις τιμές των υλικών. Οι τιμές των υλικών πρέπει να βασίζονται σε πραγματικές τιμές και όχι σε τιμές καταλόγου. Οι τιμές πρέπει να βασίζονται σε δείγμα προϊόντων και προμηθευτών. Οι τιμές αποτιμώνται χωρίς ΦΠΑ.

Μεταβλητή: 322 Κόστος εργατικού δυναμικού

Ο δείκτης κόστους εργατικού δυναμικού πρέπει να καλύπτει τα ημερομίσθια και τους μισθούς καθώς και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης όλων των απασχολούμενων ατόμων. Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης περιλαμβάνουν: i) θεσμοθετημένες κοινωνικές εισφορές που καταβάλλονται από τον εργοδότη, ii) προαιρετικές εργοδοτικές κοινωνικές εισφορές που αποτελούν αντικείμενο συλλογικής διαπραγμάτευσης και iii) τεκμαρτές κοινωνικές εισφορές (κοινωνικές παροχές που καταβάλλονται απευθείας από τον εργοδότη).

Μεταβλητή: 411 Οικοδομικές άδειες: αριθμός κατοικιών

Στόχος του δείκτη οικοδομικών αδειών αριθμού κατοικιών είναι η παρουσίαση της μελλοντικής εξέλιξης της κατασκευαστικής δραστηριότητας σε επίπεδο αριθμών μονάδας.

Η οικοδομική άδεια αποτελεί την έγκριση έναρξης εργασιών στο πλαίσιο ενός οικοδομικού σχεδίου. Η εν λόγω άδεια αποτελεί το τελικό στάδιο των εγκρίσεων των σχεδίων και των οικοδομικών εγκρίσεων από τις δημόσιες αρχές, πριν από την έναρξη των εργασιών.

Ένας δείκτης που βασίζεται σ’ αυτές τις άδειες θα πρέπει να παρέχει ικανοποιητική εικόνα της οικοδομικής δραστηριότητας στο άμεσο μέλλον, παρόλο που μπορεί να μην είναι αντιπροσωπευτικός στην περίπτωση μη χρησιμοποίησης ενός μεγάλου ποσοστού αδειών ή εφόσον μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ της έγκρισης των αδειών και της έναρξης των οικοδομικών εργασιών.

Οι δείκτες αριθμού αδειών καταρτίζονται για οικιστικά κτίρια μιας κατοικίας και οικιστικά κτίρια με δύο και περισσότερες κατοικίες. Μια κατοικία περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα δωμάτια και τους βοηθητικούς χώρους του σε ένα μόνιμο κτίριο ή σε μέρος αυτού που έχει οικοδομηθεί χωριστά και το οποίο, μετά τις εργασίες οικοδόμησης, ανοικοδόμησης, αναστήλωσης, διευθέτησης κ.λπ., προορίζεται για ατομική κατοικία. Πρέπει να έχει χωριστή είσοδο στο δρόμο (απευθείας ή μέσω κήπου ή οικοπέδου) ή σε κοινό χώρο μέσα στο κτίριο (κλιμακοστάσιο, διάδρομο, μπαλκόνι κ.λπ.). Ανεξάρτητα δωμάτια ή χώροι κατοικίας που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως μέρος της κατοικίας θα πρέπει να υπολογίζονται ως μέρος αυτής. Επομένως μια κατοικία μπορεί να αποτελείται από ξεχωριστά κτίρια στον ίδιο περίφρακτο χώρο, υπό την προϋπόθεση ότι προορίζονται σαφώς για κατοικία από το ίδιο ιδιωτικό νοικοκυριό.

Μεταβλητή: 412 Οικοδομικές άδειες: τετραγωνικά μέτρα ωφέλιμης επιφάνειας ή άλλος τρόπος μέτρησης της επιφάνειας

Στόχος του δείκτη οικοδομικών αδειών ωφέλιμης επιφάνειας είναι η παρουσίαση των μελλοντικών εξελίξεων της κατασκευαστικής δραστηριότητας από την άποψη του όγκου.

Η οικοδομική άδεια αποτελεί την έγκριση έναρξης εργασιών στο πλαίσιο ενός οικοδομικού σχεδίου. Η εν λόγω άδεια αποτελεί το τελικό στάδιο των εγκρίσεων των σχεδίων και των οικοδομικών εγκρίσεων από τις δημόσιες αρχές, πριν από την έναρξη των εργασιών.

Ένας δείκτης που βασίζεται σ’ αυτές τις άδειες θα πρέπει να παρέχει ικανοποιητική εικόνα της οικοδομικής δραστηριότητας στο άμεσο μέλλον, παρόλο που μπορεί να μην είναι αντιπροσωπευτικός στην περίπτωση μη χρησιμοποίησης ενός μεγάλου ποσοστού αδειών ή εφόσον μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ της έγκρισης των αδειών και της έναρξης των οικοδομικών εργασιών.

Ο εν λόγω δείκτης καταρτίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα ωφέλιμης επιφάνειας κτιρίων για τα οποία έχουν εκδοθεί άδειες. Η ωφέλιμη επιφάνεια ενός κτιρίου (10) μετράται ανάμεσα στους εξωτερικούς τοίχους του και δεν περιλαμβάνονται:

κατασκευαστικοί χώροι (π.χ. χώροι διαχωριστικών συστατικών, εδράσεις, υποστηλώματα, φρεάτια, καπνοδόχοι),

λειτουργικοί χώροι βοηθητικής χρήσης (π.χ. χώροι που καταλαμβάνονται από εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού ή από ηλεκτρογεννήτριες),

χώροι διέλευσης (π.χ. κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες, κυλιόμενες σκάλες).

Το μέρος της συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας ενός κτιρίου που χρησιμοποιείται για οικιστικούς σκοπούς περιλαμβάνει το χώρο που χρησιμοποιείται για κουζίνες, καθιστικά, υπνοδωμάτια και βοηθητικά δωμάτια, υπόγεια και κοινούς χώρους που χρησιμοποιούνται από τους ιδιοκτήτες των οικιστικών μονάδων.

Άλλες μετρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται στο βαθμό που χρησιμοποιούνται με σαφήνεια και με συνέπεια από τα κράτη μέλη με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1165/98 παράρτημα B στοιχείο γ) σημείο 1.

Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1165/98, στο σημείο που προβλέπεται η υποβολή στοιχείων για τις οικοδομικές άδειες που εκδίδονται για διάφορες κατηγορίες κτιρίων, γίνεται αναφορά στην κατάταξη CC. Η κατηγορία «άλλα κτίρια» του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες της κατάταξης CC:

ξενοδοχεία και παρόμοια κτίρια,

κτίρια χονδρικού και λιανικού εμπορίου,

κτίρια αμαξοστασίων και στάθμευσης οχημάτων,

βιομηχανικά κτίρια και αποθήκες,

κτίρια δημόσιων θεαμάτων, εκπαίδευσης, νοσοκομεία, κοινωνικής πρόνοιας,

άλλα μη οικιστικά κτίρια.

Μεταβλητή: 330 Αποπληθωριστής πωλήσεων

Στόχος του αποπληθωριστή πωλήσεων είναι η προσαρμογή του κύκλου εργασιών ώστε να συνεκτιμάται ο αντίκτυπος των μεταβολών των τιμών.

Ο αποπληθωριστής πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο δεν αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες αλλά τα πωλούμενα αγαθά.

Οι τιμές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του αποπληθωριστή για μια δραστηριότητα υπολογίζονται ως ο σταθμισμένος μέσος όρος των σχετικών δεικτών τιμών αγαθών για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη όλα τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που συμβάλλουν στον καθορισμό της τιμής, συμπεριλαμβανομένης της ποσότητας των πωλούμενων μονάδων, των παρεχόμενων μεταφορικών μέσων, των εκπτώσεων, των όρων εγγύησης και του προορισμού.

Οι προδιαγραφές πρέπει να είναι τέτοιες ώστε σε επόμενες περιόδους αναφοράς, η μονάδα παρατήρησης να είναι σε θέση να προσδιορίζει ακριβώς το αγαθό και να παρέχει την κατάλληλη τιμή ανά μονάδα.

Προκειμένου να παρουσιαστεί η πραγματική εξέλιξη των κινήσεων τιμών, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πραγματική τιμή της συναλλαγής και όχι η τιμή καταλόγου.

Οι συλλεγόμενες πληροφορίες τιμών πρέπει καταρχήν να αντικατοπτρίζουν τη μέση τιμή κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Στην πράξη, οι πληροφορίες που πράγματι συλλέγονται μπορεί να αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη ημέρα στα μέσα της περιόδου αναφοράς, η οποία πρέπει να καθορίζεται ως αντιπροσωπευτικό αριθμητικό στοιχείο για την περίοδο αναφοράς.

Ορισμός της οικονομικής επικράτειας

Η οικονομική επικράτεια περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

γεωγραφική επικράτεια η οποία διοικείται από μια εθνική κυβέρνηση στην οποία τα πρόσωπα, τα εμπορεύματα, οι υπηρεσίες και τα κεφάλαια κινούνται ελεύθερα,

τυχόν ελεύθερες ζώνες, συμπεριλαμβανομένων των αποθηκών και εργοστασίων υπό τελωνειακό έλεγχο,

εθνικός εναέριος χώρος, χωρικά ύδατα και η υφαλοκρηπίδα που βρίσκεται σε διεθνή ύδατα και επί της οποίας η χώρα έχει αποκλειστικά δικαιώματα,

εδαφικοί θύλακες, π.χ. γεωγραφικά εδάφη που βρίσκονται στην αλλοδαπή και χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες ή διακρατικές συμφωνίες, από κρατικούς οργανισμούς της χώρας (πρεσβείες, προξενεία, στρατιωτικές βάσεις, επιστημονικές βάσεις κ.λπ.),

κοιτάσματα πετρελαίου, φυσικού αερίου κ.λπ. που βρίσκονται σε διεθνή ύδατα εκτός της υφαλοκρηπίδας της χώρας, την εκμετάλλευση των οποίων έχουν μονάδες που είναι μόνιμοι κάτοικοι της επικράτειας, όπως αναφέρεται ανωτέρω.

Η οικονομική επικράτεια δεν περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

εδαφικοί θύλακες που βρίσκονται μέσα στη γεωγραφική επικράτεια και οι οποίοι απολαύουν ετεροδικίας (δηλαδή τμήματα της γεωγραφικής επικράτειας της ίδιας της χώρας που χρησιμοποιούνται από κυβερνητικούς φορείς άλλων χωρών, από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα με διεθνείς συμβάσεις ή διακρατικές συμφωνίες).

Ο εν λόγω ορισμός αναφέρεται στις παραγράφους 2.05-2.06 του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ΕΣΛ) 1995.

Η διαφορά μεταξύ εγχώριων και μη εγχώριων αγορών πρέπει να ερμηνεύεται για τους σκοπούς των βραχυπρόθεσμων στατιστικών με βάση την επικράτεια των κρατών μελών. Ο ορισμός αυτός μπορεί να αναθεωρηθεί στο μέλλον προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ευρωπαϊκή ή/και νομισματική ολοκλήρωση βάσει άλλων σχετικών κανονισμών.


(1)  Η συνήθης ερμηνεία του όρου «δείκτης παραγωγής» ως δείκτη της «εξέλιξης της προστιθέμενης αξίας» έρχεται σε αντίφαση με τον ορισμό της «παραγωγής» στο πλαίσιο των εθνικών λογαριασμών ή των στατιστικών διάρθρωσης των επιχειρήσεων, αλλά ωστόσο αποτελεί τον σωστό όρο που κατά παράδοση χρησιμοποιείται στον εν λόγω τομέα των οικονομικών στατιστικών. Ο όρος «δείκτης προστιθέμενης αξίας» δεν χρησιμοποιείται ποτέ στην πράξη. Επειδή ο δείκτης ακολουθεί την εξέλιξη της παραγωγής σε σταθερές τιμές, μερικές φορές χρησιμοποιείται και ο όρος «δείκτης όγκου παραγωγής». Ο όρος δείκτης παραγωγής χρησιμοποιείται πάντα στο παρόν κείμενο ως ποσοτικός δείκτης· με άλλα λόγια: σε σταθερές τιμές.

(2)  Η παραγωγή και, συνεπώς, η προστιθέμενη αξία σε βασικές τιμές θεσπίστηκε στο ΕΣΛ95. Η βασική τιμή δεν περιλαμβάνει όλους τους φόρους επί των προϊόντων, αλλά περιλαμβάνει τους λοιπούς φόρους που συνδέονται με την παραγωγή όπως στην προηγούμενη έννοια της προστιθέμενης αξίας σε τιμές κόστους συντελεστών παραγωγής. Εάν η προστιθέμενη αξία σε βασικές τιμές δεν είναι διαθέσιμη, π.χ. από τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων, μπορεί να χρησιμοποιείται ως προσεγγιστικό υποκατάστατο η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους συντελεστών παραγωγής.

(3)  Οι όροι «κύκλος εργασιών» και «πωλήσεις» χρησιμοποιούνται συχνά ως συνώνυμοι όροι στο πλαίσιο των βραχυπρόθεσμων στατιστικών.

(4)  Εάν οι επιδοτήσεις προϊόντων είναι δύσκολο να μετρηθούν, μπορούν να παραλειφθούν για τους σκοπούς του υπολογισμού των δεικτών διαχρονικά.

(5)  Οι κανόνες εθνικής λογιστικής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως κατευθυντήριες αρχές για τα στοιχεία που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ή να εξαιρούνται.

(6)  Τα αμισθί εργαζόμενα μέλη οικογένειας έχουν προστεθεί για λόγους αρχής, μολονότι είναι εξαιρετικά δύσκολη η συγκέντρωση ορθών αριθμητικών στοιχείων.

(7)  Οι συνολικές εργασθείσες ώρες μπορούν να υπολογισθούν προσεγγιστικά με τις ώρες που εργάσθηκαν οι μισθωτοί, τουλάχιστον στη βιομηχανία.

(8)  Τα στοιχεία σχετικά με τη μη αμειβόμενη υπερωριακή εργασία είναι δύσκολο να ληφθούν σε πολλά κράτη μέλη αλλά, ωστόσο, συμπεριλαμβάνονται για λόγους αρχής.

(9)  Τα δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών δεν έχουν συμπεριληφθεί για καθαρά πρακτικούς λόγους που συνδέονται με τη δυσκολία εναρμονισμένου ορισμού και συλλογής στοιχείων, μολονότι συχνά θεωρούνται ως ανταμοιβή για την εκτελεσθείσα εργασία που συνδέεται με τις συνολικές επιδόσεις της εταιρείας.

(10)  Ο ορισμός της ωφέλιμης επιφάνειας ευθυγραμμίζεται με την κατάταξη ειδών κατασκευών που παραπέμπει στις δημοσιεύσεις Statistical Standards and Studies, No 40 United Nations, New York 1987, και Statistical Standards and Studies, No 43 United Nations, New York 1994.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98

Το παράρτημα Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 τροποποιείται ως εξής:

Κατάλογος μεταβλητών

Το στοιχείο γ) (Κατάλογος μεταβλητών) τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο σημείο 1, διαγράφονται οι μεταβλητές 130 Νέες παραγγελίες, 135 Νέες παραγγελίες για οικοδομές και κατασκευές και 136 Νέες παραγγελίες για έργα πολιτικού μηχανικού.

2.

Διαγράφονται τα σημεία 2 και 4.

Περίοδος αναφοράς

Η δεύτερη παράγραφος του στοιχείου ε) (Περίοδος αναφοράς) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα κράτη μέλη των οποίων η προστιθέμενη αξία αντιπροσωπεύει στον τίτλο ΣΤ της NACE σε ένα δεδομένο έτος βάσης λιγότερο από το 2 % του κοινοτικού συνόλου πρέπει να παρέχουν μόνο τις μεταβλητές 110, 115 και 116 με περίοδο αναφοράς τριμήνου.»

Επίπεδο λεπτομέρειας

Το στοιχείο στ) (Επίπεδο λεπτομέρειας) τροποποιείται ως εξής:

1.

Το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.

Οι μεταβλητές αριθ. 110, 210, 220 και 230 πρέπει να διαβιβάζονται τουλάχιστον στο διψήφιο επίπεδο NACE Αναθ. 1.».

2.

Διαγράφεται το σημείο 2.

Προθεσμίες για τη διαβίβαση των στοιχείων

Στο στοιχείο ζ) (Προθεσμίες για τη διαβίβαση των στοιχείων), στο σημείο 1, διαγράφονται οι μεταβλητές 130, 135 και 136 και οι αντίστοιχες προθεσμίες τους.