8.8.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 217/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1195/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Ιουλίου 2006

για την τροποποίηση του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους και την τροποποίηση της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 850/2004 (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 4 στοιχείο α), και το άρθρο 14 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Επιτροπή διεξήγαγε μελέτη σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 που αφορούν τα απόβλητα.

(2)

Οι προτεινόμενες οριακές τιμές συγκέντρωσης στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 θεωρούνται οι πλέον ενδεδειγμένες για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, λαμβανομένης υπόψη της καταστροφής ή της μη ανατρέψιμης μετατροπής των έμμονων οργανικών ρύπων.

(3)

Όσον αφορά την ουσία toxaphene, η οποία αποτελεί μείγμα περισσοτέρων από 670 ουσιών, δεν υφίσταται αναγνωρισμένη κατάλληλη αναλυτική μεθοδολογία για τον προσδιορισμό της ολικής συγκέντρωσης. Ωστόσο, η προαναφερθείσα μελέτη δεν εντόπισε αποθέματα που να συνίστανται σε, να περιέχουν ή να έχουν μολυνθεί από toxaphene στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, η μελέτη κατέδειξε ότι, στις περιπτώσεις όπου ανιχνεύθηκαν, σε απόβλητα, φυτοφάρμακα που συνιστούν έμμονους οργανικούς ρύπους, οι συγκεντρώσεις τους ήταν συνήθως υψηλές σε σχέση με τις προτεινόμενες οριακές τιμές συγκέντρωσης. Επομένως, οι διαθέσιμες αναλυτικές μέθοδοι προσδιορισμού της toxaphene μπορούν, επί του παρόντος, να θεωρηθούν επαρκείς για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

(4)

Η οριακή τιμή συγκέντρωσης για τα PCDF/PCDD εκφράζεται σε συγκέντρωση ισοδυνάμου τοξικότητας («TEQ»), χρησιμοποιώντας τους συντελεστές τοξικής ισοδυναμίας («TEF») που καθόρισε η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας το 1998. Τα δεδομένα που διατίθενται για τα παρόμοια με τις διοξίνες PCB δεν επαρκούν για να συμπεριληφθούν οι ενώσεις αυτές στην TEQ.

(5)

Το εξαχλωροκυκλοεξάνιο (HCH) είναι η ονομασία μείγματος, τεχνικής καθαρότητας, διαφόρων ισομερών. Η προσπάθεια πλήρους αναλύσεώς τους θα ήταν δυσανάλογη. Μόνο τα ισομερή α-, β- και γ- HCH έχουν τοξικολογική σημασία. Ως εκ τούτου, η οριακή τιμή συγκέντρωσης αναφέρεται μόνο σ’ αυτά. Με τα περισσότερα πρότυπα μείγματα αναλυτικής καθαρότητας που διατίθενται στο εμπόριο για την ανάλυση ενώσεων της κατηγορίας αυτής ταυτοποιούνται μόνο τα ανωτέρω ισομερή.

(6)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/2004 θα πρέπει επομένως να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)

Η επιτροπή του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 δεν διατύπωσε γνώμη για τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 17 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, σύμφωνα με την οποία ζητήθηκε η γνώμη της στις 25 Ιανουαρίου 2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. KORKEAOJA


(1)  ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 7. Διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L 229 της 29.6.2004, σ. 5.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Πίνακας ουσιών οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις διαχείρισης αποβλήτων που ορίζονται στο άρθρο 7

Ουσία

αριθ. CAS

αριθ. ΕΚ

Οριακή τιμή συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4 στοιχείο α)

Aldrin

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Chlordane

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Endrin

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Heptachlor

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Εξαχλωροβενζόλιο

118-74-1

200-273-9

50 mg/kg

Mirex

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Toxaphene

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB)

1336-36-3 και άλλοι

215-648-1

50 mg/kg (1)

DDT [1,1,1-τριχλωρο-2,2-δις(4-χλωροφαινυλ) αιθάνιο]

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Chlordecone

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Πολυχλωριωμένες διβενζο-p-διοξίνες και διβενζοφουράνια (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg (2)

Το άθροισμα των ισομερών α-, β- και γ-HCH

58-89-9, 319-84-6, 319-85-7

206-270-8, 206-271-3 και 200-401-2

50 mg/kg

Εξαβρωμοδιφαινύλιο

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg


(1)  Εφαρμόζεται, κατά περίπτωση, η μέθοδος υπολογισμού που καθορίζεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 12766-1 και EN 12766-2

(2)  Η οριακή τιμή υπολογίζεται ως PCDD και PCDF σύμφωνα με τους ακόλουθους συντελεστές τοξικής ισοδυναμίας (TEF):

 

TEF

PCDD

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

PCDF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001»