31.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 210/79


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 11ης Ιουλίου 2006

για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 161 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής ,

τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/94 (4), καθορίζει το πλαίσιο των δράσεων για τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής. Καθορίζει ιδιαίτερα τους στόχους, τις αρχές και τους κανόνες σχετικά με την εταιρική σχέση, τον προγραμματισμό, την αξιολόγηση και την διαχείριση. Κατά συνέπεια απαιτείται να προσδιοριστεί η αποστολή του Ταμείου Συνοχής σε σχέση με το νέο πλαίσιο δράσης του και σε συνάρτηση με το σκοπό που προβλέπει γι' αυτό η συνθήκη και να καταργηθεί, για λόγους σαφήνειας, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συμβουλίου, της 16ης Μαΐου 1994, για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής (5).

(2)

Τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων πρέπει να συμμορφώνονται με τους προσανατολισμούς που θεσπίζουν το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα εν λόγω δίκτυα. Με σκοπό τη συγκέντρωση των καταβαλλόμενων προσπαθειών, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε έργα γενικού ενδιαφέροντος όπως ορίζονται στην απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, περί των κοινοτικών προσανατολισμών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (6).

(3)

Η Κοινότητα δύναται να συνεισφέρει, μέσω του Ταμείου Συνοχής, σε δράσεις που αποβλέπουν στην επίτευξη των κοινοτικών περιβαλλοντικών στόχων που καθορίζονται στα άρθρα 6 και 174 της συνθήκης.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 προβλέπει ότι οι κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών πρέπει να καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, με ορισμένες εξαιρέσεις για τις οποίες απαιτείται να καθοριστούν ειδικές διατάξεις. Κατά συνέπεια θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για τις εξαιρέσεις που σχετίζονται με το Ταμείο Συνοχής.

(5)

Οι κανόνες που συναρτούν από όρους την παροχή χρηματοδοτικής συνδρομής θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν μαζί με την εκπλήρωση των προϋποθέσεων οικονομικής σύγκλισης που εκτίθενται στο άρθρο 99 της συνθήκης και την ανάγκη για χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Συναφώς, τα μεν κράτη μέλη που έχουν υιοθετήσει το ευρώ οφείλουν να εφαρμόζουν προγράμματα σταθερότητας, τα δε κράτη μέλη που δεν έχουν εγκρίνει προγράμματα σύγκλισης για το ευρώ, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1997, για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών (7), με στόχο την αποφυγή των υπερβολικών δημοσιονομικών ελλειμμάτων κατά το άρθρο 104 της συνθήκης. Οι εν λόγω κανόνες, εντούτοις, δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται σε αναλήψεις υποχρεώσεων που έχουν ήδη αναληφθεί κατά τη στιγμή της αναστολής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Δημιουργία και σκοπός του Ταμείου Συνοχής

1.   Δημιουργείται Ταμείο Συνοχής (εφεξής «Ταμείο») με σκοπό να ενισχυθεί η οικονομική και κοινωνική συνοχή της Κοινότητας με προοπτική την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

2.   Το Ταμείο διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 και από τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 2

Πεδίο χορήγησης της συνδρομής

1.   Το Ταμείο παρέχει συνδρομή για την ανάληψη δράσεων στους ακόλουθους τομείς κατά τρόπο ισόρροπο και με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες για επενδύσεις και υποδομές κάθε κράτους μέλους που δικαιούται συνδρομή:

α)

διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, ιδίως έργα προτεραιότητας γενικού ενδιαφέροντος, όπως αυτά καθορίζονται στην απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΚ·

β)

το περιβάλλον, εντός των προτεραιοτήτων που έχουν καθορισθεί για την κοινοτική πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος στα πλαίσια της πολιτικής και το πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, η συνδρομή του Ταμείου μπορεί επίσης να αφορά τομείς σχετικούς με τη βιώσιμη ανάπτυξη οι οποίοι παρουσιάζουν σαφές όφελος για το περιβάλλον, όπως η ενεργειακή απόδοση και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και στον τομέα των μεταφορών, εκτός των διευρωπαϊκών δικτύων, τους τομείς των σιδηροδρόμων, της θαλάσσιας και εσωτερικής ναυσιπλοΐας, των συστημάτων συνδυασμένων μεταφορών και της διαλειτουργικότητάς τους, της διαχείρισης της οδικής, θαλάσσιας και εναέριας κυκλοφορίας, των καθαρών αστικών συγκοινωνιών και των μέσων μαζικής μεταφοράς.

2.   Η κατάλληλη ισορροπία της συνδρομής συμφωνείται σε συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και Επιτροπής.

Άρθρο 3

Επιλεξιμότητα δαπανών

Οι κατωτέρω δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες για συνεισφορά του Ταμείου:

α)

τόκοι επί χρεών·

β)

αγορά γαιών για ποσό που υπερβαίνει το 10 % της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης της σχετικής πράξης·

γ)

στέγαση·

δ)

παροπλισμός πυρηνικών σταθμών, και

ε)

ανακτήσιμος φόρος προστιθέμενης αξίας.

Άρθρο 4

Προϋποθέσεις χορήγησης συνδρομής από το Ταμείο

1.   Η παροχή συνδρομής από το Ταμείο υπόκειται στη συμμόρφωση με τους παρακάτω κανόνες:

α)

στην περίπτωση που το Συμβούλιο αποφασίσει σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 6 της συνθήκης ότι υφίσταται υπερβολικό δημοσιονομικό έλλειμμα σε ένα δικαιούχο κράτος μέλος, και

β)

διαπιστώσει, σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 8 της συνθήκης, ότι το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, παρά τη σύσταση του Συμβουλίου βάσει του άρθρου 104 παράγραφος 7 της συνθήκης δεν έλαβε αποτελεσματικά μέτρα,

μπορεί να αποφασίσει να αναστείλει εν όλω ή εν μέρει την ανάληψη υποχρεώσεων από το Ταμείο ως προς το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος από την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται της αποφάσεως περί αναστολής.

2.   Στην περίπτωση που το Συμβούλιο διαπιστώσει ότι το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα, αποφασίζει, αμελλητί, να άρει την αναστολή των σχετικών αναλήψεων υποχρεώσεων. Ταυτοχρόνως, το Συμβούλιο αποφασίζει, βάσει προτάσεως της Επιτροπής, να προβεί στην επανεγγραφή στον προϋπολογισμό των αναλήψεων υποχρεώσεων που ανεστάλησαν, σύμφωνα με τη διαδικασία της διοργανικής συμφωνίας, της 17ης Μαΐου 2006, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (8) .

3.   Το Συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις των παραγράφων 1 και 2 με ειδική πλειοψηφία, βάσει προτάσεως της Επιτροπής.

Άρθρο 5

Μεταβατικές διατάξεις

1.   Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει τη συνέχιση ή την τροποποίηση, συμπεριλαμβανομένης της συνολικής ή μερικής ακύρωσης, σχεδίων ή άλλων μορφών ενίσχυσης που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1164/94, η οποία, κατά συνέπεια, εξακολουθεί να εφαρμόζεται στη συνδρομή αυτήν ή στα έργα αυτά έως το κλείσιμό τους.

2.   Οι αιτήσεις για σημαντικά έργα, κατά την έννοια των άρθρων 39, 40 και 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 παραμένουν σε ισχύ, υπό τον όρο ότι συμπληρώνονται, εάν απαιτείται, προκειμένου να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και των προαναφερθέντων άρθρων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 εντός μέγιστης προθεσμίας δύο μηνών, αρχής γενομένης από 1ης Ιανουαρίου 2007.

Άρθρο 6

Κατάργηση

1.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων που θεσπίζονται στο άρθρο 105 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 και του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1164/94 καταργείται από 1ης Ιανουαρίου 2007.

2.   Οι παραπομπές στον καταργημένο κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1164/94 θεωρούνται παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 7

Αναθεώρηση

Το Συμβούλιο επανεξετάζει τον παρόντα κανονισμό το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 161 της συνθήκης.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

E. HEINÄLUOMA


(1)  Δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(2)  ΕΕ C 255 της 14.10.2005, σ. 88.

(3)  ΕΕ C 231 της 20.9.2005, σ. 35.

(4)  Βλέπε σελίδα 25 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(5)  ΕΕ L 130 της 25.5.1994, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την πράξη προσχώρησης του 2003.

(6)  ΕΕ L 228 της 9.9.1996, σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 884/2004/ΕΚ (ΕΕ L 167 της 30.4.2004, σ. 1).

(7)  ΕΕ L 209 της 2.8.1997, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1055/2005 (ΕΕ L 174 της 7.7.2005, σ. 1.)

(8)  ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.