2.6.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 148/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 817/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

της 29ης Μαΐου 2006

για την ανανέωση των περιοριστικών μέτρων κατά της Βιρμανίας/Μυανμάρ και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2004

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 60 και 301,

την κοινή θέση 2006/318/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2006 για την ανανέωση των περιοριστικών μέτρων κατά της Βιρμανίας/Μυανμάρ (1),

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 28 Οκτωβρίου 1996, το Συμβούλιο, εκφράζοντας την ανησυχία του για την έλλειψη προόδου προς την κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού και για τη συνεχιζόμενη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βιρμανία/Μυανμάρ, επέβαλε ορισμένα περιοριστικά μέτρα κατά της Βιρμανίας/Μυανμάρ με την κοινή θέση 1996/635/ΚΕΠΠΑ (2). Στη συνέχεια, τα μέτρα αυτά παρατάθηκαν και τροποποιήθηκαν με την κοινή θέση 2000/346/ΚΕΠΠΑ (3) και την κοινή θέση 2003/297/ΚΕΠΠΑ (4), και παρατάθηκαν με την κοινή θέση 2004/423/ΚΕΠΠΑ (5), ενισχύθηκαν με την κοινή θέση 2004/730/ΚΕΠΠΑ (6), τροποποιήθηκαν με την κοινή θέση 2005/149/ΚΕΠΠΑ (7) και παρατάθηκαν και τροποποιήθηκαν με την κοινή θέση 2005/340/ΚΕΠΠΑ (8). Ορισμένα από τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν κατά της Βιρμανίας/Μυανμάρ εφαρμόστηκαν σε κοινοτικό επίπεδο με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 798/2004 του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004, για την ανανέωση των περιοριστικών μέτρων κατά της Βιρμανίας/Μυανμάρ και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2000 (9).

(2)

Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα πολιτική κατάσταση στη Βιρμανία/Μυανμάρ όπως αποδεικνύεται από τα εξής στοιχεία:

την αποτυχία των στρατιωτικών αρχών να προχωρήσουν σε ουσιαστικές συζητήσεις με το δημοκρατικό κίνημα όσον αφορά την πορεία προς την εθνική συμφιλίωση, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημοκρατία,

την αποτυχία διοργάνωσης γνήσιας και ανοικτής Εθνοσυνέλευσης,

τη συνέχιση της κράτησης της Daw Aung San Suu Kyi και άλλων μελών του Εθνικού Συνασπισμού για τη Δημοκρατία (ΕΣΔ) καθώς και άλλων πολιτικών κρατουμένων,

τις συνεχείς παρενοχλήσεις του ΕΣΔ και άλλων οργανωμένων πολιτικών κινημάτων,

τις συνεχιζόμενες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένης της αδυναμίας ανάληψης δράσης για την κατάργηση της καταναγκαστικής εργασίας σύμφωνα με τις συστάσεις που εξέδωσε η ομάδα υψηλού επιπέδου της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας με την έκθεσή της για το 2001 και τις συστάσεις και προτάσεις των επόμενων αποστολών της ΔΟΕ, και

τις πρόσφατες εξελίξεις όπως οι αυξανόμενοι περιορισμοί στη λειτουργία των διεθνών οργανώσεων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Η κοινή θέση 2006/318/ΚΕΠΠΑ προβλέπει τη διατήρηση των περιοριστικών μέτρων κατά του στρατιωτικού καθεστώτος της Βιρμανίας/Μυανμάρ και όλων όσοι επωφελούνται από την κακοδιοίκηση και ανακόπτουν ενεργά την πορεία προς την εθνική συμφιλίωση, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον εκδημοκρατισμό.

(3)

Τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπει η κοινή θέση 2006/318/ΚΕΠΠΑ περιλαμβάνουν απαγόρευση της τεχνικής βοήθειας, της χρηματοδότησης και της χρηματοδοτικής βοήθειας που έχουν σχέση με στρατιωτικές δραστηριότητες, απαγόρευση της εξαγωγής εξοπλισμού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή και δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων των μελών της κυβέρνησης της Βιρμανίας/Μυανμάρ, καθώς και οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας ή φορέα που έχουν σχέση με αυτά και την απαγόρευση σύναψης προσφερόμενων δανείων ή πιστώσεων και απόκτησης ή επέκτασης της συμμετοχής σε κρατικές επιχειρήσεις της Βιρμανίας.

(4)

Τα μέτρα αυτά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συνθήκης και επομένως για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή τους από τους οικονομικούς φορείς όλων των κρατών μελών, απαιτείται κοινοτική νομοθετική πράξη για να εφαρμοστούν στην Κοινότητα.

(5)

Για λόγους σαφήνειας, πρέπει να εγκριθεί νέο κείμενο που να περιέχει όλες τις σχετικές διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν, σε αντικατάσταση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2004, ο οποίος πρέπει να καταργηθεί.

(6)

Ο παρών κανονισμός είναι σκόπιμο να τεθεί σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής του, ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που προβλέπονται σ' αυτόν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

ως «τεχνική βοήθεια» νοείται κάθε τεχνική στήριξη που έχει σχέση με την επισκευή, την ανάπτυξη, κατασκευή, συναρμολόγηση, έλεγχο, συντήρηση ή κάθε άλλη τεχνική υπηρεσία, και μπορεί να λάβει μορφές όπως οδηγίες, συμβουλές, κατάρτιση, μεταβίβαση λειτουργικών γνώσεων ή δεξιοτήτων ή υπηρεσίες παροχής συμβουλών· στην τεχνική βοήθεια περιλαμβάνονται και οι προφορικές μορφές βοήθειας·

2)

ως «κεφάλαια» νοούνται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τα οικονομικά οφέλη κάθε είδους, στα οποία ενδεικτικώς περιλαμβάνονται:

α)

τα μετρητά, οι επιταγές, οι χρηματικές απαιτήσεις, οι συναλλαγματικές, οι εντολές πληρωμών και άλλα μέσα πληρωμών·

β)

οι καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα ή άλλες οντότητες, τα υπόλοιπα λογαριασμών, οι απαιτήσεις και οι τίτλοι απαιτήσεων·

γ)

οι δημοσίως και ιδιωτικώς διαπραγματεύσιμοι τίτλοι και τα μέσα δανεισμού, μεταξύ των οποίων οι μετοχές και τα μερίδια, οι τίτλοι που ενσωματώνουν πιστοποιητικά, ομολογίες, γραμμάτια, μακροπρόθεσμα δικαιώματα (warrants), οι ομολογίες χρέους (debentures) και οι συμβάσεις επί παραγώγων μέσων·

δ)

οι τόκοι, τα μερίσματα ή άλλα έσοδα και αξίες που προέρχονται ή δημιουργούνται από περιουσιακά στοιχεία·

ε)

οι πιστώσεις, τα δικαιώματα συμψηφισμών απαιτήσεων, οι εγγυήσεις, οι εγγυητικές επιστολές ή άλλες χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις·

στ)

οι πιστωτικές επιστολές, οι φορτωτικές, τα πωλητήρια συμβόλαια·

ζ)

τα έγγραφα που αποδεικνύουν συμμετοχή σε κεφάλαια ή σε χρηματοοικονομικούς πόρους·

3)

ως «δέσμευση κεφαλαίων» νοείται η αποτροπή οποιασδήποτε κίνησης, μεταβίβασης, μεταβολής, χρήσης ή διαπραγμάτευσης κεφαλαίων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεταβολή ως προς τον όγκο, το ποσό, τον τόπο διατήρησής τους, την ιδιοκτησία, την κατοχή, τον χαρακτήρα, τον προορισμό ή άλλη μεταβολή η οποία θα καθιστούσε δυνατή τη χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων κεφαλαίων περιλαμβανομένης και της διαχείρισης χαρτοφυλακίων·

4)

ως «οικονομικοί πόροι» νοούνται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, υλικά ή άυλα, κινητά ή ακίνητα, που δεν είναι κεφάλαια αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών·

5)

ως «δέσμευση οικονομικών πόρων» νοείται η παρεμπόδιση της χρήσης οικονομικών πόρων για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών με κάθε τρόπο, όπως π.χ. η πώληση, η εκμίσθωση ή η υποθήκευση τους.

6)

ως «έδαφος της Κοινότητας» νοείται το έδαφος των κρατών μελών στο οποίο εφαρμόζεται η συνθήκη, υπό τους όρους που προβλέπονται από αυτήν.

Άρθρο 2

Απαγορεύεται:

α)

η παροχή τεχνικής βοήθειας, σχετικής με στρατιωτικές δραστηριότητες, καθώς και η παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση οπλισμού και συναφούς υλικού κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένων των όπλων και των πυρομαχικών, των στρατιωτικών οχημάτων και του σχετικού εξοπλισμού, του παραστρατιωτικού εξοπλισμού, καθώς και των ανταλλακτικών των ανωτέρω, άμεσα ή έμμεσα, σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Βιρμανία/Μυανμάρ ή για χρήση στην εν λόγω χώρα·

β)

η χρηματοδότηση ή η παροχή χρηματοδοτικής βοήθειας που αφορά στρατιωτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των επιχορηγήσεων, των δανείων και της ασφάλειας πιστώσεων για εξαγωγές, για κάθε πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή οπλισμού και συναφούς υλικού, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Βιρμανία/Μυανμάρ ή για χρήση στην εν λόγω χώρα·

γ)

η ηθελημένη και η εσκεμμένη συμμετοχή σε δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β).

Άρθρο 3

Απαγορεύεται:

α)

η πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, εξοπλισμού ο οποίος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή και περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι, ανεξάρτητα από το εάν προέρχεται από την Κοινότητα ή όχι, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Βιρμανία/Μυανμάρ ή για χρήση στην εν λόγω χώρα·

β)

η παροχή τεχνικής βοήθειας σχετικά με τον εξοπλισμό του στοιχείου α), άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Βιρμανία/Μυανμάρ ή για χρήση στην εν λόγω χώρα·

γ)

η χρηματοδότηση ή η παροχή χρηματοδοτικής βοήθειας σχετικά με τον εξοπλισμό του στοιχείου α), άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Βιρμανία/Μυανμάρ ή για χρήση στην εν λόγω χώρα·

δ)

η ηθελημένη και εσκεμμένη συμμετοχή σε δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ).

Άρθρο 4

1.   Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 2 και 3, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ μπορούν να επιτρέπουν υπό τους όρους που θεωρούν αναγκαίους:

α)

την παροχή οικονομικής, χρηματοδοτικής και τεχνικής βοηθείας σε σχέση με

i)

μη θανατηφόρο στρατιωτικό εξοπλισμό που προορίζεται αποκλειστικά για ανθρωπιστική χρήση ή προστασία, ή προγράμματα δημιουργίας θεσμών των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κοινότητας,

ii)

υλικό για επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών,

β)

την πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή εξοπλισμού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή, που προορίζεται αποκλειστικά για ανθρωπιστική χρήση ή προστασία, για προγράμματα δημιουργίας θεσμών των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κοινότητας, ή για επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη,

γ)

την πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή εξοπλισμού άρσης ναρκοπεδίων και υλικού για επιχειρήσεις άρσης ναρκοπεδίων,

δ)

τη χρηματοδότηση και την παροχή χρηματοδοτικής βοήθειας που σχετίζεται με τον εν λόγω εξοπλισμό ή τα προγράμματα και τις επιχειρήσεις των σημείων β) και γ),

ε)

την παροχή τεχνικής βοήθειας που σχετίζεται με τον εν λόγω εξοπλισμό ή τα προγράμματα και τις επιχειρήσεις των σημείων β) και γ).

2.   Οι άδειες στις οποίες γίνεται αναφορά στην παράγραφο 1 δύνανται να χορηγούνται αποκλειστικά πριν από τη διεξαγωγή της δραστηριότητας για την οποία ζητούνται.

Άρθρο 5

Τα άρθρα 2 και 3 δεν εφαρμόζονται στον προστατευτικό ιματισμό, συμπεριλαμβανομένων των αλεξίσφαιρων γιλέκων και των προστατευτικών κρανών που εξάγονται προσωρινά στη Βιρμανία/Μυανμάρ από το προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών, το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κοινότητας ή των κρατών μελών της, από εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης και μέλη ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών οργανισμών και συναφές προσωπικό αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση.

Άρθρο 6

1.   Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που ανήκουν ή βρίσκονται υπό την ιδιοκτησία, την κατοχή ή τον έλεγχο μελών της κυβέρνησης της Βιρμανίας/Μυανμάρ ή οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας ή φορέα που έχουν σχέση με αυτά και περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

2.   Κανένα κεφάλαιο ή οικονομικός πόρος δεν διατίθεται, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙΙ.

3.   Απαγορεύεται η ηθελημένη και εσκεμμένη συμμετοχή σε δραστηριότητες που έχουν ως άμεσο ή έμμεσο αντικείμενο ή αποτέλεσμα την προώθηση των συναλλαγών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

Άρθρο 7

1.   Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ μπορεί να επιτρέπει την ελευθέρωση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων υπό τους όρους που αυτή θεωρεί κατάλληλους, εφόσον κρίνει ότι τα εν λόγω κεφάλαια ή οι εν λόγω οικονομικοί πόροι:

α)

είναι αναγκαία για την κάλυψη των βασικών αναγκών προσώπων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ και των εξαρτώμενων από αυτά μελών της οικογενείας τους, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών για είδη διατροφής, ενοικίου ή ενυπόθηκου δανείου, φαρμάκων και ιατρικής θεραπείας, φόρων, ασφαλίστρων και τελών σε επιχειρήσεις κοινής ωφελείας·

β)

προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και την εξόφληση δαπανών συνδεομένων με την παροχή νομικών υπηρεσιών·

γ)

προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή τελών ή επιβαρύνσεων για υπηρεσίες που αφορούν τη συνήθη τήρηση ή φύλαξη δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων·

δ)

είναι αναγκαία για έκτακτες δαπάνες, εφόσον η αρμόδια υπηρεσία έχει κοινοποιήσει σε όλες τις άλλες αρμόδιες αρχές και την Επιτροπή, τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από τη χορήγηση της άδειας, τους λόγους για τους οποίους κρίνει ότι πρέπει να χορηγηθεί ειδική άδεια.

Η οικεία αρμόδια αρχή ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και την Επιτροπή για κάθε άδεια που χορηγείται δυνάμει της παρούσας παραγράφου.

2.   Το άρθρο 6 παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στην πίστωση των δεσμευμένων λογαριασμών με:

i)

τόκους ή άλλα κέρδη σε σχέση με τους εν λόγω λογαριασμούς· ή

ii)

ποσά που προκύπτουν από συμβάσεις, συμφωνίες ή υποχρεώσεις οι οποίες έχουν συναφθεί ή προέκυψαν πριν από την ημερομηνία κατά την οποία οι λογαριασμοί αυτοί αποτέλεσαν αντικείμενο των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2000, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2004 ή του παρόντος κανονισμού, ανάλογα με το ποια ημερομηνία προηγείται,

εφόσον οι εν λόγω τόκοι, τα κέρδη και οι πληρωμές εξακολουθούν να υπάγονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

Άρθρο 8

1.   Με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων κανόνων σχετικά με την υποβολή εκθέσεων, την εμπιστευτικότητα και το επαγγελματικό απόρρητο, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οντότητες και φορείς:

α)

παρέχουν αμέσως στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ στα οποία κατοικούν ή βρίσκονται κάθε πληροφορία που μπορεί να διευκολύνει τη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό, όπως λογαριασμούς και ποσά που δεσμεύονται σύμφωνα με το άρθρο 6, και τη διαβιβάζουν απευθείας ή μέσω αυτών των αρμόδιων αρχών στην Επιτροπή·

β)

συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ για κάθε επαλήθευση των πληροφοριών αυτών.

2.   Κάθε πρόσθετη πληροφορία που λαμβάνει απευθείας η Επιτροπή τίθεται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

3.   Κάθε πληροφορία που παρέχεται ή λαμβάνεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο χρησιμοποιείται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παρεσχέθη ή ελήφθη.

Άρθρο 9

1.   Απαγορεύονται τα ακόλουθα:

α)

η χορήγηση χρηματικού δανείου ή πίστωσης στις κρατικές επιχειρήσεις της Βιρμανίας που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙV, ή η απόκτηση ομολογιών, πιστοποιητικών καταθέσεων προθεσμίας, πιστοποιητικών επιλογής (warrants) ή ομολόγων που εκδίδονται από τις επιχειρήσεις αυτές,

β)

η απόκτηση ή διεύρυνση της συμμετοχής στις κρατικές επιχειρήσεις της Βιρμανίας που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙV, συμπεριλαμβανόμενης της πλήρους απόκτησης των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και της απόκτησης μετοχών και αξιογράφων συμμετοχικής φύσης.

2.   Απαγορεύεται η ηθελημένη και εσκεμμένη συμμετοχή σε δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την άμεση ή έμμεση καταστρατήγηση των διατάξεων της παραγράφου 1.

3.   Η παράγραφος 1 δεν θίγει την εκτέλεση εμπορικών συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών υπό τους συνήθεις εμπορικούς όρους πληρωμής και τις συνήθεις παρεπόμενες συμφωνίες σε συνάρτηση με την εκτέλεση αυτών των συμβάσεων, όπως η ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων.

4.   Οι διατάξεις της παραγράφου 1 στοιχείο α) δεν θίγουν την εκτέλεση υποχρέωσης που απορρέει από συμβάσεις ή συμφωνίες που έχουν συναφθεί πριν από τις 25 Οκτωβρίου 2004.

5.   Η απαγόρευση της παραγράφου 1 στοιχείο β) δεν εμποδίζει τη διεύρυνση συμμετοχής στις κρατικές επιχειρήσεις της Βιρμανίας που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙV, εφόσον η διεύρυνση αυτή είναι υποχρεωτική δυνάμει συμφωνίας που έχει συναφθεί με κρατική βιρμανική επιχείρηση πριν από τις 25 Οκτωβρίου 2004. Οι αντίστοιχες αρμόδιες αρχές που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ και η Επιτροπή ενημερώνονται πριν από τη συναλλαγή αυτή. Η Επιτροπή ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών.

Άρθρο 10

Η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων ή η άρνηση διάθεσης κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, που γίνεται καλόπιστα και με την πεποίθηση ότι συνάδει με τον παρόντα κανονισμό, δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση εις βάρος του φυσικού ή νομικού προσώπου ή της οντότητας που προέβη σε αυτή τη δέσμευση ή εις βάρος των διευθυντών ή των υπαλλήλων της, εκτός εάν αποδειχθεί ότι τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι δεσμεύθηκαν λόγω αμέλειας.

Άρθρο 11

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ενημερώνονται αμοιβαία αμέσως για τα μέτρα που λαμβάνουν στα πλαίσια του παρόντος κανονισμού και ανταλλάσσουν κάθε πληροφορία που διαθέτουν σχετικά με τον παρόντα κανονισμό, ιδίως δε πληροφορίες που αφορούν παραβάσεις και προβλήματα εφαρμογής, καθώς και αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων.

Άρθρο 12

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να τροποποιεί:

α)

το παράρτημα ΙΙ βάσει των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη,

β)

τα παραρτήματα III και ΙV βάσει αποφάσεων που λαμβάνονται σχετικά με τα παραρτήματα Ι και ΙΙ της κοινής θέσης 2006/318/ΚΕΠΠΑ.

Άρθρο 13

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που εφαρμόζονται στις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτές. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες προς την παράβαση και αποτρεπτικές.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τους κανόνες αυτούς στην Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, καθώς και τις τυχόν μετέπειτα τροποποιήσεις τους.

Άρθρο 14

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται:

α)

στο έδαφος της Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένου του εναέριου χώρου της·

β)

επί οποιουδήποτε αεροσκάφους ή σκάφους υπό τη δικαιοδοσία κράτους μέλους·

γ)

σε κάθε πρόσωπο εντός ή εκτός του εδάφους της Κοινότητας, το οποίο είναι πολίτης κράτους μέλους·

δ)

σε κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που συγκροτείται ή συνιστάται σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους·

ε)

σε κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα για τις εμπορικές πράξεις που πραγματοποιεί, εν όλω ή εν μέρει, στο έδαφος της Κοινότητας.

Άρθρο 15

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 798/2004 καταργείται.

Άρθρο 16

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Μαΐου 2006

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. BARTENSTEIN


(1)  ΕΕ L 116 της 29.4.2006, σ. 77.

(2)  EE L 287 της 8.11.1996, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 122 της 24.5.2000, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 106 της 29.4.2003, σ. 36. Κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2003/907/ΚΕΠΠΑ (ΕΕ L 340 της 24.12.2003, σ. 81).

(5)  ΕΕ L 125 της 28.4.2004, σ. 61. Κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την Κοινή θέση 2005/340/ΚΕΠΠΑ (ΕΕ L 108 της 29.4.2005, σ. 88).

(6)  ΕΕ L 323 της 26.10.2004, σ. 17.

(7)  ΕΕ L 49 της 22.2.2005, σ. 37.

(8)  ΕΕ L 108 της 29.4.2005, σ. 88.

(9)  ΕΕ L 125 της 28.4.2004, σ. 4. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1263/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 201 της 2.8.2005, σ. 25).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατάλογος του εξοπλισμό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3

Ο ακόλουθος κατάλογος δεν περιλαμβάνει τα είδη που έχουν ειδικά σχεδιαστεί ή τροποποιηθεί για στρατιωτική χρήση.

1.

Κράνη προστασίας κατά βλημάτων και θραυσμάτων, ασπίδες προστασίας για ταραχές και ασπίδες προστασίας κατά βλημάτων και τα ειδικά σχεδιασμένα συστατικά τους.

2.

Ειδικά σχεδιασμένος εξοπλισμός δακτυλοσκόπησης.

3.

Ηλεκτρικοί προβολείς.

4.

Κατασκευαστικός εξοπλισμός που διαθέτει προστασία από τα βλήματα.

5.

Κυνηγετικά μαχαίρια.

6.

Ειδικά σχεδιασμένος εξοπλισμός παραγωγής για την κατασκευή τυφεκίων κυνηγετικού διαμετρήματος.

7.

Εξοπλισμός βιοτεχνικής παραγωγής πυρομαχικών.

8.

Συσκευές παρακολούθησης επικοινωνιών.

9.

Οπτικοί ανιχνευτές στερεής κατάστασης.

10.

Συσκευές ενίσχυσης της εικόνας.

11.

Τηλεσκοπικά σκόπευτρα.

12.

Όπλα με λεία κάνη και τα σχετικά πυρομαχικά τους, πλην εκείνων που σχεδιάζονται ειδικά για στρατιωτική χρήση και τα ειδικά σχεδιασμένα συστατικά τους, εκτός από:

πιστόλια σηματοδοσίας·

τα αεροβόλα όπλα ή τα όπλα φυσιγγίων που έχουν σχεδιαστεί ως βιομηχανικά εργαλεία ή για την αναίμακτη αναισθητοποίηση των ζώων.

13.

Προσομοιωτές για την εξάσκηση στη χρήση πυροβόλων όπλων και τα ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα εξαρτήματά τους και συστατικά τους μέρη.

14.

Βόμβες και χειροβομβίδες, πλην εκείνων που είναι ειδικά σχεδιασμένες για στρατιωτική χρήση, και τα ειδικά σχεδιασμένα συστατικά τους.

15.

Αλεξίσφαιρα γιλέκα, πλην εκείνων που κατασκευάζονται σύμφωνα με στρατιωτικές προδιαγραφές και τα ειδικά σχεδιασμένα συστατικά τους.

16.

Επαγγελματικά οχήματα με κίνηση σε όλους τους τροχούς και κατάλληλα για χρησιμοποίηση σε ανώμαλο έδαφος, τα οποία έχουν κατασκευαστεί ή εφοδιαστεί με βαλλιστική θωράκιση, καθώς και η ειδική θωράκιση για τα οχήματα αυτά.

17.

Εκτοξευτήρες ύδατος και τα ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα συστατικά τους.

18.

Οχήματα εφοδιασμένα με εκτοξευτήρες ύδατος.

19.

Ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα οχήματα τα οποία καθίστανται ηλεκτροφόρα για την απώθηση επιτιθεμένων καθώς και τα ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα συστατικά τους για το σκοπό αυτό.

20.

Ακουστικές συσκευές τις οποίες παρουσιάζει ο κατασκευαστής ή ο προμηθευτής ως κατάλληλες για τον έλεγχο των ταραχών και τα ειδικά σχεδιασμένα συστατικά τους.

21.

Πέδες (ποδών), αλυσίδες πρόσδεσης περισσοτέρων του ενός ατόμων, αγκύλια (κρίκοι ποδών) και ζωστήρες για τη χορήγηση ηλεκτρικών σοκ, ειδικά σχεδιασμένα για τον περιορισμό ανθρώπων, εκτός από:

χειροπέδες των οποίων η μέγιστη συνολική διάσταση μαζί με την αλυσίδα δεν υπερβαίνει τα 240 mm όταν ασφαλίζεται.

22.

Φορητές συσκευές σχεδιασμένες ή τροποποιημένες για τον έλεγχο των ταραχών ή για αυτοπροστασία με τη χορήγηση ουσίας εξουδετέρωσης (όπως δακρυγόνο αέριο ή σπρέι πιπεριού) και τα ειδικά σχεδιασμένα συστατικά τους.

23.

Φορητές συσκευές σχεδιασμένες ή τροποποιημένες για τον έλεγχο των ταραχών ή για αυτοπροστασία με τη χορήγηση ηλεκτρικού σοκ [συμπεριλαμβανομένων των ράβδων και ασπίδων χορήγησης ηλεκτρικού σοκ, όπλων προσωρινής παράλυσης και όπλων εκτόξευσης βελών που προξενούν ηλεκτρικό σοκ (tasers)] και τα συστατικά τους που έχουν σχεδιαστεί ή τροποποιηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.

24.

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός για την ανίχνευση κρυμμένων εκρηκτικών και τα ειδικά σχεδιασμένα συστατικά του, εκτός από:

τηλεοράσεις ή συσκευές εντοπισμού με ακτίνες Χ.

25.

Εξοπλισμός ηλεκτρονικών παρεμβολών ειδικά σχεδιασμένος για την πρόληψη της εκπυρσοκρότησης με τηλεχειρισμό ραδιοσημάτων αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών και τα ειδικά σχεδιασμένα συστατικά τους.

26.

Ειδικά σχεδιασμένος εξοπλισμός και συσκευές για την πυροδότηση εκρήξεων με ηλεκτρικά ή μη μέσα, συμπεριλαμβανομένων των πυροδοτικών μηχανισμών, των πυροκροτητών, των ενισχυτών και του πυραγωγού σχοινιού και των ειδικά σχεδιασμένων συστατικών τους, εκτός από:

εξοπλισμό που έχει σχεδιαστεί ειδικά για συγκεκριμένη εμπορική χρήση που συνίσταται στην ενεργοποίηση ή λειτουργία με εκρηκτικά μέσα άλλου εξοπλισμού ή συσκευών, προορισμός των οποίων δεν είναι η δημιουργία εκρήξεων (π.χ. σύστημα πυροδότησης των αερόσακων των αυτοκινήτων, συστήματα αναστολής των ηλεκτρικών υπερτάσεων των διατάξεων ενεργοποίησης πυροσβεστικών συστημάτων καταιονισμού).

27.

Εξοπλισμός και συσκευές ειδικά σχεδιασμένες για την πυροτεχνουργία, εκτός από:

«κουβέρτες» για προστασία από εκρήξεις βομβών,

δοχεία σχεδιασμένα για την υποδοχή αντικειμένων τα οποία είναι (ή υπάρχουν υποψίες ότι είναι) αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί.

28.

Εξοπλισμός νυκτερινής όρασης και θερμικής απεικόνισης και συσκευές ενίσχυσης της εικόνας ή οι αντίστοιχοι αισθητήρες στερεής κατάστασης.

29.

Εκρηκτικά γραμμικής κοπής.

30.

Τα ακόλουθα εκρηκτικά και οι συναφείς ουσίες:

αματόλη,

νιτροκυτταρίνη (με περιεκτικότητα σε άζωτο που υπερβαίνει το 12,5 %),

νιτρογλυκόλη,

τετρανικός πενταερυθρίτης (PETN),

πικρυλοχλωρίδιο,

τρινιτροφαινυλομεθυλονιτραμίνη,

2,4,6-τρινιτροτολουόλη (TNT)

31.

Ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό και η απαιτούμενη τεχνολογία για όλα τα αντικείμενα του καταλόγου.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κατάλογος των αρμόδιων αρχών που αναφέρονται στα άρθρα 4, 7, 8, 9 και 12

ΒΕΛΓΙΟ

Σχετικά με τη δέσμευση κεφαλαίων, τη χρηματοδότηση και τη χρηματοδοτική βοήθεια:

Service Public Fédéral des Finances

Administration de la Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van de Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Σχετικά με τα εμπορεύματα, την τεχνική βοήθεια και άλλες υπηρεσίες:

Ομοσπονδιακή αρχή αρμόδια για την πώληση, την προμήθεια και την παροχή τεχνικής βοήθειας από τις βελγικές ένοπλες δυνάμεις και τις υπηρεσίες ασφάλειας, και για χρηματοοικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες σχετικές με την παραγωγή ή παράδοση όπλων καθώς και στρατιωτικού και παραστρατιωτικού εξοπλισμού:

Service Public Fédéral Économie, P.M.E., Classes Moyennes & Énergie

Direction générale du Potentiel économique

Service Licences

Rue de Louvain 44

1er étage

B-1000 Bruxelles

Tel. (32-2) 548 62 11

Fax (32-2) 548 65 70

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie

Algemene Directie van het Economisch Potentieel

Dienst vergunningen

Leuvenseweg 44

1ste verdieping

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 548 62 11

Fax (32-2) 548 65 70

Περιφερειακές αρχές αρμόδιες για λοιπές εισαγωγές, εξαγωγές και άδειες διαμετακόμισης όπλων, στρατιωτικού και παραστρατιωτικού εξοπλισμού:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest/Région de Bruxelles-Capitale:

Directie Externe Betrekkingen/Direction des Relations extérieures

City Center

Kruidtuinlaan/Boulevard du Jardin Botanique 20

1035 Brussel/Bruxelles

Tel. (32-2) 800 37 59 (Cédric Bellemans)

Fax (32-2) 800 38 20

E-mail: cbellemans@mrbc.irisnet.be

Région wallonne:

Direction Générale Économie et Emploi

Dir Gestion des Licences,

chaussée de Louvain 14,

5000 Namur

Tel. 081/649751

Fax 081/649760

E-mail: m.moreels@mrw.wallonie.be

Vlaams Gewest:

Administratie Buitenlands Beleid

Cel Wapenexport

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 553 59 28

Fax (32-2) 553 60 37

E-mail: wapenexport@vlaanderen.be

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel. +420 22406 2720

Fax +420 22422 1811

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. Box 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel. + 420 25704 4501

Fax + 420 25704 4502

ΔΑΝΙΑ

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tel. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tel. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Tel. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Σχετικά με τη δέσμευση κεφαλαίων, την παροχή χρηματοδότησης και χρηματοδοτικής βοήθειας:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel. (49-89) 2889 3800

Fax (49-89) 350163 3800

Σχετικά με τα εμπορεύματα, την παροχή τεχνικής βοήθειας και άλλων υπηρεσιών:

Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel. (49-61) 96 908-0

Fax (49-61) 96 908-800

ΕΣΘΟΝΙΑ

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel. +372 6 317 100

Fax +372 6 317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel. +372 6680500

Fax +372 6680501

ΕΛΛΑΣ

A.

Freezing of Assets

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str., 101 80

Athens, Greece

Tel. + 30 210 3332786

Fax + 30 210 3332810

Α.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80

Τηλ. + 30 210 3332786

Φαξ + 30 210 3332810

B.

Import — Export restrictions

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str.,

GR-105 63 Athens

Tel. + 30 210 3286401-3

Fax + 30 210 3286404

Β.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ — ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση(49-61) Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63

Αθήνα — Ελλάς

Τηλ. + 30 210 3286401-3

Φαξ + 30 210 3286404

ΙΣΠΑΝΙΑ

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 38 60

Fax (34) 914 57 28 63

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control De Movimientos de Capitales

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (34) 91 209 95 11

Fax (34) 91 209 96 56

ΓΑΛΛΙΑ

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tel. (33) 1 44 74 48 93

Fax (33) 1 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et de développement

Sous-direction Multicom

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tel. (33) 1 44 87 72 85

Fax (33) 1 53 18 96 55

Ministère des Affaires étrangères

Direction de la coopération européenne

Sous-direction des relations extérieures de la Communauté

Tel. (33) 1 43 17 44 52

Fax (33) 1 43 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la Politique Étrangère et de Sécurité Commune

Tel. (33) 1 43 17 45 16

Fax (33) 1 43 17 45 84

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tel. (353) 1 671 66 66

Fax (353) 1 671 65 61

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

80 St. Stephen's Green

Dublin 2

Tel. (353) 1 408 21 53

Fax (353) 1 408 20 03

Department of Enterprise, Trade and Employment

Export Licensing Unit

Block C

Earlsfort Centre

Lower Hatch St.

Dublin 2

Tel. (353) 1 631 25 34

Fax (353) 1 631 25 62

ΙΤΑΛΙΑ

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.A.U. — Ufficio II

Tel. (39) 06 3691 3820

Fax (39) 06 3691 5161

U.A.M.A.

Tel. (39) 06 3691 3605

Fax (39) 06 3691 8815

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tel. (39) 06 4761 3942

Fax (39) 06 4761 3032

Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale Politica Commerciale

Viale Boston, 35

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 59931

Fax (39) 06 5964 7531

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Τηλ: +357-22-300600

Φαξ: +357-22-661881

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tel. +357-22-300600

Fax +357-22-661881

ΛΕΤΤΟΝΙΑ

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga, LV 1395

Tel. (371) 7016201

Fax (371) 7828121

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvārī 6,

Rīgā, LV 1081

Tel. + 7044 431

Fax + 7044 549

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Saugumo policijos departamentas

Užsienio reikalų ministerija

J.Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel. +370 5 236 25 16

Fax +370 5 231 30 90

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Ministère des Affaires Étrangères

Direction des relations économiques internationales

6, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478 23 46

Fax (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478-2712

Fax (352) 47 52 41

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Άρθρο 4

Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Μεταφορών — Ουγγρικού Εμπορίου

Τμήμα έκδοσης αδειών εισαγωγών — εξαγωγών

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Hungary

Postbox: 1537 Pf.: 345

Tel. +36-1-336-7300

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Postafiók: 1537 Pf.: 345

Tel. +36-1-336-7300

Άρθρο 7

Ουγγρική Εθνική Αστυνομία

Teve u. 4–6.

H-1139 Budapest

Hungary

Tel./Fax +36-1-443-5554

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./Fax +36-1-443-5554

Άρθρο 8

Υπουργείο Οικονομικών

József nádor tér. 2–4.

H-1051 Budapest

Hungary

Postbox: 1369 Pf.: 481

Tel. +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481

Tel. +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

ΜΑΛΤΑ

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel. +356 21 24 28 53

Fax +356 21 25 15 20

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Belastingdienst/Douane Noord

Centrale Dienst In- en Uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Tel. 050-523 2600

Fax 050-523 2183

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Tel. (31-70) 342 8997

Fax (31-70) 342 7984

ΑΥΣΤΡΙΑ

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C/2/2

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel. (43-1) 711 00

Fax (43-1) 711 00-8386

Österreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3,

A-1090 Wien

Tel. (01-4042043 1) 404 20-0

Fax (43 1) 404 20-73 99

Bundesministerium für Inneres

Bundeskriminalamt

Josef Holaubek Platz 1

A-1090 Wien

Tel. (43 1) 313 45-0

Fax (43 1) 313 45-85290

ΠΟΛΩΝΙΑ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel. (48 22) 523 93 48

Fax (48 22) 523 91 29

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel. (351) 21 394 60 72

Fax (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel. (351) 21 882 32 40/47

Fax (351) 21 882 32 49

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Bank of Slovenia

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tel. +386 (1) 471 90 00

Fax +386 (1) 251 55 16

http://www.bsi.si

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tel. +386 (1) 478 20 00

Fax +386 (1) 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Ministerstvo hospodárstva SR

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Tel. 00421 2 4854 1111

Fax 00421 2 4333 782

Ministerstvo financií SR

Štefanovičova 5

P. O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel. 00421 2 5958 1111

Fax 00421 2 5249 3048

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

Tel. (358) 9 16 05 59 00

Fax (358) 9 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8

PL/PB 31

FIN-00131 Helsinki/Helsingfors

Tel. (358) 9 16 08 81 28

Fax (358) 9 16 08 81 11

ΣΟΥΗΔΙΑ

Άρθρο 4

Inspektionen för strategiska produkter

Box 70252

SE-107 22 Stockholm

Tel. (46-8) 406 31 00

Fax (46-8) 20 31 00

Άρθρο 7

Försäkringskassan

SE-103 51 Stockholm

Tel. (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

Άρθρο 8

Finansinspektionen

Box 6750

SE-113 85 Stockholm

Tel. (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

Άρθρο 9

Regeringskansliet

Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

SE-103 39 Stockholm

Tel. (46-8) 405 10 00

Fax (46-8) 723 11 76

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2HT

United Kingdom

Tel. (44-207) 215-0594

Fax (44-207) 215-0593

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44-207) 270-5977

Fax (44-207) 270-5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-207) 601 4607

Fax (44-207) 601 4309

Για το Γιβραλτάρ:

Ernest Montado

Chief Secretary

Government Secretariat

No 6 Convent Place

Gibraltar

Tel. (350) 75707

Fax (350) 5875700

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Σχέσων

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis management and conflict prevention

CHAR 12/108

B-1049 Βρυξέλλες

Τηλ. (32-2) 299 1176/295 5585

Φαξ (32-2) 299 08 73


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Κατάλογος των προσώπων που αναφέρονται στα άρθρα 6, 7 και 12

Σημειώσεις πινάκων:

1.

Τα προσωνύμια ή οι διαφορές στη γραφή σημειώνονται με «άλλως»

A.   ΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (SPDC)

 

Όνομα (ονοματεπώνυμο, φύλο, ενδεχ. προσωνύμια)

Αναγνωριστικά στοιχεία (αξίωμα/τίτλος, ημερομηνία και τόπος γεννήσεως, αριθμός διαβατηρίου/ταυτότητας, σύζυγος ή υιός/θυγατέρα τ …)

A1α

Αρχιστράτηγος Than Shwe

Πρόεδρος· ημερ. γεν. 2.2.1933

A1β

Kyaing Kyaing

Σύζυγος Αρχιστρατήγου Than Shwe

A1γ

Thandar Shwe

Θυγατέρα Αρχιστρατήγου Than Shwe

A1δ

Khin Pyone Shwe

Θυγατέρα Αρχιστρατήγου Than Shwe

Α1ε

Aye Aye Thit Shwe

Θυγατέρα Αρχιστρατήγου Than Shwe

A1στ

Tun Naing Shwe άλλως Tun Tun Naing

Υιός Αρχιστρατήγου Than Shwe

Α1ζ

Khin Thanda

Σύζυγος του Tun Naing Shwe

Α1η

Kyaing San Shwe

Υιός Αρχιστρατήγου Than Shwe

Α1θ

Δρ Khin Win Sein

Σύζυγος του Kyaing San Shwe

Α1ι

Thant Zaw Shwe άλλως Maung Maung

Υιός Αρχιστρατήγου Than Shwe

A1ια

Dewar Shwe

Θυγατέρα Αρχιστρατήγου Than Shwe

A1ιβ

Kyi Kyi Shwe

Θυγατέρα Αρχιστρατήγου Than Shwe

A2α

Αναπληρωτής Αρχιστράτηγος Maung Aye

Αντιπρόεδρος· ημερ. γεν. 25.12.1937

A2β

Mya Mya San

Σύζυγος του Αναπληρωτή Αρχιστρατήγου Maung Aye

A2γ

Nandar Aye

Θυγατέρα του Αναπληρωτή Αρχιστρατήγου Maung Aye, σύζυγος του Ταγματάρχη Pye Aung (D17d)

A3α

Στρατηγός Thura Shwe Mann

Αρχηγός του Επιτελείου, Συντονιστής Ειδικών Επιχειρήσεων (ξηράς, ναυτικού και αεροπορίας) ημερ. γεν. 11.7.1947

A3β

Khin Lay Thet

Σύζυγος Στρατηγού Thura Shwe Mann ημερ. γεν. 19.6.1947

A3γ

Aung Thet Mann

Υιός του Στρατηγού Thura Shwe Mann, Ayeya Shwe War Company ημερ. γεν. 19.6.1977 αριθ. διαβατηρίου — CM102233

A3δ

Toe Naing Mann

Υιός του Shwe Mann, ημερ. γεν. 29.6.1978

A3ε

Zay Zin Latt

Σύζυγος του Toe Naing Mann θυγατέρα του Khin Shwe (σχ. J5a) ημερ. γεν. 24.3.1981

A4α

Στρατηγός Soe Win

Πρωθυπουργός από 19.10.2004, γεν. 1946

A4β

Than Than Nwe

Σύζυγος του Αντιστρατήγου Soe Win

A5α

Αντιστράτηγος Thein Sein

Πρώτος Γραμματέας (από 19.10.2004) και Αντιστράτηγος

A5β

Khin Khin Win

Σύζυγος του Αντιστρατήγου Thein Sein

A6α

Αντιστράτηγος (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo

(Thiha Thura είναι τίτλος) Γενικός Φροντιστής-Στρατηγός

A6β

Khin Saw Hnin

Σύζυγος του Αντιστρατήγου Thiha Thura Tin Aung Myint Oo

A7α

Αντιστράτηγος Kyaw Win

Επικεφαλής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων 2 (Πολιτεία Kayah)

A7β

San San Yee άλλως San San Yi

Σύζυγος του Αντιστρατήγου Kyaw Win

A7γ

Nyi Nyi Aung

Υιός του Αντιστρατήγου Kyaw Win

A7δ

San Thida Win

Σύζυγος του Nyi Nyi Aung

A7ε

Min Nay Kyaw Win

Υιός του Αντιστρατήγου Kyaw Win

A7στ

Δρ Phone Myint Htun

Υιός του Αντιστρατήγου Kyaw Win

A7ζ

San Sabai Win

Σύζυγος του Δρος Phone Myint Htun

A8α

Αντιστράτηγος Tin Aye

Επικεφαλής Στρατιωτικών Προμηθειών, Αρχηγός του UMEH

A8β

Kyi Kyi Ohn

Σύζυγος του Αντιστρατήγου Tin Aye

A8γ

Zaw Min Aye

Υιός του Αντιστράτηγου Tin Aye

A9α

Αντιστράτηγος Ye Myint

Επικεφαλής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων 1 (Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay)

A9β

Tin Lin Myint

Σύζυγος του Αντιστρατήγου Ye Myint, ημερ. γεν. 25.1.1947

A9γ

Theingi Ye Myint

Θυγατέρα του Αντιστρατήγου Ye Myint

A9δ

Aung Zaw Ye Myint

Υιός του Αντιστρατήγου Ye Myint, Yetagun Construction Co

A9ε

Kay Khaing Ye Myint

Θυγατέρα του Αντιστρατήγου Ye Myint

A10α

Αντιστράτηγος Aung Htwe

Επικεφαλής εκπαιδεύσεως των Ενόπλων Δυνάμεων

A10β

Khin Hnin Wai

Σύζυγος του Αντιστρατήγου Aung Htwe

A11α

Αντιστράτηγος Khin Maung Than

Επικεφαλής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων 3 (Pegu, Rangoon, Irrawaddy, Arakan)

A11β

Marlar Tint

Σύζυγος του Αντιστρατήγου Khin Maung Than

A12α

Αντιστράτηγος Maung Bo

Επικεφαλής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων 4 (Karen, Mon, Tenasserim)

A12β

Khin Lay Myint

Σύζυγος του Αντιστρατήγου Maung Bo

A12γ

Kyaw Swa Myint

Υιός του Αντιστρατήγου Maung Bo. Επιχειρηματίας

A13α

Αντιστράτηγος Myint Swe

Αρχηγός Ασφάλειας Στρατιωτικών Υποθέσεων

A13β

Khin Thet Htay

Σύζυγος του Αντιστρατήγου Myint Swe


B.   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ

 

Όνομα

Αναγνωριστικά στοιχεία (συμπ. διοίκησης)

B1α

Ταξίαρχος Hla Htay Win

Ρανγκούν

B1β

Mar Mar Wai

Σύζυγος Ταξίαρχου Hla Htay Win

B2α

Υποστράτηγος Ye Myint

Ανατολική περιφέρεια [Πολιτεία του Shan (Νότος)]

B2β

Myat Ngwe

Σύζυγος του Υποστρατήγου Ye Myint

B3α

Υποστράτηγος Thar Aye άλλως Tha Aye

Βορειοδυτική περιφέρεια (Διοίκηση Sagaing)

B3β

Wai Wai Khaing άλλως Wei Wei Khaing

Σύζυγος του Υποστρατήγου Thar Aye

B4α

Υποστράτηγος Maung Maung Swe

Παράκτια (Διοίκηση Tanintharyi)

B4β

Tin Tin Nwe

Σύζυγος του Υποστρατήγου Maung Maung Swe

B4γ

Ei Thet Thet Swe

Θυγατέρα του Υποστρατήγου Maung Maung Swe

B4δ

Kaung Kyaw Swe

Υιός του Υποστρατήγου Maung Maung Swe

B5α

Υποστράτηγος Myint Hlaing

Βορειοανατολική περιφέρεια [Πολιτεία Shan (Βορράς)]

B5β

Khin Thant Sin

Σύζυγος Υποστρατήγου Myint Hlaing

Β5γ

Hnin Nandar Hlaing

Θυγατέρα Υποστρατήγου Myint Hlaing

B5δ

Εύελπις Thant Sin Hlaing

Υιός Υποστρατήγου Myint Hlaing

B6α

Υποστράτηγος Khin Zaw

Κεντρική περιφέρεια (Διοίκηση Mandalay)

B6β

Khin Pyone Win

Σύζυγος του Υποστρατήγου Khin Zaw

B6γ

Kyi Tha Khin Zaw

Υιός του Υποστρατήγου Khin Zaw

B6δ

Su Khin Zaw

Θυγατέρα του Υποστρατήγου Khin Zaw

B7α

Υποστράτηγος Khin Maung Myint

Δυτική περιφέρεια (Πολιτεία Rakhine)

B7β

Win Win Nu

Σύζυγος του Υποστρατήγου Khin Maung Myint

B8α

Υποστράτηγος Thura Myint Aung

Νοτιοδυτική περιφέρεια (Διοίκηση Irrawaddy)

B8β

Than Than Nwe

Σύζυγος του Υποστρατήγου Thura Myint Aung

B9α

Υποστράτηγος Ohn Myint

Βόρεια περιφέρεια (Πολιτεία Kachin)

B9β

Nu Nu Swe

Σύζυγος του Υποστρατήγου Ohn Myint

B10α

Υποστράτηγος Ko Ko

Νότια περιφέρεια (υποπεριφέρεια Pegu)

B10β

Sao Nwan Khun Sum

Σύζυγος του Υποστρατήγου Ko Ko

B11α

Υποστράτηγος Soe Naing

Νοτιοανατολική περιφέρεια (Πολιτεία Mon)

B11β

Tin Tin Latt

Σύζυγος του Υποστρατήγου Soe Naing

B11γ

Wut Yi Oo

Θυγατέρα του Υποστρατήγου Soe Naing

B11δ

Λοχαγός Htun Zaw Win

Σύζυγος της Wut Yi Oo (B11γ)

B11ε

Yin Thu Aye

Θυγατέρα του Υποστρατήγου Soe Naing

B11στ

Yi Phone Zaw

Υιός του Υποστρατήγου Soe Naing

B12α

Υποστράτηγος Min Aung Hlaing

Τρίγωνο [Πολιτεία του Shan (Ανατολή)]


Γ.   ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ

 

Όνομα

Αναγνωριστικά στοιχεία (συμπ. διοίκησης)

Γ1α

Ταξίαρχος Wai Lwin

Yangon

Γ1β

Swe Swe Oo

Σύζυγος του Ταξίαρχου Wai Lwin

Γ1γ

Wai Phyo

Υιός του Ταξίαρχου Wai Lwin

Γ1δ

Lwin Yamin

Θυγατέρα του Ταξίαρχου Wai Lwin

Γ2α

Ταξίαρχος Nay Win

Κεντρική περιφέρεια

Γ2β

Nan Aye Mya

Σύζυγος του Ταξίαρχου Nay Win

Γ3α

Ταξίαρχος Tin Maung Ohn

Βορειοδυτική περιφέρεια

Γ4α

Ταξίαρχος San Tun

Βόρεια περιφέρεια

Γ4β

Tin Sein

Σύζυγος του Ταξίαρχου San Tun

Γ5α

Ταξίαρχος Hla Myint

Βορειοανατολική περιφέρεια

Γ5β

Su Su Hlaing

Σύζυγος του Ταξίαρχου Hla Myint

Γ6

Ταξίαρχος Wai Lin

Τρίγωνο

Γ7α

Ταξίαρχος Win Myint

Ανατολική περιφέρεια

Γ8α

Συνταγματάρχης Zaw Min

Νοτιοανατολική περιφέρεια

Γ9α

Ταξίαρχος Hone Ngaing/Hon Ngai

Παράκτια

Γ10α

Ταξίαρχος Thura Maung Ni

Νότια περιφέρεια

Γ10β

Nan Myint Sein

Σύζυγος του Ταξίαρχου Thura Maung Ni

Γ11α

Ταξίαρχος Tint Swe

Νοτιοδυτική περιφέρεια

Γ11β

Khin Thaung

Σύζυγος του Ταξίαρχου Tint Swe

Γ11γ

Ye Min άλλως: Ye Kyaw Swar Swe

Υιός του Ταξίαρχου Tint Swe

Γ11δ

Su Mon Swe

Σύζυγος του Ye Min

Γ12α

Ταξίαρχος Tin Hlaing

Δυτική περιφέρεια


Δ.   ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

Όνομα

Αναγνωριστικά στοιχεία (συμπ. Υπουργείου)

Δ3α

Υποστράτηγος Htay Oo

Γεωργίας και Αρδεύσεων από 18.9.2004 (πρώην Συνεταιρισμών από 25.8.2003)

Δ3β

Ni Ni Win

Σύζυγος του Υποστρατήγου Htay Oo

D3γ

Thein Zaw Nyo

Εύελπις. Υιός του Υποστρατήγου Htay Oo

Δ4α

Ταξίαρχος Tin Naing Thein

Εμπορίου (από 18.9.2004), πρώην Αναπλ. Υπουργός Δασών

Δ4β

Aye Aye

Σύζυγος του Ταξίαρχου Tin Naing Thein

Δ5α

Υποστράτηγος Saw Tun

Δημοσίων Έργων ημ. γεν. 8.5.1935

Δ5β

Myint Myint Ko

Σύζυγος του Υποστρατήγου Saw Tun ημ. γεν. 11.1.1945

Δ5γ

Me Me Tun

Θυγατέρα του Υποστρατήγου Saw Tun ημ. γεν. 26.10.1967 Διαβατήριο 415194

Δ5δ

Maung Maung Lwin

Σύζυγος της Me Me Tun ημ. γεν. 2.1.1969

Δ6α

Συνταγματάρχης Zaw Min

Συνεταιρισμών από 18.9.2004, πρώην Πρόεδρος της Magwe PDC

Δ6β

Khin Mi Mi

Σύζυγος του Συνταγματάρχη Zaw Min

Δ7α

Υποστράτηγος Kyi Aung

Πολιτισμού

Δ7β

Khin Khin Lay

Σύζυγος του Υποστρατήγου Kyi Aung

Δ8α

Δρ. Chan Nyein

Παιδείας. Πριν από τον Ε29α, Αναπληρωτής Υπουργός Επιστήμης και Τεχνολογίας

Δ8β

Sandar Aung

Σύζυγος του Δρος Chan Nyein (πρότ. E29β)

Δ9α

Υποστράτηγος Tin Htut

Ηλεκτρικής Ενεργείας

Δ9β

Tin Tin Nyunt

Σύζυγος του Υποστρατήγου Tin Htut

Δ10α

Ταξίαρχος Lun Thi

Ενέργειας

Δ10β

Khin Mar Aye

Σύζυγος του Ταξίαρχου Lun Thi

Δ10γ

Mya Sein Aye

Θυγατέρα του Ταξίαρχου Lun Thi

Δ10δ

Zin Maung Lun

Υιός του Ταξίαρχου Lun Thi

Δ10ε

Zar Chi Ko

Σύζυγος του Zin Maung Lun

Δ11α

Υποστράτηγος Hla Tun

Δημοσίας Οικονομίας

Δ11β

Khin Than Win

Σύζυγος του Υποστρατήγου Hla Tun

Δ12α

Nyan Win

Εξωτερικών από 18.9.2004, πρώην Υπαρχηγός Εκπαίδευσης Ενόπλων Δυνάμεων, ημ. γεν. 22.1.1953

Δ12β

Myint Myint Soe

Σύζυγος του Nyan Win

Δ13α

Ταξίαρχος Thein Aung

Δασών

Δ13β

Khin Htay Myint

Σύζυγος του Ταξίαρχου Thein Aung

Δ14α

Καθηγ. Δρ. Kyaw Myint

Υγείας

Δ14β

Nilar Thaw

Σύζυγος του Καθ. Δρος Kyaw Myint

Δ15α

Υποστράτηγος Maung Oo

Εσωτερικών

Δ15β

Nyunt Nyunt Oo

Σύζυγος του Υποστρατήγου Maung Oo

Δ16α

Υποστράτηγος Sein Htwa

Υπουργείο Μετανάστευσης και Πληθυσμού, Κοινωνικής Προνοίας, Μέριμνας και Επανεγκατάστασης

Δ16β

Khin Aye

Σύζυγος του Υποστρατήγου Sein Htwa

Δ17α

Aung Thaung

Βιομηχανίας 1

Δ17β

Khin Khin Yi

Σύζυγος του Aung Thaung

Δ17γ

Ταγματάρχης Moe Aung

Υιός του Aung Thaung

Δ17δ

Δρ. Aye Khaing Nyunt

Σύζυγος του Ταγματάρχη Moe Aung

Δ17ε

Nay Aung

Υιός του Aung Thaung, επιχειρηματίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Aung Yee Phyoe Co. Ltd

Δ17στ

Khin Moe Nyunt

Σύζυγος του Nay Aung

Δ17ζ

Λοχαγός Pyi Aung άλλως Pye Aung

Υιός του Aung Thaung (σύζυγος της Α2γ)

Δ17η

Khin Ngu Yi Phyo

Θυγατέρα του Aung Thaung

Δ17θ

Δρ Thu Nanda Aung

Θυγατέρα του Aung Thaung

Δ17ι

Aye Myat Po Aung

Θυγατέρα του Aung Thaung

Δ18α

Υποστράτηγος Saw Lwin

Βιομηχανίας 2

Δ18β

Moe Moe Myint

Σύζυγος του Υποστρατήγου Saw Lwin

Δ19α

Ταξίαρχος Kyaw Hsan

Ενημέρωσης

Δ19β

Kyi Kyi Win

Σύζυγος του Ταξίαρχου Kyaw Hsan

Δ20α

Ταξίαρχος Maung Maung Thein

Κτηνοτροφίας και Αλιείας

Δ20β

Myint Myint Aye

Σύζυγος του Ταξίαρχου Maung Maung Thein

Δ20γ

Min Thein

Υιός του Ταξίαρχου Maung Maung Thein

Δ21α

Ταξίαρχος Ohn Myint

Ορυχείων

Δ21β

San San

Σύζυγος του Ταξίαρχου Ohn Myint

Δ21γ

Thet Naing Oo

Υιός του Ταξίαρχου Ohn Myint

Δ21δ

Min Thet Oo

Υιός του Ταξίαρχου Ohn Myint

Δ22α

Soe Tha

Εθνικού Προγραμματισμού και Οικονομικής Ανάπτυξης

Δ22β

Kyu Kyu Win

Σύζυγος του Soe Tha

Δ22γ

Kyaw Myat Soe

Υιός του Soe Tha

Δ22δ

Wei Wei Lay

Σύζυγος του Kyaw Myat Soe

Δ23α

Συνταγματάρχης Thein Nyunt

Προόδου παραμεθορίων περιοχών και εθνικών φυλών και ανάπτυξης, πιθανώς δήμαρχος του Naypyidaw (Pyinmana)

Δ23β

Kyin Khaing

Σύζυγος του Συνταγματάρχη Thein Nyunt

Δ24α

Υποστράτηγος Aung Min

Σιδηροδρόμων

Δ24β

Wai Wai Thar άλλως Wai Wai Tha

Σύζυγος του Υποστράτηγου Aung Min

Δ25α

Ταξίαρχος Thura Myint Maung

Θρησκευμάτων

Δ25β

Aung Kyaw Soe

Υιός του Ταξίαρχου Thura Myint Maung

Δ25γ

Su Su Sandi

Σύζυγος του Aung Kyaw Soe

Δ25δ

Zin Myint Maung

Θυγατέρα του Ταξίαρχου Thura Myint Maung

Δ26α

Thaung

Επιστήμης και Τεχνολογίας και διατελών καθήκοντα υπουργού Εργασίας (από 5.11.2004)

Δ26β

May Kyi Sein

Σύζυγος του Thaung

Δ27α

Ταξίαρχος Thura Aye Myint

Αθλητισμού

Δ27β

Aye Aye

Σύζυγος του Ταξίαρχου Thura Aye Myint

Δ27γ

Nay Linn

Υιός του Ταξίαρχου Thura Aye Myint

Δ28α

Ταξίαρχος Thein Zaw

Υπουργός Τηλεπικοινωνιών, Ταχυδρομείων και Τηλεγράφων και Υπουργός Ξενοδοχείων και Τουρισμού

Δ28β

Mu Mu Win

Σύζυγος του Ταξίαρχου Thein Zaw

Δ29α

Υποστράτηγος Thein Swe

Μεταφορών από 18.9.2004 (πρώην παρά τω Πρωθυπουργώ από 25.8.2003)

Δ29β

Mya Theingi

Σύζυγος του Υποστρατήγου Thein Swe


E.   ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

Όνομα

Αναγνωριστικά στοιχεία (συμπ. Υπουργείου)

E1α

Ohn Myint

Γεωργίας και Αρδεύσεων

E1β

Thet War

Σύζυγος του Ohn Myint

E2α

Ταξίαρχος Aung Tun

Εμπορίου

E3α

Ταξίαρχος Myint Thein

Δημοσίων Έργων

E3β

Mya Than

Σύζυγος του Ταξίαρχου Myint Thein

E4α

Ταξίαρχος Soe Win Maung

Πολιτισμού

E4β

Myint Myint Wai άλλως Khin Myint Wai

Σύζυγος του Ταξίαρχου Soe Win Maung

E5α

Ταξίαρχος Khin Maung Win

Αμύνης

E7α

Myo Nyunt

Παιδείας

E7β

Marlar Thein

Σύζυγος του Myo Nyunt

E8α

Ταξίαρχος Aung Myo Min

Παιδείας

E8β

Thazin Nwe

Σύζυγος του Ταξίαρχου Aung Myo Min

E9α

Myo Myint

Ηλεκτρικής Ενέργειας

E9β

Tin Tin Myint

Σύζυγος του Myo Myint

E10α

Ταξίαρχος Than Htay

Ενέργειας (από 25.8.2003)

E10β

Soe Wut Yi

Σύζυγος του Ταξίαρχου Than Htay

E11α

Συνταγματάρχης Hla Thein Swe

Δημοσίας Οικονομίας

E11β

Thida Win

Σύζυγος του Συνταγματάρχη Hla Thein Swe

E12α

Kyaw Thu

Εξωτερικών, ημερ. γεν. 15.8.1949

E12β

Lei Lei Kyi

Σύζυγος του Kyaw Thu

E13α

Maung Myint

Εξωτερικών από 18.9.2004

E13β

Δρ. Khin Mya Win

Σύζυγος του Maung Myint

E14α

Καθ. Δρ. Mya Oo

Υγείας, ημερ. γεν. 25.1.1940

E14β

Tin Tin Mya

Σύζυγος του Καθηγ. Δρος Mya Oo

E14γ

Δρ. Tun Tun Oo

Υιός του Καθηγ. Δρος Mya Oo· ημερ. γεν. 26.7.1965

E14δ

Δρ. Mya Thuzar

Θυγατέρα του Καθηγ. Δρος Mya Oo· ημερ. γεν. 23.9.1971

E14ε

Mya Thidar

Θυγατέρα του Καθηγ. Δρος Mya Oo· ημερ. γεν. 10.6.1973

E14στ

Mya Nandar

Θυγατέρα του Καθηγ. Δρος Mya Oo· ημερ. γεν. 29.5.1976

E15α

Ταξίαρχος Phone Swe

Εσωτερικών (από 25.8.2003)

E15β

San San Wai

Σύζυγος του Ταξίαρχου Phone Swe

E16α

Ταξίαρχος Aye Myint Kyu

Ξενοδοχείων και Τουρισμού

E16β

Khin Swe Myint

Σύζυγος του Ταξίαρχου Aye Myint Kyu

E17α

Maung Aung

Μετανάστευσης και Πληθυσμού

E17β

Hmwe Hmwe

Σύζυγος του Maung Aung

E18α

Ταξίαρχος Thein Tun

Βιομηχανίας 1

E19α

Αντισυνταγματάρχης Khin Maung Kyaw

Βιομηχανίας 2

E19β

Mi Mi Wai

Σύζυγος του Αντισυνταγματάρχη Khin Maung Kyaw

E20α

Ταξίαρχος Aung Thein

Ενημέρωσης

E20β

Tin Tin Nwe

Σύζυγος του Ταξίαρχου Aung Thein

E21α

Thein Sein

Ενημέρωσης, μέλος USDA CEC

E21β

Khin Khin Wai

Σύζυγος του Thein Sein

E21γ

Thein Aung Thaw

Υιός του Thein Sein

E21δ

Su Su Cho

Σύζυγος του Thein Aung Thaw

E22α

Ταξίαρχος Win Sein

Εργασίας

E22β

Wai Wai Linn

Σύζυγος του Ταξίαρχου Win Sein

E23α

Myint Thein

Ορυχείων

E23β

Khin May San

Σύζυγος του Myint Thein

E24α

Συνταγματάρχης Tin Ngwe

Προόδου παραμεθορίων περιοχών και εθνικών φυλών και ανάπτυξης

E24β

Khin Mya Chit

Σύζυγος του Συνταγματάρχη Tin Ngwe

E25α

Ταξίαρχος Than Tun

Προόδου παραμεθορίων περιοχών και εθνικών φυλών και ανάπτυξης

E25β

May Than Tun

Θυγατέρα του Ταξίαρχου Than Tun· ημερ. γεν. 25.6.1970

E25γ

Ye Htun Myat

Σύζυγος του May Than Tun

E26α

Thura Thaung Lwin

(Thura είναι τίτλος), Σιδηροδρόμων

E26β

Δρ. Yi Yi Htwe

Σύζυγος του Thura Thaung Lwin

E27α

Ταξίαρχος Thura Aung Κο

(Thura είναι τίτλος), Θρησκευμάτων, μέλος USDA CEC

E27β

Myint Myint Yee άλλως Yi Yi Myint

Σύζυγος του Ταξίαρχου Thura Aung Ko

E28α

Kyaw Soe

Επιστήμης και Τεχνολογίας

E29α

Συνταγματάρχης Thurein Zaw

Εθνικού Προγραμματισμού και Οικονομικής Ανάπτυξης

E30α

Ταξίαρχος Kyaw Myint

Κοινωνικής Προνοίας, Μέριμνας και Επανεγκατάστασης

E30β

Khin Nwe Nwe

Σύζυγος του Ταξίαρχου Kyaw Myint

E31α

Pe Than

Μεταφορών και Σιδηροδρόμων

E31β

Cho Cho Tun

Σύζυγος του Pe Than

E32α

Συνταγματάρχης Nyan Tun Aung

Μεταφορών


ΣΤ.   ΛΟΙΠΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

 

Όνομα

Αναγνωριστικά στοιχεία (συμπ. αξιώματος)

ΣΤ1α

Λοχαγός (εν αποστρ.) Htay Aung

Γενικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Ξενοδοχείων και Τουρισμού (Διευθύνων Σύμβουλος, Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Υπηρεσίες Μιανμάρ έως τον Αύγουστο του 2004)

ΣΤ2

Tin Maung Shwe

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Διεύθυνση Ξενοδοχείων και Τουρισμού

ΣΤ3

Soe Thein

Διευθύνων Σύμβουλος, Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Υπηρεσίες Μιανμάρ από Οκτώβριο του 2004 (πρώην Γενικός Διευθυντής)

ΣΤ4

Khin Maung Soe

Γενικός Διευθυντής

ΣΤ5

Tint Swe

Γενικός Διευθυντής

ΣΤ6

Αντισυνταγματάρχης Yan Naing

Γενικός Διευθυντής, Υπουργείο Ξενοδοχείων και Τουρισμού

ΣΤ7

Nyunt Nyunt Than

Διευθύντρια Τουριστικής Προβολής, Υπουργείο Ξενοδοχείων και Τουρισμού


Ζ.   ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (Ταξίαρχος και άνω)

 

Όνομα

Αναγνωριστικά στοιχεία (συμπ. αξιώματος)

Ζ1α

Υποστράτηγος Hla Shwe

Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου

Ζ3α

Υποστράτηγος Soe Maung

Πρόεδρος στρατοδικείου

Ζ4α

Brig-Gen Thein Htaik άλλως Hteik

Γενικός Επιθεωρητής

Ζ5α

Υποστράτηγος Saw Hla

Διευθυντής Στρατιωτικής Αστυνομίας

Ζ6α

Υποστράτηγος Khin Maung Tun

Αναπληρωτής Γενικός Φροντιστής

Ζ7α

Υποστράτηγος Lun Maung

Γενικός Ελεγκτής

Ζ8α

Υποστράτηγος Nay Win

Στρατιωτικός Επίκουρος του Προέδρου του SPDC

Ζ9α

Υποστράτηγος Hsan Hsint

Στρατιωτικοί Διορισμοί· ημερ. γεν. 1951

Ζ9β

Khin Ma Lay

Σύζυγος του Υποστρατήγου Hsan Hsint

Ζ9γ

Okkar San Sint

Υιός του Υποστρατήγου Hsan Hsint

Ζ10α

Υποστράτηγος Hla Aung Thein

Στρατοπεδάρχης, Ρανγκούν

Ζ10β

Amy Khaing

Σύζυγος του Hla Aung Thein

Ζ11α

Υποστράτηγος Win Myint

Αναπληρωτής Διοικητής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης

Ζ12α

Υποστράτηγος Aung Kyi

Αναπληρωτής Διοικητής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης

Ζ12β

Thet Thet Swe

Σύζυγος του Υποστρατήγου Aung Kyi

Ζ13α

Υποστράτηγος Moe Hein

Διοικητής, Σχολή Εθνικής Αμύνης

Ζ14α

Υποστράτηγος Khin Aung Myint

Διευθυντής Δημόσιων Σχέσεων και Ψυχολογικού Πολέμου, Διοικητικό Συμβούλιο UMEHL

Ζ15α

Υποστράτηγος Thein Tun

Διευθυντής Διαβιβάσεων· μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης της Εθνοσυνέλευσης

Ζ16α

Υποστράτηγος Than Htay

Διευθυντής Εφοδιασμού και Μεταφορών

Ζ17α

Υποστράτηγος Khin Maung Tint

Διευθυντής Ασφαλείας Εντύπων

Ζ18α

Υποστράτηγος Sein Lin

Διευθυντής, Υπουργείο Άμυνας (άγνωστα τα ακριβή καθήκοντα. Πρώην Διευθυντής Υλικού Πολέμου)

Ζ19α

Υποστράτηγος Kyi Win

Διευθυντής Πυροβολικού και Τεθωρακισμένων, Διοικητικό Συμβούλιο UMEHL

Ζ20α

Υποστράτηγος Tin Tun

Διευθυντής Μηχανικού

Ζ21α

Υποστράτηγος Aung Thein

Διευθυντής Επανεγκατάστασης

Ζ22α

Υποστράτηγος Aye Myint

Υπουργείο Άμυνας

Ζ23α

Ταξίαρχος Myo Myint

Διοικητής, Γραφείο Αρχείων των Υπηρεσιών Αμύνης

Ζ24α

Ταξίαρχος Than Maung

Αναπληρωτής Διοικητής, Σχολή Εθνικής Αμύνης

Ζ25α

Ταξίαρχος Win Myint

Πρύτανης DSTA (Τεχνολογική Ακαδημία Αμυντικών Υπηρεσιών)

Ζ26α

Ταξίαρχος Than Sein

Διοικητής Υγειονομικού Ενόπλων Δυνάμεων, Mingaladon, ημερ. γεν. 1.2.1946, Bago

Ζ26β

Rosy Mya Than

Σύζυγος του Ταξίαρχου Than Sein

Ζ27α

Ταξίαρχος Win Than

Διευθυντής Προμηθειών και Διευθύνων Σύμβουλος της Union of Myanmar Economic Holdings (πρότ. Υποστράτηγος Win Hlaing, K1α)

Ζ28α

Ταξίαρχος Than Maung

Διευθυντής Εθνοφυλακής και Παραμεθόριων Δυνάμεων

Ζ29α

Ταξίαρχος Khin Naing Win

Διευθυντής Αμυντικών Βιομηχανιών

Ζ30α

Ταξίαρχος Zaw Win

Διοικητής στρατιωτικής βάσης Bahtoo (Πολιτεία Shan) και (στρατιωτικής) Σχολής των Υπηρεσιών Αμύνης για την Εκπαίδευση στις βασικές αρχές του Πολέμου

Πολεμικό Ναυτικό

Ζ31α

Αντιναύαρχος Soe Thein

Αρχηγός Γενικού Επιτελείου (Ναυτικό)

Ζ31β

Khin Aye Kyin

Σύζυγος του Αντιναύαρχου Soe Thein

Ζ31γ

Yimon Aye

Θυγατέρα του Αντιναυάρχου Soe Thein, ημερ. γεν. 12.7.1980

Ζ31δ

Aye Chan

Υιός του Αντιναυάρχου Soe Thein, ημερ. γεν. 23.9.1973

Ζ31ε

Thida Aye

Θυγατέρα του Αντιναυάρχου Soe Thein, ημερ. γεν. 23.3.1979

Ζ32α

Αρχιπλοίαρχος Nyan Tun

Αρχηγός Επιτελείου (Ναυτικό), Διοικητικό Συμβούλιο UMEHL

Ζ32β

Khin Aye Myint

Σύζυγος του Nyan Tun

Πολεμική αεροπορία

Ζ33α

Αντιπτέραρχος Myat Hein

Αρχηγός Γενικού Επιτελείου (Αεροπορία)

Ζ33β

Htwe Htwe Nyunt

Σύζυγος του Αντιπτέραρχου Myat Hein

Ζ34α

Ταξίαρχος Ye Chit Pe

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, Mingaladon

Ζ35α

Ταξίαρχος Khin Maung Tin

Διοικητής της Σχολής Αεροπορίας Shande, Meiktila

Ζ36α

Ταξίαρχος Zin Yaw

Αρχηγός Επιτελείου (Αεροπορία), Διοικητικό Συμβούλιο UMEHL

Μεραρχίες Ελαφρού Πεζικού (ΜΕΠ) (με βαθμό ταξίαρχου)

Ζ39α

Ταξίαρχος Tin Tun Aung

33η ΜΕΠ, Sagaing

Ζ41α

Ταξίαρχος Thet Oo

55η ΜΕΠ, Kalaw/Aungban

Ζ42α

Ταξίαρχος Khin Zaw Oo

66η ΜΕΠ, Pyay/Inma

Ζ43α

Ταξίαρχος Win Myint

77η ΜΕΠ, Bago

Ζ44α

Ταξίαρχος Aung Than Htut

88η ΜΕΠ, Magwe

Ζ45α

Ταξίαρχος Tin Oo Lwin

99η ΜΕΠ, Meiktila

Άλλοι Ταξίαρχοι

Ζ47α

Ταξίαρχος Htein Win

Στρατιωτική βάση Taikkyi

Ζ48α

Ταξίαρχος Khin Maung Aye

Διοικητής βάσης Meiktila

Ζ49α

Ταξίαρχος Khin Maung Aye

Περιφερειακή Διοίκηση επιχειρήσεων — Kale, Διοίκηση Sagaing

Ζ50α

Ταξίαρχος Khin Zaw Win

Στρατιωτική βάση Khamaukgyi

Ζ51α

Ταξίαρχος Kyaw Aung

Νότια Στρατιωτική Περιοχή, Διοικητής βάσης Toungoo

Ζ52α

Ταξίαρχος Kyaw Aung

Διοίκηση Στρατιωτικών Επιχειρήσεων-8, βάση Dawei/Tavoy

Ζ53α

Ταξίαρχος Kyaw Oo Lwin

Περιφερειακή Διοίκηση επιχειρήσεων — Tanai

Ζ54α

Άγνωστος διάδοχος του Ταξίαρχου Kyaw Thu

Βάση Phugyi

Ζ55α

Ταξίαρχος Maung Maung Shein

Kawkareik

Ζ56α

Ταξίαρχος Myint Hein

Διοίκηση Στρατιωτικών Επιχειρήσεων-3, βάση Mogaung

Ζ57α

Ταξίαρχος Mya Win

Διοίκηση Στρατιωτικών Επιχειρήσεων-10, βάση Kyigone

Ζ58α

Ταξίαρχος Mya Win

Kalaw

Ζ59α

Ταξίαρχος Myo Lwin

Διοίκηση Στρατιωτικών Επιχειρήσεων-7, βάση Pekon

Ζ60α

Ταξίαρχος Myint Soe

Διοίκηση Στρατιωτικών Επιχειρήσεων-5, βάση Taungup

Ζ61α

Ταξίαρχος Myint Aye

Διοίκηση Στρατιωτικών Επιχειρήσεων-9, βάση Kyauktaw

Ζ62α

Ταξίαρχος Nyunt Hlaing

Διοίκηση Στρατιωτικών Επιχειρήσεων-17, βάση Mong Pan

Ζ63α

Ταξίαρχος Ohn Myint

Πολιτεία Mon, Μέλος USDA CEC

Ζ64α

Ταξίαρχος Soe Nwe

Διοίκηση Στρατιωτικών Επιχειρήσεων-21, βάση Bhamo

Ζ65α

Ταξίαρχος Soe Oo

Διοίκηση Στρατιωτικών Επιχειρήσεων-16, βάση Hsenwi

Ζ66α

Ταξίαρχος Than Tun

Στρατιωτική βάση Kyaukpadaung

Ζ67α

Ταξίαρχος Than Win

Περιφερειακή Διοίκηση επιχειρήσεων — Laukkai

Ζ68α

Ταξίαρχος Than Tun Aung

Περιφερειακή Διοίκηση επιχειρήσεων — Sittwe

Ζ69α

Ταξίαρχος Thaung Aye

Στρατιωτική βάση Mongnaung

Ζ70α

Ταξίαρχος Thaung Htaik

Στρατιωτική βάση Aungban

Ζ71α

Ταξίαρχος Thein Hteik

Διοίκηση Στρατιωτικών Επιχειρήσεων-13, βάση Bokpyin

Ζ72α

Ταξίαρχος Thura Myint Thein

Διοίκηση τακτικών επιχειρήσεων Namhsan

Ζ73α

Ταξίαρχος Win Aung

Mong Hsat

Ζ74α

Ταξίαρχος Myo Tint

Αξιωματικός σε Ειδική Αποστολή, Υπουργείο Μεταφορών

Ζ75α

Ταξίαρχος Thura Sein Thaung

Αξιωματικός σε Ειδική Αποστολή, Υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας

Ζ76α

Ταξίαρχος Phone Zaw Han

Δήμαρχος Mandalay από τον Φεβρ. 2005, πρώην Διοικητής της Kyaukme

Ζ77α

Ταξίαρχος Hla Min

Διοίκηση Δυτικής Pegu, Πρόεδρος της PDC

Ζ78α

Ταξίαρχος Win Myint

Στρατιωτική βάση Pyinmana


H.   ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΝ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

 

Όνομα

Αναγνωριστικά στοιχεία (συμπ. αξιώματος)

Η1α

Υποστράτηγος Khin Yi

ΓΔ βιρμανικής αστυνομίας

H1β

Khin May Soe

Σύζυγος του Υποστρατήγου Khin Yi

H2α

Zaw Win

Γενικός Διευθυντής της Σωφρονιστικής Υπηρεσίας (Υπουργείο Εσωτερικών) από τον Αύγουστο του 2004, πρώην Αναπληρωτής ΓΔ της βιρμανικής αστυνομίας και πρώην ταξίαρχος. Πρώην στρατιωτικός.

Η3α

Aung Saw Win

Γενικός Διευθυντής, Υπηρεσία Ειδικών Ερευνών


Θ.   ΕΝΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (USDA) (ανώτεροι αξιωματούχοι της USDA που δεν κατονομάζονται αλλού)

 

Όνομα

Αναγνωριστικά στοιχεία (συμπ. αξιώματος)

Θ1α

Ταξίαρχος Aung Thein Lin

Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης της Πόλεως Yangon (Γραμματέας)

Θ1β

Khin San Nwe

Σύζυγος του Ταξίαρχου Aung Thein Lin

Θ1γ

Thidar Myo

Θυγατέρα του Ταξίαρχου Aung Thein Lin

Θ2α

Συνταγματάρχης Maung Par

Αντιδήμαρχος της Επιτροπής Ανάπτυξης της Πόλεως Yangon (μέλος CEC)

Θ2β

Khin Nyunt Myaing

Σύζυγος του Συνταγματάρχη Maung Par

Θ2γ

Naing Win Par

Σύζυγος του Συνταγματάρχη Maung Par


Ι.   ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΠΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

Όνομα

Αναγνωριστικά στοιχεία (συμπεριλ. εταιρείας)

Ι1α

Tay Za

Γενικός Διευθυντής, Htoo Trading Co· ημερ. γεν. 18.7.1964· Διαβατήριο 306869, αρ. ταυτότητας MYGN 006415. Πατέρας U Myint Swe (6.11.1924) Μητέρα Daw Ohn (12.8.1934)

Ι1β

Thidar Zaw

Σύζυγος του Tay Za· ημερ. γεν. 24.2.1964, αρ. ταυτότητας KMYT 006865 Διαβατήριο 275107. Γονείς Zaw Nyunt (θανών), Htoo (θανούσα)

Ι1γ

Pye Phyo Tay Za

Υιός του Tay Za (Ι1α), ημερ. γεν. 29.1.1987

Ι2α

Thiha

Αδελφός του Tay Za (Ι1α)· ημερ. γεν. 24.6.1960. Διευθυντής της Htoo Trading. Διανομέας λονδρέζικων τσιγάρων (Myawadi Trading)

Ι3α

Aung Ko Win άλλως Saya Kyaung

Kanbawza Bank

Ι3β

Nan Than Htwe

Σύζυγος του Aung Ko Win

Ι4α

Tun Myint Naing άλλως Steven Law

Asia World Co.

Ι4β

(Ng) Seng Hong

Σύζυγος του Tun Myint Naing

Ι5α

Khin Shwe

Zaykabar Co· ημερ. γεν. 21.1.1952. Βλ. επίσης Α3ε

Ι5β

San San Kywe

Σύζυγος του Khin Shwe

Ι5γ

Zay Thiha

Υιός του Khin Shwe· ημερ. γεν. 1.1.1977

Ι6α

Htay Myint

Yuzana Co., ημερ. γεν. 6.2.1955

Ι6β

Aye Aye Maw

Σύζυγος του Htay Myint· ημερ. γεν. 17.11.1957

Ι7α

Kyaw Win

Shwe Thanlwin Trading Co.

Ι7β

Nan Mauk Loung Sai άλλως Nang Mauk Lao Hsai

Σύζυγος του Kyaw Win

Ι8α

Ko Lay

Υπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ έως τον Φεβρ. 2004, Δήμαρχος Rangoon έως τον Αύγουστο του 2003

Ι8β

Khin Khin

Σύζυγος του Ko Lay

Ι8γ

San Min

Υιός του Ko Lay

Ι8δ

Than Han

Υιός του Ko Lay

Ι8ε

Khin Thida

Θυγατέρα του Ko Lay

Ι9α

Aung Phone

Πρώην Υπουργός Δασών, ημερ. γεν. 20.11.1939· αποχώρ. Ιούλιο 2003

Ι9β

Khin Sitt Aye

Σύζυγος του Aung Phone, ημερ. γεν. 14.9.1943

Ι9γ

Sitt Thwe Aung άλλως Sit Thway Aung

Υιός του Aung Phone, ημερ. γεν.10.7.1977

Ι9δ

Thin Zar Tun

Σύζυγος του Sitt Thwe Aung ημερ. γεν. 14.4.1978

Ι9ε

Sitt Thaing Aung άλλως Sit Taing Aung

Υιός του Aung Phone, ημερ. γεν. 13.11.1971

Ι10α

Υποστράτηγος (εν αποστρατεία) Nyunt Tin

Πρώην Υπουργός Γεωργίας και Αρδεύσεων· αποστρ. Σεπτέμβριο 2004

Ι10β

Khin Myo Oo

Σύζυγος του Υποστρατήγου (εν αποστρατεία) Nyunt Tin

Ι10γ

Kyaw Myo Nyunt

Υιός του Υποστρατήγου (εν αποστρατεία) Nyunt Tin

Ι10δ

Thu Thu Ei Han

Θυγατέρα του Υποστρατήγου (εν αποστρατεία) Nyunt Tin

Ι11α

Khin Maung Thein

Πρώην Υπουργός Δημοσίων Οικονομικών· αποχώρ. 1.2.2003

Ι11β

Su Su Thein

Σύζυγος του Khin Maung Thein

Ι11γ

Daywar Thein

Υιός του Khin Maung Thein· ημερ. γεν. 25.12.1960

Ι11δ

Thawdar Thein

Θυγατέρα του Khin Maung Thein· ημερ. γεν. 6.3.1958

Ι11ε

Maung Maung Thein

Υιός του Khin Maung Thein· ημερ. γεν. 23.10.1963

Ι11στ

Khin Yadana Thein

Θυγατέρα του Khin Maung Thein· ημερ. γεν. 6.5.1968

Ι11ζ

Marlar Thein

Θυγατέρα του Khin Maung Thein· ημερ. γεν. 25.2.1965

Ι11η

Hnwe Thida Thein

Θυγατέρα του Khin Maung Thein· ημερ. γεν. 28.7.1966


ΙΑ.   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

 

Όνομα

Αναγνωριστικά στοιχεία (συμπεριλ. εταιρείας)

ΙΑ1α

Υποστράτηγος (εν αποστρ.) Win Hlaing

Πρώην Διευθύνων Σύμβουλος, Union of Myanmar Economic Holdings, Myawaddy Bank

ΙΑ1β

Ma Ngeh

Θυγατέρα του Υποστρατήγου (εν αποστρ.) Win Hlaing

ΙΑ1γ

Zaw Win Naing

Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Kambawza. Σύζυγος της Ma Ngeh (ΙΑ1β) και ανηψιός Aung Ko Win (Ι3β)

ΙΑ1δ

Win Htway Hlaing

Υιός του Υποστρατήγου (εν αποστρ.) Win Hlaing, εκπρόσωπος της εταιρείας KESCO

ΙΑ2

Συνταγματάρχης Ye Htut

Myanmar Economic Corporation

ΙΑ3

Συνταγματάρχης Myint Aung

ΔΣ της Myawaddy Trading Co.

ΙΑ4

Συνταγματάρχης Myo Myint

ΔΣ της Bandoola Transportation Co.

ΙΑ5

Συνταγματάρχης (εν αποστρ.) Thant Zin

ΔΣ της Myanmar Land and Development

ΙΑ6

Αντισυνταγματάρχης (εν αποστρ.) Maung Maung Aye

UMEHL, Πρόεδρος της Myanmar Breweries

ΙΑ7

Συνταγματάρχης Aung San

ΔΣ του Hsinmin Cement Plant Construction Project


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Κατάλογος των κρατικών επιχειρήσεων της Βιρμανίας που αναφέρονται στα άρθρα 9 και 12

Όνομα

Διεύθυνση

Όνομα Διευθυντή

I.   

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD.

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD

CORNER OF 50th STREET

YANGON

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ WIN HLAING, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

A.   

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

1.

MYANMAR RUBY ENTERPRISE

24/26, 2nd FL, SULE PAGODA ROAD,

YANGON

(MIDWAY BANK BUILDING)

 

2.

MYANMAR IMPERIAL JADE CO. LTD

24/26, 2nd FL, SULE PAGODA ROAD,

YANGON

(MIDWAY BANK BUILDING)

 

3.

MYANMAR RUBBER WOOD CO. LTD.

 

 

4.

MYANMAR PINEAPPLE JUICE PRODUCTION

 

 

5.

MYAWADDY CLEAN DRINKING WATER SERVICE

4/A, No. 3 MAIN ROAD,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

6.

SIN MIN (KING ELEPHANTS) CEMENT FACTORY (KYAUKSE)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ MAUNG MAUNG AYE, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

7.

TAILORING SHOP SERVICE

 

 

8.

NGWE PIN LE (SILVER SEA) LIVESTOCK BREEDING AND FISHERY CO.

1093, SHWE TAUNG GYAR ST. INDUSTRIAL ZONE II,

WARD 63,

SOUTH DAGON TSP,

YANGON

 

9.

GRANITE TILE FACTORY (KYAIKTO)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

 

10.

SOAP FACTORY (PAUNG)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

 

B.   

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1.

MYAWADDY TRADING LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ MYINT AUNG ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Γ.   

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1.

MYAWADDY BANK LTD

24-26 SULE PAGODA ROAD,

YANGON

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ WIN HLAING ΚΑΙ U TUN KYI, ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

2.

BANDOOLA TRANSPORTATION CO. LTD.

399, THIRI MINGALAR ROAD,

INSEIN TSP. YANGON AND/OR PARAMI ROAD, SOUTH OKKALAPA,

YANGON

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ MYO MYINT, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

3.

MYAWADDY TRAVEL SERVICES

24-26 SULE PAGODA ROAD,

YANGON

 

4.

NAWADAY HOTEL AND TRAVEL SERVICES

335/357, BOGYOKE AUNG SAN ROAD,

PABEDAN TSP.

YANGON

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ (ΕΝ ΑΠΟΣΤΡ.) MAUNG THAUNG, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

5.

MYAWADDY AGRICULTURE SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET,

YANGON

 

6.

MYANMAR AR (POWER) CONSTRUCTION SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET,

YANGON

 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

A.   

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

1.

MYANMAR SEGALINTERNATIONAL LTD

PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

U BE AUNG, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

2.

MYANMAR DAEWOOINTERNATIONAL

PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

3.

ROTHMAN OF PALL MALLMYANMAR PRIVATE LTD

NO. 38, VIRGINIA PARK,

NO. 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

YANGON

 

4.

MYANMAR BREWERY LTD

NO 45, NO 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ (ΕΝ ΑΠΟΣΤΡ.) MAUNG MAUNG AYE, ΠΡΟΕΔΡΟΣ

5.

MYANMAR POSCO STEEL CO. LTD.

PLOT 22, NO. 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

6.

MYANMAR NOUVEAU STEEL CO. LTD

NO. 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

7.

BERGER PAINT MANUFACTORING CO. LTD

PLOT NO. 34/A,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

8.

THE FIRST AUTOMOTIVE CO. LTD

PLOT NO. 47,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

U AYE CHO Ή/ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ TUN MYINT, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

B.   

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1.

NATIONAL DEVELOPMENT CORP.

3/A, THAMTHUMAR STREET,

7 MILE,

MAYANGONE TSP,

YANGON

ΔΡ KHIN SHWE, ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2.

HANTHA WADDY GOLF RESORT AND MYODAW (CITY) CLUB LTD

NO 1, KONEMYINTTHA STREET,

7 MILE, MAYANGONE TSP,

YANGON AND THIRI MINGALAR ROAD,

INSEIN TSP,

YANGON

 

II.   

MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC)

MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)

SHWEDAGON PAGODA ROAD

DAGON TSP,

YANGON

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ YE HTUT Ή ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ KYAW WIN, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1.

INNWA BANK

554-556, MERCHANT STREET,

CORNER OF 35th STREET,

KYAUKTADA TSP,

YANGON

U YIN SEIN, ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2.

MYAING GALAY (RHINO BRAND) CEMENT FACTORY

FACTORIES DEPT.

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ KHIN MAUNG SOE

3.

DAGON BREWERY

555/B, NO 4,

HIGHWAY ROAD,

HLAW GAR WARD, SHWE PYI

THAR TSP,

YANGON

 

4.

MEC STEEL MILLS (HMAW BI/PYI/YWAMA)

FACTORIES DEPT.

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ KHIN MAUNG SOE

5.

MEC SUGAR MILL

KANT BALU

 

6.

MEC OXYGEN AND GASES FACTORY

MINDAMA ROAD,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

7.

MEC MARBLE MINE

PYINMANAR

 

8.

MEC MARBLE TILES FACTORY

LOIKAW

 

9.

MEC MYANMAR CABLE WIRE FACTORY

NO 48, BAMAW A TWIN WUN ROAD,

ZONE (4),

HLAING THAR YAR INDUSTRIAL ZONE,

YANGON

 

10.

MEC SHIP BREAKING SERVICE

THILAWAR, THAN NYIN TSP

 

11.

MEC DISPOSABLE SYRINGE FACTORY

FACTORIES DEPT,

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

 

12.

GYPSUM MINE

THIBAW