9.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 70/35


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 402/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Μαρτίου 2006

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (1), και ιδίως το άρθρο 247,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε αφότου τέθηκε σε εφαρμογή ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 89/97 της Επιτροπής, της 20ής Ιανουαρίου 1997, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, που προβλέπει ορισμένες διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (2), θα πρέπει να καθοριστούν οι μέθοδοι προσδιορισμού του καθαρού βάρους των νωπών μπανανών. Αυτές οι μέθοδοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη ζύγιση των νωπών μπανανών για να προσδιορίζεται το καθαρό τους βάρος καθώς και την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών ζύγισης των μπανανών από οικονομικούς φορείς που θα έχουν εγκριθεί προς τον σκοπό αυτό από τις τελωνειακές αρχές. Θα πρέπει να προσδιορίζεται το καθαρό βάρος κάθε αποστολής νωπών μπανανών για κάθε μέσο μεταφοράς.

(2)

Για να παρασχεθεί επαρκής χρόνος στα κράτη μέλη και τους οικονομικούς φορείς να προετοιμαστούν για την έγκριση των ζυγιστών, τα μέτρα που αφορούν τη ζύγιση των νωπών μπανανών και την έκδοση των πιστοποιητικών ζύγισης μπανανών θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή την 1η Ιουνίου 2006.

(3)

Για τις εισαγωγές ορισμένων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων των κεφαλαίων 84 και 85 της συνδυασμένης ονοματολογίας, επιβλήθηκαν αντισταθμιστικοί δασμοί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1480/2003 του Συμβουλίου, της 11ης Αυγούστου 2003, για την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού και για την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβάλλεται στις εισαγωγές ορισμένων τύπων ηλεκτρονικών μικροκυκλωμάτων, γνωστών ως DRAMs (dynamic random access memories — δυναμικές μνήμες ταχείας προσπέλασης), καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας (3). Για τη διασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής αυτών των αντισταθμιστικών δασμών, είναι αναγκαίο να υπάρχει ειδικός κανόνας καταγωγής για τα προϊόντα που καλύπτονται από τον εν λόγω κανονισμό.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (4) θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 τροποποιείται ως εξής:

1)

Μετά το άρθρο 290 παρεμβάλλεται το ακόλουθο κείμενο:

2)

Το άρθρο 290α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 290α

Για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου και των παραρτημάτων 38β και 38γ εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

“εγκεκριμένος ζυγιστής”: κάθε οικονομικός φορέας, ο οποίος εγκρίνεται από τελωνείο για τη ζύγιση νωπών μπανανών·

β)

“αρχεία του αιτούντος”: όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη ζύγιση των νωπών μπανανών·

γ)

“καθαρό βάρος νωπών μπανανών”: το βάρος των ίδιων των μπανανών χωρίς τα υλικά συσκευασίας και τα εμπορευματοκιβώτια κάθε είδους·

δ)

“αποστολή νωπών μπανανών”: η αποστολή που περιλαμβάνει τη συνολική ποσότητα νωπών μπανανών που φορτώνονται σε ένα μόνο μέσο μεταφοράς και αποστέλλονται από έναν μόνο εξαγωγέα σε έναν ή περισσότερους παραλήπτες·

ε)

“τόπος εκφόρτωσης”: ο τόπος εκφόρτωσης ή διαχείρισης αποστολής νωπών μπανανών υπό τελωνειακό καθεστώς ή, στην περίπτωση διακίνησης με εμπορευματοκιβώτια, κάθε τόπος εκφόρτωσης των εμπορευματοκιβωτίων από πλοίο ή αεροσκάφος, ή άλλο κύριο μέσο μεταφοράς, ή ο τόπος εκκένωσης του εμπορευματοκιβωτίου.»

3)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 290β:

«Άρθρο 290β

1.   Κάθε τελωνείο απονέμει την ιδιότητα του εγκεκριμένου ζυγιστή, κατ’ αίτηση, σε οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στην εισαγωγή, στη μεταφορά, στην αποθήκευση και στη διαχείριση νωπών μπανανών υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

ο αιτών παρέχει όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις για την ορθή διαδικασία ζύγισης·

β)

ο αιτών διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό ζύγισης·

γ)

τα αρχεία του αιτούντος επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές να πραγματοποιούν αποτελεσματικούς ελέγχους.

Το τελωνείο δεν απονέμει την ιδιότητα του εγκεκριμένου ζυγιστή, εφόσον ο αιτών έχει παραβιάσει σοβαρά ή κατ’ επανάληψη την τελωνειακή νομοθεσία.

Η έγκριση περιορίζεται στη ζύγιση των νωπών μπανανών σε χώρους οι οποίοι επιτηρούνται από το τελωνείο που χορηγεί την έγκριση.

2.   Το τελωνείο που χορηγεί την έγκριση ανακαλεί το καθεστώς εγκεκριμένου ζυγιστή, εάν ο δικαιούχος δεν πληροί πλέον τους όρους της παραγράφου 1.»

4)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 290γ:

«Άρθρο 290γ

1.   Για τον έλεγχο του καθαρού βάρους κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα νωπών μπανανών που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0803 00 19, στις διασαφήσεις για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, επισυνάπτεται το πιστοποιητικό ζύγισης, όπου αναγράφεται το καθαρό βάρος της σχετικής αποστολής νωπών μπανανών ανά είδος συσκευασίας και καταγωγή.

Το πιστοποιητικό ζύγισης των μπανανών καταρτίζεται από εγκεκριμένους ζυγιστές σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο παράρτημα 38β και επί εντύπου που αντιστοιχεί στο υπόδειγμα του παραρτήματος 38γ.

Υπό τους όρους που καθορίζονται από τις τελωνειακές αρχές, το πιστοποιητικό αυτό είναι δυνατόν να υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές και σε ηλεκτρονική μορφή.

2.   Ο εγκεκριμένος ζυγιστής ενημερώνει εκ των προτέρων τις τελωνειακές αρχές σχετικά με τη ζύγιση κάθε αποστολής νωπών μπανανών, ενόψει της κατάρτισης του πιστοποιητικού ζύγισης, παρέχοντας διευκρινίσεις σχετικά με το είδος της συσκευασίας, την καταγωγή, τον χρόνο και τον τόπο ζύγισης.

3.   Τα τελωνεία επαληθεύουν το καθαρό βάρος των νωπών μπανανών που εισάγονται με πιστοποιητικά ζύγισης, βάσει ανάλυσης κινδύνου, ελέγχοντας το 5 % τουλάχιστον των πιστοποιητικών ζύγισης των μπανανών που υποβάλλονται κάθε χρόνο είτε παρευρισκόμενα κατά τη ζύγιση των αντιπροσωπευτικών δειγμάτων μπανανών που πραγματοποιεί ο εγκεκριμένος ζυγιστής είτε ζυγίζοντας τα ίδια τα δείγματα σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παραρτήματος 38β».

5)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 290δ:

«Άρθρο 290δ

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τον κατάλογο των εγκεκριμένων ζυγιστών και κάθε μεταγενέστερες αλλαγές αυτού.

Η Επιτροπή διαβιβάζει όλες τις σχετικές πληροφορίες στα άλλα κράτη μέλη.»

6)

Το παράρτημα 11 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

7)

Το παράρτημα 38β αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

8)

Παρεμβάλλεται το παράρτημα 38γ το κείμενο του οποίου παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο, τα σημεία 4, 7 και 8 του άρθρου 1 εφαρμόζονται από την 1η Ιουνίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2006.

Για την Επιτροπή

László KOVÁCS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 117 της 4.5.2005, σ. 13).

(2)  ΕΕ L 17 της 21.1.1997, σ. 28.

(3)  ΕΕ L 212 της 22.8.2003, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2116/2005 (EE L 340 της 23.12.2005, σ. 7).

(4)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 215/2006 (ΕΕ L 38 της 9.2.2006, σ. 11).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Το παράρτημα 11 τροποποιείται ως εξής:

α)

Μεταξύ των εγγραφών που αφορούν προϊόντα τα οποία υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 7117 και ex 8482 παρεμβάλλεται το ακόλουθο κείμενο:

«ex 8473 30 10 και ex 8473 50 10

Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα γνωστά με την ονομασία “Δυναμικές μνήμες τυχαίας προσπέλασης” (“DRAM” — Dynamic Random Access Memories)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία που προκύπτει λόγω της κατεργασίας και της μεταποίησης και, ενδεχομένως, της ενσωμάτωσης καταγόμενων εξαρτημάτων, αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 45 % της εργοστασιακής τιμής των προϊόντων.

Εάν δεν πληρούται ο κανόνας του 45 %, οι DRAM θεωρείται ότι κατάγονται από τη χώρα από την οποία κατάγονται τα εξαρτήματα που αντιπροσωπεύουν το υψηλότερο ποσοστό προστιθέμενης αξίας.»

β)

Μεταξύ των εγγραφών που αφορούν προϊόντα τα οποία υπάγονται στους κωδικούς ΣΟex 8542 και ex 9009 παρεμβάλλεται το ακόλουθο κείμενο:

«ex 8548 90 10

Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα γνωστά με την ονομασία “Δυναμικές μνήμες τυχαίας προσπέλασης” (“DRAM” — Dynamic Random Access Memories)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία που προκύπτει λόγω της κατεργασίας και της μεταποίησης και, ενδεχομένως, της ενσωμάτωσης καταγόμενων εξαρτημάτων, αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 45 % της εργοστασιακής τιμής των προϊόντων.

Εάν δεν πληρούται ο κανόνας του 45 %, οι DRAM θεωρείται ότι κατάγονται από τη χώρα από την οποία κατάγονται τα εξαρτήματα που αντιπροσωπεύουν το υψηλότερο ποσοστό προστιθέμενης αξίας.»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 38β

Διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 290γ παράγραφος 1

Για την εφαρμογή του άρθρου 290γ, το καθαρό βάρος μιας αποστολής νωπών μπανανών προσδιορίζεται από εγκεκριμένους ζυγιστές σε κάθε τόπο εκφόρτωσης σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

1.

Λαμβάνεται ένα δείγμα μονάδων συσκευασίας μπανανών για κάθε είδος συσκευασίας και για κάθε καταγωγή. Το δείγμα μονάδων συσκευασίας μπανανών που πρόκειται να ζυγιστεί αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της αποστολής νωπών μπανανών. Περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες ποσότητες:

Αριθμός μονάδων συσκευασίας μπανανών

(ανά είδος συσκευασίας και ανά καταγωγή)

Αριθμός μονάδων συσκευασίας μπανανών προς έλεγχο

— μέχρι 400

5

— από 401 έως 700

7

— από 701 έως 1 000

10

— από 1 001 έως 2 000

13

— από 2 001 έως 4 000

15

— από 4 001 έως 6 000

18

— άνω των 6 000

21

2.

Το καθαρό βάρος προσδιορίζεται κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α)

με το ζύγισμα κάθε μονάδας συσκευασίας μπανανών που πρόκειται να ελεγχθεί (μεικτό βάρος)·

β)

με το άνοιγμα τουλάχιστον μιας μονάδας συσκευασίας μπανανών και με τον υπολογισμό του βάρους της συσκευασίας·

γ)

το βάρος αυτής της συσκευασίας γίνεται αποδεκτό για όλες τις συσκευασίες του ιδίου τύπου και της ίδιας καταγωγής και αφαιρείται από το βάρος όλων των ζυγισμένων μονάδων συσκευασίας μπανανών·

δ)

το μέσο καθαρό βάρος ανά μονάδα συσκευασίας μπανανών που προσδιορίζεται κατ’ αυτό τον τρόπο για κάθε είδος και για κάθε καταγωγή με βάση το βάρος του ελεγχθέντος δείγματος γίνεται αποδεκτό ως βάση προσδιορισμού του καθαρού βάρους της αποστολής νωπών μπανανών.

3.

Στις περιπτώσεις που οι τελωνειακές αρχές δεν επαληθεύουν ταυτοχρόνως τα πιστοποιητικά ζύγισης μπανανών, το καθαρό βάρος που δηλώνεται στα πιστοποιητικά αυτά γίνεται αποδεκτό από τις τελωνειακές αρχές, υπό τον όρο ότι η διαφορά μεταξύ του δηλωθέντος και του μέσου καθαρού βάρους που προσδιορίζεται από τις τελωνειακές αρχές δεν υπερβαίνει το 1 %.

4.

Το πιστοποιητικό ζύγισης των μπανανών προσκομίζεται στο τελωνείο στο οποίο κατατίθεται η διασάφηση για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. Οι τελωνειακές αρχές εφαρμόζουν τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας που αναγράφονται στο πιστοποιητικό ζύγισης των μπανανών, στο σύνολο της αποστολής των νωπών μπανανών που αναφέρεται στο πιστοποιητικό.»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα 38γ:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 38γ

Image