7.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 65/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 388/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 23ης Φεβρουαρίου 2006

σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος για τη βιώσιμη εκμετάλλευση του αποθέματος γλώσσας στον Βισκαϊκό Κόλπο

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με πρόσφατες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις του Διεθνούς Συμβουλίου για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES), στα αποθέματα γλώσσας στις διαιρέσεις ICES VIIIa και VIIIb σημειώθηκαν επίπεδα θνησιμότητας λόγω της αλιείας τα οποία μείωσαν τις ποσότητες ώριμων για αναπαραγωγή ψαριών στη θάλασσα σε βαθμό ώστε τα αποθέματα να μη μπορούν να αυτοαναπληρωθούν μέσω αναπαραγωγής και να απειλούνται, ως εκ τούτου, με κατάρρευση.

(2)

Πρέπει επίσης να ληφθούν μέτρα για τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος για τη διαχείριση του αποθέματος γλώσσας στον Βισκαϊκό Κόλπο σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (2).

(3)

Στόχος του προγράμματος αυτού είναι να εξασφαλιστεί η εκμετάλλευση της γλώσσας Βισκαϊκού Κόλπου υπό βιώσιμες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι, για να επιτύχει τον στόχο αυτόν, η Κοινότητα εφαρμόζει την προληπτική προσέγγιση όταν λαμβάνει μέτρα για να προστατεύσει και να διατηρήσει το απόθεμα, να διασφαλίσει τη βιώσιμη εκμετάλλευσή του και να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις της αλιείας στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Η Κοινότητα θα πρέπει να αποσκοπεί σε προοδευτική εφαρμογή προσέγγισης βασιζόμενης στα οικοσυστήματα για τη διαχείριση της αλιείας, θα πρέπει δε να συμβάλει στην αποτελεσματική άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο ενός οικονομικώς βιώσιμου και ανταγωνιστικού αλιευτικού κλάδου, παρέχοντας δίκαιο επίπεδο διαβίωσης σε όσους εξαρτώνται από την αλιεία της γλώσσας Βισκαϊκού Κόλπου, και λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των καταναλωτών.

(5)

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, τα επίπεδα ποσοστών θνησιμότητας λόγω αλιείας πρέπει να ελέγχονται έτσι ώστε να υπάρχει μεγάλη πιθανότητα μείωσης των ποσοστών αυτών από έτος σε έτος.

(6)

Ο έλεγχος αυτός των ποσοστών θνησιμότητας λόγω αλιείας μπορεί να επιτευχθεί με τη θέσπιση κατάλληλης μεθόδου για τον καθορισμό του επιπέδου συνολικού επιτρεπόμενου αλιεύματος (TAC) για τα σχετικά αποθέματα, καθώς και με σύστημα με το οποίο να περιορίζεται η αλιευτική προσπάθεια για το εν λόγω απόθεμα σε επίπεδο στο οποίο είναι απίθανο να σημειωθεί υπέρβαση του TAC.

(7)

Η επιστημονική, τεχνική και οικονομική επιτροπή αλιείας έχει γνωματεύσει ότι η προληπτική βιομάζα για το απόθεμα γλώσσας στον Βισκαϊκό Κόλπο θα πρέπει να είναι 13 000 τόνοι.

(8)

Το απόθεμα γλώσσας Βισκαϊκού Κόλπου πλησιάζει τα επίπεδα της προληπτικής βιομάζας, η δε βραχυπρόθεσμη επίτευξη των επιπέδων αυτών δεν απαιτεί την πλήρη εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης της αλιευτικής προσπάθειας. Ωστόσο, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν μέτρα για να περιοριστεί η συνολική αλιευτική ικανότητα των κύριων στόλων που αλιεύουν το απόθεμα αυτό, προκειμένου να μειωθεί σε βάθος χρόνου η αλιευτική αυτή ικανότητα, να εξασφαλισθεί η αποκατάσταση του πόρου και να αποτραπούν μελλοντικές αυξήσεις αλιευτικής προσπάθειας.

(9)

Πέραν των μέτρων που θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993 για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου της κοινής αλιευτικής πολιτικής (3), πρέπει να περιληφθούν μέτρα ελέγχου προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των μέτρων που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει πολυετές πρόγραμμα για τη βιώσιμη εκμετάλλευση του αποθέματος γλώσσας που ενδημεί στον Βισκαϊκό κόλπο (εφεξής καλούμενο «γλώσσα Βισκαϊκού Κόλπου»).

2.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «Βισκαϊκός Κόλπος» νοείται η θαλάσσια περιοχή που οριοθετείται ως διαιρέσεις VIIIa και VIIIb από το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ICES).

Άρθρο 2

Στόχος του προγράμματος διαχείρισης

1.   Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την αύξηση της βιομάζας του αποθέματος αναπαραγωγής της γλώσσας Βισκαϊκού Κόλπου σε επίπεδο ανώτερο του προληπτικού επιπέδου των 13 000 τόνων το 2008 ή και ενωρίτερα και, στη συνέχεια, την εξασφάλιση της βιώσιμης εκμετάλλευσής του.

2.   Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με βαθμιαία μείωση της θνησιμότητας του αποθέματος λόγω αλιείας.

Άρθρο 3

Νομοθετικά μέτρα και ετήσιος καθορισμός TAC

1.   Μόλις αξιολογηθεί από το ICES ότι η βιομάζα του αποθέματος αναπαραγωγής είναι ίση ή μεγαλύτερη από το επίπεδο της προληπτικής βιομάζας των 13 000 τόνων, το Συμβούλιο καθορίζει, με ειδική πλειοψηφία και βάσει σχετικής προτάσεως της Επιτροπής

α)

μακροπρόθεσμο επίπεδο-στόχο για το ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας και

β)

ρυθμό μείωσης του ποσοστού θνησιμότητας λόγω αλιείας ο οποίος θα εφαρμόζεται μέχρις ότου επιτευχθεί το επίπεδο-στόχος για το ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας που αποφασίζεται σύμφωνα με το στοιχείο α).

2.   Κάθε χρόνο, το Συμβούλιο καθορίζει, με ειδική πλειοψηφία και βάσει σχετικής προτάσεως της Επιτροπής, TAC για το επόμενο έτος για τη γλώσσα Βισκαϊκού Κόλπου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΑΛΙΕΥΜΑΤΟΣ

Άρθρο 4

Διαδικασία καθορισμού του TAC

1.   Σε περίπτωση που η βιομάζα του αποθέματος αναπαραγωγής του Βισκαϊκού Κόλπου εκτιμηθεί από την επιστημονική, τεχνική και οικονομική επιτροπή αλιείας (ΕΤΟΕΑ), υπό το πρίσμα της πλέον πρόσφατης έκθεσης του ICES, ότι υπολείπεται των 13 000 τόνων, το Συμβούλιο καθορίζει TAC το οποίο, σύμφωνα με την εκτίμηση της ΕΤΟΕΑ, δεν υπερβαίνει επίπεδο αλιευμάτων το οποίο θα οδηγήσει σε μείωση κατά 10 % του ποσοστού θνησιμότητας λόγω αλιείας κατά το έτος εφαρμογής του σε σύγκριση με το ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας του προηγούμενου έτους.

2.   Σε περίπτωση κατά την οποία η βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής του Βισκαϊκού Κόλπου έχει εκτιμηθεί από την ΕΤΟΕΑ, υπό το πρίσμα της πλέον πρόσφατης έκθεσης του ICES, ότι είναι ίση ή μεγαλύτερη των 13 000 τόνων, το Συμβούλιο καθορίζει TAC το οποίο ορίζεται σε επίπεδο αλιευμάτων το οποίο, σύμφωνα με αξιολόγηση την οποία διενεργεί η ΕΤΟΕΑ, είναι υψηλότερο από:

α)

το TAC η εφαρμογή του οποίου είναι σύμφωνη με τη μείωση του ποσοστού θνησιμότητας λόγω αλιείας που καθορίστηκε από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

β)

το TAC η εφαρμογή του οποίου θα οδηγήσει στο επίπεδο-στόχο θνησιμότητας λόγω αλιείας που καθορίστηκε από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α).

3.   Όταν η εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου οδηγεί σε TAC το οποίο υπερβαίνει το TAC του προηγούμενου έτους κατά περισσότερο από 15 %, το Συμβούλιο καθορίζει TAC το οποίο υπερβαίνει το TAC του εν λόγω έτους κατά 15 %.

4.   Όταν η εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 οδηγεί σε TAC το οποίο είναι χαμηλότερο του TAC του προηγούμενου έτους κατά περισσότερο από 15 %, το Συμβούλιο καθορίζει TAC το οποίο είναι κατά 15 % χαμηλότερο από το TAC του εν λόγω έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ

Άρθρο 5

Ειδική άδεια αλιείας για τη γλώσσα του Βισκαϊκού Κόλπου

1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, για τις αλιευτικές δραστηριότητες σκαφών που φέρουν τη σημαία τους και είναι νηολογημένα στην επικράτειά τους οι οποίες οδηγούν, κατά τη διάρκεια κάθε ημερολογιακού έτους, σε αλιεύματα και διατήρηση επί του σκάφους άνω των 2 000 kg γλώσσας στις διαιρέσεις VIIIa και VIIIb, να απαιτείται άδεια αλιείας γλώσσας Βισκαϊκού Κόλπου. Η άδεια αυτή είναι η ειδική άδεια αλιείας που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1627/94 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1994, για τη θέσπιση των γενικών διατάξεων για τις ειδικές άδειες αλιείας (4).

2.   Εντός των διαιρέσεων ICES VIIIa και VIIIb, απαγορεύεται η αλίευση και η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση οποιασδήποτε ποσότητας γλώσσας άνω των 100 kg ανά θαλάσσιο ταξίδι, εκτός εάν το συγκεκριμένο σκάφος διαθέτει άδεια αλιείας γλώσσας Βισκαϊκού Κόλπου.

3.   Κάθε κράτος μέλος υπολογίζει τη συνολική αλιευτική ικανότητα, σε ολική χωρητικότητα, των σκαφών του τα οποία, το 2002, το 2003 ή το 2004, εκφόρτωσαν άνω των 2 000 kg γλώσσας Βισκαϊκού Κόλπου. Η ποσότητα αυτή κοινοποιείται στην Επιτροπή.

4.   Κατόπιν σχετικού γραπτού αιτήματος της Επιτροπής, τα κράτη μέλη κοινοποιούν, εντός τριάντα ημερών, έγγραφα με τα στοιχεία των αλιευμάτων τα οποία πραγματοποιήθηκαν από σκάφη στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια αλιείας γλώσσας Βισκαϊκού Κόλπου.

5.   Κάθε έτος, τα κράτη μέλη υπολογίζουν τη συνολική αλιευτική ικανότητα, σε ολική χωρητικότητα, των σκαφών τα οποία διαθέτουν άδεια αλιείας γλώσσας Βισκαϊκού Κόλπου και τα οποία, από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, έπαυσαν οριστικά την αλιευτική τους δραστηριότητα με κρατική ενίσχυση δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2792/1999, της 17ης Δεκεμβρίου 1999, για καθορισμό των λεπτομερών κανόνων και ρυθμίσεων σχετικά με την κοινοτική διαρθρωτική βοήθεια στον τομέα της αλιείας (5).

6.   Κάθε κράτος μέλος εκδίδει άδειες αλιείας γλώσσας Βισκαϊκού Κόλπου στα σκάφη του μόνον εάν η συνολική αλιευτική ικανότητα των σκαφών αυτών δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ, αφενός, της συνολικής αλιευτικής ικανότητας που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και, αφετέρου, της αλιευτικής ικανότητας των σκαφών που παύουν οριστικά τις αλιευτικές τους δραστηριότητες, η οποία καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 5.

7.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 6, όταν η Επιτροπή έχει αποφασίσει, βάσει επιστημονικών εκθέσεων της ΕΤΟΕΑ, ότι έχει επιτευχθεί το επίπεδο-στόχος για το ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 13, κάθε κράτος μέλος εκδίδει άδειες αλιείας γλώσσας Βισκαϊκού Κόλπου στα σκάφη του μόνον εάν η συνολική αλιευτική ικανότητα των σκαφών αυτών δεν υπερβαίνει τη συνολική αλιευτική ικανότητα των σκαφών που διέθεταν άδειες αλιείας γλώσσας Βισκαϊκού Κόλπου κατά το προηγούμενο έτος.

8.   Οι άδειες αλιείας γλώσσας Βισκαϊκού Κόλπου ισχύουν για ένα ημερολογιακό έτος, καμία δε νέα άδεια αλιείας δεν εκδίδεται κατά τη διάρκεια της αλιευτικής περιόδου.

9.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, νέες άδειες είναι δυνατόν να εκδίδονται εφόσον ταυτόχρονα αφαιρούνται άδειες από ένα ή περισσότερα σκάφη της ίδιας συνολικής ολικής χωρητικότητας όπως και το ή τα σκάφη που λαμβάνουν τις νέες άδειες.

Άρθρο 6

Εναλλακτική διαδικασία για τη διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας

1.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5, κράτος μέλος του οποίου η ποσόστωση για γλώσσα Βισκαϊκού Κόλπου είναι μικρότερη από το 10 % του TAC επιτρέπεται να εφαρμόζει διαφορετική μέθοδο για τη διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας. Η μέθοδος αυτή καθορίζει επίπεδο αναφοράς για την αλιευτική προσπάθεια ίσο προς την αλιευτική προσπάθεια που χρησιμοποιήθηκε κατά το 2005. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, κατά το 2006 και τα επόμενα έτη, η αλιευτική προσπάθεια να μην υπερβαίνει το επίπεδο αναφοράς.

2.   Η Επιτροπή μπορεί να ζητά από ένα κράτος μέλος που επωφελείται της παρέκκλισης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου να υποβάλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της τυχόν διαφορετικής μεθόδου για τη διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας. Η Επιτροπή κοινοποιεί την έκθεση αυτήν σε όλα τα άλλα κράτη μέλη.

3.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η αλιευτική προσπάθεια μετράται ως το άθροισμα, κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε ημερολογιακού έτους, των γινομένων, υπολογιζομένων για κάθε σχετικό σκάφος, της εγκατεστημένης ισχύος κινητήρα τους, μετρούμενης σε kW, επί τον αριθμό ημερών αλιείας στην περιοχή.

4.   Το 2009, και στη συνέχεια ανά τριετία, το Συμβούλιο αποφασίζει, με ειδική πλειοψηφία και βάσει σχετικής προτάσεως της Επιτροπής, αναθεωρήσεις των επιπέδων αναφοράς που καθορίζονται στο πλαίσιο της παραγράφου 1. Οι αναθεωρήσεις αυτές αποσκοπούν να εξασφαλίσουν κατάλληλη κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων.

5.   Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, η Επιτροπή μπορεί να αναπροσαρμόζει την ανώτατη ετήσια αλιευτική προσπάθεια που καθορίζεται δυνάμει της παραγράφου 1, προκειμένου να χορηγηθεί στο κράτος μέλος η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει πλήρως τις αλιευτικές του δυνατότητες για τη γλώσσα Βισκαϊκού Κόλπου. Το αίτημα συνοδεύεται από πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα ποσοστώσεων και αλιευτικής προσπάθειας. Η Επιτροπή αποφασίζει εντός έξι εβδομάδων από την παραλαβή του αιτήματος με τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

Άρθρο 7

Περιθώριο ανοχής

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2807/83 της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 1983, για τον καθορισμό των ειδικών λεπτομερειών που αφορούν την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τα αλιεύματα των κρατών μελών (6), το επιτρεπόμενο περιθώριο ανοχής κατά τον υπολογισμό των ποσοτήτων, σε χιλιόγραμμα ζώντος βάρους, γλώσσας Βισκαϊκού Κόλπου που διατηρούνται επί του σκάφους, είναι 8 % της ποσότητας που αναγράφεται στο ημερολόγιο. Εφαρμόζεται ο συντελεστής μετατροπής που εγκρίνει το κράτος μέλος του οποίου τη σημαία φέρει το σκάφος.

Άρθρο 8

Ζύγιση εκφορτωνόμενων αλιευμάτων

Οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους μεριμνούν ώστε οποιαδήποτε ποσότητα γλώσσας στον Βισκαϊκό Κόλπο άνω των 300 kg, να ζυγίζεται, πριν από την πώληση, σε ζυγούς ιχθυόσκαλας.

Άρθρο 9

Εκ των προτέρων κοινοποίηση

Ο πλοίαρχος κοινοτικού αλιευτικού σκάφους που βρισκόταν στον Βισκαϊκό Κόλπο, ο οποίος επιθυμεί να μεταφορτώσει οποιαδήποτε ποσότητα γλώσσας διατηρούμενη επί του σκάφους ή να εκφορτώσει οποιαδήποτε ποσότητα γλώσσας σε λιμάνι ή τόπο εκφόρτωσης τρίτης χώρας, παρέχει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους της σημαίας, τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη μεταφόρτωση ή την εκφόρτωση σε τρίτη χώρα, τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

την ονομασία του λιμένα ή του τόπου εκφόρτωσης·

β)

την κατ’ εκτίμηση ώρα άφιξης στον εν λόγω λιμένα ή τόπο εκφόρτωσης·

γ)

τις ποσότητες, σε χιλιόγραμμα ζώντος βάρους, όλων των ειδών που διατηρούνται στο σκάφος σε ποσότητες άνω των 50 kg.

Η εκ των προτέρων κοινοποίηση μπορεί επίσης να γίνεται από αντιπρόσωπο του πλοιάρχου του αλιευτικού σκάφους.

Άρθρο 10

Χωριστή στοιβασία της γλώσσας

1.   Απαγορεύεται η διατήρηση επί κοινοτικού αλιευτικού σκάφους, εντός οποιουδήποτε μεμονωμένου περιέκτη, οποιασδήποτε ποσότητας γλώσσας αναμεμειγμένης με οποιοδήποτε άλλο είδος θαλάσσιων οργανισμών.

2.   Οι πλοίαρχοι των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών παρέχουν την αναγκαία συνδρομή στους επιθεωρητές των κρατών μελών προκειμένου να είναι δυνατή η αντιπαραβολή των ποσοτήτων που καταχωρούνται στο ημερολόγιο του σκάφους προς τα αλιεύματα γλώσσας που διατηρούνται επ’ αυτού.

Άρθρο 11

Μεταφορά γλώσσας

1.   Οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους μπορούν να απαιτούν τη ζύγιση οποιασδήποτε ποσότητας γλώσσας άνω των 300 kg που αλιεύθηκε σε οποιαδήποτε από τις γεωγραφικές περιοχές του άρθρου 1 και εκφορτώνεται για πρώτη φορά στο εν λόγω κράτος μέλος πριν μεταφερθεί σε άλλο μέρος από τον λιμένα της πρώτης εκφόρτωσης.

2.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, όλες οι ποσότητες γλώσσας άνω των 300 χιλιογράμμων οι οποίες μεταφέρονται σε τόπο διαφορετικό από εκείνο της πρώτης εκφόρτωσης ή εισαγωγής συνοδεύονται από αντίγραφο μιας από τις δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού ως προς τις μεταφερόμενες ποσότητες γλώσσας. Η εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 4 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού δεν εφαρμόζεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Άρθρο 12

Αξιολόγηση των μέτρων διαχείρισης

Κατά το τρίτο έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και, στη συνέχεια, κάθε τρίτο έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή ζητά από την ΕΤΟΕΑ επιστημονική γνωμάτευση σχετικά με τον ρυθμό προόδου όσον αφορά την επίτευξη του προγράμματος διαχείρισης. Ανάλογα με την περίπτωση, η Επιτροπή προτείνει σχετικά μέτρα, το δε Συμβούλιο αποφαίνεται, με ειδική πλειοψηφία, για εναλλακτικά μέτρα για την επίτευξη του στόχου που εκτίθεται στο άρθρο 2.

Άρθρο 13

Ειδικές περιστάσεις

Εάν η ΕΤΟΕΑ γνωματεύσει ότι το μέγεθος του αποθέματος αναπαραγωγής της γλώσσας του Βισκαϊκού Κόλπου εμφανίζει μειωμένη ικανότητα αναπαραγωγής, το Συμβούλιο καθορίζει, με ειδική πλειοψηφία και βάσει σχετικής προτάσεως της Επιτροπής, ένα TAC το οποίο είναι χαμηλότερο από αυτό που προβλέπεται στο άρθρο 4.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

E. GEHRER


(1)  Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(2)  ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59.

(3)  ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 768/2005 (ΕΕ L 128 της 21.5.2005, σ. 1).

(4)  ΕΕ L 171 της 6.7.1994, σ. 7.

(5)  ΕΕ L 337 της 30.12.1999, σ. 10· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 485/2005 (ΕΕ L 81 της 30.3.2005, σ. 1).

(6)  ΕΕ L 276 της 10.10.1983, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1804/2005 (ΕΕ L 290 της 4.11.2005, σ. 10).