27.12.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 376/14


ΟΔΗΓΊΑ 2006/113/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 12ης Δεκεμβρίου 2006

περί της απαιτούμενης ποιότητας των υδάτων για οστρακοειδή

(κωδικοποίηση)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ::

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175, παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης (1),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)

Η οδηγία 79/923/EOK του Συμβουλίου, της 30ής Οκτωβρίου 1979, περί της απαιτούμενης ποιότητας των υδάτων για οστρακοειδή (2), έχει τροποποιηθεί (3) ουσιαστικά. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίησή της.

(2)

Η προστασία και η βελτίωση του περιβάλλοντος καθιστούν αναγκαία συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των υδάτων από τη ρύπανση, συμπεριλαμβανομένων των υδάτων για οστρακοειδή.

(3)

Είναι αναγκαίο να διασωθούν ορισμένοι πληθυσμοί οστράκων από τις διάφορες καταστρεπτικές συνέπειες που οφείλονται στην απόρριψη ρυπαντικών ουσιών στα θαλάσσια ύδατα.

(4)

Η απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2002, για τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού προγράμματος δράσης για το περιβάλλον (4) προβλέπει την από κοινού καθιέρωση στόχων ποιότητας οι οποίοι αποβλέπουν στις διαφορετικές απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί ένα περιβάλλον και ιδιαίτερα τον ορισμό καταλλήλων παραμέτρων για το ύδωρ, συμπεριλαμβανομένων των υδάτων για οστρακοειδή.

(5)

Η δυσαρμονία μεταξύ των διατάξεων που εφαρμόζονται στα διάφορα κράτη μέλη σχετικά με την απαιτούμενη ποιότητα των υδάτων για οστρακοειδή μπορεί να δημιουργήσει άνισους όρους ανταγωνισμού και να έχει, ως εκ τούτου, άμεση επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(6)

Για να επιτευχθούν οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει να υποδείξουν τα ύδατα στα οποία εφαρμόζεται και να καθορίσουν τις οριακές τιμές που αντιστοιχούν σε ορισμένες παραμέτρους. Τα ύδατα που θα υποδειχθούν θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τιμές αυτές επί έξι έτη από την υπόδειξη.

(7)

Για να εξασφαλισθεί ο έλεγχος της απαιτούμενης ποιότητας των υδάτων για οστρακοειδή, είναι σκόπιμο να πραγματοποιηθεί ένας ελάχιστος αριθμός δειγματοληψιών και να γίνουν μετρήσεις των παραμέτρων που προσδιορίζονται στο παράρτημα I. Οι λήψεις αυτές μπορούν να μειωθούν σε αριθμό ή να καταργηθούν σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

(8)

Ορισμένες φυσικές περιστάσεις διαφεύγουν από τον έλεγχο των κρατών μελών και γι' αυτό πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα παρέκκλισης, σε ορισμένες περιπτώσεις, από την παρούσα οδηγία.

(9)

Η τεχνολογική και επιστημονική πρόοδος μπορεί να καταστήσει αναγκαία τη γρήγορη προσαρμογή ορισμένων διατάξεων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι. Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή των αναγκαίων για το σκοπό αυτό μέτρων, πρέπει να προβλεφθεί μια διαδικασία που να καθιερώνει στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής. Αυτή η συνεργασία πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο της επιτροπής για την προσαρμογή στην τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο, η οποία ιδρύθηκε με το άρθρο 13, παράγραφος 1, της οδηγίας 2006/44/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, περί της ποιότητας των γλυκών υδάτων τα οποία έχουν ανάγκη να προστατευθούν ή να βελτιωθούν για να είναι κατάλληλα για τη ζωή των ιχθύων (5).

(10)

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τις κατά το Παράρτημα ΙΙ, Μέρος Β, προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία αφορά την ποιότητα των υδάτων για οστρακοειδή και εφαρμόζεται στα παράκτια και στα υφάλμυρα ύδατα που υποδεικνύονται από τα κράτη μέλη ότι έχουν ανάγκη να προστατευθούν ή να βελτιωθούν για να καταστήσουν δυνατή τη ζωή και την ανάπτυξη των οστρακοειδών (μαλάκια δίθυρα και γαστερόποδα) και για να συνεισφέρουν κατ’ αυτόν τον τρόπο στην καλή ποιότητα των προϊόντων οστρακοειδών τα οποία καταναλώνονται άμεσα από τον άνθρωπο.

Άρθρο 2

Οι παράμετροι που εφαρμόζονται στα ύδατα που έχουν υποδειχθεί από τα κράτη μέλη περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι.

Άρθρο 3

1.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν, για τα ύδατα που έχουν υποδειχθεί, τις τιμές για τις παραμέτρους που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι, εφόσον οι τιμές εμφανίζονται στη στήλη G ή στη στήλη I. Συμμορφώνονται προς τις σημειώσεις που περιλαμβάνονται στις δύο αυτές στήλες.

2.   Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να καθορίσουν τιμές λιγότερο αυστηρές από αυτές που περιλαμβάνονται στη στήλη I του παραρτήματος Ι και προσπαθούν να τηρήσουν τις τιμές που περιλαμβάνονται στη στήλη G, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή του άρθρου 8.

3.   Όσον αφορά τις απορρίψεις ουσιών που σχετίζονται με τις παραμέτρους «ουσίες οργανοαλογόνες» και «μέταλλα», οι προδιαγραφές εκπομπής που έχουν καθορίσει τα κράτη μέλη σε εφαρμογή της οδηγίας 2006/11/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6), της 15ης Φεβρουαρίου 2006, για τη ρύπανση που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας εφαρμόζονται συγχρόνως με τους στόχους ποιότητας καθώς και με τις άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα οδηγία, ιδίως αυτές που έχουν σχέση με τη δειγματοληψία.

Άρθρο 4

1.   Τα κράτη μέλη υποδεικνύουν τα ύδατα για οστρακοειδή και μπορούν εν συνεχεία να πραγματοποιούν συμπληρωματικές υποδείξεις.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να προχωρήσουν στην αναθεώρηση της υποδείξεως ορισμένων υδάτων, κυρίως λόγω της υπάρξεως παραγόντων που δεν είχαν προβλεφθεί την ημερομηνία της υποδείξεως λαμβάνοντας υπόψη την αρχή του άρθρου 8.

Άρθρο 5

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν προγράμματα με σκοπό να περιορίσουν τη ρύπανση και να εξασφαλίσουν ότι τα ύδατα που έχουν υποδειχθεί είναι σύμφωνα, σε διάστημα έξι ετών από την υπόδειξη που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 4, με τις τιμές που καθορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 3 καθώς και με τις σημειώσεις που περιλαμβάνονται στις στήλες G και I του παραρτήματος Ι.

Άρθρο 6

1.   Για την εφαρμογή του άρθρου 5, τα ύδατα που έχουν υποδειχθεί θεωρούνται ότι είναι σύμφωνα με την παρούσα οδηγία εάν τα δείγματα των υδάτων αυτών, που λαμβάνονται με την ελάχιστη συχνότητα που προβλέπεται στο παράρτημα Ι, στον ίδιο τόπο δειγματοληψίας και κατά τη διάρκεια περιόδου δώδεκα μηνών, δείχνουν ότι τηρούν τις τιμές που έχουν καθορίσει τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 3 καθώς και με τις σημειώσεις που περιλαμβάνονται στις στήλες G και I του παραρτήματος Ι, όσον αφορά:

α)

100 % των δειγμάτων για τις παραμέτρους «ουσίες οργανοαλογόνες» και «μέταλλα»·

β)

95 % των δειγμάτων για τις παραμέτρους «αλατότητα» και «διαλυμένο οξυγόνο»·

γ)

75 % των δειγμάτων για τις υπόλοιπες παραμέτρους που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι.

Εάν, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2, η συχνότητα των δειγματοληψιών για όλες τις παραμέτρους που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι εκτός από τις παραμέτρους «ουσίες οργανοαλογόνες» και «μέταλλα», είναι κατώτερη από αυτήν που ορίζεται στο παράρτημα Ι, οι τιμές και οι σημειώσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου πρέπει να έχουν τηρηθεί για όλα τα δείγματα.

2.   Η μη τήρηση των τιμών που έχουν καθορίσει τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 3 ή τις σημειώσεις που περιλαμβάνονται στις στήλες G και I του παραρτήματος Ι δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των ποσοστών που προβλέπονται από την παράγραφο 1 όταν είναι συνέπεια καταστροφής.

Άρθρο 7

1.   Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πραγματοποιούν τις δειγματοληψίες, η ελαχίστη συχνότητα των οποίων καθορίζεται στο παράρτημα Ι.

2.   Όταν η αρμόδια αρχή διαπιστώνει ότι η ποιότητα των υδάτων που έχουν υποδειχθεί είναι αισθητά ανώτερη από αυτήν που θα προέκυπτε από την εφαρμογή των τιμών που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 και των σημειώσεων που περιλαμβάνονται στις στήλες G και I του παραρτήματος Ι, η συχνότητα των δειγματοληψιών μπορεί να μειωθεί. Εάν δεν υπάρχει ρύπανση και κίνδυνος χειροτέρευσης της ποιότητας των υδάτων, η αντίστοιχη αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει ότι η δειγματοληψία δεν είναι αναγκαία.

3.   Αν αποκαλυφθεί, μετά από δειγματοληψία, ότι τιμή που έχει καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 ή σημείωση που περιλαμβάνεται στις στήλες G ή I του παραρτήματος Ι δεν τηρείται, η αρμόδια αρχή προσδιορίζει εάν η κατάσταση αυτή είναι τυχαίο γεγονός, συνέπεια ενός φυσικού φαινομένου, ή οφείλεται σε ρύπανση, και υιοθετεί τα κατάλληλα μέτρα.

4.   Ο ακριβής τόπος λήψεως των δειγμάτων, η απόστασή του από το πλησιέστερο σημείο απορρίψεως ρύπων, καθώς και το βάθος από το οποίο πρέπει να ληφθούν τα δείγματα ορίζονται από την αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους σε συνάρτηση κυρίως με τις τοπικές συνθήκες του περιβάλλοντος.

5.   Οι πρότυπες μέθοδοι αναλύσεως που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της τιμής των αντιστοίχων παραμέτρων καθορίζονται στο παράρτημα Ι. Τα εργαστήρια που χρησιμοποιούν άλλες μεθόδους πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα αποτελέσματα που λαμβάνουν είναι ισοδύναμα ή συγκρίσιμα με αυτά που καθορίζονται στο παράρτημα Ι.

Άρθρο 8

Η εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να έχει σαν αποτέλεσμα να αυξήσει, άμεσα ή έμμεσα, τη ρύπανση των παράκτιων ή υφάλμυρων υδάτων.

Άρθρο 9

Τα κράτη μέλη μπορούν οποτεδήποτε να καθορίσουν για τα ύδατα που έχουν υποδειχθεί πιο αυστηρές τιμές από αυτές που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία. Μπορούν επίσης να εκδώσουν διατάξεις σχετικά με παραμέτρους διαφορετικές από αυτές που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 10

Όταν κράτος μέλος σκοπεύει να υποδείξει ύδατα για οστρακοειδή σε άμεση γειτνίαση με τα σύνορα άλλου κράτους μέλους, τα κράτη αυτά διαβουλεύονται για να ορίσουν το μέρος αυτών των υδάτων στο οποίο θα μπορούσε να εφαρμοσθεί η παρούσα οδηγία καθώς και τις συνέπειες που θα προκαλέσουν οι κοινοί στόχοι ποιότητας οι οποίοι θα προσδιορισθούν, μετά από συμφωνία, από το κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Η Επιτροπή μπορεί να συμμετέχει στις διαβουλεύσεις αυτές.

Άρθρο 11

Τα κράτη μέλη μπορούν να παρεκκλίνουν από την παρούσα οδηγία σε περίπτωση εξαιρετικών μετεωρολογικών ή γεωγραφικών συνθηκών.

Άρθρο 12

Οι αναγκαίες τροποποιήσεις για την προσαρμογή στην τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο των τιμών G των παραμέτρων και των μεθόδων αναλύσεως που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι αποφασίζονται από την επιτροπή που συστάθηκε με το άρθρο 13, παράγραφος 1, της οδηγίας 2006/44/ΕΚ και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13, παράγραφος 2, της εν λόγω οδηγίας.

Άρθρο 13

1.   Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας οδηγίας τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που αφορούν:

α)

τα ύδατα που υποδεικνύονται σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, σε συνθετική μορφή·

β)

την αναθεώρηση της υποδείξεως ορισμένων υδάτων σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2·

γ)

τις διατάξεις που εκδίδονται με σκοπό τον καθορισμό νέων παραμέτρων σύμφωνα με το άρθρο 9.

2.   Όταν κράτος μέλος επικαλείται το άρθρο 11, πληροφορεί αμέσως σχετικά την Επιτροπή, προσδιορίζοντας τα αίτια και τις προθεσμίες.

3.   Γενικότερα, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, μετά από αιτιολογημένη αίτησή της, τις αναγκαίες πληροφορίες για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 14

Κάθε τρία χρόνια και για πρώτη φορά για την περίοδο από 1993 μέχρι και 1995, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή πληροφορίες για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας με τομεακή έκθεση η οποία καλύπτει και τις άλλες σχετικές κοινοτικές οδηγίες. Η έκθεση αυτή καταρτίζεται βάσει ερωτηματολογίου ή σχεδιαγράμματος το οποίο καταρτίζει η Επιτροπή με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 2, της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου (7), της 23ης Δεκεμβρίου 1991, για την τυποποίηση και τον εξορθολογισμό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρμογή ορισμένων οδηγιών για το περιβάλλον. Το ερωτηματολόγιο ή το σχεδιάγραμμα αυτό αποστέλλεται στα κράτη μέλη έξι μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου που καλύπτει η έκθεση. Η έκθεση υποβάλλεται στην Επιτροπή εντός εννέα μηνών από τη λήξη της τριετίας την οποία καλύπτει.

Εντός εννέα μηνών από την παραλαβή των εκθέσεων των κρατών μελών, η Επιτροπή δημοσιεύει κοινοτική έκθεση για την εφαρμογή της παρούσης οδηγίας.

Άρθρο 15

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 16

Η οδηγία 79/923/ΕΟΚ, καταργείται, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά τις κατά το Παράρτημα ΙΙ, Μέρος Β, προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εσωτερικό δίκαιο των οδηγιών.

Οι αναφορές στην καταργούμενη οδηγία θεωρούνται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που εμφαίνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

Άρθρο 17

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 18

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 12ης Δεκεμβρίου 2006.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BORRELL FONTELLES

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. PEKKARINEN


(1)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2006 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2006.

(2)  ΕΕ L 281, 10.11.1979, σ. 47. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/692/ΕΟΚ (ΕΕ L 377, 31.12.1991, σ. 48).

(3)  Βλ. Παράρτημα ΙΙ, μέρος Α.

(4)  ΕΕ L 242, 10.9.2002, σ. 1.

(5)  EE L 264, 25.9.2006, σ. 20.

(6)  ΕΕ L 64, 4.3.2006, σ. 52.

(7)  ΕΕ L 377, 31.12.1991, σ. 48. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284, 31.10.2003, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ

 

Παράμετρος

G

I

Πρότυπη μέθοδος αναλύσεως

Ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας και μετρήσεως

1

pH

μονάδα pH

 

7 — 9

Ηλεκτρομετρία

Η μέτρηση πραγματοποιείται επί τόπου συγχρόνως με τη δειγματοληψία

Τριμηνιαία

2

Θερμοκρασία °C

Η διαφορά θερμοκρασίας που προέρχεται από μια απόρριψη δεν πρέπει στα ύδατα για οστρακοειδή που επηρεάζονται από αυτή την απόρριψη, να ξεπερνά περισσότερο από 2 °C τη θερμοκρασία που μετρείται στα ύδατα που δεν επηρεάζονται

 

Θερμομετρία

Η μέτρηση πραγματοποιείται επί τόπου συγχρόνως με τη δειγματοληψία

Τριμηνιαία

3

Χρωματισμός (μετά από διήθηση) mg Pt/l

 

Το χρώμα του ύδατος μετά από διήθηση, το οποίο προέρχεται από απόρριψη, δεν πρέπει για τα ύδατα για οστρακοειδή που επηρεάζονται από αυτή την απόρριψη, να διαφέρει περισσότερο από 10 mg Pt/l από το χρώμα που μετρείται στα ύδατα που δεν επηρεάζονται

Διήθηση με διηθητική μεμβράνη με διάμετρο πόρου 0,45 μm

Φωτομετρική μέθοδος, στα πρότυπα της κλίμακας λευκοχρύσου-κοβαλτίου

Τριμηνιαία

4

Αιωρούμενα στερεά mg/l

 

Η αύξηση της περιεκτικότητας σε αιωρούμενα στερεά που προκαλείται από απόρριψη δεν πρέπει για τα ύδατα για οστρακοειδή που επηρεάζονται από αυτή την απόρριψη, να ξεπεράσει περισσότερο από 30 % την περιεκτικότητα που μετρείται, στα ύδατα που δεν επηρεάζονται

Διήθηση με διηθητική μεμβράνη με διάμετρο πόρου 0,45 μm, ξήρανση στους 105 °C, και ζύγιση

Φυγοκέντρηση (ελάχιστος χρόνος 5 λεπτά, μέση επιτάχυνση 2 800 έως 3 200 g), ξήρανση στους 105 °C και ζύγιση.

Τριμηνιαία

5

Αλατότητα ‰

12 — 38 ‰

≤ 40 ‰

Η μεταβολή της αλατότητας που προκαλείται από απόρριψη δεν πρέπει, για τα ύδατα για οστρακοειδή, που επηρεάζονται από αυτή την απόρριψη, να ξεπεράσει περισσότερο από 10 % την αλατότητα που μετρείται στα ύδατα που δεν επηρεάζονται

Αγωγιμομετρία

Μηνιαία

6

Διαλυμένο οξυγόνο

(% κορεσμού)

≥ 80 %

≥ 70 % (μέση τιμή)

Αν ξεχωριστή μέτρηση δείχνει τιμή κατώτερη από 70 % οι μετρήσεις επαναλαμβάνονται

Μια ξεχωριστή μέτρηση δεν μπορεί να δείξει τιμή κατώτερη από 60 % παρά μόνο αν δεν υπάρχουν βλαβερές συνέπειες για την ανάπτυξη των πληθυσμών των οστρακοειδών

Μέθοδος Winkler

Ηλεκτροχημική μέθοδος

Μηνιαία, με ένα τουλάχιστον αντιπροσωπευτικό δείγμα χαμηλής περιεκτικότητας σε οξυγόνο που παρουσιάζεται την ημέρα της δειγματοληψίας. Ωστόσο, αν υπάρχει υποψία σημαντικών ημερήσιων μεταβολών, θα πραγματοποιηθούν τουλάχιστον δύο δειγματοληψίες την ημέρα.

7

Υδρογονάνθρακες πετρελαϊκής προελεύσεως

 

Οι υδρογονάνθρακες δεν πρέπει να υπάρχουν στο ύδωρ για οστρακοειδή σε ποσότητα τέτοια ώστε:

να παράγουν στην επιφάνεια του ύδατος ένα ορατό υμένιο ή/και μια απόθεση πάνω στα όστρακα

να προκαλούν νοσηρά αποτελέσματα στα όστρακα

Οπτικός έλεγχος

Τριμηνιαία

8

Ουσίες οργανοαλογόνες

Ο περιορισμός της συγκεντρώσεως κάθε ουσίας στη σάρκα του οστράκου πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να συνεισφέρει σύμφωνα με το άρθρο 1 σε μια καλή ποιότητα των οστρακοειδών προϊόντων

Η συγκέντρωση κάθε ουσίας στο ύδωρ για οστρακοειδή ή στη σάρκα του οστράκου δεν πρέπει να ξεπερνά μια στάθμη που προκαλεί νοσηρά αποτελέσματα στα όστρακα και στις προνύμφες τους

Χρωματογραφία σε αέρια φάση μετά από εξαγωγή με κατάλληλα διαλυτικά και καθαρισμό

Εξαμηνιαία

9

Μέταλλα

Ο περιορισμός της συγκεντρώσεως κάθε ουσίας στη σάρκα του οστράκου πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να συνεισφέρει σύμφωνα με το άρθρο 1, σε μια καλή ποιότητα των οστρακοειδών προϊόντων

Η συγκέντρωση κάθε ουσίας στο ύδωρ για οστρακοειδή ή στη σάρκα του οστράκου δεν πρέπει να ξεπερνά μια στάθμη που προκαλεί νοσηρά αποτελέσματα στα όστρακα και στις προνύμφες τους.

Τα συνεργικά αποτελέσματα των μετάλλων αυτών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη

Φασματομετρία ατομικής απορροφήσεως, που ακολουθεί ενδεχομένως συγκέντρωση ή/και εξαγωγή

Εξαμηνιαία

Άργυρο

Ag

Αρσενικό

As

Κάδμιο

Cd

Χρώμιο

Cr

Χαλκός

Cu

Υδράργυρος

Hg

Νικέλιο

Ni

Μόλυβδος

Pb

Ψευδάργυρος

Zn

mg/l

 

10

Κοπρανώδη Κολοβακτηριοειδή/100 ml

≤ 300 στη σάρκα του οστράκου και στο εσωτερικό υγρό

 

Μέθοδος αραιώσεως με ζύμωση σε υγρά υποστρώματα μέσα σε τρεις τουλάχιστον σωλήνες σε τρεις αραιώσεις. Μεταφορά των θετικών σωλήνων σε μέσο επιβεβαιώσεως. Απαρίθμηση κατά ΝΡΡ (πιθανότερος αριθμός). Θερμοκρασία επωάσεως 44 ± 0,5 °C

Τριμηνιαία

11

Ουσίες που επηρεάζουν τη γεύση του οστράκου

 

Συγκέντρωση κατώτερη από αυτή που μπορεί να υποβαθμίσει τη γεύση του οστρακοειδούς

Γευστικός έλεγχος των οστρακοειδών όταν υπάρχει υπόνοια για παρουσία τέτοιας ουσίας

 

12

Σαλιτολίνη (η οποία παράγεται από δινομαστιγωτά)

 

 

 

 

Συντομογραφίες:

G

=

οδηγός

I

=

υποχρεωτική


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΜΕΡΟΣ Α

Καταργούμενη οδηγία με την τροποποίησή της

Οδηγία 79/923/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(ΕΕ L 281 της 10.11.1979, σ. 47)

 

Οδηγία 91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σ. 48)

Μόνο το παράρτημα Ι, σημείο ε)

ΜΕΡΟΣ B

Κατάλογος ημερομηνιών ενσωμάτωσης στο εσωτερικό δίκαιο

(περί των οποίων το άρθρο 16)

Οδηγία

Λήξη προθεσμίας ενσωμάτωσης

79/923/ΕΟΚ

6 Νοεμβρίου 1981

91/692/ΕΟΚ

1 Ιανουαρίου 1993


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Οδηγία 79/923/ΕΟΚ

Παρούσα οδηγία

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4, παράγραφο 1 και 2

Άρθρο 4, παράγραφος 1

Άρθρο 4, παράγραφος 3

Άρθρο 4, παράγραφος 2

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, εισαγωγική φράση

Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, εισαγωγική φράση

Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, στοιχείο α)

Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, στοιχείο β)

Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, τρίτη περίπτωση

Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, στοιχείο γ)

Άρθρο 6, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 6, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 6, παράγραφος 2

Άρθρο 6, παράγραφος 2

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 12

Άρθρο 13, πρώτο εδάφιο, εισαγωγική φράση

Άρθρο 13, παράγραφος 1, εισαγωγική φράση

Άρθρο 13, πρώτο εδάφιο, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 13, παράγραφος 1, στοιχείο α)

Άρθρο 13, πρώτο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 13, παράγραφος 1, στοιχείο β)

Άρθρο 13, πρώτο εδάφιο, τρίτη περίπτωση

Άρθρο 13, παράγραφος 1, στοιχείο γ)

Άρθρο 13, δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 13, παράγραφος 2

Άρθρο 13, τρίτο εδάφιο

Άρθρο 13, παράγραφος 3

Άρθρο 14

Άρθρο 14

Άρθρο 15, παράγραφος 1

Άρθρο 15, παράγραφος 2

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 16

Άρθρο 18

Παράρτημα

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ

Παράρτημα ΙΙΙ