7.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 65/22


ΟΔΗΓΊΑ 2006/26/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 2ας Μαρτίου 2006

για τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 74/151/ΕΟΚ, 77/311/ΕΟΚ, 78/933/ΕΟΚ και 89/173/ΕΟΚ, που αφορούν τους τροχοφόρους γεωργικούς ή δασικούς ελκυστήρες, με σκοπό την προσαρμογή των οδηγιών αυτών στην τεχνική πρόοδο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2003/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, σχετικά με την έγκριση τύπου γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, των ρυμουλκούμενων και των εναλλάξιμων ρυμουλκούμενων μηχανημάτων τους, καθώς και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών ενοτήτων των οχημάτων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφος 1,

την οδηγία 74/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 4ης Μαρτίου 1974, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων σε ορισμένα στοιχεία και χαρακτηριστικά των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων (2), και ιδίως το άρθρο 4,

την οδηγία 77/311/EOK του Συμβουλίου, της 29ης Μαρτίου 1977, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στο ηχητικό επίπεδο που αντιλαμβάνονται οι οδηγοί των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (3), και ιδίως το άρθρο 5,

την οδηγία 78/933/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Οκτωβρίου 1978, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αφορώντων στην εγκατάσταση των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδοτήσεως των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (4), και ιδίως το άρθρο 5,

την οδηγία 89/173/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αναφέρονται σε ορισμένα στοιχεία και χαρακτηριστικά των γεωργικών και δασικών τροχοφόρων ελκυστήρων (5), και ιδίως το άρθρο 9,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι απαιτήσεις που θεσπίστηκαν από την οδηγία 74/151/ΕΟΚ όσον αφορά τη μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα έμφορτου οχήματος και το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο ανά άξονα για τους τροχοφόρους γεωργικούς ή δασικούς ελκυστήρες πρέπει να προσαρμοστούν για τους σύγχρονους ελκυστήρες, λαμβάνοντας υπόψη τις βελτιώσεις που έχουν γίνει στην τεχνολογία κατασκευής των ελκυστήρων όσον αφορά την αύξηση της παραγωγικότητάς τους και την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλειας.

(2)

Για να διευκολυνθεί η λειτουργία της κοινοτικής βιομηχανίας σε παγκόσμιο επίπεδο είναι απαραίτητο να ευθυγραμμιστούν οι τεχνικούςοί κανονισμούςοί και πρότυπα με ους αντίστοιυς τεχνικούς κανονισμούς και πρότυπα στο επίπεδο αυτό. Σε σχέση με τα μέγιστα όρια που καθορίζονται στην οδηγία 77/311/EOK για το ηχητικό επίπεδο που αντιλαμβάνονται οι οδηγοί των τροχοφόρων γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, η ταχύτητα δοκιμής που προβλέπεται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της εν λόγω οδηγίας πρέπει, κατά συνέπεια, να εναρμονιστεί με την ταχύτητα δοκιμής που απαιτείται από παγκόσμιους τεχνικούς κανονισμούς ή πρότυπα, όπως ο κώδικας 5 του ΟΟΣΑ και το πρότυπο ISO 5131:1996 (6).

(3)

Οι απαιτήσεις που θεσπίζονται από την οδηγία 78/933/EOK όσον αφορά την εγκατάσταση συσκευών φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στους τροχοφόρους γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες πρέπει να προσαρμοστούν, ούτως ώστε να ικανοποιηθούν οι σημερινές ανάγκες για απλούστερο σχεδιασμό και καλύτερο φωτισμό.

(4)

Οι απαιτήσεις που θεσπίζονται με την οδηγία 89/173/EOK σχετικά με τους υαλοπίνακες και τα συστήματα σύνδεσης των τροχοφόρων γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις. Ειδικότερα, πρέπει να επιτραπούν οι πολυανθρακικοί/πλαστικοί υαλοπίνακες για εφαρμογές πλην των αλεξηνέμων, προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των επιβαινόντων σε περίπτωση διείσδυσης αντικειμένων στο θάλαμο οδήγησης. Οι απαιτήσεις σχετικά με τους μηχανικούς συνδέσμους πρέπει να ευθυγραμμιστούν με το πρότυπο ISO 6489-1. Εξάλλου, με στόχο να μειωθεί ο αριθμός και η σοβαρότητα των ατυχημάτων και να ενισχυθεί η επαγγελματική ασφάλεια, ενδείκνυται όχι μόνον να γίνει επιπλέον πρόβλεψη όσον αφορά θερμές επιφάνειες, αλλά και να θεσπισθούν μέτρα σχετικά με την κάλυψη των ακροδεκτών των συσσωρευτών καθώς και μέτρα με σκοπό την πρόληψη μη ηθελημένης αποσύνδεσης.

(5)

Επομένως, οι οδηγίες 74/151/ΕΟΚ, 77/311/ΕΟΚ, 78/933/ΕΟΚ και 89/173/ΕΟΚ του Συμβουλίου πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/37/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση της οδηγίας 74/151/ΕΟΚ

Η οδηγία 74/151/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Τροποποίηση της οδηγίας 77/311/ΕΟΚ

Η οδηγία 77/311/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 3

Τροποποίηση της οδηγίας 78/933/ΕΟΚ

Η οδηγία 78/933/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα III της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 4

Τροποποίηση της οδηγίας 89/173/ΕΟΚ

Η οδηγία 89/173/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα IV της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 5

Μεταβατικές διατάξεις

1.   Με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2007, όσον αφορά τα οχήματα που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται αντίστοιχα στις οδηγίες 74/151/ΕΟΚ, 78/933/ΕΟΚ, 77/311/ΕΟΚ και 89/173/ΕΟΚ, όπως τροποποιούνται από την παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη δεν μπορούν, για λόγους σχετικούς με το αντικείμενο της οικείας οδηγίας:

α)

να αρνηθούν τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου·

β)

να απαγορεύσουν την ταξινόμηση, την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία τέτοιου οχήματος.

2.   Με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2007, όσον αφορά τα οχήματα που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται αντίστοιχα στις οδηγίες 74/151/ΕΟΚ, 78/933/ΕΟΚ, 77/311/ΕΟΚ και 89/173/ΕΟΚ, όπως τροποποιούνται από την παρούσα οδηγία, και για λόγους σχετικούς με το αντικείμενο της οικείας οδηγίας, τα κράτη μέλη:

α)

δεν χορηγούν πλέον έγκριση τύπου ΕΚ·

β)

δύνανται να αρνούνται τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου.

3.   Με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2009, όσον αφορά τα οχήματα που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται αντίστοιχα στις οδηγίες 74/151/ΕΟΚ, 78/933/ΕΟΚ, 77/311/ΕΟΚ και 89/173/ΕΟΚ, όπως τροποποιούνται από την παρούσα οδηγία, και για λόγους σχετικούς με το αντικείμενο της οικείας οδηγίας, τα κράτη μέλη:

α)

θεωρούν πλέον μη έγκυρα, για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 1, τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που συνοδεύουν τα νέα οχήματα σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/37/ΕΚ·

β)

δύνανται να αρνούνται την ταξινόμηση, την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία αυτών των νέων οχημάτων.

Άρθρο 6

Μεταφορά

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων αυτών, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 8

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2006.

Για την Επιτροπή

Günter VERHEUGEN

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 171 της 9.7.2003, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2005/67/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της 19.10.2005, σ. 17).

(2)  ΕΕ L 84 της 28.3.1974, σ. 25· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 98/38/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 170 της 16.6.1998, σ. 13).

(3)  ΕΕ L 105 της 28.4.1977, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 277 της 10.10.1997, σ. 24).

(4)  ΕΕ L 325 της 20.11.1978, σ. 16· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/56/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 146 της 11.6.1999, σ. 31).

(5)  ΕΕ L 67 της 10.3.1989, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 2003.

(6)  Τα έγγραφα αυτά υπάρχουν στους ιστοχώρους: http://www.oecd.org/dataoecd/35/19/34733683.PDF και http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=20842&ICS1=17&ICS2=140&ICS3=20


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Στο παράρτημα I της οδηγίας 74/151/ΕΟΚ, το σημείο 1.2 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«1.2.

ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα έμφορτου οχήματος και η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα ανά άξονα, ανάλογα με την κατηγορία οχήματος, δεν υπερβαίνουν τις τιμές που αναφέρονται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1

Μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα έμφορτου οχήματος και μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα ανά άξονα, ανάλογα με την κατηγορία οχήματος

Κατηγορία οχήματος

Αριθμός αξόνων

Μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα

(t)

Μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα ανά άξονα

Κινητήριος άξονας

(t)

Μη κινητήριος άξονας

(t)

T1, T2, T4.1,

2

18 (με φορτίο)

11,5

10

3

24 (με φορτίο)

11,5

10

T3

2, 3

0,6 (χωρίς φορτίο)

 (1)

 (1)

T4.3

2, 3, 4

10 (με φορτίο)

 (1)

 (1)


(1)  Δεν χρειάζεται να καθοριστούν όρια μάζας για τους άξονες των οχημάτων των κατηγοριών T3 και T4.3, διότι τα εν λόγω οχήματα έχουν εξ ορισμού περιορισμούς όσον αφορά τη μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα με ή/και χωρίς φορτίο.»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Η οδηγία 77/311/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1.

Το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής:

i)

στο σημείο 3.2.2, η τιμή «7,25 km/h» αντικαθίσταται από την τιμή «7,5 km/h»,

ii)

στο σημείο 3.3.1, η τιμή «7,25 km/h» αντικαθίσταται από την τιμή «7,5 km/h».

2.

Στο παράρτημα II, σημείο 3.2.3, η τιμή «7,25 km/h» αντικαθίσταται από την τιμή «7,5 km/h».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Το παράρτημα I της οδηγίας 78/933/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο σημείο 4.5.1, προστίθεται η ακόλουθη φράση:

«Πρόσθετοι φανοί δείκτες πορείας, προαιρετικοί.»

2.

Το σημείο 4.5.4.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.5.4.2.

Καθ’ ύψος:

Υπεράνω του εδάφους:

τουλάχιστον 500 mm για τους φανούς δείκτες πορείας της κατηγορίας 5,

τουλάχιστον 400 mm για τους φανούς δείκτες πορείας των κατηγοριών 1 και 2,

το πολύ 1 900 mm για όλες τις κατηγορίες,

αν η δομή του ελκυστήρα δεν επιτρέπει την τήρηση αυτού του ανώτατου ορίου, το υψηλότερο σημείο της φωτίζουσας περιοχής θα μπορεί να βρίσκεται στα 2 300 mm για τους φανούς δείκτες πορείας της κατηγορίας 5, για τους φανούς δείκτες πορείας των κατηγοριών 1 και 2 του σχήματος Α, για τους φανούς δείκτες πορείας των κατηγοριών 1 και 2 του σχήματος Β και για τους φανούς δείκτες πορείας των κατηγοριών 1 και 2 του σχήματος Δ, ενώ θα μπορεί να βρίσκεται στα 2 100 mm για τους φανούς δείκτες πορείας των κατηγοριών 1 και 2 των άλλων σχημάτων,

έως 4 000 mm για τους προαιρετικούς φανούς δείκτες πορείας.»

3.

Στο σημείο 4.7.4.2, η τιμή «2 100 mm» αντικαθίσταται από την τιμή «2 300 mm».

4.

Στο σημείο 4.10.4.2, η τιμή «2 100 mm» αντικαθίσταται από την τιμή «2 300 mm».

5.

Στο σημείο 4.14.5.2.2, η τιμή «2 100 mm» αντικαθίσταται από την τιμή «2 300 mm».

6.

Το σημείο 4.15.7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.15.7

δύναται να είναι “ομαδοποιημένες”».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Η οδηγία 89/173/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Το παράρτημα II τροποποιείται ως εξής:

α)

στο σημείο 2.2. προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:

«2.2.6.

Ως “κανονική λειτουργία” νοείται η χρήση του ελκυστήρα για το σκοπό που προορίζεται από τον κατασκευαστή και η οδήγησή του από χειριστή ο οποίος είναι εξοικειωμένος με τα χαρακτηριστικά του ελκυστήρα και συμμορφώνεται με τις οδηγίες για τη λειτουργία, τη συντήρηση και τις ασφαλείς πρακτικές, όπως ορίζονται από τον κατασκευαστή στο εγχειρίδιο του χειριστή και από σημάνσεις πάνω στον ελκυστήρα.

2.2.7.

Ως “ακούσια επαφή από αβλεψία” νοείται η μη ηθελημένη επαφή μεταξύ ενός ατόμου και ενός επικίνδυνου σημείου η οποία οφείλεται σε ενέργεια του εν λόγω ατόμου κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας και συντήρησης του ελκυστήρα.»·

β)

στο σημείο 2.3.2. προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:

«2.3.2.16.

Θερμές επιφάνειες

Οι θερμές επιφάνειες με τις οποίες είναι δυνατόν να έλθει σε επαφή ο χειριστής κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του ελκυστήρα πρέπει να καλύπτονται ή να μονώνονται. Η απαίτηση αυτή ισχύει για τις θερμές επιφάνειες που βρίσκονται κοντά στα σκαλοπάτια, τα κιγκλιδώματα, τις χειρολαβές και τα ενσωματωμένα (σταθερά) εξαρτήματα του ελκυστήρα που χρησιμοποιούνται ως μέσα πρόσβασης στο θάλαμο οδήγησης και τα οποία μπορούν να αγγιχτούν ακούσια.

2.3.2.17.

Κάλυψη των ακροδεκτών των συσσωρευτών

Οι μη γειωμένοι ακροδέκτες πρέπει να προστατεύονται από ακούσιο βραχυκύκλωμα.».

2)

Στο σημείο 1 του παραρτήματος III A, προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

«1.1.3.

Επιτρέπεται η χρήση άκαμπτων πλαστικών υαλοπινάκων για εφαρμογές πλην των αλεξηνέμων, όπως έχει εγκριθεί η χρήση αυτή στην οδηγία 92/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1) ή στον κανονισμό 43 της ΟΕΕ-ΟΗΕ, παράρτημα 14.

3)

Το παράρτημα IV τροποποιείται ως εξής:

α)

στο σημείο 1.1, η δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«—

άγκιστρο έλξης ραμφωτό (βλέπε σχήμα 1 — “Διαστάσεις αγκίστρου ζεύξης” στο ISO 6489-1:2001),»·

β)

στο τμήμα 2 προστίθεται το ακόλουθο σημείο 2.9:

«2.9.

Για να αποτρέπεται η μη ηθελημένη αποσύνδεση από το δακτύλιο ζεύξης, η απόσταση μεταξύ της άκρης του ραμφωτού αγκίστρου έλξης και της διάταξης συγκράτησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 mm υπό το μέγιστο φορτίο σχεδιασμού.»·

γ)

στο προσάρτημα 1, το σχήμα 3 και το σχετικό κείμενο διαγράφονται.


(1)  ΕΕ L 129 της 14.5.1992, σ. 11