24.1.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 19/12


ΟΔΗΓΊΑ 2006/8/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Ιανουαρίου 2006

για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο, των παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και V της οδηγίας 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 1999, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων (1), και ιδίως το πρώτο εδάφιο του άρθρου 20,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Τα παρασκευάσματα που αποτελούνται από περισσότερες της μιας ουσίες που ταξινομούνται ως καρκινογόνες, μεταλλαξιγόνες ή/και τοξικές για την αναπαραγωγή στο παράρτημα Ι της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών (2) πρέπει επί του παρόντος να φέρουν επισήμανση με φράσεις κινδύνου (φράσεις R) που θα επισημαίνουν την ταξινόμησή τους τόσο στην κατηγορία 1 ή 2 όσο και στην κατηγορία 3. Ωστόσο, η αναγραφή και των δύο φράσεων R μπορεί να προκαλέσει σύγχυση. Συνεπώς, η ταξινόμηση και η επισήμανση των παρασκευασμάτων πρέπει να γίνεται στην υψηλότερη κατηγορία.

(2)

Για ουσίες λίαν τοξικές για το υδάτινο περιβάλλον (ταξινομημένες ως Ν) και στις οποίες αποδίδονται οι φράσεις R50 ή R50/53, εφαρμόζονται επί του παρόντος τα ειδικά όρια συγκέντρωσης που παρατίθενται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ προκειμένου να αποφεύγεται υποτίμηση του κινδύνου. Το μέτρο αυτό δημιουργεί στρεβλώσεις μεταξύ των παρασκευασμάτων που περιέχουν ουσίες αναφερόμενες στο παράρτημα Ι της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, για τις οποίες ισχύουν ειδικά όρια συγκέντρωσης, και των παρασκευασμάτων με ουσίες που δεν έχουν ακόμη περιληφθεί στο παράρτημα Ι αλλά ταξινομούνται και επισημαίνονται προσωρινά σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ χωρίς ειδικά όρια συγκέντρωσης. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι τα ειδικά όρια συγκέντρωσης εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα παρασκευάσματα που περιέχουν ουσίες λίαν τοξικές για το υδάτινο περιβάλλον.

(3)

Στις 6 Αυγούστου 2001 η Επιτροπή εξέδωσε την οδηγία 2001/59/ΕΚ (3) σχετικά με την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ. Η οδηγία 2001/59/ΕΚ αναθεώρησε τα κριτήρια του παραρτήματος VI της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ για την ταξινόμηση και την επισήμανση των ουσιών που καταστρέφουν το όζον. Το αναθεωρημένο παράρτημα ΙΙΙ προβλέπει μόνο ότι πλέον θα αποδίδεται και το σύμβολο Ν πέραν της φράσης R59.

(4)

Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των απαιτήσεων συσκευασίας και επισήμανσης στο παράρτημα V της οδηγίας 1999/45/ΕΚ οδήγησε σε προβληματισμό λόγω της έλλειψης συνοχής. Κρίνεται συνεπώς κατάλληλο να τροποποιηθεί η διατύπωση του παραρτήματος V της οδηγίας 1999/45/ΕΚ προκειμένου να γίνει ακριβέστερη.

(5)

Ως εκ τούτου, τα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ και V της οδηγίας 1999/45/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο των οδηγιών σχετικά με την άρση των τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 20 της οδηγίας 1999/45/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα ΙΙ, III και V της οδηγίας 1999/45/ΕΚ τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία έως την 1η Μαρτίου 2007 το αργότερο. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και έναν πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των κυρίων διατάξεων εσωτερικού δικαίου που εκδίδουν στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Günter VERHEUGEN

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 200 της 30.7.1999, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 168 της 1.5.2004, σ. 35).

(2)  ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/73/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 152 της 30.4.2004, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 225 της 21.8.2001, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η οδηγία 1999/45/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Το παράρτημα ΙΙ τροποποιείται ως εξής:

α)

Ο πίνακας VI αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Πίνακας VI

Ταξινόμηση της ουσίας

Ταξινόμηση του παρασκευάσματος

Κατηγορίες 1 και 2

Κατηγορία 3

Καρκινογόνες ουσίες της κατηγορίας 1 ή 2 με R45 ή R49

Συγκέντρωση ≥ 0,1 %

καρκινογόνο

R45, R49 υποχρεωτικές κατά περίπτωση

 

Καρκινογόνες ουσίες της κατηγορίας 3 με R40

 

Συγκέντρωση ≥ 1 %

καρκινογόνο

R40 υποχρεωτική [εκτός εάν έχει ήδη αποδοθεί η R45  (1)]

Μεταλλαξιγόνες ουσίες της κατηγορίας 1 ή 2 με R46

Συγκέντρωση ≥ 0,1 %

μεταλλαξιγόνο

R46 υποχρεωτική

 

Μεταλλαξιγόνες ουσίες της κατηγορίας 3 με R68

 

Συγκέντρωση ≥ 1 %

μεταλλαξιγόνο

R68 υποχρεωτική (εκτός εάν έχει ήδη αποδοθεί η R46)

“Τοξικές για την αναπαραγωγή” ουσίες της κατηγορίας 1 ή 2 με R60 (γονιμότητα)

Συγκέντρωση ≥ 0,5 %

τοξικό για την αναπαραγωγή (γονιμότητα)

R60 υποχρεωτική

 

“Τοξικές για την αναπαραγωγή” ουσίες της κατηγορίας 3 με R62 (γονιμότητα)

 

Συγκέντρωση ≥ 5 %

τοξικό για την αναπαραγωγή (γονιμότητα)

R62 υποχρεωτική (εκτός εάν έχει ήδη αποδοθεί η R60)

“Τοξικές για την αναπαραγωγή” ουσίες της κατηγορίας 1 ή 2 με R61 (ανάπτυξη)

Συγκέντρωση ≥ 0,5 %

τοξικό για την αναπαραγωγή (ανάπτυξη)

R61 υποχρεωτική

 

“Τοξικές για την αναπαραγωγή” ουσίες της κατηγορίας 3 με R63 (ανάπτυξη)

 

Συγκέντρωση ≥ 5 %

τοξικό για την αναπαραγωγή (ανάπτυξη)

R63 υποχρεωτική (εκτός εάν έχει ήδη αποδοθεί η R61).

β)

Ο πίνακας VI Α αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Πίνακας VI Α

Ταξινόμηση της ουσίας

Ταξινόμηση του παρασκευάσματος

Κατηγορίες 1 και 2

Κατηγορία 3

Καρκινογόνες ουσίες της κατηγορίας 1 και 2 με R45 ή R49

Συγκέντρωση ≥ 0,1 %

καρκινογόνο

R45, R49 υποχρεωτικές κατά περίπτωση

 

Καρκινογόνες ουσίες της κατηγορίας 3 με R40

 

Συγκέντρωση ≥ 1 %

καρκινογόνο

R40 υποχρεωτική [εκτός εάν του έχει ήδη αποδοθεί η R45  (2)]

Μεταλλαξιγόνες ουσίες της κατηγορίας 1 ή 2 με R46

Συγκέντρωση ≥ 0,1 %

μεταλλαξιγόνο

R46 υποχρεωτική

 

Μεταλλαξιγόνες ουσίες της κατηγορίας 3 με R68

 

Συγκέντρωση ≥ 1 %

μεταλλαξιγόνο

R68 υποχρεωτική (εκτός εάν του έχει ήδη αποδοθεί η R46)

“Τοξικές για την αναπαραγωγή” ουσίες κατηγορίας 1 ή 2 με R60 (γονιμότητα)

Συγκέντρωση ≥ 0,2 %

τοξικό για την αναπαραγωγή (γονιμότητα)

R60 υποχρεωτική

 

“Τοξικές για την αναπαραγωγή” ουσίες κατηγορίας 3 με R62 (γονιμότητα)

 

Συγκέντρωση ≥ 1 %

τοξικό για την αναπαραγωγή (γονιμότητα)

R62 υποχρεωτική (εκτός εάν του έχει ήδη αποδοθεί η R60)

“Τοξικές για την αναπαραγωγή” ουσίες κατηγορίας 1 ή 2 με R61 (ανάπτυξη)

Συγκέντρωση ≥ 0,2 %

τοξικό για την αναπαραγωγή (ανάπτυξη)

R61 υποχρεωτική

 

“Τοξικές για την αναπαραγωγή” ουσίες κατηγορίας 3 με R63 (ανάπτυξη)

 

Συγκέντρωση ≥ 1 %

τοξικό για την αναπαραγωγή (ανάπτυξη)

R63 υποχρεωτική (εκτός εάν του έχει ήδη αποδοθεί η R61)

2)

Το παράρτημα ΙΙΙ τροποποιείται ως εξής:

α)

Το σημείο 2 του μέρους Α τμήμα β) 1 Ι διαγράφεται.

β)

Ο πίνακας 1 του μέρους Β αντικαθίσταται από τους ακόλουθους πίνακες:

«Πίνακας 1α

Οξεία υδατική τοξικότητα και μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις

Ταξινόμηση της ουσίας

Ταξινόμηση του παρασκευάσματος

N, R50-53

N, R51-53

R52-53

N, R50-53

βλέπε πίνακα 1β

βλέπε πίνακα 1β

βλέπε πίνακα 1β

N, R51-53

 

Cn ≥ 25 %

2,5 % ≤ Cn < 25 %

R52-53

 

 

Cn ≥ 25 %

Για τα παρασκευάσματα που περιέχουν μια ουσία ταξινομημένη ως N, R50-53, ισχύουν τα όρια συγκέντρωσης και η επακόλουθη ταξινόμηση που αναφέρονται στον πίνακα 1β.

Πίνακας 1β

Οξεία υδατική τοξικότητα και μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις ουσιών λίαν τοξικών για το υδατικό περιβάλλον

Τιμή LC50 ή EC50 [“L(E)C50”] ουσίας ταξινομημένης ως N, R50-53 (mg/l)

Ταξινόμηση του παρασκευάσματος

N, R50-53

N, R51-53

R52-53

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

Cn ≥ 25 %

2,5 % ≤ Cn < 25 %

0,25 % ≤ Cn < 2,5 %

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

Cn ≥ 2,5 %

0,25 % ≤ Cn < 2,5 %

0,025 % ≤ Cn < 0,25 %

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

Cn ≥ 0,25 %

0,025 % ≤ Cn < 0,25 %

0,0025 % ≤ Cn < 0,025 %

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

Cn ≥ 0,025 %

0,0025 % ≤ Cn < 0,025 %

0,00025 % ≤ Cn < 0,0025 %

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

Cn ≥ 0,0025 %

0,00025 % ≤ Cn < 0,0025 %

0,000025 % ≤ Cn < 0,00025 %

Για παρασκευάσματα που περιέχουν ουσίες με τιμή LC50 ή EC50 χαμηλότερη του 0,00001 mg/l, τα αντίστοιχα όρια συγκέντρωσης υπολογίζονται αναλόγως (σε διαστήματα του συντελεστή 10).»

γ)

Ο πίνακας 2 του μέρους Β αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Πίνακας 2

Οξεία υδατική τοξικότητα

Τιμή LC50 ή EC50 [“L(E)C50”] ουσίας ταξινομημένης είτε ως N, R50 είτε ως N, R50-53 (mg/l)

Ταξινόμηση του παρασκευάσματος N, R50

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

Cn ≥ 25 %

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

Cn ≥ 2,5 %

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

Cn ≥ 0,25 %

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

Cn ≥ 0,025 %

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

Cn ≥ 0,0025 %

Για παρασκευάσματα που περιέχουν ουσίες με τιμή LC50 ή EC50 χαμηλότερη του 0,00001 mg/l, τα αντίστοιχα όρια συγκέντρωσης υπολογίζονται αναλόγως (σε διαστήματα του συντελεστή 10).»

δ)

Ο πίνακας 5 του μέρους Β σημείο ΙΙ αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Πίνακας 5

Επικίνδυνα για τη στιβάδα του όζοντος

Ταξινόμηση της ουσίας

Ταξινόμηση του παρασκευάσματος N, R59

Ν με R59

Cn ≥ 0,1 %»

3)

Το παράρτημα V αντικαθίσταται ως εξής:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

A.   Για παρασκευάσματα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7

1.   Παρασκευάσματα που πωλούνται στο ευρύ κοινό

1.1.

Στην ετικέτα της συσκευασίας που περιέχει παρασκευάσματα αυτού του είδους, εκτός από τις ειδικές φράσεις οδηγιών προφύλαξης, πρέπει να αναγράφονται και οι φράσεις S1, S2, S45 ή S46 σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα VI της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ.

1.2.

Όταν τα παρασκευάσματα είναι ταξινομημένα ως λίαν τοξικά (T+), τοξικά (T) ή διαβρωτικά (C) και η αναγραφή της εν λόγω πληροφορίας πάνω στη συσκευασία είναι πρακτικώς αδύνατη, η συσκευασία που περιέχει τέτοια παρασκευάσματα πρέπει να συνοδεύεται από επακριβείς και κατανοητές από όλους οδηγίες χρήσης στις οποίες να περιλαμβάνονται, όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο, και οδηγίες σχετικά με την καταστροφή της κενής συσκευασίας.

2.   Παρασκευάσματα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν με ψεκασμό

Στην ετικέτα της συσκευασίας που περιέχει παρασκευάσματα αυτού του είδους αναγράφεται υποχρεωτικά η φράση S23 συνοδευόμενη από την S38 ή την S51, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα VI της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ.

3.   Παρασκευάσματα που περιέχουν ουσία στην οποία αποδίδεται η φράση R33: “Κίνδυνος αθροιστικών επιδράσεων”

Όταν ένα παρασκεύασμα περιέχει μία τουλάχιστον ουσία στην οποία αποδίδεται η φράση R33, στην ετικέτα της συσκευασίας του παρασκευάσματος πρέπει να αναγράφεται η εν λόγω φράση, όπως εμφαίνεται στο παράρτημα III της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, εφόσον η ουσία αυτή εμπεριέχεται στο παρασκεύασμα σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη του 1 %, εκτός εάν στο παράρτημα I της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ καθορίζονται διαφορετικές τιμές.

4.   Παρασκευάσματα που περιέχουν ουσία στην οποία αποδίδεται η φράση R64: “Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα”

Όταν ένα παρασκεύασμα περιέχει μία τουλάχιστον ουσία στην οποία αποδίδεται η φράση R64, στην ετικέτα της συσκευασίας του παρασκευάσματος πρέπει να αναγράφεται η εν λόγω φράση, όπως εμφαίνεται στο παράρτημα III της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, εφόσον η ουσία αυτή εμπεριέχεται στο παρασκεύασμα σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη του 1 %, εκτός εάν στο παράρτημα I της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ καθορίζονται διαφορετικές τιμές.

B.   Για παρασκευάσματα ανεξάρτητως της ταξινόμησής τους κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7

1.   Παρασκευάσματα που περιέχουν μόλυβδο

1.1.   Χρώματα και βερνίκια

Η ετικέτα της συσκευασίας των χρωμάτων και βερνικιών, των οποίων η περιεκτικότητα σε μόλυβδο όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 6503/1984 είναι μεγαλύτερη του 0,15 % (εκφρασμένη σε βάρος μετάλλου) του συνολικού βάρους του παρασκευάσματος, πρέπει να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις:

“Περιέχει μόλυβδο. Να μη χρησιμοποιείται σε επιφάνειες που είναι πιθανόν να μασήσουν ή να πιπιλίσουν παιδιά”.

Στις συσκευασίες των οποίων το περιεχόμενο είναι μικρότερο από 125 ml πρέπει να αναγράφεται η ακόλουθη ένδειξη:

“Προσοχή! Περιέχει μόλυβδο”.

2.   Παρασκευάσματα που περιέχουν κυανοακρυλικές ενώσεις

2.1.   Συνδετικά (κόλλες)

Η ετικέτα της άμεσης συσκευασίας που περιέχει κόλλες με βάση κυανοακρυλική ένωση πρέπει να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις:

 

“Κυανοακρυλική ένωση.

Κίνδυνος.

Κολλάει στην επιδερμίδα και στα μάτια μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά”.

Η συσκευασία πρέπει να συνοδεύεται από τις ενδεδειγμένες οδηγίες προφύλαξης.

3.   Παρασκευάσματα που περιέχουν ισοκυανικές ενώσεις

Η ετικέτα της συσκευασίας των παρασκευασμάτων που περιέχουν ισοκυανικές ενώσεις (ως μονομερή, ολιγομερή, προπολυμερή κ.λπ. ή ως μείγματα) πρέπει να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις:

 

“Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις.

Βλέπε οδηγίες του κατασκευαστή.”

4.   Παρασκευάσματα που περιέχουν εποξειδικές ενώσεις με μέσο μοριακό βάρος ≤ 700

Η ετικέτα της συσκευασίας των παρασκευασμάτων που περιέχουν εποξειδικές ενώσεις με μέσο μοριακό βάρος ≤ 700 πρέπει να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις:

 

“Περιέχει εποξειδικές ενώσεις.

Βλέπε οδηγίες του κατασκευαστή.”

5.   Παρασκευάσματα που περιέχουν ενεργό χλώριο και πωλούνται στο ευρύ κοινό

Η ετικέτα της συσκευασίας των παρασκευασμάτων που περιέχουν ενεργό χλώριο σε αναλογία μεγαλύτερη του 1 % πρέπει να φέρει τις ακόλουθες ειδικές ενδείξεις:

“Προσοχή! Να μην χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα. Μπορεί να ελευθερωθούν επικίνδυνα αέρια (χλώριο)”.

6.   Παρασκευάσματα που περιέχουν κάδμιο (κράματα) και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για (ετερογενή και μη) συγκόλληση

Η ετικέτα της συσκευασίας των προαναφερόμενων παρασκευασμάτων πρέπει να φέρει με τρόπο ευανάγνωστο και ανεξίτηλο τις ακόλουθες ενδείξεις:

 

“Προσοχή! Περιέχει κάδμιο.

Κατά τη χρήση αναπτύσσονται επικίνδυνες αναθυμιάσεις.

Βλέπε πληροφορίες που δόθηκαν από τον κατασκευαστή.

Τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας”.

7.   Παρασκευάσματα που διατίθενται με τη μορφή αεροζόλ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, τα παρασκευάσματα που διατίθενται με τη μορφή αεροζόλ υπόκεινται επίσης στις διατάξεις επισήμανσης σύμφωνα με τα σημεία 2.2 και 2.3 του παραρτήματος της οδηγίας 75/324/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 94/1/ΕΚ.

8.   Παρασκευάσματα που περιέχουν ουσίες που δεν έχουν δοκιμαστεί πλήρως

Όταν ένα παρασκεύασμα περιέχει τουλάχιστον μία ουσία η οποία φέρει την ένδειξη “Προσοχή — η παρούσα ουσία δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί πλήρως”, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, η ετικέτα στη συσκευασία του παρασκευάσματος πρέπει να φέρει την ένδειξη “Προσοχή — το παρασκεύασμα αυτό περιέχει ουσία που δεν έχει δοκιμαστεί ακόμη πλήρως”, εάν η ουσία αυτή περιέχεται σε συγκέντρωση μεγαλύτερη ή ίση του 1 %.

9.   Παρασκευάσματα που δεν ταξινομούνται ως ευαισθητοποιητικά, τα οποία εντούτοις περιέχουν μία τουλάχιστον ευαισθητοποιητική ουσία

Η ετικέτα στη συσκευασία παρασκευασμάτων που περιέχουν μία τουλάχιστον ουσία ταξινομημένη ως ευαισθητοποιητική, η οποία ανευρίσκεται σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη του 0,1 % ή σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από το όριο που καθορίζεται σε ειδική για την ουσία σημείωση του παραρτήματος I της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ πρέπει να φέρει την ακόλουθη ένδειξη:

“Περιέχει (όνομα της ευαισθητοποιητικής ουσίας). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.”

10.   Υγρά παρασκευάσματα που περιέχουν αλογονωμένους υδρογονάνθρακες

Για τα υγρά παρασκευάσματα τα οποία δεν δείχνουν σημείο ανάφλεξης ή δείχνουν σημείο ανάφλεξης υψηλότερο των 55 °C και περιέχουν αλογονωμένο υδρογονάνθρακα και, σε ποσοστό άνω του 5 %, εύφλεκτες ή λίαν εύφλεκτες ουσίες, η ετικέτα στη συσκευασία φέρει κατά περίπτωση την ακόλουθη ένδειξη:

“Ενδέχεται να καταστεί λίαν εύφλεκτο κατά τη χρήση” ή “Ενδέχεται να καταστεί εύφλεκτο κατά τη χρήση”.

11.   Παρασκευάσματα που περιέχουν μια ουσία που χαρακτηρίζεται από τη φράση R67: Οι ατμοί μπορεί να προκαλέσουν υπνηλία και ζάλη

Όταν ένα παρασκεύασμα περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες στις οποίες αποδίδεται η φράση R67, η ετικέτα του παρασκευάσματος πρέπει να φέρει τη διατύπωση της φράσης αυτής, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, όταν η συνολική συγκέντρωση των ουσιών αυτών που περιέχονται στο παρασκεύασμα είναι μεγαλύτερη ή ίση από 15 %, εκτός εάν:

το παρασκεύασμα ταξινομείται ήδη με τις φράσεις R20, R23, R26, R68/20, R39/23 ή R39/26,

ή το παρασκεύασμα είναι σε συσκευασία που δεν υπερβαίνει τα 125 ml.

12.   Κονίες και παρασκευάσματα κονιών

Η ετικέτα της συσκευασίας των κονιών και των παρασκευασμάτων κονιών που περιέχουν διαλυτό χρώμιο (VI) σε ποσοστό άνω του 0,0002 % επί του συνολικού βάρους της κονίας σε ξηρά μορφή πρέπει να φέρει την επιγραφή:

“Περιέχει χρώμιο (VI). Ενδέχεται να προξενήσει αλλεργική αντίδραση”,

εκτός εάν το παρασκεύασμα ταξινομείται και επισημαίνεται ήδη ως ευαισθητοποιητικό με τη φράση R43.

Γ.   Για παρασκευάσματα που δεν ταξινομούνται κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 αλλά περιέχουν τουλάχιστον μία επικίνδυνη ουσία

1.   Παρασκευάσματα που δεν προορίζονται για το ευρύ κοινό

Η ετικέτα της συσκευασίας των παρασκευασμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 14 σημείο 2.1 στοιχείο β) πρέπει να φέρει την ακόλουθη ένδειξη:

“Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί”.»


(1)  Στις περιπτώσεις που στο παρασκεύασμα αποδίδονται οι R49 και R40, διατηρούνται και οι δύο φράσεις R, διότι η R40 δεν κάνει διάκριση μεταξύ των οδών έκθεσης ενώ η R49 αποδίδεται μόνο για την οδό εισπνοής.»

(2)  Στις περιπτώσεις που στο παρασκεύασμα αποδίδονται οι R49 και R40, διατηρούνται και οι δύο φράσεις R, διότι η R40 δεν διαχωρίζει τις οδούς έκθεσης ενώ η R49 αποδίδεται μόνο για την οδό εισπνοής.»