20.5.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 134/45


ΚΟΙΝΉ ΘΈΣΗ 2006/362/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Μαΐου 2006

για την τροποποίηση της κοινής θέσης 2006/276/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα εις βάρος ορισμένων αξιωματούχων της Λευκορωσίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 15,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 10 Απριλίου 2006, το Συμβούλιο ενέκρινε την κοινή θέση 2006/276/ΚΕΠΠΑ, σχετικά με περιοριστικά μέτρα εις βάρος ορισμένων αξιωματούχων της Λευκορωσίας και την κατάργηση της κοινής θέσης 2004/661/ΚΕΠΠΑ (1), με την οποία επιβλήθηκαν ταξιδιωτικοί περιορισμοί εις βάρος του Προέδρου Lukashenko μελών της ηγεσίας και ορισμένων αξιωματούχων της Λευκορωσίας.

(2)

Το Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο, κατόπιν των συμπερασμάτων του της 10ης Απριλίου 2006, να δεσμευθούν επίσης τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι των προαναφερθέντων προσώπων, τα οποία διαδραμάτισαν ρόλο στις παραβάσεις των διεθνών εκλογικών κανόνων και στην καταστολή της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στο πλαίσιο των προεδρικών εκλογών της 19ης Μαρτίου 2006.

(3)

Τα εν λόγω οικονομικά περιοριστικά μέτρα θα πρέπει να εξεταστούν εκ νέου εν όψει της ταχείας αποφυλάκισης και αποκατάστασης όλων των πολιτικών κρατουμένων και υπό το πρίσμα των μεταρρυθμίσεων που επήλθαν στον Εκλογικό Κώδικα ώστε να ευθυγραμμισθεί προς τις δεσμεύσεις έναντι του ΟΑΣΕ και άλλους διεθνείς κανόνες για τις δημοκρατικές εκλογές που έχουν υποδείξει ο ΟΑΣΕ/ΓΔΘΔΑ, της διεξαγωγής μελλοντικών εκλογών, και των απτών ενεργειών των αρχών υπέρ του σεβασμού των δημοκρατικών αξιών, του κράτους δικαίου, των ανθρώπινων δικαιωμάτων, και των θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι προς πολιτική δράση.

(4)

Είναι, επομένως, σκόπιμο να επέλθουν μερικές αλλαγές τεχνικού χαρακτήρα στα παραρτήματα της κοινής θέσης 2006/276/ΚΕΠΠΑ.

(5)

Απαιτείται δράση της Κοινότητας προκειμένου να εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά,

ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ:

Άρθρο 1

Στην κοινή θέση 2006/279/ΚΕΠΠΑ προστίθενται τα κατωτέρω άρθρα:

«Άρθρο 1α

1.   Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και όλοι οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην κυριότητα ή κατοχή ή τελούν υπό τον έλεγχο των προσώπων που ευθύνονται για τις παραβάσεις των διεθνών εκλογικών κανόνων κατά τις προεδρικές εκλογές της 19ης Μαρτίου 2006 στη Λευκορωσία και για την καταστολή της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, καθώς και των φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που συνδέονται με αυτά, όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα IV.

2.   Κανένα κεφάλαιο ή οικονομικός πόρος δεν διατίθεται, άμεσα ή έμμεσα, στα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙV ή προς όφελός τους.

Άρθρο 1β

1.   Η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους μπορεί να επιτρέψει την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, υπό τους όρους που αυτή θεωρεί αρμόζοντες, εάν κρίνει ότι τα εν λόγω κεφάλαια ή οι εν λόγω οικονομικοί πόροι:

α)

είναι αναγκαία για την κάλυψη βασικών αναγκών των προσώπων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV καθώς και των εξαρτώμενων μελών των οικογενειών τους, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών για είδη διατροφής, ενοικίου ή ενυπόθηκου δανείου, φάρμακα και ιατρική περίθαλψη, φόρους, ασφάλιστρα και λογαριασμούς επιχειρήσεων κοινής ωφελείας,

β)

προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών ή για την κάλυψη δαπανών που έχουν σχέση με την παροχή νομικών υπηρεσιών,

γ)

προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή τελών ή δικαιωμάτων φύλαξης δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, ή

δ)

είναι αναγκαία για έκτακτες δαπάνες, εφόσον η αρμόδια αρχή έχει κοινοποιήσει, στις άλλες αρμόδιες αρχές και την Επιτροπή, τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από τη χορήγηση της άδειας, τους λόγους για τους οποίους κρίνει ότι πρέπει να χορηγηθεί ειδική άδεια.

Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και την Επιτροπή για κάθε έγκριση που παρέχεται στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου.

2.   Η παράγραφος 2 του άρθρου 1α δεν εφαρμόζεται στην πίστωση των δεσμευμένων λογαριασμών με:

α)

τόκους ή άλλους καρπούς των εν λόγω λογαριασμών, ή

β)

ποσά που οφείλονται βάσει συμβάσεων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων που είχαν συναφθεί ή προέκυψαν πριν από την ημερομηνία κατά την οποία οι λογαριασμοί αυτοί απετέλεσαν αντικείμενο των διατάξεων της παρούσας κοινής θέσης,

εφόσον οι εν λόγω τόκοι, καρποί και καταβαλλόμενα ποσά εξακολουθούν να υπόκεινται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1α.».

Άρθρο 2

Το άρθρο 2 της κοινής θέσης 2006/276/ΚΕΠΠΑ έχει ως εξής:

«Άρθρο 2

Το Συμβούλιο, ενεργώντας κατόπιν προτάσεως κράτους μέλους ή της Επιτροπής, θεσπίζει τροποποιήσεις των καταλόγων που περιέχονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV, ανάλογα με τις επιταγές των πολιτικών εξελίξεων στη Λευκορωσία.».

Άρθρο 3

Τα παραρτήματα της κοινής θέσης 2006/276/ΚΕΠΠΑ αντικαθίστανται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας κοινής θέσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα κοινή θέση παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία της έκδοσής της.

Άρθρο 5

Η παρούσα κοινή θέση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Franz MORAK


(1)  ΕΕ L 101 της 11.4.2006, σ. 5.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατάλογος των προσώπων περί των οποίων το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο (α)

1.

SIVAKOV, YURY (YURIJ) Leonidovich, πρώην Υπουργός Τουρισμού και Αθλητισμού της Λευκορωσίας, γεννηθείς στις 5 Αυγούστου 1946, στην Περιφέρεια της Σαχαλίνης, πρώην Ρωσική Σοσιαλιστική Ομόσπονδη Σοβιετική Δημοκρατία.

2.

SHEYMAN (SHEIMAN), VICTOR Vladimirovich, Υφυπουργός, Συμβούλιο Ασφαλείας της Λευκορωσίας, γεννηθείς στις 26 Μαΐου 1958, στην Περιφέρεια του Γκρόντνο.

3.

PAVLICHENKO (PAVLIUCHENKO), DMITRI (Dmitry) Valeriyevich, Επικεφαλής των ειδικών δυνάμεων του Υπουργείου Εσωτερικών (SOBR) της Λευκορωσίας, γεννηθείς το 1966 στο Vitebsk.

4.

NAUMOV, VLADIMIR Vladimirovich, Υπουργός Εσωτερικών, γεννηθείς το 1956.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κατάλογος των προσώπων περί των οποίων το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο (β)

1.

Lidia Mihajlovna YERMOSHINA, Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Εκλογών της Λευκορωσίας, γεννηθείσα στις 29 Ιανουαρίου 1953, στο Slutsk (περιοχή του Minsk).

2.

Yuri Nikolaevich PODOBED, Αντισυνταγματάρχης του στρατού, Μονάδα Ειδικών Δυνάμεων (ΟΜΟΝ), Υπουργείο Εσωτερικών, γεννηθείς στις 5 Μαρτίου 1962, στο Slutsk (περιοχή του Minsk).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Κατάλογος των προσώπων περί των οποίων το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο (γ)

Ονοματεπώνυμο

(μεταγραφή στην αγγλική)

Ονοματεπώνυμο

(γραφή στη λευκορωσική)

Ονοματεπώνυμο

(γραφή στη ρωσική)

Ημερομηνία γεννήσεως

Τόπος γεννήσεως

Αξίωμα/Θέση

Lukashenko Aleksandr Grigorievich

(Lukashenka Alaksandr Ryhoravich)

Лукашенка Аляксандр Рьıгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954

Kopys, περιφέρεια Vitebsk

Πρόεδρος

Nevyglas Gennady Nikolaevich

(Nievyhlas Hienadz Mikalaevich)

Невьıглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЬIГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954

Parahonsk, περιφέρεια Pinsk

Επικεφαλής της Προεδρικής Διοίκησης

Petkevich Natalya Vladimirovna

(Piatkevich Natallia Uladzimirauna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972

Minsk

Αναπληρώτρια επικεφαλής της Προεδρικής Διοίκησης

Rubinov Anatoly Nikolaevich

(Rubinau Anatol Mikalaevich)

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

15.4.1939

Mogilev

Αναπληρωτής προϊστάμενος αρμόδιος για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την ιδεολογία, PA

Proleskovsky Oleg Vitoldovich

(Pralaskouski Aleh Vitoldavich)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Ρωσία, τώρα Sergijev Posad)

Βοηθός και Προϊστάμενος της κύριας διεύθυνσης ιδεολογίας, PA

Radkov Aleksandr Mikhailovich

(Radzkou Alaksandr Mikhailavich)

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Votnya,

Вотня Бьıховского района Могилевской области

Υπουργός Παιδείας

Rusakevich Vladimir Vasilyevich

(Rusakevich Uladzimir Vasilievich)

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947

Vygonoshchi,

Вьıгонощи, Брестская область

Υπουργός Ενημέρωσης

Golovanov Viktor Grigoryevich

(Halavanau Viktar Ryhoravich)

Галаванаў Вiктар Рьıгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borisov

Υπουργός Δικαιοσύνης

Zimovsky Alexander Leonidovich

(Zimouski Alaksandr Lieanidavich)

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961

Γερμανία

Μέλος της Άνω Βουλής, Προϊστάμενος της εθνικής κρατικής τηλεόρασης και ραδιοφωνίας

Konoplyev Vladimir Nikolaevich

(Kanapliou Uladzimir Mikalaevich)

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954

Akulintsy,

д. Акулинцьı Могилевского района

Πρόεδρος της Κάτω Βουλής

Cherginets Nikolai Ivanovich

(Charhiniets Mikalai Ivanavich)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937

Minsk

Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Κάτω Βουλής

Kostyan Sergei Ivanovich

(Kastsian Siarhiei Ivanavich)

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Usokhi, περιφέρεια Mogilev,

Усохи Кличевского района Могилевской области

Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Κάτω Βουλής

Orda Mikhail Sergeevich

(Orda Mikhail Siarhieevich)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

Dyatlovo, περιφέρεια Grodno,

Дятлово Гродненской области

Μέλος της Άνω Βουλής, αρχηγός του BRSM

Lozovik Nikolai Ivanovich

(Lazavik Mikalai Ivanavich)

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Nevinyany, περιφέρεια Minsk,

Невиняньı Вилейского р-на Минской области

Αναπληρωτής του Προέδρου της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής

Miklashevich Petr Petrovich

(Miklashevich Piotr Piatrovich)

Мiклашзвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Kosuta, περιφέρεια Minsk,

Косута Минской области

Γενικός εισαγγελέας

Slizhevsky Oleg Leonidovich

(Slizheuski Aleh Leanidavich)

Слiжзўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κοινωνικών Οργανώσεων, κομμάτων και ΜΚΟ του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Khariton Aleksandr

(Kharyton Alaksandr)

Харьıтон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

Σύμβουλος της Διεύθυνσης Κοινωνικών Οργανώσεων, κομμάτων και ΜΚΟ του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Smirnov Evgeny Aleksandrovich

(Smirnou Yauhien Alaksandravich)

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949

περιφέρεια Ryazan, Ρωσία

Πρώτος αναπληρωτής του προέδρου του Οικονομικού Δικαστηρίου

Reutskaya Nadezhda Zalovna

(Ravutskaya Nadzieja Zalauna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

Δικαστής της περιοχής Μόσχα του Μινσκ

Trubnikov Nikolai Alekseevich

(Trubnikau Mikalai Alakseevich)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

Δικαστής της περιοχής Partizanskiy του Μινσκ

Kupriyanov Nikolai Mikhailovich

(Kupryianau Mikalai Mikhailavich)

Купрьıянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

Αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας

Sukhorenko Stepan Nikolaevich

(Sukharenka Stsiapan Mikalaevich)

Сухарзнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957

Zdudichi, περιφέρεια Mogilev,

Здудичи Светлогорского района Гомельской области

Πρόεδρος της KGB

Dementei Vasily Ivanovich

(Dzemiantsiei Vasil Ivanavich)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

Πρώτος αναπληρωτής, KGB

Kozik Leonid Petrovich

(Kozik Leanid Piatrovich)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948

Borisov

Αρχηγός της Ομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Οργανώσεων

Koleda Alexandr Mikhailovich

(Kalada Alaksandr Mikhailavich)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

Πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής της περιφέρειας Brest

Mikhasev Vladimir Ilyich

(Mikhasiou Uladzimir Iliich)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

Πρόεδρος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής της περιφέρειας Gomel

Luchina Leonid Aleksandrovich

Лучьıна Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

Περιφέρεια Minsk

Πρόεδρος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής της περιφέρειας Grodno

Karpenko Igor Vasilievich

(Karpenka Ihar Vasilievich)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Novokuznetsk, Ρωσία

Новокузнецк Кемеровской области, Россия

Πρόεδρος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής της πόλης του Μινσκ

Kurlovich Vladimir Anatolievich

(Kurlovich Uladzimir Anatolievich)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

Πρόεδρος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής της περιφέρειας Minsk

Metelitsa Nikolai Timofeevich

(Miatsielitsa Mikalai Tsimafeevich)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

Πρόεδρος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής της περιφέρειας Mogilev

Pishchulenok Mikhail Vasilievich

(Pishchulenak Mikhail Vasilievich)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 

 

Πρόεδρος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής της περιφέρειας Vitebsk

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Κατάλογος των προσώπων περί των οποίων το άρθρο 1 στοιχείο α)

Ονοματεπώνυμο

(μεταγραφή στην αγγλική)

Ονοματεπώνυμο

(γραφή στη λευκορωσική)

Ονοματεπώνυμο

(γραφή στη ρωσική)

Ημερομηνία γεννήσεως

Τόπος γεννήσεως

Αξίωμα/Θέση

Lukashenko Aleksandr Grigorievich

(Lukashenka Alaksandr Ryhoravich)

Лукашенка Аляксандр Рьıгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954

Kopys, περιφέρεια Vitebsk

Πρόεδρος

Nevyglas Gennady Nikolaevich

(Nievyhlas Hienadz Mikalaevich)

Невьıглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЬIГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954

Parahonsk, περιφέρεια Pinsk

Επικεφαλής της Προεδρικής Διοίκησης

Petkevich Natalya Vladimirovna

(Piatkevich Natallia Uladzimirauna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972

Minsk

Αναπληρώτρια επικεφαλής της Προεδρικής Διοίκησης

Rubinov Anatoly Nikolaevich

(Rubinau Anatol Mikalaevich)

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

15.4.1939

Mogilev

Αναπληρωτής προϊστάμενος αρμόδιος για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την ιδεολογία, PA

Proleskovsky Oleg Vitoldovich

(Pralaskouski Aleh Vitoldavich)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Ρωσία, τώρα Sergijev Posad)

Βοηθός και Προϊστάμενος της κύριας διεύθυνσης ιδεολογίας, PA

Radkov Aleksandr Mikhailovich

(Radzkou Alaksandr Mikhailavich)

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Votnya, Вотня Бьıховского района Могилевской области

Υπουργός Παιδείας

Rusakevich Vladimir Vasilyevich

(Rusakevich Uladzimir Vasilievich)

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947

Vygonoshchi, Вьıгонощи, Брестская область

Υπουργός Ενημέρωσης

Golovanov Viktor Grigoryevich

(Halavanau Viktar Ryhoravich)

Галаванаў Вiктар Рьıгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borisov

Υπουργός Δικαιοσύνης

Zimovsky Alexander Leonidovich

(Zimouski Alaksandr Lieanidavich)

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961

Γερμανία

Μέλος της Άνω Βουλής,

Προϊστάμενος της εθνικής κρατικής τηλεόρασης και ραδιοφωνίας

Konoplyev Vladimir Nikolaevich

(Kanapliou Uladzimir Mikalaevich)

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954

Akulintsy, д. Акулинцьı Могилевского района

Πρόεδρος της Κάτω Βουλής

Cherginets Nikolai Ivanovich

(Charhiniets Mikalai Ivanavich)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937

Minsk

Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Άνω Βουλής

Kostyan Sergei Ivanovich

(Kastsian Siarhiei Ivanavich)

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Usokhi, περιφέρεια Mogilev, Усохи Кличевского района Могилевской области

Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Κάτω Βουλής

Orda Mikhail Sergeevich

(Orda Mikhail Siarhieevich)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

Dyatlovo, περιφέρεια Grodno,

Дятлово Гродненской области

Μέλος της Άνω Βουλής, αρχηγός του BRSM

Lozovik Nikolai Ivanovich

(Lazavik Mikalai Ivanavich)

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Nevinyany, περιφέρεια Minsk,

Невиняньı Вилейского р-на Минской обл

Αναπληρωτής του Προέδρου της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής

Miklashevich Petr Petrovich

(Miklashevich Piotr Piatrovich)

Мiклашзвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Kosuta, περιφέρεια Minsk,

Косута Минской области

Γενικός εισαγγελέας

Slizhevsky Oleg Leonidovich

(Slizheuski Aleh Leanidavich)

Слiжзўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κοινωνικών Οργανώσεων, κομμάτων και ΜΚΟ του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Khariton Aleksandr

(Kharyton Alaksandr)

Харьıтон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

Σύμβουλος της Διεύθυνσης Κοινωνικών Οργανώσεων, κομμάτων και ΜΚΟ του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Smirnov Evgeny Aleksandrovich

(Smirnou Yauhien Alaksandravich)

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949

περιφέρεια Ryazan, Ρωσία

Πρώτος αναπληρωτής του προέδρου του Οικονομικού Δικαστηρίου

Reutskaya Nadezhda Zalovna

(Ravutskaya Nadzieja Zalauna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

Δικαστής της περιοχής Μόσχα του Μινσκ

Trubnikov Nikolai Alekseevich

(Trubnikau Mikalai Alakseevich)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

Δικαστής της περιοχής Partizanskiy του Μινσκ

Kupriyanov Nikolai Mikhailovich

(Kupryianau Mikalai Mikhailavich)

Купрьıянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

Αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας

Sukhorenko Stepan Nikolaevich

(Sukharenka Stsiapan Mikalaevich)

Сухарзнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957

Zdudichi, περιφέρεια Mogilev,

Здудичи Светлогорского района Гомельской области

Πρόεδρος της KGB

Dementei Vasily Ivanovich

(Dzemiantsiei Vasil Ivanavich)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

Πρώτος αναπληρωτής, KGB

Kozik Leonid Petrovich

(Kozik Leanid Piatrovich)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948

Borisov

Αρχηγός της Ομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Οργανώσεων

Koleda Alexandr Mikhailovich

(Kalada Alaksandr Mikhailavich)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

Πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής της περιφέρειας Brest

Mikhasev Vladimir Ilyich

(Mikhasiou Uladzimir Iliich)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

Πρόεδρος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής της περιφέρειας Gomel

Luchina Leonid Aleksandrovich

Лучьıна Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

Περιφέρεια Minsk

Πρόεδρος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής της περιφέρειας Grodno

Karpenko Igor Vasilievich

(Karpenka Ihar Vasilievich)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Novokuznetsk, Ρωσία

Новокузнецк Кемеровской области, Россия

Πρόεδρος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής της πόλης του Μινσκ

Kurlovich Vladimir Anatolievich

(Kurlovich Uladzimir Anatolievich)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

Πρόεδρος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής της περιφέρειας Minsk

Metelitsa Nikolai Timofeevich

(Miatsielitsa Mikalai Tsimafeevich)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

Πρόεδρος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής της περιφέρειας Mogilev

Pishchulenok Mikhail Vasilievich

(Pishchulenak Mikhail Vasilievich)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 

 

Πρόεδρος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής της περιφέρειας Vitebsk

Sheyman (Sheiman), Victor Vladimirovich

 

 

26.5.1958

Περιφέρεια Grodno

Υφυπουργός, Συμβούλιο Ασφαλείας

Pavlichenko (Pavliuchenko), Dmitri (Dmitry) Valeriyevich

 

 

1966

Vitebsk

Επικεφαλής των ειδικών δυνάμεων του Υπουργείου Εσωτερικών (SOBR)

Naumov, Vladimir Vladimïrovich

 

 

1956

 

Υπουργός Εσωτερικών

Yermoshina Lydia Mihajlovna

 

 

29.1.1953

Slutsk (Περιοχή Minsk)

Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Εκλογών

Podobed Yuri Nikolaevich

 

 

5.3.1962

Slutsk (Περιοχή Minsk)

Αντισυνταγματάρχης του στρατού, Μονάδα Ειδικών Δυνάμεων (ΟΜΟΝ), Υπουργείο Εσωτερικών.

»