25.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 88/68


ΚΟΙΝΉ ΔΡΆΣΗ 2006/243/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 20ής Μαρτίου 2006

προς υποστήριξη της προπαρασκευαστικής επιτροπής της οργάνωσης της συνθήκης για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών (CTBTO) στον τομέα της εκπαίδευσης και της δημιουργίας ικανοτήτων ελέγχου και εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΕ κατά της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 14,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 12 Δεκεμβρίου 2003, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τη στρατηγική της ΕΕ κατά της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, το κεφάλαιο ΙΙΙ της οποίας περιλαμβάνει κατάλογο μέτρων για την καταπολέμηση της διάδοσης των όπλων αυτών τόσο εντός της ΕΕ όσο και στις τρίτες χώρες.

(2)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει δραστήρια την εν λόγω στρατηγική και θέτει ήδη σε εφαρμογή τα μέτρα που απαριθμούνται στο οικείο κεφάλαιο III, ιδίως με την αποδέσμευση χρηματοοικονομικών πόρων για τη στήριξη ειδικών σχεδίων εκτελουμένων από πολυμερή όργανα.

(3)

Τα κράτη που έχουν υπογράψει τη συνθήκη για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών (CTBT), η οποία θεσπίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 10 Σεπτεμβρίου 1996, αποφάσισαν να συστήσουν προπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία θα διαθέτει νομική προσωπικότητα και θα αναλάβει την αποτελεσματική εφαρμογή της CTBT, εν αναμονή της σύστασης της οργάνωσης της CTBT (CΤΒΤΟ).

(4)

Στις 17 Νοεμβρίου 2003 το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή θέση 2003/805/ΚΕΠΠΑ για την καθολική ισχύ και επίρρωση των πολυμερών συμφωνιών στον τομέα της μη διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής καθώς και των φορέων τους (1).

(5)

Η ταχεία έναρξη ισχύος και η καθολική ισχύς της CTBT, καθώς και η ενίσχυση του συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου της προπαρασκευαστικής επιτροπής της CTBTO, αποτελούν σημαντικούς στόχους της στρατηγικής της ΕΕ κατά της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής.

(6)

Η προπαρασκευαστική επιτροπή της CTBTO επιδιώκει τους στόχους που μνημονεύονται στις αιτιολογικές σκέψεις 4 και 5 και προσπαθεί ήδη να προσδιορίσει τα μέσα με τα οποία θα μπορούσε το ελεγκτικό της σύστημα να ενισχυθεί κατά τον καλύτερο τρόπο με την έγκαιρη παροχή εμπειρογνωμοσύνης και εκπαίδευσης στο προσωπικό των υπογραφόντων κρατών που συμμετέχει στην εφαρμογή του ελεγκτικού συστήματος. Είναι επομένως σκόπιμο να της ανατεθεί η τεχνική εφαρμογή της παρούσας κοινής δράσης,

ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Για τον σκοπό της άμεσης υλοποίησης στην πράξη ορισμένων στοιχείων της στρατηγικής της ΕΕ κατά της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, η ΕΕ υποστηρίζει τις δραστηριότητες της προπαρασκευαστικής επιτροπής στον τομέα της εκπαίδευσης και της δημιουργίας ικανοτήτων ελέγχου με σκοπό την προαγωγή των ακόλουθων στόχων:

ενίσχυση των επιχειρησιακών επιδόσεων του συστήματος ελέγχου της προπαρασκευαστικής επιτροπής της CTBTO,

βελτίωση της ικανότητας των υπογραφόντων κρατών της CTBT να εκπληρώνουν τις σχετικές υποχρεώσεις ελέγχου που απορρέουν από τη CTBT και να είναι σε θέση να επωφελούνται πλήρως από τη συμμετοχή στο καθεστώς της συνθήκης και από τις δυνητικές μη στρατιωτικές και επιστημονικές εφαρμογές.

2.   Το πρόγραμμα της προπαρασκευαστικής επιτροπής της CTBTO, το οποίο αντιστοιχεί σε μέτρα της στρατηγικής της ΕΕ, αποσκοπεί στους ακόλουθους στόχους:

παροχή κατάρτισης με χρήση υπολογιστή με σκοπό τη δημιουργία ικανοτήτων ως προς το σύστημα ελέγχου της προπαρασκευαστικής επιτροπής της CTBTO,

παροχή ηλεκτρονικής, διαδραστικής πρόσβασης σε μαθήματα κατάρτισης και τεχνικά εργαστήρια καθώς και συνεχούς πρόσβασης σε ενότητες κατάρτισης.

Το πρόγραμμα αυτό θα εκτελεστεί επ’ωφελεία όλων των υπογραφόντων κρατών της συνθήκης CTBT.

Λεπτομερής περιγραφή του προγράμματος περιλαμβάνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

1.   Η προεδρία, επικουρούμενη από τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου/Ύπατο Εκπρόσωπο (ΓΓ/ΥΕ) αναλαμβάνει την εφαρμογή της κοινής δράσης σε πλήρη σύμπραξη με την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2.   Η Επιτροπή εποπτεύει την ορθή εφαρμογή της οικονομικής συνεισφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 3.

3.   Η τεχνική εφαρμογή του προγράμματος που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 ανατίθεται στην προπαρασκευαστική επιτροπή του CTBTO, η οποία ασκεί τα καθήκοντά της υπό την ευθύνη της προεδρίας και υπό τον έλεγχο του ΓΓ/ΥΕ. Προς τούτο, ο ΓΓ/ΥΕ προβαίνει στους αναγκαίους διακανονισμούς με την προπαρασκευαστική επιτροπή της CΤΒΤΟ.

Άρθρο 3

1.   Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για την εκτέλεση του προγράμματος που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 είναι 1 133 000 ευρώ.

2.   Η διαχείριση των κατά την παράγραφο 1 δαπανών που χρηματοδοτούνται από το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκειται στις διαδικασίες και τους κανόνες της Κοινότητας που εφαρμόζονται σε θέματα προϋπολογισμού, με την προϋπόθεση ότι η τυχόν προχρηματοδότηση δεν παραμένει στην κυριότητα της Κοινότητας.

3.   Για τον σκοπό της εκτέλεσης των δαπανών της παραγράφου 1, η Επιτροπή συνάπτει ειδικό χρηματοδοτικό διακανονισμό με την προπαρασκευαστική επιτροπή της CΤΒΤΟ σύμφωνα με τους κανονισμούς και κανόνες, ο οποίος ορίζει ότι η προπαρασκευαστική επιτροπή εξασφαλίζει προβολή της συνεισφοράς της ΕΕ αντίστοιχη με το ύψος της.

Άρθρο 4

Η προεδρία, επικουρούμενη από τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου/Ύπατο Εκπρόσωπο για την ΚΕΠΠΑ, υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή της παρούσας κοινής δράσης, βάσει τακτικών εκθέσεων που εκπονεί η προπαρασκευαστική επιτροπή της CTBTO. Η Επιτροπή συμπράττει πλήρως και παρέχει ενημέρωση επί των χρηματοδοτικών πτυχών της εφαρμογής του προγράμματος που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.

Άρθρο 5

Η παρούσα κοινή δράση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της υιοθέτησής της.

Λήγει 15 μήνες μετά την υιοθέτησή της.

Άρθρο 6

Η παρούσα κοινή δράση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

U. PLASSNIK


(1)  EE L 302 της 20.11.2003, σ. 34.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Υποστήριξη από την ΕΕ της προπαρασκευαστικής επιτροπής της οργάνωσης της συνθήκης για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών (CTBTO) στον τομέα της εκπαίδευσης και της δημιουργίας ικανοτήτων ελέγχου και εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΕ κατά της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής

1.   Περιγραφή

Η προπαρασκευαστική επιτροπή CTBTO δημιουργεί ήδη ένα παγκόσμιο σύστημα ελέγχου, το οποίο αποτελείται από 321 σταθμούς παρακολούθησης, 16 εργαστήρια αναφοράς, το Διεθνές Κέντρο Δεδομένων (IDC) και την ικανότητα επιτόπιας επιθεώρησης (OSI). Ουσιαστικό χαρακτηριστικό του συστήματος είναι η αποκεντρωμένη φύση του: τα δεδομένα που συλλέγονται από τους σταθμούς διανέμονται στα υπογράφοντα κράτη μαζί με προϊόντα από το IDC για τελική ανάλυση, ενώ ομάδες επιτόπιων επιθεωρήσεων συγκροτούνται βάσει διεθνούς πίνακα εμπειρογνωμόνων. Ως εκ τούτου, το σύστημα στηρίζεται στη διαθεσιμότητα εμπειρογνωμόνων στα υπογράφοντα κράτη οι οποίοι φροντίζουν για τη λειτουργία των σταθμών και χρησιμοποιούν τα δεδομένα του Διεθνούς Συστήματος Παρακολούθησης (IMS) και τα προϊόντα του IDC μέσω των εθνικών τους κέντρων δεδομένων, καθώς και στη διαθεσιμότητα ικανοτήτων για ομάδες OSI.

Προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα των υπογραφόντων κρατών της CTBT να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις ελέγχου που υπέχουν βάσει της CTBT και να είναι σε θέση να επωφεληθούν πλήρως από τη συμμετοχή στο σύστημα της συνθήκης, η προπαρασκευαστική επιτροπή της CTBTO έχει από συστάσεώς της τονίσει τη σημασία της εκπαίδευσης και της δημιουργίας ικανοτήτων. Επιπροσθέτως των παραδοσιακών μεθόδων κατάρτισης, οι νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας προσφέρουν φάσμα δυνατοτήτων για την εμβάθυνση και διεύρυνση της δημιουργίας ικανοτήτων στο μέλλον.

Το πρόγραμμα της ηλεκτρονικής κατάρτισης είναι ως προς τη φύση του παγκόσμιο. Θα φθάσει σε όλα τα υπογράφοντα κράτη της CTBT και θα προσφέρει στους εξουσιοδοτημένους χρήστες ηλεκτρονική, διαδραστική πρόσβαση στα μαθήματα κατάρτισης και στα τεχνικά εργαστήρια καθώς και συνεχή πρόσβαση σε ενότητες κατάρτισης μέσω του προηγμένου συστήματος επικοινωνίας (Expert Communication System) της προπαρασκευαστικής επιτροπής της CTBTO.

2.   Περιγραφή του προγράμματος

Το Νοέμβριο του 2005 εγκαινιάστηκε ένα πιλοτικό πρόγραμμα για τη διερεύνηση των διαθέσιμων τεχνολογικών επιλογών όσον αφορά τις διαδικτυακές εκπομπές και τις διαδικτυακές συσκέψεις καθώς και την κατάρτιση με χρήση υπολογιστή, με επιλεγμένα υπογράφοντα κράτη της CTBT σε όλες τις περιοχές. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της πιλοτικής φάσης, κατά την οποία θα αποδοθεί ιδιαίτερη σημασία στους διαφέροντες τεχνολογικούς περίγυρους όπου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι ηλεκτρονικής κατάρτισης, θα αναπτυχθούν η μεθοδολογία, η τεχνική υποδομή και η ουσία των δράσεων δημιουργίας ικανοτήτων.

Το πρόγραμμα θα καλύπτει την ανάπτυξη και εκτέλεση της δημιουργίας ικανοτήτων με βάση τις ακόλουθες βασικές ιδέες:

κατάρτιση/αυτοδιδασκαλία με χρήση υπολογιστή (CBT)

Η κατάρτιση/αυτοδιδασκαλία με χρήση υπολογιστή CBT εξασφαλίζει στον εξουσιοδοτημένο χρήστη κάποια διαδραστικότητα και συνεχή διαθεσιμότητα των ενοτήτων κατάρτισης. Η CBT απαιτεί μακρύ χρόνο ανάπτυξης, καθόσον το όλο περιεχόμενο/κείμενο, (εικόνες, ερωταποκρίσεις κ.λπ.) των ενοτήτων της πρέπει να αναπτυχθεί, να επανεξεταστεί, να δοκιμαστεί και να αναθεωρηθεί πολλές φορές πριν από την πρώτη διανομή στους σπουδαστές. Αν η διδασκόμενη ύλη δεν αλλάζει ουσιωδώς, η CBT μπορεί να αποτελεί μια αποτελεσματική μέθοδο για την μετάδοση συνεπούς εκπαιδευτικού υλικού στο ευρύ κοινό. Για παράδειγμα, το προσωπικό των ΕΚΔ χρειάζεται βασική εξοικείωση με τις βασικές ιδέες και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην προσωρινή τεχνική γραμματεία. Οι συμμετέχοντες σε δραστηριότητες OSI (Integrated Field Experiment 2008) θα πρέπει να καταρτιστούν σε μεγάλους αριθμούς.

Σε συνέχεια της πιλοτικής φάσης, η οποία θα χρηματοδοτηθεί μέσω διμερών εθελοντικών συνεισφορών, το πρόγραμμα θα εκτελεστεί σε δύο φάσεις:

Φάση 1: Εκπόνηση πρωτότυπου συστήματος ηλεκτρονικής κατάρτισης και έναρξη εφαρμογής εκπαιδευτικού λογισμικού

Τα αποτελέσματα της πιλοτικής φάσης θα πρέπει να επιτρέπουν τον προσδιορισμό μιας βασικής ιδέας η οποία να ανταποκρίνεται στα ποικίλα αιτήματα των δυνητικών χρηστών από τεχνικής όσο και ουσιαστικής απόψεως.

Θα αναπτυχθούν και θα δοκιμαστούν πρωτότυπες ενότητες για κατάρτιση με χρήση υπολογιστή.

Τα συστατικά μέρη για το οποία ενδείκνυται η μάθηση εξ αποστάσεως περιλαμβάνουν:

ενότητες κατάρτισης online για στοιχεία του συστήματος,

εκπαιδευτικές δέσμες και διαλέξεις με στατικές πληροφορίες ή ώριμες διαδικασίες,

παροχή εκπαιδευτικού υλικού, περιλαμβανομένου υλικού τεχνικής και πολιτικής τεκμηρίωσης, διαθέσιμου σε ιστότοπο,

συστήματα δοκιμών όπου οι χειριστές σταθμού μπορούν να διεξάγουν εικονικές συνεδρίες που αφορούν συνήθεις διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης,

πρακτική κατάρτιση στο Geotool με βάση το πρόγραμμα αυτοδιδασκαλίας. Αυτή θα μπορούσε να ενταχθεί στην προπαρασκευαστική κατάρτιση για μια πιο εξειδικευμένη σειρά μαθημάτων,

ενότητες του εκπαιδευτικού κύκλου για τους συμμετέχοντες στην άσκηση OSI Integrated Field Exercise.

Φάση 2: Πλήρης εφαρμογή του εκπαιδευτικού λογισμικού

Στη δεύτερη φάση θα αναπτυχθούν και θα εφαρμοστούν όλες οι εναπομένουσες ενότητες για την κατάρτιση με χρήση υπολογιστή. Η ανάπτυξη περιεχομένου για ορισμένες ενότητες θα ανατεθεί σε όργανα εταίρους των υπογραφόντων κρατών της CTBT, τα οποία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο κατά την ανάπτυξη των τεχνικών και διαδικασιών που χρησιμοποιήθηκαν κατά τις εργασίες της προπαρασκευαστικής επιτροπής της CTBTO. Οι ενότητες που θα αναπτυχθούν κατά τη φάση 2 θα επωφεληθούν από την πείρα που αποκτήθηκε κατά την ανάπτυξη πρωτοτύπων στη φάση 1.

Η φάση της ανάπτυξης και εκτέλεσης προβλέπεται να συνοδεύεται από εκτενή αξιολόγηση με σκοπό την ακριβέστερη προσαρμογή της μεθοδολογίας και των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στις διάφορες ανάγκες των δυνητικών χρηστών. Προς το σκοπό αυτόν, θα προστεθεί ένας ειδικός μηχανισμός αξιολόγησης στη διεξαγόμενη αξιολόγηση των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και δημιουργίας ικανοτήτων της προπαρασκευαστικής επιτροπής της CTBTO. Ορισμένα υπογράφοντα κράτη της CTBT από όλο τον κόσμο θα κληθούν να συνεργαστούν στενά με την προπαρασκευαστική επιτροπή της CTBTO καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος και να παράσχουν πληροφορίες για τη χρηστικότητα των προϊόντων δημιουργίας ικανοτήτων. Ειδικότερα, το στοιχείο του προγράμματος που αφορά την κατάρτιση με χρήση υπολογιστή θα πρέπει να υποβληθεί σε επανειλημμένες δοκιμές και αξιολογήσεις προτού καταστεί δυνατή η υλοποίηση ενός τελικού προϊόντος.

Αποτελέσματα του προγράμματος

Αύξηση του αριθμού εκπαιδευμένων εμπειρογνωμόνων για δοκιμές, αξιολογήσεις και προσωρινή λειτουργία του ελεγκτικού συστήματος της CTBT.

Βελτιωμένη προετοιμασία των συμμετεχόντων στα τεχνικά εργαστήρια.

Αύξηση του αριθμού συμμετεχόντων και καλύτερη διάδοση και εφαρμογή των συμπερασμάτων των τεχνικών εργαστηρίων.

Βελτίωση της προσβασιμότητας στις ενότητες κατάρτισης ανεξαρτήτως ωριαίων ατράκτων και σταδίου τεχνολογικής ανάπτυξης του κράτους υποδοχής.

Παροχή εκπαίδευσης και δημιουργίας ικανοτήτων με ηλεκτρονικά μέσα σε όλα τα υπογράφοντα κράτη της CTBT.

3.   Διάρκεια

Η υπολογιζόμενη συνολική διάρκεια των δυο διαδοχικών φάσεων του προγράμματος θα είναι 15 μήνες.

4.   Δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι της ηλεκτρονικής κατάρτισης είναι όλα τα υπογράφοντα κράτη της CTBT. Η ικανότητα των κρατών αυτών να εφαρμόσουν την CTBT και το σχετικό ελεγκτικό σύστημα και να επωφεληθούν πλήρως από τη συμμετοχή στο έργο της προπαρασκευαστικής επιτροπής της CTBTO έχει ουσιώδη σημασία για την ορθή λειτουργία της CTBT. Θα δοθεί η δέουσα προσοχή στη γλωσσική πολυμορφία των δικαιούχων, με την πρόβλεψη, ανάλογα με την περίπτωση, ενοτήτων κατάρτισης σε διάφορες γλώσσες.

5.   Φορέας υλοποίησης

Η προπαρασκευαστική επιτροπή της CTBTO θα αναλάβει την τεχνική υλοποίηση του προγράμματος. Αυτή θα γίνει απευθείας από το προσωπικό της προσωρινής τεχνικής γραμματείας της προπαρασκευαστικής επιτροπής της CTBTO, και από εμπειρογνώμονες ή ανάδοχους των υπογραφόντων κρατών της προπαρασκευαστικής επιτροπής της CTBTO. Στην περίπτωση των αναδόχων, η προμήθεια οποιωνδήποτε αγαθών, εργασιών ή υπηρεσιών από την προπαρασκευαστική επιτροπή της CTBTO στα πλαίσια της παρούσας κοινής δράσης θα διεξάγεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και διαδικασίες της προπαρασκευαστικής επιτροπής της CTBTO, όπως ορίζονται λεπτομερώς στη συμφωνία συνεισφοράς της ΕΕ με την προπαρασκευαστική επιτροπή της CTBTO.

6.   Συμμετοχή τρίτων

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί κατά 100 % από την παρούσα κοινή δράση. Οι εμπειρογνώμονες των υπογραφόντων κρατών της προπαρασκευαστικής επιτροπής της CTBTO μπορούν να θεωρούνται ως συμμετέχοντες τρίτοι. Θα εργασθούν σύμφωνα με τους συνήθεις κανόνες εργασίας των εμπειρογνωμόνων της προπαρασκευαστικής επιτροπής της CTBTO.

7.   Κατ’ εκτίμηση απαιτούμενοι πόροι

Η συνεισφορά της ΕΕ θα καλύψει εξ ολοκλήρου την εφαρμογή των δυο φάσεων του προγράμματος, όπως περιγράφονται στο παρόν παράρτημα. Το κατ’ εκτίμηση κόστος έχει ως εξής:

Φάση 1: (προδιαγραφές, ανάπτυξη πρωτοτύπων συμπεριλαμβανομένης της δοκιμής των πρώτων ενοτήτων)

519 400 ευρώ

Φάση 2: (ανάπτυξη των υπόλοιπων ενοτήτων, δοκιμή και αξιολόγηση ενοτήτων με επιλεγμένους δικαιούχους)

580 600 ευρώ

Επιπλέον, έχει προβλεφθεί έκτακτο αποθεματικό το οποίο ανέρχεται περίπου στο 3 % των επιλέξιμων δαπανών (δηλαδή συνολικά 33 000 ευρώ) για απρόβλεπτα έξοδα.

8.   Ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για την κάλυψη του κόστους του προγράμματος

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 1 133 000 ευρώ.