6.9.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 229/6


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1445/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 5ης Σεπτεμβρίου 2005

για τον καθορισμό των ορθών κριτηρίων ποιοτικής αξιολόγησης και του περιεχομένου των εκθέσεων για την ποιότητα όσον αφορά τις στατιστικές των αποβλήτων για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2002, για τις στατιστικές των αποβλήτων (1), και ιδίως το άρθρο 6 στοιχείο δ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002, απαιτείται από την Επιτροπή να θεσπίζει τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002, η Επιτροπή πρέπει να καθορίσει τα ορθά κριτήρια ποιοτικής αξιολόγησης και το περιεχόμενο των εκθέσεων για την ποιότητα όπως αναφέρονται στον εν λόγω κανονισμό.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη που διατύπωσε η επιτροπή στατιστικού προγράμματος (ΕΣΠ) που θεσπίστηκε με την απόφαση 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ, του Συμβουλίου (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Τα ορθά κριτήρια ποιοτικής αξιολόγησης και το περιεχόμενο των εκθέσεων για την ποιότητα όπως αναφέρονται στο τμήμα 7 των παραρτημάτων Ι και ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση για την ποιότητα σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

2.   Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν όσον αφορά τα στοιχεία που υποβάλλονται σχετικά με το πρώτο έτος αναφοράς 2004 και όλες τις επόμενες περιόδους αναφοράς.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2005.

Για την Επιτροπή

Joaquín ALMUNIA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 332 της 9.12.2002, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 783/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 131 της 25.5.2005, σ. 38).

(2)  ΕΕ L 181 της 28.6.1989, σ. 47.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Περιβάλλον πολλών μεθόδων

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2150/2002, κάθε διαβίβαση συνόλου στοιχείων ή συνδυασμού συνόλων στοιχείων πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση για την ποιότητα. Ο εν λόγω κανονισμός δεν ορίζει συγκεκριμένη μέθοδο κατάρτισης των στατιστικών των αποβλήτων. Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των μεθόδων από χώρα σε χώρα, μεταξύ των συνόλων στοιχείων μιας χώρας και ακόμη μεταξύ μεμονωμένων συνόλων στοιχείων. Ο τρόπος αξιολόγησης της ποιότητας εξαρτάται από τις μεθόδους που εφαρμόζονται. Το μέρος Ι της έκθεσης για την ποιότητα αποτελεί γενική περιγραφή των στοιχείων και έχει ως στόχο την αποσαφήνιση του περιβάλλοντος πολλών μεθόδων. Στο μέρος αυτό προσδιορίζεται και παρέχεται γενική επισκόπηση των μεθόδων. Το μέρος ΙΙ είναι σύμφωνο με τα πρότυπα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον ορισμό της ποιότητας στο ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα.

Διάρθρωση

Η έκθεση για την ποιότητα που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σύμφωνη με τη διάρθρωση που ορίζεται στο κεφάλαιο «Περιεχόμενο της έκθεσης για την ποιότητα» που ακολουθεί. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης παραγράφους που δεν εφαρμόζονται ή για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες· η έκθεση για την ποιότητα πρέπει να περιλαμβάνει σαφή αναφορά στις παραγράφους αυτές.

Αναθεώρηση στοιχείων

Στις περιπτώσεις που υπήρξε αναθεώρηση στοιχείων, πρέπει να επισυνάπτεται σχετική σημείωση στην έκθεση για την ποιότητα. Στη σημείωση πρέπει να αναφέρεται επακριβώς ο τομέας που καλύπτεται από την αναθεώρηση· πρέπει επίσης να εξηγείται ο λόγος για τον οποίο η αναθεώρηση ήταν αναγκαία και να διευκρινίζεται ο αντίκτυπος της αναθεώρησης στα αποτελέσματα.

Προσωρινά στοιχεία

Η υποβολή προσωρινών στοιχείων δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του κανονισμού για τις στατιστικές των αποβλήτων. Εάν ένα σύνολο περιλαμβάνει προσωρινά στοιχεία, αυτό πρέπει να επεξηγείται στο μέρος Ι. Είναι επίσης απαραίτητο να προγραμματιστεί η αναθεώρηση των στοιχείων αυτών.

Βασικά συγκεντρωτικά στοιχεία

Στην έκθεση για την ποιότητα είναι ορισμένες φορές αναγκαίο να αξιολογείται ο αντίκτυπος των υποθέσεων ή των σφαλμάτων. Η αξιολόγηση αυτή είναι δυνατόν να αφορά μόνον τον αντίκτυπο στα βασικά συγκεντρωτικά στοιχεία. Όσον αφορά τη δημιουργία αποβλήτων, βασικά συγκεντρωτικά στοιχεία είναι τα ακόλουθα:

τα επικίνδυνα απόβλητα που δημιουργούνται από νοικοκυριά,

τα μη επικίνδυνα απόβλητα που δημιουργούνται από νοικοκυριά,

τα επικίνδυνα απόβλητα που δημιουργούνται από επιχειρήσεις (σύνολο όλων των κατηγοριών της NACE),

τα μη επικίνδυνα απόβλητα που δημιουργούνται από επιχειρήσεις (σύνολο όλων των κατηγοριών της NACE).

Όσον αφορά την επεξεργασία αποβλήτων, βασικά συγκεντρωτικά στοιχεία είναι τα ακόλουθα:

επικίνδυνα απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα,

μη επικίνδυνα απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα,

επικίνδυνα απόβλητα που έχουν αποτεφρωθεί,

μη επικίνδυνα απόβλητα που έχουν αποτεφρωθεί,

επικίνδυνα απόβλητα που έχουν ανακτηθεί,

μη επικίνδυνα απόβλητα που έχουν ανακτηθεί,

επικίνδυνα απόβλητα προς διάθεση,

μη επικίνδυνα απόβλητα προς διάθεση.

Όνομα αρχείου

Η έκθεση για την ποιότητα υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή με έγγραφο του οποίου το όνομα αρχείου αποτελείται από πέντε μέρη:

Έκθεση για την ποιότητα

2

Τιμή: QR

Πεδίο

5

Τιμή: WASTE

Κωδικοί χωρών

2

Κωδικός χώρας δύο χαρακτήρων

Έτος

4

Έτος αναφοράς (πρώτο έτος αναφοράς 2004)

Αναθεώρηση

1

Αριθμός αναθεώρησης, μηδέν (0) για την πρώτη υποβολή

Τα μέρη του ονόματος του φακέλου χωρίζονται με υπογεγραμμένη παύλα. Για παράδειγμα, η έκθεση για την ποιότητα που θα υποβάλει το Βέλγιο για το έτος 2004 μετά την πρώτη αναθεώρηση θα έχει το όνομα QR_WASTE_BE_2004_1.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Μέρος I:   Περιγραφή των στοιχείων

Ταυτοποίηση

Χώρα

Έτος αναφοράς

Σύνολο (σύνολα) στοιχείων

Ημερομηνία διαβίβασης.

Στοιχεία του (των) αρμοδίου (αρμοδίων) για την ποιότητα των στατιστικών των αποβλήτων

Ονοματεπώνυμο

Αριθμός τηλεφώνου

Ταχυδρομική διεύθυνση

Οργανισμός και τμήμα.

Πρέπει να γίνεται αναφορά στις παρεκκλίσεις που ισχύουν για το σύνολο στοιχείων.

Περιγραφή των εμπλεκόμενων μερών/των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή στοιχείων. Σχέση των μερών/πηγών με τους τομείς του κανονισμού των στατιστικών των αποβλήτων. Ποια είναι η νομική βάση όσον αφορά την πηγή των στοιχείων; Πώς αξιολογείται η συνέχεια;

Γενική περιγραφή του είδους των μεθόδων που χρησιμοποιούνται και σε ποιο μέρος του συνόλου στοιχείων. Η περιγραφή αυτή χρησιμοποιείται ως αναφορά στο μέρος ΙΙ της έκθεσης. Οι διαφορετικές μέθοδοι είναι:

Έρευνα

Διοικητικές πηγές

Δημιουργία μοντέλων

Άλλη (επεξηγήστε).

Οι τροποποιήσεις που γίνονται όσον αφορά το προηγούμενο έτος αναφοράς πρέπει να αναφέρονται και να συνοδεύονται από αξιολόγηση του αντικτύπου στην ποιότητα των στοιχείων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στη διαχρονική συγκρισιμότητα. Λεπτομέρειες σχετικά με τη συγκρισιμότητα περιλαμβάνονται στο σημείο 5 του μέρους ΙΙ, το οποίο φέρει τον τίτλο «Συγκρισιμότητα». Για το πρώτο έτος αναφοράς δεν απαιτείται να αναφερθεί η συγκρισιμότητα με την εκούσια συλλογή στοιχείων βάσει του κοινού ερωτηματολογίου του ΟΟΣΑ και της Eurostat για τα απόβλητα.

Τα κράτη μέλη πρέπει να απαριθμούν τις κύριες αλλαγές που αναμένουν όσον αφορά τις μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν για το επόμενο έτος αναφοράς.

Μέρος ΙΙ:   Έκθεση όσον αφορά τα χαρακτηριστικά ποιότητας

1.   Σημασία

Πρέπει να υποβάλλεται σύνοψη που θα περιλαμβάνει την περιγραφή των χρηστών και των αναγκών σε εθνικό επίπεδο.

Τα κράτη μέλη πρέπει να δηλώνουν το βαθμό πληρότητας των συνόλων στοιχείων. Πρέπει να προσδιορίζουν τις μεταβλητές ή/και τις ταξινομήσεις σε κατηγορίες που απαιτούνται βάσει του κανονισμού για τις στατιστικές των αποβλήτων (π.χ. η τιμή κελιού αναφέρεται ως «M» ή «L» στο υποβαλλόμενο σύνολο στοιχείων). Απαιτείται επίσης η παροχή επεξηγήσεων όσον αφορά τις περιπτώσεις για τις οποίες ισχύει παρέκκλιση. Στις περιπτώσεις που δηλώνεται ότι λείπουν κελιά, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αποκατάσταση της έλλειψης αυτής.

2.   Ακρίβεια

2.1.   Σφάλματα δειγματοληψίας

Πρέπει να γίνεται αναφορά στο μέρος Ι όσον αφορά την οριοθέτηση του σχετικού τομέα της έρευνας. Πρέπει να παρέχονται πληροφορίες όσον αφορά τις ακόλουθες πτυχές:

το εφαρμοζόμενο πλαίσιο δείγματος,

το εφαρμοζόμενο σχέδιο δειγματοληψίας,

τη στρωματοποίηση (π.χ. προσδιορισμός είτε ανά τάξη μεγέθους, ομάδα της NACE κ.λπ.),

τον όγκο των δειγμάτων: προσδιορίζεται ο αριθμός των επιχειρήσεων σε έναν πληθυσμό και ο αριθμός στην έρευνα (ανά στρώμα εάν χρειάζεται),

το συντελεστή διακύμανσης όσον αφορά τη συνολική ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων και την ταξινόμηση σε τέσσερα βασικά συγκεντρωτικά στοιχεία. Ο παρονομαστής του συντελεστή είναι η συνολική ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων στα σχετικά συγκεντρωτικά στοιχεία· περιλαμβάνει τα στρώματα που δεν έχουν εκτιμηθεί με μεθόδους δειγματοληψίας. Για την εκτίμηση της διακύμανσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη το ποσοστό μη απάντησης,

το συντελεστή διακύμανσης όσον αφορά τη συνολική ποσότητα των επεξεργασθέντων αποβλήτων και την ταξινόμηση σε οκτώ βασικά συγκεντρωτικά στοιχεία. Παρονομαστής του συντελεστή είναι η συνολική ποσότητα των επεξεργασθέντων αποβλήτων στα σχετικά συγκεντρωτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των στρωμάτων που δεν έχουν εκτιμηθεί με δειγματοληπτικές μεθόδους. Για την εκτίμηση της διακύμανσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη το ποσοστό μη απάντησης.

2.2.   Σφάλματα που δεν σχετίζονται με τη δειγματοληψία

2.2.1.   Σφάλματα κάλυψης

Όσον αφορά το παράρτημα Ι σχετικά με την παραγωγή αποβλήτων: περιγραφή της (των) μεθόδου(-ων) που εφαρμόζονται με στόχο την κάλυψη σε ποσοστό 100 %.

Όσον αφορά το παράρτημα ΙΙ σχετικά με την επεξεργασία των αποβλήτων: περιγραφή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων που δεν συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση και λόγος της μη συμπερίληψής τους.

Περιγραφή του τρόπου εκτίμησης της ποσότητας των εμπορικών αποβλήτων από επιχειρήσεις/καταστήματα, που περιλαμβάνονται στα απόβλητα νοικοκυριών· μέθοδος που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση των καθαρών αποβλήτων νοικοκυριών.

Περιγραφή των κύριων προβλημάτων εσφαλμένης ταξινόμησης, πλημμελούς κάλυψης και υπερκάλυψης που παρουσιάστηκαν κατά τη συλλογή των στοιχείων.

2.2.2.   Σφάλματα μέτρησης

Ποιες στατιστικές μονάδες εφαρμόζονται και σε ποιο μέρος του συνόλου στοιχείων; Ποιο είναι το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των πιθανών σφαλμάτων κατά την εφαρμογή των στατιστικών μονάδων;

Σφάλματα όσον αφορά την ορθότητα των ποσοτήτων: πρέπει να περιγραφούν ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η στάθμιση και η ακόλουθη καταγραφή καθώς και οι διαδικασίες επικύρωσης που εφαρμόζονται για την ανίχνευση των σφαλμάτων στάθμισης. Ποιο είναι το αποτέλεσμα των διαδικασιών ανίχνευσης σφάλματος που έχουν τεθεί σε λειτουργία;

Πρέπει να γίνει περιγραφή της ποιότητας των πληροφοριών του μέσου συλλογής στοιχείων. Για παράδειγμα, στην περίπτωση ερευνών δειγματοληψίας με ερωτηματολόγιο: έγινε επικύρωση του ερωτηματολογίου σε ομάδα εστίασης; Όσον αφορά τα στοιχεία διοικητικού χαρακτήρα: υπάρχουν κίνητρα στο επίπεδο της μονάδας που καταρτίζει την έκθεση ή της ίδιας της διοίκησης όσον αφορά την υποβολή υπερβολικά λεπτομερούς έκθεσης, την υποβολή μη επαρκώς λεπτομερούς έκθεσης ή τα κενά;

2.2.3.   Σφάλματα επεξεργασίας

Σύνοψη των σταδίων επεξεργασίας από τη συλλογή έως την παραγωγή των στατιστικών, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ανίχνευσης και διόρθωσης των σφαλμάτων επεξεργασίας.

Κατάλογος των εντοπισθέντων σφαλμάτων επεξεργασίας, έκταση και αντίκτυπός τους.

Σφάλματα κωδικοποίησης όσον αφορά την κωδικοποίηση της κατηγορίας των αποβλήτων, την κατηγορία της NACE, το είδος της δραστηριότητας επεξεργασίας και την περιοχή. Πρέπει να δίνεται περιγραφή του τρόπου εφαρμογής της κωδικοποίησης και του είδους των διαδικασιών επικύρωσης που εφαρμόζονται για την ανίχνευση των σφαλμάτων κωδικοποίησης. Ποιο είναι το αποτέλεσμα των διαδικασιών ανίχνευσης σφάλματος που έχουν τεθεί σε λειτουργία.

Ποσοστό της κατηγορίας «απόβλητα που δημιουργούνται από νοικοκυριά» το οποίο αντιστοιχεί ουσιαστικά στις επιχειρήσεις. Με ποιο τρόπο γίνεται η εκτίμηση της εσφαλμένης ταξινόμησης.

2.2.4.   Σφάλματα μη απάντησης

Ποσοστό απαντήσεων σε επίπεδο βασικών συγκεντρωτικών στοιχείων.

Περιγραφή της επεξεργασίας των μη απαντήσεων (μη απαντήσεις σε μονάδες και στοιχεία) στις έρευνες.

Προσδιορισμός του αναμενόμενου αριθμού σφαλμάτων λόγω μη απαντήσεων.

2.2.5.   Σφάλματα όσον αφορά τα μοντέλα και τις σχετικές υποθέσεις

Περιγραφή των μοντέλων, υποθέσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή των μοντέλων και αναμενόμενα σφάλματα καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισής τους.

Αποτελέσματα της ανάλυσης της ευαισθησίας.

Χρησιμοποιούμενες πηγές (βλέπε περιγραφή των πηγών στο μέρος Ι).

3.   Έγκαιρη και εμπρόθεσμη διαβίβαση

Περιγραφή, υπό μορφή χρονοδιαγράμματος, των βασικών σταδίων συλλογής των στοιχείων κατά τη διαδικασία κατάρτισης των συνόλων στοιχείων.

Περιγραφή, υπό μορφή χρονοδιαγράμματος, των βασικών σταδίων επεξεργασίας των στοιχείων (π.χ. ημερομηνίες έναρξης και λήξης όσον αφορά την πληρότητα, την κωδικοποίηση και τους ελέγχους αληθοφάνειας, την επικύρωση των στοιχείων και τα μέτρα τήρησης του απορρήτου).

Περιγραφή, υπό μορφή χρονοδιαγράμματος, των βασικών σταδίων δημοσίευσης των στοιχείων (π.χ. πότε υπολογίστηκαν, επικυρώθηκαν και διαδόθηκαν τα προκαταρκτικά και τα λεπτομερή αποτελέσματα).

Η εμπρόθεσμη διαβίβαση των στοιχείων στην Eurostat θα αξιολογείται βάσει του κανονισμού για τις στατιστικές των αποβλήτων, ο οποίος καθορίζει την περιοδικότητα και τις προθεσμίες διαβίβασης των στοιχείων. Για οιαδήποτε καθυστέρηση πρέπει να παρέχεται σχετική εξήγηση. Επιπροσθέτως, η έκθεση πρέπει να αναφέρει τα μέτρα που ελήφθησαν για την αποφυγή καθυστερήσεων στο μέλλον.

4.   Προσβασιμότητα και σαφήνεια

Ο εθνικός οργανισμός που είναι αρμόδιος για την υποβολή της έκθεσης (και ο οποίος προσδιορίζεται στο μέρος Ι της έκθεσης για την ποιότητα) πρέπει να περιγράφει:

την πολιτική διάδοσης των στατιστικών για τα απόβλητα,

τα μέτρα και τα μέσα για την εξασφάλιση/βελτίωση της σαφήνειας,

την πολιτική όσον αφορά την τήρηση του απορρήτου.

5.   Συγκρισιμότητα

Για την αξιολόγηση της συγκρισιμότητας των εθνικών στοιχείων που έχουν παραχθεί με τη χρήση διαφορετικών μεθοδολογιών, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ο αντίκτυπος των περιορισμών όσον αφορά την κάλυψη και την ακρίβεια των στοιχείων (με βάση τα ανωτέρω στοιχεία ορθότητας).

Με ποιο τρόπο γίνεται η επικύρωση της συγκρισιμότητας σε περιφερειακό επίπεδο των στοιχείων για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων; Ποια στατιστική μονάδα χρησιμοποιείται; Με ποιο τρόπο ελήφθησαν υπόψη οι κινητές εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων.

Διαχρονική συγκρισιμότητα: και οι δύο αλλαγές όσον αφορά την προηγούμενη περίοδο αναφοράς καθώς και οι αναμενόμενες αλλαγές όσον αφορά την επόμενη περίοδο αναφοράς πρέπει να αναφέρονται. Οι λεπτομέρειες όσον αφορά τους ορισμούς, την κάλυψη ή τις μεθόδους πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς (βλέπε μέρος Ι). Πρέπει επίσης να πραγματοποιείται αξιολόγηση των συνεπειών.

6.   Συνοχή

Περιβαλλοντικές στατιστικές:

συνοχή της διάδοσης σε εθνικό επίπεδο με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του κανονισμού για τις στατιστικές των αποβλήτων.

Δεν είναι απαραίτητο να αναφερθεί η συνοχή με:

το κοινό ερωτηματολόγιο του ΟΟΣΑ και της Eurostat,

συγκεκριμένες υποχρεώσεις υποβολής έκθεσης για τα απόβλητα (οχήματα προς απόσυρση, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συσκευασίες και απόβλητα συσκευασίας, μεταφορά των αποβλήτων κ.λπ.),

την έκθεση σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (IPPC),

την υποβολή έκθεσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.

Με τα θέματα αυτά θα ασχοληθεί η ίδια η Επιτροπή (Eurostat).

Κοινωνικοοικονομικές στατιστικές

Τα κράτη μέλη καλούνται να υποβάλουν παρατηρήσεις όσον αφορά τη συνοχή με:

τις στατιστικές για το εμπόριο,

την περιβαλλοντική-οικονομική λογιστική, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών λογαριασμών,

την παραγωγή διαρθρωτικών δεικτών.

Στις παρατηρήσεις όσον αφορά τα σημεία αυτά θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνεται ο προσδιορισμός των διαφορών ως προς την εφαρμογή των στατιστικών μονάδων και των ταξινομήσεων.

7.   Φόρτος των ερωτηθέντων

Πρέπει να αξιολογείται ο πραγματικός αριθμός των ερωτηθέντων και ο φόρτος που τους επιβάλλεται με βάση φυσικά μεγέθη (χρόνος που απαιτήθηκε για την απάντηση). Όσον αφορά τις διοικητικές πηγές, πρέπει να αξιολογείται ο φόρτος των ερωτηθέντων από την υποβολή πρόσθετων ερωτήσεων για στατιστικούς σκοπούς.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η Επιτροπή (Eurostat) θα αξιολογεί τις πληροφορίες που συλλέγονται βάσει του κανονισμού για τις στατιστικές των αποβλήτων σύμφωνα με τα ακόλουθα πέντε γενικά κριτήρια:

1.

Πλήρη σύνολα στοιχείων

Η πληρότητα των συνόλων στοιχείων ορίζεται από το μορφότυπο διαβίβασης για τις στατιστικές των αποβλήτων [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 782/2005 της Επιτροπής (1)].

2.

Πλήρης έκθεση για την ποιότητα

Η πληρότητα της έκθεσης για την ποιότητα ορίζεται από τον παρόντα κανονισμό.

3.

Έγκαιρη διάθεση των στοιχείων

Η έγκαιρη διάθεση των συνόλων στοιχείων και η συνοδευτική έκθεση για την ποιότητα ορίζονται από τον κανονισμό για τις στατιστικές των αποβλήτων (εντός 18 μηνών από τη λήξη του έτους αναφοράς).

4.

Ορθή εφαρμογή των ορισμών και των ταξινομήσεων

Το εγχειρίδιο για τις στατιστικές των αποβλήτων θα καθορίσει την κοινή ερμηνεία των ορισμών και των ταξινομήσεων.

5.

Εφαρμογή ορθών στατιστικών μεθόδων

Ο κανονισμός για τις στατιστικές των αποβλήτων δεν προβλέπει κάποια ιδιαίτερη μέθοδο για την κατάρτιση των στατιστικών για τα απόβλητα. Το εγχειρίδιο για τις στατιστικές των αποβλήτων θα παράσχει κατευθυντήριες γραμμές με στόχο την ορθή πρακτική.

Η Επιτροπή (Eurostat) ενημερώνει τον αρμόδιο για θέματα που άπτονται της ποιότητας των στατιστικών των αποβλήτων στο εκάστοτε κράτος μέλος σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης εντός δύο μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για τη διαβίβαση των στοιχείων.


(1)  ΕΕ L 131 της 25.5.2005, σ. 26.