15.7.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 184/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1111/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 24ης Ιουνίου 2005

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 περί της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 308,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 1975, περί της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (2), περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την οργάνωση του Ιδρύματος, και ιδίως του διοικητικού συμβουλίου του. Οι διατάξεις αυτές έχουν τροποποιηθεί επανειλημμένα ύστερα από κάθε προσχώρηση νέου κράτους μέλους, όταν έπρεπε να προστεθούν νέα μέλη στο διοικητικό συμβούλιο.

(2)

Το 2001, διενεργήθηκε εξωτερική αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (εφεξής «το Ίδρυμα»), η οποία υπογραμμίζει την ανάγκη προσαρμογής των διατάξεων του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 προκειμένου να διατηρηθεί η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα του Ιδρύματος και των διαχειριστικών του δομών, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης των διατάξεων σχετικά με την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων.

(3)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να επανεξετάσει τη σύνθεση και τους τρόπους εργασίας των διοικητικών συμβουλίων των οργανισμών και να υποβάλει τις δέουσες προτάσεις.

(4)

Τα διοικητικά συμβούλια του Ιδρύματος, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία και του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, υπέβαλαν στην Επιτροπή κοινή γνώμη σχετικά με τη μελλοντική διακυβέρνηση και τη λειτουργία τους.

(5)

H τριμερής διακυβέρνηση του Ιδρύματος, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία και του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης από εκπροσώπους των κυβερνήσεων, των οργανώσεων των εργοδοτών και των οργανώσεων των εργαζομένων, είναι θεμελιώδους σημασίας για την επιτυχία των οργανισμών αυτών.

(6)

Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη διακυβέρνηση αυτών των τριών κοινοτικών οργανισμών συνιστά μια ιδιομορφία, η οποία τους επιβάλλει να λειτουργούν σύμφωνα με κοινούς κανόνες.

(7)

Η ύπαρξη, εντός του τριμερούς διοικητικού συμβουλίου, των τριών ομάδων, που προέρχονται από τις κυβερνήσεις, τους εργοδότες και τους εργαζομένους, και ο διορισμός συντονιστή για τις ομάδες των εργοδοτών και των εργαζομένων, αποδείχθηκαν καίριας σημασίας. Οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει, συνεπώς, να επισημοποιηθούν και να επεκταθούν στην ομάδα των κυβερνήσεων.

(8)

Η διατήρηση της τριμερούς εκπροσώπησης από κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των κύριων ενδιαφερόμενων μερών καθώς και τη συνεκτίμηση της πολυμορφίας των συμφερόντων και των προσεγγίσεων που χαρακτηρίζουν τα κοινωνικά θέματα.

(9)

Είναι απαραίτητο να προβλεφθούν οι πρακτικές συνέπειες της επικείμενης διεύρυνσης της Ένωσης για το Ίδρυμα. Η σύνθεση και η λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να προσαρμοσθούν έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση των νέων κρατών μελών.

(10)

Το προεδρείο, το οποίο αναφέρεται στον εσωτερικό κανονισμό του διοικητικού συμβουλίου, χρειάζεται να ενισχυθεί προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνέχεια της λειτουργίας του Ιδρύματος και η αποδοτικότητα στη λήψη των αποφάσεών του. Η σύνθεσή του θα πρέπει να συνεχίσει να αντικατοπτρίζει την τριμερή δομή του διοικητικού συμβουλίου.

(11)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της συνθήκης, η Κοινότητα στοχεύει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλες τις δραστηριότητές της. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να υπάρξει σχετική πρόβλεψη που θα ενθαρρύνει την ισόρροπη εκπροσώπηση των ανδρών και των γυναικών στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου.

(12)

Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να είναι ικανό να εξασφαλίσει επίσημη συμβολή έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει επίσημη συμβολή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για περιορισμένη διάρκεια, σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες σε σχέση με την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας.

(13)

Το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, του μόνου κοινοτικού οργανισμού που διαθέτει δικό του εσωτερικό κανονισμό, είναι σκόπιμο να τυγχάνει της αυτής μεταχείρισης με το λοιπό προσωπικό το οποίο προσλαμβάνεται με σύμβαση από τις Κοινότητες, καθώς και των αυτών ευεργετημάτων του αναθεωρημένου κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, με σεβασμό των κεκτημένων δικαιωμάτων, ειδικότερα όσον αφορά τη σταδιοδρομία και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

(14)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(15)

Η συνθήκη δεν προβλέπει, για τη θέσπιση του παρόντος κανονισμού, εξουσίες άλλες από εκείνες που προβλέπονται στο άρθρο 308,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 3, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Το Ίδρυμα συνεργάζεται κατά το δυνατό στενότερα με ειδικευμένα ινστιτούτα, ιδρύματα και οργανισμούς στα κράτη μέλη και σε διεθνές επίπεδο. Ιδίως, το Ίδρυμα εξασφαλίζει την κατάλληλη συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, με την επιφύλαξη των δικών του στόχων.».

2)

Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 5

Οι δομές διοίκησης και διαχείρισης του Ιδρύματος περιλαμβάνουν:

α)

διοικητικό συμβούλιο·

β)

προεδρείο·

γ)

διευθυντή και αναπληρωτή διευθυντή.».

3)

Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 6

1.   Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από:

α)

ένα μέλος που εκπροσωπεί την κυβέρνηση κάθε κράτους μέλους·

β)

ένα μέλος που εκπροσωπεί τις οργανώσεις των εργοδοτών από κάθε κράτος μέλος·

γ)

ένα μέλος που εκπροσωπεί τις οργανώσεις των εργαζομένων από κάθε κράτος μέλος·

δ)

τρία μέλη που εκπροσωπούν την Επιτροπή.

2.   Τα μέλη που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) της παραγράφου 1 διορίζονται από το Συμβούλιο με βάση ένα μέλος για κάθε κράτος μέλος και για καθεμία από τις προαναφερθείσες κατηγορίες. Το Συμβούλιο διορίζει, παράλληλα, υπό τους ίδιους όρους με τα μέλη, αναπληρωματικό μέλος που θα παρίσταται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου μόνον όταν απουσιάζει το μέλος.

Η Επιτροπή διορίζει τα μέλη και τα αναπληρωματικά μέλη που την αντιπροσωπεύουν με γνώμονα την ισόρροπη εκπροσώπηση μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Κατά την υποβολή των καταλόγων των υποψηφίων, τα κράτη μέλη, οι οργανώσεις των εργοδοτών και οι οργανώσεις των εργαζομένων, μεριμνούν ώστε να εξασφαλίζεται η ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου.

Το Συμβούλιο δημοσιεύει τον κατάλογο των μελών του διοικητικού συμβουλίου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

3.   Η διάρκεια της θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής. Η θητεία μπορεί να ανανεώνεται.

Μετά τη λήξη της θητείας τους ή σε περίπτωση παραίτησης, τα μέλη παραμένουν εν υπηρεσία έως την ανανέωση του διορισμού τους ή την αντικατάστασή τους.

4.   Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει τον πρόεδρό του και τρεις αντιπροέδρους, έναν από κάθε μία εκ των τριών ομάδων που αναφέρονται στην παράγραφο 7 και έναν εκ των αντιπροσώπων της Επιτροπής, προκειμένου να υπηρετήσουν για περίοδο ενός έτους, που μπορεί να ανανεωθεί.

5.   Ο πρόεδρος συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Ο πρόεδρος συγκαλεί συμπληρωματικές συνεδριάσεις έπειτα από αίτημα τουλάχιστον του ενός τρίτου των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

6.   Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

7.   Εντός του διοικητικού συμβουλίου, οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων, των οργανώσεων των εργαζομένων και των οργανώσεων των εργοδοτών, συγκροτούν από μία ομάδα. Κάθε ομάδα διορίζει συντονιστή ο οποίος συμμετέχει στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου. Οι συντονιστές της ομάδας των εργαζομένων και της ομάδας των εργοδοτών είναι αντιπρόσωποι των αντίστοιχων οργανώσεών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι συντονιστές οι οποίοι δε διορίζονται μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά την έννοια της παραγράφου 1, συμμετέχουν στις συνεδριάσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.

8.   Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτεί προεδρείο, το οποίο αριθμεί ένδεκα μέλη. Το προεδρείο απαρτίζεται από τον πρόεδρο και τους τρεις αντιπροέδρους του διοικητικού συμβουλίου, έναν συντονιστή ανά ομάδα, που αναφέρεται στην παράγραφο 7, και έναν ακόμα αντιπρόσωπο από κάθε ομάδα και από την Επιτροπή. Κάθε ομάδα δύναται να ορίζει έως τρία αναπληρωματικά μέλη, τα οποία παρίστανται στις συνεδριάσεις του προεδρείου, όταν απουσιάζουν τα τακτικά μέλη.

9.   Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει τον ετήσιο αριθμό των συνεδριάσεων του προεδρείου. Ο πρόεδρος συγκαλεί πρόσθετες συνεδριάσεις του προεδρείου έπειτα από αίτημα των μελών του.

10.   Οι αποφάσεις του προεδρείου λαμβάνονται με συναίνεση. Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται συναίνεση, το προεδρείο παραπέμπει το σχετικό θέμα στο διοικητικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης.

11.   Το διοικητικό συμβούλιο ενημερώνεται πλήρως και εγκαίρως σχετικά με τις δραστηριότητες και τις αποφάσεις του προεδρείου.»

4)

Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:

α)

Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Το διοικητικό συμβούλιο διοικεί το Ίδρυμα, του οποίου καθορίζει τις κατευθύνσεις. Βάσει σχεδίου το οποίο υποβάλλεται από το διευθυντή, το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα και το τετραετές κυλιόμενο πρόγραμμα εργασίας, σε συμφωνία με την Επιτροπή.».

β)

Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Αφού λάβει τη γνώμη της Επιτροπής, το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει τον εσωτερικό του κανονισμό, στον οποίο καθορίζονται οι πρακτικές ρυθμίσεις για τις εργασίες του. Ο εσωτερικός κανονισμός διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, προς ενημέρωση. Ωστόσο, το Συμβούλιο δύναται, εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία που του διαβιβάσθηκε ο εσωτερικός κανονισμός και με απλή πλειοψηφία, να τροποποιήσει τον εσωτερικό κανονισμό του.».

γ)

Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«4.   Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του διευθυντή που ορίζονται στα άρθρα 8 και 9, το προεδρείο, κατ’ εντολή του διοικητικού συμβουλίου, παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ορθή διοίκηση του Ιδρύματος μεταξύ των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να μην εκχωρήσει στο προεδρείο τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στα άρθρα 12 και 15.».

5)

Τα άρθρα 9 και 10 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 9

1.   Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του Ιδρύματος καθώς και για την εφαρμογή των αποφάσεων και των προγραμμάτων που εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο και το προεδρείο. Ο διευθυντής εκπροσωπεί νομικά το Ίδρυμα.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 παράγραφος 1, ο διευθυντής ασκεί τις εξουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1.

3.   Ο διευθυντής προετοιμάζει τις εργασίες του διοικητικού συμβουλίου και του προεδρείου. Ο διευθυντής ή ο αναπληρωτής διευθυντής ή και οι δύο, συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και του προεδρείου.

4.   Ο διευθυντής υποβάλλει αναφορά στο διοικητικό συμβούλιο για τη λειτουργία του Ιδρύματος.

Άρθρο 10

Κατόπιν προτάσεως του διευθυντή, το διοικητικό συμβούλιο δύναται να επιλέξει ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και να ζητήσει τη γνώμη τους για ειδικά θέματα σε σχέση με το τετραετές κυλιόμενο πρόγραμμα και το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας.».

6)

Το άρθρο 11 διαγράφεται.

7)

Το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:

α)

Στο άρθρο 12 παράγραφος 1, το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Ο διευθυντής καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα εργασίας πριν από την 1η Ιουλίου κάθε έτους με βάση τις κατευθύνσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας αποτελεί μέρος του τετραετούς κυλιόμενου προγράμματος. Τα σχέδια στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας συνοδεύονται από εκτίμηση των αναγκαίων δαπανών.

Κατά τον καθορισμό των προγραμμάτων, ο διευθυντής λαμβάνει υπόψη τις γνώμες των κοινοτικών οργάνων και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.».

β)

Στο άρθρο 12, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Ο διευθυντής διαβιβάζει τα προγράμματα στο διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση.».

8)

Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 17

1.   Το προσωπικό του Ιδρύματος που προσλαμβάνεται μετά τις 4 Αυγούστου 2005, υπόκειται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή στο καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΚΕΛΥ) όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 (3). Ισχύει το τμήμα 2 του παραρτήματος ΧΙΙΙ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.

2.   Όλες οι συμβάσεις εργασίας που συνάπτονται από το Ίδρυμα και το προσωπικό του δυνάμει του κανονισμού (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1860/76 (4) πριν από τις 4 Αυγούστου 2005, θεωρούνται ότι έχουν συναφθεί δυνάμει του άρθρου 2 στοιχείο α) του ΚΕΛΥ. Οι διατάξεις των τμημάτων 1, 3 και 4, εξαιρέσει του άρθρου 22 παράγραφος 2 του παραρτήματος ΧΙΙΙ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, ισχύουν για τις εν λόγω συμβάσεις από την αυτή ημερομηνία.

Τα μέλη του προσωπικού έχουν δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης κατά την αυτή ημερομηνία και δεν υποχρεούνται να τηρούν την περίοδο προειδοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1860/76. Όσον αφορά την αποζημίωση κατά την καταγγελία της σύμβασης και το επίδομα ανεργίας, η εν λόγω καταγγελία σύμβασης θεωρείται αποτέλεσμα ενέργειας του Ιδρύματος.

3.   Το Ίδρυμα ασκεί, όσον αφορά το προσωπικό του, τις εξουσίες που ανατίθενται, κατά περίπτωση, στην αρμόδια για τους διορισμούς ή για τις συμβάσεις αρχή.

4.   Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει, σε συμφωνία με την Επιτροπή, τους κατάλληλους εκτελεστικούς κανόνες.

9.

Οσάκις ο όρος «Administrative Board» ή «Management Board» εμφανίζεται στα άρθρα, αντικαθίσταται από τον όρο «Governing Board». Η παρούσα διόρθωση δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 24 Ιουνίου 2005.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

L. LUX


(1)  Γνώμη της 28ης Απριλίου 2005 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  ΕΕ L 139 της 30.5.1975, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1649/2003 (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 25).

(3)  ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 31/2005 (ΕΕ L 8 της 12.1.2005, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1860/76 του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1976, περί καθορισμού του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο προσωπικό του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Όρων Διαβιώσεως και Εργασίας (ΕΕ L 214 της 6.8.1976, σ. 24· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) αριθ. 680/87 (ΕΕ L 72 της 14.3.1987, σ. 15).».