14.4.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 95/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 560/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 12ης Απριλίου 2005

για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων ενόψει της κατάστασης στην Ακτή του Ελεφαντοστού

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 60, 301 και 308,

την κοινή θέση 2004/852/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, όσον αφορά τη λήψη περιοριστικών μέτρων κατά της Ακτής του Ελεφαντοστού (1),

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφασή του 1572 (2004) της 15ης Νοεμβρίου 2004, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ενεργώντας σύμφωνα με το κεφάλαιο VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και αποδοκιμάζοντας την επανάληψη των εχθροπραξιών στην Ακτή του Ελεφαντοστού και τις επανειλημμένες παραβιάσεις της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός της 3ης Μαΐου 2003, αποφάσισε να επιβάλει ορισμένα περιοριστικά μέτρα κατά της Ακτής του Ελεφαντοστού.

(2)

Η κοινή θέση 2004/852/ ΚΕΠΠΑ προβλέπει την εφαρμογή των μέτρων που θεσπίζονται στην απόφαση 1572 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, όπως η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων που ανήκουν σε πρόσωπα που έχουν θεωρηθεί από την αρμόδια επιτροπή κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών ότι συνιστούν απειλή για την ειρήνη και την πορεία προς την εθνική συμφιλίωση στην Ακτή του Ελεφαντοστού. Πρόκειται, ιδίως, για τα πρόσωπα που εμποδίζουν την εφαρμογή των συμφωνιών Λινά-Μαρκουσί (Linas-Marcoussis) και Άκρα III (Accra III), τα πρόσωπα που θεωρούνται υπεύθυνα για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στην Ακτή του Ελεφαντοστού με βάση τις σχετικές διαθέσιμες πληροφορίες, τα πρόσωπα που υποκινούν δημοσίως το μίσος και τη βία, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο, σύμφωνα με διαπιστώσεις της επιτροπής κυρώσεων, έχει παραβιάσει τον αποκλεισμό όπλων που επιβλήθηκε, επίσης, με την απόφαση 1572 (2004).

(3)

Τα μέτρα αυτά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συνθήκης και, κατά συνέπεια, για να αποφευχθεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού, είναι αναγκαία η θέσπιση κοινοτικής νομοθεσίας για την εφαρμογή τους σε ό,τι αφορά την Κοινότητα. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, το έδαφος της Κοινότητας θεωρείται ότι περικλείει τις επικράτειες των κρατών μελών στα οποία εφαρμόζεται η συνθήκη, υπό τους όρους που θεσπίζονται στην εν λόγω συνθήκη.

(4)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής του, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που προβλέπονται σ’ αυτόν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

ως «επιτροπή κυρώσεων» θεωρείται η επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που συστάθηκε βάσει της παραγράφου 14 της απόφασης 1572/2004 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·

2)

ως «κεφάλαια» θεωρούνται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τα οικονομικά οφέλη κάθε είδους, στα οποία ενδεικτικώς περιλαμβάνονται:

α)

τα μετρητά, οι επιταγές, οι χρηματικές απαιτήσεις, οι συναλλαγματικές, οι εντολές πληρωμών και άλλα μέσα πληρωμών·

β)

οι καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλες οντότητες, τα υπόλοιπα λογαριασμών, τα χρέη και τα ομόλογα χρέους·

γ)

οι μεταβιβάσιμοι σε χρηματιστήριο ή άλλως πως τίτλοι και μέσα δανεισμού, μεταξύ των οποίων οι μετοχές, οι συμμετοχικοί τίτλοι, τα ομόλογα, τα έντοκα γραμμάτια, τα μακροπρόθεσμα δικαιώματα (warrants), οι ομολογίες και οι συμβάσεις παραγώγων μέσων·

δ)

οι τόκοι, τα μερίσματα και τα άλλα έσοδα και μορφές αξίας που προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία ή προστίθενται σε αυτά·

ε)

οι πιστώσεις, τα δικαιώματα συμψηφισμών απαιτήσεων, οι εγγυήσεις, οι εγγυητικές επιστολές ή άλλες χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις·

στ)

οι πιστωτικές επιστολές, οι φορτωτικές, τα πωλητήρια συμβόλαια·

ζ)

τα έγγραφα που αποδεικνύουν συμμετοχή σε κεφάλαια ή σε χρηματοοικονομικούς πόρους·

η)

κάθε άλλο μέσο χρηματοδότησης εξαγωγών·

3)

ως «δέσμευση κεφαλαίων» θεωρείται η αποτροπή οποιασδήποτε κίνησης, μεταβίβασης, μεταβολής, χρήσης ή διαπραγμάτευσης κεφαλαίων καθ' οιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεταβολή ως προς τον όγκο, το ποσό, τον τόπο διατήρησής τους, την ιδιοκτησία, την κατοχή, τον χαρακτήρα, τον προορισμό ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή η οποία θα καθιστούσε δυνατή τη χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων κεφαλαίων, περιλαμβανομένης και της διαχείρισης χαρτοφυλακίων·

4)

ως «οικονομικοί πόροι» θεωρούνται τα περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, ενσώματα ή ασώματα, κινητά ή ακίνητα, που δεν είναι κεφάλαια αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών·

5)

ως «δέσμευση οικονομικών πόρων» θεωρείται η παρεμπόδιση της χρήσης τους για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών με κάθε τρόπο, όπως π.χ. η πώληση, η εκμίσθωση ή η υποθήκευσή τους.

Άρθρο 2

1.   Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και όλοι οι οικονομικοί πόροι που ανήκουν ή τελούν υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο των φυσικών ή νομικών προσώπων ή οντοτήτων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I.

2.   Κανένα κεφάλαιο ή οικονομικός πόρος δεν θα διατεθεί, άμεσα ή έμμεσα, στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή στις οντότητες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι ή προς όφελός τους.

3.   Απαγορεύεται η συμμετοχή, εν γνώσει και εκ προθέσεως, σε δραστηριότητες που έχουν ως άμεσο ή έμμεσο στόχο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των μέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

Άρθρο 3

1.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 και υπό τον όρο ότι οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ θα έχουν κοινοποιήσει στην επιτροπή κυρώσεων την πρόθεσή τους να αποδεσμεύσουν τα εν λόγω κεφάλαια και τους οικονομικούς πόρους και δεν έχουν λάβει αρνητική απάντηση από την επιτροπή κυρώσεων εντός δύο εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση, μπορούν να επιτρέψουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, υπό τους όρους που αυτές θεωρούν κατάλληλους, εάν κρίνουν ότι τα εν λόγω κεφάλαια ή πόροι:

α)

απαιτούνται για βασικές δαπάνες, όπως οι πληρωμές για τρόφιμα, για ενοίκια ή για υποθήκες, για φάρμακα και για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, για φόρους, για την πληρωμή ασφαλίστρων και για τα τέλη δημόσιων επιχειρήσεων·

β)

προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών ή για την κάλυψη δαπανών που έχουν σχέση με την παροχή νομικών υπηρεσιών·

γ)

προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή τελών ή επιβαρύνσεων για υπηρεσίες που αφορούν τη συνηθισμένη τήρηση ή φύλαξη δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων.

2.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που κατονομάζονται στο παράρτημα II δύνανται να επιτρέψουν την ελευθέρωση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εάν κρίνουν ότι τα εν λόγω κεφάλαια ή οι εν λόγω οικονομικοί πόροι απαιτούνται για την κάλυψη έκτακτων αναγκών και υπό τον όρο ότι έχουν γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους αυτή στην επιτροπή κυρώσεων και έχουν λάβει την έγκριση της εν λόγω επιτροπής, υπό τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 14 στοιχείο ε) της απόφασης 1572 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Άρθρο 4

Κατά παρέκκλιση εκ του άρθρου 2, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που κατονομάζονται στο παράρτημα ΙΙ δύνανται να εγκρίνουν την ελευθέρωση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α)

τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι αποτελούν αντικείμενο προνομίων εκ δικαστικών, διοικητικών ή διαιτητικών αποφάσεων που εκδόθηκαν πριν από τις 15 Νοεμβρίου 2004 ή αντικείμενο δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής απόφασης που εκδόθηκε πριν από την ημερομηνία αυτή·

β)

τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για να ικανοποιηθούν απαιτήσεις που έχουν κατοχυρωθεί βάσει τέτοιων προνομίων ή απαιτήσεις που έχουν αναγνωρισθεί ως έγκυρες μέσω τέτοιας απόφασης, εντός των ορίων που θέτουν οι ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί που διέπουν τα δικαιώματα των προσώπων που εγείρουν τέτοιες απαιτήσεις·

γ)

η ικανοποίηση του προνομίου ή της δικαστικής απόφασης δεν είναι προς όφελος προσώπου ή οντότητας που κατονομάζεται στο παράρτημα Ι·

δ)

η αναγνώριση του προνομίου ή της δικαστικής απόφασης δεν αντιτίθεται στη δημόσια τάξη του ενδιαφερομένου κράτους μέλους·

ε)

οι αρμόδιες αρχές έχουν γνωστοποιήσει το προνόμιο ή τη δικαστική απόφαση στην επιτροπή κυρώσεων.

Άρθρο 5

Η οικεία αρμόδια αρχή ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και την Επιτροπή σχετικά με οποιαδήποτε έγκριση που χορηγείται στο πλαίσιο των άρθρων 3 ή 4.

Άρθρο 6

Το άρθρο 2 παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στην πίστωση των δεσμευμένων λογαριασμών με:

α)

τόκους ή άλλα κέρδη αυτών των λογαριασμών, ή

β)

ποσά που οφείλονται βάσει συμβάσεων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων που είχαν συναφθεί ή προέκυψαν πριν από την ημερομηνία κατά την οποία οι λογαριασμοί αυτοί υπήχθησαν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού,

εφόσον οι εν λόγω τόκοι, τα κέρδη και οι πληρωμές ποσών εξακολουθούν να δεσμεύονται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1.

Άρθρο 7

Το άρθρο 2 παράγραφος 2 δεν εμποδίζει την πίστωση των δεσμευμένων λογαριασμών εκ μέρους χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία λαμβάνουν κεφάλαια που μεταφέρονται από τρίτους στο λογαριασμό των προσώπων ή οντοτήτων που περιλαμβάνονται στους καταλόγους του παραρτήματος Ι, υπό την προϋπόθεση ότι πρέπει, επίσης, να δεσμευθούν και αυτές οι πιστώσεις στους εν λόγω λογαριασμούς. Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει αμελλητί τις αρμόδιες αρχές για τις συναλλαγές αυτές.

Άρθρο 8

1.   Με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων κανόνων σχετικά με την υποβολή εκθέσεων, την εμπιστευτικότητα και το επαγγελματικό απόρρητο, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 284 της συνθήκης, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οντότητες και οι οργανισμοί:

α)

παρέχουν αμέσως κάθε πληροφορία που μπορεί να διευκολύνει τη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό, όπως π.χ. δεσμευμένους λογαριασμούς και δεσμευμένα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 2, στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ όπου κατοικούν ή βρίσκονται και την διαβιβάζουν κατευθείαν ή μέσω αυτών των αρμόδιων αρχών στην Επιτροπή·

β)

συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ για κάθε επαλήθευση αυτών των πληροφοριών.

2.   Κάθε πρόσθετη πληροφορία που λαμβάνεται απευθείας από την Επιτροπή τίθεται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

3.   Κάθε πληροφορία που παρέχεται ή λαμβάνεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο χρησιμοποιείται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παρεσχέθη ή ελήφθη.

Άρθρο 9

Η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων ή η άρνηση διάθεσης κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων που γίνεται καλόπιστα και με την πεποίθηση ότι συνάδει με τον παρόντα κανονισμό δε δημιουργεί κανενός είδους υποχρέωση εις βάρος του φυσικού ή νομικού προσώπου ή της οντότητας που προέβη σε αυτήν ή εις βάρος των διευθυντών ή των υπαλλήλων του, εκτός εάν αποδειχθεί ότι τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι δεσμεύθηκαν λόγω αμέλειας.

Άρθρο 10

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη αλληλοενημερώνονται αμέσως για τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και ανταλλάσσουν οποιαδήποτε πληροφορία διαθέτουν σχετικά με τον παρόντα κανονισμό, ιδίως τις πληροφορίες που αφορούν παραβάσεις και προβλήματα εφαρμογής, καθώς και αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων.

Άρθρο 11

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται:

α)

να τροποποιήσει το παράρτημα Ι βάσει αποφάσεων που λαμβάνονται από την επιτροπή κυρώσεων και

β)

να τροποποιήσει το παράρτημα ΙΙ βάσει των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη.

Άρθρο 12

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τους κανόνες αυτούς στην Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και την ενημερώνουν σχετικά με κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Άρθρο 13

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται:

α)

στο έδαφος της Κοινότητας, περιλαμβανομένου και του εναέριου χώρου της·

β)

στα αεροσκάφη ή στα πλοία που υπάγονται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους·

γ)

για κάθε υπήκοο κράτους μέλους όπου και αν βρίσκεται εντός ή εκτός της Κοινότητας·

δ)

για κάθε νομικό πρόσωπο, ομάδα ή οντότητα που έχει συσταθεί ή δημιουργηθεί βάσει της νομοθεσίας κράτους μέλους·

ε)

για κάθε νομικό πρόσωπο, ομάδα ή οντότητα που ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα εντός της Κοινότητας.

Άρθρο 14

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 12 Απριλίου 2005.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J.-C. JUNCKER


(1)  ΕΕ L 368 της 15.12.2004, σ. 50.

(2)  Γνώμη που διατυπώθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2005 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατάλογος φυσικών ή νομικών προσώπων ή οντοτήτων που αναφέρονται στα άρθρα 2, 4 και 7


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κατάλογος αρμόδιων αρχών που αναφέρονται στα άρθρα 3, 4, 5, 7 και 8

ΒΕΛΓΙΟ

Federale Overheidsdienst Financiën

Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Service public fédéral des finances

Trésorerie

Avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P. O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

tel.: (420-2) 57 04 45 01

fax: (420-2) 57 04 45 02

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

tel.: (420-2) 24 18 29 87

fax: (420-2) 24 18 40 80

ΔΑΝΙΑ

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tlf. (45) 35 46 62 81

Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Πάγωμα κεφαλαίων:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel.: (49) 89 28 89 38 00

Fax: (49) 89 35 01 63 38 00

Τεχνική βοήθεια:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

Tel: (49) 61 96 908-0

Fax: (49) 61 96 908-800

ΕΣΘΟΝΙΑ

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel: +372 6317 100

Fax: +372 6317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: +372 6680 500

Fax: +372 6680 501

ΕΛΛΑΔΑ

A.

Πάγωμα κεφαλαίων

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

5 Nikis Str.

GR-105 63 Athens

Tel.: (30) 210 333 27 86

Fax: (30) 210 333 28 10

A.

Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Νίκης 5

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ. (30-210) 333 27 86

Φαξ (30-210) 333 28 10

B.

Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Kornaroy Str.

GR-101 80 Athens

Tel.: (30) 210 328 64 01-3

Fax: (30) 210 328 64 04

Β.

Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1, Αθήνα

GR-101 80

Τηλ. (30-210) 328 64 01-3

Φαξ (30-210) 328 64 04

ΙΣΠΑΝΙΑ

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y control de Movimiento y Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (34) 912 09 95 11

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Industria Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 39 83

ΓΑΛΛΙΑ

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction «Politique commerciale et investissements»

Service «Investissements et propriété intellectuelle»

139, rue de Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tel. (33) 144 87 72 85

Fax (33) 153 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Direction des Nations unies et des organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

Tel. (33) 143 17 59 68

Fax (33) 143 17 46 91

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Tel. (33) 143 17 45 16

Fax (33) 143 17 45 84

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

United Nations Section

Department of Foreign Affairs,

Iveagh House

79-80 Saint Stephen's Green

Dublin 2.

Tel. (353-1) 478 08 22

Fax (353-1) 408 21 65

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2.

Tel. (353-1) 671 66 66

Fax (353-1) 679 88 82

ΙΤΑΛΙΑ

Ministero degli Affari esteri

Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio I

Tel. (39) 06 36 91 73 34

Fax (39) 06 36 91 54 46

Ministero dell'Economia e delle finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza finanziaria

Via XX Settembre, 97 — 00187 Roma

Tel. (39) 06 47 61 39 42

Fax (39) 06 47 61 30 32

ΚΥΠΡΟΣ

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

CY-1421 Nicosia

Tel: (357) 22 86 71 00

Fax: (357) 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

CY-1076 Nicosia

Tel: (357) 22 71 41 00

Fax: (357) 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

CY-1096 Nicosia

Tel: (357) 22 60 11 06

Fax: (357) 22 60 27 41/47

ΛΕΤΤΟΝΙΑ

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV-1395

Tālr.: (371) 7016 201

Fakss: (371) 7828 121

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Financial Crime Investigation Service under the Ministry of Interior of the Republic of Lithuania

Šermukšnių g. 3

Vilnius

LT-01106

Tel. +370 5 271 74 47

Faks. +370 5 262 18 26

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Ministère des affaires étrangères et de l’immigration

Direction des relations économiques internationales

5, rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Tel. (352) 478 2346

Fax (352) 22 20 48

Ministère des finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478 2712

Fax (352) 47 52 41

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./fax: +36-1-443-5554

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481.

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

ΜΑΛΤΑ

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel: +356 21 24 28 53

Fax: +356 21 25 15 20

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

De Minister van Financiën

De Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE DEN HAAG

Fax: (31-70) 342 79 84

Tel: (31-70) 342 89 97

ΑΥΣΤΡΙΑ

Österreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3

A-1090 Wien

Tel.: (+43-1) 404 20-0

Fax: (+43-1) 404 20-7399

ΠΟΛΩΝΙΑ

Κύρια αρχή:

Ministerstwo Finansów

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

Polska

Tel. (+48-22) 694 59 70

Fax (+48-22) 694 54 50

Συντονιστική αρχή:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno-Traktatowy

al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

Polska

Tel. (+48-22) 523 9427/9348

Fax (+48-22) 523 8329

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351) 21 394 67 02

Fax: (351) 21 394 60 73.

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique n.o 1, C, 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351) 218 82 33 90/8

Fax: (351) 218 82 33 99

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 20 00

Faks (386-1) 478 23 41

Ministry of the Economy

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 33 11

Faks (386-1) 433 10 31

Ministry of Defence

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 471 22 11

Faks (386-1) 431 81 64

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2

833 36 Bratislava

Tel.: (421-2) 59 78 11 11

Fax: (421-2) 59 78 36 49

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P. O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel.: (421-2) 59 58 11 11

Fax: (421-2) 52 49 80 42

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FI-00161 Helsinki/Helsingfors

P./Tfn (358-9) 16 00 5

Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

ΣΟΥΗΔΙΑ

Άρθρα 3, 4 και 5:

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

Άρθρα 7 και 8:

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tfn (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44-20) 72 70 59 77

Fax (44-20) 72 70 54 30

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-20) 76 01 46 07

Fax (44-20) 76 01 43 09

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

European Commission

DG External Relations

Directorate A: Common Foreign and Security Policy (CFSP) and European Security and Defence Policy (ESDP): Commission Coordination and contribution

Unit A 2: Legal and institutional matters, CFSP Joint Actions, Sanctions,

Kimberley Process

Tel. (32-2) 295 55 85

Fax (32-2) 296 75 63