2.4.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 84/9


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 523/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 1ης Απριλίου 2005

για την έναρξη επανεξέτασης ως προς «νέο εξαγωγέα» του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/2004 του Συμβουλίου για την επιβολή οριστικών δασμών αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (ΡΕΤ) καταγωγής, μεταξύ άλλων, Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, για την κατάργηση του δασμού όσον αφορά τις εισαγωγές από έναν εξαγωγέα της εν λόγω χώρας και για την υπαγωγή των εν λόγω εισαγωγών σε καταγραφή

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) (εφεξής ο «βασικός κανονισμός»), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 4,

Μετά από διαβουλεύσεις με τη συμβουλευτική επιτροπή,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Α.   ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

(1)

Η Επιτροπή έλαβε αίτηση επανεξέτασης όσον αφορά έναν «νέο εξαγωγέα», σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού. Η αίτηση υποβλήθηκε από την Chengsheng New Packaging Material Co., Ltd, (εφεξής «ο αιτών»). Ο αιτών είναι παραγωγός-εξαγωγέας στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (εφεξής «η ενδιαφερόμενη χώρα»).

Β.   ΠΡΟΪΟΝ

(2)

Το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της επανεξέτασης είναι το τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (ΡΕΤ) με συντελεστή ιξώδους 78 ml/g ή περισσότερο, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1628-5, το οποίο κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 3907 60 20 και καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας («το υπό εξέταση προϊόν»).

Γ.   ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ

(3)

Τα μέτρα που ισχύουν επί του παρόντος είναι οριστικοί δασμοί αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1467/2004 του Συμβουλίου (2) βάσει του οποίου οι εισαγωγές στην Κοινότητα του υπό εξέταση προϊόντος καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που παράγονται από τον αιτούντα, υπόκεινται σε οριστικούς δασμούς αντιντάμπινγκ 184 ευρώ ανά τόνο, με εξαίρεση διάφορες εταιρείες για τις οποίες γίνεται ειδική μνεία και που υπόκεινται σε ατομικούς δασμούς.

Δ.   ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

(4)

Ο αιτών ισχυρίζεται ότι ασκεί τις δραστηριότητές του υπό συνθήκες οικονομίας της αγοράς, όπως ορίζει το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού, ότι δεν εξήγαγε το υπό εξέταση προϊόν στην Κοινότητα κατά την περίοδο έρευνας στην οποία βασίστηκε η έρευνα που οδήγησε στη θέσπιση μέτρων αντιντάμπινγκ, δηλαδή την περίοδο από την 1η Απριλίου 2002 έως τις 31 Μαρτίου 2003 («η αρχική περίοδος έρευνας») και ότι δε συνδέεται με κανέναν από τους παραγωγούς-εξαγωγείς του υπό εξέταση προϊόντος στους οποίους επιβλήθηκαν τα προαναφερθέντα μέτρα.

(5)

Ο αιτών ισχυρίζεται επίσης ότι άρχισε να εξάγει το υπό εξέταση προϊόν στην Κοινότητα μετά το πέρας της αρχικής περιόδου έρευνας.

Ε.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(6)

Οι κοινοτικοί παραγωγοί οι οποίοι ήταν γνωστό ότι ενδιαφέρονται ενημερώθηκαν σχετικά με την εν λόγω αίτηση και τους δόθηκε η δυνατότητα να εκθέσουν τα σχόλιά τους. Δεν διατυπώθηκε καμία παρατήρηση.

(7)

Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ώστε να δικαιολογείται η έναρξη διαδικασίας επανεξέτασης για «νέο εξαγωγέα», σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον ο αιτών λειτουργεί υπό συνθήκες οικονομίας αγοράς όπως ορίζει το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού ή, εναλλακτικά, κατά πόσον ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις για τον καθορισμό ατομικού δασμού σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού, και εάν αυτό συμβαίνει, να καθοριστεί το ατομικό περιθώριο ντάμπινγκ του αιτούντα και, εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη ντάμπινγκ, το ύψος του δασμού που θα πρέπει να επιβληθεί στις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος στην Κοινότητα.

α)   Ερωτηματολόγια

(8)

Προκειμένου να συγκεντρώσει τα στοιχεία που θεωρεί απαραίτητα για την έρευνά της, η Επιτροπή θα αποστείλει ερωτηματολόγιο στον αιτούντα.

β)   Συλλογή πληροφοριών και ακροάσεις

(9)

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να παράσχουν τα σχετικά στοιχεία. Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να δεχθεί σε ακρόαση τα ενδιαφερόμενα μέρη, εφόσον το ζητήσουν γραπτώς και αποδείξουν ότι υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται η ακρόασή τους.

γ)   Καθεστώς οικονομίας αγοράς

(10)

Εάν ο αιτών προσκομίσει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ότι αναπτύσσει δραστηριότητες υπό συνθήκες οικονομίας αγοράς, ήτοι, ότι πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού, η κανονική αξία καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να υποβληθεί δεόντως τεκμηριωμένη αίτηση εντός της ειδικής προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή θα αποστείλει έντυπα αιτήσεως στον αιτούντα, καθώς και στις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

δ)   Επιλογή τρίτης χώρας με οικονομία της αγοράς

(11)

Στην περίπτωση που δεν έχει αναγνωρισθεί στον αιτούντα καθεστώς οικονομίας της αγοράς, αλλά πληροί τις προϋποθέσεις για τον καθορισμό ατομικού δασμού σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού, θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλη χώρα με οικονομία αγοράς για τον καθορισμό της κανονικής αξίας όσον αφορά τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού. Η Επιτροπή προβλέπει να χρησιμοποιήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής («ΗΠΑ») για το σκοπό αυτό, όπως και κατά την έρευνα που οδήγησε στην επιβολή μέτρων στις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την καταλληλότητα της επιλογής αυτής εντός της ειδικής προθεσμίας που τάσσεται στην παράγραφο 4 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

(12)

Επιπλέον, στην περίπτωση που καθοριστεί για τον αιτούντα καθεστώς οικονομίας αγοράς, η Επιτροπή μπορεί, εάν αποβεί απαραίτητο, να χρησιμοποιήσει τα πορίσματα σχετικά με την κανονική αξία που προσδιορίζεται σε κατάλληλη χώρα με οικονομία αγοράς, π.χ. για την αντικατάσταση μη αξιόπιστων στοιχείων κόστους ή τιμής στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας που είναι αναγκαία για τον προσδιορισμό της κανονικής αξίας, εάν δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Η Επιτροπή προτίθεται να χρησιμοποιήσει επίσης τις ΗΠΑ για το σκοπό αυτό.

ΣΤ.   ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΔΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

(13)

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού, πρέπει να καταργηθεί ο ισχύων δασμός αντιντάμπινγκ επί των εισαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος που παράγεται και πωλείται για να εξαχθεί στην Κοινότητα από τον αιτούντα. Συγχρόνως, οι εν λόγω εισαγωγές πρέπει να υπαχθούν σε καταγραφή κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού, για να εξασφαλισθεί η δυνατότητα επιβολής δασμών αντιντάμπινγκ αναδρομικά από την ημερομηνία έναρξης της επανεξέτασης, και τούτο σε περίπτωση που από την επανεξέταση προκύψει ότι ο συγκεκριμένος εξαγωγέας ασκεί πρακτικές ντάμπινγκ. Στο παρόν στάδιο της διαδικασίας δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί το ποσό των ενδεχομένων δασμών τους οποίους θα πρέπει να καταβάλει μελλοντικά ο αιτών.

Ζ.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

(14)

Για λόγους χρηστής διαχείρισης, καθορίζονται προθεσμίες εντός των οποίων:

τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να αναγγελθούν στην Επιτροπή, να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να υποβάλουν απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 8 του παρόντος κανονισμού ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την έρευνα,

τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ζητήσουν γραπτώς να γίνουν δεκτά σε ακρόαση από την Επιτροπή,

τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να σχολιάσουν την καταλληλότητα των ΗΠΑ οι οποίες, στην περίπτωση που δεν αναγνωρισθεί στον αιτούντα καθεστώς οικονομίας της αγοράς, θεωρούνται χώρα με οικονομία αγοράς για τον καθορισμό της κανονικής αξίας όσον αφορά τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας,

ο αιτών θα πρέπει να υποβάλει δεόντως τεκμηριωμένα επιχειρήματα σχετικά με το καθεστώς οικονομίας της αγοράς.

Η.   ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

(15)

Όταν ένα ενδιαφερόμενο μέρος αρνείται την πρόσβαση σε απαραίτητες πληροφορίες ή δεν τις παρέχει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή παρεμποδίζει σημαντικά την έρευνα, επιτρέπεται να συνάγονται συμπεράσματα, είτε καταφατικά είτε αποφατικά, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, όπως προβλέπει το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού.

(16)

Όταν διαπιστώνεται ότι ένα ενδιαφερόμενο μέρος έχει προσκομίσει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, τα εν λόγω στοιχεία δεν λαμβάνονται υπόψη και είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού. Αν ένα ενδιαφερόμενο μέρος δεν συνεργαστεί ή συνεργαστεί εν μέρει μόνο και συνεπώς χρησιμοποιούνται τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία, το αποτέλεσμα ενδέχεται να είναι λιγότερο ευνοϊκό για το εν λόγω μέρος απ' ό,τι θα ήταν εάν είχε συνεργασθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αρχίζει επανεξέταση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/2004, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96, για να καθοριστεί αν και κατά πόσο πρέπει να υπόκεινται στο δασμό αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1467/2004 οι εισαγωγές τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (ΡΕΤ), καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 3907 60 20, και που παράγονται και πωλούνται για να εξαχθούν στην Κοινότητα από την Jiangyin Chengsheng New Packaging Material Co., Ltd (πρόσθετος κωδικός Taric A510).

Άρθρο 2

Καταργούνται οι δασμοί αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1467/2004 επί των εισαγωγών που προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Καλούνται οι τελωνειακές αρχές να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την καταγραφή των εισαγωγών που προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96. Η καταγραφή λήγει εννέα μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 4

1.   Για να ληφθούν υπόψη κατά την έρευνα οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών, θα πρέπει αυτά να αναγγελθούν στην Επιτροπή, να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να διαβιβάσουν τα σχετικά στοιχεία εντός 40 ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, εκτός αν ορίζεται άλλως. Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι τα μέρη δύνανται να ασκήσουν τα περισσότερα διαδικαστικά δικαιώματα που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 384/96 μόνον εφόσον αναγγελθούν εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν επίσης να ζητήσουν, εντός της ίδιας προθεσμίας 40 ημερών, να γίνουν δεκτά σε ακρόαση από την Επιτροπή.

2.   Τα μέρη που αφορά η έρευνα δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να σχολιάσουν την καταλληλότητα των ΗΠΑ, που προβλέπονται να επιλεγούν ως χώρα με οικονομία της αγοράς, με σκοπό τον καθορισμό της κανονικής αξίας σε σχέση με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Αυτά τα σχόλια πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή εντός δέκα ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

3.   Οι δεόντως τεκμηριωμένες αιτήσεις για καθεστώς οικονομίας της αγοράς πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή εντός δεκαπέντε ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

4.   Όλες οι παρατηρήσεις και οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μερών πρέπει να υποβληθούν γραπτώς (όχι σε ηλεκτρονική μορφή εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά), και πρέπει να αναφέρουν την επωνυμία, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου και φαξ ή/και τέλεξ του ενδιαφερόμενου μέρους. Όλες οι γραπτές παρατηρήσεις, καθώς και οι πληροφορίες που ζητούνται στον παρόντα κανονισμό, οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο και η αλληλογραφία που υποβάλλουν τα ενδιαφερόμενα μέρη σε απόρρητη βάση, φέρουν την ένδειξη «Περιορισμένης διανομής» (3) και, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, συνοδεύονται από μη εμπιστευτικού χαρακτήρα περίληψη, η οποία φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ».

Τυχόν πληροφορίες σχετικές με το θέμα και αιτήσεις ακρόασης πρέπει να αποσταλούν στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Διεύθυνση B

J-79 5/16

B-1049 Βρυξέλλες

Φαξ (32-2) 295 65 05

Τέλεξ: COMEU B 21877

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα του τα μέρη και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 1 Απριλίου 2005.

Για την Επιτροπή

Peter MANDELSON

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 461/2004 (ΕΕ L 77 της 13.3.2004, σ. 12).

(2)  ΕΕ L 271 της 19.8.2004, σ. 1.

(3)  Η ένδειξη αυτή σημαίνει ότι το έγγραφο προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση. Προστατεύεται δυνάμει του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43). Είναι έγγραφο εμπιστευτικού χαρακτήρα δυνάμει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96 και του άρθρου 6 της συμφωνίας του ΠΟΕ για την εφαρμογή του άρθρου VI της GATT 1994 (συμφωνία αντιντάμπινγκ).