5.1.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 3/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 22 Δεκεμβρίου 2004

για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το πρωτόκολλο για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων που είναι προσαρτημένο στη συνθήκη απαιτεί από την Κοινότητα και τα κράτη μέλη να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις ανάγκες καλής διαβίωσης των ζώων κατά τη διαμόρφωση και την υλοποίηση των πολιτικών τους για τη γεωργία και τις μεταφορές.

(2)

Βάσει της οδηγίας 91/628/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19 Νοεμβρίου 1991, για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά (3), το Συμβούλιο θέσπισε κανόνες στον τομέα της μεταφοράς των ζώων προκειμένου να καταργήσει τα τεχνικά εμπόδια για το εμπόριο ζώντων ζώων και να επιτρέψει την εύρυθμη λειτουργία των οργανώσεων αγοράς, εξασφαλίζοντας παράλληλα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας για τα εν λόγω ζώα.

(3)

Στην έκθεση σχετικά με την πείρα που έχουν αποκτήσει τα κράτη μέλη μετά την εφαρμογή της οδηγίας 95/29/EΚ του Συμβουλίου, της 29 Ιουνίου 1995, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/628/ΕΟΚ σχετικά με την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά (4), την οποία υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σύμφωνα με την οδηγία 91/628/ΕΟΚ, η Επιτροπή συνιστά την τροποποίηση της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα αυτόν.

(4)

Τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν επικυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ζώων κατά τις διεθνείς μεταφορές και το Συμβούλιο έδωσε εντολή στην Επιτροπή να διαπραγματευθεί, εξ ονόματος της Κοινότητας, την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ζώων κατά τις διεθνείς μεταφορές.

(5)

Για λόγους που συνδέονται με την καλή διαβίωση των ζώων, η μεταφορά των ζώων κατά τα ταξίδια μεγάλης διάρκειας, συμπεριλαμβανομένων των ζώων προς σφαγή, θα πρέπει να περιορίζεται κατά το δυνατόν.

(6)

Στις 19 Ιουνίου 2001 (5) το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την εξασφάλιση της ουσιαστικής εφαρμογής και του αυστηρού ελέγχου της υφιστάμενης κοινοτικής νομοθεσίας, για τη βελτίωση της προστασίας και των συνθηκών διαβίωσης των ζώων, για την πρόληψη της εκδήλωσης και διάδοσης λοιμωδών νόσων των ζώων και για τη θέσπιση αυστηρότερων όρων για την πρόληψη του πόνου και της ταλαιπωρίας, ώστε να εξασφαλίζονται η καλή διαβίωση και η υγεία των ζώων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και μετά από αυτήν.

(7)

Στις 13 Νοεμβρίου 2001, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την τροποποίηση των υφιστάμενων κοινοτικών κανόνων για τη μεταφορά ζώντων ζώων, κυρίως με σκοπό:

να ζητείται η γνώμη της αρμόδιας επιστημονικής επιτροπής για τη διάρκεια της μεταφοράς ζώων,

να προταθεί ένα εναρμονισμένο υπόδειγμα ευρωπαϊκού πιστοποιητικού για τους μεταφορείς· να εναρμονιστούν τα σχέδια δρομολογίου για μεταφορές μεγάλης διάρκειας,

να εξασφαλιστεί ότι κάθε μέλος του προσωπικού που μεταχειρίζεται ζώα κατά τη μεταφορά έχει παρακολουθήσει ολοκληρωμένη κατάρτιση αναγνωρισμένη από τις αρμόδιες αρχές, και

να εξασφαλιστεί ότι στους κτηνιατρικούς ελέγχους που διενεργούνται στους συνοριακούς σταθμούς επιθεώρησης της Κοινότητας περιλαμβάνεται διεξοδική εξέταση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων κατά τη μεταφορά τους.

(8)

Στις 11 Μαρτίου 2002 η επιστημονική επιτροπή για την υγεία και τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων διατύπωσε γνώμη για τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων κατά τη μεταφορά. Συνεπώς, η κοινοτική νομοθεσία θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως για να λάβει υπόψη τα νέα επιστημονικά δεδομένα, αποδίδοντας παράλληλα προτεραιότητα στην ανάγκη να εξασφαλιστεί δεόντως η εφαρμογή της νομοθεσίας στο άμεσο μέλλον.

(9)

Θα προταθούν ειδικές διατάξεις για τα πουλερικά, τις γάτες και τους σκύλους, αφού γνωμοδοτήσει σχετικά η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).

(10)

Υπό το πρίσμα της πείρας που αποκτήθηκε από την εφαρμογή της οδηγίας 91/628/ΕΟΚ για την εναρμόνιση της κοινοτικής νομοθεσίας για τη μεταφορά των ζώων και των δυσχερειών που αντιμετωπίζονται λόγω των διαφορών στην μεταφορά της οδηγίας αυτής στο εθνικό επίπεδο, είναι σκόπιμο να καθοριστούν με κανονισμό οι κοινοτικοί κανόνες στον τομέα αυτόν. Εν αναμονή της θέσπισης λεπτομερών διατάξεων για ορισμένα είδη ζώων τα οποία έχουν ιδιαίτερες ανάγκες και αντιπροσωπεύουν ένα πολύ περιορισμένο τμήμα του κοινοτικού ζωικού κεφαλαίου, είναι σκόπιμο τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να θεσπίζουν ή να διατηρούν πρόσθετες εθνικές διατάξεις για τη μεταφορά αυτών των συγκεκριμένων ειδών ζώων.

(11)

Για να διασφαλισθεί η συγκροτημένη και αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε ολόκληρη την Κοινότητα με γνώμονα τη βασική της αρχή σύμφωνα με την οποία τα ζώα δεν πρέπει να μεταφέρονται με τρόπο που μπορεί να τους προξενήσει τραυματισμούς και αδικαιολόγητη ταλαιπωρία, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν λεπτομερείς διατάξεις για την ικανοποίηση των ειδικών αναγκών που προκύπτουν σε σχέση με τους διάφορους τύπους μεταφοράς. Οι λεπτομερείς αυτές διατάξεις θα πρέπει να ερμηνεύονται και να εφαρμόζονται βάσει της προαναφερόμενης αρχής, θα πρέπει δε να καθίστανται επίκαιρες εγκαίρως οσάκις γίνεται φανερό, υπό το πρίσμα ιδίως των νέων επιστημονικών πορισμάτων, ότι για συγκεκριμένα είδη ή τύπους μεταφοράς δεν εξασφαλίζουν πλέον τη συμμόρφωση προς την ανωτέρω αρχή.

(12)

Η μεταφορά για εμπορικούς σκοπούς δεν περιορίζεται στις μεταφορές που συνεπάγονται άμεση ανταλλαγή χρημάτων, αγαθών ή υπηρεσιών. Η μεταφορά για εμπορικούς σκοπούς περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις μεταφορές που παράγουν ή αποσκοπούν στην άμεση ή έμμεση παραγωγή κέρδους.

(13)

Η εκφόρτωση και η μετέπειτα επαναφόρτωση των ζώων θα μπορούσε επίσης να αποτελεί πηγή άγχους για τα ζώα, ενώ η επαφή στα σημεία ελέγχου, προηγουμένως μνημονευόμενα ως σημεία στάσης, θα μπορούσε, υπό ορισμένες συνθήκες, να οδηγήσει στην εξάπλωση λοιμωδών νόσων. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να προβλέπονται ειδικά μέτρα που να διασφαλίζουν την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων κατά την ανάπαυση στα σημεία ελέγχου. Είναι, επομένως, αναγκαίο να τροποποιηθούν οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97 του Συμβουλίου της 25 Ιουνίου 1997 για τα κοινοτικά κριτήρια που απαιτούνται για τα σημεία στάσης και για την τροποποίηση του σχεδίου δρομολογίου που αναφέρεται στο παράρτημα της οδηγίας 91/628/ΕΟΚ (6).

(14)

Οι κακές συνθήκες διαβίωσης οφείλονται συχνά στην έλλειψη εκπαίδευσης. Συνεπώς, κάθε άτομο που μεταχειρίζεται ζώα κατά τη μεταφορά θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει παρακολουθήσει κατάρτιση, η δε κατάρτιση θα πρέπει να παρέχεται μόνον από οργανισμούς εγκεκριμένους από τις αρμόδιες αρχές.

(15)

Οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων κατά τη μεταφορά είναι κυρίως αποτέλεσμα της καθημερινής συμπεριφοράς των μεταφορέων. Οι έλεγχοι που διενεργούν οι αρμόδιες αρχές ενδέχεται να παρεμποδίζονται, δεδομένου ότι οι μεταφορείς είναι ελεύθεροι να ασκούν τις δραστηριότητές τους σε διάφορα κράτη μέλη. Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευθύνη και διαφάνεια εκ μέρους των μεταφορέων όσον αφορά την κατάστασή τους και τις δραστηριότητές τους. Ειδικότερα, θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι κατέχουν άδεια, να αναφέρουν συστηματικά τυχόν δυσκολίες και να τηρούν ακριβή αρχεία για τις ενέργειές τους και τα αποτελέσματα.

(16)

Στη μεταφορά ζώων δεν εμπλέκονται μόνον οι μεταφορείς αλλά και άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων, όπως οι κτηνοτρόφοι, οι έμποροι, τα κέντρα συγκέντρωσης και τα σφαγεία. Συνεπώς, ορισμένες υποχρεώσεις που αφορούν τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων θα πρέπει να επεκταθούν σε όλες τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στη μεταφορά ζώων.

(17)

Τα κέντρα συγκέντρωσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μεταφορά ορισμένων ειδών ζώων. Συνεπώς, τα κέντρα συγκέντρωσης θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι υπάλληλοι και οι επισκέπτες τους γνωρίζουν και τηρούν την κοινοτική νομοθεσία για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά.

(18)

Εν σχέσει προς τα σύντομα ταξίδια, τα μακρινά ταξίδια ενδέχεται να επιδεινώνουν περισσότερο τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων. Συνεπώς, θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικές διαδικασίες για να διασφαλιστεί η καλύτερη τήρηση των προτύπων, ιδίως με την βελτίωση της ιχνηλασιμότητας των εν λόγω δραστηριοτήτων μεταφοράς.

(19)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου, της 20 Δεκεμβρίου 1985, για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών (7) προβλέπει μέγιστες περιόδους οδήγησης και ελάχιστες περιόδους ανάπαυσης για τους οδηγούς οχημάτων. Είναι σκόπιμο να ρυθμιστούν με παρόμοιο τρόπο και τα ταξίδια των ζώων. Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου, της 20 Δεκεμβρίου 1985, σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών (8) προβλέπει την τοποθέτηση και τη χρήση της συσκευής ελέγχου για να εξασφαλιστεί ο αποτελεσματικός έλεγχος της εφαρμογής της κοινωνικής νομοθεσίας στον τομέα των οδικών μεταφορών. Τα καταγραφόμενα δεδομένα πρέπει να κοινοποιούνται και να ελέγχονται, ώστε να τηρείται η μέγιστη περίοδος μεταφοράς που προβλέπεται από τη νομοθεσία για τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων.

(20)

Η ανεπαρκής ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών έχει ως αποτέλεσμα την ατελή εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά. Συνεπώς, πρέπει να θεσπιστούν ευέλικτες διαδικασίες για τη βελτίωση του επιπέδου συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών των διαφόρων κρατών μελών.

(21)

Τα εγγεγραμμένα ιπποειδή, όπως ορίζονται στο άρθρο 2, σημείο γ) της οδηγίας 90/426/ΕΟΚ (9), μεταφέρονται συχνά για μη εμπορικούς λόγους και οι μεταφορές αυτές πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τους γενικούς στόχους του παρόντος κανονισμού. Έχοντας υπόψη τη φύση των εν λόγω μεταφορών, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθούν παρεκκλίσεις από ορισμένες διατάξεις όταν τα εγγεγραμμένα ιπποειδή μεταφέρονται για διαγωνισμούς, αγώνες, πολιτιστικές εκδηλώσεις ή εκτροφή. Ωστόσο, τέτοια παρέκκλιση δεν πρέπει να εφαρμόζεται στα ιπποειδή που μεταφέρονται, κατ' ευθείαν ή μετά από διέλευση μέσω αγοράς ή κέντρου διαλογής, σε σφαγείο για σφαγή, τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο δ) και 8 παράγραφος 1, δεύτερη περίπτωση, της οδηγίας 90/426/ΕΟΚ, πρέπει να θεωρούνται ως «ιπποειδή που προορίζονται για σφαγή».

(22)

Η ανεπαρκής παρακολούθηση των παραβάσεων της νομοθεσίας για τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων ενθαρρύνει τη μη τήρηση της νομοθεσίας και οδηγεί στη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Συνεπώς, θα πρέπει να θεσπιστούν ενιαίες διαδικασίες σε όλη την Κοινότητα, ώστε να ενισχυθούν οι έλεγχοι και η επιβολή κυρώσεων για τις παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες για τις κυρώσεις που θα επιβάλλονται για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και να μεριμνούν για την εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

(23)

Σημαντικός αριθμός ζώων μεταφέρονται με πλοία μεταφοράς ζώων σε πολύ μεγάλες αποστάσεις από και εντός της Κοινότητας, η δε θαλάσσια μεταφορά μπορεί να ελέγχεται στον τόπο αναχώρησης. Είναι, συνεπώς, ουσιαστικό να θεσπιστούν συγκεκριμένα μέτρα και πρότυπα για τον τρόπο αυτόν μεταφοράς.

(24)

Για λόγους συνέπειας της κοινοτικής νομοθεσίας, η οδηγία 64/432/ΕΟΚ, της 26 Ιουνίου 1964, περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών (10) θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να προσαρμοστεί στον παρόντα κανονισμό σε ό, τι αφορά την έγκριση των κέντρων συγκέντρωσης και τις απαιτήσεις για τους μεταφορείς.

(25)

Η οδηγία 93/119/ΕΚ, της 22ας Δεκεμβρίου 1993, για την προστασία των ζώων κατά τη σφαγή και/ή τη θανάτωσή τους (11) θα πρέπει επίσης να τροποποιηθεί ώστε να προσαρμοστεί στον παρόντα κανονισμό σε ό, τι αφορά τη χρήση συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις.

(26)

Οι κανόνες και οι διαδικασίες κοινοποίησης πληροφοριών που θεσπίζονται με την οδηγία 89/608/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21 Νοεμβρίου 1989, για την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και τη συνεργασία των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της κτηνιατρικής και ζωοτεχνικής νομοθεσίας (12), θα πρέπει να εφαρμόζονται στις συνθήκες διαβίωσης των ζώων κατά τη μεταφορά ώστε να εξασφαλιστεί η τήρηση του παρόντος κανονισμού.

(27)

Η απόφαση 98/139/EΚ της Επιτροπής (13) θεσπίζει ορισμένους λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τους επιτόπιους ελέγχους στον κτηνιατρικό τομέα που διενεργούν εμπειρογνώμονες της Επιτροπής στα κράτη μέλη, οι οποίοι θα πρέπει να συμβάλλουν στη διασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(28)

Ο παρών κανονισμός περιλαμβάνει διατάξεις για τον αερισμό των οδικών οχημάτων που μεταφέρουν ζώα σε ταξίδια μεγάλης διάρκειας. Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 411/98 του Συμβουλίου, της 16 Φεβρουαρίου 1998, σχετικά με συμπληρωματικούς κανόνες προστασίας των ζώων οι οποίοι ισχύουν για τα οδικά οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζώων σε ταξίδια διάρκειας άνω των οκτώ ωρών (14) θα πρέπει να καταργηθεί.

(29)

Είναι σκόπιμο να εφαρμόσει το Συμβούλιο απλή διαδικασία για την ενημέρωση ορισμένων σημαντικών τεχνικών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, ιδίως υπό το πρίσμα της αξιολόγησης των συνεπειών του για τη μεταφορά ζώντων ζώων στο πλαίσιο της διευρυμένης Κοινότητας, καθώς και τον καθορισμό των προδιαγραφών του Συστήματος Πλοήγησης που θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλα τα μέσα οδικής μεταφοράς, υπό το πρίσμα των μελλοντικών τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα αυτό, όπως για παράδειγμα η πλήρης υλοποίηση του συστήματος Galileo.

(30)

Είναι σκόπιμο να προβλέπεται η δυνατότητα θέσπισης παρεκκλίσεων ούτως ώστε να λαμβάνεται υπ' όψη η απόσταση ορισμένων περιοχών από το κυρίως έδαφος της Κοινότητας, και ειδικότερα όσον αφορά τις εξόχως απόκεντρες περιοχές περί των οποίων το άρθρο 299 της συνθήκης.

(31)

Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/EΚ του Συμβουλίου, της 28 Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (15),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στη μεταφορά ζώντων σπονδυλωτών ζώων η οποία πραγματοποιείται εντός της Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται από τους αρμόδιους υπαλλήλους στις αποστολές που εισέρχονται ή εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

2.   Μόνον τα άρθρα 3 και 27 εφαρμόζονται στις εξής περιπτώσεις:

α)

μεταφορά ζώων που εκτελείται από κτηνοτρόφους οι οποίοι χρησιμοποιούν δικά τους αγροτικά οχήματα ή μεταφορικά μέσα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, λόγω των γεωγραφικών συνθηκών, απαιτείται εποχιακή μεταφορά ορισμένων ειδών ζώων·

β)

μεταφορά που εκτελούν κτηνοτρόφοι, για τα δικά τους ζώα, με δικό τους μεταφορικό μέσο και για απόσταση μικρότερη των 50 km από την εκμετάλλευσή τους.

3.   Ο παρών κανονισμός δεν εμποδίζει τη θέσπιση τυχόν αυστηρότερων εθνικών μέτρων που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων κατά τις μεταφορές που διεξάγονται αποκλειστικά εντός του εδάφους κράτους μέλους ή για τις θαλάσσιες μεταφορές από το έδαφος κράτους μέλους.

4.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της κοινοτικής κτηνιατρικής νομοθεσίας.

5.   Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στη μεταφορά ζώων η οποία δεν έχει σχέση με οικονομική δραστηριότητα ούτε στην απευθείας μεταφορά ζώων από ή προς κτηνιατρεία ή κτηνιατρικές κλινικές, κατόπιν υπόδειξης κτηνιάτρου.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:

α)

«ζώα»: τα ζώντα σπονδυλωτά ζώα·

β)

«κέντρα συγκέντρωσης»: τα μέρη, όπως εκμεταλλεύσεις, κέντρα συλλογής και αγορές, στα οποία συγκεντρώνονται, προκειμένου να συσταθούν παρτίδες, κατοικίδια ιπποειδή, βοοειδή, αιγοπρόβατα ή χοίροι προερχόμενα από διάφορες εκμεταλλεύσεις·

γ)

«συνοδός»: το άμεσα υπεύθυνο πρόσωπο για την ορθή μεταχείριση των ζώων που τα συνοδεύει κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού·

δ)

«συνοριακός σταθμός επιθεώρησης»: οποιοσδήποτε σταθμός ελέγχου που ορίζεται και εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ (16), για τη διεξαγωγή κτηνιατρικών ελέγχων στα ζώα που εισάγονται από τρίτες χώρες στα σύνορα της επικράτειας της Κοινότητας·

ε)

«κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία»: η νομοθεσία που αναφέρεται στο κεφάλαιο Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (17) και τυχόν μεταγενέστερες εκτελεστικές διατάξεις·

στ)

«αρμόδια αρχή»: η κεντρική αρχή κράτους μέλους που είναι αρμόδια για τη διενέργεια ελέγχων των συνθηκών διαβίωσης των ζώων ή κάθε αρχή στην οποία έχει μεταβιβάσει την αρμοδιότητα αυτήν·

ζ)

«εμπορευματοκιβώτιο»: κάθε είδους κλουβί, κιβώτιο, περιέκτης ή άλλη ανθεκτική κατασκευή που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ζώων και δεν είναι μεταφορικό μέσο·

η)

«σημεία ελέγχου»: τα σημεία ελέγχου που μνημονεύονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/97·

θ)

«σημείο εξόδου»: συνοριακός σταθμός επιθεώρησης ή οποιοδήποτε άλλο μέρος ορίζεται από ένα κράτος μέλος από το οποίο τα ζώα εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας·

ι)

«ταξίδι»: η συνολική διαδικασία της μεταφοράς από τον τόπο αναχώρησης έως τον τόπο προορισμού, συμπεριλαμβανομένων της εκφόρτωσης, του σταβλισμού και της φόρτωσης που πραγματοποιούνται στους ενδιάμεσους σταθμούς του ταξιδίου·

ια)

«φύλακας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πλην του μεταφορέα, που έχει την ευθύνη ή μεταχειρίζεται ζώα σε μόνιμη ή προσωρινή βάση·

ιβ)

«πλοίο μεταφοράς ζώων»: πλοίο το οποίο χρησιμοποιείται ή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά κατοικίδιων ιπποειδών, βοοειδών, αιγοπροβάτων ή χοίρων και το οποίο δεν είναι οχηματαγωγό Ro-Ro ούτε πλοίο που μεταφέρει ζώα σε κινητά εμπορευματοκιβώτια·

ιγ)

«ταξίδι μεγάλης διάρκειας»: ταξίδι το οποίο υπερβαίνει τις 8 ώρες, η αρχή του οποίου υπολογίζεται από τη στιγμή που το πρώτο ζώο της παρτίδας μετακινείται·

ιδ)

«μεταφορικά μέσα»: τα οδικά ή σιδηροδρομικά οχήματα, τα πλοία και τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζώων·

ιε)

«συστήματα πλοήγησης»: οι υποδομές που παρέχουν μέσω δορυφόρου παγκόσμιες, συνεχείς, ακριβείς και εγγυημένες υπηρεσίες χρονικού εντοπισμού και εντοπισμού θέσης ή οποιαδήποτε τεχνολογία που παρέχει υπηρεσίες οι οποίες θεωρούνται ισοδύναμες για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού·

ιστ)

«επίσημος κτηνίατρος»: ο κτηνίατρος που διορίζεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους·

ιζ)

«διοργανωτής»:

i)

ο μεταφορέας που έχει αναθέσει με υπεργολαβία σε έναν τουλάχιστον άλλο μεταφορέα μέρος του ταξιδιού, ή

ii)

το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει αναθέσει ταξίδι σε έναν ή περισσότερους μεταφορείς, ή

iii)

το πρόσωπο που έχει υπογράψει το τμήμα 1 του ημερολογίου ταξιδίου που προβλέπεται στο παράρτημα II,

ιη)

«τόπος αναχώρησης»: ο τόπος όπου το ζώο φορτώνεται για πρώτη φορά σε μεταφορικό μέσο, υπό την προϋπόθεση ότι έχει σταβλιστεί εκεί επί 48 ώρες τουλάχιστον πριν από την ώρα αναχώρησης·

ωστόσο, κέντρα συγκέντρωσης που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία μπορούν να θεωρούνται τόποι αναχώρησης, εφόσον:

i)

η απόσταση που διανύεται από τον αρχικό τόπο φόρτωσης έως το κέντρο συγκέντρωσης είναι μικρότερη των 100 km, ή

ii)

τα ζώα έχουν σταβλιστεί με επαρκή στρωμνή, ει δυνατόν όχι δεμένα, και έχουν ποτιστεί επί τουλάχιστον έξι ώρες πριν από την ώρα αναχώρησης από το κέντρο συγκέντρωσης·

ιθ)

«τόπος προορισμού»: ο τόπος όπου το ζώο εκφορτώνεται από μεταφορικό μέσο και

i)

σταβλίζεται επί τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ώρα αναχώρησης, ή

ii)

σφάζεται,

κ)

«τόπος ανάπαυσης ή μεταφόρτωσης»: κάθε τόπος στάσης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού που δεν είναι ο τόπος προορισμού, συμπεριλαμβανομένου και του τόπου όπου τα ζώα αλλάζουν μεταφορικό μέσο, με ή χωρίς εκφόρτωση·

κα)

«εγγεγραμμένα ιπποειδή»: τα εγγεγραμμένα ιπποειδή που μνημονεύονται στην οδηγία 90/426/ΕΟΚ (18)·

κβ)

«πλοίο Ro-Ro»: ποντοπόρο οχηματαγωγό πλοίο το οποίο είναι διαρρυθμισμένο έτσι ώστε να μπορούν να εισέρχονται και να εξέρχονται απευθείας από αυτό οδικά ή σιδηροδρομικά οχήματα·

κγ)

«μεταφορά»: η μετακίνηση των ζώων που πραγματοποιείται με ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα και οι συναφείς δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης, της εκφόρτωσης, της μεταφόρτωσης και της ανάπαυσης, έως ότου ολοκληρωθεί η εκφόρτωση των ζώων στον τόπο προορισμού·

κδ)

«μεταφορέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μεταφέρει ζώα για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτου·

κε)

«μη δαμασμένα ιπποειδή»: τα ιπποειδή που δεν μπορούν να δεθούν ή να δεχθούν χαλινάρι χωρίς να υποστούν διέγερση, πόνο ή ταλαιπωρία που είναι δυνατόν να αποφευχθεί·

κστ)

«όχημα»: το τροχοφόρο μεταφορικό μέσο που έχει δικό του κινητήρα ή είναι ρυμουλκούμενο.

Άρθρο 3

Γενικοί όροι για τη μεταφορά των ζώων

Η μεταφορά των ζώων επιτρέπεται μόνο εφόσον γίνεται κατά τρόπο που δεν ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμούς και αδικαιολόγητη ταλαιπωρία στα ζώα.

Επιπλέον τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α)

έχουν ληφθεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της διάρκειας του ταξιδιού και την κάλυψη των αναγκών των ζώων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού·

β)

τα ζώα είναι ικανά να πραγματοποιήσουν το προβλεπόμενο ταξίδι·

γ)

το μεταφορικό μέσο έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί, συντηρηθεί και λειτουργεί κατά τρόπον ώστε να αποφεύγονται οι τραυματισμοί και η ταλαιπωρία των ζώων και να εξασφαλίζεται η ασφάλειά τους·

δ)

η υποδομή για τη φόρτωση και την εκφόρτωση σχεδιάζεται, κατασκευάζεται και χρησιμοποιείται καταλλήλως και λειτουργεί κατά τρόπον ώστε να αποφεύγονται οι τραυματισμοί και η πρόκληση πόνου στα ζώα και να εξασφαλίζεται η ασφάλειά τους·

ε)

το προσωπικό που χειρίζεται τα ζώα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο ή διαθέτει τις απαραίτητες για το σκοπό αυτό ικανότητες και εκτελεί τα καθήκοντά του χωρίς πρόκληση βίας ή χρήση άλλων μεθόδων που ενδέχεται να προκαλέσουν περιττό φόβο, τραυματισμό ή πόνο στα ζώα·

στ)

η μεταφορά πραγματοποιείται χωρίς καθυστέρηση μέχρι τον τόπο προορισμού και οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων ελέγχονται τακτικά και διατηρούνται στα δέοντα επίπεδα·

ζ)

προβλέπεται επαρκές εμβαδόν δαπέδου και ύψος για τα ζώα, ανάλογα με το μέγεθός τους και το προβλεπόμενο ταξίδι·

η)

παρέχονται στα ζώα, σε τακτικά διαστήματα, νερό, τροφή και περίοδοι ανάπαυσης που αρμόζουν, από πλευράς ποσότητας και ποιότητας, στο είδος τους και το μέγεθός τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ, ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Άρθρο 4

Έγγραφα μεταφοράς

1.   Επιτρέπεται να μεταφέρουν ζώα μόνον τα πρόσωπα που έχουν, μέσα στο μεταφορικό μέσο, έγγραφα στα οποία αναφέρεται:

α)

η καταγωγή και ο ιδιοκτήτης των ζώων·

β)

ο τόπος αναχώρησης·

γ)

η ημερομηνία και η ώρα αναχώρησης·

δ)

ο τόπος προορισμού·

ε)

η προσδοκώμενη διάρκεια του ταξιδιού.

2.   Ο μεταφορέας παρέχει στην αρμόδια αρχή, μόλις αυτή τα ζητήσει, τα έγγραφα που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις προγραμματισμού για τη μεταφορά ζώων

1.   Δεν επιτρέπεται να συνάπτεται σύμβαση ή να ανατίθεται με υπεργολαβία η μεταφορά ζώων εάν δεν πρόκειται για μεταφορέα εγκεκριμένο σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 1, ή το άρθρο 11, παράγραφος 1.

2.   Οι μεταφορείς προσδιορίζουν το φυσικό πρόσωπο αρμόδιο για τη μεταφορά και εξασφαλίζουν ότι, ανά πάσα στιγμή, είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον προγραμματισμό, την εκτέλεση και την ολοκλήρωση του τμήματος του ταξιδιού που είναι υπό την ευθύνη τους.

3.   Οι διοργανωτές εξασφαλίζουν ότι για κάθε ταξίδι:

α)

δεν διακυβεύονται οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων από ανεπαρκή συντονισμό των διαφόρων τμημάτων του ταξιδίου και λαμβάνονται υπόψη οι καιρικές συνθήκες, και

β)

ένα φυσικό πρόσωπο είναι υπεύθυνο για την παροχή πληροφοριών, ανά πάσα στιγμή, προς την αρμόδια αρχή σχετικά με τον προγραμματισμό, την εκτέλεση και την ολοκλήρωση του ταξιδιού.

4.   Για τα ταξίδια μεγάλης διάρκειας μεταξύ κρατών μελών καθώς και μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών κατά τα οποία μεταφέρονται κατοικίδια ιπποειδή, πλην των εγγεγραμμένων ιπποειδών, βοοειδή, χοίροι και αιγοπρόβατα, οι μεταφορείς και οι διοργανωτές συμμορφώνονται με τις διατάξεις που αφορούν το ημερολόγιο ταξιδίου όπως περιγράφεται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 6

Μεταφορείς

1.   Μόνο τα πρόσωπα που είναι κάτοχοι άδειας η οποία έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 1, ή, για ταξίδια μεγάλης διάρκειας, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1, μπορούν να ενεργούν ως μεταφορείς. Αντίγραφο της άδειας παραδίδεται στην αρμόδια αρχή όταν μεταφέρονται ζώα.

2.   Οι μεταφορείς κοινοποιούν στην αρμόδια αρχή τυχόν αλλαγές σε σχέση με τις πληροφορίες αυτές και τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 10, παράγραφος 1, ή, για ταξίδια μεγάλης διάρκειας, στο άρθρο 11, παράγραφος 1, το αργότερο εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν οι αλλαγές.

3.   Οι μεταφορείς μεταφέρουν τα ζώα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Ι.

4.   Οι μεταφορείς αναθέτουν τη μεταχείριση των ζώων σε προσωπικό που έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραρτημάτων Ι και ΙΙ.

5.   Μόνο τα πρόσωπα που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 2, επιτρέπεται να οδηγούν ή να είναι συνοδοί σε οδικό όχημα μεταφοράς κατοικίδιων ιπποειδών, βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων ή πουλερικών. Το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας τίθεται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής όταν μεταφέρονται τα ζώα.

6.   Οι μεταφορείς μεριμνούν ώστε ένας συνοδός να συνοδεύει κάθε αποστολή ζώων, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

όταν τα ζώα μεταφέρονται σε ασφαλή εμπορευματοκιβώτια με κατάλληλο αερισμό, τα οποία περιέχουν, εάν είναι ανάγκη, επαρκή τροφή και νερό σε μη ανατρεπόμενα δοχεία για ταξίδι διπλής διάρκειας από την προβλεπόμενη·

β)

όταν ο οδηγός εκτελεί καθήκοντα συνοδού.

7.   Οι παράγραφοι 1, 2, 4 και 5 δεν εφαρμόζονται στα πρόσωπα που μεταφέρουν ζώα σε απόσταση έως και 65 km από τον τόπο αναχώρησης μέχρι τον τόπο προορισμού.

8.   Οι μεταφορείς θέτουν στη διάθεση της αρμόδιας αρχής της χώρας στην οποία μεταφέρονται τα ζώα, το πιστοποιητικό έγκρισης που προβλέπεται από το άρθρο 18, παράγραφος 2, ή το άρθρο 19, παράγραφος 2.

9.   Οι μεταφορείς κατοικιδίων ιπποειδών πλην των εγγεγραμμένων ιπποειδών, και κατοικιδίων βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων χρησιμοποιούν για τα οδικά ταξίδια μεγάλης διάρκειας σύστημα πλοήγησης, το οποίο μνημονεύεται στο παράρτημα Ι, κεφάλαιο VI, παράγραφος 4.2, από την 1η Ιανουαρίου 2007, για οχήματα που κυκλοφορούν για πρώτη φορά, και από την 1η Ιανουαρίου 2009 για όλα τα μέσα οδικής μεταφοράς. Οι μεταφορείς τηρούν τα στοιχεία που καταγράφονται από το εν λόγω σύστημα πλοήγησης για τουλάχιστον τρία έτη και τα θέτουν στη διάθεση της αρμόδιας αρχής κατόπιν αιτήματος, ιδίως κατά τη διενέργεια των ελέγχων του άρθρου 15, παράγραφος 4. Τα εκτελεστικά μέτρα που αφορούν την παρούσα παράγραφο μπορούν να θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 31, παράγραφος 2.

Άρθρο 7

Επιθεώρηση και έγκριση του μεταφορικού μέσου πριν από τη μεταφορά

1.   Η οδική μεταφορά ζώων για μεγάλη διάρκεια επιτρέπεται μόνον με μεταφορικά μέσα που έχουν επιθεωρηθεί και εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 1.

2.   Τα κατοικίδια ιπποειδή, βοοειδή, αιγοπρόβατα ή χοίροι επιτρέπεται να μεταφέρονται δια θαλάσσης από κοινοτικό λιμένα, για απόσταση μεγαλύτερη των 10 ναυτικών μιλίων, μόνον εφόσον το πλοίο μεταφοράς ζώων έχει επιθεωρηθεί και έχει λάβει πιστοποιητικό έγκρισης σύμφωνα με το άρθρο 19, παράγραφος 1.

3.   Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζονται επίσης για τα εμπορευματοκιβώτια που χρησιμοποιούνται για την οδική και/ή θαλάσσια μεταφορά μεγάλης διάρκειας κατοικίδιων ιπποειδών, βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων ή πουλερικών.

Άρθρο 8

Φύλακες

1.   Οι φύλακες των ζώων στον τόπο αναχώρησης, μεταφόρτωσης ή προορισμού μεριμνούν για την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών του παραρτήματος Ι, κεφάλαια Ι και ΙΙΙ, σημείο 1, όσον αφορά τα μεταφερόμενα ζώα.

2.   Οι φύλακες ελέγχουν όλα τα ζώα που φθάνουν σε τόπο διαμετακόμισης ή σε τόπο προορισμού και διαπιστώνουν εάν τα ζώα έχουν υποβληθεί σε ταξίδι μεγάλης διάρκειας μεταξύ κρατών μελών καθώς και μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών. Στην περίπτωση μεταφοράς μεγάλης διάρκειας κατοικίδιων ιπποειδών, πλην των εγγεγραμμένων ιπποειδών, και κατοικιδίων, βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων, οι φύλακες συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παραρτήματος ΙΙ σχετικά με το ημερολόγιο ταξιδίου.

Άρθρο 9

Κέντρα συγκέντρωσης

1.   Οι υπεύθυνοι εκμετάλλευσης των κέντρων συγκέντρωσης μεριμνούν ώστε τα ζώα να τυγχάνουν μεταχείρισης σύμφωνης με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Ι, κεφάλαια Ι και ΙΙΙ, σημείο 1.

2.   Επιπλέον, οι υπεύθυνοι εκμετάλλευσης των κέντρων συγκέντρωσης που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία:

α)

αναθέτουν τη μεταχείριση των ζώων μόνον σε προσωπικό που έχει παρακολουθήσει μαθήματα κατάρτισης σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Ι·

β)

ενημερώνουν τακτικά τα άτομα που γίνονται δεκτά στο κέντρο συγκέντρωσης για τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους βάσει του παρόντος κανονισμού καθώς και για τις κυρώσεις που επιβάλλονται για τυχόν παραβάσεις·

γ)

θέτουν στη διάθεση των προσώπων που γίνονται δεκτά στο κέντρο συγκέντρωσης τα στοιχεία της αρμόδιας αρχής στην οποία πρέπει να κοινοποιούνται τυχόν παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού·

δ)

σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τον παρόντα κανονισμό οποιουδήποτε προσώπου παρισταμένου στο κέντρο συγκέντρωσης, και με την επιφύλαξη τυχόν μέτρων που λαμβάνει η αρμόδια αρχή, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση της μη συμμόρφωσης που παρατηρείται και για τη μη επανάληψή της·

ε)

εγκρίνουν, παρακολουθούν και εφαρμόζουν τους αναγκαίους εσωτερικούς κανόνες για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τα σημεία α) έως δ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ

Άρθρο 10

Απαιτήσεις για τις άδειες των μεταφορέων

1.   Η αρμόδια αρχή χορηγεί άδειες στους μεταφορείς υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

οι αιτούντες είναι εγκατεστημένοι στο κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλουν αίτηση αδείας ή, εάν πρόκειται για αιτούντες εγκατεστημένους σε τρίτη χώρα, εκπροσωπούνται στο κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλουν αίτηση αδείας·

β)

οι αιτούντες έχουν αποδείξει ότι διαθέτουν επαρκές και κατάλληλο προσωπικό, εξοπλισμό και λειτουργικές διαδικασίες για τη συμμόρφωσή τους με τον παρόντα κανονισμό καθώς και, όπου χρειάζεται, με τους οδηγούς ορθής πρακτικής·

γ)

οι αιτούντες ή οι εκπρόσωποί τους δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρές παραβάσεις της κοινοτικής ή/και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των ζώων κατά τα τρία έτη που προηγούνται της ημερομηνίας της αίτησης. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται όταν ο αιτών αποδεικνύει με στοιχεία που ικανοποιούν την αρμόδια αρχή ότι έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προς αποφυγήν περαιτέρω παραβάσεων.

2.   Η αρμόδια αρχή εκδίδει τις άδειες όπως προβλέπεται από την παράγραφο 1, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ, κεφάλαιο Ι. Οι άδειες αυτές ισχύουν για περίοδο πέντε ετών κατ' ανώτατο όριο από την ημερομηνία έκδοσής τους και δεν ισχύουν για ταξίδια μεγάλης διάρκειας.

Άρθρο 11

Απαιτήσεις για τις άδειες των μεταφορέων που πραγματοποιούν ταξίδια μεγάλης διάρκειας

1.   Κατόπιν σχετικής αιτήσεως, η αρμόδια αρχή χορηγεί άδειες σε μεταφορείς που πραγματοποιούν ταξίδια μεγάλης διάρκειας, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α)

ότι συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του άρθρο 10, παράγραφος 1, και

β)

ότι οι αιτούντες έχουν υποβάλει τα ακόλουθα έγγραφα:

i)

έγκυρα πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας των οδηγών και των συνοδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, παράγραφος 2, για όλους τους οδηγούς και τους συνοδούς που πραγματοποιούν ταξίδια μεγάλης διάρκειας,

ii)

έγκυρα πιστοποιητικά έγκρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18, παράγραφος 2, για όλα τα οδικά μεταφορικά μέσα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για ταξίδια μεγάλης διάρκειας,

iii)

διευκρινίσεις για τις διαδικασίες που επιτρέπουν στους μεταφορείς να παρακολουθούν και να καταγράφουν τις κινήσεις των οδικών οχημάτων που έχουν υπό την ευθύνη τους και να έρχονται συνεχώς σε επαφή με τους εν λόγω οδηγούς κατά τη διάρκεια των ταξιδίων μεγάλης διάρκειας,

iv)

σχέδια έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

2.   Για τον σκοπό της παραγράφου 1, στοιχείο β), σημείο iii), οι μεταφορείς οι οποίοι μεταφέρουν σε ταξίδια μεγάλης διάρκειας κατοικίδια ιπποειδή, εκτός των εγγεγραμμένων ιπποειδών, και κατοικίδια βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους, αποδεικνύουν ότι χρησιμοποιούν το σύστημα πλοήγησης του άρθρου 6, παράγραφος 9:

α)

για τα οχήματα που κυκλοφορούν για πρώτη φορά από την 1η Ιανουαρίου 2007·

β)

για όλα τα μέσα οδικής μεταφοράς από την 1η Ιανουαρίου 2009.

3.   Η αρμόδια αρχή εκδίδει τις εν λόγω άδειες σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ, κεφάλαιο ΙΙ. Οι άδειες αυτές ισχύουν για περίοδο πέντε ετών κατ' ανώτατο όριο από την ημερομηνία έκδοσής τους και ισχύουν για όλες τις μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών μεγάλης διάρκειας.

Άρθρο 12

Περιορισμοί στις αιτήσεις αδείας

Οι μεταφορείς δεν υποβάλλουν αίτηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 10 ή το άρθρο 11 σε περισσότερες της μιας αρμόδιες αρχές, σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη.

Άρθρο 13

Έκδοση αδειών από την αρμόδια αρχή

1.   Η αρμόδια αρχή μπορεί να περιορίζει την εμβέλεια της άδειας που προβλέπεται στο άρθρο 10, παράγραφος 1, ή, για ταξίδια μεγάλης διάρκειας, στο άρθρο 11, παράγραφος 1, σύμφωνα με κριτήρια που μπορούν να επαληθεύονται κατά τη μεταφορά.

2.   Η αρμόδια αρχή εκδίδει κάθε άδεια που προβλέπεται στο άρθρο 10, παράγραφος 1, ή, για ταξίδια μεγάλης διάρκειας, στο άρθρο 11, παράγραφος 1, με ένα μοναδικό αριθμό στο κράτος μέλος. Η άδεια συντάσσεται στην επίσημη γλώσσα (ή γλώσσες) του κράτους μέλους που την εκδίδει και στην αγγλική γλώσσα, όταν ο μεταφορέας είναι πιθανό να ασκήσει δραστηριότητες και σε άλλο κράτος μέλος.

3.   Η αρμόδια αρχή καταχωρίζει τις άδειες που προβλέπονται στο άρθρο 10, παράγραφος 1, ή στο άρθρο 11, παράγραφος 1, κατά τρόπον ώστε η αρμόδια αρχή να μπορεί να εντοπίζει ταχύτατα τους μεταφορείς, ιδίως σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

4.   Η αρμόδια αρχή καταχωρίζει τις άδειες που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1, σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Το όνομα και ο αριθμός αδείας του μεταφορέα δημοσιοποιούνται και είναι διαθέσιμα για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η άδεια. Με την επιφύλαξη της κοινοτικής ή/και εθνικής νομοθεσίας όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν δημόσια πρόσβαση σε άλλα δεδομένα σχετικά με τις άδειες των μεταφορέων. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει επίσης τις αποφάσεις που κοινοποιούνται βάσει του άρθρου 26, παράγραφος 4, στοιχείο γ), και του άρθρου 26, παράγραφος 6.

Άρθρο 14

Έλεγχοι και άλλα μέτρα που αφορούν τα ημερολόγια ταξιδίου που εφαρμόζει η αρμόδια αρχή πριν από τα ταξίδια μεγάλης διάρκειας

1.   Για τα ταξίδια μεγάλης διάρκειας μεταξύ κρατών μελών καθώς και μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών των κατοικίδιων ιπποειδών, βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων, η αρμόδια αρχή του τόπου αναχώρησης:

α)

διενεργεί τους κατάλληλους ελέγχους προκειμένου να επαληθεύσει ότι:

i)

οι μεταφορείς που αναφέρονται στο ημερολόγιο ταξιδίου διαθέτουν αντίστοιχες έγκυρες άδειες μεταφορέων, έγκυρα πιστοποιητικά έγκρισης του μέσου μεταφοράς για μεταφορές μεγάλης διάρκειας και έγκυρα πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας των οδηγών και των συνοδών,

ii)

το ημερολόγιο ταξιδίου που υποβάλλει ο διοργανωτής ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και παρέχει ενδείξεις ότι η μεταφορά είναι σύμφωνη με τον παρόντα κανονισμό·

β)

στην περίπτωση που τα αποτελέσματα των ελέγχων που προβλέπονται στο σημείο α) δεν είναι ικανοποιητικά, απαιτεί από το διοργανωτή την αλλαγή των ρυθμίσεων για την προβλεπόμενη μεταφορά μεγάλης διάρκειας ώστε να συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό·

γ)

όταν τα αποτελέσματα των ελέγχων περί των οποίων το στοιχείο α) είναι ικανοποιητικά, η αρμόδια αρχή σφραγίζει το ημερολόγιο ταξιδίου·

δ)

διαβιβάζει, το συντομότερο δυνατόν, στην αρμόδια αρχή του τόπου προορισμού, του σημείου εξόδου ή του σημείου ελέγχου, τις λεπτομέρειες του προβλεπόμενου ταξιδιού μεγάλης διάρκειας, όπως περιγράφονται στο ημερολόγιο ταξιδίου, μέσω του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών του άρθρου 20 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ.

2.   Κατά παρέκκλιση του στοιχείου γ) της παραγράφου 1, δεν απαιτείται σφράγιση του ημερολογίου ταξιδίου για τις μεταφορές που χρησιμοποιούν το σύστημα το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 9.

Άρθρο 15

Έλεγχοι που πρέπει να διενεργούνται από την αρμόδια αρχή σε οποιοδήποτε στάδιο ταξιδίου μεγάλης διάρκειας

1.   Σε κάθε στάδιο μεταφοράς μεγάλης διάρκειας, η αρμόδια αρχή διενεργεί τους κατάλληλους τυχαίους ή στοχοθετημένους ελέγχους προκειμένου να επαληθεύσει ότι οι δηλωθέντες χρόνοι ταξιδίου είναι πραγματοποιήσιμοι και ότι το ταξίδι συνάδει με τον παρόντα κανονισμό και, ιδίως, ότι οι χρόνοι ταξιδίου και οι περίοδοι ανάπαυσης συνάδουν με τα όρια που καθορίζονται στο παράρτημα Ι, κεφάλαιο V.

2.   Όταν το ταξίδι μεγάλης διάρκειας πραγματοποιείται μεταξύ κρατών μελών και με τρίτες χώρες, οι έλεγχοι που διενεργούνται στον τόπο αναχώρησης για να διαπιστωθεί η ικανότητα του ζώου να ταξιδέψει, σύμφωνα με το παράρτημα Ι, κεφάλαιο Ι, διενεργούνται πριν από τη φόρτωση ως μέρος των ελέγχων της υγείας των ζώων, όπως προβλέπονται από την αντίστοιχη κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία, εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από τη νομοθεσία αυτή.

3.   Όταν ο τόπος προορισμού είναι το σφαγείο, οι έλεγχοι που προβλέπονται στην παράγραφο 1 μπορούν να διενεργούνται στο πλαίσιο της επιθεώρησης για τις συνθήκες καλής διαβίωσης των ζώων, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29 Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (19).

4.   Τα στοιχεία σχετικά με τις κινήσεις των οδικών μέσων μεταφοράς τα οποία καταγράφονται από το σύστημα πλοήγησης είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια των ελέγχων αυτών, όπου προσήκει.

Άρθρο 16

Κατάρτιση του προσωπικού και εξοπλισμός της αρμόδιας αρχής

Η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε το προσωπικό της να έχει τη δέουσα κατάρτιση και τον εξοπλισμό που απαιτείται για την επαλήθευση των δεδομένων που καταγράφει:

η συσκευή ελέγχου του οδικού μεταφορικού μέσου όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85,

το σύστημα πλοήγησης.

Άρθρο 17

Κατάρτιση και πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας

1.   Για τους σκοπούς του άρθρου 6, παράγραφος 4, και του άρθρου 9, παράγραφος 2, στοιχείο α), παρέχεται κατάρτιση στο προσωπικό των μεταφορέων και των κέντρων συγκέντρωσης.

2.   Το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας των οδηγών και των συνοδών οδικών οχημάτων που μεταφέρουν κατοικίδια ιπποειδή, βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους ή πουλερικά, του άρθρου 6, παράγραφος 5, χορηγείται σύμφωνα με το παράρτημα IV. Το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας συντάσσεται στην επίσημη γλώσσα (ή γλώσσες) του κράτους μέλους έκδοσης και στην αγγλική γλώσσα, όταν ο οδηγός ή ο συνοδός είναι πιθανό να ασκήσουν δραστηριότητες και σε άλλο κράτος μέλος. Το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας εκδίδεται από την αρμόδια αρχή ή τον οργανισμό που ορίζεται για το σκοπό αυτό από τα κράτη μέλη και σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ, κεφάλαιο ΙΙΙ. Το ανωτέρω πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας δυνατόν να αφορά αποκλειστικά ορισμένο είδος ή ομάδα ειδών.

Άρθρο 18

Πιστοποιητικό έγκρισης μεταφορικού μέσου για οδικές μεταφορές

1.   Κατόπιν σχετικής αιτήσεως, η αρμόδια αρχή ή ο οργανισμός που ορίζεται από το κράτος μέλος χορηγούν πιστοποιητικό έγκρισης για το μεταφορικό μέσο οδικών μεταφορών που χρησιμοποιείται για ταξίδια μεγάλης διάρκειας, υπό την προϋπόθεση ότι το μεταφορικό αυτό μέσο:

α)

δεν αποτελεί αντικείμενο αίτησης που έχει υποβληθεί ή έγκρισης που έχει χορηγηθεί από άλλη αρμόδια αρχή στο ίδιο ή σε άλλο κράτος μέλος·

β)

έχει υποβληθεί σε επιθεώρηση από την αρμόδια αρχή ή οργανισμό που ορίζεται από το κράτος μέλος και έχει διαπιστωθεί ότι συνάδει με τις απαιτήσεις του παραρτήματος Ι, κεφάλαια ΙΙ και VI που αφορούν το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση των οδικών μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται για ταξίδια μεγάλης διάρκειας.

2.   Η αρμόδια αρχή ή ο οργανισμός που ορίζεται από το κράτος μέλος εκδίδουν κάθε πιστοποιητικό με μοναδικό αριθμό στο κράτος μέλος και σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ, κεφάλαιο IV. Το πιστοποιητικό συντάσσεται στην επίσημη γλώσσα (ή γλώσσες) του κράτους μέλους έκδοσης και στην αγγλική γλώσσα. Τα πιστοποιητικά ισχύουν για περίοδο πέντε ετών κατ' ανώτατο όριο από την ημερομηνία έκδοσής τους και παύουν να ισχύουν μόλις το μεταφορικό μέσο τροποποιείται ή μετατρέπεται κατά τρόπο που επηρεάζει τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων.

3.   Η αρμόδια αρχή καταχωρεί τα πιστοποιητικά έγκρισης οδικών μεταφορικών μέσων για ταξίδια μεγάλης διάρκειας σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων, κατά τρόπο που επιτρέπει να αναγνωρίζονται πάραυτα από τις αρμόδιες αρχές όλων των κρατών μελών, ειδικότερα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές του παρόντος κανονισμού.

4.   Τα κράτη μέλη δυνατόν να χορηγούν παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και τις διατάξεις του κεφαλαίου V, παράγραφος 1.4, στοιχείο β) και του κεφαλαίου IV του παραρτήματος Ι για οδικά μεταφορικά μέσα, ως προς μεταφορές που δεν υπερβαίνουν το 12ωρο, ώστε να φθάσουν στον τελικό τόπο προορισμού.

Άρθρο 19

Πιστοποιητικό έγκρισης των πλοίων μεταφοράς ζώων

1.   Κατόπιν σχετικής αιτήσεως, η αρμόδια αρχή ή ο οργανισμός που ορίζεται από το κράτος μέλος χορηγούν πιστοποιητικό έγκρισης σε πλοίο μεταφοράς ζώντων ζώων, υπό την προϋπόθεση ότι το πλοίο:

α)

βρίσκεται σε λειτουργία στο κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση·

β)

δεν αποτελεί αντικείμενο αίτησης που έχει υποβληθεί ή έγκρισης που έχει χορηγηθεί από άλλη αρμόδια αρχή στο ίδιο ή σε άλλο κράτος μέλος·

γ)

έχει υποβληθεί σε επιθεώρηση από την αρμόδια αρχή ή τον οργανισμό που ορίζεται από το κράτος μέλος και έχει διαπιστωθεί ότι συνάδει με τις απαιτήσεις του παραρτήματος Ι, κεφάλαιο ΙV, τμήμα 1, που αφορούν την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων μεταφοράς ζώων.

2.   Η αρμόδια αρχή ή ο οργανισμός που ορίζεται από το κράτος μέλος εκδίδουν κάθε πιστοποιητικό με ένα μοναδικό αριθμό στο κράτος μέλος. Το πιστοποιητικό συντάσσεται στην επίσημη γλώσσα (ή γλώσσες) του κράτους μέλους έκδοσης και στην αγγλική γλώσσα. Τα πιστοποιητικά ισχύουν για περίοδο πέντε ετών κατ' ανώτατο όριο από την ημερομηνία έκδοσής τους και παύουν να ισχύουν μόλις το μεταφορικό μέσο τροποποιείται ή μετατρέπεται κατά τρόπο που επηρεάζει τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων.

3.   Η αρμόδια αρχή καταχωρίζει τα εγκεκριμένα πλοία μεταφοράς ζώων κατά τρόπο ώστε να της δίνεται η δυνατότητα να τα εντοπίζει ταχύτατα, ιδίως σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό.

4.   Η αρμόδια αρχή καταχωρεί τα πιστοποιητικά έγκρισης των πλοίων μεταφοράς ζώων σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων κατά τρόπο που επιτρέπει να αναγνωρίζονται πάραυτα από τις αρμόδιες αρχές όλων των κρατών μελών, ειδικότερα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 20

Επιθεώρηση πλοίων μεταφοράς ζώων κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση

1.   Η αρμόδια αρχή επιθεωρεί τα πλοία μεταφοράς ζώων πριν από τη φόρτωση των ζώων προκειμένου να επαληθεύσει, ιδίως, ότι:

α)

το πλοίο μεταφοράς ζώων είναι κατασκευασμένο και εξοπλισμένο κατάλληλα για τον αριθμό και το είδος των προς μεταφορά ζώων·

β)

τα διαμερίσματα που θα δεχθούν τα ζώα διατηρούνται σε καλή κατάσταση·

γ)

ο εξοπλισμός του παραρτήματος Ι, κεφάλαιο IV, λειτουργεί καλώς.

2.   Η αρμόδια αρχή επιθεωρεί τα εξής πριν και κατά τη διάρκεια κάθε δραστηριότητας φόρτωσης/εκφόρτωσης πλοίων μεταφοράς ζώων προκειμένου να διασφαλίσει ότι:

α)

τα ζώα είναι σε θέση να συνεχίσουν το ταξίδι τους·

β)

οι δραστηριότητες φόρτωσης/εκφόρτωσης πραγματοποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα Ι, κεφάλαιο ΙΙΙ·

γ)

η παροχή τροφής και νερού γίνεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι, κεφάλαιο IV, τμήμα 2.

Άρθρο 21

Έλεγχοι στα σημεία εξόδου και τους συνοριακούς σταθμούς επιθεώρησης

1.   Με την επιφύλαξη των ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 639/2003, όταν τα ζώα προσκομίζονται στα σημεία εξόδου ή σε συνοριακούς σταθμούς επιθεώρησης, οι επίσημοι κτηνίατροι των κρατών μελών ελέγχουν ότι τα ζώα μεταφέρονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και ιδίως:

α)

ότι οι μεταφορείς έχουν προσκομίσει αντίγραφο έγκυρης έγκρισης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10, παράγραφος 1, ή, για ταξίδια μεγάλης διάρκειας, από το άρθρο 11, παράγραφος 1·

β)

ότι οι οδηγοί των οδικών οχημάτων που μεταφέρουν κατοικίδια ιπποειδή, βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους ή πουλερικά, καθώς και οι συνοδοί έχουν προσκομίσει έγκυρο πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 2·

γ)

ότι τα ζώα είναι σε θέση να συνεχίσουν το ταξίδι τους·

δ)

ότι το μεταφορικό μέσο με το οποίο τα ζώα θα συνεχίσουν το ταξίδι τους συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παραρτήματος Ι, κεφάλαιο ΙΙ και, ανάλογα με την περίπτωση, του παραρτήματος Ι, κεφάλαιο VΙ·

ε)

ότι, σε περίπτωση εξαγωγής, οι μεταφορείς έχουν προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία ότι το ταξίδι από τον τόπο αναχώρησης έως τον πρώτο τόπο εκφόρτωσης στη χώρα τελικού προορισμού είναι σύμφωνο με όλες τις διεθνείς συμβάσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα V και εφαρμόζονται στις συγκεκριμένες τρίτες χώρες·

στ)

εάν τα κατοικίδια ιπποειδή, βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίροι έχουν μεταφερθεί ή πρόκειται να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις.

2.   Στην περίπτωση ταξιδίου μεγάλης διάρκειας κατοικίδιων ιπποειδών, βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων, οι επίσημοι κτηνίατροι των σημείων εξόδου και των συνοριακών σταθμών επιθεώρησης διενεργούν και καταχωρίζουν τους ελέγχους που αναφέρονται στο τμήμα 3 «Τόπος προορισμού» του ημερολογίου ταξιδιού του παραρτήματος ΙΙ. Τα δεδομένα σχετικά με τους ελέγχους αυτούς και τον έλεγχο που προβλέπεται στην παράγραφο 1 φυλάσσονται από την αρμόδια αρχή επί τρία τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία διενέργειας των εν λόγω ελέγχων, συμπεριλαμβανομένου αντιγράφου του αντίστοιχου φύλλου καταγραφής ή εκτυπώματος που αναφέρεται στο παράρτημα Ι ή στο παράρτημα ΙΒ του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 3821/85, εφόσον το όχημα καλύπτεται από τον κανονισμό αυτόν.

3.   Όταν η αρμόδια αρχή θεωρεί ότι τα ζώα δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσουν το ταξίδι τους, τα ζώα εκφορτώνονται και τους παρέχονται νερό, τροφή και ανάπαυση.

Άρθρο 22

Καθυστέρηση κατά τη μεταφορά

1.   Η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη ή τη μείωση στο ελάχιστο τυχόν καθυστερήσεων κατά τη μεταφορά ή τυχόν ταλαιπωρίας των ζώων, όταν απρόβλεπτες συνθήκες εμποδίζουν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε να λαμβάνονται ειδικά μέτρα στον τόπο μεταφόρτωσης, στα σημεία εξόδου και τους συνοριακούς σταθμούς επιθεώρησης προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στη μεταφορά των ζώων.

2.   Η αποστολή των ζώων διακόπτεται κατά τη μεταφορά μόνον εφόσον είναι απολύτως αναγκαίο για τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων ή για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Δεν επιτρέπεται αδικαιολόγητη καθυστέρηση μεταξύ της ολοκλήρωσης της φόρτωσης και της αναχώρησης. Όταν η αποστολή των ζώων πρέπει να διακοπεί για διάστημα μεγαλύτερο από δύο ώρες, η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται τα δέοντα μέτρα ώστε να παρέχεται περιποίηση στα ζώα και, εάν χρειάζεται, να τους παρέχεται τροφή και νερό, να εκφορτώνονται και να σταβλίζονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Άρθρο 23

Επείγοντα μέτρα σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού από τους μεταφορείς

1.   Εάν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι δεν τηρείται ή δεν έχει τηρηθεί κάποια διάταξη του παρόντος κανονισμού, λαμβάνει η ίδια ή απαιτεί από το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τα ζώα, να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των συνθηκών διαβίωσης των ζώων.

Τα μέτρα αυτά δεν πρέπει να προκαλούν άσκοπη ή πρόσθετη ταλαιπωρία στα ζώα και πρέπει να είναι ανάλογα με τη σοβαρότητα των κινδύνων. Η αρμόδια αρχή εισπράττει με τον αρμόζοντα τρόπο τη δαπάνη που συνεπάγονται τα μέτρα αυτά.

2.   Αναλόγως των περιπτώσεων, τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν:

α)

αλλαγή του οδηγού ή του συνοδού·

β)

προσωρινή επισκευή του μεταφορικού μέσου κατά τρόπο ώστε να αποφευχθεί ο άμεσος τραυματισμός των ζώων·

γ)

μεταφορά της παρτίδας ή μέρους αυτής σε άλλο μεταφορικό μέσο·

δ)

επιστροφή των ζώων στον τόπο αναχώρησης με το πιο σύντομο δρομολόγιο ή δυνατότητα να συνεχίσουν τα ζώα προς τον τόπο προορισμού τους με το πιο σύντομο δρομολόγιο, όποιο εκ των δύο αποβαίνει περισσότερο υπέρ της καλής διαβίωσης των ζώων·

ε)

εκφόρτωση των ζώων και σταβλισμός τους σε κατάλληλο χώρο με τις αρμόζουσες φροντίδες μέχρις ότου επιλυθεί το πρόβλημα.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλος τρόπος διαφύλαξης των συνθηκών διαβίωσης των ζώων, τότε αυτά θανατώνονται χωρίς ταλαιπωρία ή υποβάλλονται σε ευθανασία.

3.   Όταν πρόκειται να ληφθούν μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 1, λόγω μη συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό, και είναι ανάγκη να μεταφερθούν τα ζώα κατά παράβαση ορισμένων διατάξεων του εν λόγω κανονισμού, η αρμόδια αρχή εκδίδει άδεια για τη μεταφορά των εν λόγω ζώων. Η άδεια αναφέρει τα συγκεκριμένα ζώα και καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να μεταφερθούν μέχρις ότου υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Η άδεια αυτή συνοδεύει τα ζώα.

4.   Η αρμόδια αρχή μεριμνά αμέσως για την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων σε περίπτωση που το υπεύθυνο για τα ζώα πρόσωπο δεν μπορεί να εντοπιστεί ή δεν συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις της.

5.   Οι αποφάσεις της αρμόδιας αρχής και οι λόγοι που την οδήγησαν στις αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται το ταχύτερο δυνατό στον μεταφορέα ή τον αντιπρόσωπό του και στην αρμόδια αρχή που χορήγησε την άδεια που προβλέπεται στο άρθρο 10, παράγραφος 1, ή στο άρθρο 11, παράγραφος 1. Εάν χρειάζεται, οι αρμόδιες αρχές παρέχουν βοήθεια στον μεταφορέα για να διευκολύνουν την εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων έκτακτης ανάγκης.

Άρθρο 24

Αμοιβαία συνδρομή και ανταλλαγή πληροφοριών

1.   Οι κανόνες και οι διαδικασίες κοινοποίησης πληροφοριών που προβλέπονται από την οδηγία 89/608/ΕΟΚ του Συμβουλίου (20) εφαρμόζονται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

2.   Εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τα στοιχεία ενός σημείου επαφής για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον υπάρχει, ηλεκτρονικής διεύθυνσης, καθώς και κάθε ενημέρωση των στοιχείων αυτών. Η Επιτροπή διαβιβάζει τα στοιχεία του σημείου επαφής σε όλα τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την Τροφική Αλυσίδα και την Υγεία των Ζώων.

Άρθρο 25

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που εφαρμόζονται στις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι κυρώσεις αυτές εφαρμόζονται. Οι κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν τις διατάξεις αυτές καθώς και τις διατάξεις για την εφαρμογή του άρθρου 26 στην Επιτροπή το αργότερο έως τις 5 Ιουλίου 2006 και γνωστοποιούν αμελλητί στην Επιτροπή τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις.

Άρθρο 26

Παραβάσεις και κοινοποίηση των παραβάσεων

1.   Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κανονισμού, η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα συγκεκριμένα μέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 7.

2.   Όταν η αρμόδια αρχή διαπιστώνει ότι ένας μεταφορέας δεν έχει τηρήσει τον παρόντα κανονισμό ή ότι ένα μεταφορικό μέσο δεν συνάδει με αυτόν, ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή που χορήγησε την άδεια στον μεταφορέα ή το πιστοποιητικό έγκρισης του μεταφορικού μέσου και, σε περίπτωση που ο οδηγός ενέχεται στην μη τήρηση των προδιαγραφών της παρούσας οδηγίας, την αρμόδια αρχή που χορήγησε το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας του οδηγού. Την γνωστοποίηση συνοδεύουν τυχόν συναφή δεδομένα και έγγραφα.

3.   Εάν η αρμόδια αρχή ενός τόπου προορισμού διαπιστώσει ότι το ταξίδι πραγματοποιήθηκε κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού, ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια αρχή του τόπου αναχώρησης. Την κοινοποίηση συνοδεύουν τυχόν συναφή δεδομένα και έγγραφα.

4.   Εάν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι ένας μεταφορέας δεν έχει τηρήσει τον παρόντα κανονισμό ή ότι ένα μεταφορικό μέσο δεν συνάδει με αυτόν, ή εάν λάβει γνωστοποίηση όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 ή 3, τότε, ανάλογα με την περίπτωση:

α)

απαιτεί από τον εν λόγω μεταφορέα να αποκαταστήσει τις διαπιστωθείσες παραβάσεις και να καθιερώσει τρόπους για να αποφευχθεί η επανάληψή τους·

β)

υποβάλλει τον εν λόγω μεταφορέα σε πρόσθετους ελέγχους απαιτώντας, ιδίως, την παρουσία κτηνιάτρου κατά τη φόρτωση των ζώων·

γ)

αναστέλλει ή ανακαλεί την άδεια του μεταφορέα ή το πιστοποιητικό έγκρισης του μεταφορικού μέσου.

5.   Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κανονισμού από οδηγό ή συνοδό που είναι κάτοχος πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας όπως προβλέπεται από το άρθρο 17, παράγραφος 2, η αρμόδια αρχή μπορεί να αναστέλλει ή να ανακαλεί το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας, ιδίως εάν από την παράβαση συνάγεται ότι ο οδηγός ή ο συνοδός έχει ελλιπείς γνώσεις ή πληροφορίες για τη μεταφορά ζώων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

6.   Σε περίπτωση σοβαρών ή επανειλημμένων παραβάσεων του παρόντος κανονισμού, ένα κράτος μέλος μπορεί προσωρινά να απαγορεύει στον μεταφορέα ή στο εν λόγω μεταφορικό μέσο να μεταφέρουν ζώα στην επικράτειά του, ακόμα και εάν ο μεταφορέας ή το μεταφορικό μέσο έχουν άδεια εκδοθείσα από άλλο κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες που προσφέρει η αμοιβαία συνδρομή και ανταλλαγή πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 24.

7.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλα τα σημεία επαφής που αναφέρονται στο άρθρο 24, παράγραφος 2, ενημερώνονται αμέσως για τις αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει της παραγράφου 4, στοιχείο γ), ή των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 27

Επιθεωρήσεις και ετήσιες εκθέσεις των αρμόδιων αρχών

1.   Η αρμόδια αρχή ελέγχει εάν υπάρχει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, διενεργώντας αμερόληπτους ελέγχους στα ζώα, τα μεταφορικά μέσα και τα συνοδευτικά έγγραφα. Οι επιθεωρήσεις αυτές πρέπει να διεξάγονται σε επαρκή ποσοστό των ζώων που μεταφέρονται κάθε έτος εντός κάθε κράτους μέλους και μπορούν να διενεργούνται ταυτόχρονα με ελέγχους για άλλους σκοπούς. Το ποσοστό των επιθεωρήσεων αυξάνεται όταν διαπιστώνεται ότι δεν τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Τα ανωτέρω ποσοστά καθορίζονται με τις διαδικασίες του άρθρου 31, παράγραφος 2.

2.   Έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή ετήσια έκθεση σχετικά με τις επιθεωρήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος. Η έκθεση συνοδεύεται από ανάλυση των σημαντικότερων ανεπαρκειών που παρατηρήθηκαν καθώς και από σχέδιο δράσης για την αντιμετώπισή τους.

Άρθρο 28

Επιτόπιοι έλεγχοι

Οι εμπειρογνώμονες κτηνίατροι της Επιτροπής, σε συνεργασία με τις αρχές του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και, καθόσον απαιτείται να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, δύνανται να πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (21).

Άρθρο 29

Οδηγοί ορθής πρακτικής

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την εκπόνηση οδηγών ορθής πρακτικής που περιέχουν οδηγίες για τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό και ιδίως με το άρθρο 10, παράγραφος 1. Οι οδηγοί αυτοί εκπονούνται σε εθνικό επίπεδο, μεταξύ διαφόρων κρατών μελών, ή σε κοινοτικό επίπεδο. Ενθαρρύνονται η διάδοση και η χρήση τόσο των εθνικών όσο και των κοινοτικών οδηγών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 30

Τροποποίηση των παραρτημάτων και κανόνες εφαρμογής

1.   Τα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού τροποποιούνται από το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, με σκοπό ιδίως την προσαρμογή τους στην τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο, εκτός από το κεφάλαιο IV και το κεφάλαιο VI, παράγραφος 3.1, του παραρτήματος Ι, τα Τμήματα 1 έως 5 του παραρτήματος ΙΙ και τα παραρτήματα ΙΙΙ, IV, V και VI, τα οποία είναι δυνατόν να τροποποιούνται με τη διαδικασία του άρθρου 31, παράγραφος 2.

2.   Τυχόν λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού μπορούν να θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 31, παράγραφος 2.

3.   Τα πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα που προβλέπονται από την κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία για τα ζώντα ζώα μπορούν να συμπληρώνονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 31, παράγραφος 2 ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

4.   Η υποχρέωση κατοχής πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 5, μπορεί να επεκταθεί στους οδηγούς ή τους συνοδούς άλλων κατοικίδιων ειδών με τη διαδικασία του άρθρου 31, παράγραφος 2.

5.   Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει παρεκκλίσεις από την παράγραφο 2, στοιχείο ε), του κεφαλαίου Ι του παραρτήματος Ι στο πλαίσιο έκτακτων μέτρων για τη στήριξη της αγοράς λόγω περιορισμών στη μετακίνηση των ζώων στο πλαίσιο κτηνιατρικών μέτρων για τον έλεγχο των νόσων. Η επιτροπή του άρθρου 31 ενημερώνεται για τα θεσπιζόμενα μέτρα.

6.   Παρεκκλίσεις όσον αφορά τις απαιτήσεις για μεταφορές μεγάλης διάρκειας, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η απόκεντρη φύση ορισμένων περιοχών σε σχέση με το κύριο έδαφος της Κοινότητας, είναι δυνατόν να θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 31, παράγραφος 2.

7.   Κατά παρέκκλιση του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν, εντός των ιδιαιτέρως απόκεντρων περιοχών τους, τις υφιστάμενες εθνικές διατάξεις περί μεταφοράς ζώων τα οποία προέρχονται από ή μεταφέρονται προς τις εν λόγω περιοχές. Ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή.

8.   Μέχρις ότου θεσπιστούν λεπτομερείς διατάξεις για είδη ζώων τα οποία δεν μνημονεύονται ρητά στα παραρτήματα, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ή να διατηρούν πρόσθετες εθνικές διατάξεις για τη μεταφορά συγκεκριμένου είδους ζώων.

Άρθρο 31

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιμη Επιτροπή για την Τροφική Αλυσίδα και την Υγεία των Ζώων που συστάθηκε με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (22).

2.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η προθεσμία του άρθρου 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι τρίμηνη.

3.   Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 32

Έκθεση

Εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία του άρθρου 34, δεύτερο εδάφιο, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις του παρόντος κανονισμού στην καλή διαβίωση των ζώων κατά τη μεταφορά και στα εμπορικά ρεύματα ζώων εντός της διευρυμένης Κοινότητας. Συγκεκριμένα, η έκθεση λαμβάνει υπόψη τα επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τις ανάγκες για τη καλή διαβίωση των ζώων και την έκθεση για την εφαρμογή του συστήματος πλοήγησης, όπως μνημονεύεται στο παράρτημα Ι, κεφάλαιο IV, παράγραφος 4.3, καθώς και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών πτυχών. Η έκθεση αυτή μπορεί να συνοδεύεται, εφόσον χρειάζεται, από κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τα ταξίδια μεγάλης διάρκειας, ιδίως όσον αφορά τη διάρκεια του ταξιδιού, τις περιόδους ανάπαυσης και τις απαιτήσεις χώρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33

Κατάργηση νομοθεσίας

Η οδηγία 91/628/ΕΟΚ και ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 411/98 καταργούνται από τις 5 Ιανουαρίου 2007. Κάθε αναφορά στην καταργούμενη οδηγία και στον καταργούμενο κανονισμό θεωρείται ότι γίνεται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 34

Τροποποιήσεις της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ

Η οδηγία 64/432/ΕΟΚ τροποποιείται ως ακολούθως:

1.

Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1προστίθεται το εξής σημείο:

«εε)

να τηρούνται οι διατάξεις της οδηγίας 98/58/EΚ και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1/2005 (23) που εφαρμόζονται σε αυτά,»

(23)  ΕΕ L 3 της 5.1.2005."

β)

η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

4.   «Η αρμόδια αρχή μπορεί να αναστέλλει ή να ανακαλεί την έγκριση σε περίπτωση παράβασης του παρόντος άρθρου ή άλλων συναφών διατάξεων της παρούσας οδηγίας ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 ή άλλης κοινοτικής κτηνιατρικής νομοθεσίας που αναφέρεται στο κεφάλαιο Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (24). Η έγκριση μπορεί να αποκαθίσταται όταν η αρμόδια αρχή βεβαιώνεται ότι το κέντρο συγκέντρωσης τηρεί πλήρως όλες τις σχετικές διατάξεις της παρούσας παραγράφου.».

(24)  EE L 224 της 18.8.1990, σ. 29."

2.

Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«Άρθρο 12

1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι μεταφορείς να πληρούν τις ακόλουθες πρόσθετες προϋποθέσεις:

α)

για τη μεταφορά ζώων, πρέπει να χρησιμοποιούν μεταφορικά μέσα τα οποία:

i)

είναι κατασκευασμένα κατά τρόπο ώστε τα κόπρανα, η στρωμνή ή η ζωοτροφή να μην μπορούν να χυθούν ή πέσουν έξω από το όχημα, και

ii)

καθαρίζονται και απολυμαίνονται αμέσως μετά από κάθε μεταφορά ζώων ή οποιουδήποτε προϊόντος που μπορεί να επηρεάσει την υγεία των ζώων και, εφόσον είναι αναγκαίο, πριν από κάθε νέα φόρτωση ζώων, με απολυμαντικά επισήμως εγκεκριμένα από την αρμόδια αρχή·

β)

πρέπει:

i)

είτε να διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις καθαρισμού και απολύμανσης εγκεκριμένες από την αρμόδια αρχή, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αποθήκευσης στρωμνής και κόπρου,

ii)

είτε να αποδεικνύουν εγγράφως ότι οι εργασίες αυτές εκτελούνται από τρίτους εγκεκριμένους από την αρμόδια αρχή.

2.   Για κάθε όχημα που μεταφέρει ζώα, ο μεταφορέας οφείλει να μεριμνά για την τήρηση αρχείου επί τουλάχιστον τρία έτη, το οποίο περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

τόπους, ημερομηνίες και ώρες φόρτωσης καθώς και όνομα ή εταιρική επωνυμία και διεύθυνση της εκμετάλλευσης ή του κέντρου συγκέντρωσης από το οποίο φορτώνονται τα ζώα·

β)

τόπους, ημερομηνίες και ώρες παράδοσης καθώς και όνομα ή εταιρική επωνυμία και διεύθυνση του ή των παραληπτών·

γ)

είδος και αριθμό μεταφερόμενων ζώων·

δ)

ημερομηνία και τόπο απολύμανσης·

ε)

λεπτομέρειες των συνοδευτικών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού·

στ)

αναμενόμενη διάρκεια κάθε μεταφοράς.

3.   Οι μεταφορείς μεριμνούν ώστε, μεταξύ της αναχώρησης από την εκμετάλλευση ή το κέντρο συγκέντρωσης προέλευσης και της άφιξης στον τόπο προορισμού τους, η παρτίδα ή τα ζώα να μην έρχονται ποτέ σε επαφή με ζώα των οποίων η υγεία είναι σε χειρότερη κατάσταση.

4.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι μεταφορείς να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος άρθρου που αφορούν τα κατάλληλα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν τα ζώα.

5.   Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στα πρόσωπα που μεταφέρουν ζώα σε απόσταση έως και 65 km από τον τόπο αναχώρησης μέχρι τον τόπο προορισμού.

6.   Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το παρόν άρθρο, οι διατάξεις σχετικά με τις παραβάσεις και τις κοινοποιήσεις των παραβάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 26 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1/2005 εφαρμόζονται κατ' αναλογία όσον αφορά την υγεία των ζώων.».

Άρθρο 35

Τροποποίηση της οδηγίας 93/119/ΕΚ

Στο παράρτημα Α της οδηγίας 93/119/EK, η παράγραφος 3 του μέρους ΙΙ αντικαθίσταται ως εξής:

3.

«Τα ζώα πρέπει να μετακινούνται με προσοχή. Οι διάδρομοι πρέπει να είναι κατασκευασμένοι κατά τρόπο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος τραυματισμού των ζώων και να είναι διευθετημένοι έτσι ώστε να αξιοποιείται το αγελαίο ένστικτο των ζώων. Τα όργανα για την καθοδήγηση των ζώων πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό αυτό και μόνο για σύντομα χρονικά διαστήματα. Η χρήση συσκευών που προκαλούν ηλεκτρικές εκκενώσεις πρέπει να αποφεύγεται κατά το δυνατόν. Σε κάθε περίπτωση, οι συσκευές αυτές πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τα ενήλικα βοοειδή και τους ενήλικους χοίρους που αρνούνται να μετακινηθούν και μόνο εάν υπάρχει αρκετός χώρος για να μπορούν να προχωρήσουν. Οι εκκενώσεις δεν διαρκούν περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο, έχουν επαρκή χρονική απόσταση μεταξύ τους και επιτρέπονται μόνον επί των μυών των οπισθίων. Δεν επιτρέπονται επαναληπτικές εκκενώσεις εάν το ζώο δεν ανταποκρίνεται.».

Άρθρο 36

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1255/97 τροποποιείται ως εξής:

1.

Οι όροι «σημεία στάσης» αντικαθίστανται σε όλο τον κανονισμό από τους όρους «σημεία ελέγχου».

2.

Στο άρθρο 1, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

1.   «Τα σημεία ελέγχου είναι τα σημεία στα οποία τα ζώα αναπαύονται για διάστημα τουλάχιστον 12 ωρών, σύμφωνα με το σημείο 1.5 ή 1.7 β) του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 (25).».

(25)  ΕΕ L 3 της 5.1.2005."

3.

Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«Άρθρο 3

1.   Η αρμόδια αρχή εγκρίνει κάθε σημείο ελέγχου και του χορηγεί σχετικό αριθμό έγκρισης. Η έγκριση αυτή μπορεί να περιορίζεται σε συγκεκριμένο είδος ή σε ορισμένα είδη ζώων και υγειονομικούς χαρακτηρισμούς. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τον κατάλογο των εγκεκριμένων σημείων ελέγχου καθώς και τυχόν ενημέρωση του καταλόγου.

Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν επίσης στην Επιτροπή τους λεπτομερείς διακανονισμούς κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4, παράγραφος 2, ιδίως δε την περίοδο χρήσης ως σημείων ελέγχου και τον διπλό σκοπό των εγκεκριμένων χώρων.

2.   Τα σημεία ελέγχου καταχωρίζονται σε κατάλογο από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 31, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου ύστερα από πρόταση της αρμόδιας αρχής του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να προτείνουν σημεία ελέγχου προκειμένου να καταχωριστούν σε κατάλογο, υπό την προϋπόθεση και μόνον ότι η αρμόδια αρχή έχει διαπιστώσει ότι είναι σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές και τα έχει εγκρίνει. Για το σκοπό της έγκρισης αυτής, η αρμόδια αρχή όπως ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 6 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ μεριμνά ώστε τα σημεία ελέγχου να πληρούν όλες τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού. Επιπλέον, τα εν λόγω σημεία ελέγχου:

α)

ευρίσκονται σε περιοχή η οποία δεν υπόκειται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς σύμφωνα με την οικεία κοινοτική νομοθεσία·

β)

υπάγονται σε επίσημο έλεγχο εκ μέρους κτηνιάτρου ο οποίος, μεταξύ άλλων, θα μεριμνά για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού·

γ)

τηρούν όλους τους οικείους κοινοτικούς κανόνες σχετικά με την υγεία των ζώων, τη μετακίνηση των ζώων και την προστασία τους κατά τον χρόνο της σφαγής·

δ)

υποβάλλονται σε τακτική επιθεώρηση, τουλάχιστον δύο φορές κατ' έτος, προκειμένου να εξακριβώνεται ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις της έγκρισης.

4.   Τα κράτη μέλη οφείλουν, σε σοβαρές περιπτώσεις και ιδίως για λόγους που άπτονται της υγείας ή της καλής διαβίωσης των ζώων, να αναστείλουν τη λειτουργία σημείου ελέγχου που βρίσκεται στο έδαφός τους. Ενημερώνουν δε την Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη σχετικά με την εν λόγω αναστολή και ως προς τους λόγους που την επέβαλαν. Η αναστολή λειτουργίας του σημείου ελέγχου μπορεί να αρθεί μόνον ύστερα από ενημέρωση της Επιτροπής και των υπόλοιπων κρατών μελών ως προς τους λόγους που την επέβαλαν.

5.   Η Επιτροπή, με τη διαδικασία του άρθρου 31, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 μπορεί να αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία ενός σημείου ελέγχου ή να το αποσύρει από τον κατάλογο, εφόσον διαπιστωθεί κατά τους επιτόπιους ελέγχους των εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, όπως προβλέπεται από το άρθρο 28 του εν λόγω κανονισμού, ότι το εν λόγω σημείο δεν είναι σύμφωνο προς τη συναφή κοινοτική νομοθεσία.»,

4.

Στο άρθρο 4 προστίθεται η εξής παράγραφος:

4.   «Η αρμόδια αρχή του τόπου αναχώρησης κοινοποιεί τη μετακίνηση ζώων που διέρχονται μέσω των σημείων ελέγχου στο πλαίσιο του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών του άρθρου 20 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ».

5.

Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«Άρθρο 6

1.   Πριν από την αναχώρηση των ζώων από το σημείο ελέγχου, ο επίσημος κτηνίατρος ή οποιοσδήποτε κτηνίατρος ορισθεί για το σκοπό αυτό από την αρμόδια αρχή επιβεβαιώνει στο ημερολόγιο ταξιδίου του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 ότι τα ζώα είναι σε θέση να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ότι τα έξοδα που προκύπτουν συνεπεία των κτηνιατρικών ελέγχων θα επιβαρύνουν τον ενδιαφερόμενο φορέα.

2.   Οι κανόνες όσον αφορά την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ αρχών προκειμένου να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού ορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 31, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005»,

6.

Το άρθρο 6α αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«Άρθρο 6α

Ο παρών κανονισμός τροποποιείται από το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, μετά από πρόταση της Επιτροπής, με σκοπό ιδίως την προσαρμογή του στην τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο, εκτός τυχόν τροποποιήσεις του παραρτήματος που είναι απαραίτητες για να προσαρμοσθεί στην υγειονομική κατάσταση των ζώων, οι οποίες εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 31, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005»,

7.

Στο άρθρο 6β, η πρώτη πρόταση αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«Άρθρο 6β

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις του άρθρου 26 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου για την επιβολή κυρώσεων για οιαδήποτε παραβίαση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίζουν την τήρησή τους.».

8.

Το παράρτημα Ι τροποποιείται ως εξής:

α)

Ο τίτλος αντικαθίσταται ως εξής:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ»

β)

Το τμήμα Α αντικαθίσταται ως εξής:

Α.   «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

1.

Τα σημεία ελέγχου πρέπει:

α)

να έχουν χωροθετηθεί, σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και να λειτουργούν κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής βιοασφάλεια, με σκοπό να αποτρέπεται η εξάπλωση σοβαρών λοιμωδών νόσων σε άλλες εκμεταλλεύσεις, καθώς και μεταξύ διαδοχικών αποστολών ζώων που διέρχονται μέσω των εν λόγω εγκαταστάσεων·

β)

να έχουν κατασκευαστεί, εξοπλιστεί και να λειτουργούν κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι μπορούν να εφαρμόζονται διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης. Πρέπει να προβλέπεται επιτόπου υδροφόρο όχημα καθαρισμού αποκλειστικής χρήσης. Οι εν λόγω διευκολύνσεις πρέπει να λειτουργούν υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες·

γ)

να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται πριν και μετά από κάθε χρήση, όπως απαιτείται από τον επίσημο κτηνίατρο.

2.

Το προσωπικό και ο εξοπλισμός με τον οποίο έρχονται σε επαφή τα ζώα να διατίθενται αποκλειστικά και μόνον για τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, εκτός εάν έχουν περάσει από διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης μετά την επαφή με τα ζώα ή με τα περιττώματα ή τα ούρα τους. Ειδικότερα ο υπεύθυνος του σημείου ελέγχου παρέχει καθαρό εξοπλισμό και προστατευτικό ρουχισμό που διατίθενται αποκλειστικά προς χρήση των εισερχομένων στο σημείο ελέγχου, και διαθέτει τα κατάλληλα μέσα καθαρισμού και απολύμανσης του εν λόγω εξοπλισμού και ρουχισμού.

3.

Μετά από την αναχώρηση παρτίδας ζώων από συγκεκριμένο χώρο η στρωμνή απομακρύνεται και, μετά από τον καθαρισμό και την απολύμανση που προβλέπονται στο σημείο 1 γ), αντικαθίσταται από καθαρή στρωμνή.

4.

Οι ακαθαρσίες, τα περιττώματα και τα ούρα των ζώων δεν θα συλλέγονται από τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, εκτός εάν έχουν υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία ώστε να αποφεύγεται η διάδοση ζωονόσων.

5.

Πρέπει να τηρούνται επαρκή υγειονομικά διαλείμματα μεταξύ δύο διαδοχικών αποστολών ζώων, και εφόσον χρειάζεται, να έχουν προσαρμοστεί στις εκάστοτε συνθήκες, ανάλογα με το αν προέρχονται από την ίδια περιοχή, ζώνη ή διαμέρισμα. Ειδικότερα, όλα τα ζώα θα απομακρύνονται από τα σημεία ελέγχου για περίοδο τουλάχιστον 24 ωρών, μετά από μέγιστη διάρκεια χρήσης έξι ημερών και μετά από κατάλληλο καθαρισμό και απολύμανση, και πριν από την άφιξη νέας αποστολής ζώων.

6.

Προτού δεχθούν νέα αποστολή ζώων, τα σημεία ελέγχου:

α)

θα έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης εντός 24 ωρών μετά από την αναχώρηση όλων των ζώων τα οποία ήταν εκεί προηγουμένως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, παράγραφος 3, του παρόντος κανονισμού·

β)

θα έχουν παραμείνει εντελώς κενά έως την ικανοποιητική, σύμφωνα με τη γνώμη των επίσημων κτηνιάτρων, ολοκλήρωση της διαδικασίας καθαρισμού και απολύμανσης.»·

γ)

Η παράγραφος 1 του τμήματος Β αντικαθίσταται ως εξής:

1.

«Πέραν των διατάξεων των κεφαλαίων ΙΙ και ΙΙΙ του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 οι οποίες ισχύουν για τα μέσα μεταφοράς που χρησιμεύουν για τη φόρτωση και εκφόρτωση ζώων, κάθε σημείο ελέγχου πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισμένο και να διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης των ζώων από τα συγκεκριμένα μέσα μεταφοράς. Ειδικότερα, ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να διαθέτουν αντιολισθητική επίστρωση δαπέδου και, εφόσον χρειάζεται, πλευρικά προστατευτικά κιγκλιδώματα. Οι γέφυρες, οι ράμπες και οι δίοδοι πρέπει να έχουν πλευρικά τοιχώματα, κιγκλιδώματα ή κάθε άλλο μέσο το οποίο προστατεύει τα ζώα από την πτώση. Οι ράμπες φόρτωσης και εκφόρτωσης πρέπει να έχουν τη μικρότερη δυνατή κλίση. Οι διάδρομοι πρέπει να διαθέτουν επίστρωση δαπέδου που να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο γλιστρήματος και να κατασκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος τραυματισμού των ζώων. Πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην υπάρχει σημαντικό κενό ή σκαλί μεταξύ του δαπέδου του οχήματος και της ράμπας ή μεταξύ της ράμπας και του δαπέδου του χώρου εκφόρτωσης, το οποίο να αναγκάζει τα ζώα να πηδούν ή ενδεχομένως αποτελεί αιτία γλιστρήματος ή παραπατήματος.».

9.

Το παράρτημα ΙΙ καταργείται.

Άρθρο 37

Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 5 Ιανουαρίου 2007.

Ωστόσο, το άρθρο 6, παράγραφος 5, εφαρμόζεται από τις 5 Ιανουαρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2004.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

C. VEERMAN


(1)  Γνώμη της 30 Μαρτίου 2004 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  ΕΕ C 110 της 30.4.2004, σ. 135.

(3)  ΕΕ L 340 της 11.12.1991, σ. 17· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(4)  EE L 148 της 30.6.1995, σ. 52.

(5)  ΕΕ C 273 της 28.9.2001, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 174 της 2.7.1997, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1040/2003 της (ΕΕ L 151 της 19.6.2003, σ. 21).

(7)  ΕΕ L 370 της 31.12.1985, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 370 της 31.12.1985, σ. 8· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 432/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 71 της 10.3.2004, σ. 3.)

(9)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 42· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2004/68/ΕΚ (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 320).

(10)  ΕΕ L 121 της 29.7.1964, σ. 1977/64· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 21/2004 (ΕΕ L 5 της 9.1.2004, σ. 8).

(11)  ΕΕ L 340 της 31.12.1993, σ. 21· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία φορά από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(12)  ΕΕ L 351 της 2.12.1989, σ. 34.

(13)  ΕΕ L 38 της 12.2.1998, σ. 10.

(14)  ΕΕ L 52 της 21.2.1998, σ. 8.

(15)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(16)  ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 56· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την πράξη προσχώρησης του 2003.

(17)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2002/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 315 της 19.11.2002, σ. 14).

(18)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 42· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2004/68/ΕΚ (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 320).

(19)  ΕΕ L 226 της 25.6.2004, σ. 83.

(20)  ΕΕ L 351 της 2.12.1989, σ. 34.

(21)  ΕΕ L 191 της 28.5.2004, σ. 1.

(22)  ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1642/2003 (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 4).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

[που προβλέπονται από το άρθρο 6 παράγραφος 3, το άρθρο 8 παράγραφος 1, το άρθρο 9, παράγραφος 1 και παράγραφος 2, στοιχείο (α)]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

1.

Κανένα ζώο δεν μεταφέρεται εκτός εάν είναι ικανό για να πραγματοποιήσει το προβλεπόμενο ταξίδι χωρίς να τραυματιστεί ή να υποστεί περιττό πόνο.

2.

Τα ζώα που είναι τραυματισμένα ή παρουσιάζουν φυσιολογική αδυναμία ή παθολογικά προβλήματα δεν θεωρούνται ικανά για μεταφορά, ιδίως εάν:

α)

δεν είναι σε θέση να μετακινηθούν ανεξάρτητα χωρίς πόνο ή να περπατήσουν χωρίς βοήθεια·

β)

έχουν σοβαρή ανοικτή πληγή ή πρόπτωση·

γ)

είναι θηλυκά ζώα σε κύηση για τα οποία έχει ήδη παρέλθει το 90 % ή περισσότερο του αναμενόμενου χρόνου κυοφορίας ή θηλυκά ζώα που έχουν γεννήσει την προηγούμενη εβδομάδα·

δ)

είναι νεογέννητα θηλαστικά των οποίων ο ομφαλός δεν έχει πλήρως επουλωθεί·

ε)

είναι χοίροι ηλικίας κάτω των τριών εβδομάδων, αμνοί ηλικίας κάτω της μιας εβδομάδος και μόσχοι ηλικίας κάτω των δέκα ημερών, εκτός εάν μεταφέρονται σε αποστάσεις μικρότερες των 100 km·

στ)

είναι σκύλοι και γάτες ηλικίας κάτω των οκτώ εβδομάδων, εκτός εάν συνοδεύονται από τη μητέρα τους·

ζ)

είναι ελαφοειδή κατά την περίοδο στην οποία αλλάζουν τα κέρατά τους.

3.

Ωστόσο, τραυματισμένα ή άρρωστα ζώα μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι σε θέση να μεταφερθούν εάν:

α)

είναι ελαφρώς τραυματισμένα ή άρρωστα και η μεταφορά δεν θα τους προκαλέσει πρόσθετο άλγος· εάν υπάρχουν αμφιβολίες, πρέπει να ζητείται κτηνιατρική συμβουλή·

β)

μεταφέρονται για τους σκοπούς της οδηγίας 86/609/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1) εφόσον η ασθένεια ή ο τραυματισμός είναι μέρος ερευνητικού προγράμματος·

γ)

μεταφέρονται υπό κτηνιατρική επίβλεψη για κτηνιατρική αγωγή ή διάγνωση ή μετά από κτηνιατρική αγωγή ή διάγνωση. Ωστόσο, η μεταφορά αυτή επιτρέπεται μόνον εφόσον δεν προκαλείται περιττός πόνος ή κακομεταχείριση στα ζώα·

δ)

πρόκειται για ζώα τα οποία έχουν υποβληθεί σε κτηνιατρικές διαδικασίες σχετικές με κτηνοτροφικές πρακτικές, όπως η κοπή των κεράτων ή ο ευνουχισμός, με την προϋπόθεση ότι οι πληγές έχουν επουλωθεί πλήρως.

4.

Εάν τα ζώα αρρωστήσουν ή τραυματιστούν κατά τη μεταφορά, πρέπει να απομονώνονται και να τους χορηγούνται πρώτες βοήθειες το ταχύτερο δυνατό. Πρέπει να τους παρέχεται η κατάλληλη κτηνιατρική αγωγή και, εάν πρέπει να σφαγούν ή να θανατωθούν επειγόντως, αυτό πρέπει να γίνεται χωρίς να υφίστανται περιττό πόνο.

5.

Για τη μεταφορά ζώων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ηρεμιστικά εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητο για να εξασφαλιστεί η καλή διαβίωση των ζώων, πρέπει δε να χρησιμοποιούνται μόνον υπό κτηνιατρικό έλεγχο.

6.

Τα θηλάζοντα βοοειδή και αιγοπρόβατα που δεν συνοδεύονται από τα νεογνά τους πρέπει να αρμέγονται ανά διαστήματα μικρότερα των 12 ωρών.

7.

Οι απαιτήσεις της παραγράφου 2 σημεία γ) και δ) δεν ισχύουν για τα εγγεγραμμένα ιπποειδή αν σκοπός της μεταφοράς είναι η βελτίωση των συνθηκών υγείας και καλής διαβίωσης κατά τη γέννηση, ή για νεογέννητα πουλάρια με τις εγγεγραμμένες μητέρες τους, με την προϋπόθεση ότι και στις δύο περιπτώσεις τα ζώα συνοδεύονται διαρκώς από συνοδό ο οποίος ασχολείται με αυτά καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

1.   Διατάξεις που ισχύουν για όλα τα μεταφορικά μέσα

1.1.

Τα μεταφορικά μέσα, τα κιβώτια και ο εξοπλισμός τους πρέπει να έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί, συντηρηθεί και να λειτουργούν κατά τρόπον ώστε:

α)

να αποφεύγονται οι τραυματισμοί και η ταλαιπωρία των ζώων και να εξασφαλίζεται η ασφάλειά τους·

β)

τα ζώα να προστατεύονται από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, τις ακραίες θερμοκρασίες και τις αντίξοες κλιματικές συνθήκες·

γ)

να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται·

δ)

να εμποδίζεται η διαφυγή ή η πτώση των ζώων και να αντέχουν στις πιέσεις των μετακινήσεων·

ε)

να εξασφαλίζεται διαρκώς η κατάλληλη ποιότητα και ποσότητα αέρα για το μεταφερόμενο είδος ζώων·

στ)

να επιτρέπουν την πρόσβαση στα ζώα ώστε να είναι δυνατό να επιθεωρούνται τα ζώα και να τους παρέχονται φροντίδες·

ζ)

να διαθέτουν αντιολισθητικό δάπεδο·

η)

να διαθέτουν δάπεδο που ελαχιστοποιεί τη διαφυγή ούρων και περιττωμάτων·

θ)

να παρέχουν επαρκή φωτισμό για την επιθεώρηση και την παροχή φροντίδων στα ζώα κατά τη μεταφορά.

1.2.

Στο εσωτερικό του διαμερίσματος των ζώων και σε κάθε επίπεδό του προβλέπεται επαρκής χώρος ώστε να εξασφαλίζεται ο κατάλληλος αερισμός επάνω από τα ζώα όταν αυτά βρίσκονται σε φυσική όρθια θέση χωρίς να εμποδίζονται σε καμία περίπτωση οι φυσικές τους κινήσεις.

1.3.

Για τα άγρια ζώα και τα είδη πλην κατοικιδίων ιπποειδών, βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων κατά περίπτωση, τα ακόλουθα έγγραφα συνοδεύουν τα ζώα:

α)

ένδειξη ότι πρόκειται για άγρια, ανθρωπόφοβα ή επικίνδυνα ζώα·

β)

γραπτές οδηγίες για την παροχή τροφής, νερού και τυχόν απαραίτητης ειδικής φροντίδας.

1.4.

Τα χωρίσματα πρέπει να είναι αρκετά ανθεκτικά ώστε να αντέχουν το βάρος των ζώων. Ο εξοπλισμός τους πρέπει να επιτρέπει τις ταχείες και εύκολες κινήσεις.

1.5.

Χοιρίδια βάρους κάτω των 10 κιλών, αμνοί βάρους κάτω των 20 κιλών, μόσχοι ηλικίας κάτω των έξι μηνών και πουλάρια ηλικίας κάτω των τεσσάρων μηνών πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη στρωμνή ή ανάλογο υλικό το οποίο να εξασφαλίζει την απαιτούμενη άνεση ανάλογα με το είδος, τον αριθμό των μεταφερόμενων ζώων, τη διάρκεια της μεταφοράς και τις καιρικές συνθήκες. Το υλικό αυτό πρέπει να εξασφαλίζει επαρκή απορρόφηση των ούρων και των περιττωμάτων.

1.6.

Με την επιφύλαξη των κοινοτικών ή εθνικών κανόνων για την ασφάλεια των πληρωμάτων και των επιβατών, όταν η θαλάσσια, αεροπορική ή σιδηροδρομική μεταφορά προβλέπεται να διαρκέσει πάνω από τρεις ώρες, ο συνοδός ή το πρόσωπο που έχει τις απαραίτητες δεξιότητες για να εκτελέσει τη θανάτωση αποτελεσματικά και χωρίς ταλαιπωρία για τα ζώα, πρέπει να διαθέτει μέσο θανάτωσης κατάλληλο για το συγκεκριμένο ζωικό είδος.

2.   Πρόσθετες διατάξεις για την οδική η σιδηροδρομική μεταφορά

2.1.

Τα οχήματα με τα οποία μεταφέρονται ζώα πρέπει να φέρουν σαφή και ευανάγνωστη σήμανση με την οποία δηλώνεται η παρουσία ζώντων ζώων, εκτός αν τα ζώα μεταφέρονται σε κιβώτια με τη σήμανση της παραγράφου 5.1.

2.2.

Τα οδικά οχήματα πρέπει να φέρουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη φόρτωση και την εκφόρτωση.

2.3.

Kατά τη σύνδεση των βαγονιών και για κάθε άλλο ελιγμό σιδηροδρομικών βαγονιών πρέπει να λαμβάνονται όλες οι δυνατές προφυλάξεις για να αποφεύγονται απότομα τραντάγματα των βαγονιών που μεταφέρουν ζώα.

3.   Πρόσθετες διατάξεις για τη μεταφορά με πλοία RO-RO

3.1.

Πριν από τη φόρτωση σε πλοίο, ο πλοίαρχος επαληθεύει ότι, όταν φορτώνονται τα οχήματα:

α)

σε κλειστά καταστρώματα, το πλοίο διαθέτει, αφενός μεν, κατάλληλο σύστημα μηχανικού αερισμού, αφετέρου δε, σύστημα συναγερμού και κατάλληλη εφεδρική πηγή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος·

β)

σε ανοικτά καταστρώματα, παρέχεται επαρκής προστασία από τη θάλασσα.

3.2.

Τα οδικά οχήματα και τα σιδηροδρομικά βαγόνια πρέπει να διαθέτουν επαρκή σημεία στερέωσης, κατάλληλα σχεδιασμένα, τοποθετημένα και συντηρημένα που να επιτρέπουν τη σταθερή στερέωσή τους στο πλοίο. Τα οδικά οχήματα και τα σιδηροδρομικά βαγόνια πρέπει να στερεώνονται σταθερά στο πλοίο πριν από την έναρξη του θαλάσσιου ταξιδιού ώστε να μην μπορούν να μετακινηθούν λόγω των κινήσεων του πλοίου.

4.   Πρόσθετες διατάξεις για τις αεροπορικές μεταφορές

4.1.

Τα ζώα πρέπει να μεταφέρονται σε κιβώτια, περιφράγματα ή διαμερίσματα σταβλισμού κατάλληλα για το είδος τους, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών (ΙΑΤΑ) για τη μεταφορά ζώντων ζώων, στην έκδοση που αναφέρεται στο παράρτημα VI.

4.2.

Τα ζώα πρέπει να μεταφέρονται μόνο υπό συνθήκες που επιτρέπουν τη διατήρηση της ποιότητας, της θερμοκρασίας και της πίεσης του αέρα σε ενδεδειγμένα επίπεδα καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, ανάλογα με το είδος των ζώων.

5.   Πρόσθετες διατάξεις για τη μεταφορά με κιβώτια

5.1.

Τα κιβώτια με τα οποία μεταφέρονται ζώα πρέπει να φέρουν σαφή και ευανάγνωστη σήμανση με την οποία να δηλώνεται η παρουσία ζώντων ζώων καθώς και σήμα που να υποδεικνύει το άνω μέρος του κιβωτίου.

5.2.

Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και των χειρισμών, τα κιβώτια πρέπει να διατηρούνται πάντοτε σε όρθια θέση και μην υφίστανται βίαιους κλονισμούς ή προσκρούσεις. Τα κιβώτια πρέπει να στερεώνονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η μετακίνησή τους εξαιτίας κινήσεων του μεταφορικού μέσου.

5.3.

Τα κιβώτια άνω των 50 kg πρέπει να είναι εφοδιασμένα με επαρκή σημεία στερέωσης, κατάλληλα σχεδιασμένα, τοποθετημένα και συντηρημένα ώστε να μπορούν να στερεώνονται σταθερά στο μεταφορικό μέσο στο οποίο πρόκειται να φορτωθούν. Τα κιβώτια πρέπει να στερεώνονται στο μεταφορικό μέσο πριν από την αναχώρηση ώστε να αποφεύγεται η μετατόπισή τους εξαιτίας των κινήσεών του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

1.   Φόρτωση, εκφόρτωση και μεταχείριση

1.1.

Η δέουσα προσοχή πρέπει να δίνεται στην ανάγκη ορισμένων κατηγοριών ζώων, όπως τα άγρια ζώα, να εξοικειώνονται με τον τρόπο μεταφοράς πριν από το προβλεπόμενο ταξίδι.

1.2.

Όταν οι εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης διαρκούν πάνω από τέσσερις ώρες, εκτός εάν πρόκειται για πουλερικά:

α)

πρέπει να διατίθενται οι κατάλληλες εγκαταστάσεις ώστε τα ζώα να φυλάσσονται, να σιτίζονται και να ποτίζονται εκτός του μεταφορικού μέσου χωρίς να είναι δεμένα·

β)

τις εργασίες πρέπει να επιβλέπει εγκεκριμένος κτηνίατρος και να λαμβάνονται ειδικές προφυλάξεις για να εξασφαλίζεται η καλή διαβίωση των ζώων κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών.

Εγκαταστάσεις και διαδικασίες

1.3.

Οι εγκαταστάσεις για τη φόρτωση και την εκφόρτωση, συμπεριλαμβανομένου του δαπέδου, πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται, να συντηρούνται και να χρησιμοποιούνται κατά τρόπον ώστε:

α)

να προλαμβάνονται οι τραυματισμοί και η ταλαιπωρία των ζώων και να ελαχιστοποιείται το άγχος και η ταραχή τους κατά τη διάρκεια των μετακινήσεών τους, καθώς και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των ζώων. Συγκεκριμένα, οι επιφάνειες δεν πρέπει να είναι ολισθηρές και πρέπει να προβλέπονται πλευρικά προστατευτικά μέσα ώστε να εμποδίζεται η διαφυγή των ζώων·

β)

να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται.

1.4.

α)

Οι ράμπες δεν επιτρέπεται να έχουν κλίση μεγαλύτερη από γωνία 20 μοιρών, ήτοι 36,4 % σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο για τους χοίρους, τους μόσχους και τους ίππους, και γωνία 26 μοιρών 34 λεπτών, ήτοι 50 % σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο για τα πρόβατα και τα βοοειδή πλην των μόσχων. Εάν η κλίση είναι μεγαλύτερη από 10 μοίρες, ήτοι 17,6 % σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο, οι ράμπες είναι εφοδιασμένες με σύστημα, όπως π.χ. σανίδες στερέωσης για τα πόδια, που εξασφαλίζει ότι τα ζώα μπορούν να ανεβοκατεβαίνουν χωρίς κίνδυνο ή δυσκολία·

β)

οι ανυψωτικές εξέδρες και οι όροφοι διαθέτουν φράγματα ασφαλείας ώστε τα ζώα να μην πέφτουν ούτε να μπορούν να διαφύγουν κατά τη φόρτωση και εκφόρτωσή τους.

1.5.

Όταν με το ίδιο μεταφορικό μέσο μεταφέρονται και εμπορεύματα, αυτά πρέπει να τοποθετούνται κατά τρόπον ώστε να μην προκαλείται τραυματισμός, ταλαιπωρία ή άγχος στα ζώα.

1.6.

Κατά τη διάρκεια της φόρτωσης και της εκφόρτωσης πρέπει να προβλέπεται κατάλληλος φωτισμός.

1.7.

Όταν τα κιβώτια στα οποία είναι φορτωμένα ζώα τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο επί του μεταφορικού μέσου, πρέπει να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα ώστε:

α)

να αποφεύγεται, ή όταν πρόκειται για πουλερικά, κουνέλια και γουνοφόρα ζώα, να περιορίζεται η πτώση ούρων ή περιττωμάτων στα ζώα που βρίσκονται στο κάτω επίπεδο·

β)

να εξασφαλίζεται η σταθερότητα των κιβωτίων·

γ)

να διασφαλίζεται ότι δεν εμποδίζεται ο αερισμός.

Μεταχείριση των ζώων

1.8.

Απαγορεύεται:

α)

να κτυπιούνται ή να κλωτσούνται τα ζώα·

β)

να ασκείται πίεση σε ιδιαίτερα ευαίσθητα σημεία του σώματος των ζώων, ώστε να τους προκαλείται περιττός πόνος ή ταλαιπωρία·

γ)

να αναρτώνται τα ζώα με μηχανικά μέσα·

δ)

να ανασηκώνονται ή να σύρονται τα ζώα από το κεφάλι, τα αυτιά, τα κέρατα, τα πόδια, την ουρά ή το τρίχωμα, ή να υφίστανται μεταχείριση που προκαλεί περιττό πόνο ή ταλαιπωρία·

ε)

να χρησιμοποιούνται ράβδοι ή άλλα εργαλεία με αιχμηρά άκρα·

στ)

να παρεμποδίζεται συνειδητά κάποιο ζώο το οποίο οδηγείται σε οποιοδήποτε τμήμα της διαδικασίας μεταχείρισης.

1.9.

Η χρήση συσκευών που προκαλούν ηλεκτρικές εκκενώσεις πρέπει όσο το δυνατόν να αποφεύγεται. Σε κάθε περίπτωση, οι συσκευές αυτές πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε ενήλικα βοοειδή και ενήλικους χοίρους που αρνούνται να μετακινηθούν και μόνον εάν υπάρχει αρκετός χώρος για να μπορούν να προχωρήσουν. Οι εκκενώσεις δεν διαρκούν περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο, έχουν επαρκή χρονική απόσταση μεταξύ τους και επιτρέπονται μόνον επί των μυών των οπισθίων. Δεν επιτρέπονται επαναληπτικές εκκενώσεις εάν το ζώο δεν ανταποκρίνεται

1.10.

Οι αγορές ή τα κέντρα συγκέντρωσης πρέπει να διαθέτουν εξοπλισμό για την πρόσδεση των ζώων, εάν χρειάζεται. Τα ζώα που δεν είναι συνηθισμένα να είναι δεμένα, παραμένουν λυτά. Τα ζώα έχουν πρόσβαση σε νερό.

1.11.

Τα ζώα δεν πρέπει να δένονται από τα κέρατα ή με κρίκους από τη μύτη ούτε να έχουν τα πόδια τους δεμένα μαζί. Οι μόσχοι δεν πρέπει να φιμώνονται. Τα κατοικίδια ιπποειδή ηλικίας άνω των οκτώ μηνών πρέπει να φέρουν χαλινάρι κατά τη μεταφορά εκτός εάν πρόκειται για μη δαμασμένα άλογα.

Όταν τα ζώα είναι αναγκαίο να δένονται, τα σχοινιά, τα λουριά και τα άλλα μέσα πρόσδεσης πρέπει:

α)

να είναι αρκετά ανθεκτικά ώστε να μην σπάνε κατά τη διάρκεια μεταφοράς υπό φυσιολογικές συνθήκες·

β)

να επιτρέπουν στα ζώα να μπορούν, εάν είναι αναγκαίο, να ξαπλώνουν, να τρώγουν και να πίνουν·

γ)

να είναι σχεδιασμένα κατά τρόπο που να μη δημιουργεί κίνδυνο στραγγαλισμού ή τραυματισμού, και να είναι δυνατή η ταχεία ελευθέρωση των ζώων.

Διαχωρισμός

1.12.

Η μεταχείριση και η μεταφορά των ζώων πρέπει να γίνεται χωριστά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

ζώα διαφορετικών ειδών·

β)

ζώα που διαφέρουν σημαντικά ως προς το μέγεθος ή την ηλικία·

γ)

ενήλικοι κάπροι αναπαραγωγής ή επιβήτορες·

δ)

σεξουαλικώς ώριμα για αναπαραγωγή αρσενικά από τα θηλυκά·

ε)

ζώα με κέρατα από ζώα χωρίς κέρατα·

στ)

ζώα που είναι εχθρικά μεταξύ τους·

ζ)

ζώα δεμένα από ζώα ελεύθερα.

1.13.

Τα σημεία α), β), γ) και ε) της παραγράφου 1.12 δεν εφαρμόζονται όταν τα ζώα έχουν εκτραφεί σε ομάδες, είναι εξοικειωμένα το ένα με το άλλο, όταν ο διαχωρισμός θα προκαλούσε άγχος ή όταν τα θηλυκά συνοδεύονται από νεογνά τα οποία θηλάζουν.

2.   Κατά τη μεταφορά

2.1.

Οι διαθέσιμοι χώροι, πρέπει να συμμορφώνονται τουλάχιστον με τα αριθμητικά στοιχεία που προβλέπονται στο Κεφάλαιο VII όσον αφορά τα συγκεκριμένα ζώα και μεταφορικά μέσα.

2.2.

Τα κατοικίδια ιπποειδή, εκτός από τις φοράδες που ταξιδεύουν με τα πουλάρια τους, μεταφέρονται σε ατομικά διαμερίσματα σταβλισμού όταν το όχημα φορτώνεται σε πλοίο Ro-Ro. Παρέκκλιση από την παρούσα διάταξη μπορεί να χορηγείται δυνάμει εθνικών κανόνων με την προϋπόθεση ότι οι κανόνες αυτοί κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη στη Μόνιμη Επιτροπή για την Τροφική Αλυσίδα και την Υγεία των Ζώων.

2.3.

Τα ιπποειδή δεν πρέπει να μεταφέρονται σε οχήματα πολλών καταστρωμάτων εκτός εάν τα ζώα φορτώνονται στο χαμηλότερο κατάστρωμα και δεν υπάρχουν ζώα σε υψηλότερο κατάστρωμα. Το ελάχιστο εσωτερικό ύψος του διαμερίσματος πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 75 cm μεγαλύτερο από το ύψος ακρωμίου του υψηλότερου ζώου.

2.4.

Οι μη δαμασμένοι ίπποι δεν πρέπει να μεταφέρονται σε ομάδες μεγαλύτερες των τεσσάρων ζώων.

2.5.

Οι παράγραφοι 1.10 έως 1.13 εφαρμόζονται κατ' αναλογία στα μεταφορικά μέσα.

2.6.

Πρέπει να προβλέπεται επαρκής αερισμός για να εξασφαλίζεται ότι ικανοποιούνται πλήρως οι ανάγκες των ζώων, λαμβανομένων υπόψη ιδίως του αριθμού και του είδους των προς μεταφορά ζώων και των αναμενόμενων μετεωρολογικών συνθηκών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Τα κιβώτια πρέπει να τοποθετούνται κατά τρόπο που να μην εμποδίζει τον αερισμό τους.

2.7.

Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, πρέπει να παρέχεται στα ζώα νερό, τροφή και η δυνατότητα ανάπαυσης, ανάλογα με το είδος και την ηλικία τους, σε κατάλληλα διαστήματα και συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο V. Εάν δεν προβλέπεται αλλιώς, στα θηλαστικά και τα πτηνά παρέχεται τροφή τουλάχιστον κάθε 24 ώρες και νερό τουλάχιστον κάθε 12 ώρες. Το νερό και η τροφή πρέπει να είναι καλής ποιότητας και να χορηγούνται στα ζώα κατά τρόπο που να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο μόλυνσης. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται στο γεγονός ότι τα ζώα χρειάζεται να εξοικειώνονται με τον τρόπο παροχής της τροφής και του νερού τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΖΩΩΝ Η ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1

Απαιτήσεις κατασκευής και εξοπλισμού για τα πλοία μεταφοράς ζώων

1.

Η ανθεκτικότητα των ράβδων των περιφραγμάτων και των καταστρωμάτων πρέπει να είναι η δέουσα για τα μεταφερόμενα ζώα. Ένας νηογνώμονας, εγκεκριμένος από την αρμόδια αρχή πρέπει να επαληθεύει τους υπολογισμούς της ανθεκτικότητας των ράβδων των περιφραγμάτων και των καταστρωμάτων κατά την κατασκευή ή τη μετατροπή του πλοίου μεταφοράς ζώων.

2.

Τα διαμερίσματα για τη μεταφορά των ζώων πρέπει να είναι εφοδιασμένα με σύστημα μηχανικού αερισμού για την ανανέωση ολόκληρου του όγκου του αέρα στο χώρο αυτόν ως εξής:

α)

40 αλλαγές αέρος ανά ώρα εάν το διαμέρισμα είναι πλήρως κλειστό και το καθαρό ύψος μικρότερο ή ίσο με 2,30 μέτρα·

β)

30 αλλαγές αέρος ανά ώρα εάν το διαμέρισμα είναι πλήρως κλειστό και το καθαρό ύψος μεγαλύτερο των 2,30 μέτρων·

γ)

75 % της προαναφερόμενης ικανότητας εάν το διαμέρισμα είναι μερικώς κλειστό.

3.

Η ικανότητα αποθήκευσης ή παροχής γλυκού νερού πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου VI, λαμβανομένων υπόψη του ανώτατου αριθμού και του είδους των προς μεταφορά ζώων, καθώς και της ανώτατης διάρκειας του προβλεπόμενου ταξιδιού.

4.

Το σύστημα διανομής γλυκού νερού πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει γλυκό νερό διαρκώς σε κάθε χώρο όπου βρίσκονται ζώα, πρέπει δε να υπάρχουν επαρκή δοχεία για να εξασφαλίζεται ότι όλα τα ζώα έχουν άμεση και συνεχή πρόσβαση σε γλυκό νερό. Πρέπει να υπάρχει εφεδρικός εξοπλισμός άντλησης ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή νερού σε περίπτωση βλάβης του κύριου συστήματος άντλησης.

5.

Το σύστημα αποχέτευσης πρέπει να έχει την κατάλληλη ικανότητα αποχέτευσης των υγρών από τα περιφράγματα και τα καταστρώματα κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Οι αγωγοί και τα κανάλια αποχέτευσης πρέπει να συλλέγουν τα υγρά σε φρεάτια ή δεξαμενές από όπου τα λύματα μπορούν να αποβληθούν με τη βοήθεια αντλιών ή εκβολέων. Πρέπει να υπάρχει εφεδρικός εξοπλισμός άντλησης ώστε να εξασφαλίζεται η αποχέτευση σε περίπτωση βλάβης του κύριου συστήματος άντλησης.

6.

Οι χώροι παραμονής των ζώων, οι διάδρομοι και οι ράμπες προς τους χώρους παραμονής πρέπει να διαθέτουν επαρκή φωτισμό. Πρέπει να προβλέπεται εφεδρικός φωτισμός στην περίπτωση βλάβης του κύριου ηλεκτροδοτικού συστήματος. Ο συνοδός πρέπει να έχει στη διάθεσή του επαρκή αριθμό φορητών λαμπών ώστε να μπορεί να επιθεωρεί και να παρέχει φροντίδα στα ζώα.

7.

Σύστημα πυρόσβεσης πρέπει να είναι εγκατεστημένο σε όλους τους χώρους παραμονής των ζώων, ο δε πυροσβεστικός εξοπλισμός εντός των χώρων αυτών πρέπει να συμμορφώνεται με τα πλέον πρόσφατα πρότυπα της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS) σχετικά με την πυροπροστασία, την πυρανίχνευση και την πυρόσβεση.

8.

Στο θάλαμο πηδαλιουχίας πρέπει να υπάρχει σύστημα παρακολούθησης, ελέγχου και συναγερμού για τα εξής συστήματα που προορίζονται για τα ζώα:

α)

σύστημα αερισμού·

β)

σύστημα παροχής γλυκού νερού και αποχέτευσης·

γ)

σύστημα φωτισμού·

δ)

σύστημα παραγωγής γλυκού νερού, εάν χρειάζεται.

9.

Η κύρια πηγή ενέργειας πρέπει να επαρκεί για τη συνεχή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για τα συστήματα που προορίζονται για τα ζώα και αναφέρονται στις παραγράφους 2, 4, 5 και 6 υπό φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας του πλοίου μεταφοράς ζώων. Η εφεδρική πηγή ενέργειας πρέπει να επαρκεί για την αντικατάσταση της κύριας πηγής ενέργειας για συνεχή περίοδο τριών ημερών.

ΤΜΗΜΑ 2

Παροχή τροφής και νερού στα πλοία μεταφοράς ζώων και στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων θαλάσσης

Τα πλοία μεταφοράς ζώων ή εμπορευματοκιβωτίων θαλάσσης τα οποία μεταφέρουν κατοικίδια ιπποειδή, βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους για ταξίδια που διαρκούν περισσότερο από 24 ώρες, μεταφέρουν από τη στιγμή της αναχώρησης επαρκή στρωμνή καθώς και επαρκή τροφή και νερό ώστε να καλύπτονται οι ελάχιστες ημερήσιες απαιτήσεις τροφής και νερού που προβλέπονται στον πίνακα 1 για το προβλεπόμενο ταξίδι, συν ποσότητα 25 % ή εφεδρική στρωμνή, τροφή και νερό για τρεις ημέρες, εάν οι ποσότητες αυτές είναι μεγαλύτερες.

Πίνακας 1

Ελάχιστες ημερήσιες απαιτήσεις τροφής και νερού στα πλοία μεταφοράς ζώων ή στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων θαλάσσης

Κατηγορία

Τροφή

(% ζώντος βάρους των ζώων)

Γλυκό νερό (λίτρα ανά ζώο) (2)

Χορτονομή

Συμπυκνωμένη τροφή

Βοοειδή και ιπποειδή

2

1,6

45

Πρόβατα

2

1,8

4

Χοίροι

3

10

Η χορτονομή μπορεί να αντικαθίσταται από συμπυκνωμένη τροφή και αντίστροφα. Ωστόσο, θα πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη ότι ορισμένες κατηγορίες ζώων πρέπει να εξοικειώνονται με την αλλαγή τροφής για τις ανάγκες του μεταβολισμού τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ

1.   Κατοικίδια ιπποειδή, βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίροι

1.1.

Οι απαιτήσεις του παρόντος τμήματος εφαρμόζονται στη μεταφορά των κατοικίδιων ιπποειδών πλην των εγγεγραμμένων ιπποειδών, βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων πλην των αεροπορικών μεταφορών.

1.2.

Η διάρκεια ταξιδιού των ζώων των ειδών που αναφέρονται στο σημείο 1.1 δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 ώρες.

1.3.

Η ανώτατη διάρκεια ταξιδιού που αναφέρεται στο σημείο 1.2 μπορεί να παρατείνεται εάν πληρούνται οι πρόσθετες απαιτήσεις του κεφαλαίου VI.

1.4.

Όταν χρησιμοποιείται οδικό όχημα που πληροί τους όρους του σημείου 1.3, τα διαστήματα ποτίσματος και παροχής τροφής καθώς και η διάρκεια ταξιδιού και ανάπαυσης είναι οι εξής:

α)

στους μη απογαλακτισμένους μόσχους, αμνούς, ερίφια και πώλους, οι οποίοι λαμβάνουν γαλακτούχο τροφή, καθώς και στα μη απογαλακτισμένα χοιρίδια πρέπει να παρέχεται, ύστερα από εννέα ώρες μεταφοράς, επαρκής χρόνος ανάπαυσης, τουλάχιστον μιας ώρας, ιδίως για να ποτίζονται και, αν χρειάζεται, να ταΐζονται. Μετά από αυτόν το χρόνο ανάπαυσης, το ταξίδι μπορεί να συνεχίζεται για άλλες εννέα ώρες·

β)

η διάρκεια μεταφοράς των χοίρων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24 ώρες. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αυτού, τα ζώα πρέπει να έχουν συνεχώς τη δυνατότητα να πιουν νερό·

γ)

η διάρκεια μεταφοράς των κατοικίδιων ιπποειδών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24 ώρες. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αυτού, πρέπει να ποτίζονται και, αν χρειάζεται, να ταΐζονται κάθε οκτώ ώρες·

δ)

σε όλα τα άλλα ζώα των ειδών που αναφέρονται στο σημείο 1.1. πρέπει να παρέχεται, ύστερα από 14 ώρες μεταφοράς, επαρκής χρόνος ανάπαυσης, τουλάχιστον μιας ώρας, ιδίως για να ποτίζονται και, αν χρειάζεται, να ταΐζονται. Μετά από αυτόν το χρόνο ανάπαυσης, το ταξίδι μπορεί να συνεχίζεται για άλλες 14 ώρες.

1.5.

Μετά την καθορισμένη διάρκεια ταξιδιού, τα ζώα πρέπει να εκφορτώνονται και να τους παρέχεται τροφή, νερό και χρόνος ανάπαυσης τουλάχιστον 24 ωρών.

1.6.

Τα ζώα δεν πρέπει να μεταφέρονται σιδηροδρομικώς εάν η μέγιστη διάρκεια ταξιδίου υπερβαίνει εκείνη που προβλέπεται στο σημείο 1.2. Ωστόσο, εφαρμόζονται οι διάρκειες ταξιδίου που προβλέπονται στο σημείο 1.4 εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στα σημεία 1.3 και 1.4, εξαιρουμένων των περιόδων ανάπαυσης.

1.7.

α)

Τα ζώα δεν πρέπει να μεταφέρονται δια θαλάσσης, εφόσον η μέγιστη διάρκεια ταξιδίου υπερβαίνει εκείνη που προβλέπεται στο σημείο 1.2, εκτός εάν τηρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στα σημεία 1.3 και 1.4, εξαιρουμένων των διαρκειών ταξιδίου και των περιόδων ανάπαυσης.

β)

Σε περίπτωση θαλάσσιας μεταφοράς που συνδέει τακτικά και απευθείας δύο γεωγραφικά σημεία της Κοινότητας με τη βοήθεια οχημάτων που φορτώνονται στα πλοία χωρίς να εκφορτώνονται τα ζώα, πρέπει να προβλέπεται, για τα ζώα, διάρκεια ανάπαυσης 12 ωρών μετά την εκφόρτωσή τους στο λιμένα προορισμού ή στην άμεση γειτονία του, εκτός εάν η διάρκεια της θαλάσσιας μεταφοράς εντάσσεται στο γενικό πρόγραμμα των σημείων 1.2 έως 1.4.

1.8.

Οι διάρκειες ταξιδιού που αναφέρονται στα σημεία 1.3, 1.4 και 1.7 στοιχείο β) μπορεί να παρατείνονται κατά 2 ώρες προς το συμφέρον των ζώων, ανάλογα ιδίως με την εγγύτητα του τόπου προορισμού.

1.9.

Με επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1.3 έως 1.8, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν μέγιστη διάρκεια μεταφοράς 8 ωρών μη δυνάμενη να παραταθεί για τις μεταφορές ζώων που προορίζονται προς σφαγή, οι οποίες πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου από ένα σημείο αναχώρησης έως ένα σημείο άφιξης στο έδαφός τους.

2.   Άλλα είδη

2.1.

Για τα πουλερικά, τα κατοικίδια πτηνά και τα κατοικίδια κουνέλια, πρέπει να παρέχεται κατάλληλη τροφή και νερό σε επαρκείς ποσότητες, πλην των περιπτώσεων μεταφοράς που διαρκεί λιγότερο από:

α)

12 ώρες, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος φόρτωσης και εκφόρτωσης ή

β)

24 ώρες για νεοσσούς όλων των ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταφορά ολοκληρώνεται εντός 72 ωρών από την εκκόλαψη.

2.2.

Στους μεταφερόμενους σκύλους και γάτες πρέπει να παρέχεται τροφή κατά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τις 24 ώρες, καθώς και νερό κατά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τις οκτώ ώρες. Πρέπει να υπάρχουν σαφείς γραπτές οδηγίες για την παροχή τροφής και νερού.

2.3.

Τα άλλα είδη πλην των αναφερόμενων στο σημείο 2.1 ή 2.2 μεταφέρονται σύμφωνα με γραπτές οδηγίες σχετικά με την παροχή τροφής και νερού και λαμβανομένων υπόψη των τυχόν απαιτούμενων ειδικών φροντίδων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΙΠΠΟΕΙΔΗ, ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ ΚΑΙ ΧΟΙΡΟΥΣ

1.   Για όλα τα ταξίδια μεγάλης διάρκειας

Στέγη

1.1.

Το μεταφορικό μέσο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με κατάλληλα μονωμένη και ανοιχτόχρωμη στέγη.

Δάπεδο και Στρωμνή

1.2.

Στα ζώα πρέπει να παρέχεται κατάλληλη στρωμνή ή ανάλογο υλικό το οποίο εξασφαλίζει την απαιτούμενη άνεση ανάλογα με το είδος, τον αριθμό των μεταφερόμενων ζώων, τη διάρκεια του ταξιδίου και τις καιρικές συνθήκες. Το υλικό αυτό πρέπει να εξασφαλίζει επαρκή απορρόφηση των ούρων και των περιττωμάτων.

Τροφή

1.3.

Το μεταφορικό μέσο πρέπει να μεταφέρει επαρκή ποσότητα κατάλληλης τροφής για τις απαιτήσεις των μεταφερόμενων ζώων κατά το ταξίδι. Η τροφή πρέπει να προστατεύεται από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και από μολυσματικούς παράγοντες όπως η σκόνη, το καύσιμο, τα καυσαέρια και τα ούρα και η κόπρος των ζώων.

1.4.

Όταν χρησιμοποιείται ειδικός εξοπλισμός για το τάισμα των ζώων, ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να μεταφέρεται μέσα στο μεταφορικό μέσο.

1.5.

Όταν χρησιμοποιείται εξοπλισμός για το τάισμα των ζώων όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.4, ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να είναι σχεδιασμένος κατά τρόπον ώστε, εάν χρειάζεται, να μπορεί να προσδένεται στο μεταφορικό μέσο για να αποφεύγεται η ανατροπή του. Όταν κινείται το μεταφορικό μέσο και ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιείται, τότε αυτός αποθηκεύεται σε ένα μέρος του οχήματος χωριστά από τα ζώα.

Χωρίσματα

1.6.

Τα ιπποειδή, εκτός από τις φοράδες που ταξιδεύουν με τα πουλάρια τους, πρέπει να μεταφέρονται σε ατομικά διαμερίσματα σταβλισμού.

1.7.

Τα μεταφορικά μέσα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με χωρίσματα κατά τρόπον ώστε να μπορούν μεν να δημιουργούνται ξεχωριστά διαμερίσματα αλλά όλα τα ζώα να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο νερό.

1.8.

Τα χωρίσματα πρέπει να είναι σχεδιασμένα κατά τρόπον ώστε να μπορούν να τοποθετούνται σε διαφορετικές θέσεις έτσι ώστε το μέγεθος του διαμερίσματος να προσαρμόζεται στις ειδικές απαιτήσεις και στο είδος, το μέγεθος και τον αριθμό των ζώων.

Ελάχιστα κριτήρια για ορισμένα είδη

1.9.

Εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες συνοδεύονται από τη μητέρα τους, τα ταξίδια μεγάλης διάρκειας κατοικίδιων ιπποειδών, βοοειδών και χοίρων επιτρέπονται μόνον εάν:

τα κατοικίδια ιπποειδή είναι ηλικίας άνω των τεσσάρων μηνών, πλην των εγγεγραμμένων ιπποειδών,

οι μόσχοι είναι ηλικίας άνω των δέκα τεσσάρων ημερών,

οι χοίροι είναι βάρους άνω των 10 kg,

Οι μη δαμασμένοι ίπποι δεν πρέπει να μεταφέρονται σε ταξίδια μεγάλης διάρκειας.

2.   Παροχή νερού για την οδική, σιδηροδρομική ή θαλάσσια μεταφορά με εμπορευματοκιβώτια

2.1.

Τα μεταφορικά μέσα και τα εμπορευματοκιβώτια θαλάσσης πρέπει να είναι εφοδιασμένα με σύστημα παροχής νερού το οποίο να επιτρέπει στο συνοδό να χορηγεί αμέσως νερό, κάθε φορά που αυτό είναι αναγκαίο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ώστε κάθε ζώο να έχει πρόσβαση στο νερό.

2.2.

Οι εγκαταστάσεις διανομής νερού πρέπει να λειτουργούν καλώς και να είναι κατάλληλα σχεδιασμένες και τοποθετημένες ώστε τα μεταφερόμενα ζώα να μπορούν να ποτίζονται επί του οχήματος.

2.3.

Η συνολική χωρητικότητα των δεξαμενών νερού για κάθε μεταφορικό μέσο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το 1,5 % του ανώτατου ωφέλιμου φορτίου του. Οι δεξαμενές νερού πρέπει να είναι σχεδιασμένες κατά τρόπον ώστε να μπορούν να αποστραγγίζονται και να καθαρίζονται μετά από κάθε ταξίδι, και πρέπει να είναι εφοδιασμένες με σύστημα που επιτρέπει την επαλήθευση του επιπέδου του νερού. Πρέπει να είναι συνδεδεμένες με τον εξοπλισμό ποτίσματος εντός των διαμερισμάτων και να συντηρούνται σε καλή κατάσταση.

2.4.

Μπορεί να ισχύσει παρέκκλιση από το σημείο 2.3 για τα εμπορευματοκιβώτια θαλάσσης που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε πλοία τα οποία εφοδιάζουν τα εμπορευματοκιβώτια με νερό από τις δικές τους δεξαμενές νερού.

3.   Αερισμός για τα μέσα οδικής μεταφοράς και παρακολούθηση της θερμοκρασίας

3.1.

Τα συστήματα αερισμού των μέσων οδικής μεταφοράς πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να συντηρούνται κατά τρόπον ώστε, σε οποιαδήποτε στιγμή του ταξιδιού, είτε το μεταφορικό μέσο σταθμεύει, είτε κινείται, να είναι σε θέση να διατηρούν τη θερμοκρασία εντός των ορίων από 5° C έως και 30° C μέσα στο μεταφορικό μέσο, για όλα τα ζώα, με όριο ανοχής +/– 5° C, ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία.

3.2.

Τα συστήματα αερισμού πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν ίση κατανομή σε όλο το χώρο, με ελάχιστη ονομαστική ικανότητα παροχής αέρα 60 m3/h/KN ωφέλιμου φορτίου. Πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργούν επί τουλάχιστον 4 ώρες, ανεξάρτητα από τον κινητήρα του οχήματος.

3.3.

Τα μέσα οδικής μεταφοράς πρέπει να είναι εξοπλισμένα με σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας καθώς και με μέσα καταγραφής των σχετικών δεδομένων. Οι αισθητήρες πρέπει να βρίσκονται στα σημεία του φορτηγού τα οποία, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού του, έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να υποστούν τις χειρότερες κλιματικές συνθήκες. Οι θερμοκρασίες που καταγράφονται κατ' αυτόν τον τρόπο χρονολογούνται και διατίθενται στην αρμόδια αρχή κατόπιν σχετικού αιτήματος.

3.4.

Τα μέσα οδικής μεταφοράς πρέπει να είναι εφοδιασμένα με σύστημα προειδοποίησης ώστε να ειδοποιείται ο οδηγός όταν η θερμοκρασία στα διαμερίσματα όπου βρίσκονται τα ζώα φθάσει το ανώτατο ή το κατώτατο όριο.

3.5.

Πριν από τις 31 Ιουλίου 2005, η Επιτροπή εκπονεί έκθεση βάσει γνωμοδότησης της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, συνοδευόμενη από ενδεδειγμένες προτάσεις μέτρων, με σκοπό να καθοριστούν τα ανώτατα και κατώτατα όρια θερμοκρασίας για τα μεταφερόμενα ζώα, τα οποία πρέπει να θεσπιστούν με τη διαδικασία του άρθρου 31, παράγραφος 2, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές της Κοινότητας με ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες.

4.   Σύστημα πλοήγησης

4.1.

Τα μέσα οδικής μεταφοράς πρέπει να διαθέτουν από την 1η Ιανουαρίου 2007, όσον αφορά τα οχήματα που κυκλοφορούν για πρώτη φορά, και από την 1η Ιανουαρίου 2009, όσον αφορά όλα τα μέσα μεταφοράς το κατάλληλο σύστημα πλοήγησης που να επιτρέπει την καταχώρηση και παροχή πληροφοριών εντοπισμού θέσης αντίστοιχων με εκείνες που περιέχονται στο ημερολόγιο ταξιδίου του παραρτήματος ΙΙ, τμήμα 4 και πληροφορίες σχετικά με το άνοιγμα/κλείσιμο του πτερυγίου φόρτωσης.

4.2.

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο έως την 1η Ιανουαρίου 2008 τα αποτελέσματα μελέτης σκοπιμότητας για τα συστήματα πλοήγησης και την εφαρμογή της εν λόγω τεχνολογίας προς τον σκοπό του παρόντος κανονισμού.

4.3.

Έως την 1η Ιανουαρίου 2010, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία του Συστήματος Πλοήγησης τις παραγράφους 4.2, συνοδευόμενη από ενδεδειγμένες προτάσεις με κύριο στόχο να καθορίσουν προδιαγραφές του Συστήματος Πλοήγησης που πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλα τα μέσα μεταφοράς. Το Συμβούλιο αποφασίζει για τις προτάσεις αυτές με ειδική πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ

Οι απαιτήσεις χώρου για τα ζώα πρέπει να τηρούν τουλάχιστον τις εξής διαστάσεις:

Α.   Κατοικίδια ιπποειδή

Σιδηροδρομική μεταφορά

Ενήλικοι ίπποι

1,75 m2 (0,7 × 2,5 m) (3)

Νεαροί ίπποι (6-24 μηνών) (για ταξίδια έως 48 ωρών)

1,2 m2 (0,6 × 2 m)

Νεαροί ίπποι (6-24 μηνών) (για ταξίδια άνω των 48 ωρών)

2,4 m2 (1,2 × 2 m)

Πόνεϊ (κάτω των 144 cm)

1 m2 (0,6 × 1 m)

Πουλάρια (0-6 μηνών)

1,4 m2 (1 × 1,4 m)

Σημείωση: Στη διάρκεια μεγάλων ταξιδιών, τα πουλάρια και οι νεαροί ίπποι πρέπει να μπορούν να ξαπλώνουν.

Οι αριθμοί αυτοί μπορούν να ποικίλλουν κατά 10 % το πολύ για τους ενήλικους ίππους και τα πόνεϊ και κατά 20 % το πολύ για τους νεαρούς ίππους και τα πουλάρια ανάλογα, όχι μόνον με το βάρος και το μέγεθος των ζώων, αλλά και με τη φυσική τους κατάσταση, τις μετεωρολογικές συνθήκες και την πιθανή διάρκεια του ταξιδιού.

Οδική μεταφορά

Ενήλικοι ίπποι

1,75 m2 (0,7 × 2,5 m)

Νεαροί ίπποι (6-24 μηνών) (για ταξίδια έως 48 ωρών)

1,2 m2 (0,6 × 2 m)

Νεαροί ίπποι (6-24 μηνών) (για ταξίδια άνω των 48 ωρών)

2,4 m2 (1,2 × 2 m)

Πόνεϊ (κάτω των 144 cm)

1 m2 (0,6 × 1,8 m)

Πουλάρια (0-6 μηνών)

1,4 m2 (1 × 1,4 m)

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια μεγάλων ταξιδιών, τα πουλάρια και οι νεαροί ίπποι πρέπει να μπορούν να ξαπλώνουν.

Οι αριθμοί αυτοί μπορούν να ποικίλλουν κατά 10 % το πολύ για τους ενήλικους ίππους και τα πόνεϊ και κατά 20 % το πολύ για τους νεαρούς ίππους και τα πουλάρια ανάλογα, όχι μόνον με το βάρος και το μέγεθος των ζώων, αλλά και με τη φυσική τους κατάσταση, τις μετεωρολογικές συνθήκες και την πιθανή διάρκεια του ταξιδιού.

Αεροπορική μεταφορά

Πυκνότητα φόρτωσης ίππων σε σχέση με το εμβαδόν στο δάπεδο

0-100 kg

0,42 m2

100-200 kg

0,66 m2

200-300 kg

0,87 m2

300-400 kg

1,04 m2

400-500 kg

1,19 m2

500-600 kg

1,34 m2

600-700 kg

1,51 m2

700-800 kg

1,73 m2

Θαλάσσια μεταφορά

Βάρος ζώντος ζώου σε kg

m2/ζώο

200-300

0,90-1,175

300-400

1,175-1,45

400-500

1,45-1,725

500-600

1,725-2

600-700

2-2,25

Β.   Βοοειδή

Σιδηροδρομική μεταφορά

Κατηγορία

Βάρος κατά προσέγγιση (σε kg)

Εμβαδόν σε m2/ζώο

Μόσχοι εκτροφής

55

0,30 έως 0,40

Μόσχοι μεσαίου μεγέθους

110

0,40 έως 0,70

Χονδροί μόσχοι

200

0,70 έως 0,95

Βοοειδή μεσαίου μεγέθους

325

0,95 έως 1,30

Μεγάλα βοοειδή

550

1,30 έως 1,60

Πολύ μεγάλα βοοειδή

> 700

> 1,60

Οι αριθμοί αυτοί μπορούν να ποικίλλουν ανάλογα, όχι μόνον με το βάρος και το μέγεθος των ζώων, αλλά και με τη φυσική τους κατάσταση, τις μετεωρολογικές συνθήκες και την πιθανή διάρκεια του ταξιδιού.

Οδική μεταφορά

Κατηγορία

Βάρος κατά προσέγγιση (σε kg)

Εμβαδόν σε m2/ζώο

Μόσχοι εκτροφής

50

0,30 έως 0,40

Μόσχοι μεσαίου μεγέθους

110

0,40 έως 0,70

Χονδροί μόσχοι

200

0,70 έως 0,95

Βοοειδή μεσαίου μεγέθους

325

0,95 έως 1,30

Μεγάλα βοοειδή

550

1,30 έως 1,60

Πολύ μεγάλα βοοειδή

> 700

> 1,60

Οι αριθμοί αυτοί μπορούν να ποικίλλουν ανάλογα, όχι μόνον με το βάρος και το μέγεθος των ζώων, αλλά και με τη φυσική τους κατάσταση, τις μετεωρολογικές συνθήκες και την πιθανή διάρκεια του ταξιδιού.

Αεροπορική μεταφορά

Κατηγορία

Βάρος κατά προσέγγιση (σε kg)

Εμβαδόν σε m2/ζώο

Μόσχοι

50

70

0,23

0,28

Βοοειδή

300

500

0,84

1,27

Θαλάσσια μεταφορά

Βάρος ζώντος ζώου σε kg

m2/ζώο

200-300

0,81-1,0575

300-400

1,0575-1,305

400-500

1,305-1,5525

500-600

1,5525-1,8

600-700

1,8-2,025

Για τα έγκυα ζώα πρέπει να προβλέπεται εμβαδόν μεγαλύτερο κατά 10 %.

Γ.   Αιγοπρόβατα

Σιδηροδρομική μεταφορά

Κατηγορία

Βάρος σε kg

Εμβαδόν σε m2/ζώο

Κεκαρμένα πρόβατα

< 55

0,20 έως 0,30

 

> 55

> 0,30

Μη κεκαρμένα πρόβατα

< 55

0,30 έως 0,40

 

> 55

> 0,40

Προβατίνες σε προχωρημένο στάδιο εγκυμοσύνης

< 55

0,40 έως 0,50

 

> 55

> 0,50

Αίγες

< 35

0,20 έως 0,30

 

35 έως 55

0,30 έως 0,40

 

> 55

0,40 έως 0,75

Αίγες σε προχωρημένο στάδιο εγκυμοσύνης

> 55

0,40 έως 0,50

 

< 55

> 0,50

Το προαναφερόμενο εμβαδόν μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη φυλή, το μέγεθος, τη φυσική κατάσταση και το μήκος του τριχώματος των ζώων, καθώς και ανάλογα με τις μετεωρολογικές συνθήκες και τη διάρκεια του ταξιδιού.

Οδική μεταφορά

Κατηγορία

Βάρος σε kg

Εμβαδόν σε m2/ζώο

Κεκαρμένα πρόβατα και αμνοί βάρους τουλάχιστον 26 kg

< 55

0,20 έως 0,30

 

> 55

> 0,30

Μη κεκαρμένα πρόβατα

< 55

0,30 έως 0,40

 

> 55

> 0,40

Προβατίνες σε προχωρημένο στάδιο εγκυμοσύνης

< 55

0,40 έως 0,50

 

> 55

> 0,50

Αίγες

< 35

0,20 έως 0,30

 

35 έως 55

0,30 έως 0,40

 

> 55

0,40 έως 0,75

Αίγες σε προχωρημένο στάδιο εγκυμοσύνης

< 55

0,40 έως 0,50

 

> 55

> 0,50

Το προαναφερόμενο εμβαδόν μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη φυλή, το μέγεθος, τη φυσική κατάσταση και το μήκος του τριχώματος των ζώων, καθώς και ανάλογα με τις μετεωρολογικές συνθήκες και τη διάρκεια του ταξιδιού. Π.χ., για τους μικρούς αμνούς, είναι δυνατόν να προβλέπεται εμβαδόν στο δάπεδο μικρότερο κατά 0,2 m2 ανά ζώο.

Αεροπορική μεταφορά

Πυκνότητα φόρτωσης των αιγοπροβάτων σε σχέση με το εμβαδόν

Μέσο βάρος (σε kg)

Εμβαδόν ανά αιγοπρόβατο (σε m2)

25

0,2

50

0,3

75

0,4

Θαλάσσια μεταφορά

Βάρος ζώντος ζώου (σε kg)

m2/ζώο

20-30

0,24-0,265

30-40

0,265-0,290

40-50

0,290-0,315

50-60

0,315-0,34

60-70

0,34-0,39

Δ.   Χοίροι

Σιδηροδρομική και οδική μεταφορά

Όλοι οι χοίροι πρέπει τουλάχιστον να μπορούν να κατακλίνονται και να στέκονται όρθιοι στη φυσική τους στάση.

Προκειμένου να τηρούνται οι στοιχειώδεις απαιτήσεις, η πυκνότητα φόρτωσης κατά τη μεταφορά των χοίρων βάρους 100 kg περίπου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 235 kg/m2.

Ενδέχεται, λόγω της φυλής, του μεγέθους και της φυσικής κατάστασης των χοίρων, να απαιτείται εμβαδόν μεγαλύτερο από το προαναφερόμενο κατώτατο όριο· το εμβαδόν αυτό μπορεί να αυξάνεται κατά 20 % κατ' ανώτατο όριο, ανάλογα με τις μετεωρολογικές συνθήκες και τη διάρκεια του ταξιδιού.

Αεροπορική μεταφορά

Η πυκνότητα φόρτωσης πρέπει μεν να είναι αρκετά υψηλή ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός κατά την απογείωση, τις αναταράξεις ή την προσγείωση, αλλά πρέπει επίσης να επιτρέπει σε όλα τα ζώα να κατακλίνονται. Κατά την επιλογή της πυκνότητας φόρτωσης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη το κλίμα, η ολική διάρκεια του ταξιδιού και η ώρα άφιξης

Μέσο βάρος

Εμβαδόν ανά χοίρο

15 kg

0,13 m2

25 kg

0,15 m2

50 kg

0,35 m2

100 kg

0,51 m2

Θαλάσσια μεταφορά

Βάρος ζώντος ζώου σε kg

m2/ζώο

10 το πολύ

0,20

20

0,28

45

0,60

70

0,37

100

0,85

140

0,95

180

1,10

270

1,50

Ε.   Πουλερικά

Πυκνότητα που εφαρμόζεται κατά τη μεταφορά πουλερικών σε κιβώτια

Κατώτατο εμβαδόν δαπέδου που πρέπει να προβλέπεται:

Κατηγορία

Εμβαδόν σε cm2

Νεοσσοί μιας ημέρας

21-25 ανά νεοσσό

Πουλερικά άλλα πλην των νεοσσών μια ημέρας: βάρος σε kg

Εμβαδόν σε cm2/kg

< 1,6

180-200

1,6 έως < 3

160

3 έως < 5

115

> 5

105

Οι αριθμοί αυτοί μπορούν να ποικίλλουν ανάλογα, όχι μόνον με το βάρος και το μέγεθος των πτηνών, αλλά και με τη φυσική τους κατάσταση, τις μετεωρολογικές συνθήκες και την πιθανή διάρκεια του ταξιδιού.


(1)  ΕΕ L 358 της 18.12.1986, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2003/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 230 της 16.9.2003, σ. 32).

(2)  Οι ελάχιστες απαιτήσεις παροχής νερού που προβλέπονται στην τέταρτη στήλη μπορούν να αντικαθίστανται για όλα τα είδη από χορήγηση νερού ίση με το 10 % του ζώντος βάρους των ζώων.

(3)  Το τυποποιημένο χρήσιμο πλάτος των βαγονιών είναι 2,6 έως 2,7 m.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

[όπως μνημονεύεται στο άρθρο 5, παράγραφος 4, στο άρθρο 8, παράγραφος 2, στο άρθρο 14, στοιχεία α) και γ), και στο άρθρο 20, παράγραφος 2]

1.

Το πρόσωπο που σχεδιάζει το ταξίδι μεγάλης διάρκειας προετοιμάζει, σφραγίζει και υπογράφει όλες τις σελίδες του ημερολογίου ταξιδίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος παραρτήματος.

2.

Το ημερολόγιο ταξιδίου αποτελείται από τα εξής τμήματα:

 

Τμήμα 1 — Προγραμματισμός

 

Τμήμα 2 — Τόπος αναχώρησης

 

Τμήμα 3 — Τόπος προορισμού

 

Τμήμα 4 — Δήλωση του μεταφορέα

 

Τμήμα 5 — Υπόδειγμα έκθεσης ανωμαλιών

Οι σελίδες του ημερολογίου ταξιδίου πρέπει να είναι κολλημένες μεταξύ τους.

Υποδείγματα για κάθε τμήμα περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο προσάρτημα.

3.

Ο διοργανωτής:

α)

προσδίδει σε κάθε ημερολόγιο ταξιδίου ξεχωριστό αναγνωριστικό αριθμό·

β)

εξασφαλίζει ότι υπογεγραμμένο αντίγραφο του τμήματος 1 του ημερολογίου ταξιδίου, δεόντως συμπληρωμένο εκτός των στοιχείων που αφορούν τους αριθμούς των κτηνιατρικών πιστοποιητικών, παραλαμβάνεται εντός δύο εργάσιμων ημερών πριν από την ημερομηνία αναχώρησης από την αρμόδια αρχή του τόπου αναχώρησης με τρόπο που καθορίζει η εν λόγω αρχή·

γ)

τηρεί όλες τις οδηγίες που δίνονται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το σημείο α) του άρθρου 14, παράγραφος 1·

δ)

εξασφαλίζει ότι το ημερολόγιο ταξιδίου σφραγίζεται όπως απαιτείται στο άρθρο 14 παράγραφος 1·

ε)

εξασφαλίζει ότι το ημερολόγιο ταξιδίου συνοδεύει τα ζώα καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού μέχρι το σημείο προορισμού ή, σε περίπτωση εξαγωγής σε τρίτη χώρα, τουλάχιστον μέχρι το σημείο εξόδου.

4.

Οι φύλακες στον τόπο αναχώρησης και, όταν ο τόπος προορισμού βρίσκεται εντός της επικράτειας της Κοινότητας, οι φύλακες στον τόπο προορισμού συμπληρώνουν και υπογράφουν τα σχετικά τμήματα του ημερολογίου ταξιδίου. Ενημερώνουν το ταχύτερο δυνατό την αρμόδια αρχή για τυχόν επιφυλάξεις σε ό, τι αφορά τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του τμήματος 5.

5.

Όταν ο τόπος προορισμού βρίσκεται εντός της επικράτειας της Κοινότητας, οι φύλακες στον τόπο προορισμού φυλάσσουν το ημερολόγιο ταξιδίου, εκτός του τμήματος 4, επί τουλάχιστον τρία έτη από την ημερομηνία άφιξης στον τόπο προορισμού:

Το ημερολόγιο ταξιδίου πρέπει να διατίθεται στην αρμόδια αρχή μόλις αυτή το ζητήσει.

6.

Όταν το ταξίδι έχει ολοκληρωθεί εντός της επικράτειας της Κοινότητας, ο μεταφορέας συμπληρώνει και υπογράφει το τμήμα 4 του ημερολογίου ταξιδίου.

7.

Εάν τα ζώα εξάγονται σε τρίτη χώρα, οι μεταφορείς διαβιβάζουν το ημερολόγιο ταξιδίου στον επίσημο κτηνίατρο στο σημείο εξόδου.

Σε περίπτωση εξαγωγών ζώντων βοοειδών για τις οποίες χορηγείται επιστροφή, το τμήμα 3 του ημερολογίου ταξιδίου δεν χρειάζεται να συμπληρώνεται εάν η γεωργική νομοθεσία απαιτεί την υποβολή έκθεσης.

8.

Ο μεταφορέας που αναφέρεται στο τμήμα 3 του ημερολογίου ταξιδίου πρέπει να διατηρεί:

α)

αντίγραφο του συμπληρωμένου ημερολογίου ταξιδίου·

β)

το αντίστοιχο φύλλο καταγραφής ή εκτύπωμα που αναφέρεται στο παράρτημα Ι ή στο παράρτημα ΙΒ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 εφόσον το όχημα καλύπτεται από τον εν λόγω κανονισμό.

Τα έγγραφα που μνημονεύονται στα στοιχεία α) και β) πρέπει να διατίθενται στην αρμόδια αρχή που χορήγησε την άδεια στον μεταφορέα και, κατόπιν σχετικού αιτήματος, στην αρμόδια αρχή του τόπου αναχώρησης, εντός ενός μηνός μετά τη συμπλήρωση του ημερολογίου ταξιδίου, και να φυλάσσονται από τον μεταφορέα για περίοδο τουλάχιστον τριών ετών από την ημερομηνία του ελέγχου.

Το έγγραφο που μνημονεύεται στο στοιχείο α) πρέπει να επιστρέφεται στην αρμόδια αρχή του τόπου αναχώρησης εντός διαστήματος ενός μηνός από την ολοκλήρωση του ταξιδίου, εκτός εάν έχουν χρησιμοποιηθεί τα συστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 9. Απλουστευμένη μορφή του ημερολογίου ταξιδίου και οδηγίες για την παρουσίαση των στοιχείων του άρθρου 6, παράγραφος 9, θα θεσπιστούν με τη διαδικασία του άρθρου 31, παράγραφος 2, όταν τα οχήματα είναι εξοπλισμένα με τα συστήματα του άρθρου 6, παράγραφος 9.

Προσάρτημα

ΤΜΗΜΑ 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Image

ΤΜΗΜΑ 2

TΟΠΟΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Image

ΤΜΗΜΑ 3

ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Image

ΤΜΗΜΑ 4

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

Image

ΤΜΗΜΑ 5

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ Αριθ. …

Αντίγραφο της έκθεσης ανωμαλιών μαζί με αντίγραφο του τμήματος 1 του ημερολογίου ταξιδίου πρέπει να διαβιβάζεται στην αρμόδια αρχή.

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΕΝΤΥΠΑ

(όπως μνημονεύονται στο άρθρο 10, παράγραφος 2, στο άρθρο 11, παράγραφος 2, στο άρθρο 17, παράγραφος 2 και στο άρθρο 18, παράγραφος 2)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Άδεια για τους μεταφορείς σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1

Image

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Άδεια για τους μεταφορείς σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Image

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας οδηγών και συνοδών σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 2

Image

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Πιστοποιητικό έγκρισης οδικού μεταφορικού μέσου για μεταφορές μεγάλης διάρκειας σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 2

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1.

Οι οδηγοί και οι συνοδοί οχημάτων οι οποίοι μνημονεύονται στο άρθρο 6, παράγραφος 5, και στο άρθρο 17, παράγραφος 1 πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την κατάρτιση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 και να έχουν επιτύχει σε εξετάσεις αναγνωρισμένες από την αρμόδια αρχή η οποία και εγγυάται την ανεξαρτησία των εξεταστών.

2.

Τα μαθήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καλύπτουν τουλάχιστον τις τεχνικές και διοικητικές πτυχές της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και ιδίως για τα εξής θέματα:

α)

τα άρθρα 3 και 4 και τα παραρτήματα I και II·

β)

τη φυσιολογία των ζώων και κυρίως τις ανάγκες τους σε πότισμα και τάισμα, τη συμπεριφορά τους και την έννοια του άγχους·

γ)

τις πρακτικές πτυχές της μεταχείρισης των ζώων·

δ)

τις συνέπειες της οδηγικής συμπεριφοράς στην καλή διαβίωση των μεταφερόμενων ζώων και στην ποιότητα του κρέατος·

ε)

τις πρώτες βοήθειες για τα ζώα·

στ)

θέματα ασφάλειας για το προσωπικό που μεταχειρίζεται ζώα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

[που μνημονεύονται στο άρθρο 21, παράγραφος 1, στοιχείο ε)]

Ευρωπαϊκή Σύμβαση περί προστασίας των ζώων κατά την διάρκεια διεθνούς μεταφοράς αυτών.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΙΒΩΤΙΑ, ΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ

[όπως μνημονεύονται στο παράρτημα Ι, κεφάλαιο ΙΙ, (παράγραφος 4.1)]

Ρυθμίσεις της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών (ΙΑΤΑ) για τα ζώντα ζώα, 31η έκδοση, 1η Οκτωβρίου 2004.