27.12.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 344/47


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Δεκεμβρίου 2005

για εναρμόνιση της ζώνης συχνοτήτων 169,4-169,8125 MHz στην Κοινότητα

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 5503]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2005/928/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική του ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση ραδιοφάσματος) (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 90/544/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1990, σχετικά με τις ζώνες συχνοτήτων που ορίζονται για τη συντονισμένη εγκατάσταση του πανευρωπαϊκού επίγειου δημόσιου συστήματος ραδιοτηλεειδοποίησης στην Κοινότητα (οδηγία ERMES) (2) καταργήθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 2005 από την οδηγία 2005/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3). Η οδηγία αυτή καλούσε τα κράτη μέλη να ορίσουν τέσσερις διαύλους στη ζώνη συχνοτήτων από 169,4 έως 169,8 MHz για την πανευρωπαϊκή επίγεια δημόσια υπηρεσία ραδιοτηλεειδοποίησης (στο εξής «ERMES») και να μεριμνήσουν ώστε η υπηρεσία ERMES να καταλάβει, το ταχύτερο δυνατόν, το σύνολο της ζώνης από 169,4 έως 169,8 MHz ανάλογα με την εμπορική ζήτηση.

(2)

Δεδομένου ότι η χρησιμοποίηση της ζώνης ραδιοσυχνοτήτων 169,4-169,8 MHz για την ERMES στην Κοινότητα έχει μειωθεί δραστικά ή διακοπεί εντελώς, η συγκεκριμένη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων δεν χρησιμοποιείται σήμερα από την ERMES με αποτελεσματικό τρόπο και θα μπορούσε συνεπώς να χρησιμοποιηθεί καλύτερα για την κάλυψη άλλων πολιτικών αναγκών της Κοινότητας.

(3)

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 2 της απόφασης ραδιοφάσματος, στις 7 Ιουλίου 2003 η Επιτροπή ανέθεσε στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Διοικήσεων Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations, στο εξής «CEPT») την εντολή να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες και μελλοντικές πιθανές εφαρμογές της ζώνης συχνοτήτων από 169,4 έως 169,8 MHz, να καταρτίσει έναν κατάλογο εναλλακτικών χρήσεων της συγκεκριμένης ζώνης ραδιοσυχνοτήτων και ιδίως χρήσεων μη συνδεόμενων αποκλειστικά με τις παραδοσιακές ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Η CEPT κλήθηκε να αξιολογήσει, για κάθε πιθανή εφαρμογή, τους όρους συνύπαρξης με διάφορες εφαρμογές και τις δυνατότητες χρησιμοποίησης εναλλακτικών ζωνών ραδιοσυχνοτήτων, σύμφωνα με τις αρχές της οδηγίας πλαισίου. Η εν λόγω ζώνη ραδιοσυχνοτήτων, η οποία έχει ήδη εναρμονιστεί εν μέρει, ενδείκνυται για ορισμένες εφαρμογές που συνδέονται με την καθιέρωση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς σε διάφορους τομείς άσκησης κοινοτικής πολιτικής και στις οποίες συγκαταλέγονται εφαρμογές που είναι πιθανόν να εξυπηρετήσουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή να διευκολύνουν τη συνεργασία σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(4)

Το άρθρο 8 παράγραφος 4 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο) (4) προβλέπει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να προάγουν τα συμφέροντα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων, ανταποκρινόμενα στις ανάγκες συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, ιδίως δε των ατόμων με προβλήματα ακοής και των ατόμων που χρήζουν άμεσης βοήθειας.

(5)

Με βάση τα αποτελέσματα των τεχνικών ερευνών που διενήργησε και τις πληροφορίες που συνέλεξε, η CEPT επιβεβαίωσε ότι, παρά τη θέσπιση της οδηγίας 90/544/ΕΟΚ, η χρήση της εν λόγω ζώνης ραδιοσυχνοτήτων για την υπηρεσία ERMES εξακολουθεί να είναι πολύ περιορισμένη και ότι οι ανάγκες υπηρεσιών αποστολής ραδιομηνυμάτων ή ραδιοτηλεειδοποίησης έχουν αλλάξει στην Ευρώπη, διότι οι ανάγκες αυτές καλύπτονται πλέον από άλλες τεχνολογίες όπως τα συστήματα αποστολής/λήψης σύντομων μηνυμάτων (SMS) μέσω GSM.

(6)

Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να τροποποιηθεί στην Κοινότητα ο καθορισμός των τμημάτων της ζώνης ραδιοσυχνοτήτων 169,4-169,8 MHz που διατίθενται για την υπηρεσία ERMES ώστε να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότερη χρήση αυτής της ζώνης του ραδιοφάσματος, διατηρώντας παράλληλα τον εναρμονισμένο χαρακτήρα της.

(7)

Σύμφωνα με την εντολή που της ανατέθηκε, η CEPT κατήρτισε νέο σχέδιο συχνοτήτων και νέα κατανομή διαύλων που επιτρέπει την κοινή χρήση της ζώνης ραδιοσυχνοτήτων 169,4-169,8125 MHz από έξι τύπους προτιμώμενων εφαρμογών, κατά τρόπο ώστε να καλύπτονται αρκετές ανάγκες των κοινοτικών πολιτικών. Στις ανάγκες αυτές συγκαταλέγονται οι εξής: χρήση βοηθημάτων ακοής από άτομα με προβλήματα ακοής, για τα οποία η ύπαρξη μιας εναρμονισμένης ζώνης ραδιοσυχνοτήτων στην Κοινότητα αναμένεται να βελτιώσει τις συνθήκες μετακίνησης μεταξύ κρατών μελών και να μειώσει τις τιμές των συσκευών μέσω οικονομιών κλίμακας· ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς των προσωπικών συστημάτων συναγερμού, τα οποία επιτρέπουν στους ηλικιωμένους και στα άτομα με ειδικές ανάγκες να αποστέλλουν κλήσεις βοήθειας· συσκευές ανίχνευσης και εντοπισμού πόρων, οι οποίες θα διευκολύνουν τον εντοπισμό και την ανάκτηση κλεμμένων αντικειμένων στην Κοινότητα· συστήματα ανάγνωσης μετρητών που θα χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες υδροδότησης και ηλεκτροδότησης· και τα υφιστάμενα συστήματα τηλεειδοποίησης, όπως τα ERMES, καθώς και οι ιδιωτικές κινητές ραδιοεπικοινωνίες (PMR) που χρησιμοποιούνται σε προσωρινή βάση, για την κάλυψη ειδικών εκδηλώσεων περιορισμένης διάρκειας, εκτεινόμενης από λίγες ημέρες έως λίγους μήνες.

(8)

Τα αποτελέσματα των εργασιών της CEPT στο πλαίσιο της εντολής της, τα οποία η Επιτροπή κρίνει ως ικανοποιητικά, θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ στην Κοινότητα και να εφαρμοσθούν από τα κράτη μέλη. Οι ισχύουσες άδειες ERMES ή/και PMR που δεν συμφωνούν με το νέο σχέδιο συχνοτήτων και τη νέα κατανομή διαύλων θα πρέπει να διατηρηθούν εν ισχύ μέχρι τη λήξη τους ή έως ότου καταστεί δυνατή, χωρίς υπέρμετρες δυσκολίες, η μετατόπιση των εφαρμογών ERMES ή/και PMR σε άλλες κατάλληλες ζώνες του ραδιοφάσματος.

(9)

Σύμφωνα με την οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την αδειοδότηση) (5), για την παραχώρηση πρόσβασης στο ραδιοφάσμα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται το λιγότερο επαχθές σύστημα αδειοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της απουσίας ατομικών δικαιωμάτων χρήσης.

(10)

Με την επιφύλαξη της τυχόν αποκλειστικής εκχώρησης συχνοτήτων προς κάλυψη των αναγκών ραδιοφάσματος συγκεκριμένων πολιτικών, είναι εν γένει σκόπιμο, αφενός, η προτεινόμενη κατανομή των ζωνών του ραδιοφάσματος να επιτρέπει την κατά το δυνατό γενικότερη χρήση τους, ώστε αυτή να υπόκειται μόνο σε ειδικούς περιορισμούς π.χ. ως προς τους συντελεστές χρήσης ή τα επίπεδα ισχύος και, αφετέρου, να ελαχιστοποιηθεί η χρησιμοποίηση του ραδιοφάσματος από τον εξοπλισμό που λειτουργεί στις εκχωρηθείσες συχνότητες του ραδιοφάσματος ώστε να αποτραπούν τυχόν επιζήμιες παρεμβολές, μέσω της εφαρμογής των εναρμονισμένων προτύπων που έχουν αναγνωρισθεί από την οδηγία 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισμών αυτών (6).

(11)

Ο συντονισμός, μεταξύ γειτόνων χωρών, των διαύλων στο τμήμα υψηλής ισχύος της ζώνης 169,4-169,8125 MHz θα διασφαλισθεί μέσω διμερών ή πολυμερών συμφωνιών.

(12)

Για να διασφαλισθεί και μακροπρόθεσμα η αποτελεσματική χρησιμοποίηση της ζώνης 169,4-169,8125 MHz, οι εθνικές δημόσιες αρχές θα πρέπει να εξακολουθήσουν να διενεργούν μελέτες με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας, και ιδίως μελέτες ως προς τη χρήση της ορισθείσας ζώνης φύλαξης.

(13)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ραδιοφάσματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Η παρούσα απόφαση έχει ως αντικείμενο την εναρμόνιση των όρων διαθεσιμότητας και αποτελεσματικής χρήσης του ραδιοφάσματος στη ζώνη συχνοτήτων 169,4-169,8125 MHz στην Κοινότητα.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, νοούνται ως:

α)

«βοήθημα ακοής», σύστημα ραδιοεπικοινωνίας το οποίο περιλαμβάνει κατά κανόνα έναν ή περισσότερους ραδιοπομπούς και έναν ή περισσότερους ραδιοδέκτες και το οποίο επιτρέπει σε άτομα με προβλήματα ακοής να αυξήσουν την ακουστική τους ικανότητα·

β)

«προσωπικό σύστημα συναγερμού», αξιόπιστο σύστημα και δίκτυο ραδιοεπικοινωνίας το οποίο περιλαμβάνει φορητή συσκευή και το οποίο επιτρέπει στα άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου να εκπέμψουν σήμα κινδύνου, περιορισμένης εμβέλειας, με έναν απλό χειρισμό·

γ)

«σύστημα ανάγνωσης μετρητών», σύστημα το οποίο επιτρέπει την εκτέλεση εντολών εξ αποστάσεως παρακολούθησης, ανάγνωσης και συντήρησης μετρητών με χρήση συσκευών ραδιοεπικοινωνίας·

δ)

«σύστημα ανίχνευσης και εντοπισμού πόρων»: σύστημα το οποίο επιτρέπει την ανίχνευση, τον εντοπισμό και, κατ'επέκταση, την ανάκτηση αγαθών, το οποίο απαρτίζεται κατά κανόνα από έναν ραδιοπομπό τοποθετημένο στο προστατευόμενο αντικείμενο, έναν δέκτη και, ενδεχομένως, ένα σύστημα συναγερμού·

ε)

«σύστημα ραδιοτηλεειδοποίησης», σύστημα μονόδρομης ραδιοεπικοινωνίας μεταξύ αποστολέα και παραλήπτη, το οποίο χρησιμοποιεί έναν σταθμό βάσης και, ως δέκτη, το κινητό·

στ)

«ιδιωτικές κινητές ραδιοεπικοινωνίες (PMR)», υπηρεσία επίγειων κινητών επικοινωνιών η οποία χρησιμοποιεί μονόδρομη, ημιαμφίδρομη και, ενδεχομένως, πλήρως αμφίδρομη μετάδοση σε επίπεδο τερματικών εξασφαλίζοντας την επικοινωνία κλειστής ομάδας χρηστών.

Άρθρο 3

Εναρμονισμένες εφαρμογές

1.   Η ζώνη 169,4-169,8125 MHz διαιρείται σε ένα τμήμα χαμηλής ισχύος και ένα τμήμα υψηλής ισχύος. Το αντίστοιχο σχέδιο συχνοτήτων και η κατανομή των διαύλων καθορίζονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

2.   Το τμήμα χαμηλής ισχύος της ζώνης ραδιοσυχνοτήτων 169,4-169,8125 MHz εξυπηρετεί κατά προτίμηση τις ακόλουθες εφαρμογές:

α)

αποκλειστική χρήση για βοηθήματα ακοής·

β)

αποκλειστική χρήση για προσωπικά συστήματα συναγερμού·

γ)

μη αποκλειστική χρήση για συστήματα ανάγνωσης μετρητών·

δ)

μη αποκλειστική χρήση για τους χαμηλής ισχύος πομπούς συστημάτων ανίχνευσης και εντοπισμού πόρων.

3.   Το τμήμα υψηλής ισχύος της ζώνης ραδιοσυχνοτήτων 169,4-169,8125 MHz εξυπηρετεί κατά προτίμηση τις ακόλουθες εφαρμογές:

α)

τους υψηλής ισχύος πομπούς των συστημάτων ανίχνευσης και εντοπισμού πόρων·

β)

τα υφιστάμενα συστήματα τηλεειδοποίησης ή τα συστήματα τηλεειδοποίησης που μετατοπίζονται από άλλους διαύλους του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων.

4.   Η ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 169,4-169,8125 MHz είναι δυνατό να εξυπηρετεί και άλλες εφαρμογές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν παρακωλύουν την εναρμονισμένη εξυπηρέτηση των προτιμώμενων εφαρμογών. Οι άλλες αυτές εφαρμογές είναι οι ακόλουθες:

α)

τα βοηθήματα ακοής, για το τμήμα μη αποκλειστικής χρήσης και χαμηλής ισχύος της ζώνης ραδιοσυχνοτήτων·

β)

τα συστήματα ανίχνευσης, τα συστήματα τηλεειδοποίησης, η προσωρινή χρήση ή οι ιδιωτικές κινητές ραδιοεπικοινωνίες, σε εθνική βάση στο τμήμα υψηλής ισχύος της ζώνης ραδιοσυχνοτήτων.

5.   Η μέγιστη ακτινοβολούμενη ισχύς στο τμήμα χαμηλής ισχύος της ζώνης ραδιοσυχνοτήτων 169,4-169,8125 MHz περιορίζεται σε 0,5 watt ενεργούς ακτινοβολούμενης ισχύος (e.r.p.). Ο μέγιστος συντελεστής χρήσης των συστημάτων ανάγνωσης μετρητών και των συστημάτων ανίχνευσης και εντοπισμού πόρων στο τμήμα χαμηλής ισχύος της ζώνης ραδιοσυχνοτήτων 169,4-169,8125 MHz είναι < 10 % και < 1 % αντιστοίχως.

6.   Η χρησιμοποίηση της ζώνης ραδιοσυχνοτήτων 169,4-169,8125 MHz από συστήματα τηλεειδοποίησης και από ιδιωτικές κινητές ραδιοεπικοινωνίες, η οποία έχει αδειοδοτηθεί πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης αλλά δεν συμφωνεί με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφοι 1 έως 5, μπορεί να συνεχισθεί καθ’ όσον διάστημα εξακολουθούν να ισχύουν οι άδειες που έχουν εκδοθεί για τις υπηρεσίες αυτές πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4

Εφαρμογή του άρθρου 3

Το άρθρο 3 εφαρμόζεται από τις 27 Δεκεμβρίου 2005.

Άρθρο 5

Επανεξέταση

Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν τακτικά τη χρησιμοποίηση της ζώνης ραδιοσυχνοτήτων 169,4-169,8125 MHz ώστε να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική χρήση της και γνωστοποιούν τα ευρήματά τους στην Επιτροπή.

Άρθρο 6

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2005.

Για την Επιτροπή

Viviane REDING

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 310 της 9.11.1990, σ. 28.

(3)  ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 38.

(4)  ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 33.

(5)  ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 21.

(6)  ΕΕ L 91 της 7.4.1999, σ. 10· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σχέδιο συχνοτήτων για τη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 169,4-169,8125 MHz

Εφαρμογές χαμηλής ισχύος

«Ζώνη φύλαξης»

Εφαρμογές υψηλής ισχύος

Ειδικές εφαρμογές χαμηλής ισχύος

Προσωπικά συστήματα συναγερμού

Βοηθήματα ακοής

Προσωπικά συστήματα συναγερμού

Συστήματα ανίχνευσης και εντοπισμού

Τηλεειδοποίηση

Τηλεειδοποίηση

Τηλεειδοποίηση

Συστήματα ανίχνευσης και εντοπισμού

Συστήματα ανίχνευσης και εντοπισμού

Συστήματα τηλεειδοποίησης

Συστήματα ανίχνευσης και εντοπισμού

Βοηθήματα ακοής

Αποκλειστική χρήση

Οι δίαυλοι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιούνται σε εθνική βάση για εφαρμογές υψηλής ισχύος, όπως η τηλεειδοποίηση, ο εντοπισμός, οι προσωρινές χρήσεις ή οι PMR.

12,5

12,5

50

12,5

12,5 (1)

4β+5+6α

6β+7+8α

10α

10β

11α

11β

12α

12β

13α

13β

14α

14β

15α

15β

16α

16β

Επεξήγηση:

1η σειρά: κατηγορία εφαρμογών, δηλαδή εφαρμογές χαμηλής ισχύος ή εφαρμογές υψηλής ισχύος·

2η σειρά: προτιμώμενες εφαρμογές:

ειδικές εφαρμογές χαμηλής ισχύος: βλέπε άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ)·

προσωπικά συστήματα συναγερμού: βλέπε άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β)·

βοηθήματα ακοής: βλέπε άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α)·

συστήματα ανίχνευσης και εντοπισμού (τμήμα υψηλής ισχύος): βλέπε άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο α)

συστήματα τηλεειδοποίησης: βλέπε άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο β)·

3η σειρά: άλλες εφαρμογές: βλέπε άρθρο 3 παράγραφος 4·

4η και 5η σειρά: κάναβος διαύλων (σε kHz) και αριθμοί διαύλων.


Κατανομή διαύλων για τη ζώνη συχνοτήτων 169,4-169,8125 MHz

Εύρος ζώνης 12,5 kHz

Εύρος ζώνης 25 kHz

Εύρος ζώνης 50 kHz

Αριθμός διαύλου

Κεντρική συχνότητα

Αριθμός διαύλου

Κεντρική συχνότητα

Αριθμός διαύλου

Κεντρική συχνότητα

1a

169,406250

1

169,412500

 

 

1b

169,418750

«0»

169,437500

2a

169,431250

2

169,437500

2b

169,443750

3a

169,456250

3

169,462500

3b

169,468750

 

 

4a

169,481250

4

169,487500

4b

169,493750

«1»

169,512500

5a

169,506250

5

169,512500

5b

169,518750

6a

169,531250

6

169,537500

6b

169,543750

«2»

169,562500

7a

169,556250

7

169,562500

7b

169,568750

8a

169,581250

8

169,587500

8b

169,593750

 

 

«Ζώνη φύλαξης» 12,5 kHz

9a

169,618750

9

169,62500

9b

169,631250

10a

169,643750

10

169,65000

10b

169,656250

11a

169,668750

11

169,67500

11b

169,681250

12a

169,693750

12

169,70000

12b

169,706250

13a

169,718750

13

169,72500

13b

169,731250

14a

169,743750

14

169,75000

14b

169,756250

15a

169,768750

15

169,77500

15b

169,781250

16a

169,793750

16

169,80000

16b

169,806250


(1)  Λόγω της δυνατότητας χρησιμοποίησης οποιουδήποτε διαύλου υψηλής ισχύος για τις εφαρμογές προσωρινής χρήσης. Για να διευκολυνθεί ωστόσο ο διασυνοριακός συντονισμός, τα συστήματα που χρησιμοποιούν διαύλους εύρους 25 kHz πρέπει να τηρούν τον κάναβο διαύλων που αρχίζει από το κατώτερο άκρο του διαύλου 9.